中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 东京梦华录 正文

卷六(东京梦华录)拼音版、注音及读音

东京梦华录

 卷六拼音版、注音及读音:

出处:东京梦华录

juǎn liù

卷六

  zhēng yuè

 正月

  zhēng yuè yī rì nián jié kāi fēng fǔ fàng guān pū sān rì shì shù zì zǎo hù xiāng qìng hè fāng xiàng yǐ shí wù dòng shǐ guǒ shí chái tàn zhī lèi gē jiào guān pū rú mǎ xíng pān lóu jiē zhōu dōng sòng mén wài zhōu xī liáng mén wài yǒng lù zhōu běi fēng qiū mén wài jí zhōu nán yí dài jiē jié cǎi péng pū chén guān shū zhū cuì tóu miàn yī zhuó huā duǒ lǐng mǒ xuē xié wán hǎo zhī é jiān liè wǔ chǎng gē guǎn chē mǎ jiāo chí xiàng wǎn guì jiā fù nǚ zòng shǎng guān dǔ rù chǎng guān kàn rù shì diàn yǐn yàn guàn xí chéng fēng bù xiāng xiào lín zhì hán shí dōng zhì sān rì yì rú cǐ xiǎo mín suī pín zhě yì xū xīn jié yī fú bǎ jiǔ xiāng chóu ěr

 正月一日年节.开封府放关扑三日.士庶自早互相庆贺.坊巷以食物动使菓实柴炭之类.歌叫关扑.如马行.潘楼街.州东宋门外.州西梁门外踊路.州北封丘门外.及州南一带.皆结彩棚.铺陈冠梳.珠翠.头面.衣着.花朶.领抹.靴鞋.玩好之额.间列舞场歌馆.车马交驰.向晩.贵家妇女纵赏关赌.入场观看.入市店饮宴.惯习成风.不相笑鳞.至寒食冬至三日亦如此.小民虽贫者.亦须新洁衣服.把酒相酬尔.

  yuán dàn cháo huì

 元旦朝会

  zhēng dàn dà cháo huì chē jià zuò dà qìng diàn yǒu jiè zhòu zhǎng dà rén sì rén lì yú diàn jiǎo wèi zhī zhèn diàn jiāng jūn zhū guó shǐ rén rù hè diàn tíng liè fǎ jià yí zhàng bǎi guān jiē guān miǎn cháo fú zhū lù jǔ rén jiě shǒu yì shì fú lì bān qí fú èr liàng guān bái páo qīng yuán zhū zhōu jìn zòu lì gè zhí fāng wù rù xiàn zhū guó shǐ rén dà liáo dà shǐ dǐng jīn guān hòu yán jiān zhǎng rú dà lián yè fú zhuāng zhǎi páo jīn dié xiè fù shǐ zhǎn guǒ jīn dài rú hàn fú dà shǐ bài zé lì zuǒ zú guì yòu zú yǐ liǎng shǒu zhe yòu jiān wèi yī bài fù shǐ bài rú hàn yí xià guó shǐ fù jiē jīn guān duǎn xiǎo yàng zhì fú fēi zhǎi páo jīn dié xiè diào dūn bèi chā shǒu zhǎn bài gāo lí yǔ nán fān jiāo zhōu shǐ rén bìng rú hàn yí huí hé jiē zhǎng rán gāo bí yǐ pǐ bó chán tóu sàn pī qí fú yú tián jiē xiǎo jīn huā zhān lì jīn sī zhàn páo shù dài bìng qī nán tóng lái chéng luò tuó zhān dōu tóng duó rù gòng sān fú qí jiē shòu jí biān tóu fēi yī shàng zhī chéng fó miàn yòu yǒu nán mán wǔ xìng fān jiē chuí jì wū zhān bìng rú sēng rén lǐ bài rù jiàn xuán cì hàn zhuāng jǐn ǎo zhī lèi gèng yǒu zhēn là dà lǐ dà shí děng guó yǒu shí lái zhāo gòng qí dà liáo shǐ rén zài dōu tíng yì xià guó zài dōu tíng xī yì gāo lí zài liáng mén wài ān zhōu xiàng tóng wén guǎn huí hé yú tián zài lǐ bīn yuàn zhū fān guó zài zhān yún guǎn huò huái yuǎn yì wéi dà liáo gāo lí jiù guǎn cì yàn dà liáo shǐ rén cháo jiàn qì yì rì yì dà xiàng guó sì shāo xiāng cì rì yì nán yù yuàn shè gōng cháo tíng xuán xuǎn néng shè wǔ chén bàn shè jiù bǐ cì yàn sān jié rén jiē yǔ yān xiān liè zhāo jiàn bān shí yú yú duǒ zi qián shǐ rén duō yòng nǔ zi shè yī guǒ wú jiǎo xiǎo fú tóu zi jǐn ǎo zǐ liáo rén tà kāi nǔ zi wǔ xuán tā jiàn guò yǔ shǐ rén bǐ kuī dé duān zhèng zhǐ lìng shǐ rén fā yá lì běn cháo bàn shè yòng gōng jiàn zhōng de zé cì nào zhuāng yín ān mǎ yī zhuó jīn yín qì wù yǒu chà bàn shè dé jié jīng shī shì jǐng ér zhē lù zhēng xiàn kǒu hào guān zhě rú dǔ yì rì rén shǐ cháo cí cháo tuì nèi qián dēng shān yǐ shàng cǎi qí sù rú shén

 正旦大朝会.车驾坐大庆殿.有介冑长大人四人立于殿角.谓之『鎭殿将军』.诸国使人入贺.殿庭列法驾仪杖.百官皆冠冕朝服.诸路举人解首.亦士服立班.其服二量冠.白袍青縁.诸州进奏吏.各执方物入献.诸国使人.大辽大使顶金冠.后檐尖长.如大莲叶.服装窄袍.金蹀躞.副使展裹金带.如汉服.大使拜则立左足.跪右足.以两手着右肩为一拜.副使拜如汉仪.夏国使副.皆金冠.短小样制服.绯窄袍.金蹀躞.吊敦背.叉手展拜.高丽与南番交州使人.并如汉仪.回纥皆长髯高鼻.以疋帛缠头.散披其服.于阗皆小金花毡笠.金丝战袍.束带.并妻男同来.乘骆駞.毡兜铜铎入贡.三佛齐皆痩脊鞭头.绯衣.上织成佛面.又有南蛮五姓番.皆椎髻乌毡.并如僧人.礼拜入见.旋赐汉装锦袄之类.更有眞臈.大理.大石等国.有时来朝贡.其大辽使人.在都亭驿.夏国在都亭西驿.高丽在梁门外安州巷同文馆.回纥.于阗在礼宾院.诸番国在瞻云馆或懐远驿.唯大辽.高丽就馆赐宴.大辽使人朝见讫.翌日诣大相国寺烧香.次日诣南御苑射弓.朝廷旋选能射武臣伴射.就彼赐宴.三节人皆与焉.先列招箭班十余于垛子前.使人多用弩子射.一裹无脚小幞头子锦袄子辽人.踏开弩子.舞旋榙箭.过与使人.彼窥得端正.止令使人发牙.例本朝伴射用弓箭.中的则赐闹装.银鞍马.衣着.金银器物有差.伴射得捷.京师市井儿遮路争献口号.观者如堵.翌日人使朝辞.朝退.内前灯山已上彩.其速如神.

  lì chūn

 立春

  lì chūn qián yī rì kāi fēng fǔ jìn chūn niú rù jìn zhōng biān chūn kāi fēng xiáng fú liǎng xiàn zhì chūn niú yú fǔ qián zhì rì jué zǎo fǔ liáo dǎ chūn rú fāng zhōu yí fǔ qián zuǒ yòu bǎi xìng mài xiǎo chūn niú wǎng wǎng huā zhuāng lán zuò shàng liè bǎi xì rén wù chūn fān xuě liǔ gè xiāng xiàn yí chūn rì zǎi zhí qīn wáng bǎi guān jiē cì jīn yín fān shèng rù hè qì dài guī sī dì

 立春前一日.开封府进春牛入禁中鞭春.开封.祥符两县.置春牛于府前.至日絶早.府僚打春.如方州仪.府前左右.百姓卖小春牛.往往花装栏坐.上列百戏人物.春幡雪柳.各相献遗.春日.宰执亲王百官.皆赐金银幡胜.入贺讫.戴归私第.

  yuán xiāo

 元宵

  zhēng yuè shí wǔ rì yuán xiāo dà nèi qián zì suì qián dōng zhì hòu kāi fēng fǔ jiǎo fù shān péng lì bù zhèng duì xuān dé lóu yóu rén yǐ jí yù jiē liǎng láng xià qí shù yì néng gē wǔ bǎi xì lín lín xiāng qiē yuè shēng cáo zá shí yú lǐ jí wán cù jū tà suǒ shàng gān zhào yě rén dào chī lěng táo zhāng jiǔ gē tūn tiě jiàn lǐ wài níng yào fǎ kuǐ lěi xiǎo jiàn ér tǔ wǔ sè shuǐ xuán shāo ní wán zǐ dà tè luò huī yào gǔ duò ér zá jù wēn dà tóu xiǎo cáo jī qín dǎng qiān xiāo guǎn sūn sì shāo liàn yào fāng wáng shí èr zuò jù shù zōu yù tián dì guǎng zá bàn sū shí mèng xuān zhù qiú yǐn cháng mài wǔ dài shǐ liú bǎi qín shàng piě xià chóng yǐ yáng wén xiù gǔ dí gèng yǒu hóu chéng bǎi xì yú tiào dāo mén shǐ huàn fēng dié zhuī hū lóu yǐ qí yú mài yào mài guà shā shū dì mí qí qiǎo bǎi duān rì xīn ěr mù zhì zhēng yuè qī rì rén shǐ cháo cí chū mén dēng shān shàng cǎi jīn bì xiāng shè jǐn xiù jiāo huī miàn běi xī yǐ cǎi jié shān qǐ shàng jiē huà shén xiān gù shì huò fāng shì mài yào mài guà zhī rén héng liè sān mén gè yǒu cǎi jié jīn shū dà pái zhōng yuē dōu mén dào zuǒ yòu yuē zuǒ yòu jìn wèi zhī mén shàng yǒu dà pái yuē xuān hé yǔ mín tóng lè cǎi shān zuǒ yòu yǐ cǎi jié wén shū pǔ xián kuà shī zi bái xiàng gè yú shǒu zhǐ chū shuǐ wǔ dào qí shǒu yáo dòng yòng lù lú jiǎo shuǐ shàng dēng shān jiān gāo chù yòng mù guì zhù zhī zhú shí fàng xià rú pù bù zhuàng yòu yú zuǒ yòu mén shàng gè yǐ cǎo bǎ fù chéng xì lóng zhī zhuàng yòng qīng mù zhē lóng cǎo shàng mì zhì dēng zhú shù wàn zhǎn wàng zhī wān yán rú shuāng lóng fēi zǒu zì dēng shān zhì xuān dé mén lóu héng dà jiē yuē bǎi yú zhàng yòng jí cì wéi rào wèi zhī jí pén nèi shè liǎng zhǎng gān gāo shù shí zhàng yǐ zēng cǎi jié shù zhǐ hú bǎi xì rén wù xuán yú gān shàng fēng dòng wǎn ruò fēi xiān nèi shè lè péng chà yá qián lè rén zuò yuè zá xì bìng zuǒ yòu jūn bǎi xì zài qí zhōng jià zuò yī shí chéng zhuāi xuān dé lóu shàng jiē chuí huáng yuán lián zhōng yī wèi nǎi yù zuò yòng huáng luó shè yī cǎi péng yù lóng zhí zhí huáng gài zhǎng shàn liè yú lián wài liǎng duǒ lóu gè guà dēng qiú yī méi yuē fāng yuán zhàng yú nèi rán chuán zhú lián nèi yì zuò yuè gōng pín xī xiào zhī shēng xià wén yú wài lóu xià yòng fāng bù lěi chéng lù tái yī suǒ cǎi jié lán kǎn liǎng biān jiē jìn wèi pái lì jǐn páo fú tóu zān cì huā zhí gǔ duǒ zi miàn cǐ lè péng jiào fāng jūn róng zhí lù tái dì zǐ gèng hù zá jù jìn mén yì yǒu nèi děng zǐ bān dào pái lì wàn xìng jiē zài lù tái xià guān kàn lè rén shí yǐn wàn xìng shān hū

 正月十五日元宵.大内前自歳前冬至后.开封府绞缚山棚.立不正对宣徳楼.游人已集御街两廊下.奇术异能.歌舞百戏.鳞鳞相切.乐声嘈杂十余里.撃丸蹴踘.踏索上竿.赵野人.倒吃冷淘.张九哥.呑铁剑.李外宁.药法傀儡.小健儿.吐五色水.旋烧泥丸子.大特落.灰药.榾柮儿.杂剧.温大头.小曹.嵇琴.党千.箫管.孙四.烧炼药方.王十二.作剧术.邹遇.田地广.杂扮.苏十.孟宣.筑球.尹常卖.五代史.刘百禽.(上丿下虫)蚁.杨文秀.皷笛.更有猴呈百戏.鱼跳刀门.使唤蜂蝶.追呼蝼蚁.其余卖药.卖卦.沙书地谜.奇巧百端.日新耳目.至正月七日.人使朝辞出门.灯山上彩.金碧相射.锦绣交辉.面北悉以彩结.山呇上皆画神仙故事.或坊市卖药卖卦之人.横列三门.各有彩结金书大牌.中曰『都门道』.左右曰『左右禁卫之门』.上有大牌曰『宣和与民同乐』.彩山左右.以彩结文殊.普贤.跨狮子白象.各于手指出水五道.其手摇动.用辘轳绞水上灯山尖高处.用木柜贮之.逐时放下.如瀑布状.又于左右门上.各以草把缚成戏龙之状.用青幕遮笼.草上密置灯烛数万盏.望之蜿蜒如双龙飞走.自灯山至宣徳门楼横大街.约百余丈.用棘刺围遶.谓之『棘盆』.内设两长竿.高数十丈.以缯彩结束.纸糊百戏人物.悬于竿上.风动宛若飞仙.内设乐棚.差衙前乐人作乐杂戏.并左右军百戏.在其中驾坐一时呈拽.宣徳楼上.皆垂黄縁.帘中一位.乃御座.用黄罗设一彩棚.御龙直执黄盖掌扇.列于帘外.两朶楼各挂灯球一枚.约方圆丈余.内燃椽烛.帘内亦作乐.宫嫔嬉笑之声.下闻于外.楼下用枋不垒成露台一所.彩结栏槛.两边皆禁卫排立.锦袍.幞头簮赐花.执骨朶子.面此乐棚.教坊钧容直.露台弟子.更互杂剧.近门亦有内等子班道排立.万姓皆在露台下观看.乐人时引万姓山呼.

  shí sì rì chē jià xìng wǔ yuè guān

 十四日车驾幸五岳观

  zhēng yuè shí sì rì chē jià xìng wǔ yuè guān yíng xiáng chí yǒu duì yù wèi cì qún chén yàn yě zhì wǎn hái nèi wéi zǐ qīn cóng guān jiē dǐng qiú tóu dà mào zān huā hóng jǐn tuán dā xì shī zi shān jīn dù tiān wáng yāo dài shù zhòng gǔ duǒ tiān wǔ guān jiē dǐng shuāng juàn jiǎo fú tóu zǐ shàng dà dā tiān é jié dài kuān shān diàn qián bān dǐng liǎng jiǎo qū qǔ xiàng hòu huā zhuāng fú tóu zhe fēi qīng zǐ sān sè rǎn jīn xiàn jié dài wàng xiān yuàn páo kuà gōng jiàn chéng mǎ yī zhā ān pèi yīng fú qián dǎo yù lóng zhí yī jiǎo zhǐ tiān yī jiǎo quān qū fú tóu zhe hóng fāng shèng jǐn ǎo zǐ kàn dài shù dài zhí yù cóng wù rú jīn jiāo yǐ tuò yú shuǐ guàn guǒ lěi zhǎng shàn yīng fú zhī lèi yù yǐ zi jiē huáng luó zhū cù bèi zuò zé qīn cóng guān zhí zhī zhū bān zhí jiē fú tóu jǐn ǎo shù dài měi cháng jià chū yǒu hóng shā tiē jīn zhú lóng èr bǎi duì yuán xiāo jiā yǐ liú lí yù zhù zhǎng shàn dēng kuài háng jiā gè zhí hóng shā zhū luò dēng lóng jià jiāng zhì zé wéi zǐ shù zhòng wài yǒu yī rén pū yuè yàng wù zi jǐn fù yú mǎ shàng tiān wǔ guān shí yú rén cù yōng fú cè hē yuē kàn jià tóu cì yǒu lì bù xiǎo shǐ chén bǎi yú jiē gōng shang zhí zhū luò qiú zhàng chéng mǎ tīng huàn jìn shì yú guān jiē fú zǐ fēi lǜ gōng fú sān yá tài wèi zhī hé yù dài luó liè qián dǎo liǎng biān jiē nèi děng zǐ xuǎn zhū jūn lǚ lì zhě zhe jǐn ǎo dǐng mào wò quán gù wàng yǒu gāo shēng zhě chuí zhī liú xiě jiào fāng gōu róng zhí lè bù qián yǐn jià hòu zhū bān zhí mǎ duì zuò yuè jià hòu wéi zǐ wài zuǒ zé zǎi zhí shì cóng yòu zé qīn wáng zōng shì nán bān guān jià jìn zé liè héng mén shí yú rén jí biān jià hòu yǒu qū bǐng xiǎo hóng xiù sǎn yì diàn shì zhí zhī yú mǎ shàng jià rù dēng shān yù niǎn yuàn rén yuán niǎn qián hē suí gān mèi lái yù niǎn tuán zhuǎn yī zāo dào xíng guān dēng shān wèi zhī bó gē xuán yòu wèi zhī tà wǔ huā ér zé niǎn guān yǒu hē cì yǐ jià dēng xuān dé lóu yóu rén bēn fù lù tái xià

 正月十四日.车驾幸五岳观迎祥池.有对御.〔谓赐群臣宴也.〕至晩还内围子.亲从官皆顶球头大帽.簪花.红锦团荅戏狮子衫.金镀天王腰带.数重骨朶.天武官皆顶双巻脚幞头.紫上大搭天鹅结带寛衫.殿前班顶两脚屈曲向后花装幞头.着绯青紫三色橪金线结带望仙苑袍.跨弓剑.乘马.一扎鞍辔.缨绋前导.御龙直一脚指天一脚圏曲幞头.着红方胜锦袄子.看带束带.执御从物.如金交椅.唾盂.水罐.菓垒.掌扇.缨绋之类.御椅子皆黄罗珠蹙背座.则亲从官执之.诸班直皆幞头锦袄束带.毎常驾出有红纱帖金烛笼二百对.元宵加以琉璃玉柱掌扇灯.快行家各执红纱珠络灯笼.驾将至.则围子数重.外有一人扑月样兀子锦.覆于马上.天武官十余人.簇拥扶策.喝曰.『看驾头.』次有吏部小使臣百余.皆公裳.执珠络球杖.乘马听唤.近侍余官皆服紫绯緑公服.三衙太尉.知合.御带罗列前导.两边皆内等子.选诸军膂力者.着锦袄顶帽.握拳顾望.有高声者捶之流血.教坊钩容直乐部前引.驾后诸班直马队作乐.驾后围子外左则宰执侍从.右则亲王.宗室南班官.驾近.则列横门十余人撃鞭.驾后有曲柄小红繍伞.亦殿侍执之于马上.驾入灯山.御辇院人员辇前喝『随竿媚来』.御辇团转一遭.倒行观灯山.谓之『鹁鸽旋』.又谓之『踏五花儿』.则辇官有喝赐矣.驾登宣徳楼.游人奔赴露台下.

  shí wǔ rì jià yì shàng qīng gōng

 十五日驾诣上清宫

  shí wǔ rì yì shàng qīng gōng yì yǒu duì yù zhì wǎn huí nèi

 十五日诣上清宫.亦有对御.至晩回内.

  shí liù rì

 十六日

  shí liù rì chē jià bù chū zì jìn zǎo shàn qì dēng mén lè zuò juàn lián yù zuò lín xuān xuān wàn xìng xiān dào mén xià zhě yóu dé zhān jiàn tiān biǎo xiǎo mào hóng páo dú zhuó zǐ zuǒ yòu jìn shì lián wài sǎn shàn zhí shì zhī rén xū yú xià lián zé lè zuò zòng wàn xìng yóu shǎng liǎng duǒ lóu xiāng duì zuǒ lóu xiāng duì yùn wáng yǐ cì cǎi péng mù cì yòu lóu xiāng duì cài tài shī yǐ cì zhí zhèng qī lǐ mù cì shí fù zì lóu shàng yǒu jīn fèng fēi xià zhū mù cì xuān cì bù chuò zhū mù cì zhōng jiā jì jìng zòu xīn shēng yǔ shān péng lù tái shàng xià yuè shēng dǐng fèi xī tiáo lóu xià kāi fēng yǐn tán yā mù cì luó liè zuì rén mǎn qián shí fù jué qiǎn yǐ jǐng yú mín lóu shàng shí chuán kǒu chì tè lìng fàng zuì yú shì huá dēng bǎo jù yuè sè huā guāng fēi wù róng róng dòng zhú yuǎn jìn zhì sān gǔ lóu shàng yǐ xiǎo hóng shā dēng qiú yuán suǒ ér zhì bàn kōng dōu rén jiē zhī chē jià hái nèi yǐ xū yú wén lóu wài jí biān zhī shēng zé shān lóu shàng xià dēng zhú shù shí wàn zhǎn yī shí miè yǐ yú shì guì jiā chē mǎ zì nèi qián lín qiè xī nán qù yóu xiàng guó sì sì zhī dà diàn qián diàn lè péng zhū jūn zuò yuè liǎng láng yǒu shī pái dēng yún tiān bì yín hé yù xià lái yuè huá rú shuǐ zhào lóu tái bìng huǒ shù yín huā hé xīng qiáo tiě suǒ kāi zhī shī qí dēng yǐ mù pái wèi zhī diāo lòu chéng zì yǐ shā juàn mì zhī yú nèi mì rán qí dēng xiāng cì pái dìng yì kě ài shǎng zī shèng gé qián ān dùn fó yá shè yǐ shuǐ dēng jiē xì zǎi zhí qī lǐ guì jìn zhàn shè kàn wèi zuì yào nào jiǔ zǐ mǔ diàn jí dōng xī tǎ yuàn huì lín zhì hǎi bǎo fàn jìng chén dēng zhú guāng cǎi zhēng huá zhí zhì dá dàn qí yú gōng guàn sì yuàn jiē fàng wàn xìng shāo xiāng rú kāi bǎo jǐng dé dà fó shǒu děng chù jiē yǒu lè péng zuò yuè rán dēng wéi jìn gōng guàn sì yuàn bù shè dēng zhú yǐ cì zé bǎo zhēn gōng yǒu yù zhù yù lián chuāng gé dēng zhū fāng xiàng mǎ xíng zhū xiāng yào pù táng chá fāng jiǔ sì dēng zhú gè chū xīn qí jiù zhōng lián huá wáng jiā xiāng pù dēng huǒ chū qún ér yòu mìng sēng dào chǎng dǎ huā bó nòng chuí gǔ yóu rén wú bù zhù zú zhū mén jiē yǒu guān zhōng lè péng wàn jiē qiān xiàng jìn jiē fán shèng hào nào měi yī fāng xiàng kǒu wú lè péng qù chù duō shè xiǎo yǐng xì péng zi yǐ fáng běn fāng yóu rén xiǎo ér xiāng shī yǐ yǐn jù zhī diàn qián bān zài jìn zhōng yòu yè mén lǐ zé xiāng duì shí yè mén shè yī lè péng fàng běn bān jiā kǒu dēng huáng chéng guān kàn guān zhōng yǒu xuān cì chá jiǔ zhuāng fěn qián zhī lèi zhū yíng bān yuàn yú fǎ bù dé yè yóu gè yǐ zhú gān chū dēng qiú yú bàn kōng yuǎn jìn gāo dī ruò fēi xīng rán qiān mò zòng héng chéng yīn bù jīn bié yǒu shēn fāng xiǎo xiàng xiù é zhū lián qiǎo zhì xīn zhuāng jìng kuā huá lì chūn qíng dàng yáng jiǔ xìng róng yí yǎ huì yōu huān cùn yīn kě xī jǐng sè hào nào bù jué gēng lán bǎo qí qīn qīn xiāng lún lù lù wǔ líng nián shào mǎn lù xíng gē wàn hù qiān mén shēng huáng wèi chè shì rén mài yù hǎi yè é fēng ér xuě liǔ pú tí yè kē tóu yuán zǐ pāi tóu jiāo shí zhuī wéi jiāo shí zhuī yǐ zhú jià zi chū qīng sǎn shàng zhuāng zhuì méi hóng lǚ jīn xiǎo dēng lóng zi jià zi qián hòu yì shè dēng lóng qiāo gǔ yīng pāi tuán tuán zhuàn zǒu wèi zhī dǎ xuán luó jiē xiàng chǔ chù yǒu zhī zhì shí jiǔ rì shōu dēng wǔ yè chéng yīn bù jīn cháng yǒu zhǐ zhǎn rì xuān hé nián jiān zì shí èr yuè yú zhèng zǎo mén èr míng jǐng lóng mén shàng rú xuān dé mén yuán yè diǎn zhào mén xià yì zhì lù tái nán zhì bǎo lù gōng liǎng biān guān pū mǎi mài chén huī mén wài shè kàn wèi yī suǒ qián yǐ jīng jí wéi rào zhōu huí de wǔ qī shí bù dū xià mài ān chún gǔ duò ér yuán zǐ shí zhuī pāi bái cháng shuǐ jīng kuài kē tóu xì fěn xuán chǎo lì zi yín xìng yán shì tāng jī duàn jīn jú gǎn lǎn lóng yǎn lì zhī zhū bān shì hé tuán tuán mì bǎi zhǔn bèi yù qián suǒ huàn yǐ zhì zūn yǒu shí zài kàn wèi nèi mén sī yù yào zhī shěng tài wèi xī zài lián qián yòng sān wǔ rén dì zǐ qí yīng shēn pén zhào yào yǒu tóng bái rì shì nǚ guān zhě zhōng guì yāo zhù quàn jiǔ yī jīn bēi lìng tuì zhí zhì shàng yuán wèi zhī yù shǎng wéi zhōu dài zhào hù gēng gòng yú zhě yī bǎi èr shí wén zú yí gè qí jīng xì guǒ bié rú shì diàn shí wén zhě

 十六日车驾不出.自进早饍讫.登门乐作.巻帘.御座临轩.宣万姓.先到门下者.犹得瞻见天表.小帽红袍.独卓子.左右近侍.帘外伞扇执事之人.须臾下帘.则乐作.纵万姓游赏.两朶楼相对.左楼相对.郓王以次彩棚幕次.右楼相对.蔡太师以次执政戚里幕次.时复自楼上有金凤飞下诸幕次.宣赐不辍.诸幕次中.家妓竞奏新声.与山棚露台上下.乐声鼎沸.西条楼下.开封尹弹压幕次.罗列罪人满前.时复决遣.以警愚民.楼上时传口勑.特令放罪.于是华灯宝炬.月色花光.霏雾融融.动烛远近.至三皷.楼上以小红纱灯球縁索而至半空.都人皆知车驾还内矣.须臾闻楼外撃鞭之声.则山楼上下.灯烛数十万盏.一时灭矣.于是贵家车马.自内前鳞切.悉南去游相国寺.寺之大殿.前殿乐棚.诸军作乐.两廊有诗牌灯云.『天碧银河欲下来.月华如水照楼台.』并『火树银花合.星桥铁锁开』之诗.其灯以木牌为之.雕镂成字.以纱绢幂之于内.密燃其灯.相次排定.亦可爱赏.资圣阁前安顿佛牙.设以水灯.皆系宰执.戚里.贵近占设看位.最要闹.九子母殿及东西塔院.惠林.智海.宝梵.竞陈灯烛.光彩争华.直至达旦.其余宫观寺院.皆放万姓烧香.如开宝.景徳大佛守等处.皆有乐棚.作乐燃灯.惟禁宫观寺院.不设灯烛矣.次则葆眞宫有玉柱玉帘窗隔灯.诸坊巷.马行.诸香药铺唐.茶坊酒肆.灯烛各出新奇.就中莲华王家香铺灯火出羣.而又命僧道场打花钹.弄椎皷.游人无不驻足.诸门皆有官中乐棚.万街千巷.尽皆繁盛浩闹.毎一坊巷口.无乐棚去处.多设小影戏棚子.以防本坊游人小儿相失.以引聚之.殿前班在禁中右掖门里.则相对石掖门设一乐棚.放本班家口.登皇城观看.官中有宣赐茶酒妆粉钱之类.诸营班院于法不得夜游.各以竹竿出灯球于半空.远近高低.若飞星然.阡陌纵横.城闉不禁.别有深坊小巷.繍额珠帘.巧制新妆.竞夸华丽.春情荡扬.酒兴融怡.雅会幽欢.寸阴可惜.景色浩闹.不觉更阑.宝骑骎骎.香轮辘辘.五陵年少.满路行歌.万戸千门.笙簧未彻.市人卖玉海.夜蛾.蜂儿.雪柳.菩提叶.科头圆子.拍头焦(飠追).唯焦(飠追)以竹架子出青伞上.装缀梅红缕金小灯笼子.架子前后亦设灯笼.敲皷应拍.团团转走.谓之『打旋罗』.街巷处处有之.至十九日収灯.五夜城闉不禁.尝有旨展日.宣和年间.自十二月于政枣门〔二名景龙〕门上.如宣徳门元夜点照.门下亦置露台.南至宝箓宫.两边关扑买卖.晨晖门外设看位一所.前以荆棘围绕.周回的五七十歩.都下卖鹌鹑骨饳儿.圆子.(飠追)拍.白肠.水晶鲙.科头细粉.旋炒栗子.银杏.盐豉.汤鶏.段金橘.橄榄.龙眼.荔枝.诸般市合.团团密摆.准备御前索唤.以至尊有时在看位内.门司.御药.知省.太尉.悉在帘前.用三五人弟子祇应.籸盆照耀.有同白日.仕女观者.中贵邀住劝酒一金杯令退.直至上元.谓之『预赏』.惟周待诏瓠羹.贡余者一百二十文足一个.其精细果别如市店十文者.

  shōu dēng dōu rén chū chéng tàn chūn

 収灯都人出城探春

  shōu dēng bì dōu rén zhēng xiān chū chéng tàn chūn zhōu nán zé yù jīn yuán wài xué fāng chí tíng xiè yù xiān guān zhuǎn lóng wān xī qù yī zhàng fú yuán zǐ wáng tài wèi yuán fèng shèng sì qián mèng jǐng chū yuán sì lǐ qiáo wàng niú gāng jiàn kè miào zì zhuàn lóng wān dōng qù chén zhōu mén wài yuán guǎn yóu duō zhōu dōng sòng mén wài kuài huó lín bó qí bēi dú lè gāng yàn tāi zhī zhū lóu mài jiā yuán hóng qiáo wáng jiā yuán cáo sòng mén zhī jiān dōng yù yuàn gàn míng chóng xià ní sì zhōu běi lǐ fù mǎ yuán zhōu xī xīn zhèng mén dà lù zhí guò jīn míng chí xī dào zhě yuàn yuàn qián jiē jì guǎn yǐ xī yàn bīn lóu yǒu tíng xiè qū zhé chí táng qiū qiān huà fǎng jiǔ kè shuì xiǎo zhōu zhàng shè yóu shǎng xiāng duì xiáng qí guān zhí zhì bǎn qiáo yǒu jí xián lóu lián huā lóu nǎi zhī guān hé dōng xiá xī wǔ lüè zhī bié guǎn xún cháng jiàn sòng zhì jiǔ yú cǐ guò bǎn qiáo yǒu xià sōng yuán wáng tài zǎi yuán xìng huā gāng jīn míng chí jiǎo nán qù shuǐ hǔ yì xiàng shuǐ mó xià cài tài shī yuán nán xiǎn mǎ qiáo xī xiàng nèi huá yán ní sì wáng xiǎo gū jiǔ diàn běi jīn shuǐ hé liǎng zhè ní sì bā lóu sì yǎng zhǒng yuán sì shí huā mù fán shèng kě guān nán qù yào liáng yuán tóng tài shī yuán nán qù tiě fó sì hóng fú sì dōng xī bǎi yú cūn zhōu běi mó tiān pō jiǎo qiáo zhì cāng wáng miào shí bā shòu bì ní sì mèng sì wēng jiǔ diàn zhōu xī běi yuán yǒu shù rén yuán yǒu chuàng tái liú bēi tíng xiè shù chù fàng rén chūn shǎng dà dǐ dū chéng zuǒ jìn jiē shì yuán pǔ bǎi lǐ zhī nèi bìng wú qù dì cì dì chūn róng mǎn yě nuǎn lǜ xuān qíng wàn huā zhēng chū fěn qiáng xì liǔ xié lóng qǐ mò xiāng lún nuǎn niǎn fāng cǎo rú yīn jùn qí jiāo sī xìng huā rú xiù yīng tí fāng shù yàn wǔ qíng kōng hóng zhuāng àn lè yú bǎo xiè céng lóu bái miàn xíng gē jìn huà qiáo liú shuǐ jǔ mù zé qiū qiān qiǎo xiào chù chù zé cù jū shū kuáng xún fāng xuǎn shèng huā xù shí zhuì jīn zūn zhé cuì zān hóng fēng dié àn suí guī qí yú shì xiāng jì qīng míng jié yǐ

 収灯毕.都人争先出城探春.州南则玉津园外学方池亭榭.玉仙观.转龙弯西去一丈佛园子.王太尉园.奉圣寺前孟景初园.四里桥望牛冈剑客庙.自转龙弯东去陈州门外.园馆尤多.州东宋门外快活林.勃脐陂.独乐冈.砚台.蜘蛛楼.麦家园.虹桥王家园.曹.宋门之间东御苑.干明崇夏尼寺.州北李驸马园.州西新郑门大路.直过金明池西道者院.院前皆妓馆.以西宴宾楼有亭榭.曲折池塘秋千画舫.酒客税小舟.帐设游赏.相对祥祺观.直至板桥.有集贤楼.莲花楼.乃之官河东.陜西五略之别馆.寻常饯送.置酒于此.过板桥.有下松园.王太宰园.杏花冈.金明池角南去水虎翼巷水磨下蔡太师园.南洗马桥西巷内华严尼寺.王小姑酒店北金水河两浙尼寺巴娄寺.养种园.四时花木.繁盛可观.南去药梁园.童太师园.南去铁佛寺.鸿福寺.东西栢楡村.州北模天坡.角桥至仓王庙.十八寿壁尼寺.孟四翁酒店.州西北元有庶人园.有创台.流杯亭榭数处.放人春赏.大抵都城左近.皆是园圃.百里之内.并无閴地.次第春容满野.暖律暄晴.万花争出.粉墙细柳.斜笼绮陌.香轮暖辗.芳草如茵.骏骑骄嘶.杏花如繍.莺啼芳树.燕舞晴空.红妆按乐于宝榭层楼.白面行歌近画桥流水.举目则秋千巧笑.触处则蹴踘踈狂.寻芳选胜.花絮时坠.金樽折翠簪红.蜂蝶暗随归骑.于是相继清明节矣.本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章