中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 东京梦华录 正文

卷八(东京梦华录)拼音版、注音及读音

东京梦华录

 卷八拼音版、注音及读音:

出处:东京梦华录

juǎn bā

卷八

  sì yuè bā rì

 四月八日

  sì yuè bā rì fú shēng rì shí dà chán yuàn gè yǒu yù fó zhāi huì jiān yīn yào táng shuǐ xiàng yí míng yuē yù fó shuǐ yǐ lǐ shí guāng zhòu yǒng qì xù qīng hé liú huā yuàn luò shí wén qiú yǒu zhī yīng xì liǔ tíng xuān zhà jiàn yǐn chú zhī yàn zài jīng qī shí èr hù zhū zhèng diàn chū mài zhǔ jiǔ shì jǐng yī xīn wéi zhōu nán qīng fēng lóu zuì yí xià yǐn chū cháng qīng xìng zhà jiàn yīng táo shí dé jiā bīn gōng chóu jiāo zuò shì yuè jiā hù chū chū shàng shì dōng huá mén zhēng xiān gōng jìn yī duì kě zhí sān wǔ shí qiān zhě shí guǒ zé yù táo lǐ zǐ jīn xìng lín qín zhī lèi

 四月八日佛生日.十大禅院各有浴佛斋会.煎音药糖水相遗.名曰『浴佛水』.迤逦时光昼永.气序清和.榴花院落.时闻求友之莺.细柳亭轩.乍见引雏之燕.在京七十二戸诸正店.初卖煮酒.市井一新.唯州南清风楼最宜夏饮.初尝青杏.乍荐樱桃.时得佳宾.觥酬交作.是月茄瓠初出上市.东华门争先供进.一对可直三五十千者.时菓则御桃.李子.金杏.林檎之类.

  duān wǔ

 端午

  duān wǔ jié wù bǎi suǒ ài huā yín yàng gǔ ér huā huā qiǎo huà shàn xiāng táng guǒ zǐ zòng zi bái tuán zǐ sū chāng pú mù guā bìng jiē rōng qiè yǐ xiāng yào xiāng hè yòng méi hóng xiá zi shèng guǒ zì wǔ zé yī rì jí duān wǔ qián yī rì mài táo liǔ kuí huā pú yè fú dào ài cì rì jiā jiā pū chén yú mén shǒu yǔ zòng zi wǔ sè shuǐ tuán chá jiǔ gōng yǎng yòu dīng ài rén yú mén shàng shì shù dì xiāng yàn shǎng

 端午节物.百索艾花.银样皷儿花.花巧画扇.香糖果子.糉子.白团.紫苏.菖蒲.木瓜.并皆茸切.以香药相和.用梅红匣子盛裹.自五则一日及端午前一日.卖桃.柳.葵花.蒲叶.佛道艾.次日家家铺陈于门首.与糉子.五色水团.茶酒供养.又钉艾人于门上.士庶递相宴赏.

  liù yuè liù rì cuī fǔ jūn shēng rì èr shí sì rì shén bǎo guān shén shēng rì

 六月六日崔府君生日二十四日神保观神生日

  liù yuè liù rì zhōu běi cuī fǔ shēng rì duō yǒu xì sòng wú shèng rú cǐ èr shí sì rì zhōu xī guàn kǒu èr láng shēng rì zuì wéi fán shèng miào zài wàn shèng mén wài yī lǐ xǔ chì cì shén bǎo guān èr shí sān rì yù qián xiàn sòng hòu yuàn zuò yǔ shū yì jú děng chù zhì zào xì wán rú qiú zhàng dàn gōng yì shè zhī jù ān pèi xián lēi fán lóng zhī lèi xī jiē jīng qiǎo zuò yuè yíng yǐn zhì miào yú diàn qián lù tái shàng shè lè péng jiào fāng jūn róng zhí zuò yuè gèng hù zá jù wǔ xuán tài guān jú gōng shí lián yè èr shí sì zhǎn gè yǒu jié cì zhì èr shí sì rì yè wǔ gēng zhēng shāo tóu lú xiāng yǒu zài miào zhǐ sù yè bàn qǐ yǐ zhēng xiān zhě tiān xiǎo zhū sī jí zhū xíng bǎi xìng xiàn sòng shén duō qí shè huǒ chéng yú lù tái zhī shàng suǒ xiàn zhī wù dòng yǐ wàn shù zì zǎo chéng zhuāi bǎi xì rú shàng gān tì nòng tiào suǒ xiàng pū gǔ bǎn xiǎo chàng dòu jī shuō hùn huà zá bàn shāng mí hé shēng qiáo jīn gǔ qiáo xiàng pū làng zǐ zá jù jiào guǒ zǐ xué xiàng shēng zhuō dāo zhuāng guǐ yà gǔ pái bàng dào shù zhī lèi sè sè yǒu zhī zhì mù chéng zhuāi bù jìn diàn qián liǎng fān gān gāo shù shí zhàng zuǒ zé jīng chéng suǒ yòu zé xiū nèi sī dā cái fēn zhàn shàng gān chéng yì jiě huò gān jiān lì héng bù liè yú qí shàng zhuāng shén guǐ tǔ yān huǒ shén wēi xiǎn hài rén zhì xī ér bà

 六月六日州北崔府生日.多有戏送.无盛如此.二十四日州西灌口二郎生日.最为繁盛.庙在万胜门外一里许.勑赐神保观.二十三日御前献送后苑作与书艺局等处制造戏玩.如球杖.弹弓.弋射之具.鞍辔.衔勒.樊笼之类.悉皆精巧.作乐迎引至庙.于殿前露台上设乐棚.教坊钧容直作乐.更互杂剧舞旋.太官局供食.连夜二十四盏.各有节次.至二十四日.夜五更争烧头炉香.有在庙止宿.夜半起以争先者.天晓.诸司及诸行百姓献送甚多.其社火呈于露台之上.所献之物.动以万数.自早呈拽百戏.如上竿.趯弄.跳索.相扑.皷板.小唱.斗鶏.说诨话.杂扮.商谜.合笙.乔筋骨.乔相扑.浪子.杂剧.叫果子.学像生.倬刀.装鬼.砑皷.牌棒.道术之类.色色有之.至暮呈拽不尽.殿前两幡竿.高数十丈.左则京城所.右则修内司.搭材分占上竿呈艺解.或竿尖立横不列于其上.装神鬼.吐烟火.甚危险骇人.至夕而罢.

  shì yuè xiàng mò zá mài

 是月巷陌杂卖

  shì yuè shí wù xiàng mò lù kǒu qiáo mén shì jǐng jiē mài dà xiǎo mǐ shuǐ fàn zhì ròu gàn pú wō jù sǔn jiè là guā ér yì táng tián guā wèi zhōu bái táo nán jīng jīn táo shuǐ é lí jīn xìng xiǎo yáo lǐ zǐ hóng líng shā jiǎo ér yào mù guā shuǐ mù guā bīng xuě liáng shuǐ lì zhī gāo jiē yòng qīng bù sǎn dāng jiē liè chuáng dèng duī duǒ bīng xuě wéi jiù sòng mén wài liǎng jiā zuì shèng xī yòng yín qì shā táng lù dòu shuǐ jīng zào ér huáng lěng tuán zǐ jī tóu ráng bīng yún xì liào gǔ duò ér má yǐn jī pí xì suǒ liáng fěn sù qiān chéng chuàn shú lín qín zhī ma tuán zǐ jiāng dòu tuó ér yáng ròu xiǎo mán tou guī ér shā xiàn zhī lèi dōu rén zuì zhòng sān fú gài liù yuè zhōng bié wú shí jié wǎng wǎng fēng tíng shuǐ xiè jùn yǔ gāo lóu yún kǎn bīng pán fú guā shěn lǐ liú bēi qū zhǎo bāo zhǎ xīn hé yuǎn ěr shēng gē tōng xī ér bà

 是月时物.巷陌路口.桥门市井.皆卖大小米水饭.炙肉.干脯.莴苣笋.芥辣瓜儿.义塘甜瓜.卫州白桃.南京金桃.水鹅梨.金杏.小瑶李子.红菱.沙角儿.药木瓜.水木瓜.冰雪.凉水茘枝膏.皆用青布伞当街列床凳堆垛.冰雪惟旧宋门外两家最盛.悉用银器.沙糖菉豆.水晶皂儿.黄冷团子.鶏头穰.冰云.细料馉饳儿.麻饮鶏皮.细索凉粉.素签.成串熟林檎.脂麻团子.江豆碢儿.羊肉小馒头.龟儿沙馅之类.都人最重三伏.盖六月中别无时节.往往风亭水榭.峻宇高楼.云槛冰盘.浮瓜沈李.流杯曲沼.苞鲊新荷.远迩笙歌.通夕而罢.

  qī xī

 七夕

  qī yuè qī xī pān lóu jiē dōng sòng mén wài wǎ zi zhōu xī liáng mén wài wǎ zi běi mén wài nán zhū què mén wài jiē jí mǎ xíng jiē nèi jiē mài mó hē lè nǎi xiǎo sù tǔ ǒu ěr xī yǐ diāo mù cǎi zhuāng lán zuò huò yòng hóng shā bì lóng huò shì yǐ jīn zhū yá cuì yǒu yī duì zhí shù qiān zhě jìn zhōng jí guì jiā yǔ shì shù wèi qíng wù zhuī péi yòu yǐ huáng chóng gé zhù wèi fú yàn yuān yāng xī lái guī yú zhī é cǎi huà jīn lǚ wèi zhī shuǐ shàng fú yòu yǐ xiǎo bǎn shàng fù tǔ xuán zhǒng sù lìng shēng miáo zhì xiǎo máo wū huā mù zuò tián she jiā xiǎo rén wù jiē cūn luò zhī tài yǔ zhī gǔ bǎn yòu yǐ guā diāo kè chéng huā yàng wèi zhī huā guā yòu yǐ yóu qū táng mì zào wèi xiào yè ér wèi zhī guǒ shí huā yàng qí qiǎo bǎi duān rú nà xiāng fāng shèng zhī lèi ruò mǎi yī jīn shù nèi yǒu yī duì bèi jiè zhòu zhě rú mén shén zhī xiàng gài zì lái fēng shū bù zhī qí cóng wèi zhī guǒ shí jiāng jūn yòu yǐ lù dòu xiǎo dòu xiǎo mài yú cí qì nèi yǐ shuǐ jìn zhī shēng yá shù cùn yǐ hóng lán cǎi lǚ shù zhī wèi zhī zhǒng shēng jiē yú jiē xīn cǎi mù zhàng shè chū luò huò mài qī xī qián sān wǔ rì jūn mǎ yíng shì luó qǐ mǎn jiē xuán zhé wèi kāi hé huā dōu rén shàn jiǎ zuò shuāng tóu lián qǔ wán yī shí tí xié ér guī lù rén wǎng wǎng jiē ài yòu xiǎo ér xū mǎi xīn hé yè zhí zhī gài xiào pín mó hē lè ér tóng bèi tè dì xīn zhuāng jìng kuā xiān lì zhì chū liù rì qī rì wǎn guì jiā duō jié cǎi lóu yú tíng wèi zhī qǐ qiǎo lóu pū chén mó hē lè huā guā jiǔ zhì bǐ yàn zhēn xiàn huò ér tóng cái shī nǚ láng chéng qiǎo fén xiāng liè bài wèi zhī qǐ qiǎo fù nǚ wàng yuè chuān zhēn huò yǐ xiǎo wù zhī zhū ān hé zǐ nèi cì rì kàn zhī ruò wǎng yuán zhèng wèi zhī dé qiǎo lǐ juàn yǔ jì guǎn wǎng wǎng liè zhī mén shǒu zhēng yǐ chǐ mí xiāng xiàng mó hē lè běn fó jīng mó hóu luó jīn tōng sú ér shū zhī

 七月七夕.潘楼街东宋门外瓦子.州西梁门外瓦子.北门外.南朱雀门外街及马行街内.皆卖磨喝乐.乃小塑土偶耳.悉以雕木彩装栏座.或用红纱碧笼.或饰以金珠牙翠.有一对直数千者.禁中及贵家与士庶为晴物追陪.又以黄(虫葛)铸为凫鴈.鸳鸯.鸂鶆.龟鱼之额.彩画金缕.谓之『水上浮』.又以小板上傅土.旋种粟令生苗.置小茅屋花木.作田舎家小人物.皆村落之态.语之『谷板』.又以瓜雕刻成花样.谓之「花瓜」.又以油麹糖蜜造为笑靥儿.谓之『果食花样』.奇巧百端.如捺香方胜之类.若买一斤数内有一对被介胄者.如门神之像.盖自来风梳.不知其从.谓之『果食将军』.又以菉豆.小豆.小麦.于磁器内以水浸之.生芽数寸.以红蓝彩缕束之.谓之『种生』.皆于街心彩幙帐设出络货卖.七夕前三五日.军马盈市.罗绮满街.旋折未开荷花.都人善假做双头莲.取玩一时.提携而归.路人往往嗟爱.又小儿须买新荷叶执之.盖効颦磨喝乐.儿童辈特地新妆.竞夸鲜丽.至初六日七日晩.贵家多结彩楼于庭.谓之『乞巧楼』.铺陈磨喝乐.花瓜.酒炙.笔砚.针线.或儿童裁诗.女郎呈巧.焚香列拜.谓之『乞巧』.妇女望月穿针.或以小物蜘蛛安合子内.次日看之.若网圆正.谓之『得巧』.里巻与妓馆.往往列之门首.争以侈靡相向.〔『磨喝乐』本佛经『摩睺罗』.今通俗而书之.〕

  zhōng yuán jié

 中元节

  qī yuè shí wǔ rì zhōng yuán jié xiān shù rì shì jǐng mài míng qì xuē xié fú tóu mào zi jīn xī jiǎ dài wǔ cǎi yī fú yǐ zhǐ hú jià zi pán yóu chū mài pān lóu bīng zhōu dōng xī wǎ zi yì rú qī xī yào nào chù yì mài guǒ shí zhǒng shēng huā guǒ zhī lèi jí yìn mài zūn shèng mù lián jīng yòu yǐ zhú gān zhuó chéng sān jiǎo gāo sān wǔ chǐ shàng zhī dēng wō zhī zhuàng wèi zhī mèng lán pén guà dā yī fú míng jiàn zài shàng fén zhī biāo sì lè rén zì guò qī xī biàn bān mù lián jiù mǔ zá jù dào zhì shí wǔ rì zhǐ guān zhě zēng bèi zhōng yuán qián yī rì zé mài liàn yè xiǎng sì shí pū chèn zhuō miàn yòu mài má gǔ kē ér yì shì jì zài zhuó zǐ jiǎo shàng nǎi gào zǔ xiān qiū chéng zhī yì yòu mài jī guān huā wèi zhī xǐ shǒu huā shí wǔ rì gōng yǎng zǔ xiān sù shí cái míng jí mài jì mǐ fàn xún mén jiào mài yì gào chéng yì yě yòu mài zhuǎn míng cài huā huā yóu bǐng jùn xiàn shā xiàn zhī lèi chéng wài yǒu xīn fén zhě jí wǎng bài sǎo jìn zhōng yì chū chē mǎ yì dào zhě yuàn yè fén běn yuàn guān gěi cí bù shí dào shè dà huì fén qián shān jì jūn zhèn wáng mò shè gū hún zhī dào chǎng

 七月十五日中元节.先数日.市井卖冥器靴鞋.幞头帽子.金犀假带.五彩衣服.以纸糊架子盘游出卖.潘楼并州东西瓦子亦如七夕.要闹处亦卖果食种生花果之类.及印卖尊胜目连经.又以竹竿斫成三脚.高三五尺.上织灯窝之状.谓之孟兰盆.挂搭衣服冥饯在上焚之.杓肆乐人.自过七夕.便般『目连救母』杂剧.道至十五日止.观者増倍.中元前一日.则卖练叶.享祀时铺衬卓面.又卖麻谷窠儿.亦是繋在卓子脚上.乃告祖先秋成之意.又卖鶏冠花.谓之『洗手花』.十五日供养祖先素食.纔明即卖穄米饭.巡门叫卖.亦告成意也.又卖转明菜.花花油饼.馂豏.沙豏之类.城外有新坟者.即往拜扫.禁中亦出车马诣道者院谒坟.本院官给祠部十道.设大会.焚钱山.祭军阵亡殁.设孤魂之道场.

  lì qiū

 立秋

  lì qiū rì mǎn jiē mài qiū yè fù nǚ ér tóng bèi jiē jiǎn chéng huā yàng dài zhī shì yuè guā guǒ lí zǎo fāng shèng jīng shī zǎo yǒu shù pǐn líng zǎo yá zǎo qīng zhōu zǎo háo zhōu zǎo jī tóu shàng shì zé liáng mén lǐ lǐ hé jiā zuì shèng zhōng guì qī lǐ qǔ suǒ gōng mài nèi zhōng fàn suǒ jīn hé luò yì shì shù mǎi zhī yī guǒ shí wén yòng xiǎo xīn hé yè bāo sǎn yǐ shè xiāng hóng xiǎo suǒ ér jì zhī mài zhě suī duō bù jí lǐ hé yī sè jiǎn yín pí zi nèn zhě huò zhī

 立秋日.满街卖楸叶.妇女儿童辈.皆剪成花样戴之.是月.瓜果梨枣方盛.京师枣有数品.灵枣.牙枣.青州枣.毫州枣.鶏头上市.则梁门里李和家最盛.中贵戚里.取索供卖.内中泛索.金合络绎.士庶买之.一裹十文.用小新荷叶包.糁以麝香.红小索儿繋之.卖者虽多.不及李和一色拣银皮子嫩者货之.

  qiū shè

 秋社

  bā yuè qiū shè gè yǐ shè gāo shè jiǔ xiāng jī sòng guì qī gōng yuàn yǐ zhū yáng ròu yāo zǐ nǎi fáng dù fèi yā bǐng guā jiāng zhī shǔ qiè zuò qí zi piàn yàng zī wèi tiáo hé pù yú fàn shàng wèi zhī shè fàn qǐng kè gōng yǎng rén jiā fù nǚ jiē guī wài jiā wǎn guī jí wài gōng yí jiù jiē yǐ xīn hú lú ér zǎo ér wèi yí sú yún yí liáng wài shēng shì xué xiān shēng yù liǎn zhū shēng qián zuò shè huì yǐ zhì gù qiàn qí yīng bái xí gē chàng zhī rén guī shí gè xié huā lán guǒ shí shí wù shè gāo ér sàn chūn shè chóng wǔ chóng jiǔ yì shì rú cǐ

 八月秋社.各以社糕.社酒相赍送贵戚.宫院以猪羊肉.腰子.妳房.肚肺.鸭饼.瓜姜之属.切作棊子片样.滋味调和.铺于饭上.谓之『社饭』.请客供养.人家妇女皆归外家.晩归.即外公姨舅皆以新葫芦儿.枣儿为遗.俗云宜良外甥.市学先生预敛诸生钱作社会.以致雇倩.祇应.白席.歌唱之人.归时各携花篮.果实.食物.社糕而散.春社.重午.重九.亦是如此.

  zhōng qiū

 中秋

  zhōng qiū jié qián zhū diàn jiē mài xīn jiǔ chóng xīn jié luò mén miàn cǎi lóu huā tóu huà gān zuì xiān jǐn pèi shì rén zhēng yǐn zhì wǔ wèi jiān jiā jiā wú jiǔ zhuāi xià wàng zǐ shì shí áo xiè xīn chū shí liú yún bó lí zǎo lì bèi táo nòng sè chéng jú jiē xīn shàng shì zhōng qiū yè guì jiā jié shì tái xiè mín jiān zhēng zhàn jiǔ lóu wán yuè sī huáng dǐng fèi jìn nèi tíng jū mín yè shēn yáo wén shēng gān zhī shēng wǎn ruò yún wài lǘ lǐ ér tóng lián xiāo xī xì yè shì pián tián zhì yú tōng xiǎo

 中秋节前.诸店皆卖新酒.重新结络门面彩楼.花头画竿.醉仙锦旆.市人争饮.至午未间.家家无酒.拽下望子.是时螯蟹新出.石榴.榲勃.梨.枣.栗.孛萄.弄色枨橘.皆新上市.中秋夜.贵家结饰台榭.民间争占酒楼翫月.丝篁鼎沸.近内庭居民.夜深遥闻笙竿之声.宛若云外.闾里儿童.连宵嬉戏.夜市骈阗.至于通晓.

  chóng yáng

 重阳

  jiǔ yuè zhòng cì dū xià shǎng jú yǒu shù zhǒng qí huáng bái sè ruǐ ruò lián fáng yuē wàn líng jú fěn hóng sè yuē táo huā jú bái ér tán xīn yuē mù xiāng jú huáng sè ér yuán zhě yuē jīn líng jú chún bái ér dà zhě yuē xǐ róng jú wú chǔ wú zhī jiǔ jiā jiē yǐ jú huā fù chéng dòng hù dōu rén duō chū jiāo wài dēng gāo rú cāng wáng miào sì lǐ qiáo chóu tái liáng wáng chéng yàn tāi máo tuó gāng dú lè gāng děng chù yàn jù qián yī èr rì gè yǐ fěn mài miàn zhēng gāo yí sòng shàng chā jiǎn cǎi xiǎo qí càn dìng guǒ shí rú shí liu zǐ lì zi huáng yín xìng sōng zǐ ròu zhī lèi yòu yǐ fěn zuò shī zi mán wáng zhī zhuàng zhì yú gāo shàng wèi zhī shī mán zhū chán sì gè yǒu zhāi huì wéi kāi bǎo sì rén wáng sì yǒu shī zi huì zhū sēng jiē zuò shī zi shàng zuò fǎ shì jiǎng shuō yóu rén zuì shèng xià xún jí mài míng yī xuē xié xí mào yī duàn yǐ shí yuè shuò rì shāo xì gù yě

 九月重赐.都下赏菊.有数种.其黄白色蘂若莲房.曰『万龄菊』.粉红色曰『桃花菊』.白而檀心曰.『木香菊』.黄色而圆者曰『金铃菊』.纯白而大者曰『喜容菊』.无处无之.酒家皆以菊花缚成洞戸.都人多出郊外登高.如仓王庙.四里桥.愁台.梁王城.砚台.毛驼冈.独乐冈等处宴聚.前一二日.各以粉(麦面)蒸餻遗送.上插剪彩小旗.掺饤果实.如石榴子.栗子黄.银杏.松子肉之类.又以粉作狮子蛮王之状.置于糕上.谓之『狮蛮』.诸禅寺各有斋会.惟开宝寺.仁王寺有狮子会.诸僧皆坐狮子上.作法事讲说.游人最盛.下旬即卖冥衣靴鞋席帽衣段.以十月朔日烧戏故也.本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章