中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 东游记 正文

第十三回(东游记)拼音版、注音及读音

东游记

 第十三回拼音版、注音及读音:

出处:东游记

dì shí sān huí

第十三回

 

 

  què shuō zhōng lí huí dào zhài zhōng,diǎn xiào jūn shì,duō yǒu dài shāng,jiē lìng xíng jūn yī zhě yī zhì。zì sī fān jiāng yīng yǒng,míng rì jué zhàn,lì dí nán yǐ qǔ shèng,bì xū yòng jì shèng zhī。nǎi lián yè jí qiǎn qīng qí èr wàn,fēn sì miàn mái fú,dàn tīng lián zhū pào xiǎng,sì miàn qí qǐ,yǐ qín fān jiāng。yòu lìng sān jūn wǎng gǔ zào fàn,wǔ gǔ pái zhèn,píng míng jiāo fēng。yòu lìng yī jūn dàn kàn fān bīng bài zǒu,zhǐ lüè qí zī zhòng,jù qí yíng zhài。fēn fù yǐ dìng。gè jūn gè zì qù le。

 却说钟离回到寨中,点校军士,多有带伤,皆令行军医者医治。自思蕃将英勇,明日决战,力敌难以取胜,必须用计胜之。乃连夜急遣轻骑二万,分四面埋伏,但听连珠炮响,四面齐起,以擒蕃将。又令三军网鼓造饭,五鼓排阵,平明交锋。又令一军但看蕃兵败走,只掠其辎重,据其营寨。分付已定。各军各自去了。

  què shuō fān jiāng huí zhàng,jiǎn diǎn jūn shì,duō yǒu zhé shāng。zì sī hàn jiāng wǔ yì gāo qiáng,bù ruò míng rì yǔ zhī dòu pái zhèn fǎ,biàn jiù zhèn zhōng qín zhī,zé hàn rén bù gǎn zhèng shì,jùn xiàn kě pò zhú ér xià。nǎi chuán lìng jūn shì,sān gēng zào fàn,sì gǔ bǎo shí,wǔ gǔ chū bīng,zì qí jùn mǎ,héng dìng dà dāo ,zhí jiàng qí yī miàn,wǎng lái zhǐ yǐn。bù yī zhèn yú qí shuǐ zhī xī,yǐ dài hàn bīng gōng dǎ,nà zhèn bù dé zhěng zhěng qí qí,zhòng mén dié hù,àn tiān dì zì rán zhī mì,cáng guǐ shén bù cè zhī jī,guǒ shì gāo miào。

 却说蕃将回帐,检点军士,多有折伤。自思汉将武艺高强,不若明日与之斗排阵法,便就阵中擒之,则汉人不敢正视,郡县可破竹而下。乃传令军士,三更造饭,四鼓饱食,五鼓出兵,自骑骏马,横定大刀 ,执绛旗一面,往来指引。布一阵于奇水之西,以待汉兵攻打,那阵布得整整齐齐,重门叠户,按天地自然之秘,藏鬼神不测之机,果是高妙。

  jí zhì lí míng,hàn zhì chén bīng wàng jiàn fān jiāng zhī zhèn,bù dé jiān rú chéng guō,mén hù zhōu quán。zhōng lí dà jīng yuē:" wú wèi bù yù yī yǒng fū ěr,bù yì shēn shí bīng jī,shàn xiǎo zhèn fǎ,rú zhī nài hé?" nǎi jí shàng jiàng tái guān wàng yī biàn。liáng jiǔ yuē:" yuán lái nǎi bā guà zhèn yě。bǐ shè cǐ zhèn,yù wǒ gōng jī,tǎng bù dé pò,bǐ jiù zhèn zhōng qín wǒ ěr。jì rú cǐ,kě jiāng jì jiù jì。" nǎi hū yá jiāng féng jǐ shàng tái wèn yuē:" rǔ shí cǐ zhèn hū?" jǐ yán:" bù zhī。"

 及至黎明,汉至陈兵望见蕃将之阵,布得坚如城郭,门户周全。钟离大惊曰:“吾谓不聿一勇夫耳,不意深识兵机,善晓阵法,如之奈何?”乃急上将台观望一遍。良久曰:“原来乃八卦阵也。彼设此阵,欲我攻击,倘不得破,彼就阵中擒我耳。既如此,可将计就计。”乃呼牙将冯己上台问曰:“汝识此阵乎?”己言:“不知。”

  zhōng lí zhǐ diǎn gào yuē:" cǐ bā guà zhèn ěr。qí zhèn nèi àn bā mén,bā mén zhě,xiūshēngshāngdùjǐngsǐjīngkāi yě。wéi cóng shēngkāi èr mén jìn zhě zé jí,qí yú jiē xiōng。rǔ kě shú rèn qí mén,dài jīng qí èr qiān,cóng dōng nán qīng qí jiǎo shàng shā rù,rào dōng běi hēi qí ér chū。fù cóng dōng běi shā rù,rào guò dōng nán,qí zhèn zì luàn。wǒ yǐ dà bīng suí hòu gōng zhī,kè dí bì yǐ。rǔ kě shú jì xì xīn,wù shǐ chā chí,yǐ wù dà shì。"

 钟离指点告曰:“此八卦阵耳。其阵内按八门,八门者,休、生、伤、杜、景、死、惊、开也。惟从生、开二门进者则吉,其余皆凶。汝可熟认其门,带精骑二千,从东南青旗角上杀入,绕东北黑旗而出。复从东北杀入,绕过东南,其阵自乱。我以大兵随后攻之,克敌必矣。汝可熟记细心,勿使差迟,以误大事。”

  féng jǐ lǐng mìng,xì guān shú chá,xià tái dài lǐng jīng qí èr qiān,jìng cóng dōng nán jiǎo qīng qí chù fèn yǒng shā rù,rào chū dōng běi,zhèn qiě mò gǎn dāng。xià cóng dōng běi shā rù,chōng guò dōng nán,zhèn zhōng bǎ lì bú zhù,yī shí jiē luàn,féng jǐ jiàn zhèn shì yǐ luàn,dà jiào shì zú yuē:" jiāng jūn suàn jì yǐ dìng,dà zhàng fū lì gōng zhèng zài yú cǐ!" shì zú dà hǎn chōng rù,dí jūn zhōng dà luàn,zhōng lí jiàn bǐ zhèn zhōng qí fān sǎn luàn,huī bīng dà jìn,yī shēng lián zhū pào xiǎng,sì miàn fú bīng qí qǐ,wéi guǒ jiāng lái,shā dé fān bīng shī héng biàn yě,xuè liú chéng chuān。bù yù qì zhài táo zǒu,hàn bīng zhuī gǎn èr shí lǐ ér fǎn,huò qí zhèn zhōng liáng xiǎng bīng jiǎ wú shù,shōu bīng zòu kǎi huí yíng,dà láo sān jūn bù tí。

 冯己领命,细观熟察,下台带领精骑二千,竟从东南角青旗处奋勇杀入,绕出东北,阵且莫敢当。夏从东北杀入,冲过东南,阵中把立不住,一时皆乱,冯己见阵势已乱,大叫士卒曰:“将军算计已定,大丈夫立功正在于此!”士卒大喊冲入,敌军中大乱,钟离见彼阵中旗幡散乱,麾兵大进,一声连珠炮响,四面伏兵齐起,围裹将来,杀得蕃兵尸横遍野,血流成川。不聿弃寨逃走,汉兵追赶二十里而返,获其阵中粮饷兵甲无数,收兵奏凯回营,大劳三军不题。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章