中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 东京梦华录 正文

卷二(东京梦华录)拼音版、注音及读音

东京梦华录

 卷二拼音版、注音及读音:

出处:东京梦华录

juǎn èr

卷二

  yù jiē

 御街

  fāng xiàng yù jiē zì xuān dé lóu yī zhí nán qù yuē kuò èr bǎi yú bù liǎng biān dāo yù láng jiù xǔ shì rén mǎi mài yú qí jiān zì zhèng hé jiān guān sī jìn zhǐ gè ān lì hēi qī chā zǐ lù xīn yòu ān zhū qī chā zǐ liǎng xíng zhōng xīn yù dào bù dé rén mǎ xíng wǎng xíng rén jiē zài láng xià zhū chā zǐ zhī wài chā zǐ lǐ yǒu zhuān shí zhòu qì yù gōu shuǐ liǎng dào xuān hé jiān jǐn zhí lián hé jìn àn zhí táo lǐ lí xìng zá huā xiāng jiàn chūn xià zhī jiān wàng zhī rú xiù

 坊巷御街.自宣徳楼一直南去.约阔二百余歩.两边刀御廊.旧许市人买卖于其间.自政和间官司禁止.各安立黒漆杈子.路心又安朱漆杈子两行.中心御道.不得人马行往.行人皆在廊下朱杈子之外.杈子里有砖石甃砌御沟水两道.宣和间尽植莲荷.近岸植桃李梨杏.杂花相间.春夏之间.望之如繍.

  xuān dé lóu qián shěng fǔ gōng yǔ

 宣徳楼前省府宫宇

  xuān dé lóu qián zuǒ nán miào duì zuǒ yè mén wèi míng táng bān shuò bù zhèng fǔ mì shū shěng yòu láng nán duì yòu yè mén jìn dōng zé liǎng fǔ bā wèi xī zé shàng shū shěng yù jiē dà nèi qián nán qù zuǒ qián jǐng líng dōng gōng yòu zé xī gōng jìn nán dà chéng fǔ cì yuē tài cháng sì zhōu qiáo qū zhuǎn dà jiē miàn nán yuē zuǒ cáng kù jìn dōng zhèng tài zǎi zhái qīng yú shì nèi háng jǐng líng dōng gōng nán mén dà jiē yǐ dōng nán zé táng jiā jīn yín pù wēn zhōu qī qì shí wù pù dà xiàng guó sì zhí zhì shí sān jiān lóu jiù sòng mén zì dà nèi xī láng nán qù jí jǐng líng xī gōng nán qǔ duì jí bào cí sì jiē dōu jìn zòu yuàn bǎi zhōng yuán yào pù zhì jùn yí qiáo dà jiē xī gōng nán jiē yù láng chā zǐ zhì zhōu qiáo tóu xī dà jiē nǎi guǒ zǐ xíng jiē běi dōu tíng yì dà liáo rén shǐ yì yě xiāng duì liáng jiā zhū zi pù yú jiē mài shí xíng zhǐ huà huā guǒ pù xí zhì jùn yí qiáo zhī xī jí kāi fēng fǔ yù jiē yī zhí nán qù guò zhōu qiáo liǎng biān jiē jū mín jiē dōng chē jiā tàn zhāng jiā jiǔ diàn cì zé wáng lóu shān dòng méi huā bāo zi lǐ jiā xiāng pù cáo pó pó ròu bǐng lǐ sì fēn chá zhì zhū què mén jiē xī guò qiáo jí tóu xī dà jiē wèi zhī mài qū yuàn jiē jiē nán yù xiān zhèng diàn qián yǒu lóu zǐ hòu yǒu tái dōu rén wèi zhī tái shàng cǐ yī diàn zuì shì jiǔ diàn shàng hù yín píng jiǔ qī shí èr wén yī jiǎo yáng gāo jiǔ bā shí yī wén yī jiǎo jiē běi xuē jiā fēn chá yáng fàn shú yáng nèi pù xiàng xī qù jiē jì nǚ guǎn she dōu rén wèi zhī yuàn jiē yù láng xī jí lù jiā bāo zi yú jiē gēng diàn fēn chá jiǔ diàn xiāng yào pù jū mín

 宣徳楼前.左南庙对左掖门.为明堂颁朔布政府.秘书省右廊南对右掖门.近东则两府八位.西则尚书省.御街大内前南去.左前景灵东宫.右则西宫.近南大晟府.次曰太常寺.州桥曲转.大街面南.曰左藏库.近东郑太宰宅.青鱼市内行.景灵东宫.南门大街以东.南则唐家金银铺.温州漆器什物铺.大相国寺.直至十三间楼.旧宋门.自大内西廊南去.即景灵西宫.南曲对即报慈寺街.都进奏院.百钟圆药铺.至浚仪桥大街.西宫南皆御廊杈子.至州桥投西大街.乃果子行.街北都亭驿〔大辽人使驿也.〕.相对梁家珠子铺.余皆卖时行纸画花果铺席.至浚仪桥之西.即开封府.御街一直南去.过州桥.两边皆居民.街东车家炭.张家酒店.次则王楼山洞梅花包子.李家香铺.曹婆婆肉饼.李四分茶.至朱雀门街西过桥.即投西大街.谓之(麦曲)院街.街南遇仙正店.前有楼子.后有台.都人谓之『台上』.此一店最是酒店上戸.银缾酒七十二文一角.羊羔酒八十一文一角.街北薛家分茶.羊饭.熟羊内铺.向西去皆妓女馆舎.都人谓之『院街』.御廊西即鹿家包子.余皆羹店.分茶.酒店.香药铺.居民.

  zhū què mén wài jiē xiàng

 朱雀门外街巷

  chū zhū què mén dōng bì yì rén jiā dōng qù dà jiē mài jiē xiàng zhuàng yuán lóu yú jiē jì guǎn zhì bǎo kāng mén jiē qí yù jiē dōng zhū què mén wài xī tōng xīn mén wǎ zi yǐ nán shā zhū xiàng yì jì guǎn yǐ nán dōng xī liǎng jiào fāng yú jiē jū mín huò chá fāng jiē xīn shì jǐng zhì yè yóu shèng guò lóng jīn qiáo nán qù lù xīn yòu shè zhū qī chā zǐ rú nèi qián dōng liú lián fǎng zhái yǐ nán tài xué guó zǐ jiàn guò tài xué yòu yǒu héng jiē nǎi tài xué nán mén jiē nán shú yào huì mín nán jú yǐ nán wǔ lǐ xǔ jiē mín jū yòu dōng qù héng dà jiē nǎi wǔ yuè guān hòu mén dà jiē yuē bàn lǐ xǔ nǎi kàn jiē tíng xún cháng chē jià xíng xìng dēng tíng guān mǎ qí yú cǐ dōng zhì gòng yuàn shí wù kù lǐ bù gòng yuàn chē yíng wù cǎo chǎng jiē nán bǎo zhēn gōng zhí zhì cài hé yún qí qiáo yù jiē zhì nán xūn mén lǐ jiē xī wǔ yuè guān zuì wéi xióng zhuàng zì xī mén dōng qù guān qiáo xuān tài qiáo liǔ yīn yá dào yuē wǔ lǐ xǔ nèi yǒu zhōng tài yī gōng yòu shén guān jiē nán míng lì diàn fèng líng yuán jiǔ chéng gōng nèi ān dùn jiǔ dǐng jìn dōng jí yíng xiáng chí jiā àn chuí yáng gū pú lián hé fú yàn yóu yǒng qí jiān qiáo tíng tái xiè qí bù xiāng zhì wéi měi suì qīng míng rì fàng wàn xìng shāo xiāng yóu guān yī rì lóng jīn qiáo nán xī bì dèng shū mì zhái yǐ nán wǔ xué xiàng nèi qǔ zi zhāng zhái wǔ chéng wáng miào yǐ nán zhāng jiā yóu bǐng míng jié huáng hòu zhái xī qù dà jiē yuē dà xiàng kǒu yòu xī yuē qīng fēng lóu jiǔ diàn dōu rén xià yuè duō chéng liáng yú cǐ yǐ xī lǎo yā xiàng kǒu jūn qì suǒ zhí jiē dì yī zuò qiáo zì dà xiàng kǒu nán qù yán zhēn guān yán jiē sì fāng dào mín yú cǐ yǐ nán xī qù xiǎo xiàng kǒu sān xué yuàn xī qù zhí dǐ yí nán qiáo xiǎo xiàng nán qù jí nán xūn mén qí mén xún cháng shì shù bìn zàng chē yú jiē bù dé jīng yóu cǐ mén ér chū wèi zhèng yǔ dà nèi xiāng duì wéi mín jiān suǒ zǎi zhū xū cóng bǐ rù jīng měi rì zhì wǎn měi qún wàn shù zhǐ shí shù rén qū zhú wú yǒu luàn xíng zhě

 出朱雀门东壁.亦人家.东去大街.麦秸巷.状元楼.余皆妓馆.至保康门街.其御街东朱雀门外.西通新门瓦子以南杀猪巷.亦妓馆.以南东西两教坊.余皆居民或茶坊.街心市井.至夜尤盛.过龙津桥南去.路心又设朱漆杈子.如内前.东刘廉访宅.以南太学.国子监.过太学.又有横街.乃太学南门.街南熟药惠民南局.以南五里许.皆民居.又东去横大街.乃五岳观后门.大街约半里许.乃看街亭.寻常车驾行幸.登亭观马骑于此.东至贡院什物库.礼部贡院.车营务草场.街南葆眞宫.直至蔡河云骑桥.御街至南薫门里街西五岳观.最为雄壮.自西门东去观桥.宣泰桥.柳阴牙道.约五里许.内有中太一宫.佑神观.街南明丽殿.奉灵园.九成宫内安顿九鼎.近东即迎祥池.夹岸垂杨.菰蒲莲荷.凫鴈游泳其间.桥亭台榭.棊布相峙.唯毎歳清明日放万姓烧香游观一日.龙津桥南西壁邓枢密宅.以南武学巷内曲子张宅.武成王庙.以南张家油饼.明节皇后宅.西去大街.曰大巷口.又西曰清风楼酒店.都人夏月多乘凉于此.以西老鸦巷口军器所.直接第一座桥.自大巷口南去延眞观.延接四方道民于此.以南西去小巷口三学院.西去直抵宜男桥小巷.南去即南薫门.其门寻常士庶殡葬车舆.皆不得经由此门而出.谓正与大内相对.唯民间所宰猪.须从比入京.毎日至晩.毎羣万数.止十数人驱逐.无有乱行者.

  zhōu qiáo yè shì

 州桥夜市

  chū zhū què mén zhí zhì lóng jīn qiáo zì zhōu qiáo nán qù dāng jiē shuǐ fàn āo ròu gàn pú wáng lóu qián huān ér yě hú ròu fǔ jī méi jiā lù jiā é yā jī tù dù fèi shàn yú bāo zi jī pí yāo shèn jī suì měi gè bù guò shí wǔ wén cáo jiā cóng shí zhì zhū què mén xuán jiān yáng bái cháng zhǎ pú huǒ zàn dòng yú tóu jiāng shì yè dāo zi mǒ zàng hóng sī pī qiè yáng tóu là jiǎo zi jiāng là luó bo xià yuè má fǔ jī pí má yǐn xì fěn sù qiān shā táng bīng xuě lěng yuán zǐ shuǐ jīng zào ér shēng yān shuǐ mù guā yào bù guā jī tóu ráng shā táng lù dòu gān cǎo bīng xuě liáng shuǐ lì zhī gāo guǎng jiè guā ér xián cài xìng piàn méi zǐ jiāng wō jù sǔn jiè là guā ér xì liào gǔ duò ér xiāng táng guǒ zǐ jiān dào táng lì zhī yuè méi jīn qū dāo zǐ sū gāo jīn sī dǎng méi xiāng chéng yuán jiē yòng méi hóng xiá ér shèng zhù dōng yuè pán tù xuán zhì zhū pí ròu yě yā ròu dī sū shuǐ jīng kuài jiān jiā zi zhū zàng zhī lèi zhí zhì lóng jīn qiáo xū nǎo zi ròu zhǐ wèi zhī zá jué zhí zhì sān gēng

 出朱雀门.直至龙津桥.自州桥南去.当街水饭.爊肉.干脯.王楼前貛儿.野狐.肉脯.鶏.梅家鹿家鹅鸭鶏兔肚肺鳝鱼包子.鶏皮.腰肾.鶏碎.毎个不过十五文.曹家从食.至朱雀门.旋煎羊.白肠.鲊脯.(火赞)冻鱼头.姜豉(枼刂)子.抹臓.红丝.批切羊头.辣脚子.姜辣萝卜.夏月麻腐鶏皮.麻饮细粉.素签沙糖.冰雪冷元子.水晶皂儿.生淹水木瓜.药不瓜.鶏头穰沙糖.菉豆.甘草冰雪凉水.荔枝膏.广芥瓜儿.醎菜.杏片.梅子姜.莴苣笋.芥辣瓜儿.细料馉饳儿.香糖果子.间道糖荔枝.越梅.(金屈)刀紫苏膏.金丝党梅.香枨元.皆用梅红匣儿盛贮.冬月盘兔.旋炙猪皮肉.野鸭肉.滴酥水晶鲙.煎夹子.猪脏之类.直至龙津桥须脑子肉止.谓之杂嚼.直至三更.

  dōng jiǎo lóu jiē xiàng

 东角楼街巷

  zì xuān dé dōng qù dōng jiǎo lóu nǎi huáng chéng dōng nán jiǎo yě shí zì jiē nán qù jiāng xíng gāo tou jiē běi qù cóng shā xíng zhì dōng huá mén jiē chén huī mén bǎo lù gōng zhí zhì jiù suān zǎo mén zuì shì pù xí yào nào xuān hé jiān zhǎn jiā chéng yá dào yǐ dōng qù nǎi pān lóu jiē jiē nán yuē yīng diàn zhǐ xià fàn yīng gǔ kè yú jiē zhēn zhū pǐ bó xiāng yào pù xí nán tōng yī xiàng wèi zhī jiè shēn bìng shì jīn yín cǎi bó jiāo yì zhī suǒ wū yǔ xióng zhuàng mén qián guǎng kuò wàng zhī sēn rán měi yī jiāo yì dòng jí qiān wàn hài rén wén jiàn yǐ dōng jiē běi yuē pān lóu jiǔ diàn qí xià měi rì zì wǔ gēng shì hé mǎi mài yī wù shū huà zhēn wán xī yù zhì píng míng yáng tóu dù fèi chì bái yāo zǐ nǎi fáng dù xián chún tù jiū gē yě wèi páng xiè gé lí zhī lèi qì fāng yǒu zhū shǒu zuò rén shàng shì mǎi mài líng suì zuó liào fàn hòu yǐn shí shàng shì rú sū mì shí zǎo shí gù shui dēng shā tuán zǐ xiāng táng guǒ zǐ mì jiān diāo huā zhī lèi xiàng wǎn mài hé lóu tóu miàn guān shū é mǒ zhēn wán dòng shǐ zhī lèi dōng qù zé xú jiā hù gēng diàn jiē nán sāng jiā wǎ zi jìn běi zé zhōng wǎ cì lǐ wǎ qí zhōng dà xiǎo gōu lán wǔ shí yú zuò nèi zhōng wǎ zi lián huā péng mǔ dān péng lǐ wǎ zǐ yè chā péng xiàng péng zuì dà kě róng shù qiān rén zì dīng xiān xiàn wáng tuán zǐ zhāng qī shèng bèi hòu lái kě yǒu rén yú cǐ zuò chǎng wǎ zhōng duō yǒu huò yào mài guà hē gù yī tàn bó yǐn shí tì jiǎn zhǐ huà lìng qū zhī lèi zhōng rì jū cǐ bù jué dǐ mù

 自宣徳东去东角楼.乃皇城东南角也.十字街南去姜行.高头街北去.从纱行至东华门街.晨晖门.宝箓宫.直至旧酸枣门.最是铺席要闹.宣和间展夹城牙道矣.东去乃潘楼街.街南曰『鹰店』.只下贩鹰鹘客.余皆眞珠疋帛香药铺席.南通一巷.谓之『界身』.并是金银彩帛交易之所.屋宇雄壮.门前广阔.望之森然.毎一交易.动即千万.骇人闻见.以东街北曰潘楼酒店.其下毎日自五更市合.买卖衣物书画珍玩犀玉.至平明.羊头.肚肺.赤白腰子.奶房.肚胘.鹑兔.鸠鸽.野味.螃蟹.蛤蜊之类讫.方有诸手作人上市买卖零碎作料.饭后饮食上市.如酥蜜食.枣(飠固).(氵蹬)砂团子.香糖果子.蜜煎雕花之类.向晩卖河娄头面.冠梳额抹.珍玩动使之类.东去则徐家瓠羹店.街南桑家瓦子.近北则中瓦.次里瓦.其中大小勾栏五十余座.内中瓦子莲花棚.牡丹棚.里瓦子夜叉棚.象棚最大.可容数千人.自丁先现.王团子.张七圣辈.后来可有人于此作场.瓦中多有货药.卖卦.喝故衣.探搏.饮食.剃剪.纸画.令曲之类.终日居此.不觉抵暮.

  pān lóu dōng jiē xiàng

 潘楼东街巷

  pān lóu dōng qù shí zì jiē wèi zhī tǔ shì zi yòu wèi zhī zhú gān shì yòu dōng shí zì dà jiē yuē cóng xíng guǒ jiǎo chá fāng měi wǔ gēng diǎn dēng bó yì mǎi mài yī wù tú huà huā huán lǐng mǒ zhī lèi zhì xiǎo jí sàn wèi zhī guǐ shì zi yǐ dōng jiē běi zhào shí wàn zhái jiē nán zhōng shān zhèng diàn dōng yú lín xiàng xī yú lín xiàng běi zhèng huáng hòu zhái dōng qū shǒu xiàng běi qiáng pàn dān jiāng jūn miào nǎi dān xióng xìn mù yě shàng yǒu zǎo shù yě chuán nǎi zǎo shuò fā yá shēng cháng chéng shù yòu wèi zhī zǎo zhǒng zi xiàng yòu tóu dōng zé jiù cáo mén jiē běi shān zǐ chá fāng nèi yǒu xiān dòng xiān qiáo shì nǚ wǎng wǎng yè yóu chī chá yú bǐ yòu lǐ shēng cài xiǎo ér yào pù chóu fáng yù yào pù chū jiù cáo mén zhū jiā qiáo wǎ zi xià qiáo nán xié jiē běi xié jiē nèi yǒu tài shān miào liǎng jiē yǒu jì guǎn qiáo tóu rén yān shì jǐng bù xià zhōu nán yǐ dōng niú xíng jiē xià mǎ liú jiā yào pù kàn niú lóu jiǔ diàn yì yǒu jì guǎn yī zhí dǐ xīn chéng zì tǔ shì yú nán qù tiě xiè lóu jiǔ diàn huáng jiàn yuàn jiē dé shèng qiáo zhèng jiā yóu bǐng diàn dòng èr shí yú lú zhí nán dǐ tài miào jiē gāo yáng zhèng diàn yè shì yóu shèng tǔ shì běi qù nǎi mǎ xíng jiē yě rén yān hào nào xiān zhì shí zì jiē yuē liáo ér shì xiàng dōng yuē dōng jī ér xiàng xiàng xī yuē xī jī ér xiàng jiē jì guǎn suǒ jū jìn běi jiē yuē yáng lóu jiē dōng yuē zhuāng lóu jīn gǎi zuò hé lè lóu lóu xià nǎi mài mǎ shì yě jìn běi yuē rèn diàn jīn gǎi zuò xīn lè lóu duì mén mǎ dāng jiā gēng diàn

 潘楼东去十字街.谓之土市子.又谓之竹竿市.又东十字大街.曰从行裹角.茶坊毎五更点灯.博易买卖衣物图画花环领抹之类.至晓即散.谓之『鬼市子』.以东街北赵十万宅街.南中山正店.东楡林巷.西楡林巷.北郑皇后宅.东曲首向北墙畔单将军庙.乃单雄信墓也.上有枣树.也传乃枣槊发芽生长成树.又谓之枣冢子巷.又投东.则旧曹门街.北山子茶坊.内有仙洞.仙桥.仕女往往夜游.吃茶于彼.又李生菜小儿药铺.仇防御药铺.出旧曹门.朱家桥瓦子.下桥.南斜街.北斜街.内有泰山庙.两街有妓馆.桥头人烟市井.不下州南.以东牛行街.下马刘家药铺.看牛楼酒店.亦有妓馆.一直抵新城.自土市于南去铁屑楼酒店.皇建院街.得胜桥郑家油饼店.动二十余炉.直南抵太庙街.高阳正店.夜市尤盛.土市北去.乃马行街也.人烟浩闹.先至十字街.曰鹩儿市.向东曰东鶏儿巷.向西曰西鶏儿巷.皆妓馆所居.近北街曰杨楼街.东曰庄楼.今改作和乐楼.楼下乃卖马市也.近北曰任店.今改作欣乐楼.对门马铛家羹店.

  jiǔ lóu

 酒楼

  fán jīng shī jiǔ diàn mén shǒu jiē fù cǎi lóu huān mén wéi rèn diàn rù qí mén yī zhí zhǔ láng yuē bǎi yú bù nán běi tiān jǐng liǎng láng jiē xiǎo hé zǐ xiàng wǎn dēng zhú yíng huáng shàng xià xiāng zhào nóng zhuāng jì nǚ shù bǎi jù yú zhǔ láng qiǎn miàn shàng yǐ dài jiǔ kè hū huàn wàng zhī wǎn ruò shén xiān běi qù yáng lóu yǐ běi chuān mǎ xíng jiē dōng xī liǎng xiàng wèi zhī dà xiǎo huò xíng jiē gōng zuò jì qiǎo suǒ jū xiǎo huò xíng tōng jī ér xiàng jì guǎn dà huò xíng tōng jiān zhǐ diàn bái fán lóu hòu gǎi wéi fēng lè lóu xuān hé jiān gèng xiū sān céng xiāng gāo wǔ lóu xiāng xiàng gè yǒu fēi qiáo lán kǎn míng àn xiāng tōng zhū lián xiù é dēng zhú huǎng yào míng kāi shù rì měi xiān dào zhě shǎng jīn qí guò yī liǎng yè zé yǐ yuán yè zé jīn yī wǎ lǒng zhōng jiē zhì lián dēng yī zhǎn nèi xī lóu hòu lái jìn rén dēng tiào yǐ dì yī céng xià shì jìn zhōng dà dǐ zhū jiǔ sì wǎ shì bù yǐ fēng yǔ hán shǔ bái zhòu tōng yè pián tián rú cǐ zhōu dōng sòng mén wài rén hé diàn jiāng diàn zhōu xī yí chéng lóu yào zhāng sì diàn bān lóu jīn liáng qiáo xià liú lóu cáo mén mán wáng jiā rǔ lào zhāng jiā zhōu běi bā xiān lóu dài lóu mén zhāng bā jiā yuán zhái zhèng diàn zhèng mén hé wáng jiā lǐ qī jiā zhèng diàn jǐng líng gōng dōng qiáng cháng qìng lóu zài jīng zhèng diàn qī shí èr hù cǐ wài bù néng biàn shù qí yú jiē wèi zhī jiǎo diàn mài guì xì xià jiǔ yíng jiē zhōng guì yǐn shí zé dì yī bái chú zhōu xī ān zhōu xiàng zhāng xiù yǐ cì bǎo kāng mén lǐ qìng jiā dōng jī ér xiàng guō chú zhèng huáng hòu zhái hòu sòng chú cáo mén zhuān tǒng lǐ jiā sì dōng tóu zǐ lǐ jiā huáng pàng jiā jiǔ qiáo mén jiē shì jiǔ diàn cǎi lóu xiāng duì xiù pèi xiāng zhāo yǎn yì tiān rì zhèng hé hòu lái jǐng líng gōng dōng qiáng xià cháng qìng lóu yóu shèng

 凡京师酒店.门首皆缚彩楼欢门.唯任店入其门.一直主廊约百余歩.南北天井两廊皆小合子.向晩灯烛荧煌.上下相照.浓妆妓女数百.聚于主廊槏面上.以待酒客呼唤.望之宛若神仙.北去杨楼.以北穿马行街.东西两巷.谓之大小货行.皆工作伎巧所居.小货行通鶏儿巷妓馆.大货行通笺纸店白矾楼.后改为丰乐楼.宣和间.更修三层相高.五楼相向.各有飞桥栏槛.明暗相通.珠帘绣额.灯烛晃耀.明开数日.毎先到者赏金旗.过一两夜.则已元夜.则金一瓦陇中皆置莲灯一盏.内西楼后来禁人登眺.以第一层下视禁中.大抵诸酒肆瓦市.不以风雨寒暑.白昼通夜.骈阗如此.州东宋门外仁和店.姜店.州西宜城楼.药张四店.班楼.金粱桥下刘楼.曹门蛮王家.乳酪张家.州北八仙楼.戴楼门张八家园宅正店.郑门河王家.李七家正店.景灵宫东墙长庆楼.在京正店七十二戸.此外不能遍数.其余皆谓之『脚店』.卖贵细下酒.迎接中贵饮食.则第一白厨.州西安州巷张秀.以次保康门李庆家.东鶏儿巷郭厨.郑皇后宅后宋厨.曹门砖筒李家.寺东骰子李家.黄胖家.九桥门街市酒店.彩楼相对.繍旆相招.掩翳天日.政和后来.景灵宫东墙下长庆楼尤盛.

  yǐn shí guǒ zǐ

 饮食果子

  fán diàn nèi mài xià jiǔ chú zǐ wèi zhī chá fàn liàng jiǔ bó shì zhì diàn zhōng xiǎo ér zi jiē tōng wèi zhī dà bó gèng yǒu jiē fāng fù rén yāo jì qīng huā bù shǒu jīn wǎn wēi jì wèi jiǔ kè huàn tāng zhēn jiǔ sú wèi zhī jùn zāo gèng yǒu bǎi xìng rù jiǔ sì jiàn zǐ dì shào nián bèi yǐn shí jìn qián xiǎo xīn gōng guò shǐ lìng mǎi wù mìng jì qǔ sòng qián wù zhī lèi wèi zhī xián hàn yòu yǒu xiàng qián huàn tāng zhēn jiǔ gē chàng huò xiàn guǒ zi xiāng lè zhī lèi kè sàn dé qián wèi zhī sī bō yòu yǒu xià děng jì nǚ bù hū zì lái yán qián gē chàng lín shí yǐ xiē xiǎo qián wù zèng zhī ér qù wèi zhī dá kè yì wèi zhī dǎ jiǔ zuò yòu yǒu mài yào huò guǒ shí luó bo zhī lèi bù wèn jiǔ kè mǎi yǔ bù mǎi sàn yǔ zuò kè rán hòu dé qián wèi zhī sā zàn rú bǐ chǔ chù yǒu zhī wéi zhōu qiáo tàn zhāng jiā rǔ lào zhāng jiā bù fàng qián xiàng rén rù diàn yì bù mài xià jiǔ wéi yǐ hǎo yān cáng cài shū mài yī sè hǎo sǎ suǒ wèi chá fàn zhě nǎi bǎi wèi gēng tóu gēng xīn fǎ ān zi gēng sān cuì gēng èr sè yāo zǐ xiā xùn jī xùn hún pào děng gēng xuán suǒ fěn yù qí zi qún xiān gēng jiǎ hé tún bái xiè shàng cao xià jī huò guì yú jiǎ yuán yú jué míng dōu zǐ jué míng tāng shàng cao xià jī ròu cù tuō tāi chèn cháng shā yú liǎng shú zǐ sū yú jiǎ gé lí bái ròu jiā miàn zi rōng gē ròu hú bǐng tāng gú tou rǔ chuī yáng zhūn yòu xià biāo yáng nào tīng yáng jiǎo shàng xī xià ròu yāo zǐ é yā pái zhēng lì zhī yāo zǐ hái yuán yāo zǐ shāo yì zi rù lú xì xiàng lián huā yā qiān jiǔ zhì dù xián xū zhī chuí sī yáng tóu rù lú yáng yáng tóu qiān é yā qiān jī qiān pán tù chǎo tù cōng pō tù jiǎ yě hú jīn sī dù gēng shí dù gēng jiǎ zhì zhāng jiān ān zi shēng chǎo fèi chǎo gé lí chǎo xiè zhá xiè xǐ shǒu xiè zhī lèi suì shí shī xíng suǒ huàn bù xǔ yī wèi yǒu quē huò bié hū suǒ biàn zào xià jiǔ yì shí shí gōng yìng yòu yǒu wài lái tuō mài zhì jī yù yā yáng jiǎo zi diǎn yáng tóu cuì jīn bā zǐ jiāng xiā jiǔ xiè zhāng bā lù pú cóng shí zhēng zuò hǎi xiān shí guǒ xuán qiè wō jù shēng cài xī jīng sǔn yòu yǒu xiǎo ér zi zhe bái qián bù shān qīng huā shǒu jīn xié bái cí gāng zǐ mài là cài yòu yǒu tuō xiǎo pán mài gàn guǒ zi nǎi xuán chǎo yín xìng lì zi hé běi é lí lí tiáo lí gàn lí ròu jiāo zǎo zǎo quān lí quān táo quān hé táo ròu yá zǎo hǎi hóng jiā qìng zi lín qín xuán wū lǐ lǐ zǐ xuán yīng táo jiān xī jīng xuě lí fū lí gān táng lí fèng qī lí zhèn fǔ zhuó lí hé yīn shí liú hé yáng zhā zi zhā tiáo shā yuàn yún po huí mǎ bèi táo xī chuān rǔ táng shī zi táng shuāng fēng ér gǎn lǎn wēn gān mián chéng jīn jú lóng yǎn lì zhī zhào bái ǒu gān zhè lù lí lín qín gàn zhī tóu gàn bā jiāo gàn rén miàn zi bā lǎn zi zhēn zǐ fěi zǐ xiā jù zhī lèi zhū bān mì jiān xiāng yào guǒ zi guàn zi dǎng méi shì gāo ér xiāng yào xiǎo yuán ér xiǎo là chá péng shā yuán zhī lèi gèng wài mài ruǎn yáng zhū sè bāo zi zhū yáng hé bāo shāo ròu gān pú yù bǎn zhǎ quǎn bā zhǎ piàn jiàng zhī lèi qí yú xiǎo jiǔ diàn yì mài xià jiǔ rú jiān yú yā zǐ chǎo jī tù jiān yù ròu méi zhī xuè gēng fěn gēng zhī lèi měi fēn bù yù shí wǔ qián zhū jiǔ diàn bì yǒu tīng yuàn láng wǔ yǎn yìng pái liè xiǎo hé zǐ diào chuāng huā zhú gè chuí lián mù mìng jì gē xiào gè dé wěn biàn

 凡店内卖下酒厨子.谓之『茶饭量酒博士』.至店中小儿子.皆通谓之『大伯』.更有街坊妇人.腰繋青花布手巾.绾危髻.为酒客换汤斟酒.俗谓之『焌糟』.更有百姓入酒肆.见子弟少年辈饮食.近前小心供过.使令买物命妓.取送钱物之类.谓之『闲汉』.又有向前换汤斟酒歌唱.或献菓子香乐之类.客散得钱.谓之『厮波』.又有下等妓女.不呼自来.筵前歌唱.临时以些小钱物赠之而去.谓之『剳客』.亦谓之『打酒坐』.又有卖药或果实萝卜之类.不问酒客买与不买.散与坐客.然后得钱.谓之『撒暂』.如比处处有之.唯州桥炭张家.乳酪张家.不放前项人入店.亦不卖下酒.唯以好淹藏菜蔬.卖一色好洒.所谓茶饭者.乃百味羹.头羹.新法鹌子羹.三脆羹.二色腰子.虾蕈.鶏蕈.浑炮等羹.旋索粉.玉碁子.羣仙羹.假河鲀.白渫(上艹下韲).货鳜鱼.假元鱼.决明兜子.决明汤(上艹下韲).肉醋托胎衬肠沙鱼.两熟紫苏鱼.假蛤蜊.白肉.夹面子茸割肉.胡饼.汤骨头.乳炊羊(肫右下灬).羊闹厅.羊角.(上夕下肉)腰子.鹅鸭.排蒸荔枝腰子.还元腰子.烧臆子.入炉细项.莲花鸭.签酒炙肚胘.虚汁垂丝羊头.入炉羊羊头.签鹅鸭.签鶏.签盘兔.炒兔.葱溌兔.假野狐.金丝肚羹.石肚羹.假炙獐.煎鹌子.生炒肺.炒蛤蜊.炒蟹.煠蟹.洗手蟹之类.遂时施行索唤.不许一味有阙.或别呼索变造下酒.亦实时供应.又有外来托卖炙鶏.燠鸭.羊脚子.点羊头.脆筋巴子.姜虾.酒蟹.獐巴.鹿脯.从食蒸作.海鲜时菓.旋切莴苣生菜.西京笋.又有小儿子.着白虔布衫.青花手巾.挟白磁缸子.卖辣菜.又有托小盘卖干菓子.乃旋炒银杏.栗子.河北鹅梨.梨条.梨干.梨肉.胶枣.枣圏.梨圏.桃圏.核桃.肉牙枣.海红嘉庆子.林檎旋乌李.李子旋樱桃.煎西京雪梨.夫梨.甘棠梨.凤栖梨.鎭府浊梨.河阴石榴.河阳査子.査条.沙苑榲桲.回马孛萄.西川乳糖.狮子糖.霜蜂儿.橄榄.温柑.绵枨金橘.龙眼.荔枝.召白藕.甘蔗.漉梨.林檎干.枝头干.芭蕉干.人面子.巴览子.榛子.榧子.虾具之类.诸般蜜煎香药.菓子罐子.党梅.柿膏儿.香药.小元儿.小臈茶.鹏沙元之类.更外卖软羊诸色包子.猪羊荷包.烧肉干脯.玉板鲊(犭巴).鲊片醤之类.其余小酒店.亦卖下酒.如煎鱼.鸭子.炒鶏兔.煎燠肉.梅汁.血羹.粉羹之类.毎分不遇十五钱.诸酒店必有厅院.廊庑掩映.排列小合子.吊窗花竹.各垂帘幙.命妓歌笑.各得稳便.本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章