中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 东京梦华录 正文

卷四(东京梦华录)拼音版、注音及读音

东京梦华录

 卷四拼音版、注音及读音:

出处:东京梦华录

juǎn sì

卷四

  jūn tóu sī

 军头司

  jūn tóu sī měi xún xiū àn yuè nèi děng zǐ xiàng pū shǒu jiàn bàng shǒu gé dòu zhū jūn yíng diàn qián zhǐ huī shǐ zhí zài jìn zhōng yǒu zuǒ yòu bān nèi diàn zhí sàn yuán sàn dū tóu sàn zhí sàn zhǐ huī yù lóng zuǒ yòu zhí xì dǎ yù cóng wù yù lóng gǔ duǒ zi zhí gōng jiàn zhí nǔ zhí xí yù zhí qí yù mǎ jūn róng zhí zhāo jiàn bān jīn qiāng bān yín qiāng bān diàn shì zhū jūn dōng xī wǔ bān cháng rù qí hòu měi rì jiào yuè yě zhàn měi yù zhū lù jiě dào wǔ yì rén duì yù gé dòu tiān wǔ pěng rì lóng wèi shén wèi gè èr shí zhǐ huī wèi zhī shàng sì jūn bù chū xū xiāo qí yún qí gǒng shèng lóng měng lóng qí gè shí zhǐ huī diàn qián sī bù jūn sī yǒu hǔ yì gè èr shí zhǐ huī hǔ yì shuǐ jūn xuān wǔ gè shí wǔ zhǐ huī shén yǒng guǎng yǒng gè shí zhǐ huī fēi shān chuáng zi nǔ xióng wǔ guǎng gù děng zhǐ huī zhū sī zé xuān xiào liù jūn wǔ sù wǔ hé jiē dào sī zhū sī zhū jūn zhǐ huī dòng yǐ bǎi shù zhū gōng guàn zhái yuàn gè yǒu qīng wèi xiāng jūn jìn jūn shèng yuán shí zhǐ huī qí yú gōng jiàng xiū nèi sī bā zuò sī guǎng gù zuō fang hòu yuàn zuō fang shū yì jú líng jǐn yuàn wén xiù yuàn nèi jiǔ fāng fǎ jiǔ kù niú yáng sī yóu cù kù yí luán sī hàn lín sī hē tàn wǔ yán niǎn guān chē zi yuàn huáng chéng guān qīn cóng guān qīn shì guān shàng xià gōng huáng chéng huáng zào yuàn zi dí chú gè yǒu zhǐ huī jì shěng bù jìn

 军头司毎旬休按阅内等子 相扑手.剑棒手格闘.诸军营.殿前指挥使直.在禁中有左右班内殿直.散员.散都头.散直.散指挥.御龙左右直系打御从物.御龙骨朶子直.弓箭直.弩直.习驭直.骑御马钧容直.招箭班.金鎗班.银鎗班.殿侍诸军东西五班常入祇候.毎日教阅野战.毎遇诸路解到武艺人.对御格闘.天武.捧日.龙卫.神卫.各二十指挥.谓之上四军.不出戌.骁骑.云骑.拱圣.龙猛.龙骑.各十指挥.殿前司.歩军司有虎翼各二十指挥.虎翼水军.宣武各十五指挥.神勇.广勇各十指挥.飞山.床子弩.雄武.广固等指挥.诸司则宣效六军.武肃.武和.街道司诸司诸军指挥.动以百数.诸宫观宅院各有清卫厢军禁军剰员十指挥.其余工匠.修内司.八作司.广固作坊.后苑作坊.书艺局.绫锦院.文繍院.内酒坊.法酒库.牛羊司.油醋库.仪鸾司.翰林司.喝探.武严.辇官.车子院.皇城官.亲从官.亲事官.上下宫.皇城.黄皁院子.涤除.各有指挥.记省不尽.

  huáng tài zǐ nà fēi

 皇太子纳妃

  huáng tài zǐ nà fēi lǔ bù yí zhàng yàn lè yí wèi fēi chéng yàn dí chē chē shàng shè zǐ sè tuán gài sì zhù wéi mù sì chuí dà dài sì mǎ jià zhī

 皇太子纳妃.卤部仪仗.宴乐仪卫.妃乘厌翟车.车上设紫色团盖.四柱维幕.四垂大带.四马驾之.

  gōng zhǔ chū jiàng

 公主出降

  gōng zhǔ chū jiàng yì shè yí zhàng xíng mù bù zhàng shuǐ lù fán qīn wáng gōng zhǔ chū zé yǒu zhī jiē xì jiē dào sī bīng jí shù shí rén gè zhí sǎo jù dù jīn yín shuǐ tǒng qián dǎo sǎ zhī míng yuē shuǐ lù yòng yán chuáng shù bǎi pū shè fáng wò bìng zǐ shān juàn jiǎo fú tóu tiān wǔ guān tái yú yòu yǒu gōng pín shù shí jiē zhēn zhū chāi chā diào duǒ líng lóng cù luó tóu miàn hóng luó xiāo jīn páo pèi chéng mǎ shuāng kòng shuāng dā qīng gài qián dǎo wèi zhī duǎn dèng qián hòu yòng hóng luó xiāo jīn zhǎng shàn zhē cù chéng jīn tóng qún yán zǐ fù yǐ jiǎn zōng zhū hóng liáng jí shàng liè shèn jīn yín zhù yún fèng huā duǒ yán zǐ yuē gāo wǔ chǐ xǔ shēn bā chǐ kuò sì chǐ xǔ nèi róng liù rén sì wéi chuí xiù é zhū lián bái téng jiān huā kuāng xiāng zhī wài liǎng bì chū lán kǎn jiē lǚ jīn huā zhuāng diāo mù rén wù shén xiān chū duì liǎng gān shí èr rén gān qián hòu jiē shè lǜ sī tāo jīn yú gōu zi gōu dìng

 公主出降.亦设仪杖.行幕.歩障.水路.凡亲王公主出则有之.皆系街道司兵级数十人.各执扫具.镀金银水桶.前导洒之.名曰『水路』.用檐床数百.铺设房卧.并紫衫巻脚幞头天武官抬舁.又有宫嫔数十.皆眞珠钗插吊朶玲珑簇罗头面.红罗销金袍帔.乘马双控双搭青盖前导.谓之『短镫』.前后用红罗销金掌扇遮簇.乘金铜裙檐子.覆以剪椶.朱红梁脊.上列渗金银铸云凤花朶檐子.约高五尺许.深八尺.阔四尺许.内容六人.四维垂繍额珠帘.白藤间花.匡箱之外.两壁出栏槛皆缕金花.装雕木人物神仙.出队两竿十二人.竿前后皆设緑丝绦金鱼勾子勾定.

  huáng hòu chū shèng yú

 皇后出乘舆

  huáng tài hòu huáng hòu chū chéng zhě wèi zhī yú bǐ yán zǐ shāo zēng guǎng huā yàng jiē lóng qián hòu yán jiē jiǎn zōng yí zhàng yǔ jià chū xiāng sì ér shǎo réng wú jià tóu jǐng bì ěr shì shù jiā yǔ guì jiā hūn jià yì chéng yán zǐ zhǐ wú jí shàng tóng fèng huā duǒ zuǒ yòu liǎng jūn zì yǒu jiǎ lìn suǒ zài yǐ zhì cóng rén shān mào yī fú cóng wù jù kě lìn bù xū jiè jiè yú mìng fù wáng gōng shì shù tōng chéng zuò chē zi rú yán zǐ yàng zhì yì kě kè liù rén qián hòu yǒu xiǎo gōu lán dǐ xià zhóu guàn liǎng xié zhū lún qián chū zhǎng yuán yuē qī bā chǐ dú niú jià zhī yì kě jiǎ lìn

 皇太后.皇后出乘者.谓之『舆』.比檐子稍増广.花样皆龙.前后檐皆剪椶.仪仗与驾出相似而少.仍无驾头.警跸耳.士庶家与贵家婚嫁.亦乘檐子.只无脊上铜凤花朶.左右两军.自有假赁所在.以至从人衫帽衣服从物倶可赁.不须借徣.余命妇王宫士庶通乘坐车子.如檐子样制.亦可客六人.前后有小勾栏.底下轴贯两挟朱轮.前出长辕约七八尺.独牛驾之.亦可假赁.

  zá lìn

 杂赁

  ruò shàng tóu xià xiōng shì chū bìn zì shàng ér xià shàng tóu xià xiōng sì gè yǒu tǐ lì rú fāng xiāng chē yù jié luò cǎi bó jiē yǒu dìng jià bù xū láo lì xún cháng chū jiē shì gàn shì shāo shì lù yuǎn juàn xíng zhú fāng juàn qiáo shì zì yǒu jiǎ lìn ān mǎ zhě bù guò bǎi qián

 若(上亠下凶)事出殡.自上而下.(上亠下凶)肆各有体例.如方相.车轝.结络.彩帛.皆有定价.不须劳力.寻常出街市干事.稍似路远倦行.逐坊巻桥市.自有假赁鞍马者.不过百钱.

  xiū zhěng zá huò jí zhāi sēng qǐng dào

 修整杂货及斋僧请道

  tǎng yù xiū zhěng wū yǔ ní bǔ qiáng bì shēng chén jì rì yù shè zhāi sēng ní dào shì jí zǎo chén qiáo shì jiē xiàng kǒu jiē yǒu mù zhú jiàng rén wèi zhī zá huò gōng jiàng bì zhì zá zuò rén fū dào shì sēng rén luó lì huì jù hòu rén qǐng huàn wèi zhī luó zhāi zhú bù zuó liào yì yǒu pù xí zhuān wǎ ní jiàng suí shǒu jí jiù

 傥欲修整屋宇.泥补墙壁.生辰忌日.欲设斋僧尼道士.即早辰桥市街巷口皆有木竹匠人.谓之杂货工匠.必至杂作人夫.道士僧人.罗立会聚.候人请唤.谓之『罗斋』.竹不作料.亦有铺席.砖瓦泥匠.随手即就.

  yán guān jiǎ lìn

 筵官假赁

  fán mín jiān jí shàng tóu xià xiōng yán huì yǐ zhuō chén shè qì mǐn hé pán jiǔ yán dòng shǐ zhī lèi zì yǒu chá jiǔ sī guǎn lìn chī shí xià jiǔ zì yǒu chú sī yǐ zhì tuō pán xià qǐng shū ān pái zuò cì zūn qián zhí shì gē shuō quàn jiǔ wèi zhī bái xí rén zǒng wèi zhī sì sī rén yù jiù yuán guǎn tíng xiè sì yuàn yóu shǎng mìng kè zhī lèi jǔ yì biàn biàn yì gè yǒu dì fēn chéng lǎn pái bèi zì yǒu zé lì yì bù gǎn guò yuè qǔ qián suī bǎi shí fēn tīng guǎn zhěng sù zhǔ rén zhǐ chū qián ér yǐ bù yòng fèi lì

 凡民间吉(上亠下凶)筵会.椅桌陈设.器皿合盘.酒檐动使之类.自有茶酒司管赁.吃食下酒.自有厨司.以至托盘.下请书.安排坐次.尊前执事歌说劝酒.谓之『白席人』.总谓之『四司人』.欲就园馆亭榭寺院游赏命客之类.举意便辧.亦各有地分.承揽排备.自有则例.亦不敢过越取钱.虽百十分.厅馆整肃.主人只出钱而已.不用费力.

  huì xiān jiǔ lóu

 会仙酒楼

  rú zhōu dōng rén hé diàn xīn mén lǐ huì xiān lóu zhèng diàn cháng yǒu bǎi shí fēn tīng guǎn dòng shǐ gè gè zú bèi bù shàng shǎo quē yī jiàn dà dǐ dōu rén fēng sú shē chǐ dù liàng shāo kuān fán jiǔ diàn zhōng bù wèn hé rén zhǐ liǎng rén duì zuò yǐn jiǔ yì xū yòng zhù wǎn yī fù pán zhǎn liǎng fù guǒ cài yè gè wǔ piàn shuǐ cài wǎn sān wǔ zhǐ jí yín jìn bǎi liǎng yǐ suī yī rén dú yǐn wǎn suì yì yòng yín yú zhī lèi qí guǒ zi cài shū wú fēi jīng jié ruò bié yào xià jiǔ jí shǐ rén wài mǎi ruǎn yáng guī bèi dà xiǎo gǔ zhū sè bāo zi yù bǎn zhǎ shēng xuē bā zǐ guā jiāng zhī lèi

 如州东仁和店.新门里会仙楼正店.常有百十分.厅馆动使各各足备.不尚少阙一件.大抵都人风俗奢侈.度量稍寛.凡酒店中不问何人.止两人对坐饮酒.亦须用注碗一副.盘盏两副.菓菜楪各五片.水菜椀三五只.即银近百两矣.虽一人独饮.盌遂亦用银盂之类.其菓子菜蔬.无非精洁.若别要下酒.即使人外买软羊.龟背.大小骨.诸色包子.玉板鲊.生削巴子.瓜姜之类.

  shí diàn

 食店

  dà fán shí diàn dà zhě wèi zhī fēn chá zé yǒu tóu gēng shí suǐ gēng bái ròu hú bǐng ruǎn yáng dà xiǎo gǔ jiǎo shàng xī xià ròu kào yāo zǐ shí dù gēng rù lú yáng yǎn shēng ruǎn shǒu qū tóng pí miàn jiāng pō dāo huí dāo lěng táo qí zi jì lú miàn fàn zhī lèi chī quán chá ráo shàng cao xià jī tóu gēng gèng yǒu chuān fàn diàn jí yǒu chā ròu miàn dà yù miàn dà xiǎo mǒ ròu táo jiān yù ròu zá jiān shì jiàn shēng shú shāo fàn gèng yǒu nán shí diàn yú dōu zǐ tóng pí shú kuài qū jiān yú fàn yòu yǒu hù gēng diàn mén qián yǐ fāng bù jí huā yàng dá jié fù rú shān péng shàng guà chéng biān zhū yáng xiāng jiàn sān èr shí biān jìn lǐ mén miàn chuāng hù jiē zhū lǜ zhuāng yú wèi zhī huān mén měi diàn gè yǒu tīng yuàn dōng xī láng chēng hū zuò cì kè zuò zé yī rén zhí zhù zhǐ biàn wèn zuò kè dōu rén chǐ zòng bǎi duān hū suǒ huò rè huò cháng huò wēn huò zhěng huò jué lěng jīng jiāo biāo jiāo zhī lèi rén rén suǒ huàn bù tóng xíng cài dé zhī jìn jú cì lì cóng tóu chàng niàn bào yǔ jú nèi dāng jú zhě wèi zhī dāng tóu yòu yuē zhe àn qì xū yú xíng cài zhě zuǒ shǒu chā sān wǎn yòu bì zì shǒu zhì jiān mǎ quǎn dié yuē èr shí wǎn sàn xià jǐn hé gè rén hū suǒ bù róng chā cuò yī yǒu chā cuò zuò kè bái zhī zhǔ rén bì jiā chì mà huò fá gōng jià shèn zhě zhú zhī wú bèi rù diàn zé yòng yī děng liú lí qiǎn léng wǎn wèi zhī bì wǎn yì wèi zhī zào gēng cài shū jīng xì wèi zhī zào shàng cao xià jī měi wǎn shí wén miàn yǔ ròu xiāng tíng wèi zhī hé gēng yòu yǒu dān gēng nǎi bàn gè yě jiù zhǐ yòng shi jīn jiē yòng zhù yǐ gèng yǒu chā ròu bō dāo chǎo yáng xì wù liào qí zi hún tún diàn jí yǒu sù fēn chá rú sì yuàn zhāi shí yě yòu yǒu cài miàn hú dié shàng cao xià jī gē yuè dá jí mài suí fàn hé bāo bái fàn xuán qiè xì liào gǔ duò ér guā shàng cao xià jī luó bo zhī lèi

 大凡食店.大者谓之『分茶』.则有头羹.石髓羹.白肉.胡饼.软羊.大小骨角.(上夕下肉)犒腰子.石肚羹.入炉羊罨.生软手麹.桐皮麺.姜溌刀.回刀.冷淘.棊子.寄炉麺饭之类.吃全茶.饶(上艹下韲)头羹.更有川饭店.即有插肉麺.大燠麺.大小抹肉淘.煎燠肉.杂煎事件.生熟烧饭.更有南食店.鱼兜子.桐皮熟脍麹.煎鱼饭.又有瓠羹店.门前以枋不及花样沓结缚如山棚.上挂成边猪羊.相间三二十边.近里门面窗戸.皆朱緑装余.谓之『驩门』.毎店各有厅院东西廊称呼坐次.客坐.则一人执筯纸.遍问坐客.都人侈纵.百端呼索.或热或常.或温或整.或絶冷.精浇.臕浇之类.人人索唤不同.行菜得之.近局次立.从头唱念.报与局内.当局者谓之『铛头』.又曰『着案』.讫.须臾.行菜者左手杈三椀.右臂自手至肩(马犬)叠约二十碗.散下尽合各人呼索.不容差错.一有差错.坐客白之主人.必加叱骂.或罚工价.甚者逐之.吾辈入店.则用一等琉璃浅棱椀.谓之『碧椀』.亦谓之『造羹』.菜蔬精细.谓之『造(上艹下韲)』.毎碗十文.麺与肉相停.谓之『合羹』.又有『单羹』.乃半个也.旧只用匙.今皆用筯矣.更有插肉.拨刀.炒羊.细物料.碁子.馄饨店.及有素分茶.如寺院斋食也.又有菜麺.胡蝶(上艹下韲)肐(月逹).及卖随饭.荷包.白饭.旋切细料馉饳儿.瓜(上艹下韲).萝卜之类.

  ròu xíng

 肉行

  fāng juàn qiáo shì jiē yǒu ròu àn liè sān wǔ rén cāo dāo shēng shú ròu cóng biàn suǒ huàn kuò qiè piàn pī xì mǒ dùn dāo zhī lèi zhì wǎn jí yǒu yù bào shú shí shàng shì fán mǎi wù bù shàng shù qián dé zhě shì shù

 坊巻桥市.皆有肉案.列三五人操刀.生熟肉从便索唤.阔切.片批.细抹.顿刀之类.至晩即有燠爆熟食上市.凡买物不上数钱得者是数.

  bǐng diàn

 饼店

  fán bǐng diàn yǒu yóu bǐng diàn yǒu hú bǐng diàn ruò yóu bǐng diàn jí mài zhēng bǐng táng bǐng zhuāng hé yǐn pán zhī lèi hú bǐng diàn zé mài mén yóu jú huā kuān jiāo cè hòu yóu tuó suǐ bǐng xīn yàng mǎn má měi àn yòng sān wǔ rén hàn jì zhuō huā rù lú zì wǔ gēng zhuō àn zhī shēng yuǎn jìn xiāng wén wéi wǔ chéng wáng miào qián hǎi zhōu zhāng jiā huáng jiàn yuàn qián zhèng jiā zuì shèng měi jiā yǒu wǔ shí yú lú

 凡饼店有油饼店.有胡饼店.若油饼店.即卖蒸饼.糖饼.装合.引盘之类.胡饼店则卖门油.菊花.寛焦.侧厚.油碢.髓饼.新样满麻.毎案用三五人捍剂卓花入炉.自五更卓案之声远近相闻.唯武成王庙前海州张家.皇建院前郑家最盛.毎家有五十余炉.

  yú xíng

 鱼行

  mài shēng yú zé yòng qiǎn bào tǒng yǐ liǔ yè jiān chuàn qīng shuǐ zhōng jìn huò xún jiē chū mài měi rì zǎo wéi xīn zhèng mén xī shuǐ mén wàn shèng mén rú cǐ shēng yú yǒu shù qiān yán rù mén dōng yuè jí huáng hé zhū yuǎn chù kè yú lái wèi zhī chē yú měi jīn bù shàng yī bǎi wén

 卖生鱼则用浅抱桶.以柳叶间串清水中浸.或循街出卖.毎日早惟新郑门.西水门.万胜门.如此生鱼有数千檐入门.冬月即黄河诸远处客鱼来.谓之『车鱼』.毎斤不上一百文.本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章