中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 穆天子传 正文

卷六(穆天子传)拼音版、注音及读音

穆天子传

 卷六拼音版、注音及读音:

出处:穆天子传

juǎn liù

卷六

  zhī xū,huáng dì zhī lǘ,nǎi xiān wáng jiǔ guān,yǐ zhào hòu shì cǐ fù shì dēng míng shān yǒu suǒ míng lēi fēng jiàn yě。cán quē zì duō bù kě tuī kǎo ěr。

 之虚,皇帝之闾,乃□先王九观,以诏后世(此复是登名山有所铭勒封建也。残缺字多不可推考耳)。

  jǐ sì,tiān zǐ zhēng,shě yú jū tái。

 己巳,天子□征,舍于菹台。

  xīn wèi,liè jū zhī shòu guǎn zǐ yuē" jū cài zhī rǎng",jīn wú rén hū tián liè rōng cǎo dì wèi jū,yīn jū,yú shì bái lù yī,yì chū zǒu yán tū wéi chū。wǔ,chù yě,huò yuē suǒ jià lù wù,yóu jīng yě。tiān zǐ chéng qú huáng zhī chéng yān zì cǐ yǐ shàng,yí shuō zhú dé lù zhī zhuàng。tiān zǐ qiū zhī qiū,wèi wèi zhī míng hào,fāng yán ěr,shì yuē wǔ lù guān rén zhī shì qiū,qí pí shì yuē pí,qí pú shì yuē pú。tiān zǐ yǐn yú luò shuǐ zhī shàng luò shuǐ,jīn jì yīn luò yīn xiàn,yīn dá,guān rén shàn lù,xiàn zhī tiān zǐ。tiān zǐ měi zhī,shì yuē gān zì cǐ yǐ shàng,jiē yīn lù yǐ míng suǒ zài dì,yòng jì zhī yě。jīn yuán chéng xiàn dōng guō yǒu wǔ lù xū,jìn wén gōng suǒ qǐ shí yú yě rén chù zhě yě。

 辛未,猎菹之兽(《管子》曰“菹菜之壤”,今吴人呼田猎茸草地为菹,音罝),于是白鹿一,逸出走(言突围出。牾,触也,或曰所驾鹿迕,犹惊也)。天子乘渠黄之乘□焉(自此已上,疑说逐得鹿之状)。天子丘之(丘,谓为之名号,方言耳),是曰五鹿官人之□是丘,□其皮是曰□皮,□其脯是曰□脯。天子饮于漯水之上(漯水,今济阴漯阴县,音沓),官人膳鹿,献之天子。天子美之,是曰甘(自此以上,皆因鹿以名所在地,用记之也。今元城县东郭有五鹿墟,晋文公所乞食于野人处者也)。

  guǐ yǒu,tiān zǐ nán jì bái lù yú luò,nǎi yǐn yú cǎo zhōng cǎo yě zhī zhōng,dà zòu guǎng yuè dà,wèi shèng zuò zhī yě,shì yuē lè rén yì yǐ jì zhī。

 癸酉,天子南祭白鹿于漯,□乃饮于草中(草野之中),大奏广乐(大,谓盛作之也),是曰乐人(亦以纪之)。

  jiǎ xū,tiān zǐ xī běi,jī xìng yě,shèng bǎi zhī zǐ yě shèng,guó míng。yí shàng shuō jī shì,gōng yáng zhuàn yuē" chéng zhě hé?shèng yě zhě,wèi huì zhī shèng,huì miè tóng xìng yě",tiān zǐ cì zhī shàng jī zhī zhǎng jīn shèng bǎi wèi jī xìng zhī zhǎng。wèi,wèi zài shàng yě,shì yuē shèng mén。tiān zǐ nǎi wèi zhī tái wèi shèng jī zhù tái yě,shì yuē zhòng bì zhī tái yán tái zhuàng rú lěi bì。

 甲戌,天子西北□,姬姓也,盛柏之子也(盛,国名。疑上说姬事,《公羊传》曰“成者何?盛也者,为讳之盛,讳灭同姓也”),天子赐之上姬之长(今盛柏为姬姓之长。位,位在上也),是曰盛门。天子乃为之台(为盛姬筑台也),是曰重璧之台(言台状如垒璧)。

  wù yín,tiān zǐ dōng tián yú zé zhōng,féng hán jí yán shèng jī zài cǐ yù fēng hán dé jí。tiān zǐ shě yú zé zhōng,shèng jī gào bìng,tiān zǐ lián zhī,zé yuē hán shì yǐ míng zé yě。shèng jī qiú yǐn,tiān zǐ mìng rén qǔ jiāng ér gěi dé zhī sù yě。chuán yuē" hé qí gěi yě",shì yuē hú chuán hú,qì míng。chuán,yīn chuán,sù yě,yǔ chuán tóng。tiān zǐ xī zhì yú zhòng bì zhī tái,shèng jī gào bìng,tiān zǐ āi zhī shàng yí shuō shèng jī sǐ yě,shì yuē āi cì kū qì zhī wèi cì。tiān zǐ nǎi bìn shèng jī yú gǔ qiū zhī miào xiān wáng zhī miào yǒu zài cǐ zhě,hàn shì yì suǒ zài yǒu miào yān。rén yín,tiān zǐ mìng kū lìng qún chén dà lín yě,qǐ wéi zhǔ wèi zhī sàng zhǔ,jí xià yī hù yě。shàng qǐ yí wèi kāi bìn chū guān yě。jì fù fù bīn sàng bīn,zàn lǐ yí,tiān zǐ wáng nǚ shū wéi zhǔ shū,mù wáng zhī nǚ yě,yīn cuó。tiān zǐ bīn zhī mìng zhōng sāng lǐ lìng chí sàng zhōng lǐ yě,yú shì shāng sì ér kū shāng,wèi chéng sàng,shèng jī nián shào yě,nèi shǐ zhí cè suǒ yǐ shū zèng fèng zhī shì。nèi shǐ,zhǔ cè mìng zhě。guān rén jī zhí céng zhù fū yán xí shè jǐ fū,yóu pù yě,zhōu lǐ yuē" sāng shì réng jǐ",shèng kuì jù kuì jù,diàn yě,fèi yán gēng ròu yě,dāng yǐ yīn xíng,zì dà luán púzǎozhōu qīng yě,yīn yíhǎi ròu jiàng yěyú là gān yúqiǔ hán zhōu yějiǔ jiǔ jū,bǎi wù yán bèi yǒu yě,nǎi chén xīng zǔ shí èr,gān dòu jiǔ shí,dǐng dūn hú zūn sì shí dūn shì pán,yīn duī,qì zá qì mǐn yě,céng zhù jì shí lǐ,suī sàng jì,jiē jì shí,shì yǒu suǒ xiān yě,jìn fèi yán,jì jiǔ yǐ fèi shou ruǎn yán zhōng yǐ jì,suǒ wèi zhèn jì yě,lǐ yǐ fèi,jiàn shǎo láo kuì shí yě。nǎi xiàn sàng zhǔ yī hù,yī hù bài shòu,jì nǚ,yòu xiàn nǚ zhǔ shū。shū bài shòu。jì zhù bào jì shāng dà shī lè guān,nǎi kū jí wèi jiù sàng wèi yě,bì kū,nèi shǐ cè ér kū cè shàng yí zuò dú jì xī lǐ yuē" zhǔ rén zhī shǐ dú fèng" shì yě,céng zhù pěng kuì ér kū pěng,liǎng shǒu chí yě,yù zhě qí ér kū dài yù zhě,lǐ yuē" yù zhě rù yù",kàng zhě shāng xī ér kū kàng,yóu jǔ yě。lǐ jì yuē" xiǎo chén sì rén kàng qīn yě",zuǒ zhě chéng dòu ér kū zuǒ liǎn zhě yě。dòu,zhēn shuǐ biāo yě,zuǒ zhě zuǒ yǐn shí zhě yī qīn pèi ér kū,lè rén chén qín sè yú yí yú shàng yí zuò shēng,shēng yì yú shǔ,yuè rú dí,sān kǒng,dí jīn jǐ lì suǒ chuī zhě,guǎn guǎn rú bìng liǎng dí,yīn guǎn ér kū。bǎi zhòng guān rén gè qí zhí shì yǐ kū bǎi zhòng,yóu bǎi zú yě,yuē: shì nǚ cuò yǒng jiǔ nǎi zhōng cuò,hù yě,kū zé sān yǒng,sān kū ér jiǔ yǒng,suǒ wèi chéng yǒng zhě yě,sàng zhǔ yī hù,kū chū zào shě yǐ lú yě,fù xiōng zōng xìng jí zài wèi zhě cóng zhī。zuǒ zhě kū zuǒ liǎn zhě yě,qiě chè kuì,jí hú dǐng zǔ dòu jiē zuǒ zhě zhǔ wèi zhī,zhòng guān rén gè qí zhí,jiē kū ér chū shì bì,jǐng lì shì hòu chū ér shōu jǐng lì suǒ yǐ dú hòu chū zhě,diǎn sàng jì qì wù shōu liǎn zhī yě。huò yuē jǐng lì jī màn,chū bù jí niǎn,gù shōu fù zhī。

 戊寅,天子东田于泽中,逢寒疾(言盛姬在此遇风寒得疾)。天子舍于泽中,盛姬告病,天子怜之,□泽曰寒氏(以名泽也)。盛姬求饮,天子命人取浆而给(得之速也。《传》曰“何其给也”),是曰壶輲(壶,器名。輲,音遄,速也,与遄同)。天子西至于重璧之台,盛姬告病,□天子哀之(上疑说盛姬死也),是曰哀次(哭泣之位次)。天子乃殡盛姬于穀丘之庙(先王之庙有在此者,汉氏亦所在有庙焉)。□壬寅,天子命哭(令群臣大临也),启为主(为之丧主,即下伊扈也。上启疑为开殡出棺也)。祭阝父宾丧(傧,赞礼仪),天子王女叔为主(叔,穆王之女也,音痤)。天子□宾之命终丧礼(令持丧终礼也),于是殇祀而哭(殇,未成丧,盛姬年少也),内史执策(所以书赠赗之事。内史,主册命者)。官人□丌职曾祝敷筵席设几(敷,犹铺也,《周礼》曰“丧事仍几”),盛馈具(馈具,奠也),肺盐羹(肉也,当以音行),胾(大脔)脯、枣、(粥清也,音移)、醢(肉酱也)、鱼腊(乾鱼)、糗(寒粥也)、韭(韭菹),百物(言备有也),乃陈腥俎十二,乾豆九十,鼎敦壶尊四十(敦似盘,音堆),器(杂器皿也),曾祝祭食(礼,虽丧祭,皆祭食,示有所先也),进肺盐,祭酒(以肺扌耎盐中以祭,所谓振祭也,礼以肺,见《少牢馈食》也)。乃献丧主伊扈,伊扈拜受,□祭女,又献女主叔。叔拜受。祭□祝报祭觞大师(乐官),乃哭即位(就丧位也),毕哭,内史□策而哭(策上宜作读《既夕礼》曰“主人之史读赗”是也),曾祝捧馈而哭(捧,两手持也),御者□祈而哭(待御者,《礼》曰“御者入浴”),抗者觞夕而哭(抗,犹举也。《礼记》曰“小臣四人抗衾也”),佐者承斗而哭(佐敛者也。斗,斟水杓也),佐者(佐饮食者)衣衾佩□而哭,乐□人陈琴瑟□竽(疑竽上宜作笙,笙亦竽属),籥(如笛,三孔),{狄}(今戟吏所吹者),筦(筦如并两笛,音管)而哭。百□众官人各□其职事以哭(百众,犹百族也),曰:士女错踊九□乃终(错,互也,哭则三踊,三哭而九踊,所谓成踊者也),丧主伊扈,哭出造舍(倚庐也),父兄宗姓及在位者从之。佐者哭(佐敛者也),且彻馈,及壶鼎俎豆(皆佐者主为之),众官人各□其职,皆哭而出(事毕),井利□事后出而收(井利所以独后出者,典丧祭器物收敛之也。或曰井利稽慢,出不及辇,故收缚之)。

  guǐ mǎo,dà kū shāng sì ér zài zài,zǔ zài yě。

 癸卯,大哭殇祀而载(载,祖载也)。

  jiǎ chén,tiān zǐ nán zàng shèng jī yú yuè chí zhī nán jí xuán chí yě。tiān zǐ nǎi mìng shèng jī zhī sàng,shì huáng hòu zhī zàng fǎ shì,yóu bǐ yě。yì bù bài hòu yú zhū hóu yí zì cuò wù,suǒ wèi xiáng yě。hé jì zhī jiān gòng shì gōng,gěi sāng shì yě,wéi gǔ huáng chéng sān bāng zhī shì niǎn sàng niǎn,wèi wǎn chūn chē。fā sān guó zhī zhòng,yǐ shì róng chǐ,qī cuì zhī shì kàng zhě jí chē jǔ guān yǐ jiù chē,céng zhù xiān sàng dǎo yě,dà jiàng yù guān wèi guān yù yě。zhōu lǐ yuē" sàng zhù wèi yù",lǐ jì yuē" zhū hóu yù jiù yǐ yǔ bǎo",wèi zài qián wèi xíng zhǐ zhī jié,rì yuè zhī qí,qī xīng zhī wén yán qí shàng huà rì yuè jí běi dǒu qī xīng yě。zhōu lǐ yuē:" rì yuè wèi cháng",qí yì tōng míng,gǔ zhōng yǐ zàng,lóng qí yǐ,niǎo yǐ jiàn gǔ,shòu yǐ jiàn zhōng。lóng yǐ jiàn qí。yuē sàng zhī xiān hòu jí kū yǒng zhě zhī jiān,bì yǒu zhōng qí bǎi wù sàng qì,jǐng lì diǎn zhī,liè yú sàng xíng,mí yǒu bù bèi xíng,háng wǔ。jī gǔ yǐ xíng sàng,jǔ qí yǐ quàn zhī lìng jǐn āi yě,jī zhōng yǐ zhǐ kū,mí qí yǐ jié zhī wèi jié,yīn jié。mí,yóu dī yě,yuē sì dà kū jiǔ ér zhōng sàng。chū yú mén,sàng zhǔ jí wèi jiù kū wèi yě。zhōu shì fù xiōng zǐ sūn bèi zhī bèi,bèi liè wèi yě。zhū hóu shǔ zi zōng shǔ qún zǐ,wáng lì bèi zhī。wài guān wáng shǔqī cuì zhī shì bèi zhī wài guān,suǒ zhǔ zài wài zhě。jī xìng zǐ dì bèi zhī shèng jī zhī zú shǔ yě。zhí zhí zhī rén bèi zhī zhí zhí,yóu zhí shì yě。bǎi guān zhòng rén bèi zhī。kū zhě qī bèi zhī liè qī zhòng,yǒng zhě sān shí háng,xíng cuì bǎi rén bǎi rén wéi yī bèi。cuì,jù yě。nǚ zhǔ jí wèi,bì rén qún nǚ bèi zhī bì rén,wáng suǒ xìng ài zhě。wáng chén jī xìng zhī nǚ bèi zhī yí tóng xìng zhī nǚ wèi dài fū shì qī zhě,suǒ wèi nèi zōng yě。gōng guān rén bèi zhī gōng guān wèi nèi yě,gōng xián shù qiè bèi zhī shù qiè,zhòng sàn qiè yě。kū zhě wǔ bèi,yǒng zhě cì cóng yǐ cì xiāng cóng,yuē: tiān zǐ mìng sàng,yī lǐ ér jī zhōng zhǐ kū。yuē jiàng rén kū yú chē shàng yù guān bù dé xià yě,céng zhù kū yú sàng qián,qī cuì zhī shì kū yú sàng suǒ。yuē xiǎo kū,cuò yǒng,sān yǒng ér xíng,wǔ lǐ ér cì cì,yóu zhǐ yě。yuē sàng sān shè zhì yú āi cì,wǔ shě zhì yú zhòng bì zhī tái sān shí lǐ wèi shě yě。chuán yuē" bì jūn sān shè",nǎi xiū xiū,zhù yě。tiān zǐ nǎi zhōu gū yáo zhī shuǐ yǐ huán sàng chē jué shuǐ zhōu rào zhī yě。yáo,yīn yáo。huán,yīn yuán。shì yuē huán chē yǐ hào shuǐ yě,yuē shāng sì zhī yú cǐ fù jì。

 甲辰,天子南葬盛姬于乐池之南(即玄池也)。天子乃命盛姬□之丧,视皇后之葬法(视,犹比也)。亦不拜后于诸侯(疑字错误,所未详也)。河济之间共事(供,给丧事也),韦穀黄城三邦之事辇丧(辇,谓挽輴车。发三国之众,以示荣侈),七萃之士抗者即车(举棺以就车),曾祝先丧(导也),大匠御棺(为棺御也。《周礼》曰“丧祝为御”,《礼记》曰“诸侯御柩以羽葆”,谓在前为行止之节),日月之旗,七星之文(言旗上画日月及北斗七星也。《周礼》曰:“日月为常”,旗亦通名),鼓锺以葬,龙旗以□,鸟以建鼓,兽以建锺。龙以建旗。曰丧之先后及哭踊者之间,毕有锺旗□百物丧器,井利典之,列于丧行,靡有不备(行,行伍)。击鼓以行丧,举旗以劝之(令尽哀也),击锺以止哭,弥旗以节之(为节,音节。弥,犹低也),曰□祀大哭九而终丧。出于门,丧主即位(就哭位也)。周室父兄子孙倍之(倍,倍列位也)。诸侯属子(宗属群子),王吏倍之。外官王属、七萃之士倍之(外官,所主在外者)。姬姓子弟倍之(盛姬之族属也)。执职之人倍之(执职,犹执事也)。百官众人倍之。哭者七倍之(列七重),踊者三十行,行萃百人(百人为一倍。萃,聚也)。女主即位,嬖人群女倍之(嬖人,王所幸爱者)。王臣姬姓之女倍之(疑同姓之女为大夫士妻者,所谓内宗也)。宫官人倍之(宫官为内也),宫贤庶妾倍之(庶妾,众散妾也)。哭者五倍,踊者次从(以次相从),曰:天子命丧,一里而击锺止哭。曰匠人哭于车上(御棺不得下也),曾祝哭于丧前,七萃之士哭于丧所。曰小哭,错踊,三踊而行,五里而次(次,犹止也)。曰丧三舍至于哀次,五舍至于重璧之台(三十里为舍也。《传》曰“避君三舍”),乃休(休,驻也)。天子乃周姑繇之水以圜丧车(决水周绕之也。繇,音遥。圜,音员)。是曰圜车(以号水也),曰殇祀之(于此复祭)。

  mèng dōng xīn hài,xíng hóucáo hóu lái diào cáo guó,jīn jì yīn dìng táo xiàn shì yě,nèi shǐ jiāng zhī yǐ jiàn tiān zǐ,tiān zǐ gào bù yù ér cí yān bù yù,cí bìng yě。shàng shū yuē" wǔ wáng bù yù"。xíng hóucáo hóu nǎi diào tài zǐ,tài zǐ kū,chū miào mén,yǐ yíng xíng hóu cáo hóu bù jìn,zài bài láo zhī wèn láo zhī yě,hóu bù dá bài qiān,bù gǎn yǔ tài zǐ kàng lǐ,xíng hóu yè kū yú miào yè,gào yě。tài zǐ xiān kū ér rù,xī xiàng jí wèi。nèi shǐ bīn hóu bīn,xiāng běi xiàng ér lì,dà kū jiǔ,xíng hóu cuò yǒng sān ér zhǐ yǔ tài zǐ shí yǒng。tài zǐ sòng xíng hóu zhì miào mén zhī wài,xíng hóu suì chū,tài zǐ zài bài,sòng zhī。cáo hóu miào diào rù kū,tài zǐ sòng zhī,yì rú xíng hóu zhī lǐ suī diào yì ér lǐ tóng。

 孟冬辛亥,邢侯、曹侯来吊(曹国,今济阴定陶县是也),内史将之以见天子,天子告不豫而辞焉(不豫,辞病也。《尚书》曰“武王不豫”)。邢侯、曹侯乃吊太子,太子哭,出庙门,以迎邢侯(曹侯不进),再拜劳之(问劳之也),侯不答拜(谦,不敢与太子抗礼),邢侯谒哭于庙(谒,告也)。太子先哭而入,西向即位。内史宾侯(傧,相)北向而立,大哭九,邢侯厝踊三而止(与太子拾踊)。太子送邢侯至庙门之外,邢侯遂出,太子再拜,送之。曹侯庙吊入哭,太子送之,亦如邢侯之礼(虽吊异而礼同)。

  rén zǐ,tiān zǐ jù guān jiàn xíng hóucáo hóu jù guān,bèi lǐ xiāng jiàn,tiān zǐ hái fǎn jiāng guī,xíng hóucáo hóu zhí jiàn bài tiān zǐ zhī wǔ yī yì suǒ wèi wén,tiān zǐ jiàn zhī。nǎi qiǎn xíng hóucáo hóu guī yú qí bāng,wáng guān zhí lǐ gòng yú èr hóu rú gù yán bù yǐ sàng fèi lǐ,yuē: tiān zǐ chū xiàn xiàn,mìng,yǐ huò suì fèng cǐ yǐ shàng shì shuō fèng zèng shì,yī wù yuē suì,yīn suì。

 壬子,天子具官见邢侯、曹侯(具官,备礼相见),天子还返(将归),邢侯、曹侯执见拜天子之武一(义所未闻),天子见之。乃遣邢侯、曹侯归于其邦,王官执礼共于二侯如故(言不以丧废礼),曰:天子出宪(宪,命),以或襚赗(此以上似说赗赠事,衣物曰襚,音遂)。

  guǐ chǒu,dà kū ér。

 癸丑,大哭而□。

  jiǎ yín,shāng sì,dà kū ér xíng。sàng wǔ shě yú dà cì,yuē sàng sān rì yú dà cì tíng sān rì yě,shāng sì rú chū。

 甲寅,殇祀,大哭而行。丧五舍于大次,曰丧三日于大次(停三日也),殇祀如初。

  xīn yǒu,dà chéng,bǎi wù jiē bèi sòng zàng zhī wù jù bèi。

 辛酉,大成,百物皆备(送葬之物具备)。

  rén shù,zàng shǐ lù yáo gǔ zhōng yǐ yì xià guān biǎn yě,qī cuì zhī shì shì nǚ cuò yǒng jiǔ,sàng xià xià wèi rù tǔ。mèi shuǎng,tiān zǐ shǐ bì rén suǒ ài xìng zhě,zèng yòng wén jǐn míng yī jiǔ lǐng wèi zhī míng yī,yán shén míng zhī yī,sàng zōng yī hù zèng yòng biàn shang zōng yì zhǔ,biàn shang,shang míng yě。nǚ zhǔ shū zèng yòng yīn zǔ yīn,rù,bǎi bì rén guān shī bì zèng yán jǐn yǒu suì fèng yě。guān shī,qún shì hào yě。lǐ jì yuē" guān shī yī miào",jǐng lì nǎi cáng cáng zhī yú mù suǒ。bào kū yú dà cì bào,yóu fǎn yě。dà cì,yǒu cì shén cì yě,xiáng cí zhù sàng bà kū,cí yú yuǎn rén cí,xiè qiǎn guī。wèi shèng jī shì yuē āi shū rén gōng rén duǎn zhé yuē āi,tiān zǐ míng zhī wèi qiū zuò míng,shì yuē āi shū zhī qiū。

 壬戍,葬史录繇鼓锺以亦下棺(窆也),七萃之士□士女错踊九,□丧下(下谓入土)。昧爽,天子使嬖人(所爱幸者),赠用文锦明衣九领(谓之明衣,言神明之衣),丧宗伊扈赠用变裳(宗亦主,变裳,裳名也)。女主叔赠用茵组(茵,褥),百嬖人官师毕赠(言尽有襚赗也。官师,群士号也。《礼记》曰“官师一庙”),井利乃藏(藏之于墓所)。报哭于大次(报,犹反也。大次,有次神次也),祥祠□祝丧罢哭,辞于远人(辞,谢遣归)。为盛姬谥曰哀淑人(恭人短折曰哀),天子名之(为丘作名),是曰哀淑之丘。

  yǐ chǒu,tiān zǐ dōng zhēng,shě yú wǔ lù,shū sī kū sī kū shèng jī,shì yuē nǚ zhī qiū yīn yǐ míng wǔ lù yě。

 乙丑,天子东征,舍于五鹿,叔思哭(思哭盛姬),是曰女之丘(因以名五鹿也)。

  dīng mǎo,tiān zǐ dōng zhēng,diào yú luò shuǐ,yǐ jì shū rén,shì yuē jì qiū。

 丁卯,天子东征,钓于漯水,以祭淑人,是曰祭丘。

  jǐ sì,tiān zǐ dōng zhēng,shí mǎ yú luò shuǐ zhī shàng。nǎi gǔ zhī jí,shì yuē mǎ zhǔ wèi xiáng suǒ yún。

 己巳,天子东征,食马于漯水之上。乃鼓之棘,是曰马主(未详所云)。

  guǐ yǒu,tiān zǐ nán zhēng,zhì yú jū tái。

 癸酉,天子南征,至于菹台。

  zhòng dōng jiǎ xū,tiān zǐ xī zhēng,zhì yú yīn shì guó míng。tiān zǐ nǎi diào yú hé,yǐ guān gū yáo zhī mù gū yáo,dà mù yě。shān hǎi jīng yún" xún mù zhǎng qiān lǐ,shēng hé biān",wèi cǐ mù zhī lèi。

 仲冬甲戌,天子西征,至于因氏(国名)。天子乃钓于河,以观姑繇之木(姑繇,大木也。《山海经》云“寻木长千里,生河边”,谓此木之类)。

  dīng chǒu,tiān zǐ běi zhēng。

 丁丑,天子北征。

  wù yín,shě yú hé shàng,nǎi zhì fù xiōng zǐ dì wáng chén jī xiáng cí bì kū shàng yún wáng chén jī xìng zhī nǚ,yí cǐ yì tóng yě,zhōng sàng yú xiāo shì fú è。

 戊寅,舍于河上,乃致父兄子弟王臣姬□祥祠毕哭(上云王臣姬姓之女,疑此亦同也),终丧于嚣氏(服阏)。

  jǐ mǎo,tiān zǐ xī jì yú hé,xiāo shì zhī suì。

 己卯,天子西济于河,嚣氏之遂。

  gēng chén,shě yú máo chǐ dì míng,yú shì yīn sì chú sàng。shǐ lè,sù fú ér guī āi wèi wàng yě,shì yuē sù shì,tiān zǐ suì xī nán。

 庚辰,舍于茅尺(地名),于是禋祀除丧。始乐,素服而归(哀未忘也),是曰素氏,天子遂西南。

  guǐ wèi,zhì yú yě wáng jīn hé nèi xiàn。

 癸未,至于野王(今河内县)。

  jiǎ shēn,tiān zǐ běi shēng yú dà běi zhī dèng yí cǐ tài háng shān yě,ér jiàng xiū yú liǎng bǎi zhī xià yǒu liǎng bǎi yě。tiān zǐ yǒng niàn shāng xīn,nǎi sī shū rén shèng jī,yú shì liú tì。qī cuì zhī shì yāo yù shàng jiàn yú tiān zǐ yuē: zì gǔ yǒu sǐ yǒu shēng,qǐ dú shū rén。tiān zǐ bù lè,chū yú yǒng sī。yǒng sī yǒu yì,mò wàng qí xīn yán sī zhī yǒu yì zhě,mò wàng gèng qiú xīn rén。tiān zǐ āi zhī,nǎi yòu liú tì wén cǐ yán,yù gèng zēng gǎn yě。shì rì chuò,jǐ wèi yǐ yǒu,tiān zǐ xī jué xíng dèng jí xíng shān zhī bǎn。yī yún guǐ sì yóu yú jǐng xíng zhī shān,jí rì guǐ sì,nǎi suì xī nán。

 甲申,天子北升于大北之隥(疑此太行山也),而降休于两柏之下(有两柏也)。天子永念伤心,乃思淑人盛姬,于是流涕。七萃之士葽豫上谏于天子曰:自古有死有生,岂独淑人。天子不乐,出于永思。永思有益,莫忘其新(言思之有益者,莫忘更求新人)。天子哀之,乃又流涕(闻此言,愈更增感也)。是日辍,己未乙酉,天子西绝钘隥(即钘山之坂。一云癸巳游于井钘之山,吉日癸巳),乃遂西南。

  wù zǐ,zhì yú gǔ gǔ,yán chí,jīn zài hé dōng jiě xiàn。gǔ,yīn gǔ。jǐ chǒu,tiān zǐ nán dēng yú báo shān tián líng zhī dèng jīn qián qiáo xī nán xuán jué,zhōng yāng yǒu liǎng dào,nǎi sù yú yú yú,guó míng,jīn dà yáng xiàn。

 戊子,至于盬(盬,盐池,今在河东解县。盬,音古)。己丑,天子南登于薄山窴軨之隥(今軡桥西南悬绝,中央有两道),乃宿于虞(虞,国名,今大阳县)。

  gēng yín,tiān zǐ nán zhēng,jí rì xīn mǎo,tiān zǐ rù yú nán zhèng。

 庚寅,天子南征,吉日辛卯,天子入于南郑。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章