中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 二刻拍案惊奇 正文

卷二(二刻拍案惊奇)拼音版、注音及读音

二刻拍案惊奇

 卷二拼音版、注音及读音:

出处:二刻拍案惊奇

juǎn èr

卷二

 

 

  bǎi nián kàng lì shì qián yuán,tiān yì qiǎo zhōu quán。shì kàn rén shì,qín yú cǎo shù,lìn yǒu chán lián。cóng lái cái yì chēng qí jué,bì zì zhǒng nǚ lián。wén jūn qín sī,zhòng jī huà shǒu,pǐ měi shuāng chuán。yī cí jì yǎn ér mèi

 百年伉俪是前缘,天意巧周全。试看人世,禽鱼草术,吝有蝉联。从来材艺称奇绝,必自种女连。文君琴思,仲姬画手,匹美双传。一词寄《眼儿媚》

  zì gǔ dào: wù gè yǒu ǒu。cái zǐ jiā rén,tiān shēng pǐ pèi,zuì shì rén shì shàng de jiā huà。kàn guān qiě tīng xiǎo zi shuō: shān dōng yǎn zhōu fǔ jù yě xiàn yǒu gè nóng fāng tíng,nǎi shì dì fāng jū mín qiū shōu zhī shí,jì sài tián zǔ xiān nóng。gōng jǔ shè huì jù yǐn de qù chù。xiàng lái tíng shàng yǒu yī biǎn é,dà shū sān zì zài shàng,xiāng chuán shì táng yán lǔ gōng zhī bǐ,shī qù yǐ jiǔ,zhòng rén wú gǎn zài xiě。yī rì zhèng zhí shè huì zhī qī,xiāng lǐ fù lǎo xiāng shāng dào:" cǐ tíng tú yǒu qí míng,bù cún qí biǎn。zhǐ yīn xiàng shì mù biǎn,suǒ yǐ sǔn huài。jīn ruò lì yī tòng shí bēi zài tíng zhōng,bié qǐng dāng jīn míng bǐ xiě cǐ sān zì zài nèi,kě chuí yǒng jiǔ。" cǐ shí zhǐ yǒu yí gè xiù cái,xìng wáng míng wéi hàn,shì jìn shí wáng xī zhī yī pài zǐ sūn,guàn xiě yán zì,shū míng dà shèng。fù lǎo jù lǐ xiāng qiú,dào qí běn yì,wéi hàn xīn rán xiāng cóng,yuē dìng shè huì zhī rì,jiù lái fù huì,jí dāng jǔ bǐ,fù lǎo lóng shí duān zhèng。

 自古道:物各有偶。才子佳人,天生匹配,最是人世上的佳话。看官且听小子说:山东兖州府巨野县有个秾芳亭,乃是地方居民秋收之时,祭赛田祖先农。公举社会聚饮的去处。向来亭上有一扁额,大书三字在上,相传是唐颜鲁公之笔,失去已久,众人无敢再写。一日正值社会之期,乡里父老相商道:“此亭徒有其名,不存其扁。只因向是木扁,所以损坏。今若立一通石碑在亭中,别请当今名笔写此三字在内,可垂永久。”此时只有一个秀才,姓王名维翰,是晋时王羲之一派子孙,惯写颜字,书名大盛。父老具礼相求,道其本意,维翰欣然相从,约定社会之日,就来赴会,即当举笔,父老砻石端正。

  dào le shì rì,hé xiāng cūn nán fù ér tóng,wú bù bì fù,tóng guān shè huǒ。nǐ dào rú hé jiào dé shè huǒ?fán yī yīng chuī xiāo dǎ gǔ。tī qiú fàng dàn。gōu lán kuǐ lěi。wǔ huā wéi nòng zhū bān xì jù,jìn jiē shī chéng,què xiàng xiàn lái yǔ shén dào guàn wán de yì sī,qí shí zhǐ shì rén fú rén xìng,dà jiā xiào shuǎ qǔ lè ér yǐ。suǒ yǐ wáng sūn gōng zǐ,jǐn yǒu xié jiǔ xié jì tè lái guān kàn de。zhí dài zhū xì jǐn wán,sài shén lǐ bì,dà zhòng qí sàn,zhǐ liú xià zhǔ huì jǐ gè fù lǎo,tíng zhōng tóng fēn shén fú,xiǎng qí shí yú,jǐn zuì fāng xiū。cǐ shì lì nián gù shì。cǐ rì zhǐ wèi yāo qǐng wáng wéi hàn xiù cái shū shí,tè jiē zhe shàng tīng xíng shǒu xiè tiān xiāng zài huì shàng xiàng péi yǐn jiǔ。bù xiǎng wáng xiù cái bié bèi péng yǒu liú zhù,yī shí wèi zhì。fù lǎo suī shì shè zhe jiǔ xí,wèi gǎn zì yǐn,dāi dāi děng dài。xiè tiān xiāng biàn wèn dào:" lǐ shì yǐ bì,wèi hé chí liú bù yǐn?" zhòng fù lǎo dào:" zhuān děng wáng xiù cái lái。" xiè tiān xiāng dào:" nà gè wáng xiù cái?" fù lǎo dào:" biàn shì yǒu míng huì xiě zì de wáng wéi hàn xiù cái。" xiè tiān xiāng dào:" wǒ yě jiǔ wén qí míng,kě xī bù céng huì miàn。jīn rì shè jiǔ què děng tā zuò shén?" fù lǎo dào:" tā xǔ xià zài shí bēi shàng xiě nóng fāng tíng sān zì,jīn yǐ mó mò tíng dāng zài cǐ,zhǐ děng tā lái dòng bǐ bà rán hòu yǐn jiǔ。" xiè tiān xiāng dào:" jì shì tā hái wèi lái,děng wǒ xué xiě gè ér shuǎ shuǎ hé rú?" fù lǎo dào:" dà jiě yòu néng xiě rǎn?" xiè tiān xiāng dào:" bù gǎn shuō néng,cū xué tú mǒ ér yǐ。qǐng guò dà bǐ yī yòng,qǔ yī huí xiào huà,děng wáng xiù cái lái shí,mǒ qù le zài xiě bù fáng。" fù lǎo dào:" ǎn men nà lǐ yǒu dà bǐ?píng zhe wáng xiù cái dài lái yòng de。" xiè tiān xiāng kàn jiàn wǎ hé lǐ mò nóng,bù jué dòng le huī sǎ zhī xìng,què hèn méi yǒu dà bǐ yìng shǒu。xīn shēng yī jì,shēn shǒu zài xiù zhōng mó chū yī tiáo ruǎn shā hàn jīn lái,jiāng jiǎo ér tuán cù dé rú fǎ,ná dào wǎ hé biān zhàn le nóng mò,xiàng shí shàng yī huī,zǎo xiě jiù le" nóng fāng" èr zì,zhèng dài xiě" tíng" zì qǐ,tīng dé luán líng xiǎng,yī rén zhǐ dào," wù de bú shì wáng xiù cái lái yě!"

 到了是日,合乡村男妇儿童,无不毕赴,同观社火。你道如何叫得社火?凡一应吹箫打鼓。踢球放弹。勾拦傀儡。五花囗弄诸般戏具,尽皆施呈,却象献来与神道观玩的意思,其实只是人扶人兴,大家笑耍取乐而已。所以王孙公子,尽有携酒挟伎特来观看的。直待诸戏尽完,赛神礼毕,大众齐散,止留下主会几个父老,亭中同分神福,享其实余,尽醉方休。此是历年故事。此日只为邀请王维翰秀才书石,特接着上厅行首谢天香在会上相陪饮酒。不想王秀才别被朋友留住,一时未至。父老虽是设着酒席,未敢自饮,呆呆等待。谢天香便问道:“礼事已毕,为何迟留不饮?”众父老道:“专等王秀才来。”谢天香道:“那个王秀才?”父老道:“便是有名会写字的王维翰秀才。”谢天香道:“我也久闻其名,可惜不曾会面。今日社酒却等他做甚?”父老道:“他许下在石碑上写农芳亭三字,今已磨墨停当在此,只等他来动笔罢然后饮酒。“谢天香道:“既是他还未来,等我学写个儿耍耍何如?”父老道:“大姐又能写染?”谢天香道:“不敢说能,粗学涂抹而已。请过大笔一用,取一回笑话,等王秀才来时,抹去了再写不妨。”父老道:“俺们那里有大笔?凭着王秀才带来用的。”谢天香看见瓦盒里墨浓,不觉动了挥洒之兴,却恨没有大笔应手。心生一计,伸手在袖中模出一条软纱汗巾来,将角儿团簇得如法,拿到瓦盒边蘸了浓墨,向石上一挥,早写就了“秾芳”二字,正待写“亭”字起,听得鸾铃响,一人指道,“兀的不是王秀才来也!”

  xiè tiān xiāng jiù zhù shǒu bù xiě,tái yǎn kàn shí,guǒ rán wáng xiù cái qí le gāo tou jùn mǎ,shùn xī lái dào tíng qián,cóng róng xià mǎ dào tíng zhōng lái。zhòng fù lǎo yíng zhe,yǐ cì xiāng jiàn。xiè tiān xiāng mò hòu jiàn lǐ,wáng xiù cái kàn le xiè tiān xiāng róng mào,xiè tiān xiāng kàn le wáng xiù cái yí biǎo,liǎng xiāng qǐ xiàn,zì bù bì shuō。wáng xiù cái kàn jiàn bēi shàng yǐ yǒu" nóng fāng" èr dà zì,mò shàng wèi gàn,chēng zàn dào:" cǐ èr zì bǐ shì fēi fán,yǒu nèn yàng gāo shǒu zài cǐ,hé dài xiǎo shēng cāo bǐ?què wèi hé bù xiě wán le?" fù lǎo dào," jiǔ děng xiù cái bú dào,cǐ jiān xiè dà jiě xiān shì xiě yī fān kàn kàn。gāng xiě dào liǎng zì,qià hǎo xiù cái lái le,suǒ yǐ zhù shǒu。" xiè tiān xiāng dào:" qiè shēn bù chuǎi,xián zài cǐ jiàn zuò shuǎ qǔ xiào,yǒu wū xiù cái zūn mù。" wáng xiù cái dào:" cǐ shū yán gǔ liǔ jīn,wú yī bǐ bù hé fǎ,bù kě zài yì,jiù qǐng xiě wán bà le。" fù lǎo bù kěn dào:" zhuān yǎng xiù cái dà míng,shì bì yào fán miào bǐ yī fān!" xiè tiān xiāng yě qiān xùn dào:" jiàn qiè ǒu ěr xì shuǎ,qǐ kě dàng zhēn!" wáng xiù cái dào:" ruò yào mǒ qù èr zì,zhēn shì kě xī!tǎng ruò xiǎo shēng xiě lái,wèi bì yǒu rú cǐ miào jué,huǐ zhī hé jí?kǒng pà nán wéi fù lǎo měi shèng xīn tuī xǔ,kè xiǎo shēng xù chéng bà le。zhǐ wèn shì jiān dà jiě suǒ yòng hé bǐ?jiù qǐng jiè yòng yī yòng,ruò lìng huàn yī guǎn,fēng duān bù tóng le。" xiè tiān xiāng dào:" shì jiān wú bǐ,nǎi jiàn qiè yòng hàn jīn jiǎo zhàn mò xiě de。" wáng xiù cái dào:" yě hǎo,yě hǎo!jiù jiè lái shì yī shì。" xiè tiān xiāng bǎ hàn jīn dì yǔ wáng xiù cái,wáng xiù cái jiē zài shǒu zhōng,xiàng wǎ hé zhōng yī zhàn,xiě gè" tíng" zì xù shǎng qù。kàn lái bǐ fǎ yǎn rú yī shǒu xiě chéng,háo wú èr yàng。fù lǎo nèi zhōng yě yǒu sī wén zài háng de,dà jiā zàn shǎng dào:" zěn de liǎng rén xiě lái qià sì chū yú yī shǒu?zhēn shì cái zǐ jiā rén,kě chēng shuāng jué!" wáng xiù cái yǔ xiè tiān xiāng jù gè xīn lǐ xǐ huān,liǎng xià liú yì。fù lǎo yī miàn jiù mìng lè shí jiàng bǎ sān zì kè jiāng qǐ lái,yī miàn jiù qǐng wáng xiù cái zuò le shǒu xí,xiè tiān xiāng péi zuò,dà jiā jìn huān chī jiǔ。xí jiān,wáng xiù cái yǔ xiè tiān xiāng jiǎng lùn zì fǎ,liǎng rén duō shì qīng chūn měi mào,zì rán tóu jī。fù lǎo měi duō shì yǒu nián jì,lì guò duō shǎo shì tǐ guò de,yǒu shèn me bù jiě yì chù?jiàn liǎng rén qíng tóu yì hé,jiù cuān duō liǎng xià chéng qí fū fù,hòu lái jìng xié lǎo zhōng shēn。zhè shì liǎng gè huì xiě zì de chéng le yī duì de huà。

 谢天香就住手不写,抬眼看时,果然王秀才骑了高头骏马,瞬息来到亭前,从容下马到亭中来。众父老迎着,以次相见。谢天香末后见礼,王秀才看了谢天香容貌,谢天香看了王秀才仪表,两相企羡,自不必说。王秀才看见碑上已有“秾芳”二大字,墨尚未干,称赞道:“此二字笔势非凡,有恁样高手在此,何待小生操笔?却为何不写完了?”父老道,“久等秀才不到,此间谢大姐先试写一番看看。刚写到两字,恰好秀才来了,所以住手。”谢天香道:“妾身不揣,闲在此间作耍取笑,有污秀才尊目。”王秀才道:“此书颜骨柳筋,无一笔不合法,不可再易,就请写完罢了。”父老不肯道:“专仰秀才大名,是必要烦妙笔一番!”谢天香也谦逊道:“贱妾偶尔戏耍,岂可当真!”王秀才道:“若要抹去二字,真是可惜!倘若小生写来,未必有如此妙绝,悔之何及?恐怕难为父老每盛心推许,客小生续成罢了。只问适间大姐所用何笔?就请借用一用,若另换一管,锋端不同了。”谢天香道:“适间无笔,乃贱妾用汗巾角蘸墨写的。”王秀才道:“也好,也好!就借来试一试。”谢天香把汗巾递与王秀才,王秀才接在手中,向瓦盒中一蘸,写个“亭”字续上去。看来笔法俨如一手写成,毫无二样。父老内中也有斯文在行的,大加赞赏道:“怎的两人写来恰似出于一手?真是才子佳人,可称双绝!”王秀才与谢天香俱各心里喜欢,两下留意。父老一面就命勒石匠把三字刻将起来,一面就请王秀才坐了首席,谢天香陪坐,大家尽欢吃酒。席间,王秀才与谢天香讲论字法,两人多是青春美貌,自然投机。父老每多是有年纪,历过多少事体过的,有甚么不解意处?见两人情投意合,就撺掇两下成其夫妇,后来竟偕老终身。这是两个会写字的成了一对的话。

  kàn lái,tiān xià yǒu yī zhǒng jué jì,bì yǒu yí gè tóng shēng tóng qì de zài nà li còu dé,zài fū qī lǐ ér gèng wéi xī hǎn。zì gǔ shū huà qín qí,wèi zhī wén fáng sì yì。zhǐ zhè wángxiè liǎng rén,biàn shì shū jiā yī duì fū qī le。ruò lùn huà jiā,zhǐ yǒu yuán shí wèi guó gōng zhào zi áng yǔ fū rén guǎn shì zhòng jī liǎng gè duō huì huà。zhì jīn hú zhōu tiān shèng chán sì dōng xī liǎng bì,měi rén gè huà yī bì,yī biān shān shuǐ,yī biān zhú shí,bìng chuí bù xiǔ。ruò lùn qín jiā,shì nà sī mǎ xiàng rú yǔ zhuō wén jūn,zhǐ wèi qín xīn xiāng tōng,lín qióng yè bēn,zhè shì rén rén xiǎo de de,xiǎo zi bù bì zài lái fū yǎn。rú jīn shuō yí gè qí jiā zài qí pán shàng yíng le yí gè qī zǐ,qiān lǐ yīn yuán,tiān shēng yī duì,yě shì yī duàn xī qí de gù shì,shuō yǔ kàn guān měi tīng yī tīng。yǒu shī wèi zhèng:

 看来,天下有一种绝技,必有一个同声同气的在那里凑得,在夫妻里而更为希罕。自古书画琴棋,谓之文房四艺。只这王、谢两人,便是书家一对夫妻了。若论画家,只有元时魏国公赵子昂与夫人管氏仲姬两个多会画。至今湖州天圣禅寺东西两壁,每人各画一壁,一边山水,一边竹石,并垂不朽。若论琴家,是那司马相如与卓文君,只为琴心相通,临邛夜奔,这是人人晓得的,小子不必再来敷演。如今说一个棋家在棋盘上赢了一个妻子,千里姻缘,天生一对,也是一段希奇的故事,说与看官每听一听。有诗为证:

  shì shàng shū yíng yī jú qí,shéi zhī jú nèi yǒu fū qī?

 世上输赢一局棋,谁知局内有夫妻?

  pō wēng dāng rì céng yí yǔ,shèng gù xīn rán bài yì yí!

 坡翁当日曾遗语,胜固欣然败亦宜!

  huà shuō wéi qí yī zhǒng,nǎi shì xiān tiān hé tú zhī shù: sān bǎi liù shí yī zhāo,hé zhe zhōu tiān sān bǎi liù shí wǔ dù sì fēn dù zhī yī,hēi bái fēn yīn yáng yǐ xiàng liǎng yí,lì sì jiǎo yǐ àn sì xiàng。qí zhōng yǒu qiān biàn wàn huà,shén guǐ mò cè zhī jī。xiān jiā měi měi hǎo cǐ suǒ yǐ yǒu wáng zhì làn kē zhī shuō。xiāng chuán shì dì yáo suǒ zhì,yǐ jiào qí zi dān zhū。cǐ yì huāng táng zhī tán,nán dào táng yú yǐ qián lián shén xiān yě bù xià qí?kuàng qiě zhè jiā jì yì bú shì xún cháng jiào dé huì de。ruò shì tiān xìng xiāng jìn,yī xià shǒu xiǎo de zǒu dào ér biàn yǒu fēi cháng xiān zhe,zhe chū lái yī rì gāo shì yī rì,zhí dào jué dǐng fāng xiū!yě yǒu pǐn gé suǒ xiàn,zhǐ chà dé yī zi liǎng zi dì bù,zài shàng jìn bù dé le。zhì yú běn zhì xià liè,jiù shì shē zhē de guó shǒu shī fù zhǐ jiào tā mì mì jǐ duō nián,zhǐ dào de zì jiā běn děng,gāo yě gāo bù duō xiē ér。zhēn suǒ wèi qí lì jiǔ liàng qià xiàng gè qián shēng fēn dìng,fēi rén lì suǒ néng zēng jiǎn yě。

 话说围棋一种,乃是先天河图之数:三百六十一着,合着周天三百六十五度四分度之一,黑白分阴阳以象两仪,立四角以按四象。其中有千变万化,神鬼莫测之机。仙家每每好此;所以有王质烂柯之说。相传是帝尧所置,以教其子丹朱。此亦荒唐之谈,难道唐虞以前连神仙也不下棋?况且这家技艺不是寻常教得会的。若是天性相近,一下手晓得走道儿便有非常仙着,着出来一日高似一日,直到绝顶方休!也有品格所限,只差得一子两子地步,再上进不得了。至于本质下劣,就是奢遮的国手师父指教他秘密几多年,只到得自家本等,高也高不多些儿。真所谓棋力酒量恰象个前生分定,非人力所能增减也。

  sòng shí,cài zhōu dà lǚ cūn yǒu gè cūn tóng,xìng zhōu míng guó néng,cóng yòu biàn hǎo xià qí。fù mǔ sòng tā zài cūn xué táng dú shū,dé kōng jiù yǔ tóng bàn měi huà gè pán ér,shí qǔ liǎng sè zhuān wǎ kuài zuò zi dǔ shèng。chū xué táng lái,jiàn cūn zhōng lǎo rén jiā měi dòng shǒu xià qí,jí xiù zhuó shǒu ér zhàn zài páng biān,dāi dāi dì sī kàn。huò shí kàn dào nào chù,bù jué xīn yǎng,kǒu lǐ lòu chū zhe bǎ lái zhǐ shǒu huà jiǎo jiào rén,dìng shì xún cháng xiǎng bú dào de miào zhe,zì cǐ rì zhe rì gāo,shì cūn zhōng yǒu míng huì xià qí de gāo shǒu,xiān qián céng ráo guò guó néng jǐ zi de,hòu lái duō fǎn shòu guó néng ráo le,hái xià bù dé liǎng píng。biàn cūn zǒu jiāng lái,bìng wú yí gè duì shǒu。cǐ shí nián cái shí wǔ liù suì,qí míng yǐ zhe yī xiāng。xiāng rén jiàn guó néng xiǎo xiǎo nián jì shǒu duàn gāo dé tū wù,jǐn chuán tā zài tián pàn shí zǎo,yù zhe liǎng gè dào shì dǎ bàn de zài cǎo dì shàng duì zuò ān píng xià qí,tā zài páng biān yòng zhe guān kàn,dào tǔ qù zhe xiào dào:" cǐ zi yì hǎo qí hū?kě jiào yǐ rén jiān cháng shì。" suì jiù píng shàng zhǐ shì tā gōng shǒu shā duó。jiù yìng fáng jù zhī fǎ。yě shì tā tiān yuán suǒ dào,shuō lái jiù jiě,lǐng lüè bù wàng。dào shì shuō:" zì cǐ kě wú dí yú tiān xià yǐ!" xiào bié ér qù,cǐ hòu guǒ rán xià chū lái de jiǒng chū rén shàng,bì dìng suǒ yù shì xiān cháng,dé le xiān jué guò lái de。yǒu de shuō shì zhè xiǎo huǒ zi diào hóu,wú guò shì tā tiān xìng jìn zhè yī jiā,yòu qiě dān zài lǐ tou,suǒ yǐ zhuǎn zào zhuǎn gāo,jí qióng le mì miào,què yòu zhuàn chū jiàn shén jiàn guǐ de tiān huà hōng zhe yú rén。zhè yě shì qiáng kǒu rén bù kěn xìn fú de cháng tài,zǒng lái bù bì biàn qí yǒu wú,què shì qí gāo wú dí shì gè shí de le。

 宋时,蔡州大吕村有个村童,姓周名国能,从幼便好下棋。父母送他在村学堂读书,得空就与同伴每画个盘儿,拾取两色砖瓦块做子赌胜。出学堂来,见村中老人家每动手下棋,即袖着手儿站在旁边,呆呆地厮看。或时看到闹处,不觉心痒,口里漏出着把来指手画脚教人,定是寻常想不到的妙着,自此日着日高,是村中有名会下棋的高手,先前曾饶过国能几子的,后来多反受国能饶了,还下不得两平。遍村走将来,并无一个对手。此时年才十五六岁,棋名已著一乡。乡人见国能小小年纪手段高得突兀,尽传他在田畔拾枣,遇着两个道士打扮的在草地上对坐安枰下棋,他在旁边用着观看,道土觑着笑道:“此子亦好棋乎?可教以人间常势。”遂就枰上指示他攻守杀夺。救应防拒之法。也是他天缘所到,说来就解,领略不忘。道士说:“自此可无敌于天下矣!”笑别而去,此后果然下出来的迥出人上,必定所遇是仙长,得了仙诀过来的。有的说是这小伙子调喉,无过是他天性近这一家,又且耽在里头,所以转造转高,极穷了秘妙,却又撰出见神见鬼的天话哄着愚人。这也是强口人不肯信伏的常态,总来不必辨其有无,却是棋高无敌是个实的了。

  yīn wèi qí míng jì chū,yòu jiān nián xiǎo xī hǎn,biàn yǒu guān yuán shì fū。wáng sūn gōng zǐ yǔ tā wǎng lái。yòu yǒu nà bù fú qì gān shé běn de xiǎo èr gē yǔ tā dǔ sài,shí liǎng wǔ liǎng shū yǔ tā de。guó néng jiàn jiàn shǒu tóu ráo yù,lǐ dù shú nào,xìng gé gāo ào,biàn jǐn le cūn tóng qì zhì,nòng zuò gè sī wén mú yàng。fù mǔ jiàn tā nián zhǎng,yào tì tā qǔ qī。guó néng jiù xīn lǐ wàng tóu dà le,duì fù mǔ shuō dào:" wǒ jiā mén hù dī wēi,mù xià qǔ de qī lái bù guò shì nóng jiā zhī nǚ,cūn zhuāng lòu zhì bú shì wǒ de duì tóu。ér jì yǒu cǐ jué yì,biàn dāng xié cǐ chū yóu jiāng hú jiān,liào bù xū dài zhe pán fèi zǒu。huò zhě bù jū nà lǐ tiān yǒu yuán zài,děng dài yī xīn xiàng yì xún gè duì dé wǒ lái de hǎo nǚ ér wèi qī,fāng le píng shēng zhī yuàn!" fù mǔ jiàn tā shuō de huà dà,biàn jiù zhù le shǒu。

 因为棋名既出,又兼年小希罕,便有官员士夫。王孙公子与他往来。又有那不伏气甘折本的小二哥与他赌赛,十两五两输与他的。国能渐渐手头饶裕,礼度熟闹,性格高傲,变尽了村童气质,弄做个斯文模样。父母见他年长,要替他娶妻。国能就心里望头大了,对父母说道:“我家门户低微,目下取得妻来不过是农家之女,村妆陋质不是我的对头。儿既有此绝艺,便当挟此出游江湖间,料不须带着盘费走。或者不拘那里天有缘在,等待依心象意寻个对得我来的好女儿为妻,方了平生之愿!”父母见他说得话大,便就住了手。

  guò bù duō jǐ rì,zhī jiàn guó néng lìng huàn le yī shēn yī fú,lái bié le fù mǔ chū yóu。fù mǔ yī yǎn kàn qù,xiǎn xiē bù rèn de le。nǐ dào tā zěn shēng dǎ bàn:

 过不多几日,只见国能另换了一身衣服,来别了父母出游。父母一眼看去,险些不认得了。你道他怎生打扮:

  tóu dài bāo jīn,jiǎo dēng fāng lǚ。shēn shàng chuān qiǎn dì shēn yuán de lán fú,yāo jiān xì yī zhuì liǎng gǔ de huáng tāo。ruò fēi gé zhì chuān shì liàn yào de dān tóng,biàn shì dǒng shuāng chéng tóng sī fán de dào lǚ。shuō gāi guó néng gé zhōng yě fú,bàn zuò le dào tóng mú yàng,fù mǔ chī le yī jīng,wèn dào:" ér rú cǐ dǎ bàn,yì yù hé wéi?" guó néng xiào dào:" ér yù cóng cǐ yún yóu sì fāng,biàn xún yí gè hǎo qī zǐ,lái zuò yī duì ěr!" fù mǔ dào:" zhè shì nǐ de zhì qì,yě nán zǔ nǐ。zhǐ shì de shǒu biàn huí,mò tān le bié chù huān lè,wàng le gù xiāng!" guó néng dào:" zhè gè zěn gǎn!" shì rì shì gè huáng dào jí rì,bài bié le fù mǔ,jí shǐ dēng chéng,cóng cǐ zì chēng xiǎo dào rén。

 头戴包巾,脚蹬方履。身上穿浅地深缘的蓝服,腰间系一坠两股的黄绦。若非葛稚川侍炼药的丹童,便是董双成同思凡的道侣。说该国能葛中野服,扮做了道童模样,父母吃了一惊,问道:“儿如此打扮,意欲何为?”国能笑道:“儿欲从此云游四方,遍寻一个好妻子,来做一对耳!”父母道:“这是你的志气,也难阻你。只是得手便回,莫贪了别处欢乐,忘了故乡!”国能道:“这个怎敢!”是日是个黄道吉日,拜别了父母,即使登程,从此自称小道人。

  yí lù xíng qù,xiǎo de biàn liáng shì dì wáng zhī dōu,dìng duō míng shǒu,xiān xiàng biàn jīng jìn fā。dào de jīng zhōng,dàn shì duì jú,wú yǒu bù shū yǔ xiǎo dào rén de,qí míng dà zhèn。wǎng lái duō shì cháo zhōng guì rén,dōng jiā yě lái jiē,xī jiā yě lái yíng,huò shì xíng jiào,huò shì dǔ shèng,hǎo bù rè nào guò rì。què bìng bú jiàn yí gè duì shǒu,yě wú kě yì de nǚ jiā rén zhuàng zhuó yǎn lǐ de。hùn guò le duō shí,zì xiǎng yīn yuán wèi bì zài cǐ,suì lí le jīng shī,yòu dào tài yuánzhēn dìng děng chù yóu dàng。yí lù xíng qí,yǎn jiàn de wú chū qí yòu,fèn rán dào:" wú wén yān shān nǎi liáo guó láng zhǔ zài bǐ chēng dì,xióng lì guò yú biàn jīng,cǐ zhōng bì yǒu gāo rén guó shǒu tiān xià wú dí de zài nèi,jīn wǒ zài zhōng guó jì chēng jué jì,liào rán dào nà lǐ bú dào dé shū yú rén le,hé bù wǎng bǐ yī yóu,xún gè chū tóu de guó shǒu jiào yī jiào gāo dī,yě yǔ zhōng guó tǔ yī tǔ qì,fù tā yí gè yuǎn xiāng yì yù de gāo míng,chuán zhī bù xiǔ?kuàng qiě zì gǔ dào yànzhào duō jiā rén,huò zhě jiè cǐ jì yì,zài wáng gōng guì rén jiā lǐ chū rù,tú dé yí gè hǎo pèi tóu,yě bú jiàn de。" suì jué yì wǎng běi lù jìn fā,fēng sūn shuǐ sù,yè zhù xiǎo xíng,bù duō jǐ rì,yǐ dào le yān shān dì miàn。

 一路行去,晓得汴梁是帝王之都,定多名手,先向汴京进发。到得京中,但是对局,无有不输与小道人的,棋名大震。往来多是朝中贵人,东家也来接,西家也来迎,或是行教,或是赌胜,好不热闹过日。却并不见一个对手,也无可意的女佳人撞着眼里的。混过了多时,自想姻缘未必在此,遂离了京师,又到太原、真定等处游荡。一路行棋,眼见得无出其右,奋然道:“吾闻燕山乃辽国郎主在彼称帝,雄丽过于汴京,此中必有高人国手天下无敌的在内,今我在中国既称绝技,料然到那里不到得输与人了,何不往彼一游,寻个出头的国手较一较高低,也与中国吐一吐气,傅他一个远乡异域的高名,传之不朽?况且自古道燕、赵多佳人,或者借此技艺,在王公贵人家里出入,图得一个好配头,也不见得。”遂决意往北路进发,风飧水宿,夜住晓行,不多几日,已到了燕山地面。

  qiě shuō yān shān xíng shèng,zuǒ huán cāng hǎi,yòu yōng tài xíng,běi zhěn jū yōng,nán jīn hé jì。xiàng chēng tiān fǔ zhī guó,zàn wèi yí zhǔ suǒ dōu。cǐ shí yān shān zhèng shì yē lǜ bù luò chēng zūn zhī suǒ,sòng shí hū zhī wèi běi cháo,xiāng yǔ wèi xiōng dì zhī guó。gài zì shí jìn yǐ lái,yǐ yàn。yún yī shí liù zhōu ràng yǔ bǐ guó le,cóng cǐ jiān rǎn zhōng yuán jiào huà,bǎi yǒu yú nián。suǒ yǐ yí dí míng hào xiàng lái zhǐ shì chán yúkè hánzàn pǔláng zhǔ děng lèi,dào de liáo rén,yì bān chēng dì chēng zōng,yǐ zhì guān yuán zhí míng dà bàn yǔ zhōng guó xiāng cān,yì guān wén wù,bǎi gōng jì yì,jìng yǔ zhōng huá wú èr。liáo guó zuì hǎo de shì yì qí。ruò yǒu dì yī děng gāo qí,chēng wéi guó shǒu,biàn yào qiǎn jìn dào nán cháo qǐng rén bǐ shì。céng yǒu yí gè wáng zǐ zuì gāo,jìn dào nán cháo,zhè biān qí yuàn dài zhào gù sī ràng yě shì dì yī shǒu,jiǎ chēng dì sān shǒu,yǔ tā duì jú,yǐ yī zhāo jiě liǎng zhēng,zhì jīn qí pǔ zhōng chuán xià zhèn shén tóu shì。wáng zǐ yíng bù dé gù dài zhào,wèn tōng shì shuō shì dì sān shǒu。wáng zǐ yuàn jiàn dì yī,zhè biān huí tā dào:" yíng de dì sān,fāng jiàn dì èr,yíng de dì èr,fāng jiàn dì yī。jīn jì yíng bù dé dì sān,shàng bù dé jiàn dì èr,zěn néng gōu jiàn de dì yī?" wáng zǐ zhī dào shì zhēn,tàn kǒu qì dào:" wǒ běi cháo dì yī shǒu yíng bù dé nán cháo dì sān shǒu,zài xià qí hé gān!" shuāi suì qí píng,fú shū ér qù。què bù zhī bèi zhōng guó rén mán guò le,cǐ shì yǐ wǎng de huà。

 且说燕山形胜,左环沧海,右拥太行,北枕居庸,南襟河济。向称天府之国,暂为夷主所都。此时燕山正是耶律部落称尊之所,宋时呼之为北朝,相与为兄弟之国。盖自石晋以来,以燕。云一十六州让与彼国了,从此渐染中原教化,百有余年。所以夷狄名号向来只是单于、可汗、赞普、郎主等类,到得辽人,一般称帝称宗,以至官员职名大半与中国相参,衣冠文物,百工技艺,竟与中华无二。辽国最好的是弈棋。若有第一等高棋,称为国手,便要遣进到南朝请人比试。曾有一个王子最高,进到南朝,这边棋院待诏顾思让也是第一手,假称第三手,与他对局,以一着解两征,至今棋谱中传下镇神头势。王子赢不得顾待诏,问通事说是第三手。王子愿见第一,这边回他道:“赢得第三,方见第二,赢得第二,方见第一。今既赢不得第三,尚不得见第二,怎能勾见得第一?”王子只道是真,叹口气道:“我北朝第一手赢不得南朝第三手,再下棋何干!”摔碎棋枰,伏输而去。却不知被中国人瞒过了,此是已往的话。

  zhǐ shuō nà shí liáo guó wéi qí dì yī chēng guó shǒu de nǎi shì yí gè nǚ zǐ,míng wéi miào guān,yǒu qīn wáng bǎo jǔ,shòu guò cháo tíng cè fēng wèi nǚ qí tóng,shè gè qí sì,jiào shòu mén tú。nǐ dào rú hé jiào shòu?gài wéi qí sān shí èr fǎ,jiē yǒu dìng míng: yǒu" chōng"yǒu" gàn",yǒu" chuò"yǒu" yuē",yǒu" fēi"yǒu" guān",yǒu" zhá"yǒu" zhān",yǒu" dǐng"yǒu" jiān",yǒu" qù"yǒu" mén",yǒu" dǎ"yǒu" duàn",yǒu" xíng"yǒu" lì",yǒu" nà"yǒu" diǎn",yǒu" jù"yǒu" qiāo",yǒu" xié"yǒu" zā",yǒu" xuē"yǒu" cì",yǒu" lēi"yǒu" pū",yǒu" zhēng"yǒu" jié",yǒu" chí"yǒu" shā"yǒu" sōng"yǒu" pán"。miào guān yǐ cǐ děng fǎ chuán shòu yú rén。duō yǒu wáng hóu fǔ zhōng sòng jiāng nán nǚ lái xué qí,yǐ jí dà jiā xiǎo hù shào nián hǎo xì yù xué cǐ dào de,jǐn lái bài tā mén xià,bù jì qí shù,duō hū miào guān wèi shī。miào guān yì yǐ shī dào zì zūn,zhuāng mó zuò yàng,jǐn zì jīn chí,yán xiào bù gǒu,yě yào děng dài duì shǒu,děng xián wèi kěn jià rén。què shì qí shēng chuán bō,mù tā cái sè de yàn gàn le xián tuò,zhǐ shì bù néng shèng tā,yě méi rén gǎn qǐ chǐ qiú pèi。kōng chuán xià gè měi míng,shòu xià xǔ duō mén tú,wǎn jiān shī fù niáng zhǐ shì dú sù ér yǐ。yǒu yī shǒu cí dān dào zhe miào guān hǎo chù:

 只说那时辽国围棋第一称国手的乃是一个女子,名为妙观,有亲王保举,受过朝廷册封为女棋童,设个棋肆,教授门徒。你道如何教授?盖围棋三十二法,皆有定名:有“冲”、有“干”,有“绰”、有“约”,有“飞”、有”关”,有“札”、有“粘”,有“顶”、有“尖”,有“觑”、有“门”,有“打”、有“断”,有“行”、有“立”,有“捺”、有“点”,有“聚”、有“跷”,有“挟”、有“拶”,有“薛”、有“刺”,有“勒”、有“扑”,有“征”、有“劫”,有“持”、有“杀”、有“松”、有“盘”。妙观以此等法传授于人。多有王侯府中送将男女来学棋,以及大家小户少年好戏欲学此道的,尽来拜他门下,不记其数,多呼妙观为师。妙观亦以师道自尊,妆模做样,尽自矜持,言笑不苟,也要等待对手,等闲未肯嫁人。却是棋声传播,慕他才色的咽干了涎唾,只是不能胜他,也没人敢启齿求配。空传下个美名,受下许多门徒,晚间师父娘只是独宿而已。有一首词单道着妙观好处:

  lì zhì běn lái wú ǒu,shén jī zǎo yǐ tōng xuán。píng zhòng jǔ guó mò zhēng xiān,nǚ jiàng chí míng shàn zhàn。yù shǒu wú cán guó shǒu,qiū bō hé huàn qiū xiān。gāo jū shī xí bǎ qí chuán,shí zuō mén shēng yě xuàn。yòu cí jì xī jiāng yuè

 丽质本来无偶,神机早已通玄。枰中举国莫争先,女将驰名善战。玉手无惭国手,秋波合唤秋仙。高居师席把棋传,石作门生也眩。—右词寄《西江月

  huà shuō guó néng zì chēng xiǎo dào rén,yóu dào yān shān,zài fàn diàn zhōng xiē xià,yǐ zhī miào guān shì guó shǒu de huà,liú xīn tàn fǎng。zhī jiàn lái dào sì qián,guǒ rán yí gè shào nián měi mào de nǚ zǐ,zài nà li diǎn zhǐ huà jiǎo jiào rén xià qí。xiǎo dào rén jiàn le,xiān yǐ fēi qù le sān hún,zǒu diào le qī pò,hèn bù dé shuāng shǒu bào zhù le tā zuò yì diǎn liǎng diǎn de shì。xīn lǐ dào:" qiě wèi kě lù jī,kàn tā zhāo fǎ rú hé。" dāi dāi dì xiù zhuó shǒu,zài páng lěng yǎn sī qù。jiàn tā zhāo fǎ hái yǒu bú dào zhī chù,xiǎo dào rén yě bù shuō pò。yī lián jǐ rì,yǒu xiē nài bù dé le,bù jué kǒu zhōng niè rú,dòu lòu chū yī liǎng zhe lái。miào guān chū yú bù yì,jiàn zhǐ diǎn chū lái de duō shì shén zhe,tái yǎn kàn shí,què shì yí gè xiǎo huǒ r,yòu shì dào jiā zhuāng bàn de,qíng zhī yǒu xiē chà yì,xīn lǐ yí dào:" nà lǐ lái cǐ yì yàng de rén?" rěn zhe zhǐ zuò bù cǎi,zhǐ shì dà cì cì jiào tú dì men duì jú。miào guān ǒu rán zhǐ diǎn yī zhāo,xiǎo dào rén hū rǎng bì zhēng dào:" cǐ yī zhāo wèi shì shèng zhe,zhì dì jǐ lù bì rán shòu kuī。" guǒ rán xià dào qí jiān,yī rú xiǎo dào rén suǒ shuō。miào guān xīn jīng dào:" qí zāi cǐ tóng!bù zhī zì hé chǔ ér lái。ruò zài shǐ tā zài cǐ guān kàn,xíng chū wǒ de duǎn chù,zài wéi rén shī,què bù shòu rén xiào huà?" dà shēng hè dào:" cǐ xì jiào qí zhī suǒ,shì hé xián rén luàn rù sī hùn?" biàn jiào liǎng gè tú dì,bǎ xiǎo dào rén gǎn le chū lái,bù róng guān kàn。xiǎo dào rén lěng xiào dào:" zì jiā qí dī,fǎn yào guài rén zhǐ jiào,kàn nǐ duǒ dé guò wǒ me?" fǎn le shǒu duó le chū lái,sī xià xiǎng dào:" hǎo gè měi mào nǚ zǐ!qí suī fēi wǒ bǐ,nǚ rén zhōng yǒu cǐ yě bù yì dé。zhī zài zhè jǐ gè hēi bái zǐ shàng dìng yào zhuàn tā dào shǒu,tǎng bù rú yì,shì bù huán xiāng!" zǒu dào duì mén,wèn gè lǎo zhě dào:" cǐ jiān diàn fáng kě lìn yú rén fǒu?" lǎo zhě dào:" lìn lái hé yòng?" xiǎo dào rén zhuāng" yīn lái kàn qí,yì yù lìn gè fáng ér zhù zhe,zǎo wǎn tōu xué tā liǎng zhe。" lǎo zhě dào:" hǎo hǎo!duì mén nǚ qí shī shì wǒ guó zhōng dì yī shǒu,shuō dào tiān xià wú dí de。xiǎo shī fù xiǎo xiǎo nián jì,yào zài jiāng hú shàng yún yóu,zhèng gāi xué tā xiē zhāo fǎ。lǎo hàn wú ér nǚ,zhǐ yǒu gè lǎo niáng féng rèn dù rì,yě yǔ nǚ qí shī wǎng lái de hǎo。cǐ mén miàn fáng kōng zhe,zhuān yī yǔ yuǎn lái kàn qí de rén xián zuò,chèn jǐ wén chá qián de。xiǎo shī fù yào lìn,jiù dǎ zhǎng lìn le yě hǎo。"

 话说国能自称小道人,游到燕山,在饭店中歇下,已知妙观是国手的话,留心探访。只见来到肆前,果然一个少年美貌的女子,在那里点指划脚教人下11棋。小道人见了,先已飞去了三魂,走掉了七魄,恨不得双手抱住了他做一点两点的事。心里道:“且未可露机,看他着法如何。”呆呆地袖着手,在旁冷眼厮觑。见他着法还有不到之处,小道人也不说破。一连几日,有些耐不得了,不觉口中嗫嚅,逗露出一两着来。妙观出于不意,见指点出来的多是神着,抬眼看时,却是一个小伙儿,又是道家妆扮的,情知有些诧异,心里疑道:“那里来此异样的人?”忍着只做不睬,只是大刺刺教徒弟们对局。妙观偶然指点一着,小道人忽攘臂争道:“此一着未是胜着,至第几路必然受亏。”果然下到其间,一如小道人所说。妙观心惊道:“奇哉此童!不知自何处而来。若再使他在此观看,形出我的短处,在为人师,却不受人笑话?”大声喝道:“此系教棋之所,是何闲人乱入厮混?”便叫两个徒弟,把小道人赶了出来,不容观看。小道人冷笑道:“自家棋低,反要怪人指教,看你躲得过我么?”反了手踱了出来,私下想道:“好个美貌女子!棋虽非我比,女人中有此也不易得。只在这几个黑白子上定要赚他到手,倘不如意,誓不还乡!”走到对门,问个老者道:“此间店房可赁与人否?”老者道:“赁来何用?”小道人庄“因来看棋,意欲赁个房儿住着,早晚偷学他两着。”老者道:“好好!对门女棋师是我国中第一手,说道天下无敌的。小师父小小年纪,要在江湖上云游,正该学他些着法。老汉无儿女,止有个老娘缝纫度日,也与女棋师往来得好。此门面房空着,专一与远来看棋的人闲坐,趁几文茶钱的。小师父要赁,就打长赁了也好。”

  xiǎo dào rén jiù zài xiù lǐ mó chū bāo lái,jiǎn yí kuài dà xiē de yín zi,yǔ tā zuò le dìng qián,chōu shēn dào fàn diàn zhōng,bān qǔ xíng náng,dào zhè duì mén diàn zhōng ān xià。pū shè yǐ dìng,jiàn diàn zhōng yǒu jiàn chéng è jiù de mù pái zài nà li,tā jiù yǔ diàn zhǔ rén shuō,yào jiè lái xiě gè zhāo pái。lǎo zhě dào:" yào zhāo pái hé yòng?mò fēi yǒu bié yàng gāo shù fǒu?" xiǎo dào rén dào" yě yào zài cǐ jiào jiào xià qí,yǔ duì mén qí shī sài yī sài。" lǎo zhě dào" yào zhāo pái hé yòng?mò fēi yǒu bié yàng gāo shù fǒu?" xiǎo dào rén dào:" yě yào zài cǐ jiào jiào xià qí,yǔ duì mén qí shī sài yī sài。" lǎo zhě zhuāng" bù dāng rén zǐ,nà lǐ hái tǎo gè duì shǒu me!" xiǎo dào rén dào:" nǐ bú yào guǎn,zhǐ jiè wǒ pái biàn shì。" lǎo zhě dào:" pái zì kōng zhe,dàn píng qǔ yòng,zhǐ bú yào rě chū shì lái,zuò le huà bǎ。" xiǎo dào rén dào:" bù fáng,bù fáng。" jiù qǔ chū wén fáng sì bǎo lái,mó dé mò nóng,zhàn dé bǐ bǎo,huī chū yī zhāng pái lái,shù zài diàn miàn mén kǒu。zhǐ yīn cǐ pái yī chū,yǒu fèn gōng jué jì jiā rén,wàng píng ér nà kuǎn yuǎn lái yóu kè,chū shǒu yǐ chéng hūn。nǐ dào pái shàng xiě de shì shèn huà lái?tā xiě dào: rǔ nán xiǎo dào rén shǒu tán,fèng ráo tiān xià zuì gāo shǒu yī xiān。

 小道人就在袖里模出包来,拣一块大些的银子,与他做了定钱,抽身到饭店中,搬取行囊,到这对门店中安下。铺设已定,见店中有见成垩就的木牌在那里,他就与店主人说,要借来写个招牌。老者道:“要招牌何用?莫非有别样高术否?”小道人道“也要在此教教下棋,与对门棋师赛一赛。”老者道“要招牌何用?莫非有别样高术否?”小道人道:“也要在此教教下棋,与对门棋师赛一赛。”老者庄“不当人子,那里还讨个对手么!”小道人道:“你不要管,只借我牌便是。”老者道:“牌自空着,但凭取用,只不要惹出事来,做了话靶。”小道人道:“不妨,不妨。”就取出文房四宝来,磨得墨浓,蘸得笔饱,挥出一张牌来,竖在店面门口。只因此牌一出,有分工绝技佳人,望枰而纳款;远来游客,出手以成婚。你道牌上写的是甚话来?他写道:汝南小道人手谈,奉饶天下最高手一先。

  lǎo zhě kàn jiàn le,dào:" tiān xià zuì gāo shǒu nǐ hái yào ráo tā xiān lī!hǎo dà huà,hǎo dà huà!zhǐ pà jiàn wǒ nǚ qí shī bù dé。" xiǎo dào rén dào:" zhèng yào ráo dé nǐ nǚ qí shī,cái wèi gāo shǒu。" lǎo zhě shì xìn bù xìn,zǒu jìn lǐ miàn qù,bǎ zhèi xiē huà gào sù lǎo mā。lǎo mā dào:" yuǎn fāng lái de rén gǎn kāi dà kǒu,huò zhě yǒu xiē shǒu duàn yě bú jiàn de。" lǎo zhě dào:" diǎn diǎn nián jì,nà lǐ biàn yǒu shén me shǒu duàn?" lǎo mā dào

 老者看见了,道:“天下最高手你还要饶他先哩!好大话,好大话!只怕见我女棋师不得。”小道人道:“正要饶得你女棋师,才为高手。”老者似信不信,走进里面去,把这些话告诉老嬷。老嬷道:“远方来的人敢开大口,或者有些手段也不见得。”老者道:“点点年纪,那里便有什么手段?”老嬷道

 " yǒu zhì bù zài nián gāo,wǒ men nǚ qí shī yòu shì jīn nián jì de me?" lǎo zhě dào:" wǒ men xià zhe zhè yàng yí ge rén yǔ duì mén zuò dí,yě shì yī chǎng xiào huà。qiě kàn tā zuò chū biàn jiàn。"

 “有智不在年高,我们女棋师又是今年纪的么?”老者道:“我们下着这样一个人与对门作敌,也是一场笑话。且看他做出便见。”

  bù shuō tā lǎo kǒu ér liǎng xià jī nóng,qiě shuō zhè biān lì chū pái lái,zǎo yǐ yǒu rén bào yǔ miào guān dé zhī。miào guān jiàn shuō xiě de shì" ráo tiān xià zuì gāo shǒu",míng shì yǔ tā fàng duì de le。qíng zhī shì zuó rì kàn qí de xiǎo huǒ,xīn zhōng hǎo shēng fèn fèn bù píng,xiǎng dào:" wǒ zài cǐ shàn míng yǐ jiǔ,nà lǐ lái zhè gè xiǎo yuān jiā lái xún wǒ men de cuò chǔ?" fā gè hěn,yào jiù yǔ tā jué gè shèng fù,yòu zhuǎn yí gè niàn tou dào:" tā zuó rì kàn qí shí,ǒu rán zhǐ diǎn de zhāo shù duō zài wǒ yì xiǎng zhī wài。jiǎ ruò yǔ tā jué yī jú,xìng ér wǒ shèng,pī pò tā zhāo pái,gǎn tā zǒu lù bù nán wàn yī shū yǔ tā le,cǐ míng yī chū,nà lǐ hái xiǎn de yǒu wǒ?cǐ shì bù kě zào cì,xū zhe yí gè xiān tàn yī tàn xiāo xī zài zuò jì jiào。" miào guān yǒu gè dì zǐ zhāng shēng,shì tā mén xià zuì dé yì de gāo shǒu,yě shì chú le shī fù zài wú dí shǒu de。miào guān huàn tā lái,shuō dào:" duì mén rǔ nán xiǎo dào rén kǒu shuō dà huà,wèi bǔ shǒu duàn xū shí。wǒ yù yǔ jué shū yíng,wèi kě zào cì。jù rǔ lì liàng,yǐ yǔ wǒ zhēng bù duō xiē ér le,rǔ kě xiān wǎng yī shì,kàn rǔ yǔ bǐ yōu liè,biàn kě yǐ dìng bǐ qí pǐn。"

 不说他老口儿两下唧哝,且说这边立出牌来,早已有人报与妙观得知。妙观见说写的是“饶天下最高手”,明是与他放对的了。情知是昨日看棋的小伙,心中好生忿忿不平,想道:“我在此擅名已久,那里来这个小冤家来寻我们的错处?”发个狠,要就与他决个胜负,又转一个念头道:“他昨日看棋时,偶然指点的着数多在我意想之外。假若与他决一局,幸而我胜,劈破他招牌,赶他走路不难;万一输与他了,此名一出,那里还显得有我?此事不可造次,须着一个先探一探消息再作计较。”妙观有个弟子张生,是他门下最得意的高手,也是除了师父再无敌手的。妙观唤他来,说道:“对门汝南小道人口说大话,未卜手段虚实。我欲与决输赢,未可造次。据汝力量,已与我争不多些儿了,汝可先往一试,看汝与彼优劣,便可以定彼棋品。”

  zhāng shēng lǐng mìng ér chū,zǒu dào xiǎo dào rén diàn zhōng,jiù píng qiú jiào。zhāng shēng ràng xiǎo dào rén shì kè,xiǎo dào rén dào:" xiǎo pái bo yǒu yán zài qián,zhē mò shì tóng zi yě yào ráo tā yī xiān,jué bù zì jiā xià qǐ。ruò shū yǔ zú xià shí,shòu ràng wèi chí。" zhāng shēng zhǐ de zhàn xiān xià le。zhāng shēng qióng sī jí xiǎng fāng cái xià de yī zhāo,xiǎo dào rén zhǐ suí shǒu yīng qù,bú dào dé wán jú,zhāng shēng yǐ bài。zhāng shēng gǒng shǒu fú shū dào:" kè yì guǒ gāo,fēi mǒu dí shǒu,zēng ráo yī zi,fāng kě zài qǐng jiào。" guǒ rán bǎi xià èr zi,rán hòu qǐng xiǎo dào rén duì xià。zhāng shēng yòu shū le yī pán。zhāng shēng xīn fú,dào:" hái ráo bú zhù,zài zēng yī zi。" zēng zhì sān zi,rán hòu zhāng shēng jué de sōng xiē,qià qià xià gè liǎng píng。kàn guān tīng shuō: fán qí yǒu dí shǒu,yǒu ráo xiān,yǒu xiān liǎng。shòu ráo sān zi,jué pǐn zhōng zhōng,wèi néng tōng yōu,kě chēng yòng zhì。shòu dé guó shǒu sān zi ráo de,yě suàn shì gāo qiáng le。zhǐ wèi zhāng shēng yě shì miào guān mén xià chū sè dì zǐ,gù cǐ hái zhèng dé lái,ruò shì bié yí gè,xū dòng shǒu bù dé,kàn lái zhǐ shì xiǎo dào rén gāo dé jǐn le。xiǎo dào rén sān jú hòu duì zhāng shēng dào:" zú xià zhī qí yě suàn gāo qiáng,kě jiàn shàng guó yī bān yǐ。bù zhī kě yǒu kān yǔ xiǎo dào duì dí de qǐng chū yí gè lái,xiǎo dào qíng yuàn lǐng jiào。" zhāng shēng xiǎo de cǐ yán shì nuò tā shī fù chū mǎ,bù gǎn yìng dá,zuò bié ér qù。lái dào miào guān gēn qián mì gào dào:" cǐ xiǎo dào rén jì yì shén gāo,pà wú shī yě yào ràng tā yī bù。" miào guān yáo shǒu,jiè tā bù kě shuō pò,rě rén chǐ xiào。zì cǐ zhī hòu,miào guān bù gǎn gōng rán kāi sì jiào qí。

 张生领命而出,走到小道人店中,就枰求教。张生让小道人是客,小道人道:“小牌卜有言在前,遮末是同子也要饶他一先,决不自家下起。若输与足下时,受让未迟。”张生只得占先下了。张生穷思极想方才下得一着,小道人只随手应去,不到得完局,张生已败。张生拱手伏输道:“客艺果高,非某敌手,增饶一子,方可再请教。”果然摆下二子,然后请小道人对下。张生又输了一盘。张生心服,道:“还饶不住,再增一子。”增至三子,然后张生觉得松些,恰恰下个两平。看官听说:凡棋有敌手,有饶先,有先两。受饶三子,厥品中中,未能通幽,可称用智。受得国手三子饶的,也算是高强了。只为张生也是妙观门下出色弟子,故此还挣得来,若是别一个,须动手不得,看来只是小道人高得紧了。小道人三局后对张生道:“足下之棋也算高强,可见上国一斑矣。不知可有堪与小道对敌的请出一个来,小道情愿领教。”张生晓得此言是搦他师父出马,不敢应答,作别而去。来到妙观跟前密告道:“此小道人技艺甚高,怕吾师也要让他一步。”妙观摇手,戒他不可说破,惹人耻笑。自此之后,妙观不敢公然开肆教棋。

  páng rén jiàn le biāo pái,yǐ zì jīng hài,yòu jiàn miào guān shōu liǎn qǐ lái,nà zhāng shēng shòu ráo sān zi zhī shuō,jiàn jiàn yǒu rén chuán jiāng kāi qù,zhèng bù zhī zhè xiǎo dào rén yǔ miào guān guǒ shì gāo xià rú hé。zì yǒu zhèi xiē hǎo shì de rén sān sān liǎng liǎng yì lùn,yǒu de dào:" wǒ men qí shī bù yǔ jiào shèng fù,xiǎng shì bù fàng tā zài yǎn lǐ de le。" yǒu de dào:" tā pái shàng míng shuō ráo tiān xià zuì gāo shǒu yī xiān,wǒ men qí shī nán dào rěn de zhè huà qǐ,bù yǔ zhēng xióng?bì shì gè yǒu xiē běn lǐng de,qí shī bù gǎn zào cì chū tóu。" yǒu de dào:" wǒ men qí shī xiàn shì běn guó dì yī shǒu,bìng wú yí gè nán rén yíng de tā de,nán dào bié chù lái zhè gè xiǎo xiǎo dào rén biàn nèn dì gāo qiáng bù chéng?shì bì děng tā liǎng gè duì yī duì jú,dìng gè shū yíng lái wǒ men kàn yī kàn,yě shì zhuó shí yǒu qù de shì。" yòu yí gè dào:" miào shì miào,tā men qǐ kěn qīng fàng duì?shì bì zhòng rén chū xiē lì wù yǔ tā men dǔ shèng,cái nòng dé chéng。" nèi zhōng yǒu gè hú dà láng dào:" miào!miào!wǒ qíng yuàn zhù qián wǔ shí qiān。" zhī gōng zǐ dào:" nǐ chū wǔ shí qiān,nán dào wǒ yòu shǎo dé bù chéng?yě shì wǔ shí qiān!" qí yú de yě yǒu rèn chū shí qiānwǔ qiān de,yī shí còu lái,yǒu le èr bǎi qiān zhī shù。zhòng rén jiù tuī hú dà láng zuò gè shōu zhǎng zhī rén,liǎn chū qián lái duō zhī fù yǔ tā,jiù děng tā yuē qī duì jú,lín shí kàn shū yíng duì fù fā lì wù,míng wéi" bǎo jú",cǐ yě shì dǔ shèng de jiù guī。qí shí zhòng rén yì lùn yǐ dìng,hú dà láng děng lì wù qí le,biàn qù liǎng biān yuē rì bǐ shì shǒu duàn。guǒ rán liǎng biān duō yīng yǔn le,yuē zài dì sān rì wǔ shí zài dà xiàng guó sì fāng zhàng nèi duì jú。zhòng rén sàn qù,dào qī zài huì。

 旁人见了标牌,已自惊骇,又见妙观收敛起来,那张生受饶三子之说,渐渐有人传将开去,正不知这小道人与妙观果是高下如何。自有这些好事的人三三两两议论,有的道:“我们棋师不与较胜负,想是不放他在眼里的了。”有的道:“他牌上明说饶天下最高手一先,我们棋师难道忍得这话起,不与争雄?必是个有些本领的,棋师不敢造次出头。”有的道:“我们棋师现是本国第一手,并无一个男人赢得他的,难道别处来这个小小道人便恁地高强不成?是必等他两个对一对局,定个输赢来我们看一看,也是着实有趣的事。”又一个道:“妙是妙,他们岂肯轻放对?是必众人出些利物与他们赌胜,才弄得成。”内中有个胡大郎道:“妙!妙!我情愿助钱五十千。”支公子道:“你出五十千,难道我又少得不成?也是五十千!”其余的也有认出十千、五千的,一时凑来,有了二百千之数。众人就推胡大郎做个收掌之人,敛出钱来多支付与他,就等他约期对局,临时看输赢对付发利物,名为“保局”,此也是赌胜的旧规。其时众人议论已定,胡大郎等利物齐了,便去两边约日比试手段。果然两边多应允了,约在第三日午时在大相国寺方丈内对局。众人散去,到期再会。

  nǚ qí tóng miào guān dé le cǐ xìn,suī rán yīng yǔn,xīn xià yǒu xiē xū qiè,dào:" lì wù shì xiǎo shì,bù zhēng yǔ tā dǔ shèng,yī xià zǐ shū le,wǎng sòng le rì qián zhī míng!cǐ zi yuǎn lái zuò kè,bì rán hǎo lì,bù rú sī xià mǎi zhǔ tā,qiú tā ràng wǒ xiē ér,wǒ míng shōu le lì wù,àn dì jiā tiān xiē yǔ tā,tā liào wú bù kěn de。zěn de gè rén lái yǔ wǒ tōng cǐ xìn xī biàn hǎo?" yòu pà dì zǐ men jiàn xiào,bù hǎo shāng liáng dé。sī liang duì mén diàn zhǔ lǎo mā cháng lái cǐ féng yī bǔ shang de,xiǎo dào rén zhèng xià zài tā jiā,hé bù yāng tā lái zuò gè yǐn tóu shuō hé zhè huà yě hǎo?suàn jì dìng le,xū dì zhe gè nǚ shǐ zhāo tā lái shuō huà。

 女棋童妙观得了此信,虽然应允,心下有些虚怯,道:“利物是小事,不争与他赌胜,一下子输了,枉送了日前之名!此子远来作客,必然好利,不如私下买嘱他,求他让我些儿,我明收了利物,暗地加添些与他,他料无不肯的。怎得个人来与我通此信息便好?”又怕弟子们见笑,不好商量得。思量对门店主老嬷常来此缝衣补裳的,小道人正下在他家,何不央他来做个引头说合这话也好?算计定了,魆地着个女使招他来说话。

  lǎo mā tīng dé,biàn sān jiǎo liǎng bù zǒu guò duì mén lái,jiàn le miào guān,dào:" qí shī niáng zǐ,yǒu hé fēn fù?" miào guān zhí yǐn tā dào zì jǐ wò fáng lǐ tou zuò xià le。miào guān kāi kǒu dào:" yǒu jiàn shì yào yǔ mā mā shāng liáng zé gè。" lǎo mā dào:" hé shì?" miào guān dào:" rǔ nán xiǎo dào rén zhèng zài mā mā jiā lǐ xià zhe,nú yǒu jù huà yào mā mā shuō yǔ tā。mā mā,hǎo shuō de me?" lǎo mā dào:" tā zì shì qí gāo,zhèng hǎo lái yǔ niáng zǐ fàng duì。niáng zǐ què yòu yào yǔ tā shuō shèn me huà?" miào guān dào:" zhèng wèi duì jú de shì yào yǔ mā mā shāng liáng。nú zài cǐ xíng jiào yǐ jiǔ,nà gè wáng hóu fǔ zhōng bù huàn nú shì qí shī?xún biàn yī guó méi yǒu nú de duì shǒu,yǎn jiàn de shǒu xià shōu zhe xǔ duō tú dì lī。jīn yuǎn lái de xiǎo dào rén què shuō ráo jǐn tiān xià de dà huà,nú céng jiào zuì gāo shǒu de dì zǐ zhāng shēng qù shì tā liǎng jú,huí lái shuō tā shǒu duàn pō gāo。zhòng rén yào kàn wǒ měi liǎng xià běn shì,yuē dìng hòu rì fàng duì,wàn yī shū yǔ tā le,yī zé sàng le běn cháo tǐ miàn,èr zé shī le rì qián míng shēng,bú shì shuǎ chù。yì yù yāng mā mā sī xià yǔ tā shuō shuō,zuò gè rén qíng,ràng wǒ xiē gè。" mā mā dào:" niáng zǐ zhǐ shì fàng chū rì qián de běn shì lái yíng tā fāng hǎo,zěn me zhé le zhì qì fǎn qù qiú tā?kuàng qiě jiàn dǔ kàn lì wù lī,tā rú hé kěn ràng?" miào guān dào:" lì wù shì xiǎo shì,tā ruò kěn ràng nú yíng le,nú yī háo bù qǔ,sī xià réng jiù hái tā。" mā mā dào:" tā yíng le nǐ qí,lì wù pà bú shì tā de?yòu tǎo gè dà jiā hē shēng cǎi bù hǎo?què míng shū yǔ nǐ le,sī xià shòu zhèi xiē shuō bù xiǎng de qián,tā yě bù kěn。" miào guān dào" nú zài yú lì wù zhī wài sī xià zèng tā wǔ shí qiān。tā yǔ nú wú chóu,qiě yòu bú shì běn guó rén,shēng míng bù guān shén me gān xì。dé le ruò gān lì wù,yòu dé le nú zhèi xiē sī zèng,yě gōu le tā le。zhǐ yào mā mā tì nú zhì yì yú tā,shuō nú yǐ gān fú,bù bì zài rén qián yíng nú,chū nú zhī chǒu biàn shì。" mā mā dào:" shuō biàn qù shuō,kěn bù kěn zhǐ píng dé tā。" miào guān dào:" quán zhàng mā mā shuō de hǎo xiē,kěn shí nú zì lìng xiè mā mā。" lǎo mā dào:" duì mén duì hù,rì qián xiāng chǔ miàn shàng,shèn me dà shì shuō qǐ xiè lái!" xī xī de xiào le chū qù。

 老嬷听得,便三脚两步走过对门来,见了妙观,道:“棋师娘子,有何分付?”妙观直引他到自己卧房里头坐下了。妙观开口道:“有件事要与嬷嬷商量则个。”老嬷道:“何事?”妙观道:“汝南小道人正在嬷嬷家里下着,奴有句话要嬷嬷说与他。嬷嬷,好说得么?”老嬷道:“他自恃棋高,正好来与娘子放对。我见老儿说道:‘众人出了利物,约看后日对局’。娘子却又要与他说甚么话?”妙观道:“正为对局的事要与嬷嬷商量。奴在此行教已久,那个王侯府中不唤奴是棋师?寻遍一国没有奴的对手,眼见得手下收着许多徒弟哩。今远来的小道人却说饶尽天下的大话,奴曾教最高手的弟子张生去试他两局,回来说他手段颇高。众人要看我每两下本事,约定后日放对,万一输与他了,一则丧了本朝体面,二则失了日前名声,不是耍处。意欲央嬷嬷私下与他说说,做个人情,让我些个。”嬷嬷道:“娘子只是放出日前的本事来赢他方好,怎么折了志气反去求他?况且见赌看利物哩,他如何肯让?”妙观道:“利物是小事,他若肯让奴赢了,奴一毫不取,私下仍旧还他。”嬷嬷道:“他赢了你棋,利物怕不是他的?又讨个大家喝声采不好?却明输与你了,私下受这些说不响的钱,他也不肯。”妙观道“奴再于利物之外私下赠他五十千。他与奴无仇,且又不是本国人,声名不关什么干系。得了若干利物,又得了奴这些私赠,也勾了他了。只要嬷嬷替奴致意于他,说奴已甘伏,不必在人前赢奴,出奴之丑便是。”嬷嬷道:“说便去说,肯不肯只凭得他。”妙观道:“全仗嬷嬷说得好些,肯时奴自另谢嬷嬷。”老嬷道:“对门对户,日前相处面上,甚么大事说起谢来!”嘻嘻的笑了出去。

  zǒu dào jiā lǐ,jiàn le xiǎo dào rén,bǎ miào guān yāo qù de shuō huà yī shí yī wǔ duì tā shuō le。xiǎo dào rén jiàn shuō bà,biàn mǎn dǔ zi yǎng qǐ lái,dào:" hǎo!hǎo!tiān sòng gè lǎo pó lái yǔ wǒ le。" huí yán dào:" xiǎo zi suī rán nián yòu yuǎn yóu,kào zhe xiē xiǎo jì yì,bú dào dé shǎo le yòng dù,nà qián cái pō bù xī hǎn,zhǐ shì lǚ dǐ gū dān。xiǎo niáng zǐ ruò yào wǒ xiāng ràng shí,xū yī dé wǒ yī jiàn shì,wú bù cóng mìng。" lǎo mā dào:" kě yào zěn shēng?" xiǎo dào rén xǐ zhe liǎn dào:" mā mā shì huì shì de,dìng yào shuō chū lái?" lǎo mā dào:" shuō de míng bái,zán hǎo qù shuō。" xiǎo dào rén dào:" rì lǐ rén miàn qián duì jú,wǒ biàn ràng ràng tā wǎn jiān yào tā lái bèi wō lǐ duì jú,tā xū ràng ràng wǒ。" lǎo mā dào:" bù dāng rén zǐ!hòu shēng jiā tǎo pián yí de huà mò shuō!" xiǎo dào rén dào:" bú shì tǎo pián yí。xiǎo zi yuán fēi tān cái bó ér lái,suǒ yǐ zhù cǐ xǔ jiǔ,zhuān mù nǚ qí shī zhī yán sè ěr!mā mā wèi wǒ duō duō zhì yì,ruò kěn kè wǒ bàn xiǎng zhī huān,xiǎo zi gān xīn zhà shū,yī wén bù qǔ ruò bú jiàn xǔ,biàn dāng jǐn zhe běn shì duì jú,bù gǎn kè qíng。" lǎo mā dào:" yán zhòng,yán zhòng!lǎo shēn zěn hǎo chū kǒu?" xiǎo dào rén dào:" nǐ shì fù dào jiā,duì nǚ rén jiǎng huà yǒu shèn hài xiū?zhè shì tā hóu jí zhī shì,biàn yī wǒ shuō le,liào bù guài nǐ。" shuō bà,biàn shēn shēn yī nuò dào:" shì chéng lìng xiè méi rén。" lǎo mā xiào dào:" xiǎo xiǎo nián jì,dǎo hǎo lǎo liǎn pí。shuō biàn qù shuō,wàn yī tǎo dé mà shí,xū yào nǐ péi lǐ。" xiǎo dào rén dào:" bāo nǐ bù mà de。" lǎo mā zhǐ de yòu zǒu jiāng guò duì mén qù。

 走到家里,见了小道人,把妙观邀去的说话一十一五对他说了。小道人见说罢,便满肚子痒起来,道:“好!好!天送个老婆来与我了。”回言道:“小子虽然年幼远游,靠着些小技艺,不到得少了用度,那钱财颇不希罕,只是旅邸孤单。小娘子若要我相让时,须依得我一件事,无不从命。”老嬷道:“可要怎生?”小道人喜着脸道:“妈妈是会事的,定要说出来?”老妈道:“说得明白,咱好去说。”小道人道:“日里人面前对局,我便让让他;晚间要他来被窝里对局,他须让让我。”老嬷道:“不当人子!后生家讨便宜的话莫说!”小道人道:“不是讨便宜。小子原非贪财帛而来,所以住此许久,专慕女棋师之颜色耳!嬷嬷为我多多致意,若肯客我半响之欢,小子甘心诈输,一文不取;若不见许,便当尽着本事对局,不敢客情。”老嬷道:“言重,言重!老身怎好出口?”小道人道:“你是妇道家,对女人讲话有甚害羞?这是他喉急之事,便依我说了,料不怪你。”说罢,便深深一诺道:“事成另谢媒人。”老嬷笑道:“小小年纪,倒好老脸皮。说便去说,万一讨得骂时,须要你赔礼。”小道人道:“包你不骂的。”老嬷只得又走将过对门去。

  miào guān zhèng zài xīn xià xū qiè,zhuān wàng huí yīn。jiàn le lǎo mā,liǎn shàng duī xià xiào yāng dào:" yǒu fán mā mā zūn bù,suǒ shuō de shì kě tīng yī me?" lǎo mā dào:" lǎo shēn mó le bàn jié shé tou,yī dào yě yī dé,zhǐ yào niáng zǐ yě yī tā yī jiàn shì。" miào guān dào:" zhē mò shì shèn me shì?qiě shuō jiāng lái。nú yī tā shǐ le。" lǎo mā dào:" ruò shì niáng zǐ kěn yī,dào yě bù fèi běn qián。" miào guān dào:" guǒ shì shèn me shì?" lǎo mā zhí" zhè jiàn shì,yì shí zhì yì,nán shí zhì nán。niáng zǐ shù lǎo shēn bù zhī jìn tuì de zuì,fāng hǎo kāi kǒu。" miào guān dào:" nú yǒu shì xiāng yāng,mā mā jǐn zhe yǒu huà biàn shuō,qǐ gǎn yǒu xián?" lǎo mā yòu jiǎ yì tuī ràng le yī huí,fāng cái dài xiào shuō dào:" xiǎo dào rén zhī shēn zài cǐ,suǒ mù niáng zǐ cái sè jiān quán,tā yīn gōu dòng lǐ xiǎng tiān é ròu chī lī!" miào guān tòng hóng le liǎn,bàn xiǎng bù yǔ。lǎo mā dào:" niáng zǐ bù bì jiàn guài,zhè gè yuán shì tā wàng xiǎng,bú shì lǎo shēn zhuàn zào chū lái de huà。niáng zǐ zěn shēng suàn jì,huí tā biàn liǎo。" miào guān dào

 妙观正在心下虚怯,专望回音。见了老嬷,脸上堆下笑央道:“有烦嬷嬷尊步,所说的事可听依么?”老嬷道:“老身磨了半截舌头,依倒也依得,只要娘子也依他一件事。”妙观道:“遮莫是甚么事?且说将来。奴依他使了。”老嬷道:“若是娘子肯依,倒也不费本钱。”妙观道:“果是甚么事?”老嬷直“这件事,易时至易,难时至难。娘子恕老身不知进退的罪,方好开口。”妙观道:“奴有事相央,嬷嬷尽着有话便说,岂敢有嫌?”老嬷又假意推让了一回,方才带笑说道:“小道人只身在此,所慕娘子才色兼全,他阴沟洞里想天鹅肉吃哩!”妙观通红了脸,半响不语。老嬷道:“娘子不必见怪,这个原是他妄想,不是老身撰造出来的话。娘子怎生算计,回他便了。”妙观道

 " wǒ qǐ chū yuán shuō lì wù zhī wài zài zèng wǔ shí qiān,yě bù wéi qīng xiān,zhǐ kě rú cǐ qiú tā le。kěn ràng bù kěn ràng,hǎo dǎi huí wǒ biàn liǎo,zěn hú shuō dào zhè gè suǒ zài?xiū rén dā dā de。" lǎo mā dào:" lǎo shēn yě bǎ niáng zǐ de huà yī yī shuō le。tā shuō dào,yuán bù xī hǎn qián cái,zhǐ yào niáng zǐ yǔn cǐ yī shì,gān xīn xiāng ràng,lì wù kě yǐ fēn wén bù qǔ。jiào lǎo shēn jiù méi fǎ huí tā le,suǒ yǐ zhǐ de lái yǔ niáng zǐ zhí shuō。lǎo shēn yě xiǎo de bù gāi shuō de,què shì jì yào tā xiāng ràng,tā yǒu huà,bù gǎn yǐn mán。" miào guān dào:" mā mā,tā fēn míng bǎ cǐ huà xié zhì zhe wǒ,wǒ yě bù hǎo huí dé。" mā mā dào:" ruò bù huí tā,tā duì jú zhī shí jué bù róng qíng。niáng zǐ yě yào zì jiā suàn jì。" miào guān jiàn shuō dào duì jú,dǔ zi lǐ yòu qiè jiāng qǐ lái,xiǎng zhe shuō dào zhè huà,yòu yǒu xiē qì bù fèn,sī liang dào:" pǒ nài zhè méi lián chǐ de xiǎo dì zǐ hái ér!wǒ qiě jiāng jì jiù jì,hōng tā zé gè。" duì lǎo niáng dào:" cǐ huà xiū rén,bù hǎo zhí shuō。mā mā jiàn tā,zhǐ hán hu shuō dào ruò kěn xiāng ràng,zì rán gǎn dé fēi qiǎn,bì dāng zhòng bào jiù shì le。" mā mā dé le cǐ yán,xiǎng dào:" rú cǐ shuō huà,biàn yǐ shì yìng chéng de le。wǒ qiě zài lǐ tou cuō hé le tā liǎng kǒu,bì yǒu hǎo chù dào wǒ。" qiān huān wàn xǐ,jiù zhuǎn shēn dào diàn zhōng lái,bǎ qián yán huí le xiǎo dào rén。xiǎo dào rén shào nián xīn xìng,jiàn shuō yǒu xiē kǒu fēng ér,biàn yī tuán gāo xìng,pí fēng sāo yǎng qǐ lái,dào:" suī rán rú cǐ,chuán yán sòng yǔ bù zú wéi píng,zhí dài dāng miàn xiāng jiàn qīn kǒu xǔ xià le,fāng wú fān huǐ。" lǎo mā zhǐ de yòu qù yǔ miào guān shuō le。miào guān yǒu xīn qiú tā,wú yán kě cí,zhǐ de yuē tā huáng hūn shí hòu dēng qián yī yī wèi dìng。

 “我起初原说利物之外再赠五十千,也不为轻鲜,只可如此求他了。肯让不肯让,好歹回我便了,怎胡说到这个所在?羞人答答的。”老嬷道:“老身也把娘子的话一一说了。他说道,原不希罕钱财,只要娘子允此一事,甘心相让,利物可以分文不取。叫老身就没法回他了,所以只得来与娘子直说。老身也晓得不该说的,却是既要他相让,他有话,不敢隐瞒。”妙观道:“嬷嬷,他分明把此话挟制着我,我也不好回得。”嬷嬷道:“若不回他,他对局之时决不容情。娘子也要自家算计。”妙观见说到对局,肚子里又怯将起来,想着说到这话,又有些气不忿,思量道:“叵耐这没廉耻的小弟子孩儿!我且将计就计,哄他则个。”对老娘道:“此话羞人,不好直说。嬷嬷见他,只含糊说道若肯相让,自然感德非浅,必当重报就是了。”嬷嬷得了此言,想道:“如此说话,便已是应承的了。我且在里头撮合了他两口,必有好处到我。”千欢万喜,就转身到店中来,把前言回了小道人。小道人少年心性,见说有些口风儿,便一团高兴,皮风骚痒起来,道:“虽然如此,传言送语不足为凭,直待当面相见亲口许下了,方无番悔。”老嬷只得又去与妙观说了。妙观有心求他,无言可辞,只得约他黄昏时候灯前一揖为定。

  shì wǎn,lǎo mā lǐng le xiǎo dào rén jìng dào guān sì zhōng kè zuò lǐ zuò le。miào guān chū lái xiāng jiàn,bài bà,xiǎo dào rén kāi kǒu dào:" xiǎo zi yún yóu dào cǐ,jiàn de xiǎo niáng zǐ fāng kè,shí fēn jiǎo xìng。" miào guān dào:" nú jiā ǒu yǐ xiǎo yì shàn míng guó zhōng,bù xiǎng yù zhe gāo shǒu xià lín。nú jiā běn bù gǎn xiāng dí,zhēng nài zhòng xīn yù jiào shèng fù,bù dé bù zài bān mén nòng fǔ。suǒ yǒu fèng qiú xīn shì yǐ tuō diàn zhǔ mā mā shuō guò,wàn wàng bāo róng zé gè。" xiǎo dào rén dào:" xiǎo niáng zǐ fēn fù,xiǎo zi qǐ gǎn yǒu wéi!zhǐ shì xiǎo zi yǎng mù xiǎo niáng zǐ yǐ jiǔ,suǒ yǐ zài duì yù qī chí,bù rěn shě qù。jīn kè guǎn gū dān,ruò méng xiǎo niáng zǐ yǒu jiàn lián zhī xīn,duì jú zhī shí,xiǎo zi qǐ gǎn bù chuǎi zì chěng?dìng dàng zhōu quán niáng zǐ měi míng。" miào guān dào:" ruò dé zhōu quán,zì dāng bào dé,jué bù yǒu fù zú xià。" xiǎo dào rén xiào róng mǎn miàn,zuō yī ér xiè dào:" duō gǎn niáng zǐ měi qíng,xiǎo zi jǐn jì bù wàng。" miào guān dào:" duō méng xiāng xǔ,yī yán yǐ dìng。yè wǎn zhī jiān,bù gǎn qīn sòng,yǒu fán diàn zhǔ mā mā bàn sòng guò qù bà。" jiào yā huán lìng diǎn gè dēng,zhuǎn jìn fáng lǐ lái le。xiǎo dào rén zì tóng lǎo mā dào le diàn lǐ,zì xiǎng: shì jiān qīn kǒu yìng chéng,zhè shì tàn náng qǔ wù,bù zài huà xià de le,zhǐ děng duì jú hòu tú chéng hǎo shì bù tí。

 是晚,老嬷领了小道人径到观肆中客座里坐了。妙观出来相见,拜罢,小道人开口道:“小子云游到此,见得小娘子芳客,十分侥幸。”妙观道:“奴家偶以小艺擅名国中,不想遇着高手下临。奴家本不敢相敌,争奈众心欲较胜负,不得不在班门弄斧。所有奉求心事已托店主嬷嬷说过,万望包容则个。”小道人道:“小娘子分付,小子岂敢有违!只是小子仰慕小娘子已久,所以在对寓栖迟,不忍舍去。今客馆孤单,若蒙小娘子有见怜之心,对局之时,小子岂敢不揣自逞?定当周全娘子美名。”妙观道:“若得周全,自当报德,决不有负足下。”小道人笑容满面,作揖而谢道:“多感娘子美情,小子谨记不忘。”妙观道:“多蒙相许,一言已定。夜晚之间,不敢亲送,有烦店主嬷嬷伴送过去罢。”叫丫环另点个灯,转进房里来了。小道人自同老嬷到了店里,自想:适间亲口应承,这是探囊取物,不在话下的了,只等对局后图成好事不题。

  dào le dì sān rì,hú dà láng zǎo lái liǎng biān yāo qǐng duì jú,liǎng rén duō yīng yǔn le。gè zì dǎ bàn tíng dāng,dào xiàng guó sì fāng zhàng lǐ lái。hú dà láng tóng zhī gōng zǐ zǎo bǎ lì wù bǎi zài shàng miàn zhāng zhuō ér shàng,zhōng jiān zhāng zhuō ér fàng zhe yí gè bái tóng xiāng biān de xiāng fēi zhú qí píng,liǎng gè zǐ tán tǒng ér,zhù kàn hēi bái liǎng bān yún nán yáo qí zǐ。liǎng zhāng yǐ dōng xī duì miàn fàng zhe,qǐng liǎng wèi qí shī zuò zhe jiāo shǒu,kàn de rén zhī zài liǎng héng cháng dèng shàng zuò。miào guān ràng xiǎo dào rén shì kè,zuò le dōng shǒu,yòng zhe bái qí。miào guān qǐng xiǎo dào rén xiān xià zǐ,xiǎo dào rén dào:" xiǎo zi yǒu yán zài qián,zhè yī zhāo xiān yào ráo tiān xià zuì gāo shǒu,jué bù xiān xià de。zhí dài yíng de guò zhè jú,xiǎo zi cái zhàn qǐ。" miào guān zhǐ de gǒng yī gǒng dào:" shù yǒu zuì,yīng gāi dī zhě xiān xià le。" guǒ rán miào guān shǒu qǐ yī zi,xiǎo dào rén suí shǒu ér yīng。zhèng shì:

 到了第三日,胡大郎早来两边邀请对局,两人多应允了。各自打扮停当,到相国寺方丈里来。胡大郎同支公子早把利物摆在上面张桌儿上,中间张桌儿放着一个白铜镶边的湘妃竹棋枰,两个紫檀筒儿,贮看黑白两般云南窑棋子。两张椅东西对面放着,请两位棋师坐着交手,看的人只在两横长凳上坐。妙观让小道人是客,坐了东首,用着白棋。妙观请小道人先下子,小道人道:“小子有言在前,这一着先要饶天下最高手,决不先下的。直待赢得过这局,小子才占起。”妙观只得拱一拱道:“恕有罪,应该低者先下了。”果然妙观手起一子,小道人随手而应。正是:

  huā xià shǒu xián qiāo,chū qiū píng,liǎng xià wén。zhēng xiān bù bǎi zhuàng quān tào,dān qiāo zhè zhe,shuāng guān nà zhe,shēng chí sī rù fēng yún qiǎo。xiào shān qiáo,cóng jiāo kē làn,shuí shí zhè gēn miáo。yòu diào huáng yīng ér。

 花下手闲敲,出楸枰,两下文。争先布摆壮圈套,单敲这着,双关那着,声迟思入风云巧。笑山樵,从交柯烂,谁识这根苗。—右调《黄莺儿》。

  xiǎo dào rén suī rán yǔ miào guān xià qí,yī yǎn tōu qù zhe tā róng mào,xīn nèi shí fēn dòng huǒ,xiǎng zhe tā yǒu yán xiāng xǔ,yǒu yì ràng tā yī fēn,bù jìn qíng gōng shā,zhǐ xià de gè liǎng píng。suàn lái bái zǐ yī bǎi bā shí zhe,xiǎo dào rén rèn shū le bàn zǐ。zhè yī fān què shì xiǎo dào rén xiān xià qǐ le,shǎo shí wán jú。tā liǎng rén shǒu xià míng bái,yǐ zhī shì miào guān shū le。páng biān kàn de rǎng dào:" guǒ rán shì liǎng gè dí shǒu,nǐ xiān wǒ shū,wǒ xiān nǐ shū,dà jiā gè dé yī jú。ér jīn zhǐ kàn zhè yī jú yǐ dìng shū yíng。" miào guān jiàn dì èr fān zhè jú jué de lì liàng shou péng zhuāi,xīn lǐ yǒu xiē zháo máng。xià dì sān jú shí,pín pín yǐ mù sòng qíng,xiǎo dào rén huì yì,réng jiù dōng zhī xī wú,ràng tā guò qù。lín le shōu shí le guān zhe,yòu shì xiǎo dào rén shǎo le bàn zǐ,dà jiā qí shēng hè cǎi dào:" hái shì běn guó qí shī gāo qiáng,yíng le liǎng jú yě!" xiǎo dào rén zhǐ bù zé shēng,dāi dāi kàn kàn miào guān。hú dà láng biàn duì xiǎo dào rén dào:" zhǐ chà bàn zǐ,què suàn shì xiǎo shī fù shū le。xiǎo shī fù mò guài!" máng máng shōu qǐ le lì wù,yī tóng zhòng rén hōng le nǚ qí shī miào guān dào sì zhōng,jiāng lì wù zhī fù,gè zì sàn qù。

 小道人虽然与妙观下棋,一眼偷觑着他容貌,心内十分动火,想着他有言相许,有意让他一分,不尽情攻杀,只下得个两平。算来白子一百八十着,小道人认输了半子。这一番却是小道人先下起了,少时完局。他两人手下明白,已知是妙观输了。旁边看的嚷道:“果然是两个敌手,你先我输,我先你输,大家各得一局。而今只看这一局以定输赢。”妙观见第二番这局觉得力量扌朋拽,心里有些着忙。下第三局时,频频以目送情,小道人会意,仍旧东支西吾,让他过去。临了收拾了官着,又是小道人少了半子,大家齐声喝采道:“还是本国棋师高强,赢了两局也!”小道人只不则声,呆呆看看妙观。胡大郎便对小道人道:“只差半子,却算是小师父输了。小师父莫怪!”忙忙收起了利物,一同众人哄了女棋师妙观到肆中,将利物支付,各自散去。

  xiǎo dào rén zì hé yī èr gè xiāng shí wěi zhe zhòng rén xián huà ér guī。yǒu de wèn tā dào:" nà lǐ bù zhēng chū le zhè bàn zǐ?què suàn zuò shū le yī jú,shī le zhèi xiē lì wù。" xiǎo dào rén zhǐ shì lěng xiào bù dá。zhòng rén kǒng pà xiǎo dào rén méi qù,duō bǎ huà lái ān wèi tā,xiǎo dào rén quán rán bù yǐ wéi yì。dào le diàn zhōng,kàn de sòng de,duō yǐ sàn qù。diàn zhōng lǎo mā biàn chū lái wèn dào:" jīn rì dǔ shèng de shì què zěn me le?" xiǎo dào rén dào:" yìng chéng guò le shuō huà,hái shè de fàng běn shì yíng tā?ràng tā yī jú guò qù,bāng chèn tā zài zhòng rén miàn qián shēng guāng cǎi,zhǐ hǎo shì zhè yàng còu qù le。" lǎo mā xiào dào:" zhè děng què hǎo。tā bù wàng nǐ de měi qíng,bì yǒu hǎo chù dào nǐ,dài qiè lǎo shēn yě xìng tou zé gè。" xiǎo dào rén kǒu lǐ yǔ lǎo mā shuō huà,yī xīn xiǎng zhe jiā yīn,yī yǎn duì zhe duì mén pàn wàng dòng jìng。

 小道人自和一二个相识尾着众人闲话而归。有的问他道:“那里不争出了这半子?却算做输了一局,失了这些利物。”小道人只是冷笑不答。众人恐怕小道人没趣,多把话来安慰他,小道人全然不以为意。到了店中,看的送的,多已散去。店中老嬷便出来问道:“今日赌胜的事却怎么了?”小道人道:“应承过了说话,还舍得放本事赢他?让他一局过去,帮衬他在众人面前生光采,只好是这样凑趣了。”老嬷笑道:“这等却好。他不忘你的美情,必有好处到你,带挈老身也兴头则个。”小道人口里与老嬷说话,一心想着佳音,一眼对着对门盼望动静。

  cǐ shí tiān sè jiāng wǎn,xiǎo dào rén hèn bù dé yī shà shí hēi xià lái。zhí dào diǎn dēng shí hóu,zhī jiàn duì miàn sì lǐ pū dì bǎ mén guān shàng le。xiǎo dào rén zhe le jí,duì lǎo mā dào:" mò bù zhè xiǎo nī zǐ fù le xīn?yǒu fán mā mā wǎng bǐ chù tàn yī tàn xiāo xī。" lǎo mā dào:" bù bì xīn huāng,tā yào mán shēng rén yǎn lī!zài děng yī huì,dài rén jìng hòu méi xiāo xī,lǎo shēn qù qiāo kāi mén lái wèn tā jiù shì。" xiǎo dào rén dào:" quán zhàng mā mā zuò chéng hǎo shì。" zhèng shuō zhī jiān,zhǐ tīng de duì guò mén huán dāng de yī shǎng,zǒu chū yí gè yā huán lái,jìng wàng diàn lǐ zǒu jìn。xiǎo dào rén yóu rú jiē zhe yī zhǐ jiǔ zhòng ēn shè,xīn lǐ hǎo bù jiǎo xìng,zhǐ tīng tā shuō shèn me hǎo huà chū lái。yā huán xiàng mā mā dào le wàn fú,shuō dào:" shì zhǎng qí shī xiǎo niáng zǐ duō duō zhì yì mā mā,qǐng mā mā guò lái shuō huà zé gè。" lǎo mā jiù cǐ tóng háng,qǐ shēn biàn zǒu。xiǎo dào rén gǎn zhe fù ěr dào:" mā mā jīng xì zhe。" lǎo mā dào:" bù láo fēn fù。" dài zhe xiào liǎn,tóng yā huán qù le。xiǎo dào rén jiù xiàng rè dì shàng yóu yán,hǎo shēng dǎ áo bù guò,jìn jià bù dìng。zhèng shì:

 此时天色将晚,小道人恨不得一霎时黑下来。直到点灯时侯,只见对面肆里扑地把门关上了。小道人着了急,对老嬷道:“莫不这小妮子负了心?有烦嬷嬷往彼处探一探消息。”老嬷道:“不必心慌,他要瞒生人眼哩!再等一会,待人静后没消息,老身去敲开门来问他就是。”小道人道:“全仗嬷嬷作成好事。”正说之间,只听得对过门环当的一晌,走出一个丫鬟来,径望店里走进。小道人犹如接着一纸九重恩赦,心里好不侥幸,只听他说甚么好话出来。丫鬟向嬷嬷道了万福,说道:“侍长棋师小娘子多多致意嬷嬷,请嬷嬷过来说话则个。”老嬷就此同行,起身便走。小道人赶着附耳道:“嬷嬷精细着。”老嬷道:“不劳分付。”带着笑脸,同丫鬟去了。小道人就像热地上蚰蜒,好生打熬不过,禁架不定。正是:

  yǎn pàn jié jīng qí,ěr tīng hǎo xiāo xī。

 眼盼捷旌旗,耳听好消息。

  zhe dé suì xīn huái,yuàn bǐ guān yīn lì。

 着得遂心怀,愿彼观音力。

  què shuō lǎo mā suí le yā huán zǒu guò duì mén,jìn le sì zhōng,zhī jiàn miào guān zǎo yǐ zài dēng xià xiào liǎn xiàng yíng,zhí qǐng zhì wò fáng zhōng zuò dì,kāi kǒu xiè dào:" duō chéng mā mā zhōu quán zhī lì,rì jiān duì jú,jiǎo xìng bù shī tǐ miàn。jīn yào chóu xiè xiǎo dào rén xiāng ràng zhī dé,yuán yǒu yán zài xiān de,tè qǐng mā mā guò lái,zhī fù lì wù bìng xiè lǐ yǔ tā。" lǎo mā dào:" niáng zǐ huā duǒ ér bān hòu shēng,nèn dì huì wàng shì?xiǎo dào rén yuán shuō bù xī hǎn cái wù de,rú hé yòu shuō lì wù xiè lǐ de huà?" miào guān jiǎ yì shī jīng dào:" chú le lì wù xiè lǐ,hái yǒu shén me?" lǎo mā dào:" qián rì shuō guò de,tā yī xīn xiǎng mù niáng zǐ,zhū wù bù ài,zhǐ qiú yuán chéng hǎo shì,niáng zǐ dāng miàn xǔ xià le tā。fāng cái dīng zhǔ le yòu dīng zhǔ,zài jiā pàn wàng,zhēn sì kě lóng sī shuǐ lī!niáng zǐ rú hé bǎ huà shuō yuǎn le?" miào guān biàn qǐ liǎn lái dào:" xiū de rú cǐ hú shuō!nú shì qīng qīng bái bái zhī rén,cóng lái méi bàn diǎn xié chù,suǒ yǐ shòu dé cháo tíng cè fēng,wáng qīn guì qī gōng yǎng,ruò duō mén shēng dì zǐ zūn fèng。nà lǐ lái de yě zhǒng,gǎn shuō cǐ děng wū yán!jiào tā kuài xiē xī le wàng xiǎng,shōu cǐ lì wù jí xiè lǐ guò qù,pián yí tā duō le。" shuō bà,jiù zhǐ diǎn yā huán jiāng rì jiān shōu lái de èr bǎi guàn wén lì wù yī pán tuō chū,yòu shì xiǎo xiá yí gè fàng zhe wǔ shí guàn de xiè lǐ,zhī fù yǔ lǎo mā dào:" yǒu fán mā mā jiāng qù,zhī fù míng bái。" fèn wài yòu shì sān liǎng yī xiǎo fēng,sòng yǔ lǎo mā zuò xīn kǔ qián。shuō dào:" yǒu láo mā mā liǎng xià zhōu quán,xiē xiǎo wēi wù,wù xián qīng xiān zé gè。" nà lǎo mā shì gè jīng jì rén jiā yǎn kǒng xiǎo de rén,jiàn le ruò duō dōng xī,xīn lǐ xiān zì ruǎn le,yòu jiā zì jǐ yǒu xiē yóu shuǐ,xiǎng dào:" xǔ duō lì wù,yòu tiān shàng xiè lǐ,zhēn gè bù wéi shǎo le。nà gè xiǎo huǒ r yě gāi xīn mǎn yì zú,nán dào zhǐ chī xīn yào nà huà bù chéng?qiě děng wǒ huí tā qù kàn。" biàn duì miào guān dào:" duō méng niáng zǐ shǎng cì,lǎo shēn zhǐ de qiě bǎ dōng xī yǔ tā zài chù。zhǐ pà tā yào shuō niáng zǐ shī le xìn,lǎo shēn rú hé huí tā?" miào guān dào:" nú jiā hé zēng shī shèn me xìn?yuán zhǐ shuō zì dāng zhòng bào,ér jīn yě hǎo dào bù qīng le。" suí huàn liǎng gè yā huán pěng zhe zhèi xiē qián wù,gēn le lǎo mā sòng zài duì mén qù。fēn fù:" fàng xià biàn lái,bú yào tíng liú!" liǎng gè yā huán lǐng mìng,tóng lǎo mā sān rén gòng ná le lǐ wù,jìng wǎng duì mén lái。guǒ rán yā huán fàng xià le wù jiàn,zhuǎn shēn biàn zǒu。

 却说老嬷随了丫鬟走过对门,进了肆中,只见妙观早已在灯下笑脸相迎,直请至卧房中坐地,开口谢道:“多承嬷嬷周全之力,日间对局,侥幸不失体面。今要酬谢小道人相让之德,原有言在先的,特请嬷嬷过来,支付利物并谢礼与他。”老嬷道:“娘子花朵儿般后生,恁地会忘事?小道人原说不希罕财物的,如何又说利物谢礼的话?”妙观假意失惊道:“除了利物谢礼,还有什么?”老嬷道:“前日说过的,他一心想慕娘子,诸物不爱,只求圆成好事,娘子当面许下了他。方才叮嘱了又叮嘱,在家盼望,真似渴龙思水哩!娘子如何把话说远了?”妙观变起脸来道:“休得如此胡说!奴是清清白白之人,从来没半点邪处,所以受得朝廷册封,王亲贵戚供养,偌多门生弟子尊奉。那里来的野种,敢说此等污言!教他快些息了妄想,收此利物及谢礼过去,便宜他多了。”说罢,就指点丫鬟将日间收来的二百贯文利物一盘托出,又是小匣一个放着五十贯的谢礼,支付与老嬷道:“有烦嬷嬷将去,支付明白。”分外又是三两一小封,送与老嬷做辛苦钱。说道:“有劳嬷嬷两下周全,些小微物,勿嫌轻鲜则个。”那老嬷是个经纪人家眼孔小的人,见了偌多东西,心里先自软了,又加自己有些油水,想道:“许多利物,又添上谢礼,真个不为少了。那个小伙儿也该心满意足,难道只痴心要那话不成?且等我回他去看。”便对妙观道:“多蒙娘子赏赐,老身只得且把东西与他再处。只怕他要说娘子失了信,老身如何回他?”妙观道:“奴家何曾失甚么信?原只说自当重报,而今也好道不轻了。”随唤两个丫鬟捧着这些钱物,跟了老嬷送在对门去。分付:“放下便来,不要停留!”两个丫鬟领命,同老嬷三人共拿了礼物,径往对门来。果然丫鬟放下了物件,转身便走。

  xiǎo dào rén zhèng zài pàn wàng zhī jì,zhī jiàn lǎo mā zài qián,yā huán zài hòu,yī qí jìn mén,liào dào bì yǒu hǎo shì dào shǒu。bù xiǎng fàng xià shǒu zhōng dōng xī,dēng shí qù le,zhèng bù zhī shì shèn me yì sī,máng wèn lǎo mā dào:" zěn de shuō le?" lǎo mā zhǐ zhe zhuō shàng wù jiàn dào:" xiè lǐ yǐ duō zài cǐ le,shōu míng biàn shì,hé bì zài wèn!" xiǎo dào rén dào:" nà gè xī hǎn xiè lǐ?yuán shuō de huà yào jǐn!" lǎo mā dào:" yào jǐn!yào jǐn!nǐ yào jǐn,tā bú yào jǐn?jiào lǎo niáng zěn chù?" xiǎo dào rén dào:" shuō guò de huà zěn hǎo lài dé?" lǎo mā dào:" tā shuō dào yuán zhǐ shuō zì dāng zhòng bào,bìng bù céng yìng chéng shèn de lái。jiào wǒ yě bù hǎo tì nǐ tǎo dé zuǐ。" xiǎo dào rén dào:" rú cǐ hùn lài,shì bái bái hōng wǒ ràng tā le。" lǎo mā dào:" jiàn fàng zhe xǔ duō dōng xī,bái yě bù suàn bái le。zhǐ shì nà huà,qiě xiāo tíng xiāo tíng,mǒ gàn le zuǐ biān zhèi xiē wán xián,zài zuò jì jiào。" xiǎo dào rén dào:" mā mā xiū rú cǐ shuō!qián rì shì yǔ xiǎo zi qù miàn jiǎng de huà,jīn rì tā yào lài jiāng qǐ lái。mā mā zài qù shuō yī shuō,zhǐ děng xiǎo zi jīn yè jiàn tā yī jiàn,kàn tā dāng miàn qián zěn shēng huǐ dé!" lǎo mā dào" fāng cái wèi nǐ mó le hǎo yī huì yá,tā zhǐ tuī zhe xiè lǐ,bìng wú xiē zǐ kǒu fēng。ér jīn qù shuō yě méi gàn,tā zěn kěn zài jiàn nǐ!" xiǎo dào rén dào:" qián rì rú hé qù yī shuō,jiù kěn xiāng jiàn?" lǎo mā dào:" xū zhī qián rì shì qiú nǐ de shí jié,zuò bù dé nán。jīn shì tǐ yǐ guò,zì rán bù tóng le。" xiǎo dào rén tàn kǒu qì dào:" kě jiàn rén qíng rú cǐ!wǒ wǎng wèi nán zǐ,fǎn bèi zhè xiǎo nī zǐ suǒ zhuàn。bì jìng zài cǐ shǒu tā gè pò zhàn chū lái,chū zhè kǒu qì!" lǎo mā dào:" qiě shōu shí qǐ le lì wù,màn màn zài kàn jī huì shāng liáng。" dāng xià xiǎo dào rén bǎ qián wù bìng dié guò le,mèn mèn guò le yī yè。yǒu shī wèi zhèng:

 小道人正在盼望之际,只见老嬷在前,丫鬟在后,一齐进门,料到必有好事到手。不想放下手中东西,登时去了,正不知是甚么意思,忙问老嬷道:“怎的说了?”老嬷指着桌上物件道:“谢礼已多在此了,收明便是,何必再问!”小道人道:“那个希罕谢礼?原说的话要紧!”老嬷道:“要紧!要紧!你要紧,他不要紧?叫老娘怎处?”小道人道:“说过的话怎好赖得?”老嬷道:“他说道原只说自当重报,并不曾应承甚的来。叫我也不好替你讨得嘴。”小道人道:“如此混赖,是白白哄我让他了。”老嬷道:“见放着许多东西,白也不算白了。只是那话,且消停消停,抹干了嘴边这些顽涎,再做计较。”小道人道:“嬷嬷休如此说!前日是与小子觑面讲的话,今日他要赖将起来。嬷嬷再去说一说,只等小子今夜见他一见,看他当面前怎生悔得!”老嬷道“方才为你磨了好一会牙,他只推着谢礼,并无些子口风。而今去说也没干,他怎肯再见你!”小道人道:“前日如何去一说,就肯相见?”老嬷道:“须知前日是求你的时节,作不得难。今事体已过,自然不同了。”小道人叹口气道:“可见人情如此!我枉为男子,反被这小妮子所赚。毕竟在此守他个破绽出来,出这口气!”老嬷道:“且收拾起了利物,慢慢再看机会商量。”当下小道人把钱物并叠过了,闷闷过了一夜。有诗为证:

  qīn kǒu yìng chéng zǒng shì fēng,liǎng jiā hēi bái wèi hé tóng。

 亲口应承总是风,两家黑白未和同。

  dāng shí wèi jiàn yī zhāo cuò,jīn rì mǎn pán hái shì kōng。

 当时未见一着错,今日满盘还是空。

  yī lián jǐ rì,méi xiē dòng jìng。yī rì,xiǎo dào rén zài diàn zhōng xián zuò,zhī jiàn jiē shàng yī ge fān hàn qiān zhe yī pǐ gāo tou jùn mǎ,yí gè yú hóu qí zhe,dào le mén qián。yú hóu tiào xià mǎ lái,duì xiǎo dào rén shēng nuò zhuāng" hǎn chá wáng fǔ zhōng qǐng shī fù xià qí,bèi mǎ dào mén,kuài qǐng qí zuò le jiù qù。" xiǎo dào rén yīng yǔn,shàng le mǎ,yú hóu bù xíng suí zhe。shùn xī zhī jiān,yǐ dào wáng fǔ mén shǒu,xiǎo dào rén xià le mǎ,suí zhe yú hóu jìn qù,zhī jiàn zhū wáng guì rén zhèng zài táng shàng yǐn yàn。jiàn le xiǎo dào rén,jìn jiē qǐ shēn dào:" wǒ bèi jiǔ hān,zhèng sī shǒu tán jǐ jú,tè lái fèng qǐng,jīn dé dào lái,qià hǎo!" jí mìng dāng zhí de duō guò qí zhuō lái。zhū wáng zhī zhōng xiān yǒu liǎng gè xià le liǎng jú,dǔ le jǐ dà gōng jiǔ,jiù tuī guò gāo shǒu yǔ xiǎo dào rén duì jú,yǐ hòu lún huàn qǐng jiào。yě yǒu ráo liù qī zǐ de,yě yǒu ráo sì wǔ zǐ de,zuì shǎo de yě ráo sān zi liǎng zi,bìng wú yí gè duì xià de。zhū wáng nǐ zhēng wǒ rǎng,gè chū yì jiàn,yào chěng shǒu duàn,zěn dāng de xiǎo dào rén suí shǒu yīng qù,jìn shì shén jī mò cè。zhū wáng jìn jiē tàn fú,bǎ jiǔ chēng qìng,yīn wèn dào:" xiǎo shī fù qí pǐn yǔ wú guó qí shī miào guān guǒ shì nà gè wèi gāo?" xiǎo dào rén xiǎng zhe miào guān shī xìn zhī shì,xīn lǐ yǒu xiē huái xiàn,bù kěn tì tā yǐn mán,biàn zhuāng" cǐ nǚ qí běn xià liè,wǎng dé qí míng,bù zú wéi dào!" zhū wáng dào:" qián rì wén de nǐ liǎng rén bǐ shì,shì miào guān yíng le,jīn rì hé fǎn rú cǐ shuō?" xiǎo dào rén dào:" qián rì tā jiào rén sī xià yāng qiú le xiǎo zi,xiǎo zi shì wài lái de rén,bù gǎn bù ràng běn guó de tǐ miàn,suǒ yǐ gù yì shū yǔ tā,qǐ shì qí lì bù dí?zhe fàng chū shǒu duàn lái,guǎn qǔ tā shū biàn liǎo!" zhū wáng dào:" kǒu shuō wú píng,zuò chū biàn jiàn。qù huàn miào guān lái,dāng miàn shì kàn。" hǎn chá lì mìng cóng rén kòng mǎ qù,jí shí qǔ jiāng nǚ qí tóng miào guān dào lái。

 一连几日,没些动静。一日,小道人在店中闲坐,只见街上一个番汉牵着一匹高头骏马,一个虞侯骑着,到了门前。虞侯跳下马来,对小道人声喏庄“罕察王府中请师父下棋,备马到门,快请骑坐了就去。”小道人应允,上了马,虞侯步行随着。瞬息之间,已到王府门首,小道人下了马,随着虞侯进去,只见诸王贵人正在堂上饮宴。见了小道人,尽皆起身道:“我辈酒酣,正思手谈几局,特来奉请,今得到来,恰好!”即命当直的掇过棋桌来。诸王之中先有两个下了两局,赌了几大觥酒,就推过高手与小道人对局,以后轮换请教。也有饶六七子的,也有饶四五子的,最少的也饶三子两子,并无一个对下的。诸王你争我嚷,各出意见,要逞手段,怎当得小道人随手应去,尽是神机莫测。诸王尽皆叹服,把酒称庆,因问道:“小师父棋品与吾国棋师妙观果是那个为高?”小道人想着妙观失信之事,心里有些怀限,不肯替他隐瞒,便庄“此女棋本下劣,枉得其名,不足为道!”诸王道:“前日闻得你两人比试,是妙观赢了,今日何反如此说?”小道人道:“前日他叫人私下央求了小子,小子是外来的人,不敢不让本国的体面,所以故意输与他,岂是棋力不敌?着放出手段来,管取他输便了!”诸王道:“口说无凭,做出便见。去唤妙观来,当面试看。”罕察立命从人控马去,即时取将女棋童妙观到来。

  miào guān xiàng zhū wáng xíng lǐ bì,jiàn le xiǎo dào rén,xīn xià yǒu hǎo xiē niǔ ní,bù gǎn chēng yǎn kàn tā,miǎn qiǎng yě jiàn le yī lǐ。zhū wáng jù cì zuò le,shuō dào:" nǐ měi liǎng rén duō shì guó shǒu,wèi dìng gāo xià。jīn rì zài zán men miàn qián bǐ shì yī bǐ shì,zán men chū yī bǎi qiān lì wù wèi dǔ,hé rú?" miào guān wèi jí dā yìng,xiǎo dào rén zhàn qǐ lái dào:" xiǎo zi bù yuàn gè diàn xià pò chāo,xiǎo zi zì yǒu lì wù yǔ xiǎo jiě zi jué dǔ。" shuō bà,xiù zhōng qǔ chū yī bāo huáng jīn lái,dào:" cǐ jīn zhòng wǔ liǎng,jiù qǐng dǔ le zhèi xiē。" miào guān huí yán dào:" nú jiā què bù céng dài xiē shèn me lái,wú kě xiāng duì。" xiǎo dào rén xiàng zhū wáng gǒng shǒu dào:" xiǎo niáng zǐ wú wù xiāng dǔ,xiǎo zi yǒu yī jù huà shuō lái qǐng wèn gè diàn xià kàn,kě xíng zé xíng。" zhū wáng dào:" yǒu hé huà shuō?" xiǎo dào rén dào:" xiǎo niáng zǐ shēn pàn wú jīn,hé bù jí yǐ shēn qū chū zhù?rú xiǎo niáng zǐ dé shèng,jiù ná le xiǎo zi de huáng jīn qù,zhe xiǎo zi shèng le,yíng xiǎo niáng zǐ zuò gè qī fáng。kě zhōng yě bù zhōng?" zhū wáng jiàn shuō,jù gè pāi shǒu diē zú,dà xiào qǐ lái dào:" miào,miào,miào!zán men zuò gè bǎo qīn,zhèng shì fēng liú jiā huà!" miào guān cǐ shí yù dài yìng chéng,qíng zhī xiǎo dào rén shǒu duàn gāo,shū le nán chǔ: yù dài tuī què,míng míng shì qiè pà dǔ shèng,xià jiāo shǒu suàn shū le,zhēn shì zài zuǒ yòu liǎng nán。zěn dāng de xǔ duō guì rén zài qián lì zàn,bù yóu de nǐ duǒ shǎn。yì qiě xiǎo dào rén xìng gāo qì ào,cuī qǐng duì jú。miào guān méi gè shì chù,xiū cán jiǒng pò,xīn lǐ xiān zì huāng luàn le,miǎn qiǎng jiù jú,méi yī zi xià qù shì de shǒu de,jué shì chù zhe biàn ài。zhèng suǒ wèi" qí gāo yī zhāo,fù shǒu fù jiǎo",kuàng jiān shì xīn yì bù ān de,bǎ píng rì de lì liàng yī fà jiǎn le,lián bài le liǎng jú。xiǎo dào rén qǐ shēn chū jú,duì zhe zhū wáng jiào yī tóu dào:" xiǎo zi gào yíng le,duō xiè gè diàn xià cì hūn。" zhū wáng fǔ zhǎng chēng kuài dào:" liǎng gè guó shǒu,yuán shì tiān shēng yī duì。miào guān suī rán shū liǎo jú,jià dé cǐ dà xiù,kě wèi dé rén yǐ!dài yǒu jí rì le,zán men gè zhù huā zhú zhī fèi jiù shì le。" jí dé gè miào guān xiū cán mǎn miàn,tòng hóng le liǎn pí,wú yán kě dá,zhǐ dī zhe tóu bù zuò shēng。hǎn chá měi rén yǔ le shǎng cì。fēn fù cóng rén,bèi sòng le huí jiā。

 妙观向诸王行礼毕,见了小道人,心下有好些忸怩,不敢撑眼看他,勉强也见了一礼。诸王俱赐坐了,说道:“你每两人多是国手,未定高下。今日在咱们面前比试一比试,咱们出一百千利物为赌,何如?”妙观未及答应,小道人站起来道:“小子不愿各殿下破钞,小子自有利物与小姐子决赌。”说罢,袖中取出一包黄金来,道:“此金重五两,就请赌了这些。”妙观回言道:“奴家却不曾带些甚么来,无可相对。”小道人向诸王拱手道:“小娘子无物相赌,小子有一句话说来请问各殿下看,可行则行。”诸王道:“有何话说?”小道人道:“小娘子身畔无金,何不即以身躯出注?如小娘子得胜,就拿了小子的黄金去,着小子胜了,赢小娘子做个妻房。可中也不中?”诸王见说,具各拍手跌足,大笑起来道:“妙,妙,妙!咱们做个保亲,正是风流佳话!“妙观此时欲待应承,情知小道人手段高,输了难处:欲待推却,明明是怯怕赌胜,下交手算输了,真是在左右两难。怎当得许多贵人在前力赞,不由得你躲闪。亦且小道人兴高气傲,催请对局。妙观没个是处,羞惭窘迫,心里先自慌乱了,勉强就局,没一子下去是得手的,觉是触着便碍。正所谓“棋高一着,缚手缚脚”,况兼是心意不安的,把平日的力量一发减了,连败了两局。小道人起身出局,对着诸王叫一头道:“小子告赢了,多谢各殿下赐婚。”诸王抚掌称快道:“两个国手,原是天生一对。妙观虽然输了局,嫁得此大秀,可谓得人矣!待有吉日了,咱们各助花烛之费就是了。”急得个妙观羞惭满面,通红了脸皮,无言可答,只低着头不做声。罕察每人与了赏赐。分付从人,备送了回家。

  xiǎo dào rén yáng yáng zì dé,lái duì diàn zhǔ rén yǔ lǎo mā dào:" yí gè lǎo pó,bèi xiǎo zi qí pán shàng yíng le lái,jīn fān xū méi chù duǒ le。" diàn zhǔlǎo mā wèn zhēn yuán gù,xiǎo dào rén jiāng wáng fǔ zhōng yǔ miào guān duì jú dǔ shèng de shì shuō le yī biàn。lǎo mā xiào dào:" zhè fān què lài bù dé le。" diàn zhǔ rén dào:" yě xū shǐ gè méi xíng gè lǐ cái wěn。" xiǎo dào rén xiào dào:" wǒ de méi rén dà lī!gè wèi diàn xià duō shì bǎo qīn。" diàn zhǔ rén dào:" suī rán rú cǐ,yě yào gè rén tōng huà。" xiǎo dào rén dào:" qián rì tā yāng mā mā qiú xiǎo zi,wǎng lái le liǎng fān,rú jīn zhè gè méi zì rán shì mā mā zuò le。" mā mā dào:" zhè shì dài qiè lǎo shēn chī xǐ jiǔ de shì,dāng de xiào láo。" xiǎo dào rén dào:" xiǎo zi rú jīn jí jiāng zuó rì dǔ shèng de huáng jīn wǔ liǎng,zài jiā bái yín wǔ shí liǎng wèi pìn yí,zé yī jí rì fán mā mā tì wǒ sòng qù,dìng yuē chéng qīn zé gè。" diàn zhǔ rén jí qù fáng zhōng qǔ chū yī běn zé rì de xīng shū lái,fān yī fān dào:" míng rì zhèng shì huáng dào rì,shī fù zhǐ guǎn xíng pìn biàn liǎo。" yī yè wú cí。

 小道人扬扬自得,来对店主人与老嬷道:“一个老婆,被小子棋盘上赢了来,今番须没处躲了。”店主、老嬷问真缘故,小道人将王府中与妙观对局赌胜的事说了一遍。老嬷笑道:“这番却赖不得了。”店主人道:“也须使个媒行个礼才稳。”小道人笑道:“我的媒人大哩!各位殿下多是保亲。”店主人道:“虽然如此,也要个人通话。”小道人道:“前日他央嬷嬷求小子,往来了两番,如今这个媒自然是嬷嬷做了。”嬷嬷道:“这是带挈老身吃喜酒的事,当得效劳。”小道人道:“小子如今即将昨日赌胜的黄金五两,再加白银五十两为聘仪,择一吉日烦嬷嬷替我送去,订约成亲则个。”店主人即去房中取出一本择日的星书来,翻一翻道:“明日正是黄道日,师父只管行聘便了。”一夜无词。

  cì rì,xiǎo dào rén zhěng dùn le lǐ wù,tuō lǎo mā sòng guò duì mén qù。lián zhè lǎo mā yě zhuāng bàn dé qí zhěng qǐ

 次日,小道人整顿了礼物,托老嬷送过对门去。连这老嬷也装扮得齐整起

  bái xī xī liǎn zhā hú fěn,hóng fēi fēi tóu dài róng huā。yīn zhī nóng mǒ lù huáng yá,shàng biāo xià yóu jì hún rú dǒu dà。yán bǎ bì yī shuāng zhǎi xiù,tè láng quǎn kàng yī duì duì kuān xié。shì jiān hé chǔ qù xún tā?chú shì jīn gāng jiǎo xià。

 白皙皙脸揸胡粉,红霏霏头戴绒花。姻脂浓抹露黄牙,上髟下犹髻浑如斗大。沿把臂一双窄袖,忒狼犭亢一对对宽鞋。世间何处去寻他?除是金刚脚下。

  shuō zhè diàn jiā lǎo mā zhuāng dé huā cù cù dì,jiāng gè hé pán shèng le lǐ wù,shuāng shǒu pěng zhe,yī jìng dào miào guān sì zhōng lái。miào guān jiē zhe,kàn jiàn lǎo mā zhè bān dǎ bàn,shǒu zhōng yòu ná zhe dōng xī,yě yǒu xiē qiáo kē,máng wèn qí lái yì。lǎo mā xī zhe liǎn dào:" xiǎo diàn lǐ xiǎo shī fù duō duō bài shàng qí shī xiǎo niáng zǐ,dào shì zuó rì wáng fǔ zhōng xí jiān niáng zǐ qīn kǒu xǔ xià le qīn shì,jīn rì shì gè huáng dào jí rì,tè zhe lǎo shēn lái zuò fá xíng lǐ。zhè gè hé ér lǐ de,jiù shì tā xià de pìn cái,qǐng niáng zǐ shōu xià zé gè。" miào guān dāi le yī shǎng,cái huí yán dào:" zhè huà suī yǒu gè lái yīn,què zěn me chéng de zhè shì?" lǎo mā dào:" jì yǒu lái yīn,wèi hé yòu chéng bù dé?" miào guān dào:" nà rì wáng fǔ zhōng duì jú,guǒ rán shì nú jiā shū yǔ tā le。zhè huà suī rán yǒu de,zhǐ bù guò yī shí xì yán,nán dào nú jiā zhōng shēn zhī shì,zhī zài liǎng jú qí shàng jié guǒ liǎo bù chéng?" lǎo mā dào:" bié yàng huà xì dé,zhè gè huà tā zěn kěn rèn zuò xì yán?niáng zǐ qián rì yāng qiú tā shí jié,tā wū zì wàng xiǎng: jīn rì yòu tiān chū zhè yī fān dǔ sài shì tǐ,tā zěn yóu de nǐ fān huǐ?niáng zǐ xiū guài lǎo shēn shuō,kàn zhè xiǎo dào rén rén wù cōng jùn,nián jì bù duō,nǐ liǎng jiā tóng dào zhōng yòu shì duì shǒu,zhèng hǎo zuò yī duì r fū qī。niáng zǐ bù rú xǔ xià zhè duàn yīn yuán,yòu wán le zhōng shēn hǎo shì,yòu bù shī yī shí kǒu xìn,dài qiè lǎo shēn yě chī yī bēi xǐ jiǔ。wèi zhī niáng zǐ zhǔ jiàn rú hé?" miào guān tàn kǒu qì dào:" nú jiā zì yòu shī le fù mǔ,jì yǎng zài miào guǒ ān zhōng。kuī de lǎo dào gū tí qiè chéng rén,jiào le zhè yī jiā jì yì,zì lái méi yí gè duì shǒu,dé shòu le cháo tíng cè fēng,chū rù wáng gōng nèi fǔ,shuí bù qīn jìng?jīn rì shēn zi suī shì zì jiā zuò dé zhǔ de,què shì shàng wú diàn zhǎng zhī mìng,xià wú méi yuē zhī yán,yī shí jiān píng zhe liǎng jú dǔ sài,ǒu ěr kuī shū,biàn yào rèn qǐ zhēn lái,cǎo cǎo sòng le zhōng shēn dà shì,qǐ bù kě xiū?zhè shì duàn rán bù kě!" lǎo mā dào:" zhǐ shì tā shuō niáng zǐ shī le kǒu xìn,rú hé huí tā?" miào guān dào:" tā yuán zhǐ bǎ huáng jīn wǔ liǎng chū zhù de,nú jiā ǒu rán bù dài dé dōng xī zài shēn pàn,yǐ hòu shū le。jīn rì pīn dé péi hái tā zhè wǔ liǎng,tiān dà shì yě wán le。" lǎo mā dào:" zhǐ pà shuō tā bù guò!suī rán rú cǐ,cháng yán dào shì wú sān bù chéng,zhè zāo què shì liǎng zāo le,lǎo shēn zhǐ de tì nǐ zài huí tā qù,píng tā zěn me chù!" miào guān guǒ rán dào fáng zhōng xiāng lǐ miàn chèng le wǔ liǎng jīn zi,bǎ gè fēng tào fēng le,ná chū lái fàng zài hé ér miàn shàng,dào:" yǒu fán mā mā hái le tā。zhòng láo zūn bù,gǎi rì zài xiè。" lǎo mā dào:" xiè shì bù bì shuō qǐ。zhǐ pà huí bù dǎo shí,hái yào lǎo shēn guā xù lī!"

 说这店家老嬷装得花簇簇地,将个盒盘盛了礼物,双手捧着,一径到妙观肆中来。妙观接着,看见老嬷这般打扮,手中又拿着东西,也有些瞧科,忙问其来意。老嬷嘻着脸道:“小店里小师父多多拜上棋师小娘子,道是昨日王府中席间娘子亲口许下了亲事,今日是个黄道吉日,特着老身来作伐行礼。这个盒儿里的,就是他下的聘财,请娘子收下则个。”妙观呆了一晌,才回言道:“这话虽有个来因,却怎么成得这事?”老嬷道:“既有来因,为何又成不得?”妙观道:“那日王府中对局,果然是奴家输与他了。这话虽然有的,止不过一时戏言,难道奴家终身之事,只在两局棋上结果了不成?”老嬷道:“别样话戏得,这个话他怎肯认做戏言?娘子前日央求他时节,他兀自妄想:今日又添出这一番赌赛事体,他怎由得你番悔?娘子休怪老身说,看这小道人人物聪俊,年纪不多,你两家同道中又是对手,正好做一对儿夫妻。娘子不如许下这段姻缘,又完了终身好事,又不失一时口信,带挈老身也吃一杯喜酒。未知娘子主见如何?”妙观叹口气道:“奴家自幼失了父母,寄养在妙果庵中。亏得老道姑提挈成人,教了这一家技艺,自来没一个对手,得受了朝廷册封,出入王宫内府,谁不钦敬?今日身子虽是自家做得主的,却是上无奠长之命,下无媒约之言,一时间凭着两局赌赛,偶尔亏输,便要认起真来,草草送了终身大事,岂不可羞?这事断然不可!”老嬷道:“只是他说娘子失了口信,如何回他?”妙观道:“他原只把黄金五两出注的,奴家偶然不带得东西在身畔,以后输了。今日拼得赔还他这五两,天大事也完了。”老嬷道:“只怕说他不过!虽然如此,常言道事无三不成,这遭却是两遭了,老身只得替你再回他去,凭他怎么处!”妙观果然到房中箱里面秤了五两金子,把个封套封了,拿出来放在盒儿面上,道:“有烦嬷嬷还了他。重劳尊步,改日再谢。”老嬷道:“谢是不必说起。只怕回不倒时,还要老身聒絮哩!”

  lǎo mā yī tóu shuō,yī tóu ná le yuán lǐ bìng zhè yī fēng jīn zi,bié le miào guān,zhuǎn dào diàn zhōng lái,duì xiǎo dào rén xiào dào:" yuán lǐ bù céng shōu,huí jìng dào yǒu le。" xiǎo dào rén wèn qí yuán gù,lǎo mā jiāng miào guān suǒ yán yī yī shuō le。xiǎo dào rén dà nù dào:" zhè xiǎo nī zǐ mèi le xīn,shuō zhè děng shuō huà!jì shì zì jiā zuò dé zhǔ,hái yào shén diàn zhǎng zhī mìng。méi yuē zhī yán?nán dào gè wèi dài wáng suàn bù dé zūn zhǎng de me?jiù shì mā mā,jiāng lǐ wù guò qù,biàn yě shì gè méi yuē le,zěn shuō méi yǒu?zǒng lái tā bù gān fú,yòu shēng chū zhèi xiē huà lái hùn lài,què jiāng jīn zi táng sè wǒ bù xī hǎn tā jīn zi,qiě jiāng tā de zuò gè gào zhuàng běn,gào xià tā lái,bù pà tā bú shì wǒ de lǎo pó!" lǎo mā dào:" bú yào xìng jí!cǐ fān lǎo shēn qù,tā shuō de huà bǐ qián fān bù tóng yě,shì ruǎn ruǎn de le。hái děng lǎo shēn qù zài sān quàn tā。" xiǎo dào rén dào:" sī xià qù shuō,wèi miǎn shì wǒ qiú tā le,tā bì rán hái yào ná bān,bù rú dāng guān gào le tā,xū lài bù qù!" dāng xià xiě jiù le yī zhǐ gào cí,jìng dào yōu zhōu lù zǒng guǎn fǔ lái。

 老嬷一头说,一头拿了原礼并这一封金子,别了妙观,转到店中来,对小道人笑道:“原礼不曾收,回敬到有了。”小道人问其缘故,老嬷将妙观所言一一说了。小道人大怒道:“这小妮子昧了心,说这等说话!既是自家做得主,还要甚奠长之命。媒约之言?难道各位大王算不得尊长的么?就是嬷嬷,将礼物过去,便也是个媒约了,怎说没有?总来他不甘伏,又生出这些话来混赖,却将金子搪塞我不希罕他金子,且将他的做个告状本,告下他来,不怕他不是我的老婆!”老嬷道:“不要性急!此番老身去,他说的话比前番不同也,是软软的了。还等老身去再三劝他。”小道人道:“私下去说,未免是我求他了,他必然还要拿班,不如当官告了他,须赖不去!”当下写就了一纸告词,竟到幽州路总管府来。

  nà yōu zhōu lù zǒng guǎn tài bù huá zhèng shēng táng lǐ shì,xiǎo dào rén suí pái jìn fǔ,dì jiāng zhuàng zǐ shǎng qù。tài bù huá zǒng guǎn jiē zhe,kàn jiàn shàng miàn xiě dào: gào zhuàng rén zhōu guó néng,wèi lài hūn shì: néng běn jí cài zhōu,liú yù mǎ zú。yīn yǔ běn guó qí shǒu nǚ zǐ miào guān dǔ sài,jiāng jīn wǔ liǎng pìn dìng,zhū wáng diàn xià jǐn wèi zhèng jiàn。jù liào shì guò xīn biàn,huǐ dào qián méng。fū qī yī shì lún cháng bèi lài,sǐ bù gān fú!kěn jiū yuán qíng,zhuī duàn wán jù,yì xiāng zhān huà。shàng gào。zǒng guǎn kàn le zhuàng cí,shuō dào:" yuán lái wèi hūn yīn shì de。fán hùhūntiántǔ zhī shì,xū dào xī jīnwǎn píng liǎng xiàn qù,rú hé dào zhè lǐ lái gào?" zhōu guó néng dào:" zhè nǚ zǐ shì cè fēng qí tóng de,kuàng gān lián zhe zhū wáng diàn xià,fēi tiān tāi zhè lǐ bù néng zhǔ hūn。" zǒng guǎn zhǔn le zhuàng cí。yī miàn chāi rén xíng jū miào guān duì lǐ。chāi rén dào le miào guān sì zhōng,jiàng guān piào yǔ miào guān kàn le。miào guān chī le yī jīng dào:" zhè gè xiǎo dì zǐ hái ér zěn biàn rú cǐ è qǔ xiào!" yī biān jiào dì zǐ zhāng shēng jiāng jiǔ fàn péi dài le gōng chāi,jiāng shǎng qián chū lái dǎ fā le,zì xíng dǎ diǎn chū guān。gōng chāi zhī shì cè fēng de qí shī,bù gǎn luó zào,yuē zài yá mén qián xiāng huì,xiān zì qù le。

 那幽州路总管泰不华正升堂理事,小道人随牌进府,递将状子上去。泰不华总管接着,看见上面写道:告状人周国能,为赖婚事:能本藉蔡州,流寓马足。因与本国棋手女子妙观赌赛,将金五两聘定,诸王殿下尽为证见。讵料事过心变,悔悼前盟。夫妻一世伦常被赖,死不甘伏!恳究原情,追断完聚,异乡沾化。上告。总管看了状词,说道:“元来为婚姻事的。凡户、婚、田、土之事,须到析津、宛平两县去,如何到这里来告?”周国能道:“这女子是册封棋童的,况干连着诸王殿下,非天台这里不能主婚。”总管准了状词。一面差人行拘妙观对理。差人到了妙观肆中,将官票与妙观看了。妙观吃了一惊道:“这个小弟子孩儿怎便如此恶取笑!”一边叫弟子张生将酒饭陪待了公差,将赏钱出来打发了,自行打点出官。公差知是册封的棋师,不敢罗唣,约在衙门前相会,先自去了。

  miào guān jiào chéng jiào,tái dào fǔ qián,jìn qù jiàn le zǒng guǎn,zǒng guǎn wèn dào:" zhōu guó néng gào nǐ lài hūn yī shì,gāi zěn me shuō?" miào guān dào:" yī shí dǔ sài kuī shū,shí fēi qíng yuàn。" zǒng guǎn dào:" jì yǐ shū

 妙观叫乘轿,抬到府前,进去见了总管,总管问道:“周国能告你赖婚一事,该怎么说?”妙观道:“一时赌赛亏输,实非情愿。”总管道:“既已输

 " zhè gè xiǎo dì zǐ hái ér zěn biàn rú cǐ è qǔ xiào!" yī biān jiào dì zǐ zhāng shēng jiāng jiǔ fàn péi dài le gōng chāi,jiāng shǎng qián chū lái dǎ fā le,zì xíng dǎ diǎn chū guān。gōng chāi zhī shì cè fēng de qí shī,bù gǎn luó zào,yuē zài yá mén qián xiāng huì,xiān zì qù le。

 “这个小弟子孩儿怎便如此恶取笑!”一边叫弟子张生将酒饭陪待了公差,将赏钱出来打发了,自行打点出官。公差知是册封的棋师,不敢罗唣,约在衙门前相会,先自去了。

  miào guān jiào chéng jiào,tái dào fǔ qián,jìn qù jiàn le zǒng guǎn,zǒng guǎn wèn dào:" zhōu guó néng gào nǐ lài hūn yī shì,zhè zěn me shuō?" miào guān dào:" yī shí dǔ sài kuī shū,shí fēi qíng yuàn。" zǒng guǎn dào:" jì yǐ shū le,shuō bù dé qíng yuàn bù qíng yuàn。" miào guān dào:" ǒu ěr xì yán,bìng wú shèn me wén shū yuē qì,zěn suàn de zhēn?" zhōu guó néng dào:" zhū wáng diàn xià duō zài miàn shàng zuò zhèng dà jiā rèn zuò bǎo qīn,hái yào shén wén shū yuē qì?" zǒng guǎn dào:" zhè huà yǒu de me?" miào guān yī shí yǔ sè,wú yán kě dá。zǒng guǎn dào:" qǐ bù wén,yī yán jì chū,chí mǎ nán zhuī?kuàng qiě hūn yīn dà shì,zhǔ hé bù zhǔ lí。nǐ men liǎng rén jì shì qí zhōng guó shǒu,yě bù cuò le pèi tóu。wǒ zuò zhǔ yǔ nǐ chéng qí hǎo shì bà!" miào guān dào:" tiān tāi zhāng zhǔ,qǐ gǎn bù cóng?zhǐ shì cǐ rén bú shì běn guó zhī rén,píng zōng làng jī,jià le tā,xū suí zhe tā zǒu。xiǎo fù rén shì gè guān shēn,yǒu xǔ duō bù biàn chù。" zhōu guó néng dào:" xiǎo rén suī zài hú hǎi piāo líng,zì xìn yǒu cǐ jué yì,bù gān qīng pèi fán nǚ。jiù shì miào guān,nǚ zhōng guó shǒu yě,qǐ róng qīng pèi fán fū?ruò dé tiān tāi zuò zhǔ chéng hūn,xiǎo rén qíng yuàn chāo jí zài cǐ,liǎng xià lǐ xiāng bāng xíng jiào,bù huí gù xiāng qù le。" zǒng guǎn dào:" zhè gè què hǎo。" miào guān wú kě tuī cí,zhǐ de píng zǒng guǎn duàn hé。

 妙观叫乘轿,抬到府前,进去见了总管,总管问道:“周国能告你赖婚一事,这怎么说?”妙观道:“一时赌赛亏输,实非情愿。”总管道:“既已输了,说不得情愿不情愿。”妙观道:“偶尔戏言,并无甚么文书约契,怎算得真?”周国能道:“诸王殿下多在面上作证大家认做保亲,还要甚文书约契?”总管道:“这话有的么?”妙观一时语塞,无言可答。总管道:“岂不闻,一言既出,驰马难追?况且婚姻大事,主合不主离。你们两人既是棋中国手,也不错了配头。我做主与你成其好事罢!”妙观道:“天台张主,岂敢不从?只是此人不是本国之人,萍踪浪迹,嫁了他,须随着他走。小妇人是个官身,有许多不便处。”周国能道:“小人虽在湖海飘零,自信有此绝艺,不甘轻配凡女。就是妙观,女中国手也,岂容轻配凡夫?若得天台做主成婚,小人情愿超藉在此,两下里相帮行教,不回故乡去了。”总管道:“这个却好。”妙观无可推辞,只得凭总管断合。

  zhōu guó néng yǔ miào guān lǔ huí xià chǔ。zhōu guó néng jiù zài yāng diàn jiā lǎo mā zhòng xià pìn lǐ,yuē dìng rì qī chéng qīn,yòu dào lǔ wáng fǔ shuō zhī,lǔ wáng fǔ jù bèi zhù huā hóng dēng zhú zhī fèi。hú dà láng。zhī gōng zǐ yī gān hǎo shì de,cái xiǎo de qián rì àn dì xiāng zhǔ xǔ xià jiā qī zhī shuō,dà jiā xiào shuǎ,lǔ lái bāng xìng。chéng qīn zhī rì,hǎo bù rè nào。guò le jǐ shí,liǎng qíng hé qià,zì bù bì shuō。zhōu guó néng yòu zhǐ diǎn miào guān shén miào zhī zhe,liǎng gè dōu zào dào jué dǐng,jìng chéng duì shǒu。zhū wáng guì rén yǐ wéi jiā huà,yòu tì zhōu guó néng wò qǐng guān zhí,fēng wèi qí xué bó shì。yù qián gòng fèng。hòu lái zhōu guó néng chāi rén dào cài zhōu mì dì jiē le diē niáng,dào yān shān tóng xiǎng róng huá。zhōu lǎo fū qī jiàn le xí fù yī biǎo rén wù,liǎng xīn kuài lè。fāng xìn guó néng qǐ chū bù kěn qǔ qī,bì jìng xún chū hǎo yīn yuán lái,suǒ wèi yǒu zhì zhe shì jìng chéng yě!yǒu shī wèi zhèng:

 周国能与妙观鲁回下处。周国能就再央店家老嬷重下聘礼,约定日期成亲,又到鲁王府说知,鲁王府具备助花红灯烛之费。胡大郎。支公子一干好事的,才晓得前日暗地相嘱许下佳期之说,大家笑耍,鲁来帮兴。成亲之日,好不热闹。过了几时,两情和洽,自不必说。周国能又指点妙观神妙之着,两个都造到绝顶,竟成对手。诸王贵人以为佳话,又替周国能握请官职,封为棋学博士。御前供奉。后来周国能差人到蔡州密地接了爹娘,到燕山同享荣华。周老夫妻见了媳妇一表人物,两心快乐。方信国能起初不肯娶妻,毕竟寻出好姻缘来,所谓有志着事竟成也!有诗为证:

  guó shǒu wéi zhēng yī zhāo xiān,gè zhōng cáng zhe hǎo yān yuán。

 国手惟争一着先,个中藏着好烟缘。

  lǜ chuāng xiāng duì wú yú shì,yǎn pǔ tuī qiāo sī rù xuán。

 绿窗相对无余事,演谱推敲思入玄。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章