中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 东京梦华录 正文

卷三(东京梦华录)拼音版、注音及读音

东京梦华录

 卷三拼音版、注音及读音:

出处:东京梦华录

juǎn sān

卷三

  mǎ xíng jiē běi zhū yī pù

 马行街北诸医铺

  mǎ xíng běi qù nǎi xiǎo huò xíng shí lóu dà gǔ chuán yào pù zhí dǐ zhèng xì jiù fēng qiū mén liǎng xíng jīn zǐ yī guān yào pù rú shè jīn gōu jiā cáo jiā dú shèng yuán shān shuǐ lǐ jiā kǒu chǐ yān hóu yào shí yú ér bān fáng yù yín hái ér bǎi láng zhōng jiā yī xiǎo ér dà xié rèn jiā chǎn kē qí yú xiāng yào pù xí guān yuán zhái hé bù yù biàn jì yè shì běi zhōu qiáo yòu shèng bǎi bèi chē mǎ tián yōng bù kě zhù zú dōu rén wèi zhī lǐ yán

 马行北去.乃小货行.时楼大骨传药铺.直抵正系旧封丘门.两行金紫医官药铺.如社金钩家.曹家.独胜元.山水李家.口齿咽喉药.石鱼儿.班防御.银孩儿.栢郎中家.医小儿.大鞋任家.产科.其余香药铺席.官员宅合.不欲遍记.夜市北州桥又盛百倍.车马阗拥.不可驻足.都人谓之『里颜』.

  dà nèi xī yòu yè mén wài jiē xiàng

 大内西右掖门外街巷

  dà nèi xī qù yòu yè mén yāo miào zhí nán jùn yí qiáo jiē xī shàng shū shěng dōng mén zhì shěng qián héng jiē nán jí yù shǐ tái xī jí jiāo shè shěng nán mén zhèng duì kāi fēng fǔ hòu qiáng míng xī mén wèi zhī xī chē zi qū shǐ jiā hù gēng wàn jiā mán tou zài jīng dì yī cì yuē wú qǐ miào chū xiàng nǎi dà nèi xī jiǎo lóu dà jiē xī qù yǒng lù jiē nán tài píng xīng guó sì hòu mén běi duì qǐ shèng yuàn jiē yǐ xī diàn qián sī xiāng duì qīng fēng lóu wú bǐ kè diàn zhāng dài huā xǐ miàn yào guó tài chéng zhāng lǎo ér jīn guī ér chǒu pó pó yào pù táng jiā jiǔ diàn zhí zhì liáng mén zhèng míng hé chāng chū liáng mén xī qù jiē běi jiàn lóng guān guān nèi dōng láng yú dào shì mài chǐ yào dōu rén yòng zhī jiē nán cài tài shī zhái xī qù zhōu xī wǎ zi nán zì biàn hé àn běi dǐ liáng mén dà jiē yà qí lǐ wǎ yuē yī lǐ yǒu yú guò jiē běi jí jiù yí chéng lóu jìn xī qù jīn liáng qiáo jiē xī dà jiē jīng kuāng ér yào pù zǎo wáng jiā jīn yín pù jìn běi xiàng kǒu shú yào huì shì xī jú xī qù wèng shì zi nǎi kāi fēng fǔ xíng rù zhī suǒ yě xī qù gài fáng yù yào pù dà fó sì dōu tíng xī yì xiāng duì jīng chéng shǒu jù suǒ zì wèng shì zi běi qù dà jiē bān lóu jiǔ diàn yǐ běi dà sān qiáo zi zhì bái hǔ qiáo zhí běi jí wèi zhōu mén

 大内西去右掖门.祅庙.直南浚仪桥街.西尚书省东门.至省前横街南.即御史台.西即郊社.省南门正对开封府后墙.名西门谓之西车子曲.史家瓠羹.万家馒头.在京第一.次曰呉起庙.出巷乃大内西角楼大街.西去踊路街.南太平兴国寺后门.北对启圣院街.以西殿前司相对清风楼.无比客店.张戴花洗面药.国太丞张老儿金龟儿.丑婆婆药铺.唐家酒店.直至梁门.正名阖阊.出梁门西去.街北建隆观.观内东廊于道士卖齿药.都人用之.街南蔡太师宅.西去州西瓦子.南自汴河岸.北抵梁门大街亚其里瓦.约一里有余.过街北即旧宜城楼.近西去金梁桥街.西大街.荆筐儿药铺.枣王家金银铺.近北巷口熟药惠氏西局.西去瓮市子.乃开封府刑入之所也.西去盖防御药铺.大佛寺.都亭西驿.相对京城守具所.自瓮市子北去大街.班楼酒店.以北大三桥子.至白虎桥.直北即卫州门.

  dà nèi qián zhōu qiáo dōng jiē xiàng

 大内前州桥东街巷

  dà nèi qián zhōu qiáo zhī dōng lín biàn hé dà jiē yuē xiàng guó sì yǒu qiáo píng zhèng rú zhōu qiáo yǔ bǎo kāng mén xiāng duì qiáo xī jiǎ jiā hù gēng sūn hǎo shǒu mán tou jìn nán zé bǎo kāng mén pān jiā huáng qí yuán yán níng gōng jìn nǚ dào shì guān rén hǎn dé rù jiē xī bǎo kāng mén wǎ zi dōng qù yán chéng jiē kè diàn nán fāng guān yuán shāng gǔ bīng jí jiē yú cǐ ān pō jìn dōng sì shèng guān wà yào xiàng yǐ dōng chéng jiǎo dìng lì yuàn nèi yǒu zhū liáng gāo zǔ yù róng chū bǎo kāng mén wài xīn jiàn sān shī miào dé ān gōng miào nán zhì héng jiē xī qù tōng yù jiē yuē mài shāo xiàng kǒu yǐ nán tài xué dōng mén shuǐ guì jiē yú jiā rǎn diàn yǐ nán jiē dōng fǎ yún sì yòu xī qù héng jiē zhāng fù mǎ zhái sì nán yòu shén guān hòu mén

 大内前州桥之东.临汴河大街.曰相国寺.有桥平正.如州桥.与保康门相对.桥西贾家瓠羹.孙好手馒头.近南则保康门潘家黄耆圆.延宁宫禁.女道士观.人罕得入.街西保康门瓦子.东去沿城皆客店.南方官员商贾兵级.皆于此安泊.近东四圣观.袜袎巷.以东城角定力院.内有朱梁高祖御容.出保康门外.新建三尸庙.徳安公庙.南至横街.西去通御街.曰麦稍巷口.以南太学东门.水柜街余家染店.以南街东法云寺.又西去横街.张驸马宅.寺南佑神观后门.

  xiàng guó sì nèi wàn xìng jiāo yì

 相国寺内万姓交易

  xiàng guó sì měi yuè wǔ cì kāi fàng wàn xìng jiāo yì dà sān mén shàng jiē shì fēi qín māo quǎn zhī lèi zhēn qín qí shòu wú suǒ bù yǒu dì èr sān mén jiē dòng yòng shí wù tíng zhōng shè cǎi mù lù wū yì pù mài pú hé diàn xí píng wéi xǐ shù ān pèi gōng jiàn shí guǒ là pú zhī lèi jìn fó diàn mèng jiā dào yuàn wáng dào rén mì jiān zhào wén xiù bǐ jí pān gè mò zhàn dìng liǎng láng jiē zhū sì shī gū mài xiù zuò lǐng mǒ huā duǒ zhū cuì tóu miàn shēng sè xiāo jīn huā yàng fú tóu mào zi tè jì guàn zi tāo xiàn zhī lèi diàn hòu zī shèng mén qián jiē shū jí wán hǎo tú huà jí zhū lù bà rèn guān yuán tǔ wù xiāng yào zhī lèi hòu láng jiē rì zhě huò shù chuán shén zhī lèi sì sān mén gé shàng bìng zī shèng mén gè yǒu jīn yín zhù luó hàn wǔ bǎi zūn fó yá děng fán yǒu zhāi gòng jiē qǔ zhǐ fāng kāi sān mén zuǒ yòu yǒu liǎng píng liú lí tǎ sì nèi yǒu zhì hǎi huì lín bǎo fàn hé shā dōng xī tǎ yuàn nǎi chū jiǎo yuàn she gè yǒu zhù chí sēng guān měi yù zhāi huì fán yǐn shí chá guǒ dòng shǐ qì mǐn suī sān wǔ bǎi fēn mò bù duō jiē ér biàn dà diàn liǎng láng jiē guó cháo míng gōng bǐ jī zuǒ bì huà chì shèng guāng fú jiàng jiǔ yào guǐ bǎi xì yòu bì fú jiàng guǐ zǐ mǔ jiē mèng diàn tíng gōng xiàn lè bù mǎ duì zhī lèi dà diàn duǒ miào jiē bì yǐn lóu diàn rén wù mò fēi jīng miào

 相国寺毎月五次开放万姓交易.大三门上皆是飞禽猫犬之类.珍禽奇兽.无所不有.第二三门皆动用什物.庭中设彩幙露屋义铺.卖蒲合.簟席.屏帏.洗漱.鞍辔.弓剑.时果.腊脯之类.近佛殿.孟家道院王道人蜜煎.赵文秀笔.及潘各墨.占定两廊.皆诸寺师姑卖繍作.领抹.花朶.珠翠头面.生色销金花样幞头帽子.特髻冠子.绦线之类.殿后资圣门前.皆书籍玩好图画及诸路罢任官员土物香药之类.后廊皆日者货术传神之类.寺三门阁上并资圣门.各有金银铸罗汉五百尊.佛牙等.凡有斋供.皆取旨方开三门.左右有两缾琉璃塔.寺内有智海.惠林.宝梵.河沙东西塔院.乃出角院舎.各有住持僧官.毎遇斋会.凡饮食茶果.动使器皿.虽三五百分.莫不咄嗟而辧.大殿两廊.皆国朝名公笔迹.左壁画炽盛光佛降九矅鬼百戏.右壁佛降鬼子母掲孟.殿庭供献乐部马队之类.大殿朶庙.皆壁隐楼殿人物.莫非精妙.

  sì dōng mén jiē xiàng

 寺东门街巷

  sì dōng mén dà jiē jiē shì fú tóu yāo dài shū jí guān duǒ pù xí dīng jiā sù chá sì nán jí lù shì xiàng jì guǎn xiù xiàng jiē shī gū xiù zuò jū zhù běi jí xiǎo tián shuǐ xiàng xiàng nèi nán shí diàn shén shèng jì guǎn yì duō xiàng běi lǐ qìng zāo jiāng pù zhí běi chū jǐng líng gōng dōng mén qián yòu xiàng běi qǔ dōng shuì wù jiē gāo tou jiē jiāng xíng hòu xiàng nǎi zhī pí huà qū jì guǎn nán běi jiǎng táng xiàng sūn diàn chéng yào pù xuē diàn chū jiè shēn běi xiàng xiàng kǒu sòng jiā shēng yào pù pù zhōng liǎng bì jiē lǐ chéng suǒ huà shān shuǐ zì jǐng líng gōng dōng mén dà jiē xiàng dōng jiē běi jiù gàn míng sì yán huǒ gǎi zuò wǔ sì sān jiān yǐ dōng xiàng nán yuē dì sān tiáo tián shuǐ xiàng yǐ dōng xī xī lóu kè diàn dū xià zhāo shù yǐ dōng jiē nán gāo yáng zhèng diàn xiàng běi rù mǎ xíng xiàng dōng jiē běi yuē chē lù yuàn nán yuē dì èr tián shuǐ xiàng yǐ dōng shěn jì yuàn yǐ dōng tóng shù zǐ hán jiā zhí dǐ tài miào qián mén nán wǎng guān yīn chú nǎi dì yī tiáo tián shuǐ xiàng yě tài miào běi rù yú lín xiàng tōng cáo mén dà jiē bù néng biàn shù yě

 寺东门大街.皆是幞头.腰带.书籍.冠朶铺席.丁家素茶.寺南即録事巷妓馆.繍巷皆师姑繍作居住.北即小甜水巷.巷内南食店甚盛.妓馆亦多.向北李庆糟姜铺.直北出景灵宫东门前.又向北曲东税务街.高头街.姜行后巷.乃脂皮画曲妓馆.南北讲堂巷.孙殿丞药铺.靴店.出界身北巷.巷口宋家生药铺.铺中两壁.皆李成所画山水.自景灵宫东门大街向东.街北旧干明寺.沿火改作五寺三监.以东向南曰第三条甜水巷.以东熙熙楼客店.都下着数.以东街南高阳正店.向北入马行.向东.街北曰车辂院.南曰第二甜水巷.以东审计院.以东桐树子韩家.直抵太庙前门.南往观音除.乃第一条甜水巷也.太庙北入楡林巷.通曹门大街.不能遍数也.

  shàng qīng gōng

 上清宫

  shàng qīng gōng zài xīn sòng mén lǐ jiē běi yǐ xī máo shān xià yuàn lǐ quán guān zài dōng shuǐ mén lǐ guān yīn xì zài jiù sòng mén hòu tài miào nán mén jǐng dé sì zài shàng qīng gōng bèi sì qián yǒu táo huā dòng jiē jì guǎn kāi bǎo sì zài jiù fēng qiū mén wài xié jiē zǐ nèi yǒu èr shí sì yuàn wéi rén wáng yuàn zuì shèng tiān qīng sì zài zhōu běi qīng huī qiáo xìng dé yuàn zài jīn shuǐ mén wài cháng shēng gōng zài lù jiā xiàng xiǎn níng sì zài tàn chǎng xiàng běi pó tái sì zài chén zhōu mén lǐ dōu shuài sì zài hóng mén dào dì yǒng fó sì zài zhōu xī cǎo chǎng xiàng jiē nán shí fāng jìng yīn yuàn zài chuān xī yóu cù xiàng yù shì yuàn zài dì sān tiáo tián shuǐ xiàng fú tián yuàn zài jiù cáo mén wài bào ēn sì zài xiè yán xiàng tài hé gōng nǚ dào shì zài zhōu xī hóng qiáo zi dà jiē dòng yuán guān nǚ dào shì zài bān lóu běi yáo huá gōng zài jīn shuǐ mén wài wàn shòu guān zài jiù suān zǎo mén wài shí wáng gōng qián

 上清宫.在新宋门里街北.以西茆山下院.醴泉观.在东水门里.观音隙.在旧宋门后太庙南门.景徳寺.在上清宫背.寺前有桃花洞.皆妓馆.开宝寺.在旧封丘门外斜街子.内有二十四院.惟仁王院最盛.天清寺.在州北清晖桥.兴徳院.在金水门外.长生宫.在鹿家巷.显宁寺.在炭场巷.北婆台寺.在陈州门里.兜率寺.在红门道地.踊佛寺.在州西草场巷街.南十方静因院.在川西油醋巷.浴室院.在第三条甜水巷.福田院.在旧曹门外.报恩寺.在卸盐巷.太和宫女道士.在州西洪桥子大街.洞元观女道士.在班楼北.瑶华宫.在金水门外.万寿观.在旧酸枣门外十王宫前.

  mǎ xíng jiē pù xí

 马行街铺席

  mǎ xíng běi qù jiù fēng qiū mén wài yāo miào xié jiē zhōu běi wǎ zi xīn fēng qiū mén dà jiē liǎng biān mín hù pù xí wài yú zhū bān zhí jūn yíng xiāng duì zhì mén yuē shí lǐ yú qí yú fāng xiàng yuàn luò zòng héng wàn shù mò zhī jì jí chǔ chù yōng mén gè yǒu chá fāng jiǔ diàn gōu sì yǐn shí shì jǐng jīng jì zhī jiā wǎng wǎng zhǐ yú shì diàn xuán mǎi yǐn shí bù zhì jiā shū běi shí zé fán lóu qián lǐ sì jiā duàn jiā āo wù shí féng bā zǐ nán shí zé sì qiáo jīn jiā jiǔ qǔ zi zhōu jiā zuì wéi qū zhǐ yè shì zhí zhì sān gēng jǐn cái wǔ gēng yòu fù kāi zhāng rú yào nào qù chù tōng xiǎo bù jué xún cháng sì shāo yuǎn jìng qù chù yè shì yì yǒu jiāo suān xiàn zhū yí hú bǐng hé cài bǐng huān ér yě hú ròu guǒ bù qiào gēng guàn cháng xiāng táng guǒ zǐ zhī lèi dōng yuè suī dà fēng xuě yīn yǔ yì yǒu yè shì yè dāo zǐ jiāng shì mǒ zàng hóng sī shuǐ jīng kuài jiān gān zàng gé lí páng xiè hú táo zé zhōu táng qí dòu é lí shí liú zhā zi yún po cí gāo tuán zǐ yán shì tāng zhī lèi zhì sān gēng fāng yǒu tí píng mài chá zhě gài dōu rén gōng sī róng gàn yè shēn fāng guī yě

 马行北去旧封丘门外祅庙斜街州北瓦子.新封丘门大街两边民戸铺席外.余诸班直军营相对.至门约十里余.其余坊巷院落.纵横万数.莫知纪极.处处拥门.各有茶坊酒店.勾肆饮食.市井经纪之家.往往只于市店旋买饮食.不置家蔬.北食则矾楼前李四家.段家爊物.石逢巴子.南食则寺桥金家.九曲子周家.最为屈指.夜市直至三更尽.纔五更又复开张.如要闹去处.通晓不絶.寻常四梢远静去处.夜市亦有燋酸豏.猪胰.胡饼.和菜饼.貛儿.野狐肉.果不翘羹.灌肠.香糖果子之类.冬月虽大风雪阴雨.亦有夜市.(枼刂)子姜豉.抹脏.红丝水晶脍.煎肝臓.蛤蜊.螃蟹.胡桃.泽州饧.奇豆.鹅梨.石榴.査子.榲桲.糍糕.团子.盐豉汤之类.至三更方有提瓶卖茶者.盖都人公私荣干.夜深方归也.

  chuán zài zá mài

 船载杂卖

  dōng jīng bān zài chē dà zhě yuē tài píng shàng yǒu xiāng wú gài xiāng rú gòu lán ér píng bǎn bì qián chū liǎng mù zhǎng èr sān chǐ xǔ jià chē rén zài zhōng jiān liǎng shǒu fú zhuō biān sī ān jià zhī qián liè luó huò lǘ èr shí yú qián hòu zuò liǎng xíng huò niú wǔ qī tóu zhuāi zhī chē liǎng lún yǔ xiāng qí hòu yǒu liǎng xié mù jiǎo tuō yè zhōng jiān xuán yī tiě líng xíng zé yǒu shēng shǐ yuǎn lái zhě chē xiāng bì réng yú chē hòu jì lǘ luó èr tóu yù xià jùn xiǎn qiáo lù yǐ biān háo zhī shǐ dào zuò duǒ chē lìng huǎn xíng yě kě zài shù shí shí guān zhōng chē wéi yòng lǘ chà xiǎo ěr qí cì yǒu píng tóu chē yì rú tài píng chē ér xiǎo liǎng lún qián chū zhǎng bù zuò yuán mù shāo héng yī mù yǐ dú niú zài yuán nèi xiàng fù héng mù rén zài yī biān yǐ shǒu qiān niú bí shéng jià zhī jiǔ zhèng diàn duō yǐ cǐ zài jiǔ shāo tǒng yǐ shāo tǒng rú zhǎng shuǐ tǒng miàn ān yè kǒu měi shāo sān dòu xǔ yī guàn wǔ bǎi wén yòu yǒu zhái juàn zuò chē zi yǔ píng tóu chē dà dǐ xiāng sì dàn zōng zuò gài jí qián hòu yǒu gòu lán mén chuí lián yòu yǒu dú lún chē qián hòu èr rén bǎ jià liǎng páng liǎng rén fú guǎi qián yǒu lǘ zhuāi wèi zhī chuàn chē yǐ bù yòng ěr zǐ zhuàn lún yě bān zài zhú mù wǎ shí dàn wú qián yuán zhǐ yī rén huò liǎng rén tuī zhī cǐ chē wǎng wǎng mài gāo jí gāo mí zhī lèi rén yòng bù zhōng zài wù yě píng pán liǎng lún wèi zhī làng zǐ chē wéi bié rén zhuāi yòu yǒu zài jù shí dà mù zhǐ yǒu duǎn tī pán ér wú lún wèi zhī chī chē jiē shěng rén lì yě yòu yǒu tuó luó lǘ mǎ quǎn zi huò pí huò zhú wèi zhī rú fāng biǎn zhú shàng zhú xià chà liǎng dā bèi shàng hú dòu dòu zé yòng bù dài tuó zhī

 东京般载车.大者曰『太平』.上有箱无盖.箱如构栏而平.板壁前出两木.长二三尺许.驾车人在中间.两手扶捉鞭(纟安)驾之.前列骡或驴二十余.前后作两行.或牛五七头拽之.车两轮与箱齐.后有两斜木脚拖夜.中间悬一铁铃.行则有声.使远来者车相避.仍于车后繋驴骡二头.遇下峻险桥路.以鞭諕之.使倒坐缍车.令缓行也.可载数十石.官中车惟用驴差小耳.其次有『平头车』.亦如『太平车』而小.两轮前出长不作辕木.梢横一木.以独牛在辕内.项负横木.人在一边.以手牵牛鼻绳驾之.酒正店多以此载酒梢桶矣.梢桶如长水桶.面安靥口.毎梢三斗许.一贯五百文.又有宅眷坐车子.与『平头车』大抵相似.但椶作盖.及前后有构栏门.垂帘.又有独轮车.前后二人把驾.两旁两人扶拐.前有驴拽.谓之『串车』.以不用耳子转轮也.般载竹木瓦石.但无前辕.止一人或两人推之.此车往往卖糕及餻麋之类人用.不中载物也.平盘两轮.谓之『浪子车』.唯别人拽.又有载巨石大木.只有短梯盘而无轮.谓之『痴车』.皆省人力也.又有駞骡驴(马犬)子.或皮或竹为之.如方匾竹(上竹下差).两搭背上.斛(豆斗)则用布袋駞之.

  dū shì jiàn mò

 都市饯陌

  dū shì jiàn mò guān yòng qī shí qī jiē shì tōng yòng qī shí wǔ yú ròu cài qī shí èr mò jīn yín qī shí sì zhū zhēn gù bì nī mǎi shàng piě xià chóng yǐ liù shí bā wén zì wǔ shí liù mò háng shì gè yǒu cháng duǎn shǐ yòng

 都市饯陌.官用七十七.街市通用七十五.鱼肉菜七十二陌.金银七十四.珠珍.雇婢妮.买(上丿下虫)蚁六十八.文字五十六陌.行市各有长短使用.

  gù mì rén lì

 雇觅人力

  fán gù mì rén lì gàn dāng rén jiǔ shí zuò jiàng zhī lèi gè yǒu xíng lǎo gōng gù mì nǚ shǐ jí yǒu yǐn zhì yá rén

 凡雇觅人力.干当人.酒.食作匠之类.各有行老供雇.觅女使即有引至牙人.

  fáng huǒ

 防火

  měi fāng xiàng sān bǎi bù xǔ yǒu jūn xún pù wū yī suǒ pù bīng wǔ rén yè jiān xún jǐng shōu lǐng gōng shì yòu yú gāo chù zhuān qì wàng huǒ lóu lóu shàng yǒu rén zhuō wàng xià yǒu guān wū shù jiān tún zhù jūn bīng guān yú rén jí yǒu jiù huǒ jiā shì wèi rú dà xiǎo tǒng sǎ zi má dā fǔ jù tī zi huǒ chā dà suǒ tiě māo ér zhī lèi měi yù yǒu yí huǒ qù chù zé yǒu mǎ jūn bēn bào jūn xiāng zhǔ mǎ bù jūn diàn qián sān yá kāi fēng fǔ gè lǐng jūn jí pū miè bù láo bǎi xìng

 毎坊巷三百歩许.有军巡铺屋一所.铺兵五人.夜间巡警収领公事.又于高处砖砌望火楼.楼上有人卓望.下有官屋数间.屯驻军兵官余人.及有救火家事.谓如大小桶.洒子.麻搭.斧锯.梯子.火叉.大索.铁猫儿之类.毎遇有遗火去处.则有马军奔报军厢主.马歩军.殿前三衙.开封府各领军级扑灭.不劳百姓.

  tiān xiǎo zhū rén rù shì

 天晓诸人入市

  měi rì jiāo wǔ gēng zhū sì yuàn xíng zhě dǎ tiě pái zi huò mù wú xún mén bào xiǎo yì gè fēn dì fēn rì jiān qiú huà zhū chí cháo rù shì zhī rén wén cǐ ér qǐ zhū mén qiáo shì jǐng yǐ kāi rú hù gēng diàn mén shǒu zuò yī xiǎo ér jiào ráo gú tou jiān yǒu guàn fèi jí chǎo fèi jiǔ diàn duō diǎn dēng zhú gū mài měi fēn bù guò èr shí wén bìng zhōu fàn diǎn xīn yì jiàn huò yǒu mài xǐ miàn shuǐ jiān diǎn tāng chá yào zhě dào zhì tiān míng qí shā zhū yáng zuō fang měi rén yán zhū yáng jí chē zi shàng shì dòng jí bǎi shù rú guǒ mù yì jí yú zhū què mén wài jí zhōu qiáo zhī xī wèi zhī guǒ zi xíng zhǐ huà ér yì zài bǐ chù xíng fàn bù jué qí mài mài miàn měi chèng zuò yī bù dài wèi zhī yī wǎn huò sān wǔ chèng zuò yī wǎn yòng tài píng chē huò lǘ mǎ mǎ quǎn zhī cóng chéng wài shǒu mén rù chéng huò mài zhì tiān míng bù jué gèng yǒu yù jiē zhōu qiáo zhì nán nèi qián chèn cháo mài yào jí yǐn shí zhě yín jiào bǎi duān

 毎日交五更.诸寺院行者打铁牌子或木无循门报晓.亦各分地分.日间求化.诸趍朝入市之人.闻此而起.诸门桥市井已开.如瓠羹店门首坐一小儿.叫饶骨头.间有灌肺及炒肺.酒店多点灯烛沽卖.毎分不过二十文.并粥饭点心.亦间或有卖洗面水.煎点汤茶药者.道至天明.其杀猪羊作坊.毎人檐猪羊及车子上市.动即百数.如果木亦集于朱雀门外及州桥之西.谓之菓子行.纸画儿亦在彼处.行贩不絶.其卖麦麺.毎秤作一布袋.谓之『一宛』.或三五秤作一宛.用太平车或驴马(马犬)之.从城外守门入城货卖.至天明不絶.更有御街州桥至南内前趂朝卖药及饮食者.吟叫百端.

  zhū sè zá mài

 诸色杂卖

  ruò yǎng mǎ zé yǒu liǎng rén rì gōng qiè cǎo yǎng quǎn zé gōng táng zāo yǎng māo zé gōng māo shí bìng xiǎo yú qí gù lù dīng jiǎo shàng zhú xià lòu tǒng xiū zhěng dòng shǐ zhǎng xié shuā yāo dài xiū fú tóu mào zi bǔ jiǎo guān rì gōng dǎ xiāng yìn zhě zé guǎn dìng pù xí rén jiā pái é shí jié jí yìn shī fó xiàng děng qí gōng rén jiā dǎ shuǐ zhě gè yǒu dì fēn fāng xiàng jí yǒu shǐ qī dǎ chāi huán hé dà fǔ zhuó chái huàn shàn zi bǐng gōng xiāng bǐng zi tàn tuán xià yuè zé yǒu xǐ zhān táo jǐng lǎo jǔ yì jiē zài mù qián huò jūn yíng fàng tíng lè rén dòng gǔ lè yú kòng xián jiù fāng xiàng yǐn xiǎo ér fù nǚ guān kàn sàn táng guǒ zǐ zhī lèi wèi zhī mài méi zǐ yòu wèi zhī bǎ jiē měi rì rú zhái she gōng yuàn qián zé yǒu jiù mén mài yáng ròu tóu dù yāo zǐ bái cháng chún tù yú xiā tuì máo jī yā gé lí páng xiè zá yù xiāng yào guǒ zǐ bó mài guān shū lǐng mǒ tóu miàn yī zhuó dòng shǐ tóng tiě qì yī xiāng cí qì zhī lèi yì yǒu pū shàng jiàn wù shì zhě wèi zhī kān zhái qí hòu jiē huò xián kòng chù tuán zhuǎn gài wū xiàng bèi jù jū wèi zhī yuàn zi jiē xiǎo mín jū zhǐ měi rì mài zhēng lí zǎo huáng gāo mí sù zhēng bǐng fā yá dòu zhī lèi měi yù chūn shí guān zhōng chāi rén fū jiān táo zài chéng qú bié kāi kēng shèng táo chū zhě ní,quot bǐ quot zuò quot gōng quot wèi zhī ní,quot bǐ quot zuò quot gōng quot pén hòu guān chāi rén lái jiǎn shì le fāng gài fù yè jiān chū rù yuè hēi yí zhào guǎn yě

 若养马.则有两人日供切草.养犬则供饧糟.养猫则供猫食并小鱼.其锢路.钉铰.(上竹下陋)桶.修整动使.掌鞋.刷腰带.修幞头帽子.补角冠.日供打香印者.则管定铺席人家牌额.时节即印施佛像等.其供人家打水者.各有地分坊巷.及有使漆.打钗环.荷大斧斫柴.换扇子柄.供香饼子.炭团.夏月则有洗毡淘井老.举意皆在目前.或军营放停.乐人动皷乐于空闲.就坊巷引小儿妇女观看.散糖果子之类.谓之『卖梅子』.又谓之『把街』.毎日如宅舎宫院前.则有就门卖羊肉.头肚.腰子.白肠.鹑兔鱼虾.退毛鶏鸭.蛤蜊.螃蟹.杂燠.香药果子.博卖冠梳领抹.头面衣着.动使铜铁器.衣箱.磁器之类.亦有扑上件物事者.谓之『勘宅』.其后街或闲空处团转盖屋.向背聚居.谓之『院子』.皆小民居止.毎日卖蒸梨枣.黄糕麋.宿蒸饼.发牙豆之类.毎遇春时.官中差人夫监淘在城渠.别开坑盛淘出者(泥,"匕"作"工").谓之『(泥,"匕"作"工")盆』.候官差人来捡视了方盖覆.夜间出入.月黒宜照管也.本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章