中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 穆天子传 正文

卷四(穆天子传)拼音版、注音及读音

穆天子传

 卷四拼音版、注音及读音:

出处:穆天子传

juǎn sì

卷四

  gēng chén,zhì yú tāo shuǐ。zhuó yáo shì zhī suǒ shí shān hǎi jīng yuē" yǒu chuān míng yuē sān nào,kūn wú zhī suǒ shí" yì cǐ lèi。

 庚辰,至于滔水。浊繇氏之所食(《山海经》曰“有川名曰三淖,昆吾之所食”亦此类)。

  xīn sì,tiān zǐ dōng zhēng。

 辛巳,天子东征。

  guǐ wèi,zhì yú sū gǔ。gǔ zhān shì zhī suǒ yì pī yán gǔ zhōng yǒu cǎo mù pí,kě yǐ wéi yì pī,nǎi suì nán zhēng,dōng hái。

 癸未,至于苏谷。骨飦氏之所衣被(言谷中有草木皮,可以为衣被),乃遂南征,东还。

  bǐng xū,zhì yú zhǎng,zhòng shì zhī xī jiāng jiāng,jiè yě。

 丙戌,至于长,重氏之西疆(疆,界也)。

  dīng hài,tiān zǐ shēng yú zhǎng,nǎi suì dōng zhēng。

 丁亥,天子升于长,乃遂东征。

  gēng yín,zhì yú zhòng shì hēi shuǐ zhī ā。yuán yǒu yě mài zì rán shēng yě,yuán yǒu dā jǐn qí jǐn èr yīn,xī mó zhī suǒ wèi mù hé mù hé,gǔ lèi yě。zhǎng wǔ xún,dà wǔ wéi。jiàn shān hǎi jīng。zhòng shì zhī suǒ shí。yuán yǒu cǎi shí zhī shān chū wén cǎi zhī shí yě,zhòng shì zhī suǒ shǒu,yuē: zhī sī,xuán guī xuán guī,yù míng。zuǒ zhuàn yuē: zèng wǒ yǐ xuán guī。xuán huí liǎng yīn。yáo yì yù míng,yáo yīn yáo,láng gān shí shì zhū yě。láng gàn liǎng yīn,jiān jiē yù míng,zì jiē wú wén。jiān yīn qián zhì,yú qí yù shǔ yě,yú qí èr yīn,wěi wú wén yān,fán hǎo shí zhī qì yú shì chū jǐn chū cǐ shān。

 庚寅,至于重氏黑水之阿。爰有野麦(自然生也),爰有荅堇(祇谨二音),西膜之所谓木禾(木禾,谷类也。长五寻,大五围。见《山海经》)。重氏之所食。爰有采石之山(出文采之石也),重氏之所守,曰:枝斯,璿瑰(璿瑰,玉名。《左传》曰:赠我以璿瑰。旋回两音)。瑶(亦玉名,瑶音遥),琅玕(石似珠也。琅干两音),玪(皆玉名,字皆无闻。玪音钤瓆),玗琪(玉属也,于其二音),尾(无闻焉),凡好石之器于是出(尽出此山)。

  mèng qiū guǐ sì,tiān zǐ mìng zhòng shì gòng shí tiān zǐ zhī shǔ yīn gōng,yán bù jí liù shī yě。wǔ rì dīng yǒu,tiān zǐ shēng yú cǎi shí zhī shān,yú shì qǔ cǎi shí yān。tiān zǐ shǐ zhòng zhī mín,zhù yǐ chéng qì yú hēi shuǐ zhī shàng jīn wài guó rén suǒ zhù zuò qì zhě,yì jiē shí lèi yě。qì fú wù pèi hǎo wú jiāng,yuē: tiān zǐ yī yuè xiū。qiū guǐ hài,tiān zǐ shāng zhòng zhī rén,nǎi cì zhī huáng jīn zhī yīng èr jiǔ,yín wū yì zhī,bèi dài wǔ shí,zhū qī bǎi guǒ,jiàn guì jiāng bǎi,sī diāo guān。nǎi mó bài ér shòu。

 孟秋癸巳,天子命重氏共食天子之属(音供,言不及六师也)。五日丁酉,天子升于采石之山,于是取采石焉。天子使重之民,铸以成器于黑水之上(今外国人所铸作器者,亦皆石类也)。器服物佩好无疆,曰:天子一月休。秋癸亥,天子觞重之人,乃赐之黄金之罂二九,银乌一只,贝带五十,朱七百裹,箭桂姜百,丝雕官。乃膜拜而受。

  yǐ chǒu,tiān zǐ dōng zhēng,sòng tiān zǐ zhì yú cháng shā zhī shān。zhǐ,tiān zǐ shǐ bǎi yāo shòu zhī。bǎi yāo yuē: zhòng shì zhī xiān,sān miáo shì zhī chù,yǐ huáng mù yín cǎi,nǎi mó bài ér shòu sān miáo,shùn suǒ cuàn yú sān wēi shān zhě。

 乙丑,天子东征,送天子至于长沙之山。□只,天子使柏夭受之。柏夭曰:重氏之先,三苗氏之□处,以黄木银采,□乃膜拜而受(三苗,舜所窜于三危山者)。

  bǐng yín,tiān zǐ dōng zhēng,nán hái。

 丙寅,天子东征,南还。

  jǐ sì,zhì yú wén shān,xī mó zhī suǒ wèi,shāng tiān zǐ yú wén shān。xī mó zhī rén nǎi xiàn shí mǎ sān bǎi,niú yáng èr qiān,jì mǐ qiān chē,tiān zǐ shǐ bì jǔ shòu zhī,yuē: tiān zǐ sān rì yóu yú wén shān。yú shì qǔ cǎi shí yǐ yǒu cǎi shí,gù hào wén shān。

 己巳,至于文山,西膜之所谓□,觞天子于文山。西膜之人乃献食马三百,牛羊二千,穄米千车,天子使毕矩受之,曰:□天子三日游于文山。于是取采石(以有采石,故号文山)。

  rén yín,tiān zǐ yǐn yú wén shān zhī xià,wén shān zhī rén guī yí guī yí,míng yě nǎi xiàn liáng mǎ shí sì sì mǎ wèi sì,yòng niú sān bǎi,shǒu gǒu jiǔ shí,fāng niú èr bǎi,yǐ xíng liú shā cǐ niú néng xíng liú shā zhōng,rú tuó tuó。tiān zǐ zhī háo mǎ háo niú háo,yóu máo yě。shān hǎi jīng yún" máo mǎ rú mǎ,zú sì jié jiē yǒu máo",máng gǒu máng,méng róng,wèi měng gǒu。huò yuē máng yì gǒu míng。háo yáng,shì máo niú yǐ sān shí jì wén shān。yòu cì zhī huáng jīn zhī yīng èr jiǔ,bèi dài sān shí,zhū sān bǎi guǒ,guì jiāng bǎi,guī yí nǎi mó bài ér shòu。

 壬寅,天子饮于文山之下,文山之人归遗(归遗,名也)乃献良马十驷(四马为驷),用牛三百,守狗九十,牥牛二百,以行流沙(此牛能行流沙中,如橐驼)。天子之豪马豪牛(豪,犹髦也。《山海经》云“髦马如马,足四节皆有毛”),尨狗(尨,尨茸,谓猛狗。或曰尨亦狗名)。豪羊,(似髦牛)以三十祭文山。又赐之黄金之罂二九,贝带三十,朱三百裹,桂姜百,归遗乃膜拜而受。

  guǐ yǒu,tiān zǐ mìng jià bā jùn zhī chéng,yòu fú liú yí huá liú zì ér zuǒ lǜ ěr,yòu cān chì gǔ jì zì ér zuǒ bái rén é gǔ yì zì。tiān zǐ zhǔ chē,zào fù wèi yù,wèi yòu。cì chē zhī chéng cì chē,fù chē,yòu fú qú huáng ér zuǒ yú lún,yòu cān dào lí ér zuǒ shān zǐ。bǎi yāo zhǔ chē,cān bǎi wèi yù,bēn róng wèi yòu,tiān zǐ nǎi suì dōng nán xiáng xíng,chí qū qiān lǐ yī jǔ pèi qiān lǐ,xíng rú fēi xiáng,zhì yú jù sōu shì,jù sōu zhī rén nú,nǎi xiàn bái hú zhī xuè,yǐ yǐn tiān zǐ yǐn xuè suǒ yǐ yì rén qì lì,yīn jù niú yáng zhī dòng dòng,rǔ yě。jīn jiāng nán rén yì hū rǔ wèi dòng。yīn hán dòng fǎn,yǐ xǐ tiān zǐ zhī zú lìng jī fū huá,jí èr chéng zhī rén wèi zhǔ tiān zǐ chē jí fù chē zhě yě。

 癸酉,天子命驾八骏之乘,右服骝(疑华骝字)而左绿耳,右骖赤(古骥字)而左白亻莪(古义字)。天子主车,造父为御,为右。次车之乘(次车,副车),右服渠黄而左踰轮,右骖盗骊而左山子。柏夭主车,参百为御,奔戎为右,天子乃遂东南翔行,驰驱千里(一举辔千里,行如飞翔),至于巨蒐氏,巨蒐之人奴,乃献白鹄之血,以饮天子(饮血所以益人炁力),因具牛羊之湩(湩,乳也。今江南人亦呼乳为湩。音寒冻反),以洗天子之足(令肌肤滑),及二乘之人(谓主天子车及副车者也)。

  jiǎ xū,jù sōu zhī nú shāng tiān zǐ yú fén liú zhī shān。nǎi xiàn mǎ sān bǎi,niú yáng wǔ qiān,qiū mài qiān chē qiū mài,hé yě,mó jì sān shí chē jì,sù yě。mó wèi wén。tiān zǐ shǐ bǎi yāo shòu zhī。hǎo xiàn zhī sī zhī yīng sì shí jīng zhě wèi yīng,bì pèi bǎi zhǐ,láng gān sì shí,shí qiè yí cǐ zhù gé zhī shǔ,tiān zǐ shǐ zào fù shòu zhī,nǎi cì zhī yín mù cǎi,huáng jīn zhī yīng èr jiǔ,bèi dài sì shí,zhū sān bǎi guǒ,guì jiāng bǎi。nú nǎi mó bài ér shòu。yǐ hài,tiān zǐ nán zhēng yáng yū zhī dōng wěi wěi,shān hòu yě。nǎi suì jué zhī gǔ。yǐ zhì yú hé zhī shuǐ běi ā。yuán yǒu sōu zhī hé bó zhī sūn jīn xī yǒu qú sōu guó,yí qú zì,shì huáng tiān zǐ zhī shān。yǒu mó jǐn,qí yè shì shí míng hòu mó jǐn,mù míng。hòu,jūn yě。jǐn,yīn jǐn。tiān zǐ jiā zhī,cì yǐ pèi yù yì zhī,bǎi yāo zài bài qǐ shǒu。

 甲戌,巨蒐之奴觞天子于焚留之山。乃献马三百,牛羊五千,秋麦千车(秋麦,禾也),膜稷三十车(稷,粟也。膜未闻)。天子使柏夭受之。好献枝斯之英四十(精者为英),珌佩百只,琅玕四十,十箧(疑此纻葛之属), 天子使造父受之,□乃赐之银木采,黄金之罂二九,贝带四十,朱三百裹,桂姜百。奴乃膜拜而受。乙亥,天子南征阳纡之东尾(尾,山后也)。乃遂绝之谷。已至于河之水北阿。爰有溲之□河伯之孙(今西有渠搜国,疑渠字),事皇天子之山。有模堇,其叶是食明后(模堇,木名。后,君也。堇,音谨)。天子嘉之,赐以佩玉一只,柏夭再拜稽首。

  guǐ chǒu,tiān zǐ dōng zhēng。bǎi yāo sòng tiān zǐ zhì yú bēng fù rén。bēng fù bó xù shāng tiān zǐ yú zǎo zé zhī shàng,duō zhī ruì ruì,shuǐ yá,hé shuǐ zhī suǒ nán hái hái,huí yě。yīn xuán。yuē: tiān zǐ wǔ rì xiū yú zǎo zé zhī shàng。yǐ dài liù shī zhī rén。

 癸丑,天子东征。柏夭送天子至于崩阝人。崩阝伯絮觞天子于澡泽之上,多之汭(汭,水涯),河水之所南还(还,回也。音旋)。曰:天子五日休于澡泽之上。以待六师之人。

  wù wǔ,tiān zǐ dōng zhēng。gù mìng bǎi yāo guī yú jī bāng。tiān zǐ yuē: hé zōng zhèng yě。bǎi yāo zài bài qǐ shǒu cí qù yě。tiān zǐ nán hái,shēng yú cháng sōng zhī dèng bǎn yǒu cháng sōng。

 戊午,天子东征。顾命柏夭归于丌邦。天子曰:河宗正也。柏夭再拜稽首(辞去也)。天子南还,升于长松之隥(坂有长松)。

  mèng dōng rén xū,tiān zǐ zhì yú léi shǒu léi shǒu,shān míng,jīn zài hé dōng pú bǎn xiàn nán yě,quǎn róng hú shāng tiān zǐ yú léi shǒu zhī ā,nǎi xiàn shí mǎ sì liù。tiān zǐ shǐ kǒng yá shòu zhī,yuē: léi shuǐ zhī píng hán guǎ rén jù quǎn mǎ yáng niú。yuán yǒu hēi niú bái jiǎo,yuán yǒu hēi yáng bái xuè jì yì yě。

 孟冬壬戌,天子至于雷首(雷首,山名,今在河东蒲坂县南也),犬戎胡觞天子于雷首之阿,乃献食马四六。天子使孔牙受之,曰:雷水之平寒寡人具犬马羊牛。爰有黑牛白角,爰有黑羊白血(记异也)。

  guǐ hài,tiān zǐ nán zhēng,shēng yú zī zhī dèng yīn zī。

 癸亥,天子南征,升于髭之隥(音訾)。

  bǐng yín,tiān zǐ zhì yú xíng shān zhī duì,dōng shēng yú sān dào zhī dèng,nǎi sù yú èr biān。mìng máo bān máo bān,máo bó wèi zhī xiān yěpáng gù xiān zhì yú zhōu,yǐ dài tiān zhī mìng。

 丙寅,天子至于钘山之队,东升于三道之隥,乃宿于二边。命毛班(毛班,毛伯卫之先也)、逄固先至于周,以待天之命。

  guǐ yǒu,tiān zǐ mìng jià bā jùn zhī chéng,chì jì zhī sì,zào fù wèi yù,nán zhēng xiáng xíng,jìng jué dí dào dí dào,zài lǒng xī,wèi jié lǒng bǎn guò,shēng yú tài xíng,nán jì yú hé。chí qū qiān lǐ,suì rù yú zōng zhōu。guān rén jìn bái hú zhī xuè,yǐ yǐn tiān zǐ,yǐ xǐ tiān zǐ zhī zú yì wèi rǔ yě。zào fù nǎi jù yáng zhī xuè,yǐ yǐn sì mǎ zhī chéng yī yǔ wáng tóng chē,yù yòu zhī shǔ。zuǒ zhuàn suǒ wèi sì chéng shì yě。

 癸酉,天子命驾八骏之乘,赤骥之驷,造父为御,南征翔行,迳绝翟道(翟道,在陇西,谓截陇坂过),升于太行,南济于河。驰驱千里,遂入于宗周。官人进白鹄之血,以饮天子,以洗天子之足(亦谓乳也)。造父乃具羊之血,以饮四马之乘一(与王同车,御右之属。《左传》所谓四乘是也)。

  gēng chén,tiān zǐ dà cháo yú zōng zhōu zhī miào。nǎi lǐ xī tǔ zhī shù lǐ,wèi jì qí dào lǐ yě。jì nián yuē" mù wáng xī zhēng,hái lǐ tiān xià,yì yǒu jiǔ wàn lǐ"。yuē: zì zōng zhōu chán shuǐ yǐ xī chán shuǐ,jīn zài luò xī。luò jí chéng zhōu yě。yīn chán。zhì yú hé zōng zhī bāng,yáng yū zhī shān sān qiān yǒu sì bǎi lǐ。zì yáng yū xī zhì yú xī xià shì,èr qiān yòu wǔ bǎi lǐ。zì xī xià zhì yú zhū yú shì jí hé shǒu,qiān yòu wǔ bǎi lǐ。zì hé shǒu xiāng shān yǐ xī,nán zhì yú chōng shānzhū zé,kūn lún zhī qiū,qī bǎi lǐ。zì chōng shān yǐ xī,zhì yú chì wū shì chōng shān sān bǎi lǐ。dōng běi hái zhì yú qún yù zhī shān,jié chōng shān yǐ běi jié,yóu zǔ yě。zì qún yù zhī shān yǐ xī,zhì yú xī wáng mǔ zhī bāng sān qiān lǐ。zì xī wáng mǔ zhī bāng,běi zhì yú kuàng yuán zhī yě,fēi niǎo zhī suǒ jiě qí yǔ suǒ wèi jiě máo zhī chù,qiān yǒu jiǔ bǎi lǐ。zōng zhōu zhì yú xī běi dà kuàng yuán àn shān hǎi jīng yún" qún niǎo suǒ jí zé yǒu liǎng chù,yī fāng bǎi lǐ,yī fāng qiān lǐ",jí cǐ dà kuàng yuán yě,wàn sì qiān lǐ。nǎi hái dōng nán,fù zhì yú yáng yū,qī qiān lǐ。hái guī yú zhōu,sān qiān lǐ。gè xíng jiān shù,sān wàn yǒu wǔ qiān lǐ。jí rì jiǎ shēn,tiān zǐ jì yú zōng zhōu zhī miào gào xíng fǎn yě。shū dà chuán yuē" fǎn bì gào miào" yě。

 庚辰,天子大朝于宗周之庙。乃里西土之数(里,谓计其道里也。《纪年》曰“穆王西征,还里天下,亿有九万里”)。曰:自宗周瀍水以西(瀍水,今在洛西。洛即成周也。音缠)。至于河宗之邦,阳纡之山三千有四百里。自阳纡西至于西夏氏,二千又五百里。自西夏至于珠余氏及河首,千又五百里。自河首襄山以西,南至于舂山、珠泽,昆仑之丘,七百里。自舂山以西,至于赤乌氏舂山三百里。东北还至于群玉之山,截舂山以北(截,犹阻也)。自群玉之山以西,至于西王母之邦三千里。□自西王母之邦,北至于旷原之野,飞鸟之所解其羽(所谓解毛之处),千有九百里。□宗周至于西北大旷原(案《山海经》云“群鸟所集泽有两处,一方百里,一方千里”,即此大旷原也),万四千里。乃还东南,复至于阳纡,七千里。还归于周,三千里。各行兼数,三万有五千里。吉日甲申,天子祭于宗周之庙(告行反也。《书·大传》曰“反必告庙”也)。

  yǐ yǒu,tiān zǐ liù shī zhī rén yú luò shuǐ zhī shàng。

 乙酉,天子□六师之人于洛水之上。

  dīng hài,tiān zǐ běi jì yú hé,dī zhī duì yǐ xī běi。shēng yú méng mén jiǔ hé zhī dèng méng mén shān,jīn zài hé běi。shī zi yuē" hé chū yú méng mén zhī shàng",nǎi suì xī nán。

 丁亥,天子北济于河,□羝之队以西北。升于盟门九河之隥(盟门山,今在河北。《尸子》曰“河出于盟门之上”),乃遂西南。

  zhòng dōng rén chén,zhì shān zhī shàng,nǎi zòu guǎng yuè,sān rì ér zhōng。

 仲冬壬辰,至山之上,乃奏广乐,三日而终。

  jí rì dīng yǒu,tiān zǐ rù yú nán zhèng jīn jīng zhào zhèng xiàn yě。jì nián" mù wáng yuán nián,zhù zhī gōng yú nán zhèng",chuán suǒ wèi" wáng shì yǐ huò méi yú zhī gōng zhě"。

 吉日丁酉,天子入于南郑(今京兆郑县也。《纪年》“穆王元年,筑祗宫于南郑”,《传》所谓“王是以获没于祗宫者”)。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章