中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 东京梦华录 正文

序(东京梦华录)拼音版、注音及读音

东京梦华录

  序拼音版、注音及读音:

出处:东京梦华录

   pú cóng xiān rén huàn yóu nán běi chóng níng guǐ wèi dào jīng shī bǔ jū yú zhōu xī jīn liáng qiáo xī jiā dào zhī nán jiàn cì zhǎng lì zhèng dāng niǎn gǔ zhī xià tài píng rì jiǔ rén wù fán fù chuí tiáo zhī tóng dàn xí gǔ wǔ bān bái zhī lǎo bù shí gān gē shí jié xiāng cì gè yǒu guān shǎng dēng xiāo yuè xī xuě jì huā shí qǐ qiǎo dēng gāo jiào chí yóu yuàn jǔ mù zé qīng lóu huà gé xiù hù zhū lián diāo chē jìng zhù yú tiān jiē bǎo mǎ zhēng chí yú yù lù jīn cuì yào mù luó qǐ piāo xiāng xīn shēng qiǎo xiào yú liǔ mò huā qú àn guǎn tiáo xián yú chá fāng jiǔ sì bā huāng zhēng còu wàn guó xián tōng jí sì hǎi zhī zhēn qí jiē guī shì yì huì huán qū zhī yì wèi xī zài páo chú huā guāng mǎn lù hé xiàn chūn yóu xiāo gǔ xuān kōng jǐ jiā yè yàn jì qiǎo zé jīng rén ěr mù chǐ shē zé zhǎng rén jīng shén zhān tiān biǎo zé yuán xī jiào chí bài jiāo mèng xiǎng pín guān gōng zhǔ xià jiàng huáng zǐ nà fēi xiū zào zé chuàng jiàn míng táng yě zhù zé lì chéng dǐng nài guān jì jí zé fǔ cáo yá bà nèi xǐng yàn huí kàn biàn huà zé jǔ zǐ chàng míng wǔ rén huàn shòu pū shù shí nián làn shǎng dié yóu mò zhī yàn zú yī dàn bīng huǒ jìng kāng bǐng wǔ zhī míng nián chū jīng nán lái bì dì jiāng zuǒ qíng xù láo luò jiàn rén sāng yú àn xiǎng dāng nián jié wù fēng liú rén qíng hé měi dàn chéng chàng hèn jìn yǔ qīn qī huì miàn tán jí nǎng xī hòu shēng wǎng wǎng wàng huáng hǔ tián W kǒng jìn jiǔ lùn qí fēng sú zhě shī yú shì shí chéng wèi kě xī jǐn shěng jì biān cì chéng jí shù jī kāi juàn dé dǔ dāng shí zhī shèng gǔ rén yǒu mèng yóu huá xū zhī guó qí lè wú yá zhě pū jīn zhuī niàn huí shǒu chàng rán qǐ fēi huá xū zhī mèng jué zāi mù zhī yuē mèng huá lù rán yǐ jīng shī zhī hào ráng jí yǒu wèi cháng jīng cóng chù dé zhī yú rén bù wú yí quē tǎng yù xiāng dǎng sù dé bǔ zhuì zhōu bèi bù shèng xìng shèn cǐ lù yǔ yán bǐ lǐ bù yǐ wén shì zhě gài yù shàng xià tōng xiǎo ěr guān zhě xìng xiáng yān shào xīng dīng mǎo suì chú rì yōu lán jū shì mèng yuán lǎo xù。
  仆从先人宦游南北.崇宁癸未到京师.卜居于州西金梁桥西夹道之南.渐次长立.正当辇毂之下.太平日久.人物繁阜.垂髫之童.但习皷舞.班白之老.不识干戈.时节相次.各有观赏.灯宵月夕.雪际花时.乞巧登高.敎池游苑.举目则青楼画阁.繍戸珠帘.雕车竞驻于天街.宝马争驰于御路.金翠耀目.罗绮飘香.新声巧笑于柳陌花衢.按管调弦于茶坊酒肆.八荒争凑.万国咸通.集四海之珍奇.皆归市易.会寰区之异味.悉在庖厨.花光满路.何限春游.箫皷喧空.几家夜宴.伎巧则惊人耳目.侈奢则长人精神.瞻天表则元夕教池.拜郊孟享.频观公主下降.皇子纳妃.修造则创建明堂.冶铸则立成鼎鼐.观妓籍则府曹衙罢.内省宴回.看变化则举子唱名.武人换授.仆数十年烂赏叠游.莫知厌足.一旦兵火.靖康丙午之明年.出京南来.避地江左.情绪牢落.渐人桑楡.暗想当年.节物风流.人情和美.但成怅恨.近与亲戚会面.谈及曩昔.后生往往妄蝗唬畠W恐浸久.论其风俗者.失于事实.诚为可惜.谨省记编次成集.庶几开巻得覩当时之盛.古人有梦游华胥之国.其乐无涯者.仆今追念.回首怅然.岂非华胥之梦觉哉.目之曰梦华録.然以京师之浩穰.及有未尝经从处.得之于人.不无遗阙.倘遇郷党宿徳.补缀周备.不胜幸甚.此録语言鄙俚.不以文饰者.盖欲上下通晓尔.观者幸详焉.绍兴丁卯歳除日.幽兰居士孟元老序。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章