中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 东游记 正文

第十九回(东游记)拼音版、注音及读音

东游记

 第十九回拼音版、注音及读音:

出处:东游记

dì shí jiǔ huí

第十九回

 

 

  lán cǎi hé zhě,nǎi chì jiǎo dà xiān zhī jiàng shēng yě。shēn suī wéi rén,bù mèi běn xìng。fàng dàng bù jī,wán yóu yī shì。cháng yī pò lán shān dà dài,mò shuǐ yāo dài,kuò sān cùn yú,yī jiǎo zhe xuē,yī jiǎo chì zú。xià zé shān nèi jiā xù,bào liè rì zhōng ér bù hàn dōng zé dān yī ér wò xuě,ěr kǒu bí qì chū rú zhēng。měi yú chéng shì qǐ qián,shǒu chí dà pāi bǎn zhǎng èr chǐ yú,zuì zé tà gē,lǎo yòu jiē suí guān zhī。shì kuáng fēi kuáng,gē zé suí kǒu ér zuò,jiē yǒu shén xiān yì,rén mò zhī cè。dé qián zé yòng shéng fù zhī ér xíng,huò sàn qù yì bù zhī gù,jiàn qí qián huò zèng pín zhě,huò yǔ jiǔ jiā,zhōu yóu tiān xià。

 蓝采和者,乃赤脚大仙之降生也。身虽为人,不昧本性。放荡不羁,玩游一世。常衣破蓝衫大带,墨水腰带,阔三寸余,一脚着靴,一脚赤足。夏则衫内加絮,暴烈日中而不汗;冬则单衣而卧雪,耳口鼻气出如蒸。每于城市乞钱,手持大拍板长二尺余,醉则踏歌,老幼皆随观之。似狂非狂,歌则随口而作,皆有神仙意,人莫之测。得钱则用绳缚之而行,或散去亦不之顾,见其钱或赠贫者,或与酒家,周游天下。

  rén yǒu zì ér tóng shí jiàn zhī zhě,jí bái fà zhī shí,fù jiàn zhī,qí yán mào rú gù,yī lǚ rú jiù。hòu yù tiě guǎi,xiāng yǔ jiǎng dào。yī rì,yú háo liáng jiǔ lóu shàng yǐn jiǔ。wén kōng zhōng yǒu shēng xiāo zhī shēng。hū rán chéng bái hè ér shàng,là xià yī shān xuē dài,xiāng yí rǎn rǎn ér qù。rén shì qí fú,nǎi yù yě。xuán yì jiē shī qù。hòu fù měi měi jiàn zhī。cǎi hé gē cí shí èr shǒu。

 人有自儿童时见之者,及白发之时,复见之,其颜貌如故,衣履如旧。后遇铁拐,相与讲道。一日,于濠梁酒楼上饮酒。闻空中有笙箫之声。忽然乘白鹤而上,落下衣衫靴带,相移冉冉而去。人视其服,乃玉也。旋亦皆失去。后复每每见之。采和歌词十二首。

  yī gē yún:

 一歌云:

  shí rén xiǎng yún lù,yún lù yǎo wú zōng gāo shān duō xiǎn jùn,jiàn jiàn yǒu zhēn lóng。

 时人想云路,云路杳无踪;高山多险峻,涧涧有真龙。
  bì cǎo qián jiān hòu,bái yún xī fù dōng yù zhī yún lù jìn,yún lù zài xū kōng。

 碧草前兼后,白云西复东;欲知云路近,云路在虚空。

  èr gē yún:

 二歌云:

  wǒ jiàn shì jiān rén,shēng ér hái fù sǐ zuó cháo yóu èr bā,zhuàng qì xiōng jīn tǔ。

 我见世间人,生而还复死;昨朝犹二八,壮气胸襟土。
  rú jīn qī shí guò,kùn kǔ xíng qiáo cuì qià sì chūn huí huā,cháo kāi mù luò yǐ。

 如今七十过,困苦形憔悴;恰似春回花,朝开暮落矣。

  sān gē yún:

 三歌云:

  bái hè nà kěn huà,qiān lǐ zuò yī xī yù wǎng péng lái shān,jiāng cǐ wú liáng shí。

 白鹤那肯化,千里作一息;欲往蓬莱山,将此无粮食。
  wèi dá máo yǔ luò,lí qún xīn cǎn cè què guī jiù lái cháo,qī zǐ bù xiāng shí。

 未达毛羽落,离群心惨恻;却归旧来巢,妻子不相识。

  sì gē yún:

 四歌云:

  chuí liǔ àn rú yān,fēi huā piāo sì xuě fū jū lí fù zhōu,fù zài sī fū xiàn,

 垂柳暗如烟,飞花飘似雪;夫居离妇州,妇在思夫县,
  gè zài tiān yī yá,hé shí fù xiāng jiàn?jì yǔ míng yuè lóu,mò qī guān fēi yàn。

 各在天一涯,何时复相见?寄语明月楼,莫栖观飞燕。

  wǔ gē yún:

 五歌云:

  liú mǎ shān hú biān,qū chí dàng dàng dào zì lián měi shào nián,bù xìn yǒu shuāi lǎo。

 骝马珊瑚鞭,驱驰荡荡道;自怜美少年,不信有衰老。
  bái fà yìng huì shēng,hóng yán qǐ zhǎng bǎo dàn kàn jiàn qiū shān,jiè shì péng lái dǎo。

 白发应会生,红颜岂长保;但看见邱山,介是蓬莱岛。

  liù gē yún:

 六歌云:

  běn zhì mù dào lún,dào lún cháng hù qīn,shí féng táo yuán kè,měi jiē huà shén bīn。

 本志慕道伦,道伦常护亲,时逢桃源客,每接话神宾。
  tán xuán míng yuè yè,qióng lǐ rì lín chén wàn jī dàn mǐn jī,fāng shí běn lái rén。

 谈玄明月夜,穷理日临晨;万机但泯迹,方识本来人。

  qī gē yún:

 七歌云:

  tiě bǐ dà zòng héng,shēn cái jí kuí wú shēng wèi yǒu dǎn shēn,sǐ zuò wú míng guǐ。

 铁笔大纵横,身材极魁梧;生为有胆身,死作无名鬼。
  zì gǔ rú cǐ duō,jūn jīn zhēng nài hé?kě lái bái yún lǐ,jiào nǐ zǐ zhī gē。

 自古如此多,君今争奈何?可来白云里,教你紫芝歌。

  bā gē yún:

 八歌云:

  hào hào huáng hé shuǐ,dōng liú zhǎng bù xī yōu yōu bú jiàn qīng,rén rén shòu yǒu jí。

 浩浩黄河水,东流长不息;悠悠不见清,人人寿有极。
  wǒ sú chéng bái yún,hé yóu wǒ shēng yì wéi dāng shào zhuàng shí,xíng zhù xū nǔ lì。

 我俗乘白云,曷由我生翼;唯当少壮时,行住须努力。

  jiǔ gē yún:

 九歌云:

  wǒ jīn yǒu yī rú,fēi luó fù fēi qǐ jiè wèn zuò hé sè?bù hóng yì bù zǐ。

 我今有一襦,非罗复非绮;借问作何色?不红亦不紫。
  xià tiān jiàng zuò shān,dōng tiān jiàng zuò bèi,dōng xià dì hù yòng,cháng nián zhī rú shì。

 夏天将作衫,冬天将作被,冬夏递互用,长年只如是。

  shí gē yún:

 十歌云:

  shì shì hé yōu yōu,tān xīn wèi kěn xiū tīng jǐn tiān dì míng,hé shí dé xiē tóu?

 世事何悠悠,贪心未肯休;听尽天地名,何时得歇头?
  sì shí diāo biàn yì,bā jié jí rú liú wèi bào dà zhái zhǔ,yún dì qí bái niú。

 四时凋变易,八节急如流;为报大宅主,云地骑白牛。

  shí yī gē yún:

 十一歌云:

  gāo gāo shān dǐng shàng,sì dùn jí wú jí dú zuò wú rén zhī,gū yuè hán zhào quán。

 高高山顶上,四顿极无极;独坐无人知,孤月寒照泉。
  quán zhōng qiě wú yuè,yuè zì zài qīng tiān yín cǐ yī qǔ gē,gē zhōng běn shì xiān。

 泉中且无月,月自在青天;吟此一曲歌,歌中本是仙。

  shí èr gē yún:

 十二歌云:

  dōng jiā yī lǎo pó,fù lái sān wǔ nián xī rì pín yú wǒ,jīn xiào wǒ wú qián。

 东家一老婆,富来三五年;昔日贫于我,今笑我无钱。
  qú xiào wǒ zài hòu,xì xiào qú zài qián xiāng xiào tǎng bù zhǐ,dōng biān fù xī biān。

 渠笑我在后,戏笑渠在前;相笑倘不止,东边复西边。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章