中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 二刻拍案惊奇 正文

卷三(二刻拍案惊奇)拼音版、注音及读音

二刻拍案惊奇

 卷三拼音版、注音及读音:

出处:二刻拍案惊奇

juǎn sān

卷三

 

 

  shì jiān qí wù yuán duō qiǎo,bù pà fēng bō diān dǎo。zhē mò yī shí kāi le,dào dǐ hái wán hǎo。fēng chéng jiàn qì chōng tiān biǎo,léi huàn zhāng huà fēn bǎo。tā rì ǒu rán qí dào,jīn dǐ shuāng lóng niǎo。

 世间奇物缘多巧,不怕风波颠倒。遮莫一时开了,到底还完好。丰城剑气冲天表,雷焕张华分宝。他日偶然齐到,津底双龙袅。

  cǐ cí míng táo yuán yì gù rén,shuō zhe shì jiān wù shì yǒu xiē hǎo chù de,suī rán yī shí chāi kāi,hòu lái bì dìng yù qiǎo dé hé。nà" fēng chéng jiàn qì" shì zěn me shuō?jìn shí dà chén zhāng huà,zì mào xiān,shàn shí tiān wén,néng bàn gǔ wù。yī rì,kàn jiàn tiān shàng dòu niú fēn yě zhī jiān,bǎo qì zhú tiān,xiǎo de yù zhāng fēng chéng xiàn zhōng dāng yǒu qí wù chū shì。yǒu gè péng yǒu léi huàn yě shì bó wù de rén,suì xuǎn tā zuò le fēng chéng xiàn lìng,tuō tā dào bǐ,zhuān yī wèi fǎng xún fā guāng dòng tiān de bǎo wù,fēn fù tā dào:" guāng zhōng dài yǒu shā qì,cǐ bì bǎo jiàn wú yí。" nà léi huàn lǐng mìng,dào le xiàn jiān,kàn nà bǎo qì què zài xiàn jiān yù zhōng。léi huàn lǐng le cóng rén,dào yù zhōng jìn tóu qù chù,guǒ rán jué chū yī duì bǎo jiàn lái,xióng yuē" chún gōu",cí yuē" zhàn lú"。léi huàn zì pèi qí yī,jiāng qí yī xiàn yǔ zhāng huà,gè zì bǎo zàng,zì bù bì shuō。hòu lái,zhāng huà dài le cǐ jiàn xíng dào yán píng jīn rì,nà jiàn hū zài xiá zhōng yuè chū,dào le shuǐ biān,huà chéng yī lóng。jīn shuǐ zhī zhōng yě zuān chū yī tiáo lóng lái,còu chéng yī shuāng,fēi wǔ shēng tiān ér qù。zhāng huà yī shí jīng yì,fēn míng xiǎo de bǎo jiàn tōng shén,zhǐ shuǐ zhōng zhè gè chū lái còu chéng shuāng de bù zhī hé wù,yīn qiǎn rén dào léi huàn chù wèn qián jiàn suǒ zài。léi huàn huí yán dào:" xiān céng dù yán píng jīn kǒu,shī shǒu luò yú shuǐ zhōng le。" fāng zhī liǎng jiàn fēn ér fù hé,yǐ cǐ biàn huà ér qù yě。zhì jīn rén shuō yīn yuán còu qiǎo,duō yòng" yán jīn jiàn hé" gù shì。suǒ yǐ zhè cí zhōng shuō de zhèng shì zhè huà。ér jīn shuō yī duàn yīn yuán,gé zhe wàn qiān lǐ lù,yě zhǐ wèi yī jiàn wù shì còu hé chéng le,shēn wèi qí qiǎo。yǒu shī wèi zhèng:

 此词名《桃源忆故人》,说着世间物事有些好处的,虽然一时拆开,后来必定遇巧得合。那“丰城剑气”是怎么说?晋时大臣张华,字茂先,善识天文,能瓣古物。一日,看见天上斗牛分野之间,宝气烛天,晓得豫章丰城县中当有奇物出世。有个朋友雷焕也是博物的人,遂选他做了丰城县令,托他到彼,专一为访寻发光动天的宝物,分付他道:“光中带有杀气,此必宝剑无疑。”那雷焕领命,到了县间,看那宝气却在县间狱中。雷焕领了从人,到狱中尽头去处,果然掘出一对宝剑来,雄曰“纯钩”,雌曰“湛卢”。雷焕自佩其一,将其一献与张华,各自宝藏,自不必说。后来,张华带了此剑行到延平津日,那剑忽在匣中跃出,到了水边,化成一龙。津水之中也钻出一条龙来,凑成一双,飞舞升天而去。张华一时惊异,分明晓得宝剑通神,只水中这个出来凑成双的不知何物,因遣人到雷焕处问前剑所在。雷焕回言道:“先曾渡延平津口,失手落于水中了。”方知两剑分而复合,以此变化而去也。至今人说因缘凑巧,多用“延津剑合”故事。所以这词中说的正是这话。而今说一段因缘,隔着万千里路,也只为一件物事凑合成了,深为奇巧。有诗为证:

  wēn jiào céng shū yù jìng tái,yuán chéng diàn hé gèng qí zāi!

 温峤曾输玉镜台,圆成钿合更奇哉!

  kě zhōng sù shì hóng sī xì,zì yǒu méi rén yuè xià lái。

 可中宿世红丝系,自有媒人月下来。

  huà shuō guó cháo yǒu yī wèi guān rén,xìng quán,míng cì qīng,biǎo zì wén zhǎng,nǎi shì nán zhí lì níng guó fǔ rén shì。shào nián dēng dì,guān bài hàn lín biān xiū zhī zhí。nà hàn lín shēng de yí róng jùn yǎ,xìng gé fēng liú,suǒ shì zài háng,zhū bān dé qù,zhēn nǎi shì tiān shàng zhé xiān,rén zhōng yù shù。tā zì dēng jiǎ dì,zài jīng shī wèi guān yī zài yǒu yú。jīng shī yǒu gè fēng sú,měi yù chū yīshí wǔèr shí wǔ rì,wèi zhī miào shì,fán bǎi bān huò wù jù gǎn zài chéng huáng miào qián,zhí bǎi dào xíng bù jiē shàng lái mài,ái jǐ bù kāi,rén shān rén hǎi de zuò shēng yì。nà guān yuán měi qīng xián hǎo shì de,huàn le biàn zhōng biàn yī,dài le yī liǎng gè guǎn jiā cháng bān chū lái,bù zǒu yóu kàn,shōu mǎi hǎo dōng xī jiù wù shì。cháo zhōng wéi yǒu hàn lín yá mén zuì shì qīng xián,bù guò dú shū xià qí,yǐn jiǔ bài kè,bié wú tā shì xiāng gān。quán hàn lín kuàng qiě shào nián xīn xìng,xià chǔ xián zuò bù guò,měi yù zuò shì rè nào shí,jiù biàn chū lái xíng zǒu。

 话说国朝有一位官人,姓权,名次卿,表字文长,乃是南直隶宁国府人氏。少年登第,官拜翰林编修之职。那翰林生得仪容俊雅,性格风流,所事在行,诸般得趣,真乃是天上谪仙,人中玉树。他自登甲第,在京师为官一载有余。京师有个风俗,每遇初一、十五、二十五日,谓之庙市,凡百般货物俱赶在城隍庙前,直摆到刑部街上来卖,挨挤不开,人山人海的做生意。那官员每清闲好事的,换了便中便衣,带了一两个管家长班出来,步走游看,收买好东西旧物事。朝中惟有翰林衙门最是清闲,不过读书下棋,饮酒拜客,别无他事相干。权翰林况且少年心性,下处闲坐不过,每遇做市热闹时,就便出来行走。

  yī rì,zài shì shàng kàn jiàn yí gè lǎo rén jiā,yī zhāng zhuō ér shàng bǎi zhe xǔ duō líng suì wù jiàn,duō shì rén jiā dòng yòng jiā huo,wú fēi shì xiē dēng tái tóng biāohú píng wǎn dié zhī lèi,kàn bù dé zài wén mò yǎn lǐ de。quán hàn lín ǒu rán yī yǎn piǎo qù,jiàn jiù zhōng yǒu yí gè sè yàng qí yì xiē de hé ér,yòng shǒu qù qǔ lái yī kàn,nǎi shì gè jiù zǐ jīn diàn hé ér,què zhǐ shì hé gài。hàn lín rèn de shì jiàn gǔ wù,kě xī bù quán,wèn nà lǎo ér dào:" zhè jiàn dōng xī xū hái yǒu gè dǐ ér,zài nà li?" lǎo ér dào:" zhǐ yǒu zhè gè gài,méi yǒu jiàn shèn me dǐ。" hàn lín dào:" qǐ yǒu méi dǐ de lǐ?nǐ qiě shuō zhè gài shì nà lǐ lái de,biàn hǎo zài xún zhe nà dǐ le。" lǎo ér dào:" lǎo hàn yǒu jǐ jiān kōng fáng zài dōng zhí mén,lìn yú rén zhù。yǒu gè lìn fáng de,yī jiā sì wǔ rì hài le tiān xíng zhèng hóu,xiān sǐ le yī liǎng gè hòu shēng,nà jiā zǐ huāng le,dài bìng bān qù,hái qiàn xià xiē fáng qián,yí xià zhèi xiē dōng xī zuò tuì zhàng。lǎo hàn shōu shí dé,suǒ yǐ jiāng lái huò mài dù rì。zhè hé ér yě shì nà rén jiā de,wài biān hái yǒu yí gè zhǐ lù ér cáng zhe,yǒu jǐ zhāng gù zì zhǐ bāo zhe。zán yě bù xiǎo de nà bàn shàn hé ér yào zuò shén yòng,suǒ yǐ bǎi zài zhuō ér shàng,huò zhě yù gè zhǔ ér mǎi qù yě bú jiàn de。" hàn lín dào:" wǒ dào yào mǎi nǐ de,kě xī shì gè bù quán zhī wù。nǐ qiě jiāng nǐ nà zhǐ lù ér lái kàn!" lǎo ér yòng shǒu qù zhuō dǐ xià mō jiāng chū lái,què shì yí gè pò suì líng luò de zhǐ hú tóu lù ér。hàn lín dào:" duō shì wú yòng zhī wù,bù duō jǐ gè qián mài yǔ wǒ bà。" lǎo ér dào:" xiē xiǎo zhī wù,píng yé shǎng cì bà。" hàn lín jiào suí cóng guǎn jiā quán zhōng yǔ tā yī bǎi gè qián,dāng xià chéng jiāo。lǎo ér yòu zài lù zhōng qǔ chū jiù bāo de zhǐ ér lái bāo le,fàng zài lù zhōng,shuāng shǒu dì yǔ hàn lín。

 一日,在市上看见一个老人家,一张桌儿上摆着许多零碎物件,多是人家动用家伙,无非是些灯台铜杓、壶瓶碗碟之类,看不得在文墨眼里的。权翰林偶然一眼瞟去,见就中有一个色样奇异些的盒儿,用手去取来一看,乃是个旧紫金钿盒儿,却只是盒盖。翰林认得是件古物,可惜不全,问那老儿道:“这件东西须还有个底儿,在那里?”老儿道:“只有这个盖,没有见甚么底。”翰林道:“岂有没底的理?你且说这盖是那里来的,便好再寻着那底了。”老儿道:“老汉有几间空房在东直门,赁与人住。有个赁房的,一家四五日害了天行症侯,先死了一两个后生,那家子慌了,带病搬去,还欠下些房钱,遗下这些东西作退帐。老汉收拾得,所以将来货卖度日。这盒儿也是那人家的,外边还有一个纸簏儿藏着,有几张故字纸包着。咱也不晓得那半扇盒儿要做甚用,所以摆在桌儿上,或者遇个主儿买去也不见得。”翰林道:“我到要买你的,可惜是个不全之物。你且将你那纸簏儿来看!”老儿用手去桌底下摸将出来,却是一个破碎零落的纸糊头簏儿。翰林道:“多是无用之物,不多几个钱卖与我罢。”老儿道:“些小之物,凭爷赏赐罢。”翰林叫随从管家权忠与他一百个钱,当下成交。老儿又在簏中取出旧包的纸儿来包了,放在簏中,双手递与翰林。

  hàn lín jiào quán zhōng ná le,yòu zài shì shǎng qù mǎi le hǎo jǐ jiàn wén fáng gǔ wù,huí dào xià chǔ lái,fàng zài yī zhāng shuǐ mó tiān rán jǐ shàng,zhú jiàn xì kàn,duō jué mǎi de de yì。luò hòu kàn dào nà zhǐ lù ér,chě kāi gài,qǔ chū zhǐ bāo lái,kāi le zhǐ bāo,yòu xì kàn nà diàn hé,jīn sè càn làn,guǒ shì jiàn hǎo dōng xī。diān dǎo xiāng lái,dào dǐ zhǐ shì yí gè gài。xiǎng dào:" zhè bàn shàn luò zài nà li?qiě bǎ lái cáng zhe,huò zhě còu qiǎo yǒu yù zhe de shí jié yě wèi kě zhī。" suí qǔ yuán bāo de zhǐ ér bāo tā,zhī jiàn zhǐ pò chǔ,lǐ tou lòu chū yī xiē xiē hóng de chū lái。hàn lín bǎ wài biān zhǐ ér jiē kāi lái kàn,lǐ tou què chèn zhe yī zhāng hóng zì zhǐ。hàn lín qǔ chū dìng jīng yī kàn,dào:" yuán lái rú cǐ!" nǐ dào xiě de shèn me?shàng xiě dào:" dà shí yōng fāng zhù rén xú mén bái shì,yǒu nǚ xú dān guì,nián fāng èr suì。yǒu xiōng bái dà,zǐ yuē liú gē,yì xì tóng nián shēng。yuán shì fū xú fāng,yuán jí sū zhōu,kǒng tā nián gé bié wú píng,yǒu zǐ jīn diàn hé gè fēn yī bàn,zhí cǐ xiāng xún wèi zhào。" hòu xiě zhe nián yuè,xià miàn zhe gè yā zì。hàn lín kàn le dào:" yuán lái shì rén jiā hūn yīn zhào yàn zhī wù,shì gè yào jǐn de,rú hé què jiāng lái yí xià yòu bèi rén mài le?yě shì gè méi dā shā de rén le。" yòu xiǎng dào:" zhè xiě wén shū de fù rén jì yǒu dà xiù,rú hé què bú shì dà xiù chū míng?" yòu bǎ nián yòng dié qǐ zhǐ tou suàn,yī suàn kàn,xiào dào:" lì yì zhī shí dào jīn yī shí bā nián,cǐ nǚ yǐ shì yī shí jiǔ suì,zhèng dāng miào líng,bù zhī chéng qīn yǔ wèi chéng qīn。" yòu xiào dào," wàng xiǎng tā zé shèn!qiě shōu qǐ zhe。" yīn ér bǎ jǐ jiàn dōng xī yī tóng shōu shí guò le。

 翰林叫权忠拿了,又在市上去买了好几件文房古物,回到下处来,放在一张水磨天然几上,逐件细看,多觉买得得意。落后看到那纸簏儿,扯开盖,取出纸包来,开了纸包,又细看那钿盒,金色灿烂,果是件好东西。颠倒相来,到底只是一个盖。想道:“这半扇落在那里?且把来藏着,或者凑巧有遇着的时节也未可知。”随取原包的纸儿包他,只见纸破处,里头露出一些些红的出来。翰林把外边纸儿揭开来看,里头却衬着一张红字纸。翰林取出定睛一看,道:“元来如此!”你道写的甚么?上写道:“大时雍坊住人徐门白氏,有女徐丹桂,年方二岁。有兄白大,子曰留哥,亦系同年生。缘氏夫徐方,原藉苏州,恐他年隔别无凭,有紫金钿盒各分一半,执此相寻为照。”后写着年月,下面着个押字。翰林看了道:“元来是人家婚姻照验之物,是个要紧的,如何却将来遗下又被人卖了?也是个没搭煞的人了。”又想道:“这写文书的妇人既有大秀,如何却不是大秀出名?”又把年用迭起指头算,一算看,笑道:“立议之时到今一十八年,此女已是一十九岁,正当妙龄,不知成亲与未成亲。”又笑道,“妄想他则甚!且收起着。”因而把几件东西一同收拾过了。

  dào le xià shì,yòu duó chū jiē shàng lái xíng zǒu。kàn jiàn nà lǎo ér réng jiù zài nà li mài dōng xī,wèn tā dào:" nǐ qián rì mài de hé ér,shuō shì nà yī jiā diào xià de,zhè jiā rén bān zài nà li qù le?nǐ kě xiǎo de?" lǎo ér dào:" shuí xiǎo de tā?tā yī jiā rén xiān cóng xiǎo de sǐ qǐ,sǐ de lái huāng le,lián yè táo qù,ér jīn gǎn shì sǐ jué le,yě bú jiàn de。" hàn lín dào:" tā nǐ jiā zé yǒu shèn me qīn qī wǎng lái?" lǎo ér dào:" tā yǒu gè mèi zǐ,jià yǔ xià lù rén,zhù zài qián mén。yǐ hòu bù zhī nà lǐ qù le,duō nián bú jiàn wǎng lái le。" quán hàn lín zì xiǎng dào:" wèn de zháo shí,hái le tā nà jiàn dōng xī,yě shì yī zhuāng fāng biàn de hǎo shì,ér jīn bù zhī tóu xù,yě zhǐ suǒ yóu tā bà le。"

 到了下市,又踱出街上来行走。看见那老儿仍旧在那里卖东西,问他道:“你前日卖的盒儿,说是那一家掉下的,这家人搬在那里去了?你可晓得?”老儿道:“谁晓得他?他一家人先从小的死起,死得来慌了,连夜逃去,而今敢是死绝了,也不见得。”翰林道:“他你家则有甚么亲戚往来?”老儿道:“他有个妹子,嫁与下路人,住在前门。以后不知那里去了,多年不见往来了。”权翰林自想道:“问得着时,还了他那件东西,也是一桩方便的好事,而今不知头绪,也只索由他罢了。”

  huí huán yù suǒ,zhī jiàn jiā jiān yǒu shū xìn lái,fū rén zài jiā zhōng wáng guò le。hàn lín tòng kū le yī chǎng,méi qíng méi xù,dǎ diǎn huí jiā,jiù shàng ge gào bìng de běn。fèng shèng zhǐ:" quán mǒu zhǔn huí jí tiáo lǐ,bìng quán fù jīng tīng yòng。qīn cǐ。" quán hàn lín cóng cǐ jiù lí le jīng shī,huí dào jiā zhōng lái le。

 回还寓所,只见家间有书信来,夫人在家中亡过了。翰林痛哭了一场,没情没绪,打点回家,就上个告病的本。奉圣旨:“权某准回籍调理,病痊赴京听用。钦此。”权翰林从此就离了京师,回到家中来了。

  huà fēn liǎng tóu,qiě shuō diàn hé de lái lì。sū zhōu yǒu gè jiù jiā zǐ róng,xìng xú míng fāng,bié hào xī quán,shì tài xué zhōng jiàn shēng。wèi gàn bàn qián chéng,liú yù jīng shī duō nián。zài xià chǔ cén jì,yāng méi qǔ xià běn jīng bái jiā zhī nǚ wèi qī,shēng xià yī ge nǚ ér,shì bā yuè zhōng de de,qǔ míng dān guì。tóng shí,bái shì zhī xiōng bái dà láng yě shēng yī zi,huàn zuò liú gē。bái shì nǚ rén jia xìng zi,zhǐ hù zhe zì jiā rén,kuàng qiě jīng shī zhōng rén bù zhī wài fāng tóu lù,bù xǐ huān pān chě wài fāng qīn qī,yī xīn yào bǎ zhè dān guì xǔ yǔ zhí ér qù。xú tài xué zì shì jì jū de rén,zǎo wǎn sī liang huí jiā,yào liú zhe jié xià lù qīn juàn,shí fēn bù kěn。yī rì,tài xué dé xuǎn le mǐn zhōng èr yǐn,dǎ diǎn huí jiā fù rèn,jiù dài le bái shì chū jīng。bái shì bù dé suì yuàn,liàn liàn gǔ ròu zhī qíng,mán zhe xú èr yǐn sī xià xiě gè wén shū,bù gǎn jiù shuō xǔ tā wèi hūn,zhǐ bǎ yí gè diàn hé ér fēn zuò liǎng chù,liú yǔ zhí ér zuò zhí zhào,zhǐ wàng tā nián zhòng dào jīng shī,huò shì tiān yá hǎi jiǎo,zuò gè biǎo zhèng。

 话分两头,且说钿盒的来历。苏州有个旧家子荣,姓徐名方,别号西泉,是太学中监生。为干办前程,留寓京师多年。在下处岑寂,央媒娶下本京白家之女为妻,生下一个女儿,是八月中得的,取名丹桂。同时,白氏之兄白大郎也生一子,唤做留哥。白氏女人家性子,只护着自家人,况且京师中人不知外方头路,不喜欢攀扯外方亲戚,一心要把这丹桂许与侄儿去。徐太学自是寄居的人,早晚思量回家,要留着结下路亲眷,十分不肯。一日,太学得选了闽中二尹,打点回家赴任,就带了白氏出京。白氏不得遂愿,恋恋骨肉之情,瞒着徐二尹私下写个文书,不敢就说许他为婚,只把一个钿盒儿分做两处,留与侄儿做执照,指望他年重到京师,或是天涯海角,做个表证。

  bái shì suí le èr yǐn dào le wú mén。yuán lái èr yǐn jiǔ wú zhèng shì,bái shì jiù tián le rú rén zhī quē,yī tóng fù rèn。yòu dé le yī zi,shì jiǔ yuè shēng de,míng huàn gāo ér。èr yǐn zuò le liǎng rèn guān huí jiā,yǐ cǐ bǎ dān guì xǔ xià tóng fǔ chén jiā le。bái rú rén xīn xià zhī shì,dì yuǎn shí guāi,zhǐ de diū zài nǎo hòu,suī rán rú cǐ,zhōng huái qiàn rán,shí cháng zài fú pú sà miàn qián mò dǎo,sī xiǎng huán xiāng,xún diàn hé de xià luò。yǐ hòu èr yǐn wáng shì,shǒu le ér nǚ,zuò le gū shuāng,cái bǎ jīng shī niàn tou xī le。xiǎng nà chū jīng shí jié,hǎo dǎi yǐ shì shí wǔ liù ge nián tóu,dān guì zhǎng de měi lì fēi fán。suǒ xǔ chén jiā ér zi nián jì zhǎng dà,zhèng yào nà lǐ chéng hūn,bù xiǎng hài le sè láo,yī bìng ér wáng。yǎn jiàn de dān guì mìng yìng,zuò le wàng mén guǎ fù,yī shí wèi hǎo xǔ rén,qiě suí zhe mǔ qīn。xiōng dì,chuān xiē dàn sù yī fú āi zhe guò rì。zhèng shì: gū chén guǎ sù wú yuán fèn,kōng xiàng tiān biān pàn nǚ

 白氏随了二尹到了吴门。元来二尹久无正室,白氏就填了孺人之缺,一同赴任。又得了一子,是九月生的,名唤糕儿。二尹做了两任官回家,已此把丹桂许下同府陈家了。白孺人心下之事,地远时乖,只得丢在脑后,虽然如此,中怀歉然,时常在佛菩萨面前默祷,思想还乡,寻钿盒的下落。已后二尹亡逝,守了儿女,做了孤孀,才把京师念头息了。想那出京时节,好歹已是十五六个年头,丹桂长得美丽非凡。所许陈家儿子年纪长大,正要纳礼成婚,不想害了色痨,一病而亡。眼见得丹桂命硬,做了望门寡妇,一时未好许人,且随着母亲。兄弟,穿些淡素衣服挨着过日。正是:孤辰寡宿无缘分,空向天边盼女

  bù shuō xú dān guì qī liáng,qiě shuō quán hàn lín zì cóng duàn le xián,gào bìng huí jiā,yī nián yǒu yú,shàng wèi xù qǔ,xīn xù wú liáo,qiě dào wú mén xián shuǎ,yì tú xún fǎng měi qiè。yīn pà shàng sī fǔ xiàn zhī dào,chē mǎ yíng sòng,jiǔ lǐ wǎng lái,jū shù dé bù nài fán,chuāi liào zì jǐ nián jì bù duō,miàn páng jiāo nèn,shēn cái suǒ xiǎo,páng rén kàn bu chū tā shì guān,jiǎ shuō shì gè yóu xué xiù cái。jiè yù zài chéng wài yuè bō ān gé bì jìng shì zhōng,nà ān nǎi shì ní sēng。yǒu gè lǎo ní huàn zuò miào tōng shī fù,nián yǒu liù shí yǐ shàng,zhuān zài gè dà jiā wǎng lái,lǐ dù shú xián,shì qíng tòu chè。kàn jiàn quán hàn lín yī biǎo rén wù,suī rán bù xiǎo de shì mái míng guì rén,zhǐ rèn zuò qīng nián xiù shì,yě dào tā bú shì luò hòu de rén,bù gǎn dài màn。shí cháng jiào xiāng gōng sòng chá lái,huò zhě qǐng guò ān zhōng qīng huà。quán hàn lín yě lüè bǎ fǎng qiè zhī yì wèn nǎi miào sòng,miào sòng shuō shì chū jiā zhī rén bù guǎn xián shì,quán hàn lín yě jiù zhù kǒu,bù hǎo shuō de。

 不说徐丹桂凄凉,且说权翰林自从断了弦,告病回家,一年有余,尚未续娶,心绪无聊,且到吴门闲耍,意图寻访美妾。因怕上司府县知道,车马迎送,酒礼往来,拘束得不耐烦,揣料自己年纪不多,面庞娇嫩,身材琐小,旁人看不出他是官,假说是个游学秀才。借寓在城外月波庵隔壁静室中,那庵乃是尼僧。有个老尼唤做妙通师父,年有六十已上,专在各大家往来,礼度熟闲,世情透彻。看见权翰林一表人物,虽然不晓得是埋名贵人,只认做青年秀士,也道他不是落后的人,不敢怠慢。时常叫香公送茶来,或者请过庵中清话。权翰林也略把访妾之意问乃妙诵,妙诵说是出家之人不管闲事,权翰林也就住口,不好说得。

  shì shí zhèng shì qī yuè qī rì,quán hàn lín shēn jū kè dǐ,gū xíng diào yǐng,xiǎng zhe" niú nǚ yín hé" zhī shì,hǎo shēng wú liáo。nǎi yǒng sòng rén wāng yàn zhāng qiū wéi cí,gǎi qí wèi jù yī zì,yún:

 是时正是七月七日,权翰林身居客邸,孤形吊影,想着“牛女银河”之事,好生无聊。乃咏宋人汪彦章《秋闱》词,改其未句一字,云:

  gāo liǔ chán sī,cǎi líng gē duàn qiū fēng qǐ。wǎn yún rú jì,hú shàng shān héng cuì。lián juǎn xī lóu,guò yǔ liáng shēng mèi。tiān rú shuǐ,huà lóu shí èr,shǎo gè rén tóng yǐ。yī cí jì diǎn jiàng chún。quán hàn lín gāo shēng gē yǒng,chèn bù zǒu chū jìng shì wài lái。xīn yuè zhī xià,zhī jiàn yí gè sù yī de nǚ zǐ zǒu rù ān zhōng。hàn lín jí máng wěi zài bèi hòu,zài hēi yǐng zhōng shǎn zhe shēn zi kàn nà nǚ zǐ。zhī jiàn miào tōng shī fù chū lái jiē zhe,nǚ zǐ wèi xù hán wēn,qiě bǎ yī zhù xiāng zài fú qián shāo qǐ。nà nǚ zǐ shēng de rú hé?

 高柳蝉嘶,采菱歌断秋风起。晚云如髻,湖上山横翠。帘卷西楼,过雨凉生袂。天如水,画楼十二,少个人同倚。一词寄《点绛唇》。权翰林高声歌咏,趁步走出静室外来。新月之下,只见一个素衣的女子走入庵中。翰林急忙尾在背后,在黑影中闪着身子看那女子。只见妙通师父出来接着,女子未叙寒温,且把一注香在佛前烧起。那女子生得如何?

  jiān dào shuāng xián fèng dài,bù fáng dān zhe jiāo xiāo。yè xiāng zhī yǔ ā shuí shāo?chàng wàng shuǐ chén yān niǎo。yún bìn fēng qián sī juǎn,yù yán zuì lǐ hóng cháo。mò jiào kōng dù kě lián xiāo,yuè yǔ jiā rén gòng liáo。yī cí jì xī jiāng yuè nà nǚ zǐ niān zhe xiāng,cuì zài fú qián,duì zhe shàng miàn,kǒu lǐ nán nán nà nà,dī dī wēi wēi,bù zhī shuō zhe xǔ duō shuō huà,méi tīng dé yí gè zì。nà miào tōng lǎo ní biàn lái shōu kē dào:" xiǎo niáng zǐ,nǐ de xīn shì shuō bù néng jǐn,bù rú wǒ tì nǐ shuō yī jù jiǎn biàn de bà。" nà nǚ zǐ lì qǐ shēn lái dào:" shī fù,zěn de jiǎn biàn?" miào tōng dào:" fú tiān bǎo yòu,zǎo jià gè dé yì de dà xiù。kě hǎo me?" nǚ zǐ dào:" xiū de qǔ xiào!nú jiā zhǐ wéi shēng lái mìng kǔ,fù wáng mǔ lǎo,yī shēn wú kào,suǒ yǐ bài dǎo fú tiān,zhuān qiú fú bì。" miào tōng xiào dào:" dà yì xiāng qù bù yuǎn。" nǚ zǐ yě xiào jiāng qǐ lái。miào tōng bǎi shàng chá shí,nǚ zǐ chī le liǎng zhǎn chá,qǐ shēn zuò bié ér xíng。

 间道双衔凤带,不妨单着鲛绡。夜香知与阿谁烧?怅望水沉烟袅。云鬓风前丝卷,玉颜醉里红潮。莫教空度可怜宵,月与佳人共僚。一词寄《西江月》那女子拈着香,脆在佛前,对着上面,口里喃喃呐呐,低低微微,不知说着许多说话,没听得一个字。那妙通老尼便来收科道:“小娘子,你的心事说不能尽,不如我替你说一句简便的罢。”那女子立起身来道:“师父,怎的简便?”妙通道:“佛天保佑,早嫁个得意的大秀。可好么?”女子道:“休得取笑!奴家只为生来命苦,父亡母老,一身无靠,所以拜祷佛天,专求福庇。”妙通笑道:“大意相去不远。”女子也笑将起来。妙通摆上茶食,女子吃了两盏茶,起身作别而行。

  quán hàn lín zài àn zhōng kàn de míng bái,xiǎn xiē ér yǎn lǐ fàng chū huǒ lái,hèn bù dé zǒu shàng qián yī bǎ bào zhù,jiàn tā qù le,xīn yǎng nán áo。zhèng zài jìn jià bù dìng,qià zhí miào tōng sòng le nǚ zǐ huí shēn zhuàn lái,jiàn le dào:" xiàng gōng hái bù céng shuì?jǐ shí lái zài cǐ jiān?" hàn lín dào:" xiǎo shēng jiàn bái yī dà shì chū xiàn,tè lái zhān lǐ!" miào tōng dào:" cǐ lín rén xú shì zhī nǚ dān guì xiǎo niáng zǐ。guǒ rán shēng de yī mào qīng chéng,mù zhōng hǎn jiàn。" hàn lín dào:" céng jià rén wèi?" miào sòng dào:" shuō bù dé,tā fù qīn zài shí,céng xǔ xià zài chéng chén jiā xiǎo guān rén。bǐ jí jiāng cì chéng qīn,nà xiǎo guān rén méi fú sǐ le。dān gé le zhè xiǎo niáng zǐ zuò le gè wàng mén guǎ,yī shí wèi yǒu rén jiā lái qiú tā de。" hàn lín dào:" guài dào chuān zhe dàn sù!rú hé yè wǎn jiān dào cǐ?" miào tōng dào:" jīn wǎn shì qī xī niú nǚ jiā qī,tā zāo zhe rú cǐ bù ǒu zhī shì,xīn yuàn bù zú,gù cǐ duì mǔ qīn shuō le lái shāo zhù yè xiāng。" hàn lín dào:" tā mǔ qīn shì shèn me yàng rén?" miào tōng dào:" tā mǔ qīn xìng bái,shì gè jīng shī rén,dāng chū xú jiā lǎo yé zài jīng zhòng xuǎn guān qǔ le lái jiā de。qiě shì zhí xìng zi,hǎo xiāng yǔ。duì wǒ shuō,hái yǒu gè qīn xiōng zài jīng,tā chū jīng shí jié,yǒu gè zhí ér fāng liǎng suì,yǔ tā nǚ ér tóng gēng de,zì chū jīng zhī hòu,yǎo bù xiāng wén,chà bù duō jiāng èr shí nián lái le,bù zhī shēng sǐ cún wáng。shí cháng tuō wǒ zài fú qián bǎo yòu。" hàn lín tīng zhe,dāi le yī huì,xiǎng dào:" wǒ qián rì mǎi le bàn shàn diàn hé,nà bāo de zhǐ shàng fèn míng xiě shì xú mén bái shì,nǚ dān guì,xiōng bái dà,zi bái liú gē。jīn zhè gè nǚ zǐ xìng xú míng dān guì,mǔ qīn xìng bái,yǎn jiàn de jiù shì zhè jiā le。nà mài hé ér de lǎo ér shuō nà jiā sǐ le liǎng gè hòu shēng,lǎo rén jiā lián máng táo qù,bǎ xìn wù duō diào xià le。xiǎng bì sǐ de hòu shēng jiù shì tā zhí ér liú gē,bù xiāo shuō de。shuí xiǎng cǐ nǚ rú cǐ miào lì,zài cǐ lìng xǔ le rén jiā,kě yòu duàn le。nà xìn wù què luò zài wǒ shǒu zhōng,què yòu zài cǐ xiāng yù,yǒu rú cǐ còu qiǎo zhī shì!huò zhě dào shì wǒ de yīn yuán yě wèi kě zhī。" yǐ xīn wèn xīn,diē zú dào:" yī èr shí nián de shì,sān sì qiān lǐ de lù,yǒu shèn chá zhàng chù?zhǐ xū rú cǐ rú cǐ。" suàn jì yǐ dìng,duì miào tōng dào:" tiáo cái suǒ yán bái lǎo rú rén,duō shào nián jì le?" miào tōng dào:" yǒu sì shí duō suì le。" hàn lín dào:" tā jīng zhōng qīn xiōng kě shì bái dà?zhí ér zi kě jiào zuò liú gē?" miào tōng dào:" zhèng shì,zhèng shì。xiàng gōng rú hé xiǎo de?" hàn lín dào:" nà rú rén zhèng shì jiā gū,xiǎo shēng jiù shì bái liú gē,shì rú rén de zhí ér。" miào tōng dào:" xiàng gōng hǎo qǔ xiào。xiàng gōng zì xìng quán,rú hé xìng bái?" hàn lín dào:" xiǎo shēng yòu nián lí le jīng shī,zài jiāng hú shàng yóu xué。yī lái mù nán fāng fēng jǐng,èr lái zhuān wèi xún qǔ zhè tóu qīn juàn,suǒ yǐ yí míng gǎi xìng,yóu dào cǐ dì。jīn ǒu rán jiàn shī fù shuō zhe duān dì,yě shì yī yuán yī huì,tiān shǐ qí rán bù rán,xiǎo shēng zěn dì xiǎo de tā jiā xìng míng?" miào tōng dào:" yuán lái yǒu zhè děng qiǎo shì!xiàng gōng,nǐ míng rì qù rèn le lìng gū,xiǎo ní zài lái fèng hè biàn liǎo。" hàn lín dāng xià bié le lǎo ní,dào jìng shì zhōng yóu sī wàng xiǎng,guò le yī yè。

 权翰林在暗中看得明白,险些儿眼里放出火来,恨不得走上前一把抱住,见他去了,心痒难熬。正在禁架不定,恰值妙通送了女子回身转来,见了道:“相公还不曾睡?几时来在此间?”翰林道:“小生见白衣大士出现,特来瞻礼!”妙通道:“此邻人徐氏之女丹桂小娘子。果然生得一貌倾城,目中罕见。”翰林道:“曾嫁人未?”妙诵道:“说不得,他父亲在时,曾许下在城陈家小官人。比及将次成亲,那小官人没福死了。担阁了这小娘子做了个望门寡,一时未有人家来求他的。”翰林道:“怪道穿着淡素!如何夜晚间到此?”妙通道:“今晚是七夕牛女佳期,他遭着如此不偶之事,心愿不足,故此对母亲说了来烧注夜香。”翰林道:“他母亲是甚么样人?”妙通道:“他母亲姓白,是个京师人,当初徐家老爷在京中选官娶了来家的。且是直性子,好相与。对我说,还有个亲兄在京,他出京时节,有个侄儿方两岁,与他女儿同庚的,自出京之后,杳不相闻,差不多将二十年来了,不知生死存亡。时常托我在佛前保佑。”翰林听着,呆了一会,想道:“我前日买了半扇钿盒,那包的纸上分明写是徐门白氏,女丹桂,兄白大,子白留哥。今这个女子姓徐名丹桂,母亲姓白,眼见得就是这家了。那卖盒儿的老儿说那家死了两个后生,老人家连忙逃去,把信物多掉下了。想必死的后生就是他侄儿留哥,不消说得。谁想此女如此妙丽,在此另许了人家,可又断了。那信物却落在我手中,却又在此相遇,有如此凑巧之事!或者到是我的姻缘也未可知。”以心问心,跌足道:“一二十年的事,三四千里的路,有甚查帐处?只须如此如此。”算计已定,对妙通道:“迢才所言白老孺人,多少年纪了?”妙通道:“有四十多岁了。“翰林道:“他京中亲兄可是白大?侄儿子可叫做留哥?”妙通道:“正是,正是。相公如何晓得?”翰林道:“那孺人正是家姑,小生就是白留哥,是孺人的侄儿。”妙通道:“相公好取笑。相公自姓权,如何姓白?”翰林道:“小生幼年离了京师,在江湖上游学。一来慕南方风景,二来专为寻取这头亲眷,所以移名改姓,游到此地。今偶然见师父说着端的,也是一缘一会,天使其然;不然,小生怎地晓得他家姓名?”妙通道:“元来有这等巧事!相公,你明日去认了令姑,小尼再来奉贺便了。”翰林当下别了老尼,到静室中游思妄想,过了一夜。

  tiān míng qǐ lái,jiào guǎn jiā quán zhōng,dīng zhǔ tíng dāng le shuō huà。jié shù zhěng qí,yī zhí wèn dào xú jiā lái。dào le mén shǒu,kàn jiàn mén shàng yī ge lǎo ér zài nà li xián zuò,hàn lín jiào quán zhōng duì tā shuō:" kě jìn qù tōng bào yī shēng,yǒu gè bái dà guān dǎ cóng jīng zhōng chū lái de。" lǎo ér shuō dào:" wǒ jiā lǎo zhǔ rén méi le,xiǎo guān ér yòu xiǎo。nǐ yào jiàn nà gè de?" hàn lín dào," nǐ jiā lǎo rú rén kě shì jīng zhōng rén xìng bái me?" lǎo ér dào

 天明起来,叫管家权忠,叮嘱停当了说话。结束整齐,一直问到徐家来。到了门首,看见门上一个老儿在那里闲坐,翰林叫权忠对他说:“可进去通报一声,有个白大官打从京中出来的。”老儿说道:“我家老主人没了,小官儿又小。你要见那个的?”翰林道,“你家老孺人可是京中人姓白么?”老儿道

 " zhèng shì xìng bái。" quán zhōng dào:" wǒ zhǔ rén shì bái dà guān,zhèng shì rú rén de zhí ér。" lǎo ér dào:" zhè děng,nǐ suí wǒ jìn qù tōng bào biàn shì。" lǎo ér lǐng le quán zhōng,jìng dào rú rén miàn qián。quán zhōng shì guàn shì de rén,kē le yī tóu,dào:" zhǔ rén bái dà guān zài jīng zhōng chū lái,yǐ zài mén shǒu le。" bái rú rén dào:" kě shì liú gē?" quán zhōng dào:" zhè shì zhǔ rén rǔ míng。" rú rén xǐ dòng yán sè,dào:" rú cǐ xǐ shì。" jí máng huàn zì jiā ér zǐ dào:" gāo ér,nǐ gē ge dào le,kuài qù jiē le jìn lái。" nà xiǎo hái zi xī xī diān diānyáo yáo bǎi bǎi chū lái jiē le hàn lín jìn qù。

 “正是姓白。”权忠道:“我主人是白大官,正是孺人的侄儿。”老儿道:“这等,你随我进去通报便是。”老儿领了权忠,竟到孺人面前。权忠是惯事的人,磕了一头,道:“主人白大官在京中出来,已在门首了。”白孺人道:“可是留哥?”权忠道:“这是主人乳名。”孺人喜动颜色,道:“如此喜事。”即忙唤自家儿子道:“糕儿,你哥哥到了,快去接了进来。”那小孩子嬉嬉颠颠、摇摇摆摆出来接了翰林进去。

  hàn lín miǎn miǎn tiǎn tiǎn,mào mào shī shī jìn qù,jiàn nà rú rén qǐ lái,hàn lín jiào le" gū niáng" yī shēng,chàng le yī nuò,dài bài xià qù。rú rén yī bǎ chě zhù dào:" xíng lù xīn kǔ,bù bì dà lǐ。" rú rén hán zhuó yǎn lèi kàn nà hàn lín,zhī jiàn méi qīng mù xiù,yī biǎo fēi fán,bù shèng zhī xǐ。shuō dào:" xiǎng lǎo shēn chū jīng zhī shí,nǐ zhǐ yǒu liǎng suì,rú jīn cháng chéng de zhè bān hǎo le。nǐ fù qīn rú jīn hái jiàn me?" hàn lín jiǎ yì yǎn lèi dào:" qì shì jiǔ yǐ!zhí zhǐ wèi yǎn dǐ méi gè qīn rén,jiàn fù qīn zài shí céng shuō yǒu gè gū niáng jià zài xià lù,suǒ yǐ xiǎo zhí dào nán fāng lái yóu xué,zhuān yù xún fǎng。zuó rì ǒu jiàn yuè bō ān miào tōng shī fù shuō qǐ duān dì,fāng zhī gū niáng zài cǐ,tè lái bài jiàn。" rú rén dào:" rú hé shēng kǒu bù xiàng běi biān?" hàn lín dào:" xiǎo zhí zài jiāng hú shàng yǐ jiǔ,ài xué nán yán,suǒ yǐ biàn què xiāng yīn yě。" hàn lín jiào quán zhōng sòng shàng lǐ wù。rú rén huān xǐ shōu le,xiè dào:" zhì qīn gǔ ròu,zhǐ lái xiāng huì biàn shì,hé bì duō lǐ?" hàn lín dào:" kè tú fá wù xiào jìng gū niáng,bù bì shuō qǐ,qiě xǐ gū niáng kāng jiàn。zuó rì jiàn miào tōng shuō guò,yǐ zhī gū fū bù zài le。shì jiān gāi wèi shì biǎo dì,hái yǒu yī yí biǎo mèi yǔ xiǎo zhí tóng gēng de,zài me?" rú rén dào:" nǐ gū fū zài shí yǐ xǔ le rén jiā,yīn yuán bù ǒu,wèi guò mén jiù duàn le,ér jīn hái shì gè méi chī chá de nǚ ér。" hàn lín dào

 翰林腼腼腆腆,冒冒失失进去,见那孺人起来,翰林叫了“姑娘”一声,唱了一喏,待拜下去。孺人一把扯住道:“行路辛苦,不必大礼。”孺人含着眼泪看那翰林,只见眉清目秀,一表非凡,不胜之喜。说道:“想老身出京之时,你只有两岁,如今长成得这般好了。你父亲如今还健么?”翰林假意掩泪道:“弃世久矣!侄只为眼底没个亲人,见父亲在时曾说有个姑娘嫁在下路,所以小侄到南方来游学,专欲寻访。昨日偶见月波庵妙通师父说起端的,方知姑娘在此,特来拜见。”孺人道:“如何声口不象北边?”翰林道:“小侄在江湖上已久,爱学南言,所以变却乡音也。”翰林叫权忠送上礼物。孺人欢喜收了,谢道:“至亲骨肉,只来相会便是,何必多礼?”翰林道:“客途乏物孝敬姑娘,不必说起,且喜姑娘康健。昨日见妙通说过,已知姑夫不在了。适间该位是表弟,还有一仪表妹与小侄同庚的,在么?”儒人道:“你姑夫在时已许了人家,姻缘不偶,未过门就断了,而今还是个没吃茶的女儿。”翰林道

 " yě yào qǐng xiāng jiàn。" rú rén dào:" zuó rì qù shāo xiāng,gǎn le xiē fēng hán,jīn rì hái méi qǐ lái shū xǐ。zǒng shì nǐ zài cǐ hái yào jiǔ zhù,xiōng mèi zhī jiān shí cháng kě yǐ xiāng jiàn。qiě dào xī táng ān xià le xíng lǐ zài chù。" yī biān fēn fù pái fàn,yī shǒu zhuāi zhe hàn lín dào xī táng lái。dǎ cóng yí gè xiǎo yuàn mén biān jīng guò,rú rén yòng shǒu zhǐ dào:" zhè lǐ tou jiù shì nǐ mèi zǐ de wò fáng。" hàn lín yuán biān qiāo wén de yī zhèn lán shè zhī xiāng,xīn zhōng hǎo shēng féng xìng。nà rú rén péi hàn lín chī le fàn,zhuó luò tā xíng lǐ zài shū fáng zhōng,shì jiàn ān dùn tíng dāng le,fāng cái jìn qù。quán hàn lín dào le shū fáng zhōng,xiǎng dào:" tè dì mào rèn le zhí ér,yào lái jiàn zhè nǚ zǐ,shuí xiǎng shàng wèi dé jiàn。xìng xǐ yǐ rèn zuò shì zhēn,liú zài cǐ jū zhù,zǎo wǎn bì rán shēng chū jī huì lái,bù bì xìng jí,qiě dài míng rì xiāng jiàn guò le,zài zuò dào lǐ。"

 “也要请相见。”孺人道:“昨日去烧香,感了些风寒,今日还没起来梳洗。总是你在此还要久住,兄妹之间时常可以相见。且到西堂安下了行李再处。“一边分付排饭,一手拽着翰林到西堂来。打从一个小院门边经过,孺人用手指道:“这里头就是你妹子的卧房。”翰林员边悄闻得一阵兰麝之香,心中好生逢幸。那孺人陪翰林吃了饭,着落他行李在书房中,是件安顿停当了,方才进去。权翰林到了书房中,想道:“特地冒认了侄儿,要来见这女子,谁想尚未得见。幸喜已认做是真,留在此居住,早晚必然生出机会来,不必性急,且待明日相见过了,再作道理。”

  qiě shuō xú shì dān guì,nián zhèng dāng shí,wù le jiā qī,xīn zhōng cháng huái bù zú。zì nà qī xī shāo xiāng,xiǎng zhe niú nǚ zhī shì,wèi miǎn gǎn shāng qíng xù,jiān mào le xiē fēng hán,yī shí lǎn qǐ。jiàn shuō yǒu gè biǎo xiōng zì jīng zhōng yuǎn lái,tā céng jiàn mǔ qīn shuō xiǎo shí yǒu xǔ tā wèi hūn zhī yì,yòu wén de tā róng mào kuí wú,xīn yòng yě yǒu xiē àn dòng,sī liang huì tā yī miàn。suī rán shēn zi lǎn qiè,zhǐ de qiáng qǐ shū zhuāng,duì jìng cháng tàn dào:" rú cǐ hào kè yán,dào dǐ fù zhī hé rén yě?" yǒu mián dā xù yī shǒu wèi zhèng:

 且说徐氏丹桂,年正当时,误了佳期,心中常怀不足。自那七夕烧香,想着牛女之事,未免感伤情绪,兼冒了些风寒,一时懒起。见说有个表兄自京中远来,他曾见母亲说小时有许他为婚之意,又闻得他容貌魁梧,心用也有些暗动,思量会他一面。虽然身子懒怯,只得强起梳妆,对镜长叹道:“如此好客颜,到底付之何人也?”有《绵搭絮》一首为证:

  shòu lái nán rèn,bǎo jìng pà chū lín。guǐ bìng qīn xún,mèn duì qiū guāng lěng tòu jīn,zuì shāng xīn jìng yè jiān zhēn。yōng niān xiù niǔ,lǎn fǔ yáo qín。zhōng xiāo lǐ yǒu mèng nán chéng,dài xiǎo qǐ fān xián xiǎo sī chén。shū zhuāng wán le,zhèng dài chū lái jiàn biǎo xiōng。zhī jiàn xiōng dì gāo ér jí jí máng máng zǒu jiāng lái dào:" mǔ qīn hài qǐ jí xīn téng lái,yī shí yūn qù。wǒ yào dào jiē shǎng qù qǔ yào,jiě jie kě kuài qù kàn mǔ qīn qù!" guì jiě tīng dé,jí máng chōu shēn biàn zǒu le chū fáng,jiǎn zhuāng yě bù jí shōu,fáng mén yě bù jí suǒ,jìng dào rú rén nà lǐ qù le。

 瘦来难任,宝镜怕初临。鬼病侵寻,闷对秋光冷透襟,最伤心静夜间砧。慵拈绣纽,懒抚瑶琴。终宵里有梦难成,待晓起翻嫌晓思沉。梳妆完了,正待出来见表兄。只见兄弟糕儿急急忙忙走将来道:“母亲害起急心疼来,一时晕去。我要到街上去取药,姐姐可快去看母亲去!”桂姐听得,疾忙抽身便走了出房,减妆也不及收,房门也不及锁,竟到孺人那里去了。

  quán hàn lín zài shū fáng zhōng shū xǐ yǐ bì,zhèng yào dǎ diǎn jīng shén,jīn rì qiú jiàn biǎo mèi。zhǐ tīng dé rén chuán chū lái dào:" lǎo rú rén yī shí jí xīn téng,yūn dǎo le。" tā xiǎng dào:" cǐ bìng wéi yǒu qián mén qí pán jiē dìng shén dān yī fú lì xiào,qià hǎo bài xiá zhōng dài dé zài cǐ。wǒ qiě yǐ zǐ zhí zhī lǐ rù táng wèn bìng,jiù bǎ zhè yào sòng tā yī wán。yī hǎo le tā,yě shì yí gè tǎo hǎo de jī huì。" jiù qù kāi chū lái,xiù zài xiù lǐ,yī jìng wàng nèi lǐ lái wèn bìng。lù jīng dōng biān xiǎo yuàn,tā zuó rì jiàn rú rén shuō,yǐ xiǎo de shì guì niáng de wò fáng,què jiàn mén kāi zài nà li,xiǎng dào:" guì niáng yí dìng zài lǐ tou,zhǐ zuò sān bù zhī chuǎng jiàng jìn qù,jiàn tā shí zài zuò dào lǐ。" hàn lín niē zhe yī bǎ hàn zǒu jìn wò fáng。zhī jiàn: xiāng lián shàng qǐ,bǎo jìng wèi shōu。shèng fěn cán zhī,hái zài pén zhōng dàng yàng huā diàn cuì dài,yī rán jǐ shàng pū zhāng。xiǎng tā qiàn shǒu lǐ zhuāng shí,shǎo gè huà méi rén còu qiǎo。hàn lín rú chī sì zuì,bǎ zhuō shàng dōng xī zhè jiàn wén wén,nà jiàn xiù xiù,hǎo bù jì yǎng。yòu wén de pū bí xīn xiāng。huí shǒu kàn shí,nà xiù zhàng yá chuángjǐn qīn jiǎo zhěn qiě shì zhěng kāi jīng jié。xiǎng dào:" wǒ qiě zài tā chuáng lǐ mián tā yī yǎn,yě zhān tā xiē xiāng qì,zhǐ dāng qīn āi zhe tā pí ròu,yì bān。" yī tǎng tǎng xià qù,mián zài zhěn tou shàng,dāi dāi dì xiǎng le yī huí,děng dài jǐ shí,bú jiàn dòng jìng,méi xiē yì zhì,màn màn zǒu le chū lái。jiāng dào rú rén fáng qián,mō mō xiù lǐ,zǎo bú jiàn le nà wán yào,zhèng bù zhī shī luò zài nà li le。dìng xìng xiǎng yī xiǎng,zhǐ de dǎ yuán lái lù shàng yí lù xún dào shū fáng lǐ qù le。

 权翰林在书房中梳洗已毕,正要打点精神,今日求见表妹。只听得人传出来道:“老孺人一时急心疼,晕倒了。”他想道:“此病惟有前门棋盘街定神丹一服立效,恰好拜匣中带得在此。我且以子侄之礼入堂问病,就把这药送他一丸。医好了他,也是一个讨好的机会。”就去开出来,袖在袖里,一径望内里来问病。路经东边小院,他昨日见儒人说,已晓得是桂娘的卧房,却见门开在那里,想道:“桂娘一定在里头,只作三不知闯将进去,见他时再作道理。“翰林捏着一把汗走进卧房。只见:香奁尚启,宝镜未收。剩粉残脂,还在盆中荡漾;花钿翠黛,依然几上铺张。想他纤手理妆时,少个画眉人凑巧。翰林如痴似醉,把桌上东西这件闻闻,那件嗅嗅,好不伎痒。又闻得扑鼻馨香。回首看时,那绣帐牙床、锦衾角枕且是整开精洁。想道:“我且在他床里眠他一眼,也沾他些香气,只当亲挨着他皮肉,一般。”一躺躺下去,眠在枕头上,呆呆地想了一回,等待几时,不见动静,没些意智,慢慢走了出来。将到孺人房前,摸摸袖里,早不见了那丸药,正不知失落在那里了。定性想一想,只得打原来路上一路寻到书房里去了。

  guì niáng zài mǔ qīn gēn qián shǒu dé téng tòng shǎo dìng,sī liang fáng mén wèi suǒ,zhuāng tái wèi shōu,pǎo dào zì fáng lǐ lái。shōu shí yǐ wán,shēn zi kùn juàn,jiē kāi luó zhàng,dài yào xiē xī yī xiē xī。hū jiàn xí jiān yí gè zhǐ bāo,shí qǐ lái dǎ kāi kàn shí,què shì yī wán yào。zhǐ bāo shàng yǒu zì,nǎi shì" dìng shén dān,zhuān zhì xīn téng,shén xiào" jǐ gè zì。guì niáng dào:" cǐ zì hé lái?zhe shì xiōng dì qǔ zhì,zěn bù sòng dào mǔ qīn nà lǐ qù,què fàng zài wǒ de xí shàng?chú le xiōng dì,cǐ chù hé rén lái dào?què yòu qià qià shì zhì xīn téng de yào,guǒ shì qiāo qī!qiě ná dào mǔ qīn nà lǐ qù wèn gè duān dì。" qǔ le yào,yǎn le fáng mén,zǒu dào rú rén chù lái wèn dào:" mǔ qīn,xiōng dì qǔ yào huí lái wèi zēng?" rú rén dào:" wàng dé yǎn chuān,zhè hái zi bù zhī zài nà li wán shuǎ,zài bù lái le。" guì niáng dào:" hǎo jiào mǔ qīn dé zhī,shì jiān zhuǎn dào fáng zhōng,zhī jiàn chuáng shàng yī kē wán yào,zhuān zhì xīn téng,wǒ yí xīn shì xiōng dì qǔ lái de,zěn bù sòng dào mǔ qīn zhè lǐ,què fàng zài wǒ de fáng zhōng?jīn xiōng dì wū zì wèi huí,zhèng bù zhī zhè yào zài nà li lái de。" rú rén dào:" wǒ ér,cǐ chù nà tǎo?zhè fēn míng shì nǐ xiào xīn suǒ gǎn,shén xiān suǒ cì。kuài ná lái wǒ chī!" guì niáng qǔ tāng lái dì yǔ rú rén,yàn le xià qù。yī huì,guǒ rán xīn téng lì zhǐ,mǔ zǐ huān xǐ bù jìn。rú rén téng tòng jì zhǐ,jīng shén pí juàn,méng méng de shuì le qù。guì niáng shǒu zài zhàng qián,bù gǎn yí dòng。qià hǎo quán hàn lín xún yào bú jiàn,kōng shǒu zǒu lái wèn ān。zhèng zhuàng zhe guì niáng zài nà li,bù jí huí pì。guì niáng rèn zuò shì bái jiā biǎo xiōng,shǎo bu dé yào xiāng jiàn de,yě bù duǒ shǎn。gāi lǐ quán hàn lín zhèng yào qīn bàng,duī xià xiào lái,mǎi jiāng shǎng qù,chàng gè féi nuò dào:" mèi zǐ,bài wò le。" guì niáng lián máng huán lǐ dào:" gē ge wàn fú" hàn lín dào:" gū niáng bìng tǐ zhe hé?" guì niáng dào:" jué dào hǎo xiē,fāng cái shuì qù。" hàn lín dào:" zuó rì dào zhái,kě xiǎng mèi zǐ fāng róng yī jiàn,jiàn shuō yù tǐ qiàn ān,bù gǎn jīng dòng。" guì niáng dào:" xiǎo mèi tīng shuō gē ge dào lái,xīn xià jí yù yíng shì,shū xǐ bù jí,bù gǎn cǎo shuài。jīn rì zhèng yào qǐng gē ge sī jiàn,pà yù mǔ qīn bìng jí,tuō shēn bù dé。bù xiǎng gē ge yòu jìn lái wèn bìng,xìng zhān fēng fàn。" hàn lín dào:" xiǎo xiōng bù yuǎn qiān lǐ ér lái,dé jiàn mèi zǐ yù mào,zhēn gè shì bù zài bēn bō zǒu zhè zāo le。" guì niáng dào:" gē ge yǔ mǔ qīn gū zhí zhì qīn,zì rán gē bù duàn de。xiǎo mèi bó mìng zhī rén,hé zú guà chǐ!" hàn lín dào:" mèi zǐ fāng nián měi zhì,hòu lù zhèng cháng,jiā qī kě dài,hé chū cǐ yán?" cǐ shí liǎng rén duì huà,yī dì yī lái。guì niáng nián dà zhī mèi,kàn jiàn hàn lín fēng zī jùn yǎ,zǎo yǐ dòng huǒ le bā jiǔ fēn,yì qiě rèn shì zì jiā zhōng biǎo xiōng mèi yī mài,tián yán ruǎn yǔ,gèng bù xiū suō,duì hàn lín dào:" gē ge chū lái shè xià,shū fáng zhōng yǒu shèn bù zhōu dào chù,kě duì nǐ mèi zǐ shuō,nǐ mèi zǐ hǎo lái zhào liào yī èr。" hàn lín dào:" yǒu shèn me bù zhōu dào?" guì niáng dào:" nán dào bù quē zhǎng shǎo duǎn?" hàn lín dào:" suī yǒu quē shǎo,bù hǎo duì mèi zǐ shuō de。" guì niáng dào:" dàn shuō hé fáng?" hàn lín dào:" suǒ shǎo de,zhǐ pà mèi zǐ bù hǎo zhào guǎn,rán bú shì mèi zǐ,yě bù néng zhào guǎn。" guì niáng dào:" shǎo shén dōng xī?" hàn lín xiào zhuāng" wǎn jiān shǎo gè rén zuò bàn ěr。" guì niáng tòng hóng le miàn pí,yě bù huí dá,zhuǎn shēn jiù zǒu。hàn lín gǎn shǎng qù yī bǎ chě zhù dào:" xié dài xiǎo xiōng dào xiù fáng zhōng,bài wàng mèi zǐ yī bài wàng,hé rú?" guì niáng jiàn tā dòng shǒu dòng jiǎo,zhèng nán fēn jiě。zhǐ tīng dé zhàng lǐ lǎo rú rén kāi shēng dào:" nà gè zài cǐ shuō huà xiǎng?" hàn lín zhǐ de fàng le shǒu,huí shǒu zhuàn lái dào:" shì xiǎo zhí wèn ān。" qí shí guì niáng yǐ tuō le shēn,pǎo jìn fáng lǐ qù le。

 桂娘在母亲跟前守得疼痛少定,思量房门未锁,妆台未收,跑到自房里来。收拾已完,身子困倦,揭开罗帐,待要歇息一歇息。忽见席间一个纸包,拾起来打开看时,却是一丸药。纸包上有字,乃是“定神丹,专治心疼,神效”几个字。桂娘道:“此自何来?着是兄弟取至,怎不送到母亲那里去,却放在我的席上?除了兄弟,此处何人来到?却又恰恰是治心疼的药,果是跷蹊!且拿到母亲那里去问个端的。”取了药,掩了房门,走到孺人处来问道:“母亲,兄弟取药回来未曾?”孺人道:“望得眼穿,这孩子不知在那里顽耍,再不来了。”桂娘道:“好教母亲得知,适间转到房中,只见床上一颗丸药,纸上写着‘定神丹,专治心疼,神效’。我疑心是兄弟取来的,怎不送到母亲这里,却放在我的房中?今兄弟兀自未回,正不知这药在那里来的。”孺人道:“我儿,这‘定神丹’只有京中前门街上有得卖,此处那讨?这分明是你孝心所感,神仙所赐。快拿来我吃!”桂娘取汤来递与孺人,咽了下去。一会,果然心疼立止,母子欢喜不尽。孺人疼痛既止,精神疲倦,朦朦的睡了去。桂娘守在帐前,不敢移动。恰好权翰林寻药不见,空手走来问安。正撞着桂娘在那里,不及回僻。桂娘认做是白家表兄,少不得要相见的,也不躲闪。该里权翰林正要亲傍,堆下笑来,买将上去,唱个肥喏道:“妹子,拜握了。”桂娘连忙还礼道:“哥哥万福”翰林道:“姑娘病体着何?”桂娘道:“觉道好些,方才睡去。”翰林道:“昨日到宅,渴想妹子芳容一见,见说玉体欠安,不敢惊动。”桂娘道:“小妹听说哥哥到来,心下急欲迎侍,梳洗不及,不敢草率。今日正要请哥哥厮见,怕遇母亲病急,脱身不得。不想哥哥又进来问病,幸瞻丰范。”翰林道:“小兄不远千里而来,得见妹子玉貌,真个是不在奔波走这遭了。”桂娘道:“哥哥与母亲姑侄至亲,自然割不断的。小妹薄命之人,何足挂齿!”翰林道:“妹子芳年美质,后禄正长,佳期可待,何出此言?”此时两人对话,一递一来。桂娘年大知昧,看见翰林丰姿俊雅,早已动火了八九分,亦且认是自家中表兄妹一脉,甜言软语,更不羞缩,对翰林道:“哥哥初来舍下,书房中有甚不周到处,可对你妹子说,你妹子好来照料一二。”翰林道:“有甚么不周到?”桂娘道:“难道不缺长少短?”翰林道:“虽有缺少,不好对妹子说得。”桂娘道:“但说何妨?”翰林道:“所少的,只怕妹子不好照管,然不是妹子,也不能照管。”桂娘道:“少甚东西?”翰林笑庄“晚间少个人作伴耳。”桂娘通红了面皮,也不回答,转身就走。翰林赶上去一把扯住道:“携带小兄到绣房中,拜望妹子一拜望,何如?”桂娘见他动手动脚,正难分解。只听得帐里老孺人开声道:“那个在此说话响?”翰林只得放了手,回首转来道:“是小侄问安。”其时桂娘已脱了身,跑进房里去了。

  rú rén jiē kāi zhàng lái,kàn jiàn le hàn lín,dào:" yuán lái shì zhí ér dào cǐ。xiǎo xiōng dì jiē shàng wèi huí,mèi zǐ zěn bù lái jiē dài?nǐ fāng cái què hé nà gè shuō huà?" hàn lín xīn huái guǐ tāi,jiǎ shuō dào:" zhǐ shì xiǎo zhí,bìng méi yǒu nà gè。" rú rén dào:" zhè děng,shì lǎo rén jiā tīng chāi le。" hàn lín xīn bù zài yān,yī liǎng jù huà,lián máng gào tuì。rú rén kàn jiàn tā yǒu xiē huāng sù shī zhāng shī zhì de guāng jǐng,xīn lǐ yí huò dào:" qǐ chū wǒ fú de dìng shén dān chū yú jīng zhōng,xiǎng bì shì zhí ér dài lái de,rú hé què zài nǚ ér fáng nèi?shì cái shuì mèng zhī zhōng fēn míng tīng dé yǔ wǒ nǚ ér shuō huà,què yòu shuō dào méi yǒu。tā liǎng rén bú yào xiǎo de qián yīn,zhé biàn sī zì wǎng lái,rì hòu zuò chū gòu dàng。tā nán cháng nǚ dà,kuàng wǒ yuán yǒu xīn pèi hé tā de,zhǐ shì zhí ér chū dào,wèi jiàn zěn de,yòu bù zhī tā céng yǒu qī wèi,bù hǎo jiù qǐ chǐ。qiě zài guò jǐ shí,kàn xiàng jī huì yuán chéng bà le。" chóu chú zhī jiān,zhī jiàn gāo ér ná le yī tiē yào zǒu jiāng lái,dào:" yī shēng rù niáng fù chū qù le!děng le duō shí cái qǔ zhè yào lái。" rú rén chēn tā lái chí,shuō dào:" děng nǐ yào dào,niáng sǐ duō shí le。jīn tiān xìng bù téng,bù chī zhè yào le。nǐ zì péi nǐ gē ge qù。" gāo ér dào:" nà gē ge yě bú shì lǎo shí rén。fāng cái zǒu jìn lái zhuàng zhe tā,què zài jiě jie wò fáng mén shǒu dōng zhāng xī zhāng,jiàn le wǒ,fāng chū qù le。" rú rén dào:" bú yào duō zuǐ!" gāo ér dào:" wǒ kàn zhè gē ge yě biāo zhì,wǒ jiě jie yòu méi le jiě fū,hé bù pèi yǔ tā le,yě wán le yī jiàn shì,shěng de tā zuò chū xǔ duō chán láo hóu jí chū xiāng。" rú rén dào:" hái zi jiā nèn dì qīng chū kǒu!wǒ zì yǒu zhǔ yì。" rú rén suī hē zhù le ér zi,què yě dào shì yǒu lǐ de shì,fàng zài xīn zhōng dǎ diǎn,zhǐ shì bù biàn shuō chū lái。

 孺人揭开帐来,看见了翰林,道:“元来是侄儿到此。小兄弟街上未回,妹子怎不来接待?你方才却和那个说话?”翰林心怀鬼胎,假说道:“只是小侄,并没有那个。”孺人道:“这等,是老人家听差了。”翰林心不在焉,一两句话,连忙告退。孺人看见他有些慌速失张失志的光景,心里疑惑道:“起初我服的定神丹出于京中,想必是侄儿带来的,如何却在女儿房内?适才睡梦之中分明听得与我女儿说话,却又说道没有。他两人不要晓得前因,辄便私自往来,日后做出勾当。他男长女大,况我原有心配合他的,只是侄儿初到,未见怎的,又不知他曾有妻未,不好就启齿。且再过几时,看相机会圆成罢了。“踌蹰之间,只见糕儿拿了一贴药走将来,道:“医生入娘赋出去了!等了多时才取这药来。”孺人嗔他来迟,说道:“等你药到,娘死多时了。今天幸不疼,不吃这药了。你自陪你哥哥去。”糕儿道:“那哥哥也不是老实人。方才走进来撞着他,却在姐姐卧房门首东张西张,见了我,方出去了。”孺人道:“不要多嘴!”糕儿道:“我看这哥哥也标致,我姐姐又没了姐夫,何不配与他了,也完了一件事,省得他做出许多馋劳喉急出相。”孺人道:“孩子家恁地轻出口!我自有主意。”孺人虽喝住了儿子,却也道是有理的事,放在心中打点,只是不便说出来。

  nà quán hàn lín zì yù guì niáng liǎng xià jiāo kǒu zhī hòu,shí cháng xiāng yù,biàn méi lái yǎn qù,bǐ cǐ yǒu qíng。hàn lín zhōng rì rú chī shì kuáng,ná zhe yī guǎn bǐ xiě lái xiě qù,chá fàn lǎn chī。guì niáng yě rì rì wú qíng wú xù,yān yān yù shuì,zhēn xiàn yōng niān。duō bèi rú rén kàn zài yǎn li。rán liǎng gè zhǐ shì gè zì zhuān xīn,ài rén ěr mù,bù céng zuò shén shǒu jiǎo。yī rì,hàn lín dào rú rén chù qù,què hǎo yù zhe guì niáng shū zhuāng yǐ bì,zhèng dài chū fáng。hàn lín lán mén yíng zhe,xiāng huàn le yī lǐ。hàn lín dào:" jiǔ wén mèi zǐ fáng tà jīng zhì,wèi zēng dé zào yī guān,jīn rì xìng de zài cǐ xiāng yù,bì yào jìn qù yī kàn。" bù yóu fēn shuō,wàng mén lǐ yī zuān,guì niáng zhǐ de yě zǒu le jìn lái。hàn lín kàn jiàn wú rén,yī bǎ bào zhù dào:" mèi zǐ cí bēi,jiù nǐ gē ge kè zhōng yī mìng zé gè!" guì niáng bù gǎn shēng zhāng,dī dī dào:" gē ge zūn zhòng。gē ge bù qì xiǎo mèi,hé bù yāng rén xiàng mǔ qīn chù qiú qīn?bì rán jiàn yǔn,rú hé zuò nà qīng bó mú yàng!" hàn lín dào:" duō méng mèi zǐ zhǐ jiào,zú jiàn hòu qíng。zhǐ shì yuǎn shuǐ jiù bù dé jìn huǒ,xiǎo xiōng qí shí děng bù dé nà cóng róng de shì le。" guì niáng zhèng sè dào:" zhe yào gǒu hé,mèi zǐ duàn rán bù cóng!tā rì dé zuò fū qī,qǐ bù wéi xiōng suǒ bài!" tuō le shēn zi,wàng mén wài biàn zǒu,zǎo bǎ gè yún jì niǔ wāi,liǎng bìn dōu luàn le。jí jí zǒu dào rú rén chù,chuǎn qì shàng shì wèi xī。rú rén jiàn le,jué de yǒu xiē yì yàng,wèn dào:" wèi hé rú tǔ mú yàng?" guì niáng dào:" zhèng chū fáng lái,zhuàng jiàn gē ge hòu biān zǒu lái,lián máng xiān pǎo,zǒu dé jí le xiē gè。" rú rén dào:" zì jiā xiōng mèi,hé bì rú cǐ duǒ bì?" rú rén yě zhī dào zhí ér jiù zài hòu biān lái,què yòu bú jiàn dào。yuán lái méi xiē yì sī,fǎn zǒu chū qù le。rú rén zì cǐ yòu shì yī fān yí xīn,xìng jí yào pèi hé tā liǎng gè le,zhǐ shì shǎo gè zhōng jiān cuō hé de rén。měng rán xiǎng dào:" zhí ér chū dào shí,shuō dào jiàn miào tōng shī fù shuō le cái xún dào wǒ jiā lái de,hé bù jiù jiào miào tōng lái yǔ tā shuō zhī qí shì,qǐ bù wéi miào?" dāng xià jiù fēn fù ér zi gāo ér,jiào tā qù ān zhōng jiē nà miào tōng,bù zài huà xià。

 那权翰林自遇桂娘两下交口之后,时常相遇,便眉来眼去,彼此有情。翰林终日如痴似狂,拿着一管笔写来写去,茶饭懒吃。桂娘也日日无情无绪,恹恹欲睡,针线慵拈。多被孺人看在眼里。然两个只是各自专心,碍人耳目,不曾做甚手脚。一日,翰林到孺人处去,却好遇着桂娘梳妆已毕,正待出房。翰林阑门迎着,相唤了一礼。翰林道:“久闻妹子房闼精致,未曾得造一观,今日幸得在此相遇,必要进去一看。”不由分说,望门里一钻,桂娘只得也走了进来。翰林看见无人,一把抱住道:“妹子慈悲,救你哥哥客中一命则个!”桂娘不敢声张,低低道:“哥哥尊重。哥哥不弃小妹,何不央人向母亲处求亲?必然见允,如何做那轻薄模样!”翰林道:“多蒙妹子指教,足见厚情。只是远水救不得近火,小兄其实等不得那从容的事了。”桂娘正色道:“着要苟合,妹子断然不从!他日得做夫妻,岂不为兄所败!”脱了身子,望门外便走,早把个云髻扭歪,两鬓都乱了。急急走到孺人处,喘气尚是未息。孺人见了,觉得有些异样,问道:“为何如吐模样?”桂娘道:“正出房来,撞见哥哥后边走来,连忙先跑,走得急了些个。”孺人道:“自家兄妹,何必如此躲避?”孺人也只道侄儿就在后边来,却又不见到。元来没些意思,反走出去了。孺人自此又是一番疑心,性急要配合他两个了,只是少个中间撮合的人。猛然想道:“侄儿初到时,说道见妙通师父说了才寻到我家来的,何不就叫妙通来与他说知其事,岂不为妙?”当下就分付儿子糕儿,叫他去庵中接那妙通,不在话下。

  què shuō quán hàn lín zǒu dào shū fáng zhōng,xiǎng qǐ shì cái zhī shì,xīn zhōng yàng yàng。yòu sī liang" guì niáng yǒu xīn yú wǒ,suī shì wèi kěn xiāng cóng,qí yán yǒu lǐ。què bù zhī wǒ shì jiǎ pī zi,jiào wǒ yāng shuí de shì?" zì yòu cǔn dào:" tā mǔ zǐ jù rèn wǒ shì bái dà,zì rán shì diàn hé shàng de gēn bàn le。wǒ zhǐ jiāng diàn hé wèi zhèng,pà zhè shì bù chéng!" yòu zhuǎn xiǎng yī xiǎng dào:" bù hǎo,bù hǎo!wàn yī míng xìng ǒu rán xiāng tóng,diàn hé bú shì tā jiā de,què bù nòng zhēn chéng jiǎ?qiě bú yào dǎ pò wǎng ér,zhǐ shì zuò xiē gōng fū,wēi dé qīn rè,zì rán dào shǒu。" zhèng hú sī luàn xiǎng,zǒu chū táng qián xián bù。hū rán miào tōng shī fù zǒu jìn mén lái,jiàn le hàn lín,dǎ gè wèn xùn dào:" xiàng gōng,nǐ tóu qīn juàn hǎo chù ān shēn xǔ jiǔ le,zài bú dào xiǎo ān zǒu zǒu?" quán hàn lín hái le yī lǐ,xiào dào:" bù gǎn mán shī fù shuō,yī lái jiā gū xiāng liú,èr lái xiǎo shēng de xíng gū yǐng zhī,cén jì bù guò,tān zhe gǔ ròu xiāng bàng,lǎn xiàng wài biān qù le。" miào tōng dào:" xiàng gōng jì kǔ gū dān,lǎo shēn tì nǐ zuò gè méi bà!" hàn lín dào:" xiǎo shēng jiǔ yù mǎi qiè,shī fù qián rì shuō bù guǎn xián shì,suǒ yǐ xià gǎn xiāng yāng。zhe dé tì wǒ zuò gè méi rén,shí fēn hǎo le。" miào tōng dào:" qīn shì dào yǒu yī tóu zài wǒ xīn lǐ。shì cái bái lǎo rú rén xiāng qǐng shuō huà,dài wǒ jiàn guò le tā,zài lái hé xiàng gōng xì jiǎng。" hàn lín dào:" wǒ yě yǒu gè rén zài dù lǐ,zhèng shǎo gè shuō hé de,shī fù lái de zhèng hǎo。jiàn guò le jiā gū,shì bì dào shū fáng zhōng lái zǒu zǒu,yǒu huà xiāng shāng zé gè。" miào tōng dào:" xiǎo de le。" shuō bà huà,wàng nèi lǐ jiù zǒu jìn qù。

 却说权翰林走到书房中,想起适才之事,心中怏怏。又思量“桂娘有心于我,虽是未肯相从,其言有理。却不知我是假批子,教我央谁的是?”自又忖道:“他母子俱认我是白大,自然是钿盒上的根瓣了。我只将钿盒为证,怕这事不成!”又转想一想道:“不好,不好!万一名姓偶然相同,钿盒不是他家的,却不弄真成假?且不要打破网儿,只是做些工夫,偎得亲热,自然到手。”正胡思乱想,走出堂前闲步。忽然妙通师父走进门来,见了翰林,打个问讯道:“相公,你投亲眷好处安身许久了,再不到小庵走走?”权翰林还了一礼,笑道:“不敢瞒师父说,一来家姑相留,二来小生的形孤影只,岑寂不过,贪着骨肉相傍,懒向外边去了。”妙通道:“相公既苦孤单,老身替你做个媒罢!”翰林道:“小生久欲买妾,师父前日说不管闲事,所以下敢相央。着得替我做个媒人,十分好了。”妙通道:“亲事到有一头在我心里。适才白老孺人相请说话,待我见过了他,再来和相公细讲。”翰林道:“我也有个人在肚里,正少个说合的,师父来得正好。见过了家姑,是必到书房中来走走,有话相商则个。”妙通道:“晓得了。”说罢话,望内里就走进去。

  jiàn le rú rén,rú rén dào:" duō shí bù lái zǒu zǒu。" miào sòng dào:" jiàn shuō rú rén yǒu xiē guì yàng,zhèng yào lái kàn,qià hǎo xiǎo gē lái huàn wǒ,gù cǐ jiù lái le。" rú rén dào:" qián rì wǒ zhí chū dào,xīn zhōng yī xǐ yī bēi,yòu jiān xīn kǔ le xiē ér,shēng chū bìng lái。ér jīn xiǎo yàng yǐ hǎo,bù láo fèi xīn,zhǐ yǒu yī jù huà ér yào yǔ shī fù shuō shuō。" miào tōng dào:" shèn me huà?" rú rén dào:" wǒ zhǐ wèi nǚ ér wèi yǒu rén jiā,rì yè yōu chóu。" miào tōng dào:" yī shí yě nán de xiàng yì de。" rú rén dào:" yǒu dào yǒu yí gè zài zhè lǐ,zhèng yào yǔ shī fù shāng liáng。" miào tōng dào:" shì nà gè?dào yào yǔ wǒ chū jiā rén shāng liáng。" rú rén dào

 见了儒人,儒人道:“多时不来走走。”妙诵道:“见说儒人有些贵恙,正要来看,恰好小哥来唤我,故此就来了。”孺人道:“前日我侄初到,心中一喜一悲,又兼辛苦了些儿,生出病来。而今小恙已好,不劳费心,只有一句话儿要与师父说说。”妙通道:“甚么话?”孺人道:“我只为女儿未有人家,日夜忧愁。”妙通道:“一时也难得象意的。”孺人道:“有到有一个在这里,正要与师父商量。”妙通道:“是那个?到要与我出家人商量。”孺人道

 " qiě mò shuō chū nà gè,zhǐ wèn shī fù yī jù huà,wǒ jīng zhōng lái de zhí ér shuō dào xiān rèn de nǐ de,kě xiǎo de me?" miào tōng dào:" zài wǒ nà lǐ zuò yù hǎo xiē shí,jiàn wǒ shuō qǐ rú rén,cái lái rèn qīn de,zěn bù xiǎo de?qiě shì hǎo yí gè jùn yǎ rén wù!" rú rén dào:" wǒ zhè zhí ér,yǔ wǒ nǚ ér tóng nián suǒ shēng,xiān qián yě zēng gào sù shī fù guò de。dāng shí zài jīng jiù yào bǎ nǚ ér xǔ tā wèi qī,shì wǒ jiā dàng xiān lǎo diē bù kěn。wǒ chū jīng zhī shí,sī xià bǎ yí gè diàn hé fēn kāi liǎng shàn,gè cáng yī shàn yǐ wéi hòu yàn,xiě xià wén shū yī zhǐ。dāng shí zhí ér hái xiǎo,jīng jīn nián yuǎn,zhè diàn hé。wén shū suī bù zhī hái zài bù zài,rén què shì le。yǎn jiàn de nǚ ér bié jiā wú yuán,yě sì yǒu gè tiān yì zài nà li。wǒ yì yù wán qián rì zhī yuē,bù hǎo zì jiā qǐ chǐ,yì qiě bù zhī tā jīng zhōng céng qǔ guò qī fǒu,yào fán nǐ dào xī táng yǔ wǒ zhí ér shuō cǐ shì,rú zhe wèi qǔ,dài yǔ tā yuán chéng le kě hǎo me?" miào tōng dào:" zhè gè dāng de,guǎn qǔ yī shuō jiù chéng,qiě ná le zhè bàn shàn diàn hé qù,hǎo zuò gè huà bǐng。" rú rén dào:" shuō de shì。" zǒu jìn fáng lǐ qù,qǔ chū lái jiāo yǔ miào tōng,miào tōng dài zài xiù lǐ le,yī jìng dào xī táng shū fáng zhōng lái。

 “且莫说出那个,只问师父一句话,我京中来的侄儿说道先认得你的,可晓得么?”妙通道:“在我那里作寓好些时,见我说起孺人,才来认亲的,怎不晓得?且是好一个俊雅人物!”孺人道:“我这侄儿,与我女儿同年所生,先前也曾告诉师父过的。当时在京就要把女儿许他为妻,是我家当先老爹不肯。我出京之时,私下把一个钿盒分开两扇,各藏一扇以为后验,写下文书一纸。当时侄儿还小,经今年远,这钿盒。文书虽不知还在不在,人却是了。眼见得女儿别家无缘,也似有个天意在那里。我意欲完前日之约,不好自家启齿,抑且不知他京中曾娶过妻否,要烦你到西堂与我侄儿说此事,如着未娶,待与他圆成了可好么?”妙通道:“这个当得,管取一说就成,且拿了这半扇钿盒去,好做个话柄。”孺人道:“说得是。”走进房里去,取出来交与妙通,妙通袋在袖里了,一径到西堂书房中来。

  hàn lín jiē zhe dào:" shī fù jiàn guò jiā gū le?" miào tōng dào:" shì jiàn guò le。" hàn lín dào:" yǒu shèn shuō huà?" miào tōng dào:" duō shí bú jiàn,xián xù ér yǐ。" hàn lín dào:" kě jiàn wǒ mèi zǐ me?" miào tōng dào:" fāng cái bù céng jiàn,zài guò huì dào tā fáng lǐ qù。" hàn lín dào:" hǎo gè jīng zhì fáng,zhǐ kě xī dú zì gū shǒu!" miào tōng dào:" mù xià yě yào shuō yí ge rén yǔ tā le。" hàn bēi dào:" qǐ xiān shī fù shuō yǒu tóu qīn shì yào yǔ xiǎo shēng wèi méi,shì nà yī jiā?" miào tōng dào:" shì yǒu yī jiā,shì lǎo shēn de tán yuè。xiǎo jiě zi mú yàng jìn hǎo,zhèng yǔ xiàng gōng sī chēng。zhǐ shì xiàng gōng yào qǔ qiè。bì dìng yǒu gè zhèng fū rén le,tā jiā què shì bù kěn zuò qiè de。" hàn lín dào:" xiǎo shēng céng yǒu zhèng qī,wáng guò yī nián duō le。kǒng pà yī shí nán de mén dàng hù duì de jiā pèi,suǒ yǐ qiě shuō gè qǔ qiè。ruò guǒ yǒu hǎo rén jiā xiàng dé wú yì,zì rán pìn wèi zhèng shì le。" miào tōng dào:" nǐ yào zěn me yàng de cái xiàng dé nǐ yì?" hàn lín bǎ shǒu zhǐ zhe lǐ miàn dào:" bù mán lǎo shī fù shuō,dé xiàng zhè lǐ biǎo mèi fāng miào。" miào tōng xiào dào:" róng mào dào yě chà bù duō ér。" hàn lín dào:" yào duō shǎo pìn cái?" miào tōng xiù lǐ mō chū diàn hé lái,dào:" bù xū bié yàng pìn cái,què dǎo shì gè nán tí mù。tā jiā yǒu bàn shàn jīn hé ér,pèi dé shàng de jiù jià tā。" hàn lín jiē shàng shǒu yī kàn,míng zhī shì nà bàn shàn de dǐ ér,bù shèng huān xǐ。gù yì wèn dào:" tā jiā yào pèi cǐ hé,bì yǒu yuán gù。shī fù kě xiǎo de bèi xì?" miào tōng dào:" dāng chū zhè jiā zǐ yuán shì jīng zhōng zhù de,yǒu gè zhōng biǎo céng jié yīn méng,gè fēn diàn hé yī shàn wèi zhèng。ruò yǒu nà shàn,biàn shì qián yuán le。" hàn lín dào:" ruò lùn diàn hé,wǒ yě yǒu bàn shàn,zhǐ bù zhī kě pèi de zháo fǒu?" jí zài bài xiá zhōng qǔ chū lái,yī pèi,què hǎo shì yí gè hé ér。miào tōng dào:" guǒ rán shì yí gè,kuī nǐ hái liú dé zài。" hàn lín dào:" nǐ qiě shuō nà bàn shàn,shì nà yī jiā de?" miào tōng dào:" zài yǒu nà jiā?zěn yáng bù zhī,dào lái hōng wǒ!shì nǐ de qīn qīn biǎo mèi guì niáng zǐ de,nán dào nǐ dào bù xiǎo de?" hàn lín dào:" wǒ jiàn shī fù cáng tóu lù wěi bù kěn zhí shuō chū lái,suǒ yǐ yě zuò yǎ zhuāng dāi,qǔ xiào yī huí。què yòu yī jiàn,zhè shì jiā gū cóng yòu xǔ wǒ de,hé bì jīn rì yòu yào shī fù duō zhèi xiē wǎn zhuǎn?" miào tōng dào:" lìng gū yě zēng dào lái,nián shēn yuè jiǔ,zhǐ pà xiàng gōng yǐ céng bié qǔ,jiù bù hǎo yì sī,suǒ yǐ yào lǎo shēn tàn wèn gè míng bái。jīn xiàng gōng xián duàn wèi xù,diàn hé xiàn pèi chéng shuāng,dài lǎo shēn huí fù rú rén,zhǐ xū chéng qīn bà le。" hàn lín dào:" duō xiè cuō hé dà ēn!zhǐ bù zhī jǐ shí kě yǐ chéng qīn?zǎo dé yī rì yě hǎo。" miào tōng dào:" nǐ zhè chán yàng de xīn láng!míng rì shì zhōng qiū jiā jié,wǒ cuān duō rú rén jiù wán chéng le bà,děng shèn me rì zi?" hàn lín dào:" duō gǎn!duō gǎn!"

 翰林接着道:“师父见过家姑了?”妙通道:“是见过了。”翰林道:“有甚说话?”妙通道:“多时不见,闲叙而已。”翰林道:“可见我妹子么?“妙通道:“方才不曾见,再过会到他房里去。”翰林道:“好个精致房,只可惜独自孤守!”妙通道:“目下也要说一个人与他了。”翰杯道:“起先师父说有头亲事要与小生为媒,是那一家?”妙通道:“是有一家,是老身的檀越。小姐子模样尽好,正与相公厮称。只是相公要娶妾。必定有个正夫人了,他家却是不肯做妾的。”翰林道:“小生曾有正妻,亡过一年多了。恐怕一时难得门当户对的佳配,所以且说个取妾。若果有好人家象得吾意,自然聘为正室了。”妙通道:“你要怎么样的才象得你意?”翰林把手指着里面道:“不瞒老师父说,得象这里表妹方妙。”妙通笑道:“容貌到也差不多儿。”翰林道:“要多少聘财?”妙通袖里摸出钿盒来,道:“不须别样聘财,却倒是个难题目。他家有半扇金盒儿,配得上的就嫁他。”翰林接上手一看,明知是那半扇的底儿,不胜欢喜。故意问道:“他家要配此盒,必有缘故。师父可晓得备细?”妙通道:“当初这家子原是京中住的,有个中表曾结姻盟,各分钿盒一扇为证。若有那扇,便是前缘了。”翰林道:“若论钿盒,我也有半扇,只不知可配得着否?”急在拜匣中取出来,一配,却好是一个盒儿。妙通道:“果然是一个,亏你还留得在。”翰林道:“你且说那半扇,是那一家的?”妙通道:“再有那家?怎佯不知,到来哄我!是你的亲亲表妹桂娘子的,难道你到不晓得?”翰林道:“我见师父藏头露尾不肯直说出来,所以也做哑妆呆,取笑一回。却又一件,这是家姑从幼许我的,何必今日又要师父多这些宛转?“妙通道:“令姑也曾道来,年深月久,只怕相公已曾别娶,就不好意思,所以要老身探问个明白。今相公弦断未续,钿盒现配成双,待老身回复孺人,只须成亲罢了。”翰林道:“多谢撮合大恩!只不知几时可以成亲?早得一日也好。”妙通道:“你这馋样的新郎!明日是中秋佳节,我撺掇孺人就完成了罢,等甚么日子?”翰林道:“多感!多感!”

  miào tōng xiù lǐ huái le zhè liǎng shàn wán quán de diàn hé,xīn rán ér qù,huí fù rú rén。rú rén dào shì gǔ ròu zhòng wán,jiù wù zài jiàn,xǐ huān wú jìn,zhǐ dài míng rì chéng qīn chī xǐ jiǔ le。cǐ shí xiōng zhōng shí wàn fēn,nà yǒu bàn fēn dào bú shì tā de zhí ér?zhèng shì:

 妙通袖里怀了这两扇完全的钿盒,欣然而去,回复孺人。孺人道是骨肉重完,旧物再见,喜欢无尽,只待明日成亲吃喜酒了。此时胸中十万分,那有半分道不是他的侄儿?正是:

  zhǐ rèn hé wéi zhēn,qǐ zhī rén shì jiǎ?

 只认盒为真,岂知人是假?

  qí shì diān dǎo diān,yī sì sài wēng mǎ。

 奇事颠倒颠,一似塞翁马。

  quán hàn lín xǐ zhī rú kuáng,yī yè bù shuì。jué zǎo qǐ lái,jiào quán zhōng dào dàng pù lǐ qù lìn le yī dǐng rú jīn,yī tào rú yī,zhěng bèi bài táng。rú rén yě jué zǎo qǐ lái,liào lǐ jiǔ xí,cuī cù nǚ ér shū zhuāng,shǎo bu dé yī duì cān bài xíng lǐ。quán hàn lín chuān zhe rú yī,zhèng shì bái lóng yú fú,yǎn zhe kǒu zhǐ shì xiào,lián quán zhōng yě xiào。páng rén kàn de wú fēi dào shì tā xǐ huān zhī gù,nǎ zhī qí qíng?dàn jiàn huā zhú huī huáng,huǎng zuò yóu xiān yī mèng。yǒu cí wèi zhèng:

 权翰林喜之如狂,一夜不睡。绝早起来,叫权忠到当铺里去赁了一顶儒巾,一套儒衣,整备拜堂。孺人也绝早起来,料理酒席,催促女儿梳妆,少不得一对参拜行礼。权翰林穿着儒衣,正似白龙鱼服,掩着口只是笑,连权忠也笑。旁人看的无非道是他喜欢之故,那知其情?但见花烛辉煌,恍作游仙一梦。有词为证:

  yín zhú càn fú qú,ruì yā wēi pēn shè yān fú。xǐ hóng sī chū wǎn,bǎo hé céng shū。hé láng jùn cái diào líng yún,xiè nǚ yàn róng huá zhuó lù。yuè lún zhèng zhí tuán yuán mù,yǎ chēng jǐn táng huān jù。yī yòu diào huà méi xù。

 银烛灿芙渠,瑞鸭微喷麝烟浮。喜红丝初绾,宝合曾输。何郎俊才调凌云,谢女艳容华濯露。月轮正值团圆暮,雅称锦堂欢聚。一右调《画眉序》。

  jiǔ bà,sòng rù dòng fáng,jiù shì dōng biān xiǎo yuàn guì niáng de wò fáng,nǎi qián rì tōu mián wàng xiǎng qiáng jìn āi guāng de suǒ zài,jīn rì tíng mián zhěng sù,nǐ dào yàng huó bù kuài huó!quán hàn lín zhēn rú rù péng lái xiān dǎo le。

 酒罢,送入洞房,就是东边小院桂娘的卧房,乃前日偷眠妄想强进挨光的所在,今日停眠整宿,你道怏活不快活!权翰林真如入蓬莱仙岛了。

  rù dé luó wéi,nán tān nǚ ài,liǎng qíng huān chàng,zì bù bì shuō。yún yǔ jì lán,hàn lín fǔ zhe guì niáng dào:

 入得罗帏,男贪女爱,两情欢畅,自不必说。云雨既阑,翰林抚着桂娘道:

 " wǒ hé nǐ qiān lǐ yīn yuán,jīn zhāo měi mǎn,kě wèi sān shēng yǒu xìng。" guì niáng dào:" wǒ hé nǐ zì yòu xiāng xǔ,jīn rì wán jù,bù zú wéi qí。suǒ xǐ zhě,gé zhe duō nián,yòu rú cǐ yuǎn lù,dào dǐ yuán yuán,nǎi xiàng shì tiān yì zhōu quán ěr。zhǐ yǒu yī jiàn,nǐ xū bú shì zhè lǐ rén,jīn rén zhuì wǒ jiā,bù zhī dào dǐ píng zōng làng jī,guī yú hé chǔ?yì qiě bù zhī nǐ wèi rú wèi shāng,zuò hé shēng yè。wǒ jià jī zhú jī,yě yào shāng liáng gè zhōng shēn zhī cè。yī shí huān ài bù zú liàn yě。" hàn lín dào:" nǐ bù xū duō lǜ。zhǐ pà nǐ bù jià dé wǒ,jì jià le wǒ,bāo nǐ yǒu hǎo chù。" guì niáng dào:" yǒu shèn hǎo chù?liào méi yǒu wǔ huā yí hào fū rén zhī fēn!" hàn lín xiào dào:" bié jiàn huò zhě fán nán,zhe zhǐ yào wǔ huā guān hào,bāo guǎn xiāng lǒng lǐ jiù qǔ de chū。" guì niáng cuì le yī cuì dào:" kuī nǐ bù xiū!" guì niáng zhī dào shì yī jù kuā dà de shuō huà,bù yǐ wéi yì。hàn lín què yě hán xiào,bù jiù míng yán。qiě zhǐ ruǎn kuǎn wēn róu,qīng lián tòng xī,rú yú sì shuǐ,guò le yī yè。

 “我和你千里姻缘,今朝美满,可谓三生有幸。”桂娘道:“我和你自幼相许,今日完聚,不足为奇。所喜者,隔着多年,又如此远路,到底园圆,乃象是天意周全耳。只有一件,你须不是这里人,今人赘我家,不知到底萍踪浪迹,归于何处?抑且不知你为儒为商,作何生业。我嫁鸡逐鸡,也要商量个终身之策。一时欢爱不足恋也。”翰林道:“你不须多虑。只怕你不嫁得我,既嫁了我,包你有好处。”桂娘道:“有甚好处?料没有五花宜浩夫人之分!”翰林笑道:“别件或者烦难,着只要五花官浩,包管箱笼里就取得出。”桂娘啐了一啐道:“亏你不羞!”桂娘只道是一句夸大的说话,不以为意。翰林却也含笑,不就明言。且只软款温柔,轻怜痛惜,如鱼似水,过了一夜。

  míng chén qǐ lái,gè gè shū xǐ yǐ bì,yī duì r chuān zhe dà yī,lái bài jiàn zūn gū,bìng xiè miào tōng wèi méi zhī gōng。zhèng xíng lǐ zhī shí,hū tīng dé táng qián yī piàn jià shāi luó,xiàng yǒu shí lái gè rén xuān rǎng jiāng qǐ lái,huāng de xiǎo jiù gāo ér méi zuān chù。hàn lín zǒu chū táng qián lái,wèn dào:" shuí rén zài cǐ luó zào?" shuō shēng wèi liǎo,zhī jiàn lǎo jiā rén quán xiào,tóng le yī bān jīng bào rén,yī jiàn le jiù kē tóu dào:" jīng zhōng bào rén tè lái bào yé gāo shēng de!xiǎo rén men nà lǐ bù xún dé dào?fāng cái jiē shàng yù jiàn quán zhōng,cái zhī yé jì jī zài cǐ。què rú hé zhè bān dǎ bàn?kuài qǐng huàn le yī fú!" liǔ hàn lín lián máng yáo shǒu,jiào tā bú yào shuō pò,jìn dé nà yí gè zhù?nǐ yě" quán yé"。wǒ yě" quán yé" bú zhù de jiào,ná chū yī zhāng bào dān lái,yǐ shēng le xué shì zhī zhí,zhǐ guǎn rǎng zhe qiú shǎng。hàn lín zhuó shí jiào tā men:" bú yào shuō wǒ xìng quán!" jīng bào rén nà guǎn shèn me tóu yóu,zǎo bǎ yī zhāng bào xǐ de hóng zhǐ gāo gāo tiē qǐ zài zhōng jiān,shàng xiě: fēi bào: guì fǔ lǎo yé quán,gāo shēng hàn lín xué shì,mìng xià。zhè lǐ gēn suí guǎn jiā quán zhōng ná chū guàn dài,duì xué shì dào:" liào xiǎng mán bù guò le,bù rú lǎo shí xíng shì bà!" xué shì dài xiào tuō le rú jīn rú yī,huàn le guàn dài,tǎo xiāng àn lái,xiè le shèng ēn。fēn fù jīng bào rén chū qù mén wài hóu shǎng。

 明晨起来,各各梳洗已毕,一对儿穿着大衣,来拜见尊姑,并谢妙通为媒之功。正行礼之时,忽听得堂前一片价筛锣,象有十来个人喧嚷将起来,慌得小舅糕儿没钻处。翰林走出堂前来,问道:“谁人在此罗唣?”说声未了,只见老家人权孝,同了一班京报人,一见了就磕头道:“京中报人特来报爷高升的!小人们那里不寻得到?方才街上遇见权忠,才知爷寄迹在此。却如何这般打扮?快请换了衣服!”柳翰林连忙摇手,叫他不要说破,禁得那一个住?你也“权爷”。我也“权爷”不住的叫,拿出一张报单来,已升了学士之职,只管嚷着求赏。翰林着实叫他们:“不要说我姓权!”京报人那管甚么头由,早把一张报喜的红纸高高贴起在中间,上写:飞报:贵府老爷权,高升翰林学士,命下。这里跟随管家权忠拿出冠带,对学士道:“料想瞒不过了,不如老实行事罢!”学士带笑脱了儒巾儒衣,换了冠带,讨香案来,谢了圣恩。分付京报人出去门外侯赏。

  zhuǎn shēn jìn lái,zhòng qǐng yuè mǔ bài jiàn。nà rú rén chū yú bù yì,xīn huāng liáo luàn,méi gè shì chù,hǎo xiàng qīng tiān lǐ yí gè pī lì,bù zhī shì nà lǐ qǐ de。zhī jiàn xué shì bài xià qù,rú rén lián shēng dào:" zhé shā lǎo shēn yě!lǎo shēn bù zhī xián xù xìng quán,nǎi shì cháo tíng guì chén,zhēn shì yǒu yǎn bù shí tài shān。wàng gāo tái guì shǒu,shù jiā xià jiǎn màn zhī zuì!" xué shì dào:" ér jīn zǒng shì jiā rén,bù bì rú cǐ shuō le。" rú rén dào:" bù gǎn dòng wèn xián xù,xián xù jì fēi xìng bái,wèi hé jiǎ chēng shě zhí guāng jiàng hán mén?qí jiān bì yǒu yīn yóu。" xué shì dào:" xiǎo xù jì jī chán lín,wǎn jiān xián bù yuè xià,kàn jiàn lìng ài fāng zī,xīn zhōng yǎng mù wú yǐ。wèn qǐ miào tōng shī fù,shuō zhe xìng míng jū zhǐ,jiā zhōng cháng duǎn bèi xì,gù cǐ tuō míng qián lái,jiǎ yì rèn qīn。bù xiǎng yuè mǔ bù yí,xīn rán zhāo nà,yě shì sān shēng yǒu yuán。" miào tōng dào:" xué shì chū dào ān zhōng,yuán shuō xìng quán,hòu lái shuō zhe rú rén jiā shì,jiù zhuǎn kǒu shuō le xìng bái。xiǎo ní yě zēng wèn lái,suǒ yǐ gǎi huàn míng xìng。wǒ men duō bèi mán dé bù tōng fēng,yě shì yī chǎng tiān dà xiào huà。" rú rén dào:" què yòu yī jiàn,nà bàn shàn diàn hé què zì hé lái?nán dào xián xù shì tōng shén de?" xué shì xiào dào:" zhí ér shì jiǎ,diàn hé què zhēn。shuō qǐ lái shí yǒu tiān yuán,fēi kě qiáng yě。" rú rén yǔ miào tōng duō jīng yì dào:" yuàn wén qí xiáng。" xué shì dào:" xiǎo xù zài cháng ān shì shàng ǒu rán mǎi dé cǐ hé yī shàn,nà bāo hé de què shì wén zì yī zhǐ,zhèng shì yuè mǔ xiě yǔ lìng zhí liú gē de,shàng yǒu lìng ài míng zì。jīn cǐ zhǐ jiàn zài xiǎo xù chù,suǒ yǐ xiǎo xù yī fà yǒu dǎn mào rèn le,qiú yuè mǔ ráo shù qī bān zhī zuì!" rú rén dào:" cǐ huà bù bì tí qǐ le。zhǐ shì shě zhí jiā wèi hé bǎ cǐ hé chū mài?mài de shì shèn me yàng rén?xián xù bì rán míng bái。" xué shì dào:" mài de shì yí gè lǎo ér,shuō shì lìng xiōng jiù fáng zhǔ。tā shuō lìng xiōng tái jiā zāo yì,shǎo zhě xiān wáng,zhǐ yí lǎo kǒu,yī shí táo qù,suǒ yǐ bǎ wù jiàn yí xià ná chū lái mài de。" rú rén dào:" zhè děng shuō qǐ lái,wǒ xiōng yǔ zhí jiē bù kě bǎo,zhēn gè shì wù zài rén wáng le!" bù jué diào xià lèi lái。miào tōng biàn shōu kē dào:" lǎo rú rén,yīn yuán fèn dìng,ér jīn hái guǎn shén zhí ér bù zhí ér,shì xìng quán shì xìng bái?zhāo dé gè hàn lín xué shì zuò nǚ xù,xū bù rǔ mò le nǐ de nǚ ér!" rú rén dào:" lǎo shī fù shuō de yǒu lǐ。" dà jiā chēng xǐ bù jìn。

 转身进来,重请岳母拜见。那孺人出于不意,心慌撩乱,没个是处,好象青天里一个霹雳,不知是那里起的。只见学士拜下去,孺人连声道:“折杀老身也!老身不知贤婿姓权,乃是朝廷贵臣,真是有眼不识泰山。望高抬贵手,恕家下简慢之罪!”学士道:“而今总是家人,不必如此说了。”孺人道:“不敢动问贤婿,贤婿既非姓白,为何假称舍侄光降寒门?其间必有因由。”学士道:“小婿寄迹禅林,晚间闲步月下,看见令爱芳姿,心中仰慕无已。问起妙通师父,说着姓名居址,家中长短备细,故此托名前来,假意认亲。不想岳母不疑,欣然招纳,也是三生有缘。”妙通道:“学士初到庵中,原说姓权,后来说着孺人家事,就转口说了姓白。小尼也曾问来,学士回说道:‘因为访亲,所以改换名姓。’岂知贵人游戏,我们多被瞒得不通风,也是一场天大笑话。”孺人道:“却又一件,那半扇钿盒却自何来?难道贤婿是通神的?”学士笑道:“侄儿是假,钿盒却真。说起来实有天缘,非可强也。”孺人与妙通多惊异道:“愿闻其详。”学士道:“小婿在长安市上偶然买得此盒一扇,那包盒的却是文字一纸,正是岳母写与令侄留哥的,上有令爱名字。今此纸见在小婿处,所以小婿一发有胆冒认了,求岳母饶恕欺班之罪!”孺人道:“此话不必题起了。只是舍侄家为何把此盒出卖?卖的是甚么样人?贤婿必然明白。”学士道:“卖的是一个老儿,说是令兄旧房主。他说令兄台家遭疫,少者先亡,止遗老口,一时逃去,所以把物件遗下拿出来卖的。”孺人道:“这等说起来,我兄与侄皆不可保,真个是物在人亡了!”不觉掉下泪来。妙通便收科道:“老孺人,姻缘分定,而今还管甚侄儿不侄儿,是姓权是姓白?招得个翰林学士做女婿,须不辱莫了你的女儿!”孺人道:“老师父说得有理。”大家称喜不尽。

  cǐ shí guì niáng zǐ zài páng,zhú jù zhú jù tīng zhe,kǒu suī bù shuō chū lái,cái xiǎo de zuó yè xǔ tā wǔ huā guān hào zuò fū rén,shì yǒu lái lì de,bú shì guò tóu shuō huà,yì qiě diàn hé tiān yuán,shí wèi còu qiǎo,xīn xià de yì,bù yán kě zhī。quán xué shì jì xǐ zhe guì niáng měi mào,yòu jiàn diàn hé zhī yù,yǐ wéi qí yì,liǎng xià ēn ài fēi cháng。zhòng xiè le miào tōng shī fù,lián yuè mǔxiǎo jiù dōu dài le fù rèn。hòu lái zhì mǎn,guì niáng fēng wèi yí rén,fū qī xié lǎo。

 此时桂娘子在旁,逐句逐句听着,口虽不说出来,才晓得昨夜许他五花官浩做夫人,是有来历的,不是过头说话,亦且钿盒天缘,实为凑巧,心下得意,不言可知。权学士既喜着桂娘美貌,又见钿盒之遇,以为奇异,两下恩爱非常。重谢了妙通师父,连岳母、小舅都带了赴任。后来秩满,桂娘封为宜人,夫妻偕老。

  shì jiān bǎi wù zǒng píng yuán,dà hǎi fú píng yǒu ǒu rán。

 世间百物总凭缘,大海浮萍有偶然。

  bù xiàng cháng ān mǎi diàn hé,hé cóng qiān lǐ pèi chán juān?

 不向长安买钿盒,何从千里配蝉娟?本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章