中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 东游记 正文

第二十回(东游记)拼音版、注音及读音

东游记

 第二十回拼音版、注音及读音:

出处:东游记

dì èr shí huí

第二十回

 

 

  zhāng guǒ zhě,hùn dùn yǐ lái bái biān fú yě。qí shòu tiān dì zhī qì,dé rì yuè zhī jīng,lì suì jiǔ yuǎn,huà ér wéi rén。hòu yǐn yú héng zhōu zhōng tiáo shān,dé shòu wǎn qiūtiě guǎi zhū xiān lùn dào shuō fǎ,wǎng lái fén jìn jiān,cháng shēng bù lǎo,fù lǎo yún:" zì wèi ér tóng shí jiàn zhī,yǐ yán shù bǎi yú suì。" cháng chéng yī bái lǘ,měi dào qí zhī,rì xíng shù bǎi lǐ,xiū xī zhī shí,suī zhé dié zhī,qí hòu rú zhǐ,cáng yú xiāng jīn zhōng。yù qí,zé yǐ shuǐ xùn zhī,fù chéng wéi lǘ,dào qí yú qí shàng,bēn yuè ér qù。

 张果者,混沌以来白蝙蝠也。其受天地之气,得日月之精,历岁久远,化而为人。后隐于恒州中条山,得受宛丘、铁拐诸仙论道说法,往来汾晋间,长生不老,父老云:“自为儿童时见之,已言数百余岁。”常乘一白驴,每倒骑之,日行数百里,休息之时,虽折叠之,其厚如纸,藏于箱巾中。欲骑,则以水噀之,复成为驴,倒骑于其上,奔跃而去。

  táng tài zōnggāo zōng zhēng zhī jiē bù qǐ wǔ hòu zhào zhī,nǎi chū shān,yáng sǐ yú dù nǚ miào qián。shí fāng yán rè,xū yú chòu làn shēng chóng,yú shì shí rén fāng xìn qí sǐ。hòu yǒu rén yú shān zhōng fù jiàn zhī。

 唐太宗、高宗征之皆不起;武后召之,乃出山,佯死于妒女庙前。时方炎热,须臾臭烂生虫,于是时人方信其死。后有人于山中复见之。

  kāi yuán èr shí sān nián,míng huáng zhào tōng shì shè rén péi wù,chí zhào yú héng zhōu yíng zhī,guǒ duì wù qì jué ér sǐ。wù nǎi fén xiāng xuān tiān zǐ qiú yíng zhī yì,é ér jiàn sū,wù bù gǎn bī,chí hái jīng zhōng zòu qí shì。míng huáng fù mìng zhòng shū shè rén xú yùtōng shì shè rén lú zhòng xuán,qí chì shū yíng guǒ。guǒ jiàn qí yì chéng,jìng dào dōng jīng。mìng yíng zhī yú jí xián yuàn ān zhì,bèi jiā jìng lǐ,gōng qīng jiē wǎng bài yè。dì wèn shén xiān zhī shì,guǒ bù dá,dàn xī qì zhì lèi rì bù shí。

 开元二十三年,明皇诏通事舍人裴晤,驰诏于恒州迎之,果对晤气绝而死。晤乃焚香宣天子求迎之意,俄而渐苏,晤不敢逼,驰还京中奏其事。明皇复命中书舍人徐喻、通事舍人卢重玄,齐敕书迎果。果见其意诚,竟到东京。命迎之于集贤院安置,备加敬礼,公卿皆往拜谒。帝问神仙之事,果不答,但息气至累日不食。

  yī rì jiàn dì,dì cì zhī jiǔ,guǒ cí yuē:" xiǎo chén yǐn bù guò sān shēng,yǒu yī dì zǐ kě yǐn yī dòu。" míng huáng wén zhī yán,lìng zhào zhī。é qǐng,yī xiǎo dào shì zì diàn lián piāo xià,nián kě shí wǔ liù suì,zī róng jùn měi,bù qū xián yǎ。bài jiàn shàng,yán yǔ qīng yǎ,lǐ shù zhōng dù。míng huáng ài zhī,mìng zuò。guǒ yuē:" dì zǐ dāng shì lì。" míng huáng yù xǐ,cì jiǔ yǐn jí yī xiǎo dǒu。guǒ cí yuē:" bù kě zài cì,guò yǐn bì yǒu suǒ shī。cǐ tè zhì lóng yán yī xiào ěr。"

 一日见帝,帝赐之酒,果辞曰:“小臣饮不过三升,有一弟子可饮一斗。”明皇闻之言,令召之。俄顷,一小道士自殿帘飘下,年可十五六岁,姿容俊美,步趋闲雅。拜见上,言语清雅,礼数中度。明皇爱之,命坐。果曰:“弟子当侍立。”明皇愈喜,赐酒饮及一小斗。果辞曰:“不可再赐,过饮 必有所失。此特致龙颜一笑耳。”

  míng huáng gù cì zhī zuì,jiǔ cóng dǐng shàng yǒng chū,guān chōng luò dì,hū huà wéi jīn kē。shàng jí pín fēi jiē jīng,xiào shì zhī,shī dào shì yǐ。dàn jīn kē zài dì,yàn zhī nǎi jí xián yuàn jīn kē yě。qí kē zhù jiǔ yī dòu yǐ。yòu néng zhǐ niǎo niǎo luò,zhǐ huā huā luò,zhǐ suǒ mén kāi,fù zhǐ zhī rú gù。yòu néng xǐ gōng diàn yú tā chǔ,fù néng xǐ gù chù。rù shuǐ bù chén,rù huǒ yǒu lián huā tuō zhī ér chū,lǚ shì xiān shù,bù kě qióng shù。cháng zì yán:" wǒ shēng yáo bǐng zǐ suì。" qí mào rú liù qī shí xǔ。shí yǒu xíng hé pú,shàn zhī rén shòu yāo,dì mìng tuī guǒ nián,zé měng rán mò zhī。yǒu shī yè guāng shàn jiàn,míng huáng shǐ yè guāng shì guǒ,jìng bú jiàn guǒ zhī suǒ zài yān。

 明皇固赐之醉,酒从顶上涌出,冠冲落地,忽化为金榼。上及嫔妃皆惊,笑视之,失道士矣。但金榼在地,验之乃集贤院金榼也。其榼贮酒一斗矣。又能指鸟鸟落,指花花落,指锁门开,复指之如故。又能徙宫殿于他处,复能徙故处。入水不沉,入火有莲花托之而出,屡试仙术,不可穷述。常自言:“我生尧丙子岁。”其貌如六七十许。时有邢和璞,善知人寿夭,帝命推果年,则懵然莫知。有师夜光善见,明皇使夜光视果,竟不见果之所在焉。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章