中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 东游记 正文

第十二回(东游记)拼音版、注音及读音

东游记

 第十二回拼音版、注音及读音:

出处:东游记

dì shí èr huí

第十二回

 

 

  sān jūn bèi dào ér xíng,zǎo dào qí shuǐ zhī shàng,yǔ tǔ bō zhī bīng xiāng duì xià yíng。cì zǎo,liǎng jūn gè liè chéng zhèn,zhī jiàn yī shēng pào xiǎng,jīn gǔ qí míng。hàn jūn zhèn shàng,jīng qí kāi chù,yōng chū yī yuán dà jiàng,méi rú shuāng jiàn,miàn ruò tú zhū,hóng páo jīn jiǎ,héng qiāng lì mǎ zhèn qián。fān bīng zhèn shàng yōng chū yī yuán dà jiàng,jīn kuī yín jiǎ,zhí dìng dà dāo,lì mǎ zhèn qián。èr jiāng guǒ shì yīng xióng,yǒu shī wèi zhèng:

 三军倍道而行,早到奇水之上,与吐蕃之兵相对下营。次早,两军各列成阵,只见一声炮响,金鼓齐鸣。汉军阵上,旌旗开处,拥出一员大将,眉如双剑,面若涂朱,红袍金甲,横枪立马阵前。蕃兵阵上拥出一员大将,金盔银甲,执定大刀,立马阵前。二将果是英雄,有诗为证:

  èr jiāng jiāo bīng rì,yīng xióng bù kě lún

 二将交兵日,英雄不可伦;
  qì bēn tiān dì liè,wēi zhèn guǐ shén jīng。
 气奔天地裂,威震鬼神惊。
  jīn gǔ hàn shān yuè,jīng qí luàn bái yún
 金鼓撼山岳,旌旗乱白云;
  ān wēi píng yī jī,qiān gǔ shuō nán fēn。

 安危凭一击,千古说难分。

  hàn jiāng zhōng lí dà shēng hē fān jiāng yuē:" zhōng guó fǔ róu sì yí,yóu zhī chì zǐ,bù tíng zhě zhì zhī dù wài,fèng gòng zhě hòu wǎng báo lái。sì hǎi qīng xīn,xiá ěr yǎng dé。hé ěr tǔ bō,bù sī qīng xīn guī shùn,yǐ zhān huáng rén。gù nǎi lǚ huái fǎn cè,rǎo wǒ biān jiāng,qǐ wèi dà guó shǎo wèn zuì zhī shī hū?jiā sù guī xiáng nà gòng,bù shī fēng zhí,tǎng qí zhí mí bù wù,jī fěn mù qián!"

 汉将钟离大声喝蕃将曰:“中国抚柔四夷,犹之赤子,不廷者置之度外,奉贡者厚往薄来。四海倾心,遐迩仰德。何尔吐蕃,不思倾心归顺,以沾皇仁。顾乃屡怀反侧,扰我边疆,岂谓大国少问罪之师乎?加速归降纳贡,不失封职,倘其执迷不悟,齑粉目前!”

  fān jiāng zhān bù yù dá yuē:" tiān xià zhě,tiān xià zhī tiān xià,gāo cái jié zú zhě,jiē kě dé zhī。rǔ hàn kě dé zhī tā rén,wǒ yì kě dé zhī yú hàn,chéng chú yǒu shù,wú zú guài zhě,qiě tiān dì shēng rén,yóu rú yī tǐ,gù wú nèi wài zhī fēn,yì wú huá yí zhī bié。wǒ xī nà gòng,zì bù xīng shī,jīn yǐ xīng shī,bì wú jiàng lǐ。qǐng jué cí cí。yǐ fēn shèng bài。"

 蕃将粘不聿答曰:“天下者,天下之天下,高才捷足者,皆可得之。汝汉可得之他人,我亦可得之于汉,乘除有数,无足怪者,且天地生人,犹如一体,固无内外之分,亦无华夷之别。我昔纳贡,自不兴师,今已兴师,必无降理。请决雌雌。以分胜败。”

  zhōng lí wén yán dà nù,tí qiāng zhí qǔ zhān bù xìng。bù yù jǔ dāo lái yíng。liǎng mǎ jiāo gōng,yuē dòu bā shí yú hé,bù fēn shèng bài。bù yù sī shèng bù dé zhōng lí,mài gè pò zhàn,huí mǎ biàn zǒu。zhōng lí cè mǎ gǎn qù,xīn zhōng yì zì dī fáng。bù yù wǎn gōng dā jiàn,niǔ shēn yī jiàn shè lái。zhōng lí jí duǒ,jiàn cóng ěr biān guò qù。zhōng lí huí mǎ biàn zǒu,bù yù gǎn lái,què àn qǔ fēi dāo wàng hòu yī zhì,bù yù yǎn kuài,bǎ dāo jí jià,jǐn shāng miàn shàng,yī hén rú xiàn,bù yù chī le yī jīng,huí mǎ biàn zǒu。zhōng lí bù zhuī。liǎng xià hùn zhàn yī chǎng,gè zì míng jīn,shōu huí dà zhài。

 钟离闻言大怒,提枪直取粘不幸。不聿举刀来迎。两马交攻,约斗八十余合,不分胜败。不聿思胜不得钟离,卖个破绽,回马便走。钟离策马赶去,心中亦自提防。不聿挽弓搭箭,扭身一箭射来。钟离急躲,箭从耳边过去。钟离回马便走,不聿赶来,却暗取飞刀望后一掷,不聿眼快,把刀 急架,仅伤面上,一痕如线,不聿吃了一惊,回马便走。钟离不追。两下混战一场,各自鸣金,收回大寨。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章