中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 东京梦华录 正文

卷七(东京梦华录)拼音版、注音及读音

东京梦华录

 卷七拼音版、注音及读音:

出处:东京梦华录

juǎn qī

卷七

  qīng míng jié

 清明节

  qīng míng jié xún cháng jīng shī yǐ dōng zhì hòu yī bǎi wǔ rì wèi dà hán shí qián yī rì wèi zhī chuī shú yòng miàn zào zǎo shí gù fēi yàn liǔ tiáo chuàn zhī chā yú mén méi wèi zhī zi tuī yàn yǔ nǚ jí jī zhě duō yǐ shì rì shàng tou hán shí dì sān jié zé qīng míng rì yǐ fán xīn fén jiē yòng cǐ rì bài sǎo dū chéng rén chū jiāo jìn zhōng qián bàn yuè fā gōng rén chē mǎ cháo líng zōng shì nán bān jìn qīn yì fēn qiǎn yì zhū líng fén xiǎng sì cóng rén jiē zǐ shān bái juàn sān jiǎo zǐ qīng xíng chán jiē xì guān gěi jié rì yì jìn zhōng chū chē mǎ yì fèng xiān sì dào zhě yuàn sì zhū gōng rén fén mò fēi jīn zhuāng gàn xiǎn jǐn é zhū lián xiù shàn shuāng zhē shā lóng qián dǎo shì shù tián sāi zhū mén zhǐ mǎ pù jiē yú dāng jiē yòng zhǐ gǔn dié chéng lóu gé zhī zhuàng sì yě rú shì wǎng wǎng jiù fāng shù zhī xià huò yuán yòu zhī jiān luó liè bēi pán hù xiāng quàn chóu dū chéng zhī gē ér wǔ nǚ biàn mǎn yuán tíng dǐ mù ér guī gè xié zǎo shí gù chuī bǐng huáng pàng diào dāo míng huā yì guǒ shān tíng xì jù yā luǎn jī chú wèi zhī mén wài tǔ yí jiào zi jí yǐ yáng liǔ zá huā zhuāng cù dǐng shàng sì chuí zhē yìng zì cǐ sān rì jiē chū chéng shàng fén dàn yī bǎi wǔ rì zuì shèng jié rì fāng shì mài chóu táng mài gāo rǔ lào rǔ bǐng zhī lèi huǎn rù dōu mén xié yáng yù liǔ zuì guī yuàn luò míng rì lí huā zhū jūn jìn wèi gè chéng duì wǔ kuà mǎ zuò yuè sì chū wèi zhī shuāi jiǎo qí qí máo xiān míng jūn róng xióng zhuàng rén mǎ jīng ruì yòu bié wèi yī jǐng yě

 清明节.寻常京师以冬至后一百五日为大寒食.前一日谓之『炊熟』.用麺造枣(飠固)飞燕.柳条串之.插于门楣.谓之『子推燕』.予女及笄者.多以是日上头.寒食第三节.则清明日矣.凡新坟皆用此日拜扫.都城人出郊.禁中前半月发宫人车马朝陵.宗室南班近亲.亦分遣诣诸陵坟享祀.从人皆紫衫白绢三角子青行缠.皆系官给.节日亦禁中出车马.诣奉先寺道者院祀诸宫人坟.莫非金装绀幰.锦额珠帘.绣扇双遮.纱笼前导.士庶阗塞诸门.纸马铺皆于当街用纸衮叠成楼阁之状.四野如市.往往就芳树之下.或园囿之间.罗列杯盘.互相劝酬.都城之歌儿舞女.遍满园亭.抵暮而归.各携枣(飠固).炊饼.黄胖.掉刀.名花异果.山亭戏具.鸭卵鶏雏.谓之『门外土仪』.轿子即以杨柳杂花装簇顶上.四垂遮映.自此三日.皆出城上坟.但一百五日最盛.节日坊市卖稠饧.麦餻.乳酪.乳饼之类.缓入都门.斜阳御柳.醉归院落.明日梨花.诸军禁卫.各成队伍.跨马作乐四出.谓之『摔脚」.其旗旄鲜明.军容雄壮.人马精鋭.又别为一景也.

  sān rì yī rì kāi jīn míng chí qióng lín yuàn

 三日一日开金明池琼林苑

  sān yuè yī rì zhōu xī shùn tiān mén wài kāi jīn míng chí qióng lín yuàn měi rì jiào xí jūn jià shàng chí yí fàn suī jìn cóng shì shù xǔ zòng shǎng yù shǐ tái yǒu bǎng bù dé tán hé chí zài shùn tiān mén wài jiē běi zhōu wéi yuē jiǔ lǐ sān shí bù chí xī zhí jìng qī lǐ xǔ rù chí mén nèi nán àn xī qù bǎi yú bù yǒu miàn běi lín shuǐ diàn chē jià lín xìng guān zhēng biāo xī yàn yú cǐ wǎng rì xuán yǐ cǎi wò zhèng hé jiān yòng tǔ mù gōng zào chéng yǐ yòu xī qù shù bǎi bù nǎi xiān qiáo nán běi yuē shù bǎi bù qiáo miàn sān hóng zhū qī lán dùn xià pái yàn zhù zhōng yāng lóng qǐ wèi zhī luò tuó hóng ruò fēi hóng zhī zhuàng qiáo jǐn chù wǔ diàn zhèng zài chí zhī zhōng xīn sì àn shí zhòu xiàng bèi dà diàn zhōng zuò gè shè yù wò zhū qī míng jīn lóng chuáng hé jiān yún shuǐ xì lóng píng fēng bù jīn yóu rén diàn shàng xià huí láng jiē guān pū qián wù yǐn shí jì yì rén zuò chǎng gōu sì luó liè zuǒ yòu qiáo shàng liǎng biān yòng wǎ pén nèi zhì tóu qián guān pū qián wù yī fú dòng shǐ yóu rén hái wǎng hé gài xiāng wàng qiáo zhī nán lì líng xīng mén mén lǐ duì lì cǎi lóu měi zhēng biāo zuò yuè liè jì nǚ yú qí shàng mén xiāng duì jiē nán yǒu zhuān shí zhòu qì gāo tái shàng yǒu lóu guān guǎng bǎi zhàng xǔ yuē bǎo jīn lóu qián zhì chí mén kuò bǎi yú zhàng xià hǎn xiān qiáo shuǐ diàn chē jià lín xìng guān qí shè bǎi xì yú cǐ chí zhī dōng àn lín shuǐ jìn qiáng jiē chuí yáng liǎng biān jiē cǎi péng mù cì lín shuǐ jiǎ lìn guān kàn zhēng biāo jiē dōng jiē jiǔ shí diàn she bó yì chǎng hù yì rén gōu sì zhì kù bù yǐ jǐ rì jiě xià zhǐ zhì bì chí biàn diǎn méi chū mài běi qù zhí zhì chí hòu mén nǎi biàn hé xī shuǐ mén yě qí chí zhī xī àn yì wú wū yǔ dàn chuí yáng zhàn shuǐ yān cǎo pù dī yóu rén xī shǎo duō chuí diào zhī shì bì yú chí yuàn suǒ mǎi pái zi fāng xǔ bǔ yú yóu rén dé yú bèi qí jià mǎi zhī lín shuǐ zhǎ kuài yǐ jiàn fāng zūn nǎi yī shí jiā wèi yě xí shuǐ jiào bà jì xiǎo lóng chuán yú cǐ chí àn zhèng běi duì wǔ diàn qǐ dà wū shèng dà lóng chuán wèi zhī ào wū chē jià lín xìng wǎng wǎng qǔ èr shí rì zhū jìn wèi bān zhí zān huā pī jǐn xiù niǎn jīn xiàn shān páo jīn dài lēi bó zhī lèi jié shù jìng chěng xiān xīn chū nèi fǔ jīn qiāng bǎo zhuāng gōng jiàn lóng fèng xiù qí hóng yīng jǐn pèi wàn qí zhēng chí duó shēng zhèn dì

 三月一日.州西顺天门外开金明池琼林苑.毎日教习军驾上池仪范.虽禁从士庶许纵赏.御史台有榜不得弹劾.池在顺天门外街北.周围约九里三十歩.池西直径七里许.入池门内南岸.西去百余歩.有面北临水殿.车驾临幸.观争标锡宴于此.往日旋以彩幄.政和间用土木工造成矣.又西去数百歩.乃仙桥.南北约数百歩.桥面三虹.朱漆阑楯.下排鴈柱.中央隆起.谓之『骆駞虹』.若飞虹之状.桥尽处.五殿正在池之中心.四岸石甃.向背大殿.中坐各设御幄.朱漆明金龙床.河间云水.戏龙屏风.不禁游人.殿上下回廊皆关扑钱物饮食伎艺人作场.勾肆罗列左右.桥上两边用瓦盆.内掷头钱.关扑钱物.衣服.动使.游人还往.荷盖相望.桥之南立棂星门.门里对立彩楼.毎争标作乐.列妓女于其上.门相对街南有砖石甃砌高台.上有楼观.广百丈许.曰宝津楼.前至池门.阔百余丈.下阚仙桥水殿.车驾临幸.观骑射百戏于此池之东岸.临水近墙皆垂杨.两边皆彩棚幕次.临水假赁.观看争标.街东皆酒食店舎.博易场戸.艺人勾肆.质库.不以几日解下.只至闭池.便典没出卖.北去直至池后门.乃汴河西水门也.其池之西岸.亦无屋宇.但垂杨蘸水.烟草铺堤.游人稀少.多垂钓之士.必于池苑所买牌子.方许捕鱼.游人得鱼.倍其价买之.临水砟脍.以荐芳樽.乃一时佳味也.习水教罢.繋小龙船于此.池岸正北对五殿.起大屋.盛大龙船.谓之『奥屋』.车驾临幸.往往取二十日.诸禁卫班直.簪花.披锦绣捻金线衫袍.金带勒帛之类结束.竞逞鲜新.出内府金鎗.宝装弓剑.龙凤绣旗.红缨锦辔.万骑争驰.铎声震地.

  jià xìng lín shuǐ diàn guān zhēng biāo xī yàn

 驾幸临水殿观争标锡宴

  jià xiān xìng chí zhī lín shuǐ diàn xī yàn qún chén diàn qián chū shuǐ péng pái lì yí wèi jìn diàn shuǐ zhōng héng liè sì cǎi zhōu shàng yǒu zhū jūn bǎi xì rú dà qí shī bào zhào dāo mán pái shén guǐ zá jù zhī lèi yòu liè liǎng chuán jiē lè bù yòu yǒu yī xiǎo chuán shàng jié xiǎo cǎi lóu xià yǒu sān xiǎo mén rú kuǐ lěi péng zhèng duì shuǐ zhōng lè chuán shàng cān jūn sè jìn zhì yǔ lè zuò cǎi péng zhōng mén kāi chū xiǎo mù ǒu rén xiǎo chuán zi shàng yǒu yī bái yī chuí diào hòu yǒu xiǎo tóng jǔ zhào huá chuán liáo rào shù huí zuò yǔ lè zuò diào chū huó xiǎo yú yī méi yòu zuò yuè xiǎo chuán rù péng jì yǒu mù ǒu zhù qiú wǔ xuán zhī lèi yì gè niàn zhì yǔ chàng hè lè zuò ér yǐ wèi zhī shuǐ kuǐ lěi yòu yǒu liǎng huà chuán shàng lì qiū qiān chuán wěi bǎi xì rén shàng gān zuǒ yòu jūn yuàn yú hòu jiān jiào gǔ miáo xiāng hè yòu yī rén shàng cù qiū qiān jiāng píng jià jīn dǒu zhì shēn rù shuǐ wèi zhī shuǐ qiū qiān shuǐ xì chéng bì bǎi xì lè chuán bìng gè míng luó gǔ dòng yuè wǔ qí yǔ shuǐ kuǐ lěi chuán fēn liǎng bì tuì qù yǒu xiǎo lóng chuán èr shí zhǐ shàng yǒu fēi yī jūn shì gè wǔ shí yú rén gè shè qí gǔ tóng luó chuán tóu yǒu yī jūn xiào wǔ qí zhāo yǐn nǎi hǔ yì zhǐ huī bīng jí yě yòu yǒu hǔ tóu chuán shí zhǐ shàng yǒu yī jǐn yī rén zhí xiǎo qí lì chuán tóu shàng yú jiē zhe qīng duǎn yī zhǎng dǐng tóu jīn qí wǔ zhào nǎi bǎi xìng xiè zài háng rén yě yòu yǒu fēi yú chuán èr zhǐ cǎi huà jiān jīn zuì wéi jīng qiǎo shàng yǒu zá cǎi xì shān wǔ shí yú rén jiān liè zá sè xiǎo qí fēi sǎn zuǒ yòu zhāo wǔ míng xiǎo luó gǔ náo duó zhī é yòu yǒu qiū yú chuán èr zhǐ zhǐ róng yī rén chēng huà nǎi dú mù wèi zhī yě jiē jìn huā shí zhū miǎn suǒ jìn zhū xiǎo chuán jìng yì ào wū qiān zhuāi dà lóng chuán chū yì shuǐ diàn qí xiǎo lóng chuán zhēng xiān tuán zhuǎn xiáng wǔ yíng dǎo yú qián qí hǔ tóu chuán yǐ shéng suǒ yǐn lóng zhōu dà lóng chuán yuē zhǎng sān sì shí zhàng kuò sān sì zhàng tóu wěi lín liè jiē diāo lòu jīn shì huáng bǎn jiē tuì guāng liǎng biān liè shí hé zǐ chōng hé fēn xiē pō zhōng shè yù zuò lóng shuǐ píng fēng huáng bǎn dào dǐ shēn shù chǐ dǐ shàng mì pái tiě zhù dà yín yàng rú zhuō miàn dà zhě yā zhòng shù bù yī cè yě shàng yǒu céng lóu tái guān kǎn qū ān shè yù zuò lóng tóu shàng rén wǔ qí zuǒ yòu shuǐ péng pái liè liù jiǎng wǎn ruò fēi téng zhì shuǐ diàn yǐ zhī yī biān shuǐ diàn qián zhì xiān qiáo yù yǐ hóng qí chā yú shuǐ zhōng biāo shí dì fēn yuǎn jìn suǒ wèi xiǎo lóng chuán liè yú shuǐ diàn qián dōng xī xiāng xiàng hǔ tóu fēi yú děng chuán bù zài qí hòu rú liǎng zhèn zhī shì xū yú shuǐ diàn qián shuǐ péng shàng yī jūn xiào yǐ hóng qí zhāo zhī lóng chuán gè míng luó gǔ chū zhèn huà zhào xuán zhuǎn gòng wèi yuán zhèn wèi zhī xuán luó shuǐ diàn qián yòu yǐ qí zhāo zhī qí chuán fēn ér wèi èr gè yuán zhèn wèi zhī hǎi yǎn yòu yǐ qí zhāo zhī liǎng duì chuán xiāng jiāo hù wèi zhī jiāo tóu yòu yǐ qí zhāo zhī zé zhū chuán jiē liè wǔ diàn zhī dōng miàn duì shuǐ diàn pái chéng háng liè zé yǒu xiǎo zhōu yī jūn xiào zhí yī gān shàng guà yǐ jǐn cǎi yín wǎn zhī lèi wèi zhī biāo gān chā zài jìn diàn shuǐ zhōng yòu jiàn qí zhāo zhī zé liǎng xíng zhōu míng gǔ bìng jìn jié zhě dé biāo zé shān hū bài wǔ bìng hǔ tóu chuán zhī lèi gè sān cì zhēng biāo ér zhǐ qí xiǎo chuán fù yǐn dà lóng chuán rù ào wū nèi yǐ

 驾先幸池之临水殿锡燕羣臣.殿前出水棚.排立仪卫.近殿水中.横列四彩舟.上有诸军百戏.如大旗.狮豹.棹刀.蛮牌.神鬼.杂剧之类.又列两船.皆乐部.又有一小船.上结小彩楼.下有三小门.如傀儡棚.正对水中.乐船上参军色进致语.乐作.彩棚中门开.出小木偶人.小船子上有一白衣垂钓.后有小童举棹划船.辽遶数回.作语.乐作.钓出活小鱼一枚.又作乐.小船入棚.继有木偶筑球舞旋之类.亦各念致语.唱和.乐作而已.谓之『水傀儡』.又有两画船.上立秋千.船尾百戏人上竿.左右军院虞候监教皷苗相和.又一人上蹴秋千.将平架.筋斗掷身入水.谓之『水秋千』.水戏呈毕.百戏乐船.并各鸣锣皷.动乐舞旗.与水傀儡船分两壁退去.有小龙船二十只.上有绯衣军士各五十余人.各设旗皷铜锣.船头有一军校.舞旗招引.乃虎翼指挥兵级也.又有虎头船十只.上有一锦衣人.执小旗立船头上.余皆着青短衣.长顶头巾.齐舞棹.乃百姓卸在行人也.又有飞鱼船二只.彩画间金.最为精巧.上有杂彩戏衫五十余人.间列杂色小旗绯伞.左右招舞.鸣小锣皷铙铎之额.又有鳅鱼船二只.止容一人撑划.乃独木为之也.皆进花石朱缅所进.诸小船竞诣奥屋.牵拽大龙船出诣水殿.其小龙船争先团转翔舞.迎导于前.其虎头船以绳索引龙舟.大龙船约长三四十丈.阔三四丈.头尾鳞鬣.皆雕镂金饰.楻板皆退光.两边列十合子.充合分歇泊.中设御座龙水屏风.楻板到底深数尺.底上密排铁铸大银样.如卓面大者压重.庶不欹侧也.上有层楼台观.槛曲安设御座.龙头上人舞旗.左右水棚.排列六桨.宛若飞腾.至水殿.舣之一边.水殿前至仙桥.预以红旗插于水中.标识地分远近.所谓小龙船.列于水殿前.东西相向.虎头.飞鱼等船.布在其后.如两阵之势.须臾.水殿前水棚上一军校以红旗招之.龙船各鸣锣皷出阵.划棹旋转.共为圆阵.谓之『旋罗』.水殿前又以旗招之.其船分而为二.各圆阵.谓之『海眼』.又以旗招之.两队船相交互.谓之『交头』.又以旗招之.则诸船皆列五殿之东面.对水殿排成行列.则有小舟一军校执一竿.上挂以锦彩银盌之类.谓之『标竿』.插在近殿水中.又见旗招之.则两行舟鸣皷并进.捷者得标.则山呼拜舞.并虎头船之类.各三次争标而止.其小船复引大龙船入奥屋内矣.

  jià xìng qióng lín yuàn

 驾幸琼林苑

  jià fāng xìng qióng lín yuàn zài shùn tiān mén dà jiē miàn běi yǔ jīn wǎn chí xiāng duì dà mén yá dào jiē gǔ sōng guài bǎi liǎng bàng yǒu shí liú yuán yīng táo yuán zhī lèi gè yǒu tíng xiè duō shì jiǔ jiā suǒ zhàn yuàn zhī dōng nán yú zhèng hé jiān chuàng zhù huá zī gāng gāo shù shí zhàng shàng yǒu héng guān céng lóu jīn bì xiāng shè xià yǒu jǐn shí chán dào bǎo qì chí táng liǔ suǒ hóng qiáo huā yíng fèng gě qí huā jiē sù xīn mò lì shān dān ruì xiāng hán xiào shè xiāng děng mǐn guǎng èr zhè suǒ jìn nán huā yǒu yuè chí méi tíng mǔ dān zhī lèi zhū tíng bù kě xī shǔ

 驾方幸琼林苑.在顺天门大街.面北.与金晩池相对.大门牙道.皆古松怪柏.两傍有石榴园.樱桃园之类.各有亭榭.多是酒家所占.苑之东南隅.政和间创筑华觜冈.高数十丈.上有横观层楼.金碧相射.下有锦石缠道.宝砌池塘.柳锁虹桥.花萦凤舸.其花皆素馨.末莉.山丹.瑞香.含笑.射香等闽.广.二浙所进南花.有月池.梅亭牡丹之类.诸亭不可悉数.

  jià xìng bǎo jīn lóu yàn diàn

 驾幸宝津楼宴殿

  bǎo lǜ lóu zhī nán yǒu yàn diàn jià lín xìng pín yù chē mǎ zài cǐ xún cháng yì jìn rén chū rù yǒu guān jiān zhī diàn zhī xī yǒu shè diàn diàn zhī nán yǒu héng jiē yá dào liǔ jìng nǎi dōu rén jí qiú zhī suǒ xī qù yuàn xī mén shuǐ hǔ yì xiàng héng dào zhī nán yǒu gǔ tóng yá dào liǎng bàng yì yǒu xiǎo yuán pǔ tái xiè nán guò huà qiáo shuǐ xīn yǒu dà cuō jiāo tíng zi fāng chí liǔ bù wéi rào wèi zhī xiā chóng má tíng yì shì jiǔ jiā zhàn xún cháng jià wèi xìng xí hàn jiào yú yuàn dà mén yù mǎ lì yú mén shàng mén zhī liǎng bì jiē gāo shè cǎi péng xǔ shì shù guān shǎng chéng yǐn bǎi xì yù mǎ shàng chí zé zhāng huáng gài jí biān rú yí měi yù dà lóng chuán chū jí yù mǎ shàng chí zé yóu rén zēng bèi yǐ

 宝律楼之南.有宴殿.驾临幸.嫔御车马在此.寻常亦禁人出入.有官监之.殿之西有射殿.殿之南有横街.牙道柳径.乃都人撃球之所.西去苑西门水虎翼巷横道之南.有古桐牙道.两傍亦有小园圃台榭.南过画桥.水心有大撮焦亭子.方池柳歩围绕.谓之虾(虫麻)亭.亦是酒家占.寻常驾未幸.习旱教于苑大门.御马立于门上.门之两壁.皆高设彩棚.许士庶观赏.呈引百戏.御马上池.则张黄盖撃鞭如仪.毎遇大龙船出.及御马上池.则游人増倍矣.

  jià dēng bǎo jīn lóu zhū jūn chéng bǎi xì

 驾登宝津楼诸军呈百戏

  jiù dēng bǎo jīn lóu zhū jūn bǎi xì chéng yú lóu xià xiān liè gǔ zi shí shù bèi yī rén yáo shuāng gǔ zi jìn qián jìn zhì yǔ duō chàng qīng chūn sān yuè mò shān xī yě chàng qì gǔ dí jǔ yī hóng jīn zhě nòng dà qí cì shī bào rù chǎng zuò zuò jìn tuì fèn xùn jǔ zhǐ bì cì yī hóng jīn zhě shǒu zhí liǎng bái qí zi tiào yuè xuàn fēng ér wǔ wèi zhī pū qí zi jí shàng gān dǎ jīn dǒu zhī lèi qì lè bù jǔ dòng qín jiā nòng lìng yǒu huā zhuāng qīng jiàn jūn shì bǎi yú qián liè qí zhì gè zhí zhì wěi mán pái mù dāo chū chéng háng liè bài wǔ hù biàn kāi mén duó qiáo děng zhèn rán hòu liè chéng yǎn yuè zhèn lè bù fù dòng mán pái lìng shù nèi liǎng rén chū zhèn duì wǔ rú jí cì zhī zhuàng yī rén zuò fèn jí zhī shì yī rén zuò jiāng pū chū chǎng fán wǔ qī duì huò yǐ qiāng duì pái jiàn duì pái zhī lèi hū zuò yī shēng rú pī lì wèi zhī bào zhàng zé mán pái zhě yǐn tuì yān huǒ dà qǐ yǒu jiǎ miàn pī fà kǒu tǔ láng yá yān huǒ rú guǐ shén zhuàng zhě shàng chǎng zhe qīng tiē jīn huā duǎn hòu zhī yī tiē jīn zào kù xiǎn zú xié dà tóng luó suí shēn bù wǔ ér jìn tuì wèi zhī bào luó rào chǎng shù zāo huò jiù dì fàng yān huǒ zhī lèi yòu yī shēng bào zhàng lè bù dòng bài xīn yuè màn qū yǒu miàn tú qīng lù dài miàn jù jīn qíng shì yǐ bào pí jǐn xiù kàn dài zhī lèi wèi zhī yìng guǐ huò zhí dāo fǔ huò zhí chǔ bàng zhī lèi zuò jiǎo bù zhàn lì wèi qū zhuō shì tīng zhī zhuàng yòu bào zhàng yī shēng yǒu jiǎ miàn zhǎng rán zhǎn guǒ yuán páo xuē jiǎn rú zhōng kuí xiàng zhě bàng yī rén yǐ xiǎo luó xiāng zhāo hé wǔ bù wèi zhī wǔ pàn jì yǒu èr sān shòu jí yǐ fěn tú shēn jīn qíng bái miàn rú dú lóu zhuàng jì jǐn xiù wéi dù kàn dài shǒu zhí ruǎn zhàng gè zuò kuí xié qū qiāng jǔ zhǐ ruò pái xì wèi zhī yǎ zá jù yòu bào zhàng xiǎng yǒu yān huǒ jiù yǒng chū rén miàn bù xiāng dǔ yān zhōng yǒu qī rén jiē pī fà wén shēn zhe qīng shā duǎn hòu zhī yī jǐn xiù wéi dù kàn dài nèi yī rén jīn huā xiǎo mào zhí bái qí yú jiē tóu jīn zhí zhēn dāo hù xiāng gé dòu jí cì zuò pò miàn pōu xīn zhī shì wèi zhī qī shèng dāo hū yǒu bào zhàng xiǎng yòu fù yān huǒ chū sàn chù yǐ qīng mù wéi rào liè shù shí bèi jiē jiǎ miàn yì fú rú cí miào zhōng shén guǐ sù xiàng wèi zhī xiē zhàng yòu bào zhàng xiǎng juàn tuì cì yǒu yī jí xiǎo tóng luó yǐn bǎi yú rén huò jīn guǒ huò shuāng jì gè zhe zá sè bàn bì wéi dù kàn dài yǐ huáng bái fěn tú qí miàn wèi zhī mǒ qiāng gè zhí mù zhào dāo yī kǒu chéng háng liè jí luó zhě zhǐ hū gè bài wǔ qǐ jū bì hē hǎn biàn zhèn zi shù cì chéng yī zì zhèn liǎng liǎng chū zhèn gé dòu zuò duó dāo jí cì zhī tài bǎi duān qì yī rén qì dāo zài dì jiù dì zhì shēn bēi zhe dì yǒu shēng wèi zhī bān luò rú shì shù shí duì qì fù yǒu yī zhuāng tián she ér zhě rù chǎng niàn sòng yán yǔ qì yǒu yī zhuāng cūn fù zhě rù chǎng yǔ cūn fū xiāng zhí gè chí pěng zhàng hù xiāng jí chù rú xiāng qū tài qí cūn fū zhě yǐ zhàng bèi cūn fù chū chǎng bì hòu bù lè zuò zhū jūn jiǎo duì zá jù yī duàn jì ér lù tái dì zǐ zá jù yī duàn shì shí dì zǐ xiāo zhù ér dīng dōu sài xuē zi dà xuē zi xiǎo yáng zǒng xī cuī shàng shòu zhī bèi hòu lái zhě bù zú shù hé qū wǔ xuán qì zhū bān zhí cháng rù zhī hòu zǐ dì suǒ chéng mǎ qí xiān yī rén kōng shǒu chū mǎ wèi zhī yǐn mǎ cì yī rén mó qí chū mǎ wèi zhī kāi dào qí cì yǒu mǎ shàng bào hóng xiù zhī qiú jí yǐ hóng jǐn suǒ zhì xià yú dì shàng shù qí zhuī zhú shè zhī zuǒ yuē yǎng shǒu shè yòu yuē hé shǒu shè wèi zhī tuō xiù qiú yòu yǐ liǔ zhī chā yú dì shù qí yǐ chǎn zi jiàn huò gōng huò nǔ shè zhī wèi zhī shì xī liǔ zhī yòu yǒu yǐ shí yú xiǎo qí biàn zhuāng lún shàng ér bèi zhī chū mǎ wèi zhī xuàn fēng qí yòu yǒu zhí qí tǐng lì ān shàng wèi zhī lì mǎ huò yǐ shēn xià mǎ yǐ shǒu pān ān ér fù shàng wèi zhī piàn mǎ huò yòng shǒu wò dìng dèng kù yǐ shēn cóng hòu biān lái wǎng wèi zhī tiào mǎ hū yǐ shēn lí ān qū yòu jiǎo guà mǎ zōng zuǒ jiǎo zài dèng zuǒ shǒu bà zōng wèi zhī xiàn ān yòu yuē qì zōng bèi zuò huò yǐ liǎng shǒu wò dèng kù yǐ jiān zhe ān qiáo shuāng jiǎo zhí shàng wèi zhī dào lì hū zhì jiǎo zháo dì dào tuō shùn mǎ ér zǒu fù tiào shàng mǎ wèi zhī tuō mǎ huò liú zuǒ jiǎo zhe dèng yòu jiǎo chū dèng lí ān héng shēn zài ān yī biān yòu shǒu zhuō ān zuǒ shǒu bà zōng cún shēn zhí yī jiǎo shùn mǎ ér zǒu wèi zhī fēi xiān bó mǎ yòu cún shēn quán qū zài ān yī biān wèi zhī dèng lǐ cáng shēn huò yòu bì xié ān zú zháo dì shùn mǎ ér zǒu wèi zhī gǎn mǎ huò chū yī dèng zhuì shēn zhuó qiū yǐ shǒu xiàng xià chuò dì wèi zhī chuò chén huò fàng lìng mǎ xiān zǒu yǐ shēn zhuī jí wò mǎ yǐ ér shàng wèi zhī bào zi mǎ huò héng shēn ān shàng huò lún nòng lì rèn huò zhòng wù dà dāo shuāng dāo bǎi duān qì yǒu huáng yī lǎo bīng wèi zhī huáng yuàn zi shù bèi zhí xiǎo xiù lóng qí qián dǎo gōng jiān mǎ qí bǎi yú wèi zhī miào fǎ yuàn nǚ tóng jiē miào líng qiáo chǔ jié shù rú nán zǐ duǎn dǐng tóu jīn gè zhe zá sè jǐn xiù niǎn jīn sī fān duàn zhǎi páo hóng lǜ diào dūn shù dài mò fēi yù jī jīn lēi bǎo gé dēng huā jiān yàn sè yào rì xiāng fēng xí rén chí zhòu zhì lóu qián tuán zhuǎn shù zāo qīng lián gǔ shēng mǎ shàng yì yǒu chéng xiāo yì zhě zhōng guì rén xǔ tián yā duì zhāo hū chéng liè gǔ shēng yī qí zhì shēn xià mǎ yī shǒu zhí gōng jiàn lǎn jiāng zi jiù dì rú nán zǐ yí bài wǔ shān hū qì fù tīng gǔ shēng piàn mǎ ér shàng dà dǐ jìn tíng rú nán zǐ zhuāng zhě biàn suí nán zǐ lǐ qǐ jū fù chí zhòu tuán xuán fēn hé zhèn zi qì fēn liǎng zhèn liǎng liǎng chū zhèn zuǒ yòu shǐ mǎ zhí bèi shè gōng shǐ fān qiāng huò cǎo bàng jiāo mǎ yě zhàn chéng xiāo qí qì yǐn tuì yòu zuò yuè xiān shè cǎi jié xiǎo qiú mén yú diàn qián yǒu huā zhuāng nán zǐ bǎi yú rù jiē guǒ jiǎo zǐ xiàng hòu quán qū huā fú tóu bàn zhe hóng bàn zhe qīng jǐn ǎo zǐ yì lán shù dài sī xié gè kuà diāo ān huā gé chán lǘ zǐ fēn wéi liǎng duì gè yǒu péng tóu yī míng gè zhí cǎi huà qiú zhàng wèi zhī xiǎo dǎ yī péng tóu yòng zhàng jí nòng qiú zǐ rú zhuì qiú zǐ fāng zhuì dì liǎng péng zhēng zhàn gōng yǔ péng tóu zuǒ péng jí qiú zǐ guò mén rù mèng wèi shèng yòu míng xiàng qián zhēng zhàn bù lìng rù mèng hù xiāng zhuī zhú dé chóu xiè ēn ér tuì xù yǒu huáng yuàn zi yǐn chū gōng jiān bǎi yú yì rú xiǎo dǎ zhě dàn jiā zhī zhū cuì zhuāng shì yù dài hóng xuē gè kuà xiǎo mǎ wèi zhī dà dǎ rén rén chéng qí jīng shú chí zhòu rú shén yǎ tài qīng yíng yán zī chuò yuē rén jiān dàn jiàn qí tuán huà yǐ chéng qì

 鹫登宝津楼.诸军百戏.呈于楼下.先列皷子十数辈.一人摇双皷子.近前进致语.多唱『青春三月蓦山溪』也.唱讫.皷笛举一红巾者弄大旗.次狮豹入场.坐作进退.奋迅举止毕.次一红巾者.手执两白旗子.跳跃旋风而舞.谓之『扑旗子』.及上竿.打筋斗之类讫.乐部举动.琴家弄令.有花妆轻健军士百余.前列旗帜.各执雉尾.蛮牌.木刀.初成行列.拜舞互变开门夺桥等阵.然后列成偃月阵.乐部复动蛮牌令.数内两人出阵对舞.如撃刺之状.一人作奋撃之势.一人作僵仆.出场凡五七对.或以鎗对牌.剑对牌之类.忽作一声如霹雳.谓之『爆杖』.则蛮牌者引退.烟火大起.有假面披髪.口吐狼牙烟火.如鬼神状者上场.着青帖金花短后之衣.帖金皂袴.跣足.携大铜锣随身.歩舞而进退.谓之『抱锣』.遶场数遭.或就地放烟火之类.又一声爆杖.乐部动拜新月慢曲.有面涂青碌.戴面具金晴.饰以豹皮锦绣看带之类.谓之『硬鬼』.或执刀斧.或执杵棒之类.作脚歩蘸立.为驱捉视听之状.又爆仗一声.有假面长髯.展裹縁袍鞾简.如钟馗像者.傍一人以小锣相招和舞歩.谓之『舞判』.继有二三痩瘠.以粉涂身.金晴白面.如髑髅状.繋锦绣围肚看带.手执软仗.各作魁谐趋跄.举止若排戏.谓之『唖杂剧』.又爆仗响.有烟火就涌出.人面不相覩.烟中有七人.皆披髪文身.着青纱短后之衣.锦绣围肚看带.内一人金花小帽.执白旗.余皆头巾.执眞刀.互相格斗撃刺.作破面剖心之势.谓之『七圣刀』.忽有爆仗响.又复烟火.出散处以青幕围绕.列数十辈.皆假面异服.如祠庙中神鬼塑像.谓之『歇帐』.又爆仗响.巻退.次有一撃小铜锣.引百余人.或巾裹.或双髻.各着杂色半臂.围肚看带.以黄白粉涂其面.谓之『抹跄』.各执木棹刀一口.成行列.撃锣者指呼.各拜舞起居毕.喝喊变阵子数次.成一字阵.两两出阵格斗.作夺刀撃刺之态百端讫.一人弃刀在地.就地掷身.背着地有声.谓之『扳落』.如是数十对讫.复有一装田舎儿者入场.念诵言语讫.有一装村妇者入场.与村夫相値.各持捧杖互相撃触.如相驱态.其村夫者以杖背村妇出场毕.后部乐作.诸军缴队杂剧一段.继而露台弟子杂剧一段.是时弟子萧住儿.丁都赛.薛子大.薛子小.杨总惜.崔上寿之辈.后来者不足数.合曲舞旋讫.诸班直常入祗候子弟所呈马骑.先一人空手出马.谓之『引马』.次一人磨旗出马.谓之『开道旗』.次有马上抱红绣之球.撃以红锦索.掷下于地上.数骑追逐射之.左曰『仰手射』.右曰『合手射』.谓之『拖绣球』.又以柳枝插于地.数骑以刬子箭.或弓或弩射之.谓之『(礻昔)柳枝』.又有以十余小旗.遍装轮上而背之出马.谓之『旋风旗』.又有执旗挺立鞍上.谓之『立马』.或以身下马.以手攀鞍而复上.谓之『骗马』.或用手握定镫袴.以身从后鞭来往.谓之『跳马』.忽以身离鞍.屈右脚挂马鬃.左脚在镫.左手把鬃谓之『献鞍』.又曰『弃鬃背坐』.或以两手握镫袴.以肩着鞍桥.双脚直上.谓之『倒立』.忽掷脚着地.倒拖顺马而走.复跳上马.谓之『拖马』.或留左脚着镫.右脚出镫.离鞍横身.在鞍一边.右手捉鞍.左手把鬃存身.直一脚顺马而走.谓之『飞仙膊马』.又存身拳曲在鞍一边.谓之『镫里藏身』.或右臂挟鞍.足着地顺马而走.谓之『赶马』.或出一镫.坠身着秋.以手向下绰地.谓之『绰尘』.或放令马先走.以身追及.握马尾而上.谓之『豹子马』.或横身鞍上.或轮弄利刃.或重物大刀双刀百端讫.有黄衣老兵.谓之『黄院子』.数辈执小绣龙旗前导.宫监马骑百余.谓之『妙法院』.女童皆妙龄翘楚.结束如男子.短顶头巾.各着杂色锦绣捻金丝番段窄袍.红緑吊敦束带.莫非玉羁金勒.宝(革登)花鞯.艳色耀日.香风袭人.驰骤至楼前.团转数遭.轻帘皷声.马上亦有呈骁艺者.中贵人许畋押队.招呼成列.皷声一齐.掷身下马.一手执弓箭.揽缰子.就地如男子仪.拜舞山呼讫.复听皷声.骗马而上.大抵禁庭如男子装者.便随男子礼起居.复驰骤团旋分合阵子讫.分两阵.两两出阵.左右使马直背射弓.使番鎗或草棒.交马野战.呈骁骑讫.引退.又作乐.先设彩结小球门于殿前.有花装男子百余入.皆裹角子向后拳曲花幞头.半着红.半着青锦袄子.义襕束带.丝鞋.各跨雕鞍花(革毚)驴子.分为两队.各有朋头一名各执彩画球杖.谓之『小打』.一朋头用杖撃弄球子如缀球子方坠地.两朋争占.供与朋头.左朋撃球子过门入孟为胜.右明向前争占.不令入孟.互相追逐.得筹谢恩而退.续有黄院子引出宫监百余.亦如小打者.但加之珠翠装饰.玉带红靴.各跨小马.谓之『大打』.人人乘骑精熟.驰骤如神.雅态轻盈.姸姿绰约.人间但见其团画矣.呈讫.

  jià xìng shè diàn shè gōng

 驾幸射殿射弓

  jià yì shè diàn shè gōng duǒ zi qián liè zhāo jiàn bān èr shí yú rén jiē zhǎng jiǎo fú tóu zǐ xiù mò é zǐ kuān shān huáng yì lán yàn chì pái lì yù jiàn qù zé qí shēng zhāo wǔ hé ér fù kāi jiàn zhōng de yǐ yòu yī rén kǒu xián yī yín wǎn liǎng jiān liǎng shǒu gòng wǔ zhǐ jiàn lái jiē néng chéng zhī shè bì jià guī yàn diàn

 驾诣射殿射弓.垛子前列招箭班二十余人.皆长脚幞头.紫绣抹额紫寛衫.黄义襕.鴈翅排立.御箭去则齐声招舞.合而复开.箭中的矣.又一人口衔一银盌.两肩两手共五只.箭来皆能承之.射毕驾归宴殿.

  chí yuàn nèi zòng rén guān pū yóu xì

 池苑内纵人关扑游戏

  chí yuàn nèi chú jiǔ jiā yì rén zhàn wài duō yǐ cǎi mù jiǎo luò pū shè zhēn yù qí wán pǐ bó dòng shǐ chá jiǔ qì wù guān pū yǒu yǐ yī hù pū sān shí hù zhě yǐ zhì chē mǎ dì zhái gē jī wǔ nǚ jiē yuē yǐ jià ér pū zhī chū jiǔ hé hé yǒu míng zhě rèn dà tóu kuài huó sān zhī lèi yú yì bù shù chí yuàn suǒ jìn fèng yú ǒu guǒ shí xuān cì yǒu chà hòu yuàn zuò jìn xiǎo lóng chuán diāo yá lǚ cuì jí jìn jīng qiǎo suí jià yì rén chí shàng zuò chǎng zhě xuān zhèng jiān zhāng yì duō hún shēn yǎn sòng shòu xiāng yǐn shì ān xiǎo yuè qì lǐ wài níng shuǐ kuǐ lěi qí yú mò zhī qí shù chí shàng yǐn shí shuǐ fàn liáng shuǐ lù dòu luó sī ròu ráo méi huā jiǔ zhā piàn xìng piàn méi zǐ xiāng yào cuì méi xuán qiè yú kuài qīng yú yán yā luǎn zá hé là cài zhī lèi chí shàng shuǐ jiào bà guì jiā yǐ shuāng lǎn hēi qī píng chuán zǐ wéi zhàng shè liè jiā lè yóu chí xuān zhèng jiān yì yǒu jiǎ lìn dà xiǎo chuán zi xǔ shì shù yóu shǎng qí jià yǒu chà

 池苑内除酒家艺人占外.多以彩幕缴络.铺设珍玉.奇玩.疋帛.动使.茶酒器物关扑.有以一笏扑三十笏者.以至车马.地宅.歌姫.舞女.皆约以价而扑之.出九和合有名者.任大头.快活三之类.余亦不数.池苑所进奉鱼藕果实.宣赐有差.后苑作进小龙船.雕牙缕翠.极尽精巧.随驾艺人池上作场者.宣.政间.张艺多.浑身眼.宋寿香.尹士安小乐器.李外宁水傀儡.其余莫知其数.池上饮食.水饭.凉水菉豆.螺蛳肉.饶梅花酒.査片.杏片.梅子.香药脆梅.旋切鱼脍.青鱼.盐鸭卵.杂和辣菜之类.池上水教罢.贵家以双缆黒漆平船.紫帷帐.设列家乐游池.宣.政间亦有假赁大小船子.许士庶游赏.其价有差.

  jià huí yí wèi

 驾回仪卫

  jià huí zé yù guǒ xiǎo mào zān huā chéng mǎ qián hòu cóng jià chén liáo bǎi sī yí wèi xī cì huā dà guān chū chéng cōng mǎ zhì tài hé gōng qián hū xuān xiǎo niǎo qí mǎ zhì yù qián jù ér bù jìn zuǒ yòu yuē cǐ yuàn fēng guān chì cì lóng xiāng jiāng jūn rán hòu jiù pèi gài xiǎo niǎo píng rì yù ài zhī mǎ yě mò fēi jǐn xiù yíng dōu huā guāng mǎn mù yù xiāng fú lù guǎng yuè xuān kōng bǎo qí jiāo chí cǎi péng jiā lù qǐ luó zhū cuì hù hù shén xiān huà gé hóng lóu jiā jiā dòng fǔ yóu rén shì shù chē mǎ wàn shù jì nǚ jiù rì duō chéng lǘ xuān zhèng jiān wéi chéng mǎ pī liáng shān jiāng gài tóu bèi jì guàn zi shàng shào nián xiá kè wǎng wǎng suí hòu yì kuà mǎ qīng shān xiǎo mào yǒu sān wǔ wén shēn è shào nián kòng mǎ wèi zhī huā tuì mǎ yòng duǎn jiāng cù mǎ tóu cì dì ér xíng wèi zhī yāng jiāng hē hè chí zhòu jìng chěng jùn yì yóu rén wǎng wǎng yǐ zhú gān tiāo guà zhōng rì guān pū suǒ de zhī wù ér guī réng yǒu guì jiā shì nǚ xiǎo jiào chā huā bù chuí lián mù zì sān yuè yī rì zhì sì yuè bā rì bì chí suī fēng yǔ yì yǒu yóu rén lüè wú xū rì yǐ

 驾回则御裹小帽.簪花乘马.前后从驾臣寮.百司仪卫.悉赐花.大观初.乘骢马至太和宫前.忽宣小鸟.其马至御前拒而不进.左右曰.『此愿封官.』勑赐龙骧将军.然后就辔.盖小鸟平日御爱之马也.莫非锦绣盈都.花光满目.御香拂路.广乐喧空.宝骑交驰.彩棚夹路.绮罗珠翠.戸戸神仙.画阁红楼.家家洞府.游人士庶.车马万数.妓女旧日多乘驴.宣.政间惟乘马.披凉衫.将盖头背繋冠子上.少年狎客.往往随后.亦跨马轻衫小帽.有三五文身恶少年控马.谓之『花褪马』.用短缰促马头.刺地而行.谓之『鞅缰』.呵喝驰骤.竞逞骏逸.游人往往以竹竿挑挂终日关扑所得之物而归.仍有贵家士女.小轿插花.不垂帘幙.自三月一日至四月八日闭池.虽风雨亦有游人.略无虚日矣.

  shì rì jì chūn wàn huā làn màn mǔ dān sháo yào dì táng mù xiāng zhǒng zhǒng shàng shì mài huā zhě yǐ mǎ tóu zhú lán pū pái gē jiào zhī shēng qīng qí kě tīng qíng lián jìng yuàn xiǎo mù gāo lóu sù bìng wèi xǐng hǎo mèng chū jué wén zhī mò bù xīn chóu yì gǎn yōu hèn xuán shēng zuì yī shí zhī jiā kuàng zhū jūn chū jiāo hé jiào zhèn duì

 是日季春.万花烂熳.牡丹芍药.棣棠木香.种种上市.卖花者以马头竹蓝铺排.歌叫之声.清奇可听.晴帘静院.晓幙高楼.宿病未醒.好梦初觉.闻之莫不新愁易感.幽恨悬生.最一时之佳况.诸军出郊.合教阵队.本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章