中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 二刻拍案惊奇 正文

卷四(二刻拍案惊奇)拼音版、注音及读音

二刻拍案惊奇

 卷四拼音版、注音及读音:

出处:二刻拍案惊奇

juǎn sì

卷四

 

 

  xī sòng shí sān qú shǒu sòng yàn zhān yǐ shū dá zhuàng yuán liú mèng yán,qí lüè yún:

 昔宋时三衢守宋彦瞻以书答状元留梦炎,其略云:

  cháng wén qián bèi zhī yán: wú xiāng xī yǒu dì fèng cháng ér guī,qí zhěgǔ zhěkuì zhějìn zhě,wǎng lái ér guān kàn,tián lù pián mò rú dǔ qiáng。jì ér guī mén hè yān,zōng zú hè yān,yīn zhěyǒu zhěkè zhě jiāo hè yān。zhì yú chóu zhě yì méng chǐ hán xiū ér hè qiě xiè yān。dú lín jū yī shì,jiōng léi yuǎn yǐn ruò bì kòu rán。zi yīn guài ér wèn zhī,qiǎo rán yuē:" suǒ guì hū yī jǐn zhī róng zhě,wèi qí de shí háng dào yě,jiāng yǒu yǐ bì wú xiāng lǐ yě。jīn yě,huò qiè yī míng,dé yī guān,jí qǐ cháo guì mó fù zhī xiǎng。míng yù gāo,guān yù qióng,ér yòng xīn yù miù。wǔ duàn lǎo yǒu zhī,bì jiān tè,chí zhōu xiàn zhě yǒu zhī。shì yī shēn zhī róng,yī xiāng zhī hài yě。qí jū rì yǐ guǎng,lín jū rì yǐ cù。wú jiāng rù shān lín shēn mì zhī dì yǐ bì zhī!shì kě diào,hé yǐ hè wèi?"

 尝闻前辈之言:吾乡昔有第奉常而归,旗者、鼓者、馈者、近者,往来而观看,阗路骈陌如堵墙。既而闺门贺焉,宗族贺焉,姻者、友者、客者交贺焉。至于仇者亦蒙耻含羞而贺且谢焉。独邻居一室,扃镭远引若避寇然。子因怪而问之,愀然曰:“所贵乎衣锦之荣者,谓其得时行道也,将有以庇吾乡里也。今也,或窃一名,得一官,即起朝贵摹富之想。名愈高,官愈穹,而用心愈谬。武断老有之,庇奸慝,持州县者有之。是一身之荣,一乡之害也。其居日以广,邻居日以蹙。吾将入山林深密之地以避之!是可吊,何以贺为?”

  cǐ yī duàn huà,zài zài qí dōng yě yǔ zhōng。jiē yīn shì shàng guān huàn,qǐ chū wèi jīng fà jì biàn tài,shēn jū pín zhàng shí jié,qīn qīpéng yǒuzōng zúxiāng lín,nà yí gè bù wàng tā dé le yī rì,dà jiā zēng guāng?jí zhì hòu biān fēng yún jì huì,chāo chū ní tú,zhōng rì zài shì huàn tú zhōng,guān shang lǐ miàn chí zhú fù guì,bēn qū lì míng,jiāng zì jiā kùn qióng guāng jǐng jǐn duō mǒ guò,bǎ dāng shí pín jiāo kàn bù zài yǎn lǐ,fàng bù zài xīn shàng,quán wú yī háo zhào gù zhōu xù zhī yì,dàn dàn xiāng kàn,yòng bù zháo tā yī fēn qì lì。zhēn jiào dé guān qíng zhǐ báo。bù zhī xiàng shí pàn wàng tā zhèi xiē yì sī,jìng guī hé yòng!suī rán rú cǐ,zhè yàng rén suī shì è báo,yě zhǐ shì méi yòng bà le。zhuàng zhe yǒu zhì qì jiān bā yìng de,āi dé gè bù fèng chéng tā,bù qiú gào tā,yě wú nài wǒ hé,bù wéi dà hài。gèng yǒu yī děng hěn xīn cháng de rén,piān yào cóng jiā mén shǒu dǎ qiáng jiǎo qǐ,zhà hài qīn qī,qīn zhàn xiāng lǐ,shòu tóu xiàn,wō dào zéi,wú fēng qǐ làng,méi wū jià liáng。bǎ yí gè dì fāng jiǎo dé jī cài bù shēng,jī quǎn bù níng,rén rén jù dàn,gè gè shōu liǎn,pà shēng chū xìn duān zhuàng zài tā wǎng lǐ le。tā hái yào yí xīn bié rén zhàng tā shì lì dé le shèn me pián yí,xīn xià xià fàng sōng de zhòu yè suàn jì。shì cǐ zhī rén,xiāng lǐ yǒu le tā zěn rú méi yǒu de ān jìng。suǒ yǐ sòng yàn zhān jiàn liú mèng yán zhōng zhuàng yuán zhī hòu,bǎ cǐ shū guī fěng tā,yào tā zuò hǎo rén de yì sī。qí jiān shuō huà suī shì fèn jī,què jù jù tòu qiē zhe jīn shí bìng tòng。

 此一段话,载在《齐东野语》中。皆因世上官宦,起初未经发际变泰,身居贫账时节,亲戚、朋友、宗族、乡邻,那一个不望他得了一日,大家增光?及至后边风云际会,超出泥涂,终日在仕宦途中,冠裳里面驰逐富贵,奔趋利名,将自家困穷光景尽多抹过,把当时贫交看不在眼里,放不在心上,全无一毫照顾周恤之意,淡淡相看,用不着他一分气力。真叫得官情纸薄。不知向时盼望他这些意思,竟归何用!虽然如此,这样人虽是恶薄,也只是没用罢了。撞着有志气肩巴硬的,挨得个不奉承他,不求告他,也无奈我何,不为大害。更有一等狠心肠的人,偏要从家门首打墙脚起,诈害亲戚,侵占乡里,受投献,窝盗贼,无风起浪,没屋架梁。把一个地方搅得齑菜不生,鸡犬不宁,人人惧惮,个个收敛,怕生出衅端撞在他网里了。他还要疑心别人仗他势力得了甚么便宜,心下下放松的昼夜算计。似此之人,乡里有了他怎如没有的安静。所以宋彦瞻见留梦炎中状元之后,把此书规讽他,要他做好人的意思。其间说话虽是愤激,却句句透切着今时病痛。

  kàn guān měi bù xìn,xiǎo zi ér jīn dān biǎo yí gè zuò è de guān huàn,zuò zhe méi tiān lǐ de gòu dàng,hòu lái yù zhe qīng zhèng yán míng de xiàn sī zuò duì tóu,fāng dé míng zhèng qí zuì。shuō lái yǔ shì shàng rén quàn jiè yī fān。yǒu shī wèi zhèng:

 看官每不信,小子而今单表一个作恶的官宦,做着没天理的勾当,后来遇着清正严明的宪司做对头,方得明正其罪。说来与世上人劝戒一番。有诗为证:

  è rén xīn xìng zì tiān shēng,màn dào duō yīn xí rǎn chéng。

 恶人心性自天生,漫道多因习染成。

  yòng jìn xiōng móu rú chì hǔ,qǐ zhī yǒu rì guàn wèi yíng!

 用尽凶谋如翅虎,岂知有日贯为盈!

  zhè duàn huà wén,nǎi shì sì chuān xīn dū xiàn yǒu yī xiāng huàn,xìng yáng,shì běn cháo jiǎ kē。hòu lái mò shōu shā,bù hǎo shuō de tā míng huì。qí rén jiā fù xīn tān,xiōng bào cán rěn。jū jiā wèi yī xiāng zhī hài,zì bù bì shuō。céng zài yún nán zuò bīng bèi qiān shì,qí shí shǔ xià yǒu gè xué bà lǐn shēng,xìng zhāng míng yín,fù qīn shì gè jù wàn cái zhǔ,yǒu qī yǒu qiè。qī suǒ shēng yī zi,jiù shì zhāng lǐn shēng,qiè suǒ shēng yī zi,míng huàn zhāng bīn,nián jì shàng yòu。zhāng lǐn shēng mǔ qīn xiān nián yǐ sǐ,fù qīn jiù bǎ jiā shì jǐn tuō zhǎng zǐ jīng yíng。nà lǐn shēng xué yè jǐn tōng,kǎo shì měi liè gāo děng,yī shí chēng wéi míng shì,pō yǔ jùn xiàn guān zhǎng wǎng lái。zhǐ shì fù xìng yīn xiǎn,cún xīn bù shàn。fù qīn jiàn tā měi shì kē kè qǔ lì,cháng quàn tā dào:" wǒ jiā dào jǐn yù,gōu nǐ jǐ shì shòu yòng bù liǎo,kuàng nǐ xué yè rì jìn,fā dá yǒu shí,hé kǔ zī zhū jiào liàng,tǎo rén pián yí zěn de?" zhāng lǐn shēng bù yǐ wéi hǎo yán,fǎn yí dào:" fù qīn bì jìng shēn yǒu sī cáng,gù cǐ bǎ cái wù qīng yì,xián dào wǒ kē kè。kuàng wǒ mǔ yǐ sǐ,jiàn qián fù qīn yǒu ài qiè yòu zǐ,dào dǐ tā men dé pián yí。wǒ zhǐ yǒu de yǎn miàn qián dōng xī,hái yǒu tā yī gǔ zhī fēn,wǒ néng yǒu de duō shǎo?" wèi cǐ rì xī suàn jì,jié jiāo guān fǔ,zhǐ yào fù qīn yī dǎo tóu,biàn sī liang bǎi bù zhè shù mǔ yòu dì,zhàn tā jiā yè。yǐ hòu fù qīn sǐ le,zhāng lǐn shēng kǒng pà fēn jiā,fǎn xiàng fù qiè yào suǒ qǔ sī cáng。fù qiè huí shuō méi yǒu。zhāng lǐn shēng qìng jiāng fáng zhōng xiāng lǒng sōu guò,bìng wú zōng jī,yòu dào tā mái zài dì xià,huò shì cáng zài rén jiā。hú cāi luàn rǎng,méi gè xiū xī。jí zhì fù qīn yào tā fēn jiā yǔ dì,què yòu fēn háo bù tǔ,zhǐ tuī dào:" nǐ yě bù ná chū lái,wǒ yě méi de yǔ nǐ ér zi。" zú rén gè yǒu gōng sī hòu bó: yě yǒu wéi zhe gē zǐ de,yě yǒu wéi zhe xiōng dì de,méi gè dìng lùn。wèi miǎn liǎng xià bān dòu,gòu chū sòng shì。nà zhāng lǐn shēng yǒu liǎng zi,jù yǐ rù pàn,yǒu cái yǒu shì,guān fǔ qíng shú。yǎn jiàn de shù dì gū ér guǎ fù xià biān méi shēn sù chù,zhǐ de zài yáng xún dào shǒu lǐ gào xià yī zhǐ zhuàng lái。

 这段话文,乃是四川新都县有一乡宦,姓杨,是本朝甲科。后来没收煞,不好说得他名讳。其人家富心贪,凶暴残忍。居家为一乡之害,自不必说。曾在云南做兵备佥事,其时属下有个学霸廪生,姓张名寅,父亲是个巨万财主,有妻有妾。妻所生一子,就是张廪生,妾所生一子,名唤张宾,年纪尚幼。张廪生母亲先年已死,父亲就把家事尽托长子经营。那廪生学业尽通,考试每列高等,一时称为名士,颇与郡县官长往来。只是赋性阴险,存心不善。父亲见他每事苛刻取利,常劝他道:“我家道尽裕,勾你几世受用不了,况你学业日进,发达有时,何苦锱铢较量,讨人便宜怎的?”张廪生不以为好言,反疑道:“父亲必竟身有私藏,故此把财物轻易,嫌道我苛刻。况我母已死,见前父亲有爱妾幼子,到底他们得便宜。我只有得眼面前东西,还有他一股之分,我能有得多少?”为此日夕算计,结交官府,只要父亲一倒头,便思量摆布这庶母幼弟,占他家业。已后父亲死了,张廪生恐怕分家,反向父妾要索取私藏。父妾回说没有。张廪生罄将房中箱笼搜过,并无踪迹,又道他埋在地下,或是藏在人家。胡猜乱嚷,没个休息。及至父亲要他分家与弟,却又分毫不吐,只推道:“你也不拿出来,我也没得与你儿子。”族人各有公私厚薄:也有为着哥子的,也有为着兄弟的,没个定论。未免两下搬斗,构出讼事。那张廪生有两子,具已入泮,有财有势,官府情熟。眼见得庶弟孤儿寡妇下边没申诉处,只得在杨巡道手里告下一纸状来。

  zhāng lǐn shēng jiàn yáng xún dào zhǔn le zhuàng,yě lǎo dà chī jīng。nǐ dào wèi hé chī jīng?gài yīn zhè xún dào yòu tān yòu kù,yòu bù ràng xiū miàn,nǎo zhe tā xìng zi,yǎn lǐ bù rèn de rén,bù jū shèn me shì yóu,biǎn dǎ cè zhuō,yī wèi dào biān。hái kuī yī jiàn hǎo chù,shì yào yín zi,chú le yín zi zài wú yào yī de。yǒu míng jiào zuò yáng fēng zi,shì rě bù dé de yì sī。zhāng lǐn shēng cǔn dào:" jiā cái guān sī,zhǐ píng fǔxiàn zhǔ zhāng。fǔ xiàn zì rán wèi wǒ sī wén yī mài,liào bù yǒu kuī。zhǐ shì shì zhè fēng zi shǒu lǐ de zhuàng,bù xiān tíng dāng de tā,wàn yī ǎo bié qǐ lái,yī zhe lǐ duàn gè píng fēn,kě bù qù le wǒ yī bàn jiā shì?zhè shì lǎo dà de gān xì!" zhāng lǐn shēng shì shì shú tòu,biàn xún gè xún dào tī yǐ guò lóng zhī rén,yǔ tā àn dì dǎ gè guān jié,xǔ xià tā wǔ bǎi liǎng mǎi xīn hóng de gōng jià。xún dào yī yǔn,zhǐ yào xiàn guò cǎi,bāo guǎn tíng dāng。ruò yǒu bú yào,bù dòng fēn wén。zhāng lǐn shēng zhǐ de jiāng chū sān bǎi liǎng xiàn yín,qiàn bǎo jīn hú yī bǎ,lǚ sī jīn shǒu shì yī fù,jīng gōng qiǎo lì,jià zhí pō duō,quán dāng èr bǎi liǎng,tā rì bèi yín qǔ shú。yào guò lóng de xiě le yì dān,yòu tǎo gè xǔ shú de zhí zhào。zhǐ yào fǔ xiàn shēn wén shàng lái,pī gè xiàng yì pī yǔ,yǒng dù duàn yǔ xiōng dì zhī huàn,mù xià xiān zhǔn yī sù cí wèi xìn,ruò bù yìng yàn,yuán wù jǐn hái。yào lǐn shēng yòu huàn le xiǎo fú,suí zhe guò lóng de dào sī yá mén shǒu,dāng miàn zhī gē。sì mù xiāng shì,gè zì xīn zhào。zhāng lǐn shēng rì dào suàn wú yí cè,zhǐ fèi dé wǔ bǎi jīn,jù wàn jiā shì yī rén dú xiǎng,qǐ bú shì jiǔ niú qù de yī máo,lǎo dà de pián yí le?xǐ zhī xià shèng。

 张廪生见杨巡道准了状,也老大吃惊。你道为何吃惊?盖因这巡道又贪又酷,又不让休面,恼着他性子,眼里不认得人,不拘甚么事由,匾打侧卓,一味倒边。还亏一件好处,是要银子,除了银子再无药医的。有名叫做杨疯子,是惹不得的意思。张廪生忖道:“家财官司,只凭府、县主张。府县自然为我斯文一脉,料不有亏。只是是这疯子手里的状,不先停当得他,万一拗别起来,依着理断个平分,可不去了我一半家事?这是老大的干系!”张廪生世事熟透,便寻个巡道梯已过龙之人,与他暗地打个关节,许下他五百两买心红的公价。巡道依允,只要现过采,包管停当。若有不要,不动分文。张廪生只得将出三百两现银,嵌宝金壶一把,缕丝金首饰一副,精工巧丽,价值颇多,权当二百两,他日备银取赎。要过龙的写了议单,又讨个许赎的执照。只要府县申文上来,批个象意批语,永杜断与兄弟之患,目下先准一诉词为信,若不应验,原物尽还。要廪生又换了小服,随着过龙的到私衙门首,当面支割。四目相视,各自心照。张廪生日道算无遗策,只费得五百金,巨万家事一人独享,岂不是九牛去得一毛,老大的便宜了?喜之下胜。

  kàn guān,nǐ dào rén xīn bù píng。jiǎ jiā zhāng lǐn shēng shì gè kè jǐ zhī rén,bú yào shuō píng fēn jiā shì,jiù shì bǎ zhè yī zōng wǔ bǎi liǎng dōng xī ràng yǔ xiǎo xiōng dì le,yě shì yǔ le zì jiā gǔ ròu,nà xiǎo xiōng dì zì rán shì mǔ zǐ gǎn jī de。hé gù kǔ kǔ tān sī,sī liang dú chī zì kē,fǎn bǎ jiā lǐ dōng xī sòng yǔ méi xiē xiāng gān zhī rén?bù zhī lǘ xīn gǒu fèi zěn yàng shēng de!yǒu shī yuē:

 看官,你道人心不平。假加张廪生是个克己之人,不要说平分家事,就是把这一宗五百两东西让与小兄弟了,也是与了自家骨肉,那小兄弟自然是母子感激的。何故苦苦贪私,思量独吃自疴,反把家里东西送与没些相干之人?不知驴心狗肺怎样生的!有诗曰:

  sī xīn zhǐ yù miè tiān qīn,fǎn bǎ jiā cái sòng bié rén。

 私心只欲蔑天亲,反把家财送别人。

  hé bù jiā tíng lüè xiāng ràng,zì rán fèn nù biàn huān xīn?

 何不家庭略相让,自然忿怒变欢欣?

  zhāng lǐn shēng rú cǐ suàn jì,ruò shì hòu lái yī xīn xiàng yì,zhēn shì tiān méi yǎn jīng le。qǐ zhī shì shì fú yún,hóu yì bù dìng?yáng xún dào shòu le cái wù,zhǔn le sù zhuàng xià qù,wèn guān wèi jí shěn xiáng。shí zhí wàn shòu shèng jié jiāng jìn,liǎng sī lǐ tou lì gāi yī rén jī biǎo jìn jīng cháo hè,qià hǎo lún zhe gāi shì yáng xún dào qù,méi de tuī gù,yáng xún dào zhǐ de shōu shí qǐ shēn。zhāng lǐn shēng zháo jí,yòu xún nà guò lóng de qù tǎo kǒu qì。yáng xún dào huí shuō:" cǐ xíng bù chū yī nián kě huí。fǔ xiàn qiě wèi yào shēn wén,dài wǒ huí rèn,dìng xíng le luò。" zhāng lǐn shēng zhǐ de shǐ yòng yá mén,tíng gé le cí zhuàng,dāi dāi shǒu zhè yáng qiān xiàn huí dào。zhēng nài tiān xià cóng rén yuàn,yáng qiān xiàn hè biǎo jìn jīng,bài guò wàn shòu,fù bù kǎo chá。tā tān shēng dà zhe,yǐ zhù le" bù jǐn" xiàng tóu,guàn dài xián zhù。yáng qiān xiàn mèn mèn chū le jīng chéng,yī ér dǎ fā rén dào rèn suǒ jiē le jiā juàn,zì huí jí qù le。jiā juàn dòng shēn shí,zhāng lǐn shēng yòu xún le guò lóng de qù yào dào chū zhè yī zōng dōng xī。yá lǐ huí yán dào:" cǐ shì lǎo yé zì zuò de shì。ruò shì gāi liáo,xū dào wǒ jiā lǐ lái zì yǔ lǎo yé nà tǎo,wǒ men bù zhī jiù lǐ。" zhāng lǐn shēng méi jì nài hé,zhǐ de zhù shǒu,yǎn jiàn de zhè yī xiàng yín zi pāo zài dōng yáng dà hǎi lǐ le。

 张廪生如此算计,若是后来依心象意,真是天没眼睛了。岂知世事浮云,侯易不定?杨巡道受了财物,准了诉状下去,问官未及审详。时值万寿圣节将近,两司里头例该一人赍表进京朝贺,恰好轮着该是杨巡道去,没得推故,杨巡道只得收拾起身。张廪生着急,又寻那过龙的去讨口气。杨巡道回说:“此行不出一年可回。府县且未要申文,待我回任,定行了落。“张廪生只得使用衙门,停阁了词状,呆呆守这杨佥宪回道。争奈天下从人愿,杨佥宪贺表进京,拜过万寿,赴部考察。他贪声大著,已注了“不谨”项头,冠带闲住。杨佥宪闷闷出了京城,一而打发人到任所接了家眷,自回藉去了。家眷动身时,张廪生又寻了过龙的去要倒出这一宗东西。衙里回言道:“此是老爷自做的事。若是该辽,须到我家里来自与老爷那讨,我们不知就里。”张廪生没计奈何,只得住手,眼见得这一项银子抛在东洋大海里了。

  zhè shì zhāng lǐn shēng xīn láo shù zhuō,yě bù wéi qīng,ruò zhǐ biàn shì zhè yàng méi tǎo chù bà le,yě hái suàn zuò pián yí。zhāng lǐn shēng shì gè tān sī de rén,zěn shè de wǔ bǎi liǎng dōng xī píng bái diū qù le?zì sī:" shēn yǒu zhí zhào,bù gàn dé shì,lǐ gāi hái wǒ。tā rú jīn shì gè xiāng huàn,xū guǎn wǒ bù zháo,wǒ dào tā jiā lǐ tǎo qù。shuō wǒ bù guò,hǎo dǎi hái wǒ xiē: jiù bù hái dé yín zi,hái wǒ nà liǎng jiàn jīn dōng xī yě hǎo。kuàng qiě sì chuān shì jìn jīng bì yóu zhī lù,yóu chéng dū shěng xià dào xīn dū zhǐ yǒu wǔ shí lǐ zhī yuǎn,wǎng fǎn shén yì。wǒ jīn nián zhèng gòng,xū fù jīng tíng shì,dài guò chéng dū shí,qià hǎo dào bǐ tǎo cǐ yī xiàng zuò lù shàng pán chán,yǒu hé bù kě?" suàn jì dé tíng dāng,pà rén xiǎo de le àn xiào,bǎ cǐ huà cáng zài xīn zhōng,lián qī zǐ duō bù céng yǔ tā shuō pò。

 这是张廪生心劳术拙,也不为青,若只便是这样没讨处罢了,也还算做便宜。张廪生是个贪私的人,怎舍得五百两东西平白丢去了?自思:“身有执照,不干得事,理该还我。他如今是个乡宦,须管我不着,我到他家里讨去。说我不过,好歹还我些:就不还得银子,还我那两件金东西也好。况且四川是进京必由之路,由成都省下到新都只有五十里之远,往返甚易。我今年正贡,须赴京廷试,待过成都时,恰好到彼讨此一项做路上盘缠,有何不可?”算计得停当,怕人晓得了暗笑,把此话藏在心中,连妻子多不曾与他说破。

  cǐ shí jiā zhōng guān shì wèi jué,qià zhí zōng shī kǎo gòng。zhāng lǐn shēng yǐ zì gòng chū le xué mén,yī shí xīng cōng cōng dì huí jiā shòu hè,yǐn jiǔ zuò yuè le jǐ shí。yī miàn dǎ diǎn cháng xíng,bǎ zhēng jiā guān shì qiě fàng zài yī biān le。dài le sì gè jiā rén,miǎn bù dé shì zhāng lóngzhāng hǔzhāng xìngzhāng fù,zǎo wǎn shàng dào,shuǐ sù fēng sūn,zǎo dào le chéng dū dì fāng。zài fàn diàn lǐ sù le yī wǎn,zhāng gòng shēng xiǎng dào:" wǒ zài cǐ jiān hái yào yū dào wǎng xīn dū nà tǎo qián jiàn,cháng xíng xíng lǐ liú zài fàn diàn lǐ bù biàn。wǒ lù shàng jǐ rì xīn xù yù mèn,hé bù wǎng cǐ jiān jì guǎn yī yóu,jiǎn gè dé yì de sù tā liǎng wǎn,qiǎn qiǎn kè xìng?jiù bǎ xíng náng xià zài tā jiā,dài qǔ le zhài huí lái dài qù,yǒu hé bù kě?" jiù huàn sì gè jiā rén shuō le zhèi xiē yì sī。nà jiā rén shì chū lù de,jiàn shuō jiā zhǔ yào piáo,shì yǒu xiē yóu shuǐ de shì,nà yí gè bù yuàn suí biān dèng?cù yōng zhe zhè gè lǎo gòng shēng jìng wǎng qīng lóu shì shǎng qù le。

 此时家中官事未决,恰值宗师考贡。张廪生已自贡出了学门,一时兴匆匆地回家受贺,饮酒作乐了几时。一面打点长行,把争家官事且放在一边了。带了四个家人,免不得是张龙、张虎、张兴、张富,早晚上道,水宿风飧,早到了成都地方。在饭店里宿了一晚,张贡生想道:“我在此间还要迂道往新都那讨前件,长行行李留在饭店里不便。我路上几日心绪郁闷,何不往此间妓馆一游,拣个得意的宿他两晚,遣遣客兴?就把行囊下在他家,待取了债回来带去,有何不可?”就唤四个家人说了这些意思。那家人是出路的,见说家主要嫖,是有些油水的事,那一个不愿随鞭镫?簇拥着这个老贡生竟往青楼市上去了。

  lǎo shēng hé yì rù qīng lóu,qǐ shì fēng qíng wèi kěn xiū?

 老生何意入青楼,岂是风情未肯休?

  zhǐ wèi yè yuān dāng xiǎn lù,mái gēn cǐ chù zuò guān tóu。

 只为业冤当显露,埋根此处做关头。

  què shuō zhāng gòng shēng zǒu dào qīng lóu shì shàng,zǒu lái zǒu qù,dàn jiàn:

 却说张贡生走到青楼市上,走来走去,但见:

  yàn mǒ nóng zhuāng,yǐ shì mén ér xiàn xiào chuān hóng zhuó lǜ,hán lián bó yǐ yíng huān。huò lián xiù,huò píng jiān,duō shì xiē còu jiāng lái de zǐ mèi: huò yòng cháo,huò gòng yǔ,zǒng bù guò zào zuò chū de fēng qíng。xīn zhōng wú shì zì jīng huáng,rì rì kǒng zāo tā jiǎ mǔ nù yǎn lǐ yǒu rén nán cuō hé,shí shí rèn huàn shēng lái。

 艳抹浓妆,倚市门而献笑;穿红着绿,寒帘箔以迎欢。或联袖,或凭肩,多是些凑将来的秭妹:或用嘲,或共语,总不过造作出的风情。心中无事自惊惶,日日恐遭他假母怒;眼里有人难撮合,时时任换((生来。

  zhāng gòng shēng jiàn le zhèi xiē yóu tóu fěn miàn xíng jìng,suī rán yǎn huā liáo luàn,méi yí gè tóng lái de rén,yī shí jiān bù zhī zǒu nà yī jiā de shì,wèi biàn rù mǎ。zhī jiàn qián miàn yí ge rén yáo bǎi jiāng lái,jiàn zhāng gòng shēng dài le yī huǒ jiā rén dōng zhāng xī qù,liào tā shì gè yào piáo de qín ér,méi gè bāng de rén,suǒ yǐ chí yí。biàn shàng qián wèn dào:" lǎo xiān shēng dìng shì guì zú,rú hé chuài cǐ jiàn dì?" zhāng gòng shēng gǒng shǒu dào:" xué shēng kè dǐ wú liáo,xián bù shì xìng。" nà rén xiào dào:" zhǐ shì yǎn piáo,pà shì bù dé shèn me xìng。" zhāng gòng shēng yě xiào dào:" zěn biàn xiǎo de xué shēng bù dǎo shēn?" nà rén xiào róng kě jū dào:" ruò guǒ yǒu xìng,xiǎo zi dāng wèi yǐn lù。" zhāng gòng shēng zhèng tóu zhe jī,wèn dào:" lǎo xiōng gāo xìng guì biǎo?" nà rén dào:" xiǎo zi xìng yóu,míng shǒu,hào hào xián,cǐ jiān lù shù zuì shú。gǎn wèn lǎo xiān shēng xiān xiāng shàng xìng?" zhāng gòng shēng dào:" xué shēng shì diān zhōng。" yóu hào xián dào:" shì yún nán le。" hòu biān zhāng xìng cuān chū lái dào:" wǒ xiàng gōng shì jīn nián gòng yuán,shàng jīng tíng shì de。" yóu hào xián dào:" shī jìng,shī jìng!xiǎo zi xìng huì,fèng péi lè dì yī yóu,chī gè jìn xìng,zuò zuò zhǔ rén zhī lǐ hé rú?" zhāng gòng shēng dào:" zuì hǎo。bù zhī cǐ jiān nà gè jì zhě wèi zuì?" yóu hào xián bǎ shǒu zhǐ yī qiā èr qiā de dào:" liú jīnzhāng sàiguō shī shī,wáng diū ér,dōu shì shào nián xíng shí de zǐ zǐ。" zhāng gòng shēng dào:" shuí zài háng xiē?" yóu hào xián dào:" ruò shì zài háng,lùn zhèi xiē chú ér duō bù jí yí gè tāng xìng gē,zuì shì bāng chèn ruǎn kuǎn,yǒu qíng qīn rè,yě shì xíng shí guò lái de rén,zhǐ shì nián jì duō le liǎng nián,jiāng jí sān shí suì biān le,què shì zhuó shí yǒu qù de。" zhāng gòng shēng dào:" wǒ měi zì jiā nián jì bù xiǎo,dào bù xǐ huān nà hái zi xīn xìng de,shì lǎo chéng xiē de hǎo。" yóu hào xián dào:" zhè děng bù xiāo shuō,jìng dào nà lǐ qù jiù shì。" yú shì péi zhe zhāng gòng shēng yī zhí wàng tāng jiā jìn lái。

 张贡生见了这些油头粉面行径,虽然眼花撩乱,没一个同来的人,一时间不知走那一家的是,未便入马。只见前面一个人摇摆将来,见张贡生带了一伙家人东张西觑,料他是个要嫖的勤儿,没个帮的人,所以迟疑。便上前问道:“老先生定是贵足,如何踹此贱地?”张贡生拱手道:“学生客邸无聊,闲步适兴。”那人笑道:“只是眼嫖,怕适不得甚么兴。”张贡生也笑道:“怎便晓得学生不倒身?”那人笑容可掬道:“若果有兴,小子当为引路。”张贡生正投着机,问道:“老兄高姓贵表?”那人道:“小子姓游,名守,号好闲,此间路数最熟。敢问老先生仙乡上姓?”张贡生道:“学生是滇中。”游好闲道:“是云南了。”后边张兴撺出来道:“我相公是今年贡元,上京廷试的。”游好闲道:“失敬,失敬!小子幸会,奉陪乐地一游,吃个尽兴,作做主人之礼何如?”张贡生道:“最好。不知此间那个妓者为最?”游好闲把手指一掐二掐的道:“刘金、张赛、郭师师,王丢儿,都是少年行时的姊姊。”张贡生道:“谁在行些?”游好闲道:“若是在行,论这些雏儿多不及一个汤兴哥,最是帮衬软款,有情亲热,也是行时过来的人,只是年纪多了两年,将及三十岁边了,却是着实有趣的。”张贡生道:“我每自家年纪不小,倒不喜欢那孩子心性的,是老成些的好。”游好闲道:“这等不消说,竟到那里去就是。”于是陪着张贡生一直望汤家进来。

  xìng gē chū lái jiē jiàn,guǒ rán lǎo chéng fēng yùn,shì gè zuò jiā tǐ duàn,zhāng gòng shēng yī jiàn xīn huān。gào chá bì,xù guò xìng míng,yóu hào xián dài dá míng bái,xiǎo de zhāng gòng shēng zhòng yì le,biàn zhǐ diǎn zhāng jiā rén jiāng chū yín zi lái,sòng tā bàn lè dào。shì yè yóu hào xián jiù péi zhe yǐn jiǔ,zhāng gòng shēng yuán shì hóng yǐn de,kuàng qiě kè zhōng gāo xìng,fàng huái qǔ lè。nà yóu hào xián qù le tóu biàn shì gè jiǔ tán。xìng gē lǎo zài háng,yī fà shì xíng lìng bù fàn,lián gōng bù zuì de。sān rén nǐ qiáng wǒ sài,chī guò sān gēng fāng zhù。yóu hào xián zì zài yù zhōng qù le,zhāng gòng shēng suì yǔ xìng gē tóng sù,xìng gē fàng chū shǒu duàn,wēn cún le yī yè,zhāng gòng shēng shèn shì dé yì。

 兴哥出来接见,果然老成丰韵,是个作家体段,张贡生一见心欢。告茶毕,叙过姓名,游好闲——代答明白,晓得张贡生中意了,便指点张家人将出银子来,送他办乐道。是夜游好闲就陪着饮酒,张贡生原是洪饮的,况且客中高兴,放怀取乐。那游好闲去了头便是个酒坛。兴哥老在行,一发是行令不犯,连觥不醉的。三人你强我赛,吃过三更方住。游好闲自在寓中去了,张贡生遂与兴哥同宿,兴哥放出手段,温存了一夜,张贡生甚是得意。

  cì rì,jiào jiā rén bǎ diàn zhōng xíng lǐ jìn qíng bān le lái,dùn fàng zài xìng gē jiā lǐ le。yī lián zhù le jǐ rì,pò fèi le hǎo jǐ liǎng yín zi,tān mù zhe xìng gē cái sè,shén jué liàn liàn bù shě。xiǎng dào:" wǒ shēn pàn pán fèi yǒu xiàn,bù néng rú yì,hé bù zàn wǎng xīn dū tǎo qǔ cǐ xiàng dào shǒu?biàn duō yòng xiē zài tā shēn shàng yě hǎo。" chū lái yǔ zhè sì gè jiā rén shāng yì,zhuāng shù le ān mǎ wǎng xīn dū qù。tā xīn lǐ dào zhǐ rì kě yǐ huí lái de,duì xìng gē dào:" wǒ yǒu yī zōng yín zi zài xīn dū,cǐ qù zhǐ yǒu bàn rì lù chéng。wǒ qù tǎo le lái,zài dào nǐ zhè lǐ wán shuǎ jǐ shí。" xìng gē dào:" hé bù nǐ liú zhù zài cǐ,zhǐ jiào guǎn jiā men qù nà tǎo le lái?" zhāng gòng shēng dào:" cǐ xiàng dōng xī bì yào qīn shēn wǎng nà de,jiào rén qù,tā nà biān bù kěn fā。" xìng gē dào:" yǒu duō shǎo dōng xī?" zhāng gòng shēng dào:" yǒu wǔ bǎi duō liǎng。" xìng gē dào:" zhè guān xì zhòng dà,bù hǎo zǔ ài nǐ。zhǐ shì nǐ qù le,wàn yī xià dào wǒ zhè lǐ lái le,jiào wǒ jiā wǎng zì pàn wàng。" zhāng gòng shēng dào:" wǒ yī yīng xíng náng dōu bù dài qù,liú zài nǐ jiā,zhǐ dài le suí shēn pū gài bìng jǐ jiàn lǐ wù qù,hǎo dǎi yī liǎng rì suí jí huí lái le。kàn nǐ jiā zào huà,ruò duō tǎo dé dào shǒu,shì bì duō sòng nǐ xiē。" xìng gē xiào dào:" zhǐ yào nǐ zǎo qù zǎo lái,nà zài hu cǐ?" liǎng xià zhēn zhòng ér bié。

 次日,叫家人把店中行李尽情搬了来,顿放在兴哥家里了。一连住了几日,破费了好几两银子,贪慕着兴哥才色,甚觉恋恋不舍。想道:“我身畔盘费有限,不能如意,何不暂往新都讨取此项到手?便多用些在他身上也好。”出来与这四个家人商议,装束了鞍马往新都去。他心里道指日可以回来的,对兴哥道:“我有一宗银子在新都,此去只有半日路程。我去讨了来,再到你这里顽耍几时。”兴哥道:“何不你留住在此,只教管家们去那讨了来?”张贡生道:“此项东西必要亲身往那的,叫人去,他那边不肯发。”兴哥道:“有多少东西?”张贡生道:“有五百多两。”兴哥道:“这关系重大,不好阻碍你。只是你去了,万一下到我这里来了,教我家枉自盼望。”张贡生道:“我一应行囊都不带去,留在你家,只带了随身铺盖并几件礼物去,好歹一两日随即回来了。看你家造化,若多讨得到手,是必多送你些。”兴哥笑道:“只要你早去早来,那在乎此?”两下珍重而别。

  kàn guān,nǐ dào cǐ shí ruò yǒu yí gè jiàn jī de rén duì nà zhāng gòng shēng dào:" zhè xiàng yín zi,shì nǐ zì jǐ qī xīn bú shì chù,hēi àn lǐ zàng sòng le,hái yuàn chàng wù shuí?nà guān yuán měi shǒu lǐ dōng xī,yǒu jìn wú chū,lǎo hǔ hóu zhōng tǎo cuì gǔ,dà xiàng kǒu lǐ bá shēng yá,dōu bú shì hǎo rě de,bú yào sī xiǎng dào shǒu le。kuàng qiě qǔ de lái sòng yǔ xíng yuàn rén jiā,yòu shì gè tián bù mǎn dǐ xuě jǐng,hé kǔ wǎng yòng xīn jī,zǒu zhè dào lù?bù rú rèn gè huǐ qì,xiē le zhàng bà!" ruò shì zhāng gòng shēng wén de cǐ yán zhuǎn le niàn tou,hái shì lǎo dà de zào huà。kě xī dāng shí méi rén shuō pò,jiù yǒu rén shuō,liào mò rù tīng。zhǐ yīn cǐ yī qù,yǒu fèn jiāo,bàn lǎo shū shēng,láng jí zuò hóng huā zhī guǐ qióng xiōng xiāng huàn,jū luán wèi hēi yù zhī qiú。zhèng shì: zhū yáng rù tú hù zhī jiā,yī bù bù lái xín sǐ lù。zhè lǐ bù tí。

 看官,你道此时若有一个见机的人对那张贡生道:“这项银子,是你自己欺心不是处,黑暗里葬送了,还怨怅兀谁?那官员每手里东西,有进无出,老虎喉中讨脆骨,大象口里拔生牙,都不是好惹的,不要思想到手了。况且取得来送与行院人家,又是个填不满底雪井,何苦枉用心机,走这道路?不如认个悔气,歇了帐罢!”若是张贡生闻得此言转了念头,还是老大的造化。可惜当时没人说破,就有人说,料没入听。只因此一去,有分交,半老书生,狼籍作红花之鬼;穷凶乡宦,拘挛为黑狱之囚。正是:猪羊入屠户之家,一步步来寻死路。这里不题。

  qiě shuō yáng qiān xiàn zì cóng kǎo chá duàn gēn huí jiā,zì dào rì mù qióng tú,suǒ wéi yù héng。jiā shì yǐ ráo,tān xīn wèi zú,zhōng shēn zài jiā shè móu yùn jú,wéi fēi zuò dǎi。tā zhǐ yǒu yí gè xiōng dì,pái háng dì èr,jiā dào yuán zì yīn fù,bìng bù gàn yù wài shì,dào shì gè shǒu běn fèn de,jiàn gē zǐ zuò è,měi měi huì jiān wēi cí quàn jiàn。qiān xiàn dào:" nǐ zhàng wǒ shì zuò èr yé,zhēng jiā sī gōu le,hái yào guǎn wǒ?" huà bù tóu jī。yáng èr xiǎo de tā cún xīn kè dú,hòu lái wèi bì bù huǒ bìng zì jiā wū lǐ。jiā zhōng yě yǎng jǐ gè liǎo de de jiā rén,shí shí fáng bèi tā。jìn xīn yī bìng bù qǐ,suǒ shēng yī zi,zhǐ dé jǐ suì,lín zhōng zhī shí,huàn guò qī zǐ zài miàn qián,fēn fù zhòng jiā rén dào:" wǒ yī shēng zhǐ cún cǐ gǔ xuè。nà biān dà fáng zuò guān de hǔ shì dān dān,xū yào xiǎo xīn dǐ duì tā,bù kě luò tā quān tào zhī nèi,wǒ sǐ bù míng mù!" lèi rú yǔ xià,cháng tàn ér shì。sǐ hòu qī zǐ yǔ tóng jiā rén bèi láo shǒu mén hù,zì guò rì zi,zài bù qù dāo tiǎn qiān xiàn jiā yī fēn shì lì。qiān xiàn wú xì kě rù,xīn lǐ sī liang:" èr fáng hǎo yī fēn jiā dàng,bù guò liú de zhè gè huáng máo xiǎo mài,ruò duàn sòng le tā,zhè jiā dàng pà bú shì wǒ yí gè de?" yù dài àn dì xià shǒu,hòu dāng de zhè jiā mǔ zǐ guān mén bì hù,qīng yì bù lái tā jiā lǐ zǒu dòng。xiǎng dào:" wǒ ruò yòng dú yào zhī lèi àn suàn le tā,wài rén bì jìng zhī dào shì wǒ,xū mán bù guò,yì qiě jí máng bù dé qí biàn。ruò jiū hé qiáng dào jié le tā jiā,hài le xìng mìng,wǒ hái hǎo mán shēng rén yǎn,shuō jiǎ gōng dào huà,zhǐ bǎ shī dào zuò tuī tóu,shuí rén hǎo shuō de shì wǒ?zǒng shì gè hài de tā xìng mìng,jié dé jiā sī yī kōng,yě zhǐ dàng shì le。" tā yī xiàng sī xià yǎng zhe jù dào sān shí yú rén,zài wài zhuāng tīng yòng。dàn shì lǔ lüè de lái de,yǔ tā píng fēn。ruò yǒu yī èr chù zuò jiāng chū lái,tā jiù chū shēn bāo lǎn zhē hù。guān fǔ xiǎo de tā diāo,gōng rén pà tā de shì,méi gè gǎn zhèng yǎn qù tā。dàn yǒu xīn shàng bù xiàng yì huò shì yǎn lǐ dòng le huǒ de rén jiā,gōng rán jiào zhèi xiē rén qù bān le lái zhuāng lǐ fēn le,nòng dé jiǔ guàn,bù zài xīn shàng。tā zhǐ dài yě rú cǐ jié le xiǎo zhí ér zi jiā lǐ,chèn biàn hài le tā xìng mìng。zhēng nài tā jiā jiā rén zhòu yè xún luó,hái yǎng zhe láng yě sì de shǒu mén quǎn shù zhǐ,dī fáng shén jǐn。yě shì tiān yǒu yǎn jīng,dào bié chù qù lāo le jiù lái,dào yáng èr fáng qù jǐ fān,dàn qù biàn yǒu zǔ ài,xià bù dé shǒu。

 且说杨佥宪自从考察断根回家,自道日暮穷途,所为愈横。家事已饶,贪心未足,终身在家设谋运局,为非作歹。他只有一个兄弟,排行第二,家道原自殷富,并不干预外事,到是个守本分的,见哥子作恶,每每会间微词劝谏。佥宪道:“你仗我势做二爷,挣家私勾了,还要管我?”话不投机。杨二晓得他存心克毒,后来未必不火并自家屋里。家中也养几个了得的家人,时时防备他。近新一病不起,所生一子,止得几岁,临终之时,唤过妻子在面前,分付众家人道:“我一生只存此骨血。那边大房做官的虎视耽耽,须要小心抵对他,不可落他圈套之内,我死不瞑目!”泪如雨下,长叹而逝。死后妻子与同家人辈牢守门户,自过日子,再不去叨忝佥宪家一分势利。佥宪无隙可入,心里思量:“二房好一分家当,不过留得这个黄毛小脉,若断送了他,这家当怕不是我一个的?”欲待暗地下手,后当得这家母子关门闭户,轻易不来他家里走动。想道:“我若用毒药之类暗算了他,外人必竟知道是我,须瞒不过,亦且急忙不得其便。若纠合强盗劫了他家,害了性命,我还好瞒生人眼,说假公道话,只把失盗做推头,谁人好说得是我?总是个害得他性命,劫得家私一空,也只当是了。”他一向私下养着剧盗三十余人,在外庄听用。但是掳掠得来的,与他平分。若有一二处做将出来,他就出身包揽遮护。官府晓得他刁,公人怕他的势,没个敢正眼觑他。但有心上不象意或是眼里动了火的人家,公然叫这些人去搬了来庄里分了,弄得久惯,不在心上。他只待也如此劫了小侄儿子家里,趁便害了他性命。争奈他家家人昼夜巡逻,还养着狼也似的守门犬数只,提防甚紧。也是天有眼睛,到别处去捞了就来,到杨二房去几番,但去便有阻碍,下不得手。

  qiān xiàn zhèng zài shí kè guà xīn,suàn jì bì kè。hū rán mén shàng chuán jìn yí gè shǒu běn lái,nǎi shì" jiù zhì xià yún nán gòng shēng zhāng yín bǐng jiàn",xīn zhōng chī le yī jīng dào:" wǒ qián fān céng shòu tā wǔ bǎi liǎng huì lù,bù céng tì tā wán dé shì,jiù huài guān huí jiā le。wǒ xīn lǐ yě dào cǐ yī zōng yín liǎng bì yǒu hòu lǜ,bù xiǎng tā guǒ rán zhí xún dào cǐ。zhè shì yuán bù céng zuò dé,shuō tā bù guò,lǐ gāi hái tā,zhōng bù chéng yàn le xià qù yòu tǔ chū lái?ruò bù hái tā shí,tā xū shì gè gòng shēng,suān zi zhì liàng bì bù gān xiū。tǎng rán dāng guān gào lǐ,qiě bù gù tā shēng míng bù miào,shuí nài fán yǔ tā tiáo chún nòng shé?wǒ qiě bǎ gè tǐ miàn jiàn jiàn tā,shuō huà zhī jiān,huò zhě shí shí wù bù tí qǐ yě bú jiàn de。ruò shì zhè děng,hǎo hǎo sòng tā pán chán,dǎ fā tā qù bà le ruò shì tí qǐ yào hái,yòu zuò dào lǐ。" qiān xiàn yǐ kǒu wèn xīn,jì jiào yǐ dìng,duó jiāng chū tīng lái,jiào qǐng gòng shēng xiàng jiàn。

 佥宪正在时刻挂心,算计必克。忽然门上传进一个手本来,乃是“旧治下云南贡生张寅禀见”,心中吃了一惊道:“我前番曾受他五百两贿赂,不曾替他完得事,就坏官回家了。我心里也道此一宗银两必有后虑,不想他果然直寻到此。这事元不曾做得,说他不过,理该还他,终不成咽了下去又吐出来?若不还他时,他须是个贡生,酸子智量必不干休。倘然当官告理,且不顾他声名不妙,谁奈烦与他调唇弄舌?我且把个体面见见他,说话之间,或者识时务不提起也不见得。若是这等,好好送他盘缠,打发他去罢了;若是提起要还,又作道理。”佥宪以口问心,计较已定,踱将出厅来,叫请贡生相见。

  zhāng gòng shēng zhěng sù yì guān,zhào zhe jiù shàng sī xiū tǒng xíng shí dà lǐ,sòng le xiē tǔ wù wèi hóu jìng。qiān xiàn shōu le,shè zuò gào chá。qiān xiàn dào:" lǎo fū chéng fá guì xiāng,zuì guò duō duān。hòu lái bà zhí jiā jū,bù dé zhòng dào guì dì。jīn jiàn le guì xiāng péng yǒu,hái jué wú yán。" zhāng gòng shēng dào:" gōng zǔ dà rén zhí dào bù róng,yǐ zhì wǔ shí,bì xiāng shì mín qì jīn jǐn xiǎng míng dé。" qiān xiàn dào:" huáng kǒng,huáng kǒng!" yòu gǒng shǒu dào:" gōng xǐ xián qì suì jiàn le!" zhāng gòng shēng dào:" āi cì xìng jí,shū wèi dāo mào。" qiān xiàn dào:" jīn jiāng hé wǎng,dé tíng yù zhǐ?" zhāng gòng shēng dào:" fù jīng tíng shì,jiǎ tú guì shěng,jiāng lái yī qù tái guāng。" qiān xiàn dào:" cǐ qù chéng dū wǔ shí lǐ zhī yáo,tè fán wǎng jià,zú jiàn bù wàng lǎo xiǔ。" zhāng gòng shēng jiàn tā shuō huà bù zhāo lǎn,zhǐ de zì shuō chū lái dào:" qián rì gòng shēng jiā xià yǒu xiē suǒ shì,céng chù yī fù lǐ wù miàn fèng gōng zǔ dà rén chù shōu zhù,yǐ qiú zhōu quán。hòu lái wèi jīng jié jú,gōng zǔ yǐ xíng,cǐ hòu jiù huí guì xiāng。jīn běn bù gǎn zào cì,zhǐ yīn gòng shēng fù jīng quē fèi,yì yù qiú gōng zǔ dà rén fā huán cǐ yī xiàng,yǐ zhù gòng shēng lì wǎng。gù cǐ tè cǐ kòu bài。" qiān xiàn zuò sè dào:" lǎo fū zài guì chǔ zhǐ chī dé guì xiāng yī kǒu shuǐ,hé zēng yǒu cǐ zāng wū zhī shì?chū rì wū miè,gǎn shì xián qì bèi bié gè guāng gùn hōng le?" zhāng gòng shēng jiàn tā mèi le xīn,gǎi le kǒu bù rèn zhàng,ruò shì gè zhī jī de,jiù gāi bà le,zěn dāng de zhāng gòng shēng yuán bú shì liáng shàn zhī rén,xīn lǐ zhe le jí,jiù hěn hěn de dào:" shì gòng shēng qīn shǒu zài sī yá mén qián zhī fù de,yì dān zhí zhào jù zài,qǐ kě mèi dé?" qiān xiàn jiàn yǒu yì dān zhí zhào,huí chēn zuò xǐ dào:" shì lǎo fū wàng shì。dé zuì,dé zuì!qián rì yǒu gè qī dì zài yá qǐ shēn,xū suǒ lǎo fū kuì sòng。lǎo fū huàn náng xiāo rán,bù dé yǐ gù cǐ jiè zhái shàng zhè yī xiàng dǎ fā le tā。bù kuāng rì hòu duō zǔ,bù céng yǔ zhái shàng chū dé lì。cǐ xiàng gāi hái,zhǐ shì qī dì yǐ jiāng cǐ yī xiàng yòng qù le,xū yào lǎo fū péi cháng。qiě cóng róng liǎng rì,bì dāng chù bǔ。" zhāng gòng shēng jiàn shuō kěn hái,xīn xià fàng le liǎng fēn sōng,yòu jiàn shuō yòng qù,xīn zhōng bù shě de nà liǎng jiàn jīn wù,yòu duì qiān xiàn dào:" nèi zhōng liǎng jiàn jīn qì shì jiā xià chuán shì zhī wù,hái qiú bǎo quán yuán jiàn zé gè。" qiān xiàn lěng xiào le yī shēng dào:" jì shì chuán shì zhī wù,shuí jiào qīng yì ná chū lái?qiě fàng xīn,qǐng guò le xǐ chén de báo kuǎn zài chù。" jiù qǐ shēn qǐng zhāng gòng shēng shū fáng zhōng màn zuò,yī miàn fēn fù zhěng zhì jiǔ xí。zhāng gòng shēng zì dào shū fáng zhōng qù le。

 张贡生整肃衣冠,照着旧上司休统行十大礼,送了些土物为侯敬。佥宪收了,设坐告茶。佥宪道:“老夫承乏贵乡,罪过多端。后来罢职家居,不得重到贵地。今见了贵乡朋友,还觉无颜。”张贡生道:“公祖大人直道不容,以致忤时,敝乡士民迄今廑想明德。”佥宪道:“惶恐,惶恐!”又拱手道:“恭喜贤契岁荐了!”张贡生道:“挨次幸及,殊为叨冒。”佥宪道:“今将何往,得停玉趾?”张贡生道:“赴京廷试,假途贵省,将来一觑台光。”佥宪道:“此去成都五十里之遥,特烦枉驾,足见不忘老朽。”张贡生见他说话不招揽,只得自说出来道:“前日贡生家下有些琐事,曾处一付礼物面奉公祖大人处收贮,以求周全。后来未经结局,公祖已行,此后就回贵乡。今本不敢造次,只因贡生赴京缺费,意欲求公祖大人发还此一项,以助贡生利往。故此特此叩拜。”佥宪作色道:“老夫在贵处只吃得贵乡一口水,何曾有此赃污之事?出日诬蔑,敢是贤契被别个光棍哄了?”张贡生见他昧了心,改了口不认帐,若是个知机的,就该罢了,怎当得张贡生原不是良善之人,心里着了急,就狠狠的道:“是贡生亲手在私衙门前支付的,议单执照具在,岂可昧得?”佥宪见有议单执照,回嗔作喜道:“是老夫忘事。得罪,得罪!前日有个妻弟在衙起身,需索老夫馈送。老夫宦囊萧然,不得已故此借宅上这一项打发了他。不匡日后多阻,不曾与宅上出得力。此项该还,只是妻弟已将此一项用去了,须要老夫赔偿。且从容两日,必当处补。”张贡生见说肯还,心下放了两分松,又见说用去,心中不舍得那两件金物,又对佥宪道:“内中两件金器是家下传世之物,还求保全原件则个。”佥宪冷笑了一声道:“既是传世之物,谁教轻易拿出来?且放心,请过了洗尘的薄款再处。”就起身请张贡生书房中慢坐,一面分付整治酒席。张贡生自到书房中去了。

  qiān xiàn dú zì suàn le yī huí。tā qǐ chū dǎ kǒu lài zhī shí,zhǐ shuō zhāng gòng shēng huì yì,shì bì còu tā de qù,tā què chóng chóng sòng tā gè huí jìng zuò pán chán,yě dào liǎng quán le。qǐ zhī zhāng gòng shēng suàn xiǎo,bù hái tā tǐ miàn,sōu gēn tī chǐ yī zhí shuō chū lái。rán yě hái sī liang hái tā yī bàn xiàn wù,jiě le tā chán xián。zhǐ yǒu nà jīn hú yǔ jīn shǒu shì shì tā xīn shàng dé yì de dōng xī,shí kè bǎ wán de,yǐ céng jǐ dù jiāng chū lái kuā yào qīn qī guò le,nǐ dào tā shè de yě bù shě de?zhāng gòng shēng qià qià bǎ zhè liǎng jiàn kǒu nèi yào jǐn。qiān xiàn zuǒ sī yòu sī,biàn yī shí bù huái hào yì le。gén dì yī shēng dào:" yī bù zuò,èr bù xiū!tā shì gè yún nán rén,jiā lǐ chū lái zhōng tú dào cǐ jiān de,duàn sòng le tā,shuí rén xiǎo de!xū bú dào dé shī qīn zhī dào。" jiù jiào jǐ gè gàn pū yuē huì le zhuāng shàng yī huǒ qiǎng rén,dào wǎn jiān jiǔ sàn tīng hóu shǐ yòng。fēn fù tíng dāng,qǐng chū zhāng gòng shēng lái fù xí。xí jiān shuō xiē xián huà,píng lùn xiē cháo shì,qiě shì yīn qín,yòu jiào jùn qiāo de ān tóng pín pín fèng jiǔ。zhāng gòng shēng jiàn shì gōng zǔ de hǎo yì,bù hǎo tuī cí yòu liào dào shì rú cǐ měi qíng,qián wù bì bù liú nàn。fàng xià xīn huái,zhǐ gù chī jiǔ,zǎo yǐ chī dé xūn xūn dì zuì le。yòu jiào ān tóng fèng le yòu fèng,zhǐ děng dài bù xǐng rén shì fāng zhù。yòu wèn:" zhāng jiā guǎn jiā men kě zēng chī jiǔ le wèi?" què yě bèi jǐ gè gàn pū lún fān gēng huàn péi bàn yǐn jiǔ。nèi xiē nú cái men jiàn hǎo jiǔ hǎo fàn,dào shì tóu zhe hǎo chù,nà lǐ guǎn sān qī èr shí yī,zhǐ gù tān lán wú yàn,sì gè rén yí gè gè chī dé dèng méi chēng yǎn,lián rén duō bù rèn de le。bǐng zhī liǎo qiān xiàn,qiān xiàn fēn fù dào:" duō sòng zài hóng huā chǎng jié guǒ qù!"

 佥宪独自算了一回。他起初打口赖之时,只说张贡生会意,是必凑他的趣,他却重重送他个回敬做盘缠,也倒两全了。岂知张贡生算小,不还他体面,搜根剔齿一直说出来。然也还思量还他一半现物,解了他馋涎。只有那金壶与金首饰是他心上得意的东西,时刻把玩的,已曾几度将出来夸耀亲戚过了,你道他舍得也不舍得?张贡生恰恰把这两件口内要紧。佥宪左思右思,便一时不怀好意了。哏地一声道:“一不做,二不休!他是个云南人,家里出来中途到此间的,断送了他,谁人晓得!须不到得尸亲知道。”就叫几个干仆约会了庄上一伙强人,到晚间酒散听侯使用。分付停当,请出张贡生来赴席。席间说些闲话,评论些朝事,且是殷勤,又叫俊悄的安童频频奉酒。张贡生见是公祖的好意,不好推辞;又料道是如此美情,前物必不留难。放下心怀,只顾吃酒,早已吃得醺醺地醉了。又叫安童奉了又奉,只等待不省人事方住。又问:“张家管家们可曾吃酒了未?”却也被几个干仆轮番更换陪伴饮酒。那些奴才们见好酒好饭,道是投着好处,那里管三七二十一,只顾贪婪无厌,四个人一个个吃得瞪眉瞠眼,连人多不认得了。禀知了佥宪,佥宪分付道:“多送在红花场结果去!”

  yuán lái zhè yáng qiān xiàn yǒu suǒ hóng huā chǎng zhuāng zi,mǎn dì zhǒng zhe hóng huā,guǎng yǎn yǒu yī qiān yú mǔ,měi nián mài nà hóng huā yǒu bā jiǔ bǎi liǎng chū xī。zhè zhuāng shàng zào zhe xǔ duō fáng zi,zhuān yī xiē zhe kè rén,jiān yì cáng zhe qiáng dào。dāng shí zhǐ shuō sòng zhāng gòng shēng zhǔ pú dào nà lǐ xiē sù,dào de zhuāng shàng,wǔ gè rén duō shì zuì de,kàn zhe bèi wò,dǎo tóu biàn shuì,hān shēng rú léi,yě bù guǎn tiān nán dì běi le。nà kōng kuò zhī chù yī shēng luó shǎng,jǐ gè fēi hěn de zhuāng kè zǒu jiāng lǒng lái,duō shì yǒu shǒu duàn de qiáng dào tóu,yī dāo yí gè。zhē mò yǒu sān tóu liù bì de,yě zhǐ duō fèi dé bàn kè gōng fū hé kuàng zhè yí gè suān zi yǔ jǐ gè dāi nú,měi rén zhǐ shēng de yī kē tóu,xiāo de jǐ shí,zǎo yǐ qìng jìng。dāng shí jiù zài hóng huā xī shū zhī chù,jué gè kǎn ér,zuò yī duī ér mái xià le。kě lián zhāng gòng shēng chī xīn zhǐ wàng tǎo zhài,hái yào chéng dū qù jiàn xīn shàng rén,hòu zhī yù zhe hěn zhǔ,nòng dé rú cǐ sǐ yú fēi mìng!zhèng shì:

 元来这杨佥宪有所红花场庄子,满地种着红花,广衍有一千余亩,每年卖那红花有八九百两出息。这庄上造着许多房子,专一歇着客人,兼亦藏着强盗。当时只说送张贡生主仆到那里歇宿,到得庄上,五个人多是醉的,看着被卧,倒头便睡,鼾声如雷,也不管天南地北了。那空阔之处一声锣晌,几个飞狠的庄客走将拢来,多是有手段的强盗头,一刀一个。遮莫有三头六臂的,也只多费得半刻工夫;何况这一个酸子与几个呆奴,每人只生得一颗头,消得几时,早已罄净。当时就在红花稀疏之处,掘个坎儿,做一堆儿埋下了。可怜张贡生痴心指望讨债,还要成都去见心上人,后知遇着狠主,弄得如此死于非命!正是:

  bù dào zhè xún mìng,hái tān qǐng kè huā。

 不道这巡命,还贪顷刻花。

  huáng quán wú jì guǎn,jīn yè sù shuí jiā?

 黄泉无妓馆,今夜宿谁家?

  guò le yī nián yǒu yú,zhāng gòng shēng liǎng gè xiù cái ér zi zài jiā,zì cóng fù qīn rù jīng yǐ hòu,bìng bù céng jiàn yī zhǐ jiā shū,yí gè biàn xìn huí lái。wèn zhe gè bǎ jīng zhōng guī lái de rén,duō dào bù céng huì miàn,bìng bù xiǎo de。xīn zhōng yí huò,shāng liáng dào:" diān zhōng chǔ zài tiān mò,zěn néng gōu jīng zhōng xìn zhì?hái wǎng chuān zhōng shěng xià dǎ tīng,bǐ chù bù shí yǒu zài běi jīng hái wǎng de。" yú shì liǎng gè còu xiē pán chán zài shēn biān le,yī jìng dào chéng dū,xún gè xià chǔ sù le。zài jiē shì shàng xíng lái zǒu qù xián zhuàng,bìng wú yù qiǎo shú rén。liǎng xiōng dì zhù guò shí lái rì,xīn nèi wú liáo,shāng liáng dào:" cǐ chù jǐn duō míng jì,wǒ měi gè xún yí gè xiāo qiǎn zé gè。" liǎng gè xiǎo huǒ zi yě bù yòng bāng xián,wǒ péi nǐ,nǐ péi wǒ,gè xún yí gè chú ér,yí gè tóng xiǎo wǔ,yí gè gù ā dōu,jiē zài xià chǔ,dà jiā nà lè。hùn le jǐ rì,nào hōng hōng rè téng téng de,zǎo bǎ tàn fù qīn xìn xī de shì piē zài nǎo hòu le。

 过了一年有余,张贡生两个秀才儿子在家,自从父亲入京以后,并不曾见一纸家书,一个便信回来。问着个把京中归来的人,多道不曾会面,并不晓得。心中疑惑,商量道:“滇中处在天末,怎能勾京中信至?还往川中省下打听,彼处不时有在北京还往的。”于是两个凑些盘缠在身边了,一径到成都,寻个下处宿了。在街市上行来走去闲撞,并无遇巧熟人。两兄弟住过十来日,心内无聊,商量道:“此处尽多名妓,我每各寻一个消遣则个。”两个小伙子也不用帮闲,我陪你,你陪我,各寻一个雏儿,一个童小五,一个顾阿都,接在下处,大家那乐。混了几日,闹烘烘热腾腾的,早把探父亲信息的事撇在脑后了。

  yī rì,nà dà xiē de yǒu tiào cáo zhī yì。liǎng gè chú ér xiǎo de tā shì yún nán rén,xì tā dào:" wén de nǐ yún nán rén,zhǐ yào piáo lǎo de,wǒ měi gǎn cǐ bù zhōng nǐ měi de yì?bù duō jǐ rì,zhǐ yào tiào cáo。" liǎng gè xiù cái dào:" zěn jiàn de wǒ yún nán rén zhǐ yào piáo lǎo de?" tóng xiǎo wǔ biàn dào:" qián rì jiàn yóu bó bo shuō,qù nián yǒu gè yún nán péng yǒu dào zhè lǐ lái,yào tā xún biǎo zi,bú yào xìng tou de,zhǐ yào lǎo chéng de。hòu lái yǐn tā dào tāng jiā xìng gē nà lǐ qù le。zhè xìng gē shì wǒ men mǔ qīn bèi zhōng rén,tā qiě shì yǔ tā guò de huǒ rè,yě fèi le hǎo xiē yín zi,yuē tā zài lái,hái yào shǐ yī zhǔ dà qián,yǐ hòu bù zhī zěn de le。zhè bú shì yún nán rén yào lǎo de yàng zi?" liǎng gè xiù cái dào:" nà yún nán rén xìng gè shèn me?zěn shēng mú yàng?" tóng xiǎo wǔ,gù ā dōu dà jiā pāi shǒu xiào dào:" yòu lái shàn le!hǎo zài wǒ měi gān shàng de shì,guǎn tā xìng zhāng xìng lǐ!nà céng jiàn tā mú yàng lái?zhǐ shì yóu bó bo rú cǐ shuō,gù bǎ lái qǔ xiào。" liǎng gè xiù cái dào:" yóu bó bo shì shèn me rén?zài nà li?zhè què shì nǐ měi xiǎo de de。" tóng xiǎo wǔgù ā dōu yòu pāi shǒu dào:" yóu bó bo yě bù rèn de,hái yào piáo!" liǎng gè xiù cái bì jìng yào wèn gè lái lì,tóng xiǎo wǔ dào:" yóu bó bo qiān tóu wàn nǎo de rén,zhuàng lái jiù jiàn,yào xún tā què yī shì yě nán。nǐ yào wèn nǐ men guì xiāng lǐ,jìng dào tāng xìng gē jiā wèn bú shì?" liǎng gè xiù cái dào:" shuō de yǒu lǐ!" liú xiǎo de xiù cái wō bàn zhe liǎng gè chú ér,dà de xiù cái dú zì gě wèn dào tāng jiā lái。

 一日,那大些的有跳槽之意。两个雏儿晓得他是云南人,戏他道:“闻得你云南人,只要嫖老的,我每敢此不中你每的意?不多几日,只要跳槽。”两个秀才道:“怎见得我云南人只要嫖老的?”童小五便道:“前日见游伯伯说,去年有个云南朋友到这里来,要他寻表子,不要兴头的,只要老成的。后来引他到汤家兴哥那里去了。这兴哥是我们母亲辈中人,他且是与他过得火热,也费了好些银子,约他再来,还要使一主大钱,以后不知怎的了。这不是云南人要老的样子?”两个秀才道:“那云南人姓个甚么?怎生模样?”童小五,顾阿都大家拍手笑道:“又来赸了!好在我每肝上的事,管他姓张姓李!那曾见他模样来?只是游伯伯如此说,故把来取笑。”两个秀才道:“游伯伯是甚么人?在那里?这却是你每晓得的。”童小五、顾阿都又拍手道:“游伯伯也不认得,还要嫖!”两个秀才必竟要问个来历,童小五道:“游伯伯千头万脑的人,撞来就见,要寻他却一世也难。你要问你们贵乡里,竟到汤兴哥家问不是?”两个秀才道:“说得有理!”留小的秀才窝伴着两个雏儿,大的秀才独自个问到汤家来。

  nà gè tāng xìng gē zì cóng zhāng gòng shēng yī qù,zhǐ shuō wǔ shí lǐ de yuǎn jìn,zǎo wǎn biàn dào,bù xiǎng qù le yī nián yǒu duō,jué wú xiāo xī。liú xià yī náng xíng lǐ,yě bú jiàn yǒu rén lái qǔ。mén hù rén jiā bù bǎ lái fàng zài xīn shàng,yǐ cǐ fàng xià dù cháng le。nà rì wú kè,zài jiā bì mén zhòu qǐn,hū rán dé yī mèng,mèng jiàn zhāng gòng shēng dào lái,shuō dào qǔ yín huí lái,zhì yào xù hán wēn,què bèi kòu mén shēng jí,yī shí jīng xǐng。xǐng lái xiǎng dào:" yòu bù céng niàn zhe tā,rú hé huì yǒu cǐ mèng?gǎn shì yǒu rén dì xìn xī qǔ yī zhuāng,yě wèi kě zhī。" zhèng zài yí sì jiān,tīng dé yòu kòu mén shǎng。xìng gē zhěng zhěng yī shang,jiào yā huán zài qián,kāi mén chū lái。yā huán jiào yī shēng dào:" kè lái le。" zhāng dà xiù cái cái nuó dé jiǎo jìn,xìng gē tái yǎn kàn shí,chī le yī jīng dào:" fēn míng xiàng zhāng gòng shēng yì bān mú yàng,rú hé hòu shēng le xǔ duō?" qǐng zài kè zuò lǐ zuò le。wèn qǐ dì fāng xìng míng,què zhèng shì yún nán xìng zhāng,xìng gē xīn xià lǎo dà xī hǎn,wèi gǎn jù rán shuō pò。zhāng dà xiù cái xiān wèn dào:" qǐng wèn dà jiě,xiǎo shēng wén de zhè lǐ qù nián yǒu gè yún nán péng yǒu wǎng lái,kě shì shèn me yàng rén?xìng shèn míng shuí?" xìng gē dào:" yǒu yī wèi lǎo chéng péng yǒu xìng zhāng,shuō shì gè gòng shēng,yào wǎng jīng tíng shì,zài cǐ jīng guò de。pán huán le shù rì,qián wǎng xīn dū qǔ zhài qù le。shuō bàn rì lù chéng,qù le jiù lái,bù zhī wèi hé yī qù bù lái le。" zhāng dà xiù cái dào:" suí háng yǒu jǐ rén?" xìng gē dào:" yǒu sì wèi guǎn jiā。" zhāng dà xiù cái xīn lǐ xiǎo de shì le,wèn dào:" cǐ qù bù lái,gǎn shì jìng zì cháng xíng le?" xìng gē dào:" nà lǐ shì!yī náng xíng lǐ hái liú zài wǒ jiā lǐ,zhuàn lái qǔ le cái qǐ shēn de。" zhāng dà xiù cái dào:" zhè děng,wèi hé bù lái?nán dào bù xiǎng jìn jīng hái liú zài bǐ chù?" xìng gē dào:" duō fēn shì qǔ zhài bù lái,dān gé zài bǐ。jiù shì rú cǐ,hǎo dǎi yě gāi yǒu gè xìn,huò shì jiào wèi guǎn jiā lái。yǐng xiǎng wú zōng,jìng bù zhī shèn me yuán gù。" zhāng dà xiù cái dào:" jiàn shuō xīn dū qǔ shén me zhài?" xìng gē dào:" zhǐ tīng dé shuō yǒu yī zōng wǔ bǎi liǎng dōng xī,bù zhī shì shèn me zhài。" zhāng dà xiù cái diē jiǎo dào:" shì le,shì le。zhè děng,wǒ měi xū zài xīn dū xún qù le。" xìng gē dào:" tā shì kè guān shèn me guā gé,yào qù xún tā?" zhāng dà xiù cái dào:" bù gǎn qī dà jiě,jiù shì xiǎo shēng de jiā fù。" xìng gē dào:" shī jìng,shī jìng。guài dào mú yàng nèn dì sī xiàng,zhè děng,shì yī jiā rén le。" xiào xīn xīn de qù jiào xiǎo èr zhěng qǐ fàn lái,liú zhāng dà guān rén zuò yī zuò。zhāng dà xiù cái huí shuō dào:" zhè dào bù xiāo,xiǎo shēng huán yǒu gè xiōng dì zài nà xiāng děng hóu,zhǐ shì shì jiān de huà,kě shì què de me?" xìng gē dào:" hòu de bù què?jiàn yǒu yī náng xíng lǐ zài cǐ,kě rèn yī rèn,kàn shì bú shì?" suí yǐn zhāng dà xiù cái dào lǐ biān fáng lǐ,bǎ liú xià wù jiàn yǔ tā kàn le。zhāng dà xiù cái rèn de shì shí,máng bié le xìng gē dào:" zhè děng,shì bù yí chí,xīng yè tóng xiōng dì wǎng xīn dū xún qù。xún zhe le,zài lái xiāng huì。" xìng gē jiǎ qīn rè de liú le yī huì,shùn shuǐ tuī chuán sòng chū le mén。

 那个汤兴哥自从张贡生一去,只说五十里的远近,早晚便到,不想去了一年有多,绝无消息。留下衣囊行李,也不见有人来取。门户人家不把来放在心上,已此放下肚肠了。那日无客,在家闭门昼寝,忽然得一梦,梦见张贡生到来,说道取银回来,至要叙寒温,却被扣门声急,一时惊醒。醒来想道:”又不曾念着他,如何会有此梦?敢是有人递信息取衣装,也未可知。”正在疑似间,听得又扣门晌。兴哥整整衣裳,叫丫鬟在前,开门出来。丫鬟叫一声道:“客来了。”张大秀才才挪得脚进,兴哥抬眼看时,吃了一惊道:“分明象张贡生一般模样,如何后生了许多?”请在客座里坐了。问起地方姓名,却正是云南姓张,兴哥心下老大稀罕,未敢遽然说破。张大秀才先问道:“请问大姐,小生闻得这里去年有个云南朋友往来,可是甚么样人?姓甚名谁?”兴哥道:“有一位老成朋友姓张,说是个贡生,要往京廷试,在此经过的。盘桓了数日,前往新都取债去了。说半日路程,去了就来,不知为何一去不来了。”张大秀才道:“随行有几人?”兴哥道:“有四位管家。”张大秀才心里晓得是了,问道:“此去不来,敢是竟自长行了?”兴哥道:“那里是!衣囊行李还留在我家里,转来取了才起身的。”张大秀才道:“这等,为何不来?难道不想进京还留在彼处?”兴哥道:“多分是取债不来,担阁在彼。就是如此,好歹也该有个信,或是叫位管家来。影响无踪,竟不知甚么缘故。”张大秀才道:“见说新都取什么债?”兴哥道:“只听得说有一宗五百两东西,不知是甚么债。”张大秀才跌脚道:“是了,是了。这等,我每须在新都寻去了。”兴哥道:“他是客官甚么瓜葛,要去寻他?”张大秀才道:“不敢欺大姐,就是小生的家父。”兴哥道:“失敬,失敬。怪道模样恁地厮象,这等,是一家人了。”笑欣欣的去叫小二整起饭来,留张大官人坐一坐。张大秀才回说道:“这到不消,小生还有个兄弟在那厢等侯,只是适间的话,可是确的么?”兴哥道:“后的不确?见有衣囊行李在此,可认一认,看是不是?”随引张大秀才到里边房里,把留下物件与他看了。张大秀才认得是实,忙别了兴哥道:“这等,事不宜迟,星夜同兄弟往新都寻去。寻着了,再来相会。”兴哥假亲热的留了一会,顺水推船送出了门。

  zhāng zhàng xiù cái jí jí zǒu dào xià chǔ,duì xiōng dì dào:" wèn dào wèn zhe le,guǒ rán qù nián zài tāng jiā piáo de zhèng shì。zhǐ shì yī tā jiā shuō qǐ lái,jìng zì bù céng wǎng jīng lī!" xiǎo xiù cái dào:" zhè děng,zài nà li?" zhàng xiù cái dào:" hái zài zhè lǐ xīn dū。wǒ men xū dào nà lǐ wèn qù。" xiǎo xiù cái dào:" wèi hé zhù zài xīn dū xǔ jiǔ?" zhàng xiù cái dào:" tā jiā shuō shì tīng dé wǎng xīn dū qǔ wǔ bǎi jīn de zhài,dìng shì dào yáng fēng zi jiā qù le。" xiǎo xiù cái dào:" qǔ de qǔ bù dé,hǎo dǎi zǒu lù,zěn me hái zài nà li?" zhàng xiù cái dào:" xíng náng hái zài tāng jiā,fāng cái jiàn guò de。qǐ yǒu bù dài le qù jìng zì pǎo lù de lǐ?bì jìng shì dān gé zài xīn dū bù lái,bù xiāo shuō le。cǐ qù nà lǐ ruò bù duō yuǎn,wǒ měi shōu shí qǐ lái yī tóng qù zǒu zāo,fǎng wèn xià luò zé gè。" liǎng rén jì yì tíng dāng,jiāng chū xiē yín liǎng,xiè le liǎng gè jì zhě,sòng le jiā qù。

 张丈秀才急急走到下处,对兄弟道:“问到问着了,果然去年在汤家嫖的正是。只是依他家说起来,竟自不曾往京哩!”小秀才道:“这等,在那里?”丈秀才道:“还在这里新都。我们须到那里问去。”小秀才道:“为何住在新都许久?”丈秀才道:“他家说是听得往新都取五百金的债,定是到杨疯子家去了。”小秀才道:“取得取不得,好歹走路,怎么还在那里?”丈秀才道:“行囊还在汤家,方才见过的。岂有不带了去径自跑路的理?毕竟是担阁在新都不来,不消说了。此去那里若不多远,我每收拾起来一同去走遭,访问下落则个。”两人计议停当,将出些银两,谢了两个妓者,送了家去。

  yī jìng dào xīn dū lái,xià zài fàn diàn lǐ。diàn zhǔ rén jiàn shì yuǎn lái de,wèn dào:" liǎng wèi kè guān yuán chù?" liǎng gè xiù cái dào:" shì yún nán,dào cǐ xún rén de。" diàn zhǔ rén dào:" yún nán lái shì xún rén de,bú shì dào zāng de me?" liǎng gè xiù cái chī jīng dào:" zěn shuō cǐ huà?" diàn zhǔ rén dào:" ǒu rán zhè bān shuō xiào。" liǎng gè xiù cái zuò dìng,wèn diàn zhǔ rén dào:" cǐ jiān yǒu gè yáng qiān shì,zhù zài hé chǔ?" diàn zhǔ rén shēn shēn shé tou:" zhè rén bú shì hǎo rě de。nǐ yuǎn lái de rén,yǒu shèn yào jǐn,méi shì wèn tā zěn me?" liǎng gè xiù cái dào:" wèn shēng hé fáng?zěn biàn zhè yàng pà tā?" diàn zhǔ rén dào:" tā qīng zé guān sī hài nǐ,zhòng zé qiáng dào jié nǐ。ruò shì yuǎn lái de rén chōng zhuàng le tā,hǎo dǎi jiù jié guǒ le xìng mìng!" liǎng gè xiù cái dào:" qīng píng shì jiè,nán dào shā le rén bú yào cháng mìng de?" diàn zhǔ rén dào:" tā cháng shuí de mìng?qù nián yě shì yí gè yún nán rén,yī zhǔ sì pū tóu bèn tā jiā。wén de shì tì tā tǎo shén me rèn shàng guò shǒu zāng de,yī yè lǐ duō shā le,zhì jīn yuān qū wú shēn,nà jiàn de yào cháng mìng lái?fāng cái jiàn liǎng wèi shuō shì yún nán,suǒ yǐ qǔ xiào。" liǎng gè xiù cái jiàn shuō le,xià dé hún bù fù tǐ,nǐ kàn wǒ,wǒ kàn nǐ,yī shí zuò bù dé shēng。dāi le yī huì,zhàn dǒu dǒu de wèn dào:" nà gè rén xìng shèn míng shuí,lǎo zhàng kě zhī dé míng bái fǒu?" diàn zhǔ rén dào:" wǒ nà lǐ míng bái?tā jiā yǒu yí gè guǎn jiā,jiào zuò lǎo sān,cháng zài xiǎo diàn chī jiǔ。zhè gè rén hái yǒu xiē tiān lǐ de,shí cháng yǐn jiǔ zhōng jiān,bǎ jiā zhǔ zuò de dǎi shì gào sù wǒ,xīn zhōng bù fú。qù nián yún nán zhè wǔ gè bèi hài,tè shā guāi zhāng le。wài rén fēn fēn yáng yáng,yě duō xiǎo de。xiǎo kě měi hái yí xīn,bù gǎn qīng xìn。lǎo sān shuō shì guǒ rán zhēn yǒu de,shà shì bù píng,suǒ yǐ xiǎo kě měi cái xìn。kě xī zhè wǔ gè rén sǐ dé kǔ nǎo,méi gè qīn rén dé zhī。xiǎo kě jiàn kè guān fāng cái wèn jí yáng jiā,ǒu rán rú cǐ xián jiǎng。kè guān,gè rén zì sǎo mén qián xuě,bú yào xián guǎn bà le!" liǎng gè xiù cái qíng zhī shì tā fù qīn bèi hài le,bù gǎn shēng zhāng,àn àn dì jiào kǔ,yī yè wú yǎn。cì rì dào jiē shàng wǎng lái chá tīng,sān sān liǎng liǎng jǐ chù shuō lái,yì bān wú èr。

 一径到新都来,下在饭店里。店主人见是远来的,问道:“两位客官员处?”两个秀才道:“是云南,到此寻人的。”店主人道:“云南来是寻人的,不是倒赃的么?”两个秀才吃惊道:“怎说此话?”店主人道:“偶然这般说笑。”两个秀才坐定,问店主人道:“此间有个杨佥事,住在何处?”店主人伸伸舌头:“这人不是好惹的。你远来的人,有甚要紧,没事问他怎么?”两个秀才道:“问声何妨?怎便这样怕他?”店主人道:“他轻则官司害你,重则强盗劫你。若是远来的人冲撞了他,好歹就结果了性命!”两个秀才道:“清平世界,难道杀了人不要偿命的?”店主人道:“他偿谁的命?去年也是一个云南人,一主四仆投奔他家。闻得是替他讨什么任上过手赃的,一夜里多杀了,至今冤屈无伸,那见得要偿命来?方才见两位说是云南,所以取笑。”两个秀才见说了,吓得魂不附体,你看我,我看你,一时做不得声。呆了一会,战抖抖的问道:“那个人姓甚名谁,老丈可知得明白否?”店主人道:“我那里明白?他家有一个管家,叫做老三,常在小店吃酒。这个人还有些天理的,时常饮酒中间,把家主做的歹事——告诉我,心中不服。去年云南这五个被害,忒煞乖张了。外人纷纷扬扬,也多晓得。小可每还疑心,不敢轻信。老三说是果然真有的,煞是不平,所以小可每才信。可惜这五个人死得苦恼,没个亲人得知。小可见客官方才问及杨家,偶然如此闲讲。客官,各人自扫门前雪,不要闲管罢了!”两个秀才情知是他父亲被害了,不敢声张,暗暗地叫苦,一夜无眼。次日到街上往来察听,三三两两几处说来,一般无二。

  liǎng rén bèi dì lǐ tòng kū le yī chǎng,sī liang yào zài bǐ fā jué,kǒng pà fǎn zāo wǎng luó。yì qiě xiāng huàn shì tóu,xiǎo kě yá mén nài hé bù dé tā。hán suān rěn kǔ,yuán hái dào chéng dū lái,jiàn le tāng xìng gē,shuō le suǒ wén xiáng xì,xìng gē yě péi le jǐ diǎn yǎn lèi。xìng gē dào:" liǎng wèi guān rén hé bù gào le tā tǎo mìng?" liǎng gè xiù cái dào:" zhèng yào rú cǐ。" cǐ shí sì chuān xún àn chá yuàn shí gōng zhèng zài shěng xià,liǎng gè xiù cái wèn tāng xìng gē qǔ le xíng náng,jiǎn chū gòng shēng fù jīng wén shū fàng zài shēn biān le,xiě le yī zhuàng,bào pái jìn gào。zhuàng shàng xiě dào: gào zhuàng shēng yuán zhāng zhēn,zhāng qióng,wèi yuān shā wǔ mìng shì: yǒu fù gòng shēng zhāng yín,qián wǎng xīn dū è huàn yáng mǒu jiā qǔ zhài,yī qù wú zōng。zhēn děng qīn tóu bǐ chù xún fǎng,tàn dé dàng bèi è huàn móu cái qǔ mìng,bìng pū sì rén,tóng shí shā sǐ。dào lù jīng chuán,rén rén kě zhèng。shī gǔ wú zōng。tāo tiān dà biàn,wàn gǔ qí yuān!qīn jiǎo gào。gào zhuàng shēng yuán zhāng zhēn,xì yún nán rén。

 两人背地里痛哭了一场,思量要在彼发觉,恐怕反遭网罗。亦且乡宦势头,小可衙门奈何不得他。含酸忍苦,原还到成都来,见了汤兴哥,说了所闻详细,兴哥也赔了几点眼泪。兴哥道:“两位官人何不告了他讨命?”两个秀才道:“正要如此。”此时四川巡按察院石公正在省下,两个秀才问汤兴哥取了行囊,简出贡生赴京文书放在身边了,写了一状,抱牌进告。状上写道:告状生员张珍,张琼,为冤杀五命事:有父贡生张寅,前往新都恶宦杨某家取债,一去无踪。珍等亲投彼处寻访,探得当被恶宦谋财取命,并仆四人,同时杀死。道路惊传,人人可证。尸骨无踪。滔天大变,万古奇冤!亲剿告。告状生员张珍,系云南人。

  shí chá yuàn kàn bà zhuàng cí,tā yī xiàng yuán xiǎo de xīn dū yáng qiān shì de è jī zhe wén,xiū fǎng yǐ jiǔ,yào wèi dì fāng chú hài,zhǐ yīn shì gè jiǎ kē,yòu wú rén gǎn lái gào tā,méi yǒu bǎ bǐng,wèi hào dòng shǒu。jīn jiàn le liǎng shēng gào cí,suī rán míng zhī qí shì bì shí,què shì cí zhōng méi gè shí zhèng shí jù,luàn xíng bù dé。shí chá yuàn gǎn kāi zuǒ yòu,zhí huàn liǎng shēng dào àn qián lái,qīng qīng dì fēn fù dào:" èr shēng suǒ gào,běn yuàn jiǔ zhī cǐ rén zuì è guàn yíng,dàn bǐ jiān móu pǒ cè。èr shēng kě sù huí jiā qù,wú dé liú cǐ!tǎng wèi suǒ zhī,bì shòu qí hài。dài běn yuàn lián fǎng dé shí,dāng yǒu yí wén zhì bǐ zhī huì,guān qǔ ěr děng dào cǐ míng yuān,wàn wàn bù kě xiè lòu!" suí jiāng zhuàng cí zhé le,shōu zài xiù zhōng。liǎng shēng jiào tóu xiè jiào ér chū,guǒ rán yī le chá yuàn zhī yán,yī miàn shōu shí,jìng huí jiā zhōng jìng tīng xiāo xī qù le。

 石察院看罢状词,他一向原晓得新都杨佥事的恶迹著闻,休访已久,要为地方除害,只因是个甲科,又无人敢来告他,没有把柄,未好动手。今见了两生告词,虽然明知其事必实,却是词中没个实证实据,乱行不得。石察院赶开左右,直唤两生到案前来,轻轻地分付道:“二生所告,本院久知此人罪恶贯盈,但彼奸谋叵测。二生可速回家去,毋得留此!倘为所知,必受其害。待本院廉访得实,当有移文至彼知会,关取尔等到此明冤,万万不可泄漏!”随将状词折了,收在袖中。两生叫头谢教而出,果然依了察院之言,一面收拾,竟回家中静听消息去了。

  zhè biān shí chá yuàn dài liǎng sī zuō yī zhī rì,dú liú xiàn zhǎng xiè gōng xù huà。xiù chū cǐ zhuàng yǔ tā kàn zhe dào:" tiān dì jiān yǒu rú cǐ rén fǒu?běn yuàn liú zhī xīn zhōng jiǔ yǐ!jīn rì qià yǒu rén lái gào cǐ shì,guì sī xíng fǎ yá mén kě wèi yī fǎng。" xiè lián shǐ dào:" cǐ rén xiāo jìng wèi xīn,chái láng chéng xìng,chéng rán wáng fǎ suǒ bù róng。" shí chá yuàn dào:" jiù wén cǐ jiā yǒu jiā tóng shù qiān,yīn yǎng sǐ shì shù shí。ruò bù dé qí shí jī,qīng yì jǔ dòng,wú bèi fǎn wèi suǒ chéng,bù kě bù shèn!" xiè lián shǐ dào:" shì zài xià guān。" xiù le zhuàng cí,yī yī ér chū。

 这边石察院待两司作揖之日,独留宪长谢公叙话。袖出此状与他看着道:“天地间有如此人否?本院留之心中久矣!今日恰有人来告此事,贵司刑法衙门可为一访。”谢廉使道:”此人枭獍为心,豺狼成性,诚然王法所不容。”石察院道:“旧闻此家有家僮数千,阴养死士数十。若不得其实迹,轻易举动,吾辈反为所乘,不可不慎!”谢廉使道:“事在下官。”袖了状词,一揖而出。

  zhè xiè lián shǐ shì jí yǒu cái néng de rén,kuàng jiān àn tái zhǔ fù,gǎn bù zài xīn?tā sī zhōng yǒu liǎng gè chéng chà,yí gè jiào zuò shǐ yīng,yí gè jiào zuò wèi néng,nǎi shì diǎn tóu huì yì de rén,xiè lián shǐ yī xiàng de yòng de。shì rì jiào tā liǎng gè jìn sī yá lái fēn fù dào:" wǒ yǒu jiàn jī mì shì yào nǐ měi liǎng gè zuò qù。" liǎng gè chéng chà kòu tóu dào:" píng yé fēn fù nà xiāng shǐ yòng,shuǐ huǒ bù cí!" lián shǐ xiù zhōng qǔ chū zhuàng cí lái yǔ tā liǎng gè kàn,bǎ shǒu zhǐ zhe yáng mǒu míng zì dào:" àn yuàn lǎo yé yào gēn jiū tā jiā zhè shì。bù dé nà wǔ gè rén shī shǒu shí jī,ná bù dǎo tā。bì yào tǐ fǎng de shí,xiǎo de le tā mái cáng qù chù,cái hǎo xíng shì。què shì zhè rén xiōng jiǎo fēi cháng,zhǐ pà róng yì dǎ tīng bù chū。ruò shì xiè lòu liǎo shì jī,bù wéi wú yì,fǎn zhì yǒu hài,shì zhèi xiē nán chǔ。" liǎng chéng chà dào:" cǐ huàn zhī è,bō mǎn yī xiāng。ruò shì xiǎo de shàng sī xún tā bú shì,tā bì jìng xiān qù xià shǒu,fēi tóng xiǎo kě。jiù shì xiǎo de měi wǎng bǐ xiū fǎng,ruò rèn de shì yá mén rén yì,rě qǐ yí xīn,huò bù kě cè。jīn méng chà wěi,chú fēi gǎi huàn dǎ bàn,zhǐ zuò wú yì yóu dào bǐ dì,chéng jī jī tàn,fāng dé zhēn shí bèi xì。" lián shǐ dào:" cǐ yán shèn shì yǒu lǐ。nǐ men kuài zěn me jì jiào le qù。" liǎng chéng chà zì xiāng shāng yì le yī huí,dào: chú fēi rú cǐ rú cǐ。suí bǐng lián shǐ dào:" xiǎo de men yǒu yī jì zài cǐ,bù zhī zhōng yě bù zhōng?" lián shǐ dào:" qiě shuō lái。" chéng chà dào:" xīn dū zhuān chǎn hóng huā,xiǎo de men xiǎo de yáng huàn jiā zhōng yǒu gè hóng huā chǎng,lì xī qiān jīn。xiǎo de men liǎng gè dǎ bàn zuò mǎi hóng huā kè rén,dào bǐ shì mǎi,bì jìng yǔ tā jiā guǎn shì jiā rén jiāo yì wǎng lái,děng zǒu dé lù shù duō,rén yǎn shú le,tā měi méi xiē yí xīn,rán hòu kàn jī huì kōng biàn liú xīn tǐ fǎng,bì zhī duān dì,xū jū bù de shí rì。" lián shǐ dào:" cǐ jì pō hǎo。nǐ men xiǎo xīn zài yì,fǎng zhe le cǐ zōng gōng shì,wǒ lìng yǎn kàn nǐ bù dǎ jǐn,hái yào duì àn yuàn lǎo yé shuō le,fēn bié tái xìng nǐ。" liǎng chéng chà dào:" méng lǎo yé tí chè,gǎn bù yòng xīn!" kòu tóu ér chū。

 这谢廉使是极有才能的人,况兼按台瞩咐,敢不在心?他司中有两个承差,一个叫做史应,一个叫做魏能,乃是点头会意的人,谢廉使一向得用的。是日叫他两个进私衙来分付道:“我有件机密事要你每两个做去。”两个承差叩头道:“凭爷分付那厢使用,水火不辞!”廉使袖中取出状词来与他两个看,把手指着杨某名字道:“按院老爷要根究他家这事。不得那五个人尸首实迹,拿不倒他。必要体访的实,晓得了他埋藏去处,才好行事。却是这人凶狡非常,只怕容易打听不出。若是泄漏了事机,不惟无益,反致有害,是这些难处。”两承差道:“此宦之恶,播满一乡。若是晓得上司寻他不是,他必竟先去下手,非同小可。就是小的每往彼休访,若认得是衙门人役,惹起疑心,祸不可测。今蒙差委,除非改换打扮,只做无意游到彼地,乘机缉探,方得真实备细。”廉使道:“此言甚是有理。你们快怎么计较了去。”两承差自相商议了一回,道:除非如此如此。随禀廉使道:“小的们有一计在此,不知中也不中?”廉使道:“且说来。”承差道:“新都专产红花,小的们晓得杨宦家中有个红花场,利息千金。小的们两个打扮做买红花客人,到彼市买,必竟与他家管事家人交易往来,等走得路数多,人眼熟了,他每没些疑心,然后看机会空便留心体访,必知端的,须拘不得时日。”廉使道:“此计颇好。你们小心在意,访着了此宗公事,我另眼看你不打紧,还要对按院老爷说了,分别抬幸你。”两承差道:“蒙老爷提掣,敢不用心!”叩头而出。

  yuán lái zhè shǐ yīng,wèi néng duō shì yǒu shēn jiā de rén,zài yá mén lǐ tú chū shēn de。shòu le zhè gè chà wěi,rì yè zài xīn。gè zì shōu shí le bǎi lái liǎng yín zi,fàng zài shēn biān le,dǎ bàn zuò kè rén mú yàng,yī tóng dào xīn dū lái。zhǐ shuō mǎi hóng huā,wèn le jiē shàng rén,xiǎo de hóng huā zhī shì,duō shì tā sān guǎn jiā xìng jì de zhǎng guǎn。cǐ rén shēng xìng gěng zhí,jiāo yì gōng dào,gù cǐ kè rén lái duō tóu tā,mǎi mài zuò dé qù。měi nián yǔ jiā zhǔ zhēng xià qiān lái jīn lì xī,quán kuī tā yí gè,ruò lùn jiā zhǔ zhè yàng tān bào,guǐ yě bù gǎn lái shàng mén le。dāng xià shǐ yīng,wèi néng yī wǎng lái dào tā jiā bài wàng le,gè shù lái mǎi hóng huā zhī yì,sòng guò le tǔ yí。jì lǎo sān mǎn miàn chūn fēng,yī tuán hé qì,jiù zhì jiǔ xiāng dài。zhè liǎng gè chéng chà shì yá mén lǎo liū,hǎo bù guāi jué。xiǎo de zhè rén yǒu yòng tā chǔ,biàn yǒu xīn jié shí le tā,fàng chū lǔ pó shǒu duàn,tián yán měi yǔ,shuō de rù gǎng。wèi néng biàn kāi kǒu dào:" shǐ zhàng gē,wǒ men xīn lái zhè lǐ zuò mǎi mài,rén miàn shàng bù shú。zì gǔ dào rén lái tóu zhǔ,niǎo lái tóu lín,nán de zhè yàng xián zhǔ rén,wǒ men xù le nián gēng,jié wèi xiōng dì hé rú?" shǐ yīng dào:" cǐ yì zuì hǎo。zhǐ shì wǒ men chū xiāng huì,kuàng wèi jīng jiāo yì,zhī dào shì wǒ men xiān tǎo hǎo le,bù biàn lùn liàng。dài chéng le jiāo yì,zài yì wèi chí。" jì lǎo sān dào:" duō chéng liǎng wèi bù qì,zú gǎn shèng qíng。dài míng rì kàn le huò,wán le zhèng shì,lìng zhì gè báo shè,cóng róng qǐng jiào,jiù cǐ jié yì hé rú?" liǎng gè tóng shēng yīng dào:" miào,miào。"

 元来这史应,魏能多是有身家的人,在衙门里图出身的。受了这个差委,日夜在心。各自收拾了百来两银子,放在身边了,打扮做客人模样,一同到新都来。只说买红花,问了街上人,晓得红花之事,多是他三管家姓纪的掌管。此人生性梗直,交易公道,故此客人来多投他,买卖做得去。每年与家主挣下千来金利息,全亏他一个,若论家主这样贪暴,鬼也不敢来上门了。当下史应,魏能一往来到他家拜望了,各述来买红花之意,送过了土宜。纪老三满面春风,一团和气,就置酒相待。这两个承差是衙门老溜,好不乖觉。晓得这人有用他处,便有心结识了他,放出虏婆手段,甜言美语,说得入港。魏能便开口道:“史丈哥,我们新来这里做买卖,人面上不熟。自古道人来投主,鸟来投林,难得这样贤主人,我们序了年庚,结为兄弟何如?”史应道:“此意最好。只是我们初相会,况未经交易,只道是我们先讨好了,不便论量。待成了交易,再议未迟。”纪老三道:“多承两位不弃,足感盛情。待明日看了货,完了正事,另治个薄设,从容请教,就此结义何如?”两个同声应道:“妙,妙。”

  dàng yè jì lǎo sān sòng tā zài kè fáng xiē sù,zhèng shì hóng huā chǎng zhuāng shàng fáng。cì rì qǐ lái,kàn le hóng huā,jiǎng dào le jià qián,liǎng rén gè qǔ yín zi chū lái duì zú le。liǎng xià gè gè xiāng ràng yǒu yú,bǐ cǐ qíng tóu yì hé。shì rì jì lǎo sān guǒ rán zǎi jī mǎi ròu,bàn qǐ dōng dào lái。shǐ,wèi liǎng rén shì shǎng qù mǎi le xiē zhǐ mǎ xiāng zhú zhī lèi,huí dào zhuāng shàng bǎi shè le,xiān xiàn le shén,gè xiě chū nián yuè rì shí lái。shǐ yīng zuì zhǎng,jì lǎo sān xiǎo liù suì,wèi néng yòu xiǎo yī suì,āi cì xù lì bài le shén,gè shù liǎo jié bài zhī yì,dào:" zì cǐ zhī hòu,bǐ cǐ wú qī,yǒu wú xiāng jì,sī nán xiāng jiù,jiǔ yuǎn bù wàng ruò yǒu wéi méng,shén míng jí zhī!" shè shì yǐ bì,cóng cǐ liǎng rén chēng jì lǎo sān wèi èr gē,jì lǎo sān chēng liǎng rén wéi dà gē,sān gē,bǐ cǐ xǐ lè,dàng wǎn chī gè jìn huān ér sàn。yuán lái shǔ zhōng chuán xià liúguān,zhāng sān rén zhī fēng,zuì zhòng de shì jié yì,gù cǐ shǐwèi èr rén xiān xià cǐ gōng fū,yǐ jié qí xīn。què shì wèi gǎn shuō shí mǒ zhèng jīng xīn cháng huà,zhǐ shōu le hóng huā tíng dāng,qiě hái chéng dū。fā zài pù zhōng duì kè,yě yuán yǒu liǎng fēn lì xī,shōu qǐ yín zi,yòu zǒu cǐ lù。shù yuè zhī zhōng,rú cǐ wǎng lái le wǔ liù cì。qù biàn yǔ jì lǎo sān chóu móu,wǒ qǐng nǐ,nǐ qǐng wǒ,rì rì huān huān,zhēn gè rú xiōng ruò dì,xíng jī jù wàng。

 当夜纪老三送他在客房歇宿,正是红花场庄上房。次日起来,看了红花,讲倒了价钱,两人各取银子出来兑足了。两下各各相让有余,彼此情投意合。是日纪老三果然宰鸡买肉,办起东道来。史,魏两人市上去买了些纸马香烛之类,回到庄上摆设了,先献了神,各写出年月日时来。史应最长,纪老三小六岁,魏能又小一岁,挨次序立拜了神,各述了结拜之意,道:“自此之后,彼此无欺,有无相济,思难相救,久远不忘;若有违盟,神明殛之!”设誓已毕,从此两人称纪老三为二哥,纪老三称两人为大哥,三哥,彼此喜乐,当晚吃个尽欢而散。元来蜀中传下刘、关,张三人之风,最重的是结义,故此史、魏二人先下此工夫,以结其心。却是未敢说什么正经心肠话,只收了红花停当,且还成都。发在铺中兑客,也原有两分利息,收起银子,又走此路。数月之中,如此往来了五六次。去便与纪老三绸缪,我请你,你请我,日日欢欢,真个如兄若弟,形迹俱忘。

  yī rì jiǔ hān,shǐ yīng biàn shēn shēn yāo dào:" kuài huó!kuài huó!wǒ men yù dé hǎo xiōng dì,dào cǐ yī fān,jìn xìng yī fān。" wèi néng jiē kǒu dào:" jì èr gē dài wǒ men dì xiōng zhǐ hǎo zhè děng le。wǒ xīn shàng hái xián tā yī jiàn wèi dào chù。" jì lǎo sān dào:" wǒ men wǎn jiān tān de yī jiào hǎo shuì。xiāng hǎo dì xiōng,zhǐ gāi zháo luò wǒ men zài ān jìng qù chù biàn hǎo。jīn zài cǐ jiān,měi yè tīng dé guǐ jiào,mèng mèi duō shì bù ān de,yǒu zhè jiàn bù xiàng yì。zhè shì èr gē qiàn jiǎn diǎn chù,xiǎo dì xīn xìng pà guǐ de,zhǐ de zhí shuō le。" jì lǎo sān dào:" guǒ rán guǐ jiào me?" shǐ yīng dào:" shì yǒu xiē chà yì,xiǎo dì yě tīng dé de,bù zhǐ shì wèi sān gē。" wèi néng dào:" bù jiào,nán dào xiǎo dì diào huǎng?" jì lǎo sān diǎn diǎn tóu dào:" zhè yě guài tā jiào bù dé。" duì zhe zhēn jiǔ de yí gè huǒ jì dào:" nǐ dào jiào de shì wù shuí?bì jìng shì yún nán nà rén le。" shǐ yīng,wèi néng jiàn shuō chū zhēn huà lái,zhǐ zuò yuán xiǎo de de yì bān,bù jiā jīng yì,chèn rì dào:" yún nán nà rén zhī sǐ,wǒ men yě wén de jiǔ le。zhǐ shì jì sǐ zhī hòu,èr gē yě gāi jī xiē yīn zhì,yǔ nǐ jiā lǎo yé shuō gè fāng biàn,yǔ tā yī duī tǔ mái cáng le shī hái yě hǎo。wèi hé pāo qì tā zài nà li le,shǐ tā měi yè zhè děng jiào kǔ lián tiān?" jì lǎo sān dào:" sǐ biàn sǐ dé kǔ le,shī hái yuán shì mái cáng de。bú yào tīng wài biān rén hú cāi luàn shuō!" liǎng rén dào:" wài rén duō shuō shì dāng shí pāo qì le,èr gē yòu shuō shì mái cáng le。ruò shì mái cáng le,tā zěn rú cǐ jiào kǔ?" jì lǎo sān dào:" liǎng gè xiōng dì bù xìn,wǒ lǐng nǐ qù kàn。shā yě gǔ guài,dàn shì mái tā zhè yí kuài dì shàng,yī xiē hóng huā yě bù shēng lī!" shǐ yīng dào:" wǒ měi chèn zhe jiǔ xìng,zhēn bēi rè jiǔ ér,dào tā nà duī lǐ jiāo tā yī jiāo,jiào tā wǎn jiān bú yào zhè děng guài jiào。jiù zài kōng kuàng qù chù,zài chī liǎng dà bēi jǐn jìn xìng。" liǎng gè yī qí qǐ shēn,zǒu chū hóng huā chǎng shàng lái。jì lǎo sān zhī dào shì sàn jiǔ zhī yì,nà dào shì yǒu xīn de?yě qǐ le shēn,jiào xiǎo de dài le jiǔ hé,suí le tā men tóng bù,yǐn tā men dào yí gè suǒ zài lái kàn。dàn jiàn:

 一日酒酣,史应便伸伸腰道:“快活!快活!我们遇得好兄弟,到此一番,尽兴一番。”魏能接口道:“纪二哥待我们弟兄只好这等了。我心上还嫌他一件未到处。”纪老三道:”我们晚间贪得一觉好睡。相好弟兄,只该着落我们在安静去处便好。今在此间,每夜听得鬼叫,梦寐多是不安的,有这件不象意。这是二哥欠检点处,小弟心性怕鬼的,只得直说了。”纪老三道:“果然鬼叫么?”史应道:“是有些诧异,小弟也听得的,不只是魏三哥。”魏能道:“不叫,难道小弟掉谎?”纪老三点点头道:“这也怪他叫不得。”对着斟酒的一个伙计道:“你道叫的是兀谁?毕竟是云南那人了。”史应,魏能见说出真话来,只做原晓得的一般,不加惊异,趁日道:“云南那人之死,我们也闻得久了。只是既死之后,二哥也该积些阴骘,与你家老爷说个方便,与他一堆土埋藏了尸骸也好。为何抛弃他在那里了,使他每夜这等叫苦连天?”纪老三道:”死便死得苦了,尸骸原是埋藏的。不要听外边人胡猜乱说!”两人道:“外人多说是当时抛弃了,二哥又说是埋藏了。若是埋藏了,他怎如此叫苦?”纪老三道:“两个兄弟不信,我领你去看。煞也古怪,但是埋他这一块地上,一些红花也不生哩!”史应道:“我每趁着酒兴,斟杯热酒儿,到他那堆里浇他一浇,叫他晚间不要这等怪叫。就在空旷去处,再吃两大杯尽尽兴。”两个一齐起身,走出红花场上来。纪老三只道是散酒之意,那道是有心的?也起了身,叫小的带了酒盒,随了他们同步,引他们到一个所在来看。但见:

  mí màn yuàn qì jié chéng duī,lǐn liè qī fēng tuán zuò zhèn。

 弥漫怨气结成堆,凛冽凄风团作阵。

  ruò hái bù yù yǒu xīn rén,chén mái shù zài shuí xiāng wèn?

 若还不遇有心人,沉埋数载谁相问?

  jì lǎo sān bǎ shǒu zhǐ dào:" nà yí kuài yī gēn cǎo yě bù shēng de dǐ xià,jiù shì tā wǔ gè de shī hái,zěn shuō de bù céng mái cáng?" shǐ yīng jiù zhēn xià shí dà bēi,xiàng kōng lǐ zuò gè yī dào:" yún nán de lǎo xiōng,qǐng yī bēi ér jiǔ,wǎn jiān bú yào lái jīng xià wǒ men。" wèi néng dào:" wǒ yě diàn tā yī bēi,còu chéng shuāng bēi。" jì lǎo sān dào:" yī yǐn yī zhuó,mò fēi qián dìng。ruò bú shì dà gē,sān gē lái,zhè liǎng dī jiǔ,jǐ shí néng gōu dào tā quán xià?" shǐ yīng dào:" yě shì tā de yuán fèn。" dà jiā xiào le yī chǎng,yòu jiāng hé lái bǎi zài hóng huā dì shàng,xí dì ér zuò,huō le jǐ quán,gè gè lián yǐn jǐ shí dà gōng。kàn kàn rì sè xūn hēi,fāng cái zhù shǒu。

 纪老三把手指道:“那一块一根草也不生的底下,就是他五个的尸骸,怎说得不曾埋藏?”史应就斟下十大杯,向空里作个揖道:“云南的老兄,请一杯儿酒,晚间不要来惊吓我们。”魏能道:“我也奠他一杯,凑成双杯。”纪老三道:“一饮一啄,莫非前定。若不是大哥,三哥来,这两滴酒,几时能勾到他泉下?”史应道:“也是他的缘分。”大家笑了一场,又将盒来摆在红花地上,席地而坐,豁了几拳,各各连饮几十大觥。看看日色曛黑,方才住手。

  liǎng rén zǎo yǐ bǎ mái shī de suǒ zài zhōu wéi àn jì rèn dìng le,réng dào zhuāng fáng lǐ sù xiē。cì rì duì jì lǎo sān dào:" zuó yè guǒ rán ān jìng xiē,xiǎng shì zhè liǎng bēi jiǔ chī dé kuài huó le。" dà jiā xiào le yī huí。shì rì bié le jì lǎo sān yào huí,jiù wèn dào:" èr gē jǐ shí yě dào shěng xià lái zǒu zǒu,wǒ men yě hǎo zuò gè dōng dào,jǐn gè báo yì,huí jìng yī huí jìng。bù rán,wǒ men zhǐ shì tāo rǎo,zài wú huí dá,yě jué miàn pí tè hòu le。" jì lǎo sān dào:" dì xiōng jiā hé chū cǐ yán!xiǎo dì méi shì bú dào shěng xià,chú fēi gè dǐ yào mǎi guò nián wù shì,shì bì yào dào nǐ men nà lǐ zǒu zǒu,zhuān yì lái bài dà gē,sān gē de zhái shàng biàn shì。" sān rén fēn shǒu,gè zì sàn le。

 两人早已把埋尸的所在周围暗记认定了,仍到庄房里宿歇。次日对纪老三道:“昨夜果然安静些,想是这两杯酒吃得快活了。”大家笑了一回。是日别了纪老三要回,就问道:“二哥几时也到省下来走走,我们也好做个东道,尽个薄意,回敬一回敬。不然,我们只是叨扰,再无回答,也觉面皮忒厚了。”纪老三道:“弟兄家何出此言!小弟没事不到省下,除非各底要买过年物事,是必要到你们那里走走,专意来拜大哥,三哥的宅上便是。”三人分手,各自散了。

  shǐ yīng,wèi néng cǐ fān chuài zhī liǎo shí dì,shì zhǎng shì duǎn,lái bǐng míng liǎo xiè lián shǐ。lián shǐ dào:" nǐ men guǒ shì néng gàn。jì shì zhè děng le,wài biān bù kě zǒu lòu yī háo fēng xìn。dàn děng nà xìng jì de lái dào shěng chéng,jí máng mì bào wǒ zhī dào,zì yǒu dào li。" liǎng rén bǐng le chū lái,zì zài wài biān děng hóu jì lǎo sān lái shěng。kàn kàn cán nián jiāng jǐn,jì lǎo sān guǒ rán lái mǎi nián huò,tè dào shǐ jiā,wèi jiā bài wàng。liǎng rén zhù chù chà bù duō yuǎn,jiē zhe jì lǎo sān,huān tiān xǐ dì dào:" hǎo fēng chuī dé guì kè dào cǐ。" shǐ yīng jiào wèi néng wēi bàn le tā,dào:" wèi sān gē qiě péi zhe jì èr gē zuò yī zuò,xiǎo dì shì shàng zǒu yī zǒu,kàn zhòng chī de dōng xī,xún xiē lái jiā qǐng èr gē。" wèi néng dào:" shì,shì。kuài lái zé gè。" shǐ yīng jiù jiào le yí gè xiǎo sī,ná le gè lán ér,dài zhe jǐ bǎi qián wǎng shì shǎng qù le。yī miàn mǎi le xiē yú ròu guǒ pǐn zhī lèi,xiān dǎ fà xiǎo sī guī jiā zhěng zhì yī miàn zǒu jìn àn chá sī yá mén lǐ tou qù,mì bǐng yǔ lián shǐ zhī dào。lián shǐ fēn fù shǐ yīng xiān huí jiā qù bàn zhù tā,bù kě fàng zǒu le。suí jí chà liǎng gè gōng rén,xiě gè zhū bǐ piào yǔ tā dào:" lì jū xīn dū yáng huàn jiā rén jì sān miàn shěn,wú chí shí kè!" gōng rén jī le xiǎo piào,yī jìng dào shǐ yīng jiā lǐ lái。

 史应,魏能此番踹知了实地,是长是短,来禀明了谢廉使。廉使道:“你们果是能干。既是这等了,外边不可走漏一毫风信。但等那姓纪的来到省城,即忙密报我知道,自有道理。”两人禀了出来,自在外边等侯纪老三来省。看看残年将尽,纪老三果然来买年货,特到史家,魏家拜望。两人住处差不多远,接着纪老三,欢天喜地道:“好风吹得贵客到此。”史应叫魏能偎伴了他,道:“魏三哥且陪着纪二哥坐一坐,小弟市上走一走,看中吃的东西,寻些来家请二哥。”魏能道:“是,是。快来则个。”史应就叫了一个小厮,拿了个篮儿,带着几百钱往市上去了。一面买了些鱼肉果品之类,先打发小厮归家整治;一面走进按察司衙门里头去,密禀与廉使知道。廉使分付史应先回家去伴住他,不可放走了。随即差两个公人,写个朱笔票与他道:“立拘新都杨宦家人纪三面审,毋迟时刻!”公人赍了小票,一径到史应家里来。

  shǐ yīng xiān dào jiā lǐ zhěng zhì jiǔ yáo,zhèng yǔ jì lǎo sān jiē fēng。chī dào xìng tou shàng,tīng dé wài biān qiāo mén shǎng。shǐ yīng jiào xiǎo sī kāi le mén,zhī jiàn liǎng gè gōng rén pǎo jiāng jìn lái。duì shǐwèi liǎng rén chàng le nuò,què bù rèn de jì lǎo sān,wèn dào:" zhè wèi kě shì yáng guǎn jiā me?" shǐwèi liǎng rén huì le yì,shuō dào:" zhèng shì yáng jiā jì dà shū。" gōng rén yě gǒng yī gǒng shǒu shuō dào:" bì sī zhǔ yào qǐng guǎn jiā xiāng jiàn。" jì lǎo sān chī yī jīng dào:" yǒu hé shì yào jiàn wǒ,mò fēi cuò le?" gōng rén zào:" bù cuò,jiàn yǒu xiǎo piào zài cǐ。" biàn ná chū zhū bǐ de xiǎo piào lái kàn。shǐ yīngwèi néng jiǎ yì chī jīng dào:" gǔ guài!zhè shì zěn me qǐ de?" gōng rén dào:" lǎo yé yào wèn yáng xiāng huàn jiā zhōng shì tǐ,jí máng jī bào。shuō dào qǐng yáng jiā de jì guǎn jiā。bù zhī nà gè duō zuǐ de bǐng zhī liǎo lǎo yé,gù cǐ tè zhe wǒ měi dào lái xiāng qǐng。" jì lǎo sān dāi le yī shǎng dào:" méi shì huàn wǒ zěn de?wǒ xū bù céng fàn shì!" gōng rén dào:" shéi zhī fàn bù fàn,jiàn le lǎo yé biàn zhī duān dì。" shǐwèi liǎng rén dào:" èr gē zì shēn méi shén shì,biàn qù jiàn jiàn bù fáng。" jì lǎo sān dào:" jué rán wèi wǒ men jiā lǐ de lǎo tou er,zài wú bié shì。" shǐwèi liǎng rén dào:" tǎng ruò wèn zhe jiā zhōng shì tǐ,zhǐ shì cóng zhí shuō le,liào bù chī kuī de。jì rán liǎng wèi pái tóu dào cǐ,qiě qǐng biàn xí lüè zuò yī zuò,chī sān bēi le qù hé rú?" gōng rén dào:" duō xiè hòu qíng。zhǐ shì lǎo yé lì děng huí huà de gōng shì,cóng róng bu dé。" shǐ,yīng bù yóu tā fēn shuō,ná qǐ dà gōng,měi rén guàn le jǐ gōng,chī le xiē àn jiǔ。gōng rén yòu cuī qǐ shēn,shǐ yīng dào:" wǒ biàn péi zhe èr gē dào yá mén lǐ qù qù,wèi sān gē zài jiā zài shōu shí hǎo le dōng xī,tàng rè le jiǔ,děng jiàn jiàn guān lái jìn xìng。" jì lǎo sān dào:" xiǎo dì yá mén lǐ bù shú,shǐ dà gē kěn tóng zǒu zǒu,zú jiàn bāng chèn。"

 史应先到家里整治酒肴,正与纪老三接风。吃到兴头上,听得外边敲门晌。史应叫小厮开了门,只见两个公人跑将进来。对史、魏两人唱了喏,却不认得纪老三,问道:“这位可是杨管家么?”史、魏两人会了意,说道:“正是杨家纪大叔。”公人也拱一拱手说道:“敝司主要请管家相见。”纪老三吃一惊道:“有何事要见我,莫非错了?”公人造:“不错,见有小票在此。”便拿出朱笔的小票来看。史应、魏能假意吃惊道:“古怪!这是怎么起的?”公人道:“老爷要问杨乡宦家中事体,一向分付道:‘但有管家到省,即忙缉报。’方才见史官人市上买东西,说道请杨家的纪管家。不知那个多嘴的禀知了老爷,故此特着我每到来相请。”纪老三呆了一晌道:”没事唤我怎的?我须不曾犯事!”公人道:“谁知犯不犯,见了老爷便知端的。”史、魏两人道:“二哥自身没甚事,便去见见不妨。”纪老三道:“决然为我们家里的老头儿,再无别事。”史、魏两人道:“倘若问着家中事体,只是从直说了,料不吃亏的。既然两位牌头到此,且请便席略坐一坐,吃三杯了去何如?”公人道:“多谢厚情。只是老爷立等回话的公事,从容不得。”史,应不由他分说,拿起大觥,每人灌了几觥,吃了些案酒。公人又催起身,史应道:“我便赔着二哥到衙门里去去,魏三哥在家再收拾好了东西,烫热了酒,等见见官来尽兴。”纪老三道:“小弟衙门里不熟,史大哥肯同走走,足见帮衬。”

  jì lǎo sān méi chù duǒ shǎn,zhǐ de gēn le liǎng gè gōng rén dào àn chá sī lǐ lái。chuán bāng chá zhī xiè lián shǐ,lián shǐ bù shēng táng,jìng jiào jìn sī yá lǐ lái。lián shǐ wèn dào:" nǐ shì xīn dū yáng qiān shì de jiā rén me?" jì lǎo sān dào:" xiǎo de shì。" lián shǐ dào:" nǐ jiā zhǔ zuò de dǎi shì,nǐ kě zhī dào xiáng xì me?" jì lǎo sān dào:" xiǎo de jiā zhǔ guǒ rán yǒu yī liǎng jiàn bù shǒu běn fèn gòu dàng。zhǐ shì xiǎo de zhǔ pú zhī fēn,bù gǎn míng yán。" lián shǐ dào:" nǐ cóng zhí shuō le,wǒ ráo nǐ dǎ。ruò yǒu yī háo yǐn bì,wǒ jiù yòng jiā gùn le!" jì lǎo sān dào:" lǎo yé yào wèn nà yī jiàn?xiǎo de hǎo shuō。jiā zhǔ suǒ zuò de shì fēi yī,jiào xiǎo de hé chǔ shuō qǐ?" lián shǐ lěng xiào dào:" zhè yě shuō de shì。" àn shàng fān nà zhuàng cí,zài kàn yī kàn,biàn wèn dào:" nǐ zhǐ shuō nà yún nán zhāng gòng shēng zhǔ pú wǔ mìng,jīn zài hé chǔ?" jì lǎo sān dào:" zhè gè bù gāi shì xiǎo de shuō de,jiā zhǔ zhè jiàn shì,qí shí yǒu xiē kuī tiān lǐ。" lián shǐ dào:" nǐ qiě màn màn shuō lái。" jì lǎo sān biàn bǎ cóng tóu rú hé lái tǎo yín,rú hé liú tā chī jiǔ,rú hé shā sǐ le mái zài hóng huā dì lǐ,shuō le gè bèi xì。xiè lián shǐ xiě le kǒu cí dào:" nǐ zhè rén dào lǎo shí,wǒ bù nán wéi nǐ。quán fā jiān zhōng,dài tí dào le zhèng fàn jiù fàng。" dāng xià bǎ jì lǎo sān fā xià jiān zhōng。shǐ yīngwèi néng dào yě wèi rì qián xiāng chǔ fēn shàng,zhào guǎn tā yī yīng shì tǐ,jiào jiān zhōng bú yào nán wéi tā,bù zài huà xià。

 纪老三没处躲闪,只得跟了两个公人到按察司里来。传梆察知谢廉使,廉使不升堂,竟叫进私衙里来。廉使问道:“你是新都杨佥事的家人么?”纪老三道:“小的是。”廉使道:“你家主做的歹事,你可知道详细么?”纪老三道:“小的家主果然有一两件不守本分勾当。只是小的主仆之分,不敢明言。”廉使道:“你从直说了,我饶你打。若有一毫隐蔽,我就用夹棍了!”纪老三道:“老爷要问那一件?小的好说。家主所做的事非一,叫小的何处说起?”廉使冷笑道:“这也说的是。”案上翻那状词,再看一看,便问道:“你只说那云南张贡生主仆五命,今在何处?”纪老三道:“这个不该是小的说的,家主这件事,其实有些亏天理。”廉使道:“你且慢慢说来。”纪老三便把从头如何来讨银,如何留他吃酒,如何杀死了埋在红花地里,说了个备细。谢廉使写了口词道:“你这人到老实,我不难为你。权发监中,待提到了正犯就放。”当下把纪老三发下监中。史应、魏能到也为日前相处分上,照管他一应事体,叫监中不要难为他,不在话下。

  xiè lián shǐ shěn dé zhēn qíng,jí fā xiàn pái yī zhāng,jiù chà shǐ yīng。wèi néng liǎng rén jī dào xīn dū xiàn,zhuó luò zhī xiàn shēn shàng,yào qiān shì yáng mǒu zhèng shēn,xì lián shā wǔ mìng gōng shì,rú bù qín huò,jí yǐ zhī xiàn dài jiě,yòu fā pái bǔ yá zài hóng huā chǎng qǐ shī。liǎng rén lǐng mìng dào de xiàn lǐ,yǐ shì chú yè nà yī rì le。xīn dū zhī xiàn jiē le lái wén,yòu jiàn liǎng chéng chà kǒu bǐng jǐn jí,xià dé liǎng shǒu wú cuò。cǔn dào:" jīn rì shì nián wǎn,cǐ lǎo bì dìng zài jiā,xū chéng cǐ shí diào bīng wéi zhù,chū qí bù yì,fāng wú zǒu shī。" jí máng huàn bīng fáng qiān pái chū qù,diào qǔ yī wèi bīng lái,yǒu sān bǎi yú rén,zhī xiàn zì lǐng le,bǎ yáng jiā wéi dé tiě tǒng yě sì。

 谢廉使审得真情,即发宪牌一张,就差史应。魏能两人赍到新都县,着落知县身上,要佥事杨某正身,系连杀五命公事,如不擒获,即以知县代解,又发牌捕衙在红花场起尸。两人领命到得县里,已是除夜那一日了。新都知县接了来文,又见两承差口禀紧急,吓得两手无措。忖道:“今日是年晚,此老必定在家,须乘此时调兵围住,出其不意,方无走失。”即忙唤兵房佥牌出去,调取一卫兵来,有三百余人,知县自领了,把杨家围得铁桶也似。

  qí shí yáng qiān shì zhèng zài jiā yǐn tuán nián jiǔ,rì sè wèi wǎn,zǎo bǎ dà mén chóng chóng guān bì le,zì yǔ qún qiè nèi yàn,gē de gē,wǔ de wǔ。nèi zhōng yī qiè chàng yì zhī huáng yīng ér dào:

 其时杨佥事正在家饮团年酒,日色未晚,早把大门重重关闭了,自与群妾内宴,歌的歌,舞的舞。内中一妾唱一只《黄莺儿》道:

  qiū yǔ niàng chūn hán,jiàn fán huā shù shù cán。ní tú mǎn yǎn dēng lín juàn,jiāng liú jǐ wān,yún shān jǐ pán。tiān yá jí mù kōng cháng duàn。jì shū nán,wú qíng zhēng yàn,fēi bú dào diān nán。

 秋雨酿春寒,见繁花树树残。泥涂满眼登临倦,江流几湾,云山几盘。天涯极目空肠断。寄书难,无情征雁,飞不到滇南。

  yáng qiān shì jiàn chàng chū" diān nán" liǎng zì,yí gè zhuàng xīn quán,biàn le liǎn sè dào:" yào nǐ men tí qǐ shèn me diān nán bù diān nán!" xīn xià yǒu xiē bù kuài huó qǐ lái。bù xiǎng zhī xiàn yǐ zài wài biān,kàn jiàn dà mén guān shàng,liǎng gè chéng chà shì rèn de tā jiā lù jìng de,cóng cè biān tī qiáng ér rù。xiān bǎ dà mén kāi le,qǐng zhī xiàn dào zhèng tīng shàng zuò xià。jiào rén dào lǐ biān chuán bào dào:" yì zhǔ zài wài yǒu qǐng!" yáng qiān shì zhèng yīn" diān nán" èr zì chù zhe yǐn zhōng,yǒu xiē dòng xīn。hū tīng dé zhī xiàn lái dào zhèng tīng shàng,xiǎng dào:" zhè shí hóu dào cǐ hé gān?bì yǒu qiāo qī,mò fēi qián shì yǒu rén gào fā le?" xīn xià jīng huáng,yī shí wú jì,dào qiě duǒ guò le tā zài chù,jí wǎng chú xià zào qián qù duǒ。zhī xiàn jiàn bào le xǔ jiǔ bù chū,kǒng fáng yǒu shī,máng rù zhōng táng,zì qiú sōu xún。jiā zhōng qī qiè yī shí cáng bì bù jí,zhī xiàn fēn fù:" huàn yí gè shàng qián lái shuō huà!" cǐ shí wú nài,zhǐ de zǒu yí gè fù nǚ chū lái dā yìng。zhī xiàn wèn dào:" nǐ jiā yé nà lǐ qù le?" zhè gè fù rén huí dào:" chū wài qù le,bù zài jiā lǐ。" zhī xiàn dào:" hú shuō!jīn rì shì nián wǎn,nán dào bù zài jiā guò nián de?" jiào cóng rén jiāng zǎn zǐ zā jiāng qǐ lái。zhè fù rén zhe le máng,hǎn dào:" zài!zài!" jiù bǎ shǒu zhǐ zhe chú xià。zhī xiàn shuài lǐng cóng rén jìng wǎng chú xià lái sōu。qiān shì wú jì kě shī,zhǐ de zǒu chū lái dào:" jīn rì nián yè,lǎo fù mǔ hé shì zhí rù rén nèi bǎo?" zhī xiàn dào:" fēi gàn wǎn shēng zhī shì,nǎi shì àn tái lǎo dà rén,xiàn zhǎng lǎo dà rén xiāng qǐng,wèn shèn me lián shā wǔ mìng de gōng shì,yào lǎo xiān shēng xīng yè dào sī duì lǐ。rú lǎo xiān shēng bù qù,yào wǎn shēng dài jiě,bù dé bù rú cǐ táng tū。" qiān shì dào:" suí nǐ shèn me shì,yě xū ràng guò nián jié。" zhī xiàn dào:" shàng sī jǐn jí,liǎng gè chéng chà zuò tí,děng bù dé guò nián。zhǐ de yào fán lǎo xiān shēng yī xíng,wǎn shēng fèng péi tóng wǎng jiù shì。"

 杨佥事见唱出“滇南”两字,一个撞心拳,变了脸色道:“要你们提起甚么滇南不滇南!”心下有些不快活起来。不想知县已在外边,看见大门关上,两个承差是认得他家路径的,从侧边梯墙而入。先把大门开了,请知县到正厅上坐下。叫人到里边传报道:“邑主在外有请!”杨佥事正因“滇南”二字触着隐衷,有些动心。忽听得知县来到正厅上,想道:“这时侯到此何干?必有跷蹊,莫非前事有人告发了?”心下惊惶,一时无计,道且躲过了他再处,急往厨下灶前去躲。知县见报了许久不出,恐防有失,忙入中堂,自求搜寻。家中妻妾一时藏避不及,知县分付:“唤一个上前来说话!”此时无奈,只得走一个妇女出来答应。知县问道:“你家爷那里去了?”这个妇人回道:“出外去了,不在家里。”知县道:“胡说!今日是年晚,难道不在家过年的?”叫从人将拶子拶将起来。这妇人着了忙,喊道:“在!在!”就把手指着厨下。知县率领从人竟往厨下来搜。佥事无计可施,只得走出来道:“今日年夜,老父母何事直入人内宝?”知县道:“非干晚生之事,乃是按台老大人,宪长老大人相请,问甚么连杀五命的公事,要老先生星夜到司对理。如老先生不去,要晚生代解,不得不如此唐突。”佥事道:“随你甚么事,也须让过年节。”知县道:“上司紧急,两个承差坐提,等不得过年。只得要烦老先生一行,晚生奉陪同往就是。”

  zhī xiàn jiù jiào chéng chà shǒu dìng,bù fàng kuān zhǎn。qiān shì wú nài,zhǐ de suí le zhī xiàn chū mén。zhī xiàn dēng shí qiān liǎo jiě pī,lián yè jiě fù huì chéng。liǎng gè chéng chà yòu zhǐ diǎn bǔ guān yī miàn dào zhuāng shàng jué le shī shǒu,yī tóng gǎn lái。nèi xiē zài zhuāng shàng de qiáng dào,jiàn zhǔ rén bèi ná,fēng shēng bù hǎo,yí hòng de zǒu le。

 知县就叫承差守定,不放宽展。佥事无奈,只得随了知县出门。知县登时佥了解批,连夜解赴会城。两个承差又指点捕官一面到庄上掘了尸首,一同赶来。那些在庄上的强盗,见主人被拿,风声不好,一哄的走了。

  xiè lián shǐ tè wèi zhè shì suì cháo shēng táng,zhī xiàn yǐ jiāng qiān shì jiě jìn。qiān shì huàn le xiǎo fú,guì zài tīng xià,kǒu lǐ hái qiáng dào:" bù zhī fàn guān yǒu hé shì gù,jūn pái jū tí,rú bǔ fǎn kòu。" lián shǐ jiāng àn yuàn suǒ zhǔn zhuàng cí,dú yǔ tā tīng。qiān shì dào:" yǒu hé píng jù?" lián shǐ dào:" hái nǐ gè píng jù。" jí jiāng jì lǎo sān fàng jiāng chū lái dào:" zhè kě shì nǐ jiā rén me?tā suǒ gōng kǒu cí dí què,hái yǒu hé yán?" qiān shì dào:" zhè shì jiā rén huái xié sī hèn wū shǒu de,zěn me tīng dé?" lián shǐ dào:" wū yǔ bù wū,shǎo qǐng biàn jiàn。" shuō huà wèi wán,zhī jiàn xīn dū xún bǔxiàn chéng yǐ jiāng hóng huā chǎng wǔ gè shī shǒu,zài yá mén wài zhuó luò dì fāng shōu zhù,jìn sī bǐng zhī。lián shǐ dào:" nǐ shuō wú píng jù,zhè wǔ gè shī shǒu,rú hé zài nǐ dì shàng?" lián shǐ yòu wèn bǔ guān:" xiāng de shī shǒu zěn me de?" bǔ guān dào:" xiàn chéng dāng shí xiāng lái,jù shì shēng qián bèi rén shā sǐ,shēn shǒu gè lí de。" lián shǐ dào:" rú hé?kě zhèng yǔ jì sān suǒ gōng bù yì,zài tuī dé me?" qiān shì fǔ shǒu wú cí,zhǐ de rèn le dào:" yī shí jiǔ zuì chù nù,zuò le zhè shì。qǐ kàn jìn shēn tǐ miàn,zhē gài xiē zé gè。" lián shǐ dào:" jìn shēn zhōng yǒu cǐ,bù dàn yī kòu zhōng qín shòu,nǎi qín shòu zhōng chái láng yě!shí àn tái zǎo zhī cǐ shì,mì fǎng yǐ jiǔ,rú hé qīng dài dé?" jí jiāng yáng qiān shì shōu xià jiān hóu,dài xíng guān qǔ dào yuán gào zài wèn。zhòng shǎng le liǎng gè chéng chà,jì sān shì fàng níng jiā qù le。

 谢廉使特为这事岁朝升堂,知县已将佥事解进。佥事换了小服,跪在厅下,口里还强道:“不知犯官有何事故,钧牌拘提,如捕反寇。”廉使将按院所准状词,读与他听。佥事道:“有何凭据?”廉使道:“还你个凭据。”即将纪老三放将出来道:“这可是你家人么?他所供口词的确,还有何言?”佥事道:“这是家人怀挟私恨诬首的,怎么听得?”廉使道:”诬与不诬,少顷便见。”说话未完,只见新都巡捕、县丞已将红花场五个尸首,在衙门外着落地方收贮,进司禀知。廉使道:“你说无凭据,这五个尸首,如何在你地上?”廉使又问捕官:“相得尸首怎么的?”捕官道:“县丞当时相来,俱是生前被人杀死,身首各离的。”廉使道:“如何?可正与纪三所供不异,再推得么?”佥事俯首无辞,只得认了道:“一时酒醉触怒,做了这事。乞看缙绅体面,遮盖些则个。”廉使道:“缙绅中有此,不但衣寇中禽兽,乃禽兽中豺狼也!石按台早知此事,密访已久,如何轻贷得?”即将杨佥事收下监侯,待行关取到原告再问。重赏了两个承差,纪三释放宁家去了。

  guān wén xíng dào yún nán,liǎng gè xiù cái zhī dào yáng qiān shì yǐ zài yù zhōng,xīng yè fù chéng dū lái zhí mìng,xiǎo de shì zài àn chá sī,jìng lái tóu dào。lián shǐ jiào yā dào shī chǎng shàng rèn lǐng fù qīn shī shǒu,qǔ chū qiān shì duì zhì yī fān,liǎng zǐ jiāng qiān shì quán dǎ jiǎo tī。lián shǐ hē zhù dào:" jì zài guān le,zì yǒu yīng de zuì míng,bù bì rú cǐ!" jiāng qiān shì yī yī rén shā sǐ sān mìng zhě lǜ,jīn gèng duō èr mìng,nǐ líng chí chǔ sǐ,jué bù dài shí。xià shǒu zhū dào yǐ wéi cóng dìng zuì,hóu qín huò fā luò。qiān shì xì shì zhí guān,shēn yuàn zòu qǐng dìng duó。bù děng de zhǐ yì zhuàn lái,yáng qiān shì shì shòu yòng de rén,zài yù zhōng shòu kǔ bù guò,yòu jiàn zhāng gòng shēng shuài lǐng sì pū rì rì lái dǎ tā,bù duō jǐ shí,bì yú yù dǐ。

 关文行到云南,两个秀才知道杨佥事已在狱中,星夜赴成都来执命,晓得事在按察司,竟来投到。廉使叫押到尸场上认领父亲尸首,取出佥事对质一番,两子将佥事拳打脚踢。廉使喝住道:“既在官了,自有应得罪名,不必如此!”将佥事依一人杀死三命者律,今更多二命,拟凌迟处死,决不待时。下手诸盗以为从定罪,侯擒获发落。佥事系是职官,申院奏请定夺。不等得旨意转来,杨佥事是受用的人,在狱中受苦不过,又见张贡生率领四仆日日来打他,不多几时,毙于狱底。

  qiān shì yuán bù céng yǒu zi,jiā zhōng jìng wú zhǔ chí,zhū qiè gè zì sàn qù。zhǐ yǒu yáng èr fáng bā suì de ér zi yáng qīng shì tā qīn zhí,yīng de chéng shòu,pō tiān jiā yè duō guī yú tā。yáng qiān shì wǎng zì shēng qián yào suàn jì bìng zhí ér zi de,qǐ zhī shēn hòu lián zì jǐ de dào yǔ tā le!zhè biàn shì tiān lǐ bù mǐn chù。

 佥事原不曾有子,家中竟无主持,诸妾各自散去。只有杨二房八岁的儿子杨清是他亲侄,应得承受,泼天家业多归于他。杨佥事枉自生前要算计并侄儿子的,岂知身后连自己的倒与他了!这便是天理不泯处。

  nà zhāng gòng shēng zhǐ wèi yào qī xīn xiǎo xiōng dì de rén jiā,nòng dé shēn zi yuān sǐ tā xiāng,xìng de guān fǔ qīng zhèng yǒu fēng lì,cái bào dé chóu。què shì xíng guān běn chǔ,yòu jīng tí qǐng,bǎ zhè jiàn xíng huì shàng sī tú zhàn jiā chǎn zhī shì gè chù bō yáng kāi le。zhāng bīn cǐ shí tóng le mǔ qīn bǐng gào xiàn guān dào:" ruò shì jiā shì bù gāi píng fēn,gē zǐ wèi hé xíng huì?yǎn jiàn de qī xīn,suǒ yǐ sàng shēn。jīn liǎng xìng zhí mìng,jì yǐ míng bái,jiā shì jiù hǎo gōng duàn le。cǐ xì chéng dū chéng àn,zòu shū fēn míng,xū bú shì zhuàn zào dé chū de。" xiàn guān lǐ shàng shuō tā bù guò,zhǐ de bǎ zhāng jiā yī yīng chǎn yè liǎng xià píng fēn。zhāng bīn dé le yī bàn,liǎng gè zhí ér dé le yī bàn,liǎng gè zhí ér yě wú kě zhēng lùn。

 那张贡生只为要欺心小兄弟的人家,弄得身子冤死他乡,幸得官府清正有风力,才报得仇。却是行关本处,又经题请,把这件行贿上司图占家产之事各处播扬开了。张宾此时同了母亲禀告县官道:“若是家事不该平分,哥子为何行贿?眼见得欺心,所以丧身。今两姓执命,既已明白,家事就好公断了。此系成都成案,奏疏分明,须不是撰造得出的。”县官理上说他不过,只得把张家一应产业两下平分。张宾得了一半,两个侄儿得了一半,两个侄儿也无可争论。

  zhāng gòng shēng zǎo zhī dao dào dǐ rú cǐ,hé kǔ jiāng qián qù mǎi qiáo cuì,bái zhé le wǔ bǎi liǎng yín zi,yòu sòng le wǔ tiáo xìng mìng?zhēn suǒ wèi" wú liáng bù chéng,fǎn shū yī tiē" yě!fèng quàn shì rén,hái shì cún xiē tiān lǐ shǒu xiē běn fèn de hǎo。

 张贡生早知道到底如此,何苦将钱去买憔悴,白折了五百两银子,又送了五条性命?真所谓“无梁不成,反输一帖”也!奉劝世人,还是存些天理守些本分的好。

  qián cái yǒu fèn kǔ zhēng duō,fǎn zì jiāng shēn rù wǎng luó。

 钱财有分苦争多,反自将身入网罗。

  kàn qǔ liǎng jiā guī shù chù,xīn jī yòng jìn jìng rú hé?

 看取两家归束处,心机用尽竟如何?本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章