中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 二刻拍案惊奇 正文

卷六(二刻拍案惊奇)拼音版、注音及读音

二刻拍案惊奇

 卷六拼音版、注音及读音:

出处:二刻拍案惊奇

juǎn liù

卷六

 

 

  shī yún:

 诗云:

  zài tiān yuàn wèi bǐ yì niǎo,zài dì yuàn wèi lián lǐ zhī。

 在天愿为比翼鸟,在地愿为连理枝。

  tiān cháng dì jiǔ yǒu shí jǐn,cǐ hèn mián mián wú jué qī。

 天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

  zhè sì jù nǎi shì bái lè tiān cháng hèn gē zhōng zhī yǔ。dāng rì zhǐ wèi táng míng huáng yǔ yáng guì fēi qī yuè qī rì zhī yè,zài cháng shēng diàn qián duì tiān fā le sī yuàn: yuàn shēng shēng shì shì dé wèi fū fù。hòu lái mǎ wéi zhī nán,yáng guì fēi zì yì,míng huáng xīn zhōng bù shě,mìng hóng dōu dào shì qiú qí hún pò。dào shì níng shén yù qì,jiàn zhī yù zhēn xiān gōng,dào shì yīn wèi cháng shēng diàn qián sī yuàn,hái yào fù jiàng rén jiān,yǔ míng huáng zuò lái shēng de fū fù。suǒ yǐ bái lè tiān shù qí shì,zuò yī piān cháng hèn gē,yǒu cǐ sì jù。gài wèi shì jiān wéi yǒu yuàn dé chéng shuāng de,suí nǐ tiān huāng dì lǎo,cǐ qíng dào dǐ bù mǐn yě。

 这四句乃是白乐天《长恨歌》中之语。当日只为唐明皇与杨贵妃七月七日之夜,在长生殿前对天发了私愿:愿生生世世得为夫妇。后来马嵬之难,杨贵妃自缢,明皇心中不舍,命鸿都道士求其魂魄。道士凝神御气,见之玉真仙宫,道是因为长生殿前私愿,还要复降人间,与明皇做来生的夫妇。所以白乐天述其事,做一篇《长恨歌》,有此四句。盖谓世间惟有愿得成双的,随你天荒地老,此情到底不泯也。

  xiǎo zi ér jīn xiān shuō yí gè bù yuàn chéng shuāng de gǔ guài shì,zuò gè dé shèng tóu huí。sòng shí táng zhōu bǐ yáng,yǒu gè fù rén wáng bā láng,zài jiāng huái zuò dà shāng,yǔ yí gè chāng jì wǎng lái de mì。xiāng yǔ rì jiǔ,shèng sì fū qī。měi yào qǔ tā huí jiā,jiā zhōng xiān yǐ yǒu qī zǐ,shèn shì bù dé yì。jì yǒu le qǔ chāng zhī yì,guī jiā jiàn le jiù qī shí,yī fà jué de yàn zēng,zhǐ guǎn xún shì xún fēi,yào gǎn zhú qī zǐ chū qù。nà qī zǐ shì gè guāi qiǎo de,jiàn bú shì tóu,yě jiù huái zhe èr xīn,wú xīn liàn zhe fū jiā。yù dài yào qù,zhǐ kě xī xiān qián bù céng liú xīn jī zǎn dé xiē sī fáng,wèi hǎo biàn qīng yì zǒu dòng。qí shí shēn pàn yǒu yī nǚ ér,nián zhǐ shù suì,bǎ tā zuò le yóu tou,wǎn cí hōng nà dà xiù dào:" wǒ jià nǐ yǐ duō nián le,nǚ ér yòu xiǎo,nǐ gǎn wǒ chū qù,jiào wǒ nà lǐ qù hǎo?wǒ jué bù zǒu lù de。" kǒu lǐ rú cǐ shuō,què rì rì dǎ diǎn chū qù de jì jiào。

 小子而今先说一个不愿成双的古怪事,做个得胜头回。宋时唐州比阳,有个富人王八郎,在江淮做大商,与一个猖伎往来得密。相与日久,胜似夫妻。每要取他回家,家中先已有妻子,甚是不得意。既有了娶娼之意,归家见了旧妻时,一发觉得厌憎,只管寻是寻非,要赶逐妻子出去。那妻子是个乖巧的,见不是头,也就怀着二心,无心恋着夫家。欲待要去,只可惜先前不曾留心积趱得些私房,未好便轻易走动。其时身畔有一女儿,年止数岁,把他做了由头,婉辞哄那大秀道:“我嫁你已多年了,女儿又小,你赶我出去,叫我那里去好?我决不走路的。”口里如此说,却日日打点出去的计较。

  hòu lái wáng shēng jìng dào huái shàng,dài le chāng fù huí lái。qiě wèi dào jiā,zài jìn xiàng lìng lìn yī suǒ fáng zi,yǔ tā yī tóng zhù xià。qī zǐ zhī dào,yī fà jiān yì yào qù le,bǎ jiā zhōng xì ruǎn jìn qíng cáng guò,láng quǎn kàng jiā huo shí wù duō jiāng lái mài diào。děng de wáng shēng guī lái,jiā lǐ yǐ zhuō duō bù wán quán。zhù zhǎng wǎn duǎn,quán bù shì rén jiā mú yàng。fǎng zhī jìn shì qī zǐ bài huài le,yī shí fā nù dào:" wǒ zhè fān jué liú nǐ bù dé le,jīn rì dìng yào jué jué!" qī zǐ yě fèn rán rǎng bì dào:" wǒ xiǎo de dào dǐ róng bu dé wǒ,zhǐ shì yào wǒ qù,wǒ yě yào qù de míng bái。wǒ yǔ nǐ dāng guān xiū qù!" dāng xià niǔ zhù le wáng shēng shuāng xiù。yī zhí rǎng dào xiàn táng shàng lái。zhī xiàn wèn zhe bèi xì,nǎi shì fū qī liǎng rén bǐ cǐ yuàn lí,gè wú xì liàn。qǔ le cí,huà le shǒu mó,yī tā duàn lí le。jiā shì duì bàn fēn kāi,gè zì dù rì。qī ruò zài jià,zhuī chǎn hái fū。suǒ shēng yī nǚ,liǎng xià zhēng yào。qī zǐ sù dào:" dà xiù bó xìng,chǒng chāng qì qī,ruò liú nǚ ér yǔ tā,rì hòu yě yào liú luò wèi chāng le。" zhī xiàn dào tā shuō de shì,bǎ nǚ ér duàn yǔ qī zǐ lǐng qù,gè wú cí shuō。chū le xiàn mén,zì cǐ liǎng rén gè zì fēn shǒu。

 后来王生竟到淮上,带了娼妇回来。且未到家,在近巷另赁一所房子,与他一同住下。妻子知道,一发坚意要去了,把家中细软尽情藏过,狼犭亢家伙什物多将来卖掉。等得王生归来,家里椅桌多不完全。箸长碗短,全不似人家模样。访知尽是妻子败坏了,一时发怒道:“我这番决留你不得了,今日定要决绝!”妻子也奋然攘臂道:“我晓得到底容不得我,只是要我去,我也要去得明白。我与你当官休去!”当下扭住了王生双袖。一直嚷到县堂上来。知县问着备细,乃是夫妻两人彼此愿离,各无系恋。取了词,画了手模,依他断离了。家事对半分开,各自度日。妻若再嫁,追产还夫。所生一女,两下争要。妻子诉道:“大秀薄幸,宠娼弃妻,若留女儿与他,日后也要流落为娼了。”知县道他说得是,把女儿断与妻子领去,各无词说。出了县门,自此两人各自分手。

  wáng shēng zì qù jiē le chāng fù,dào jiā tóng zhù。qī zǐ yǔ nǚ ér lìng zài bié cūn qù mǎi yī suǒ fáng zi zhù le,mǎi xiē píng guàn zhī lèi,bǎi zài mén qián,zuò xiē xiǎo jīng jì。tā shǒu lǐ běn zì yǒu qián,kǒng pà dà xiù tā rì hái yǒu bié shì fēi,gù yì zhuāng zhè gè mú yàng。yī rì,wáng shēng ǒu cóng nà lǐ jīng guò,qià hǎo qī zǐ zài nà li bān yùn zhèi xiē píng guàn,wáng shēng huán yǒu xiē jiù qíng bù rěn,hǎo yán duì tā dào:" zhèi xiē dōng xī néng jìn dé duō shǎo lì xī,hé bù bié zuò xiē shén me shēng yì?" qí qī dà nù,gǎn zhe mà dào:" wǒ yǔ nǐ jué jué guò le,biàn tóng lù rén。yào nǐ guǎn wǒ hòu de!lái diào shèn me hóu sǎng?" wáng shēng lǎo dà méi qù,zǒu le huí lái,zì cǐ zài bù xiāng wèn le。

 王生自去接了娼妇,到家同住。妻子与女儿另在别村去买一所房子住了,买些瓶罐之类,摆在门前,做些小经纪。他手里本自有钱,恐怕大秀他日还有别是非,故意妆这个模样。一日,王生偶从那里经过,恰好妻子在那里搬运这些瓶罐,王生还有些旧情不忍,好言对他道:“这些东西能进得多少利息,何不别做些什么生意?”其妻大怒,赶着骂道:“我与你决绝过了,便同路人。要你管我后的!来调甚么喉嗓?”王生老大没趣,走了回来,自此再不相问了。

  guò le jǐ shí,qí nǚ jí jī,jià le fāng chéng tián jiā。qí qī fāng jiāng náng zhōng xù jī bān jiāng chū lái,jìn shù yǔ le nǚ xù,yuē yǒu shí lái wàn guàn,jiē zài wáng jiā shí mán le dà xiù suǒ cáng xià zhī wù。yě kě jiàn wáng shēng gù rán bó xìng yǒu wài hǎo,qí qī yuán yě bú shì tóng xīn de le。

 过了几时,其女及笄,嫁了方城田家。其妻方将囊中蓄积搬将出来,尽数与了女婿,约有十来万贯,皆在王家时瞒了大秀所藏下之物。也可见王生固然薄幸有外好,其妻原也不是同心的了。

  hòu lái wáng shēng kè sǐ huái nán,qí qī zài nǚ jiā yì sǐ。jì yǐ bìn liàn,jiāng yào mái zàng,nǚ ér dào:" shēng qián yǔ fù bù hé,ér jīn jì tóng sǐ le,gāi hé zuò le yī chù,yě shì wǒ nǚ ér měi xiào xīn。" biàn jiào rén qù huái nán yíng le sàng jiù guī lái,chóng fù kāi guān,yī tóng mǔ shī,gè jiā xǐ dí,huàn le yī fú,liǎng shī tóng wò zài yī tà zhī shàng,děng tiān míng shí kè le,xià le guān,tóng qù ān zàng。ān dùn hǎo le,guò le yī huì,nǚ ér zǒu lái kàn kàn,chī le yī jīng。liǎng shī xiān qián tóng shì yǎng wò de,jīn què dōng xī xiāng bèi,gè xiàng le yī biān。jiào jù hé jiā rén duō lái kàn zhe,jǐn dōu hài yì。yǒu de dào:" yǎn jiàn de shēng qián bù hé,sǐ hòu hái rú cǐ xiāng bèi。" yǒu de dào:" ǒu rán nà gè yí dòng le,nà lǐ yǒu sǐ shī huì diào zhuàn lái de?" nǚ ér tí tí kū kū,jiào diē jiào niáng,réng jiù bǎ lái yǎng wò hǎo le。dào de míng rì xià guān zhī shí,dòng shǒu qǐ shī,liǎng gè shī hái réng jiù duō shì cè yǎn zhe,liǎng bèi xiāng xiàng de,fāng xiǎo de guǒ rán shì shēng qián yuàn hèn zhī suǒ zhì yě。nǚ ér bù rěn,bì jìng jiāng lái tóng zàng le,yào zhī tā men yīn zhōng yě wèi bì xiāng ān de。cǐ shì fū fù bù yuàn chéng shuāng de bǎng yàng,bǐ shì nà shēng shēng shì shì yuàn wèi fū fù de chà le duō shǎo!

 后来王生客死淮南,其妻在女家亦死。既已殡殓,将要埋葬,女儿道:“生前与父不合,而今既同死了,该合做了一处,也是我女儿每孝心。”便叫人去淮南迎了丧柩归来,重复开棺,一同母尸,各加洗涤,换了衣服,两尸同卧在一榻之上,等天明时刻了,下了棺,同去安葬。安顿好了,过了一会,女儿走来看看,吃了一惊。两尸先前同是仰卧的,今却东西相背,各向了一边。叫聚合家人多来看着,尽都骇异。有的道:“眼见得生前不合,死后还如此相背。”有的道:“偶然那个移动了,那里有死尸会掉转来的?”女儿啼啼哭哭,叫爹叫娘,仍旧把来仰卧好了。到得明日下棺之时,动手起尸,两个尸骸仍旧多是侧眼着,两背相向的,方晓得果然是生前怨恨之所致也。女儿不忍,毕竟将来同葬了,要知他们阴中也未必相安的。此是夫妇不愿成双的榜样,比似那生生世世愿为夫妇的差了多少!

  ér jīn shuō yí gè zuò fū qī de bèi chāi sàn le,sǐ hòu jīng líng hái guī yī chù dào dǐ bù mó miè de huà běn。kě jiàn shì jiān de fū fù,yuán zì yǒu zhè bān qíng zhǒng。yǒu shī wèi zhèng:

 而今说一个做夫妻的被拆散了,死后精灵还归一处到底不磨灭的话本。可见世间的夫妇,原自有这般情种。有诗为证:

  shēng qián bù dé tóng qīn zhěn,sǐ hòu tú tā gòng xué cáng。

 生前不得同衾枕,死后图他共穴藏。

  xìn shì shì jiān qíng bù mǐn,hán píng zhǒng shàng yǒu yuān yāng。

 信是世间情不泯,韩凭冢上有鸳鸯。

  zhè gè huà běn,zài yuán shùn dì zhì yuán nián jiān,huái nán yǒu gè mín jiā xìng liú,shēng yǒu yī nǚ,míng huàn cuì cuì。shēng lái cōng míng yì cháng,jiàn zì biàn rèn,wǔ liù suì shí biàn néng sòng dú shī shū。fù mǔ jiàn tā rú cǐ,shāng liáng suǒ xìng sòng tā dào xué táng qù,děng tā duō dú xiē zài dù lǐ,zuò gè bù dài guān de xiù cái。lín jìn yǒu gè yì xué,qǐng zhe gè lǎo xué jiū,yǒu hǎo xiē shēng tóng zài lǐ tou cóng tā dú shū,liú lǎo yě bǎ nǚ ér sòng qù rù xué。xué táng zhōng yǒu gè jīn jiā ér zi,jiào míng jīn dìng,shēng lái jùn yǎ,yòu jiān fù xìng cōng míng。yǔ cuì cuì yī nán yī nǚ,zhēn shì zhè yī táng zhōng chū sè de le,kuàng yòu shì tóng nián shēng de,xué táng zhōng zhū shēng duō qǔ xiào tā dào:" nǐ men liǎng gè yì bān de cōng míng,yòu shì yì bān de nián jì,hòu lái bì jìng shì yī duì fū qī。" jīn dìng yǔ cuì cuì suī rán kǒu lǐ bù shuō,xīn lǐ yě àn dì yǒu xiē zì rèn,liǎng xià xiāng ài。jīn shēng céng zuò yī shǒu shī zèng yǔ cuì cuì,yǐ jiàn xiāng mù zhī yì,shī yún:

 这个话本,在元顺帝至元年间,淮南有个民家姓刘,生有一女,名唤翠翠。生来聪明异常,见字便认,五六岁时便能诵读诗书。父母见他如此,商量索性送他到学堂去,等他多读些在肚里,做个不带冠的秀才。邻近有个义学,请着个老学究,有好些生童在里头从他读书,刘老也把女儿送去入学。学堂中有个金家儿子,叫名金定,生来俊雅,又兼赋性聪明。与翠翠一男一女,真是这一堂中出色的了,况又是同年生的,学堂中诸生多取笑他道:“你们两个一般的聪明,又是一般的年纪,后来毕竟是一对夫妻。”金定与翠翠虽然口里不说,心里也暗地有些自任,两下相爱。金生曾做一首诗赠与翠翠,以见相慕之意,诗云:

  shí èr lán gān qī bǎo tái,chūn fēng dào chù yàn yáng kāi。

 十二栏杆七宝台,春风到处艳阳开。

  dōng yuán táo shù xī yuán liǔ,hé bù yí lái yī chù zāi?cuì cuì yě yī yùn hé yī shǒu dá tā,shī yún:

 东园桃树西园柳,何不移来一处栽?翠翠也依韵和一首答他,诗云:

  píng shēng yǒu hèn zhù yīng tái,huái bào hé wéi bù kěn kāi?

 平生有恨祝英台,怀抱何为不肯开?

  wǒ yuàn dōng jūn qín yòng yì,zǎo yí huā shù xiàng yáng zāi。

 我愿东君勤用意,早移花树向阳栽。

  zài xué táng yī nián yǒu xìng,cuì cuì guò mù chéng sòng,dú guò le hǎo xiē shū,yǐ hòu nián yǐ jiàn zhǎng,bú dào xué táng zhōng lái le。shí liù suì shí,fù mǔ yào jiāng tā xǔ pìn rén jiā。cuì cuì dàn wén de yǒu rén yì qīn,biàn guān le fáng mén,zhǐ shì tí kū,lián zhōu fàn duō bù kěn chī le。fù mǔ chū shí bù zài xīn shàng,hòu lái jiàn měi cì rú cǐ,xīn zhōng xiǎo de yǒu xiē gān gà。zǐ xì wèn tā,zhǐ bù kěn shuō。zài sān wěi qū pán wèn,xǔ tā shuō le chū lái,bì dìng yī tā。cuì cuì rán hòu shuō dào:" xī jiā jīn dìng,yǔ wǒ tóng nián,qián rì tóng xué táng dú shū shí,xīn lǐ yǐ xǔ xià le tā。jīn ruò bù yī wǒ,wǒ zhǐ shì sǐ le,jué bù qù jià bié rén de!" fù mǔ tīng bà,xiǎng dào:" jīn jiā ér zi suī rán cōng míng jùn xiù,què shì jiā dào pín qióng,qǐ shì wǒ jiā dàng mén duì hù?" rán jiàn nǚ ér shuō huà jiān jué,dòng bù dòng kū gè bú zhù,yòu bù kěn yǐn shí,kǒng pà wéi nì le tā,wàn yī zuò chū shì lái,zhǐ de xǔ tā dào:" nǐ xīn lǐ jì rán rú cǐ,què yě bù nán。wǒ zhe méi rén tì nǐ shuō qù。" liú lǎo xún jiāng yí gè méi mā lái,duì tā shuō nǚ ér cuì cuì yào xǔ xī biān jīn jiā dìng gē de shuō huà。méi mā dào:" jīn jiā pín qióng,zěn duì dé zhái shàng qǐ?" liú mā dào:" wǒ jiā cuì xiǎo niáng yǔ tā jiā dìng gē tóng nián,yòu céng tóng xué,cuì xiǎo niáng bú shì tā bù kěn chū jià,gù cǐ yào xǔ tā。" méi mā dào:" zhǐ pà zhái shàng xián pín bù kěn,jì rán kěn xǔ,què yǒu hé nán?lǎo xí fù yī shuō biàn chéng。"

 在学堂一年有幸,翠翠过目成诵,读过了好些书,已后年已渐长,不到学堂中来了。十六岁时,父母要将他许聘人家。翠翠但闻得有人议亲,便关了房门,只是啼哭,连粥饭多不肯吃了。父母初时不在心上,后来见每次如此,心中晓得有些尴尬。仔细问他,只不肯说。再三委曲盘问,许他说了出来,必定依他。翠翠然后说道:“西家金定,与我同年,前日同学堂读书时,心里已许下了他。今若不依我,我只是死了,决不去嫁别人的!”父母听罢,想道:“金家儿子虽然聪明俊秀,却是家道贫穷,岂是我家当门对户?”然见女儿说话坚决,动不动哭个不住,又不肯饮食,恐怕违逆了他,万一做出事来,只得许他道:“你心里既然如此,却也不难。我着媒人替你说去。”刘老寻将一个媒妈来,对他说女儿翠翠要许西边金家定哥的说话。媒妈道:“金家贫穷,怎对得宅上起?”刘妈道:“我家翠小娘与他家定哥同年,又曾同学,翠小娘不是他不肯出嫁,故此要许他。”媒妈道:“只怕宅上嫌贫不肯,既然肯许,却有何难?老媳妇一说便成。”

  méi mā lǐng mìng,jìng dào jīn jiā lái shuō qīn。jīn jiā fù mǔ jiàn shuō le,cán kuì bù gǎn dāng,huí fù méi mā dào:" wǒ jiā shèn me jiā dàng,gǎn qù bān tā?" méi mā dào:" bú shì zhè děng shuō!liú jiā cuì cuì xiǎo niáng zǐ xīn lǐ yí dìng yào jià xiǎo guān rén,jǐ fān tí kū bù shí,bié jiā lái shuō de,duō huí jué le。nán de tā fù mǔ jiàn nǚ ér lì zhì rú cǐ,yǐ xǔ xià tā,kěn yǔ nǐ jiā xiǎo guān rén le。jīn nǐ jiā ruò bǎ pín lái tuī cí,bù dàn shī le cǐ yī duàn hǎo yīn yuán,yì qiě gū fù nà xiǎo niáng zǐ zhè yī piàn zhì chéng hǎo xīn。" jīn lǎo fū qī dào:" jù zhe wǒ jiā dìng gē cái mào,yě pèi dé tā cuì xiǎo jiě guò,zhǐ shì jiā xià wěi shí pín nán,nà lǐ xià de qǐ pìn dìng?suǒ yǐ róng yì yìng chéng bù dé。" méi mā dào:" yìng chéng yóu bù dé bù yìng chéng,zhǐ hǎo bǎ shuō huà fàng wǎn qū xiē。" jīn lǎo fū qī dào:" zěn de wǎn qū?" méi mā dào:" ér jīn wǒ tì nǐ chuán qù,zhǐ shuō dào hán jiā yǒu zi,pō zhī shī shū,guì zhái jiàn yù,wàn fēn shèng qíng,gǎn bù cóng mìng?dàn hán jiā qǐ zì péng bì,yī xiàng pín báo zì gān,ruò yào qǔ bì pìn wèn hūn qǔ zhū yí,lì bù néng bàn,shì bì jiàn liàng,háo bù zé bèi,fāng hǎo yìng chéng。rú cǐ shuō qù,tā jiā xiǎo de nǐ měi xià lǐ bù qǐ de,què yòu wéi nǚ ér yì sī bù dé。bì rán shì jiàn jiāng jiù le。" jīn lǎo fū qī dà xǐ dào:" duō chéng zhǐ jiào,yǒu láo zhōu quán zé gè。"

 媒妈领命,竟到金家来说亲。金家父母见说了,惭愧不敢当,回复媒妈道:“我家甚么家当,敢去扳他?”媒妈道:“不是这等说!刘家翠翠小娘子心里一定要嫁小官人,几番啼哭不食,别家来说的,多回绝了。难得他父母见女儿立志如此,已许下他,肯与你家小官人了。今你家若把贫来推辞,不但失了此一段好姻缘,亦且辜负那小娘子这一片志诚好心。”金老夫妻道:“据着我家定哥才貌,也配得他翠小姐过,只是家下委实贫难,那里下得起聘定?所以容易应承不得。”媒妈道:“应承由不得不应承,只好把说话放婉曲些。”金老夫妻道:“怎的婉曲?”媒妈道:“而今我替你传去,只说道寒家有子,颇知诗书,贵宅见谕,万分盛情,敢不从命?但寒家起自蓬筚,一向贫薄自甘,若要取必聘问婚娶诸仪,力不能办,是必见亮,毫不责备,方好应承。如此说去,他家晓得你每下礼不起的,却又违女儿意思不得。必然是件将就了。”金老夫妻大喜道:“多承指教,有劳周全则个。”

  méi mā guǒ rán bǎ zhè fān huà dào liú jiā lái fù mìng,liú jiā fù mǔ ài nǚ guò shèn,xīn xià zhǐ yào chéng shì。jiàn méi mā shuō le jīn jiā zì chuāi jiā pín,bù néng xià lǐ,biàn dào:" zì gǔ dào,hūn yīn lùn cái,yí lǔ zhī dào,wǒ jiā zhǐ yào xǔ dé nǚ xù hǎo,nà zài cái lǐ?dàn shì yī jiàn,tā jiā jì rán bù zú,wǒ nǚ dào tā jiā lǐ,zhǐ pà nán guò rì zi,chú fēi zhāo rù wǒ měi jiā lǐ zuò gè zhuì xù,zhè cái shǐ de。" méi mā zài bǎ cǐ yì dào jīn jiā qù shuō。zhè shì dào zài jīn jiā huái lǐ qù zuò de shì,jīn jiā yǒu hé tuī tuō?qiān huān wàn xǐ,yīng yǔn bù dié。suì píng zhe liú jiā jiǎn gè hǎo rì,bǎ jīn dìng zhāo jiāng guò qù。fán shì yī yīng bì bó yáng jiǔ zhī lèi,duō shì nǚ jiā zì bèi le guò lái。cóng lái yǒu zhè huà de: rù shě nǚ xù zhǐ dài zhe yī zhāng luǎn dài zǒu。jīn jiā guǒ rán bù fèi fēn háo,jìng chéng le qīn shì。zhǐ yīn liú cuì cuì jiān yì kàn shàng le jīn dìng,fù mǔ ǎo tā bù dé,zhǐ de qū yì xiāng cóng

 媒妈果然把这番话到刘家来复命,刘家父母爱女过甚,心下只要成事。见媒妈说了金家自揣家贫,不能下礼,便道:“自古道,婚姻论财,夷虏之道,我家只要许得女婿好,那在财礼?但是一件,他家既然不足,我女到他家里,只怕难过日子,除非招入我每家里做个赘婿,这才使得。”媒妈再把此意到金家去说。这是倒在金家怀里去做的事,金家有何推托?千欢万喜,应允不迭。遂凭着刘家拣个好日,把金定招将过去。凡是一应币帛羊酒之类,多是女家自备了过来。从来有这话的:入舍女婿只带着一张卵袋走。金家果然不费分毫,竟成了亲事。只因刘翠翠坚意看上了金定,父母拗他不得,只得曲意相从

  dāng rì guò mén jiāo bài,fū qī xiàng jiàn,liǎng xià lǐ gè chèn xīn huái。shì yè cuì cuì yú zhěn shàng kǒu zhàn yī cí,zèng yǔ jīn shēng dào:

 当日过门交拜,夫妻相见,两下里各称心怀。是夜翠翠于枕上口占一词,赠与金生道:

  céng xiàng shū zhāi tóng bǐ yàn,gù rén jīn zuò xīn rén。dòng fáng huā zhú shí fēn chūn。hàn zhān hú dié fěn,shēn rě shè xiāng chén。tì yǔ yóu yún hún wèi guàn,zhěn biān méi xūn xiū pín。qīng lián tòng xī mò cí pín。yuàn láng cóng cǐ shǐ,rì jìn rì xiāng qīn。yòu diào lín jiāng xiān jīn shēng yě yī yùn hé yī què dào:

 曾向书斋同笔砚,故人今做新人。洞房花烛十分春。汗沾蝴蝶粉,身惹麝香尘。殢雨尤云浑未惯,枕边眉熏羞颦。轻怜痛惜莫辞频。愿郎从此始,日近日相亲。——右调《临江仙》金生也依韵和一阕道:

  jì de shū zhāi tóng bǐ yàn,xīn rén bú shì tā rén。piān zhōu lái fǎng wǔ líng chūn。xiān jū lín zǐ fǔ,rén shì gé hóng chén。shì hǎi méng shān xīn yǐ xǔ,jǐ fān qiǎn xiào shēn pín。xiàng rén yóu zì yǔ pín pín。yì zhōng wú bié yì,qīn hòu yǒu shuí qīn?diào tóng qián

 记得书斋同笔砚,新人不是他人。扁舟来访武陵春。仙居邻紫府,人世隔红尘。誓海盟山心已许,几番浅笑深颦。向人犹自语频频。意中无别意,亲后有谁亲?(调同前〕

  liǎng rén xiāng de zhī lè,zhēn rú fěi cuì zhī zài dān xiāo,yuān yāng zhī yóu bì zhǎo,wú yǐ guò yě。shuí liào lè jí bēi lái,kuài huó bù shàng yī nián,zhuàng zhe yuán zhèng shī gāng,sì fāng dào qǐ。yán tú zhāng shì chéng xiōng dì qǐ bīng gāo yóu,yán hǎi yí dài jùn xiàn jǐn wèi suǒ xiàn。bù xià yǒu gè lǐ jiāng jūn,lǐng bīng wèi xiān fēng,dào chù mín jiān lǔ lüè měi sè nǚ zǐ。bīng zhì huái ān,wén shuō liú cuì cuì zhī míng,shuài lǐng yī duì jiā dīng dǎ jìn mén lái,kàn de zhòng yì,jié le jiù zǒu。cǐ shí hé jiā zhǐ hǎo zì gù xìng mìng,bào tóu shǔ cuàn,nà gè gǎn xiàng qián zhēng de yī jù?yǎn pàn pàn kàn tā yōng zhe qù le。jīn dìng kū dé gè sǐ ér fù shēng,yù dài gēn zhe jūn bīng zōng jī xún fǎng tā qù,zhēng nài yuán jiàng guān bīng,běi lái zhēng tǎo,liǎng xià zhēng chí,gān gē bù xī,lù duàn xíng rén。kǒng pà méi lái yóu zǒu qù,zhuàng zài luàn bīng zhī shǒu sǐ le,yě méi shuō chù。zhǐ de rěn suān hán kǔ,guò le rì zi。

 两人相得之乐,真如翡翠之在丹霄,鸳鸯之游碧沼,无以过也。谁料乐极悲来,快活不上一年,撞着元政失纲,四方盗起。盐徒张士诚兄弟起兵高邮,沿海一带郡县尽为所陷。部下有个李将军,领兵为先锋,到处民间掳掠美色女子。兵至淮安,闻说刘翠翠之名,率领一队家丁打进门来,看得中意,劫了就走。此时合家只好自顾性命,抱头鼠窜,那个敢向前争得一句?眼盼盼看他拥着去了。金定哭得个死而复生,欲待跟着军兵踪迹寻访他去,争奈元将官兵,北来征讨,两下争持,干戈不息,路断行人。恐怕没来由走去,撞在乱兵之手死了,也没说处。只得忍酸含苦,过了日子。

  zhì zhèng wèi nián,zhāng shì chéng qì gài nòng dé dà le,zì jiāng nán jiāng běi,sān wú liǎng zhè zhí tà zhì liǎng guǎng yì zhōu,jǐn guī zhǎng wò。yuán cháo bù néng zhēng jiǎo,zhǐ de dìng yì zhāo fǔ。shì chéng yuán méi yǒu tǒng yī zhī zhì,zhī cǐ jú miàn yǐ zì mǎn zú,yě yào xiū bīng。yīn suì tōng kuǎn yuán cháo,fèng qí zhēng shuò,fēng wèi wáng jué,gè shǒu fēng jiāng。mín jiān shǐ dé ān jìng,dào lù fāng kě tōng xíng。jīn shēng sī niàn cuì cuì,shí kè bù néng qù xīn。kàn jiàn lù shàng hǎo zǒu,biàn yào chū qù xún fǎng,shōu shí le jǐ liǎng pán chán,jié shù le yí gè bāo guǒ,lái bié le zì jiā fù mǔ,duì zhàng rén,zhàng mǔ dào:" cǐ xíng bì yào fǎng zhe qī zǐ zōng jī,ruò bù dé jiàn,shì bù huán jiā le。" tòng kū ér qù。lù yóu yáng zhōu guò le cháng jiāng,jìn le rùn zhōu,fēng cān shuǐ sù,yè zhù xiǎo xíng,lái dào píng jiāng。tīng dé lù shàng rén shuō,lǐ jiāng jūn jiàn zài shào xīng shǒu yù,jí máng gǎn dào lín ān,guò le qián táng jiāng,chèn zhe xī xīng yè chuán dào de shào xīng。qù wèn rén shí,lǐ jiāng jūn yǐ diào zài ān fēng qù tún bīng le,yòu bù cí xīn kǔ,wèn dào ān fēng。ān fēng rén shuō:" zǎo lái liǎng rì,yě hái zài cǐ,ér jīn huí hú zhōu zhù zhā,cái qǐ shēn qù de。" jīn shēng dào:" zhǐ pà dào hú zhōu shí,yòu yào dào bié chù qù。" ān fēng rén dào:" hú zhōu shì zhù zhā dì fāng,bú dào bié chù qù le。" jīn shēng dào:" zhè děng,biàn yuǎn zài tiān biān,yě gǎn de zháo。" yú shì yí lù xiàng hú zhōu lái。

 至正未年,张士诚气概弄得大了,自江南江北,三吴两浙直拓至两广益州,尽归掌握。元朝不能征剿,只得定议招抚。士诚原没有统一之志,只此局面已自满足,也要休兵。因遂通款元朝,奉其正朔,封为王爵,各守封疆。民间始得安静,道路方可通行。金生思念翠翠,时刻不能去心。看见路上好走,便要出去寻访,收拾了几两盘缠,结束了一个包裹,来别了自家父母,对丈人,丈母道:“此行必要访着妻子踪迹,若不得见,誓不还家了。”痛哭而去。路由扬州过了长江,进了润州,风餐水宿,夜住晓行,来到平江。听得路上人说,李将军见在绍兴守御,急忙赶到临安,过了钱塘江,趁着西兴夜船到得绍兴。去问人时,李将军已调在安丰去屯兵了,又不辞辛苦,问到安丰。安丰人说:“早来两日,也还在此,而今回湖州驻扎,才起身去的。”金生道:“只怕到湖州时,又要到别处去。”安丰人道:“湖州是驻扎地方,不到别处去了。”金生道:“这等,便远在天边,也赶得着。”于是一路向湖州来。

  suàn lái jīn shēng dōng bēn xī zǒu,jiǎo xià bù zhī yǒu wàn qiān lǐ lù pǎo guò lái。zài lù shàng yě guò le hǎo liǎng gè nián tóu,bù néng gōu jiàn qī zǐ yī jiàn,què shì cǐ xīn zài bù fàng xiè。yú lù méi le pán chán,zhǐ de qǐ gài dù rì,méi yǒu fáng qián,zhǐ de cǎo yǎn lù sù。zhēn zhèng xīn jiān tiě shí,wàn sǐ bù cí。bù zé yī rì,dào le hú zhōu。qù fǎng wèn shí,guǒ rán yǒu gè lǐ jiāng jūn kāi fǔ zài nà li。nà jiāng jūn shì zhāng wáng dé lì zhī rén,guì zhòng yòng shì,shì yàn hè yì。zǒu dào tā mén qián qù kàn shí,hǎo bù wēi yán。dàn jiàn: mén qiáng xīn cǎi,qǐ jǐ sēn yán。shòu miàn tóng huán,bìng xián ér wǎn zhuǎn biāo xíng tiě hàn,duì zhì yǐ wēi é。mén lán shàng tiē zhe liǎng piàn bù xiě zì de táo fú,zuò dūn biān liè zhe yī shuāng bù chī shí de shī zi,suī fēi tiān shàng shén xiān fǔ,zì shì rén jiān fù guì jiā。jīn shēng dào le mén shǒu,zhàn lì le yī huí,bù gǎn jìn qù,yòu bù hǎo kāi yán。zhǐ shì shū tóu tàn nǎo,wàng lǐ biān yī wàng,yòu tuì lì le liǎng bù,chóu chú bù jué。

 算来金生东奔西走,脚下不知有万千里路跑过来。在路上也过了好两个年头,不能勾见妻子一见,却是此心再不放懈。于路没了盘缠,只得乞丐度日,没有房钱,只得草眼露宿。真正心坚铁石,万死不辞。不则一日,到了湖州。去访问时,果然有个李将军开府在那里。那将军是张王得力之人,贵重用事,势焰赫奕。走到他门前去看时,好不威严。但见:门墙新彩,綮戟森严。兽面铜环,并衔而宛转;彪形铁汉,对峙以巍峨。门阑上贴着两片不写字的桃符,坐墩边列着一双不吃食的狮子,虽非天上神仙府,自是人间富贵家。金生到了门首,站立了一回,不敢进去,又不好开言。只是舒头探脑,望里边一望,又退立了两步,踌躇不决。

  zhèng zài méi xiē qǐ dào zhī jì,zhī jiàn yí gè guǎn mén de lǎo cāng tóu zǒu chū lái,wèn dào:" nǐ zhè xiù cái yǒu shèn me shì gàn?zài zhè mén qián tàn tóu tàn nǎo de,mò bú shì jiān xì me?jiāng jūn zhī dào le,bú shì shuǎ chù。" jīn shēng duì tā chàng gè nuò dào:" lǎo zhàng bài yī。" lǎo cāng tóu huí le bàn yī dào:" yǒu shèn me huà?" jīn shēng dào:" xiǎo shēng shì huái ān rén shì,qián rì luàn lí shí jié,yǒu yī mèi zǐ shī qù,wén de zài guì fǔ zhōng,suǒ yǐ xià yuǎn qiān lǐ xún fǎng dào zhè gè suǒ zài,yì yù qiú jiàn yī miàn。wèi zhī què xìn,yào xún gè rén wèn yī wèn,qiě xǐ de yù lǎo zhàng。" cāng tóu dào:" nǐ xìng shèn míng shuí?nǐ mèi zǐ jiào míng shèn me?duō shào nián jì?shuō de míng bái,wǒ hǎo tì nǐ chá jiāng chū lái huí fù nǐ。" jīn shēng bǎ zì jiā zhēn xìng cáng le,zhǐ shuō zhe qī zǐ de xìng dào:" xiǎo shēng xìng liú,míng jīn dìng。mèi zǐ jiào míng cuì cuì,shí zì tōng shū,shī qù shí jié,nián fāng shí liù suì,suàn dào jīn nián,gāi yǒu èr shí sì suì le。" lǎo cāng tóu diǎn diǎn tóu dào:" shì ya,shì ya。wǒ fǔ zhōng guǒ yǒu yí gè xiǎo niáng zǐ xìng liú,shì huái ān rén,jīn nián èr shí sì suì,shí de zì,zuò dé shī,qiě shì zuò rén guāi qiǎo zhōu quán。wǒ běn guān zhuān fáng zhī chǒng,bù bǐ qí tā。nǐ de shuō huà,bù chà,bù chà!yī shuō shì nǐ mèi zǐ,nǐ shì jiù yé le。nǐ qiě zài mén fáng lǐ zuò yī zuò,wǒ qù bào yǔ jiāng jūn zhī dào。" cāng tóu jí jí máng máng bēn le jìn qù,jīn shēng zài mén fáng děng zhe huí huà bù tí。

 正在没些起倒之际,只见一个管门的老苍头走出来,问道:“你这秀才有甚么事干?在这门前探头探脑的,莫不是奸细么?将军知道了,不是耍处。”金生对他唱个喏道:“老丈拜揖。”老苍头回了半揖道:“有甚么话?”金生道:“小生是淮安人氏,前日乱离时节,有一妹子失去,闻得在贵府中,所以下远千里寻访到这个所在,意欲求见一面。未知确信,要寻个人问一问,且喜得遇老丈。”苍头道:“你姓甚名谁?你妹子叫名甚么?多少年纪?说得明白,我好替你查将出来回复你。”金生把自家真姓藏了,只说着妻子的姓道:“小生姓刘,名金定。妹子叫名翠翠,识字通书,失去时节,年方十六岁,算到今年,该有二十四岁了。”老苍头点点头道:“是呀,是呀。我府中果有一个小娘子姓刘,是淮安人,今年二十四岁,识得字,做得诗,且是做人乖巧周全。我本官专房之宠,不比其他。你的说话,不差,不差!依说是你妹子,你是舅爷了。你且在门房里坐一坐,我去报与将军知道。”苍头急急忙忙奔了进去,金生在门房等着回话不题。

  qiě shuō liú cuì cuì zì nà nián lǔ qù,chū jiàn lǐ jiāng jūn zhī shí,xiān yě kū kū tí tí,xín sǐ mì huó,bù kěn suí shùn。lǐ jiāng jūn xià tā dào:" suí shùn le,bù qù nán wéi nǐ hé jiā lǎo xiǎo: ruò bù suí shùn,jiāng tā jiā cùn cǎo bù liú!" cuì cuì wéi kǒng lěi jí fù mǔ yǔ dà xiù jiā lǐ,zhǐ néng miǎn qiǎng yī cóng。lǐ jiāng jūn jiàn tā cōng míng líng lì,zhī shū xiǎo shì,ài dé tā rú zhū shì yù yì bān,shí fēn tái jǔ,bǎi shùn qiān suí。cuì cuì suī shì zhī péi xiào yǔ,què shì wú kè bù sī niàn dà xiù,méi yǒu kuài huó de rì zi。xīn lǐ chī xiǎng:" yuán fèn bù duàn,huò zhě hái yǒu shí jié xiāng huì。" zhēng nài rì fù yī rì,suí zhe lǐ jiāng jūn dōng zhēng xī zhàn,méi gè dìng zōng,bù jué yǐ shì liù qī nián le。

 且说刘翠翠自那年掳去,初见李将军之时,先也哭哭啼啼,寻死觅活,不肯随顺。李将军吓他道:“随顺了,不去难为你合家老小:若不随顺,将他家寸草不留!”翠翠惟恐累及父母与大秀家里,只能勉强依从。李将军见他聪明伶俐,知书晓事,爱得他如珠似玉一般,十分抬举,百顺千随。翠翠虽是支陪笑语,却是无刻不思念大秀,没有快活的日子。心里痴想:“缘分不断,或者还有时节相会。”争奈日复一日,随着李将军东征西战,没个定踪,不觉已是六七年了。

  cǐ rì lǐ jiāng jūn jiàn lǎo cāng tóu lái bǐng,shuō yǒu tā de gē ge liú jīn dìng zài wài biān qiú jiàn。lǐ jiāng jūn wèn cuì cuì dào:" nǐ jiā lǐ yǒu gè gē ge me?" cuì cuì xīn lǐ xiǎng dào:" wǒ nà de yǒu shèn me gē ge lái?duō guǎn shì dà xiù xún dào cǐ jiān,bù hǎo shuō chǔ,gù cǐ tuō míng。" suì zhuǎn yī dào:" shì yǒu gè gē ge,duō nián gé bié le,bù zhī shì yě bú shì,qiě wèn tā shèn me míng zì cái xiǎo de。" lǐ jiāng jūn dào:" guǎn mén de shuō shì shèn me liú jīn dìng。" cuì cuì tīng dé jīn dìng èr zì,xīn xià tòng rú dāo gē,xiǎo de shì dà xiù mào le liú xìng lái fǎng wèn de le,shuō dào:" zhè guǒ rán shì wǒ gē ge,wǒ yào jiàn tā。" lǐ jiāng jūn dào:" dài wǒ xiān chū qù jiàn guò le,rán hòu lái huàn nǐ。" jiāng jūn fēn fù cāng tóu:" qù qǐng nà liú xiù cái jìn lái。"

 此日李将军见老苍头来禀,说有他的哥哥刘金定在外边求见。李将军问翠翠道:“你家里有个哥哥么?”翠翠心里想道:“我那得有甚么哥哥来?多管是大秀寻到此间,不好说础,故此托名。”遂转一道:“是有个哥哥,多年隔别了,不知是也不是,且问他甚么名字才晓得。”李将军道:“管门的说是甚么刘金定。”翠翠听得金定二字,心下痛如刀割,晓得是大秀冒了刘姓来访问的了,说道:“这果然是我哥哥,我要见他。”李将军道:“待我先出去见过了,然后来唤你。”将军分付苍头:“去请那刘秀才进来。”

  cāng tóu chéng mìng chū lái,lǐng le jīn shēng jìn qù。lǐ jiāng jūn wǔ fū chū shēn,wàng zì zūn dà,zǒu dào tīng shàng,jū zhōng zuò xià,jīn shēng zhǐ de xiàng shàng zài bài。jiāng jūn shòu le lǐ,wèn dào:" xiù cái hé lái?" jīn shēng dào:" jīn dìng xìng liú,huái ān rén shì,xiān nián luàn lí zhī zhōng,yǒu gè mèi zǐ shī sàn,wén de zài jiāng jūn fǔ zhōng,tè zì běn xiāng dào cǐ,kòu qiú yī jiàn。" jiāng jūn jiàn tā yí dù sī wén,chū yán yǒu xù,xǐ dòng yán sè dào:" jiù jiù qǐng qǐ,nǐ lìng mèi wú yàng,jí dāng chū lái xiāng jiàn。" páng biān zhàn zhe yí gè tóng ér,jiào míng xiǎo shù,jiù jiào tā jìn qù chuán mìng dào:" liú guān rén tè zì xiāng zhōng yuǎn lái,jiào cuì niáng kě kuài chū lái xiāng jiàn!" qǐ chū cuì cuì jiàn shuō le,zhèng zài xīn yǎng nán áo zhī jì,tīng dé wài miàn yǒu qǐng,hèn bù dé liǎng bù zuò yī bù yí le,jí qū chū tīng zhōng lái。tái tóu yī kàn,guǒ rán shì dà xiù jīn dìng!ài zhe jiāng jūn yǎn zhēng zhēng zài shàng miàn,bù hǎo shàng qián xiāng rèn,zhǐ de jiāng cuò jiù cuò,rèn le mèi zǐ,jiào shēng gē ge,yǐ xiōng mèi zhī lǐ zài tīng qián xiāng jiàn。kàn guān tīng shuō,ruò shì cǐ shí shuō huà de zài páng biān yī bǎ bǎ nà jiāng jūn chě le kāi lái,ràng tā měi jiǎng yī chéng huà,xù yī chéng kuò,qǐ bú shì còu qù de shì?zhēng nài jiāng jūn bù zuò měi,hǎo xiàng gè jiān chǎng de yù shǐ,yī yǎn bù shā zuò zài nà li。jīn shēng yǔ cuì cuì suī rán fū qī xiàng jiàn,shuō bù dé yī jù sī fáng huà,zhǐ hǎo wèn wèn fù mǔ ān fǒu?bǐ cǐ xīn zhào,yǎn lèi cóng dù lǐ là xià bà le。

 苍头承命出来,领了金生进去。李将军武夫出身,妄自尊大,走到厅上,居中坐下,金生只得向上再拜。将军受了礼,问道:“秀才何来?”金生道:“金定姓刘,淮安人氏,先年乱离之中,有个妹子失散,闻得在将军府中,特自本乡到此,叩求一见。”将军见他仪度斯文,出言有序,喜动颜色道:”舅舅请起,你令妹无恙,即当出来相见。”旁边站着一个童儿,叫名小竖,就叫他进去传命道:“刘官人特自乡中远来,叫翠娘可快出来相见!”起初翠翠见说了,正在心痒难熬之际,听得外面有请,恨不得两步做一步移了,急趋出厅中来。抬头一看,果然是大秀金定!碍着将军眼睁睁在上面,不好上前相认,只得将错就错,认了妹子,叫声哥哥,以兄妹之礼在厅前相见。看官听说,若是此时说话的在旁边一把把那将军扯了开来,让他每讲一程话,叙一程阔,岂不是凑趣的事?争奈将军不做美,好象个监场的御史,一眼不煞坐在那里。金生与翠翠虽然夫妻相见,说不得一句私房话,只好问问父母安否?彼此心照,眼泪从肚里落下罢了。

  xī wèi tóng lín niǎo,jīn zuò fēn fēi yàn。

 昔为同林鸟,今作分飞燕。

  xiāng jiàn nán wéi qíng,bù rú bù xiāng jiàn。yòu xī rì lè chāng gōng zhǔ zài yáng yuè gōng chù jiàn le xú dé yán,zuò yī shǒu shī dào:

 相见难为情,不如不相见。又昔日乐昌公主在杨越公处见了徐德言,做一首诗道:

  jīn rì hé qiān cì,xīn guān duì jiù guān。

 今日何迁次,新官对旧官。

  xiào tí jù bù gǎn,fāng xìn zuò rén nán!

 笑啼俱不敢,方信做人难!

  jīn rì cuì cuì zhè gè guāng jǐng,pō yǒu xiē xiāng sì。rán lè chāng yǔ xú dé yán,yáng yuè gōng xiǎo de shì fū qī de,cǐ chù jīn shēng yǔ cuì cuì zhǐ rèn zuò xiōng mèi,yī fà yào zhē zhē shì shì,kǒng pà shí pò,yì sī gèng nán kān yě。hái kuī de lǐ jiāng jūn shì wǔ fū cū lǔ,kàn bu chū jī guān,háo méi shèn me yí xīn,zhī dào shì dàng zhēn de gē zǐ,biàn rèn zuò jiù jiù,qīn qíng de niàn tou zhòng qǐ lái,duì jīn shēng dào:" jiù jiù jì shì yuǎn lái,dào tú bá shè,xīn lì láo kùn,kě zài wǒ mén xià ān xī jǐ shí,wǒ hái yào tì jiù jiù jì jiào。" fēn fù ná chū yī tào xīn yī fú lái yǔ jiù jiù chuān le,huàn xià shēn shàng chén wū de jiù yī。yòu lìng dǎ sǎo xī shǒu yī jiān xiǎo shū fáng,ān shè chuáng zhàng bèi xí,shì jiàn zhěng bèi,qǐng jīn shēng zài lǐ tou xiē sù。jīn shēng yǐ bù de yào tā liú zhù,xún chū jī huì yǔ qī zǐ xiāng tōng,jīn jiàn tā rú cǐ rèn zhàng,zhèng zhōng xīn huái,xīn rán jiù shū fáng lǐ sù le。zhǐ shì xīn lǐ xiǎng zhe qī zǐ jiù zài lǐ miàn,hǎo shēng nán guò!

 今日翠翠这个光景,颇有些相似。然乐昌与徐德言,杨越公晓得是夫妻的,此处金生与翠翠只认做兄妹,一发要遮遮饰饰,恐怕识破,意思更难堪也。还亏得李将军是武夫粗卤,看不出机关,毫没甚么疑心,只道是当真的哥子,便认做舅舅,亲情的念头重起来,对金生道:“舅舅既是远来,道途跋涉,心力劳困,可在我门下安息几时,我还要替舅舅计较。”分付拿出一套新衣服来与舅舅穿了,换下身上尘污的旧衣。又令打扫西首一间小书房,安设床帐被席,是件整备,请金生在里头歇宿。金生已不得要他留住,寻出机会与妻子相通,今见他如此认帐,正中心怀,欣然就书房里宿了。只是心里想着妻子就在里面,好生难过!

  guò le yī yè,míng zǎo qǐ lái,xiǎo shù lái bào dào:" jiāng jūn qǐng xiù cái tīng shàng jiǎng huà。" jiāng jūn xiāng jiàn yǐ bì,wèn dào:" lìng mèi néng rèn zì,jiù jiù kě tōng wén mò me?" jīn shēng dào:" xiǎo shēng zài xiāng zhōng yǐ rú wèi yè,nà shī shū shì běn děng,jiù shì jīng shǐ bǎi jiā,yě duō shè liè guò de,yǒu shèn me bù xiǎo de de gòu dàng?" jiāng jūn xǐ dào:" bù mán jiù jiù shuō,wǒ zì xiǎo shī xué,zāo yù luàn shì,kào zhe cháng qiāng dà jǐ zhēng dào cǐ dì wèi。xìng de wú wáng chǒng rèn,qū fù wǒ de jǐn duō。rì zhú bīn kè yíng mén,méi gè rén tì wǒ jiē dài,wǎng lái shū zhá duī mǎn,méi gè rén tì wǒ cái dá,wǒ hǎo xiē bù nài fán。jīn xìng de jiù jiù dào cǐ,jì rán zhī shū dá lǐ,jiù zài wǒ mén xià zuò gè jì shì,wǒ yě biàn dāng le hǎo xiē。kuàng guān zhì qīn,liào jiù jiù bì bù qì xián de。jiù jiù xīn xià hé rú?" jīn shēng shì yào zài lǐ tou de,dá dào:" zhǐ pà xiǎo shēng cái néng qiǎn bó,bù chēng jiāng jūn rèn shǐ,qǐ gǎn tuī cí?" jiāng jūn jiàn shuō dà xǐ。lián máng zài lǐ tou qù qǔ chū shí lái fēng shū qǐ lái,jiāo yǔ jīn shēng dào:" jiù fán jiù jiù tì wǒ kàn xiáng lǐ miàn yì sī,huí tā yī huí。wǒ zhèng wèi zhèi xiē nán chǔ,ér jīn què hǎo le。" jīn shēng ná dào shū fáng lǐ qù,cóng tóu zhì wěi,zhú fēng zhú fēng bèi shěn lái yì,huí dá tíng dāng,jiāng gǎo lái yǔ jiāng jūn kàn。jiāng jūn jiù jiào jīn shēng dú yī biàn,jiù dài xiē jiě shuō zài lǐ tou。tīng bà,jiāng jūn pāi shǒu dào:" miào,miào!jù jù xiàng wǒ dù lǐ yào shuō de huà。hǎo jiù jiù,shì tiān sòng lái bāng wǒ de le!" cóng cǐ yī fà kàn dài de shén hòu。

 过了一夜,明早起来,小竖来报道:“将军请秀才厅上讲话。”将军相见已毕,问道:“令妹能认字,舅舅可通文墨么?”金生道:“小生在乡中以儒为业,那诗书是本等,就是经史百家,也多涉猎过的,有甚么不晓得的勾当?”将军喜道:“不瞒舅舅说,我自小失学,遭遇乱世,靠着长枪大戟挣到此地位。幸得吾王宠任,趋附我的尽多。日逐宾客盈门,没个人替我接待,往来书札堆满,没个人替我裁答,我好些不耐烦。今幸得舅舅到此,既然知书达礼,就在我门下做个记室,我也便当了好些。况关至亲,料舅舅必不弃嫌的。舅舅心下何如?”金生是要在里头的,答道:“只怕小生才能浅薄,不称将军任使,岂敢推辞?”将军见说大喜。连忙在里头去取出十来封书启来,交与金生道:“就烦舅舅替我看详里面意思,回他一回。我正为这些难处,而今却好了。”金生拿到书房里去,从头至尾,逐封逐封备审来意,——回答停当,将稿来与将军看。将军就叫金生读一遍,就带些解说在里头。听罢,将军拍手道:“妙,妙!句句象我肚里要说的话。好舅舅,是天送来帮我的了!”从此一发看待得甚厚。

  jīn shēng shì gè cōng míng de rén,zài tā mén xià,zhī gāo shí dī,wēn hé dài rén,zì nèi zhì wài shè yí gè bù xǐ huān tā de。tā yòu yù jiā jǐn shèn,shuō huà yě bù gǎn shēng gāo。jiāng jūn miàn qián zhǐ yǒu shuō tā hǎo chù de,jiāng jūn dé yì zì bù bì shuō。què shì jīn shēng zhǔ yì zhǐ yào ān dé shēn láo,xún gè kōng biàn,jiàn jiàn qī zǐ,pōu sù kǔ qíng。yì qiě qī zǐ suí zhe bié rén yǐ jīng duō nián,bù zhī tā xīn fù zěn me yàng le,yě yào yǔ tā shuō gè dào duàn。" shuí xiǎng zì tīng qián yī jiàn zhī hòu,zài bù néng gōu xiāng huì。yù yào yǔ jiāng jūn shuō nà yào jiàn de yì sī,yòu kǒng pà shēng chū yí xīn lái,fǎn wèi bù měi。sī xià yào yòng xiē jì jiào tōng gè xiāo xī,zěn dāng de guī gé shēn suì,nèi wài gé jué,zài bù dé yí gè biàn chù。

 金生是个聪明的人,在他门下,知高识低,温和待人,自内至外设一个不喜欢他的。他又愈加谨慎,说话也不敢声高。将军面前只有说他好处的,将军得意自不必说。却是金生主意只要安得身牢,寻个空便,见见妻子,剖诉苦情。亦且妻子随着别人已经多年,不知他心腹怎么样了,也要与他说个倒断。”谁想自厅前一见之后,再不能勾相会。欲要与将军说那要见的意思,又恐怕生出疑心来,反为不美。私下要用些计较通个消息,怎当得闺阁深邃,内外隔绝,再不得一个便处。

  rì āi yī rì,bù jué yǐ shì jǐ gè yuè le。shí zhí jiāo qiū tiān qì,miàn fēng yè qǐ,bái lù wèi shuāng。dú chǔ kōng fáng,gǎn tàn shāng bēi,zhōng xī bù mèi。sī liang qī zǐ cuì cuì zhè gè shí jié,xiù wéi jǐn zhàng,tóng rén wò qǐ,yǒu shèn bù kuài huó chù?bù zhī xīn lǐ hái jì zhe wǒ fǒu?zěn zhī wǒ rú cǐ lěng luò gū qī,shí kè nán guò?nǎi jiāng xīn shì zuò chéng yī shī dào:

 日挨一日,不觉已是几个月了。时值交秋天气,面风夜起,白露为霜。独处空房,感叹伤悲,终夕不寐。思量妻子翠翠这个时节,绣围锦帐,同人卧起,有甚不快活处?不知心里还记着我否?怎知我如此冷落孤凄,时刻难过?乃将心事作成一诗道:

  hǎo huā yí rù yù lán gàn,chūn sè wú yuán dé zài kàn。

 好花移入玉栏干,春色无缘得再看。

  lè chù qǐ zhī chóu chù kǔ?bié shí suī yì jiàn shí nán。

 乐处岂知愁处苦?别时虽易见时难。

  hé nián sāi shàng zhòng guī mǎ?cǐ yè tíng zhōng dú wǔ luán。

 何年塞上重归马?此夜庭中独舞鸾。

  wù gé yún chuāng shēn jǐ xǔ,kě lián gū fù yuè tuán tuán!

 雾阁云窗深几许,可怜辜负月团团!

  shī chéng,xiě zài yī zhāng jiān zhǐ shàng le,yào jì jìn qù yǔ cuì cuì kàn,děng tā zhī qí xīn shì。dàn kǒng pà xiè lòu le fēng shēng,shēng chū yí gè jì jiào lái,bǎ yī jiàn bù páo chāi kāi le lǐng xiàn,jiāng shī cáng zài lǐng nèi le,wài biān réng jiù fèng hǎo。jiào nà shū fáng zhōng fú shì de xiǎo shù lái,shuō dào:" tiān qì lěng le,wǒ shēn shàng dān bó,zhè jiàn bù páo gòu huì bù kān,nǐ tì wǒ ná dào lǐ tou qù,zhī fù wǒ jiā mèi zǐ,jiào tā chāi xǐ yī chāi xǐ,bǔ yī bǔ,hǎo ná lái yǔ wǒ chuān。" zài bǎ chū bǎi lái gè qián yǔ tā dào:" wǒ yāng nǐ zǒu zǒu,yǔ nǐ zhè qián mǎi guǒ ér chī。" xiǎo shù jiàn le qián,qiān huān wàn xǐ,yǒu shèn me tuī tuō?ná le bù páo yī jìng dào lǐ tou qù,jiāo yǔ cuì cuì dào:" wài biān liú guān rén jiào ná jìn lái,fù yǔ cuì niáng zhěng lǐ de。" cuì niáng xiǎo de shì dà xiù jì jìn lái de,bì yǒu yuán gù。jiào tā fàng xià le,guò yī rì lái ná。xiǎo shù zì qù le。

 诗成,写在一张笺纸上了,要寄进去与翠翠看,等他知其心事。但恐怕泄漏了风声,生出一个计较来,把一件布袍拆开了领线,将诗藏在领内了,外边仍旧缝好。叫那书房中伏侍的小竖来,说道:“天气冷了,我身上单薄,这件布袍垢秽不堪,你替我拿到里头去,支付我家妹子,叫他拆洗一拆洗,补一补,好拿来与我穿。”再把出百来个钱与他道:“我央你走走,与你这钱买果儿吃。”小竖见了钱,千欢万喜,有甚么推托?拿了布袍一径到里头去,交与翠翠道:“外边刘官人叫拿进来,付与翠娘整理的。”翠娘晓得是大秀寄进来的,必有缘故。叫他放下了,过一日来拿。小竖自去了。

  cuì cuì bǎ bù páo cóng tóu zhì wěi kàn le yī biàn。xiǎng dào:" shì dà xiù zhe shēn de yī fú,wǒ duō shí bù yǔ tā féng rèn le!" yǎn lèi suǒ zhū yě sì de diào jiāng xià lái。yòu xiǎng dào:" dà xiù dào cǐ duō shí,jīn rì tè dì jì yī yǔ wǒ,jué bú shì wèi yào chāi xǐ,bì yǒu shèn me jī guān zài lǐ miàn。" yǎn le mén,bǎ lái xì xì chāi jiāng kāi lái。gāng chāi dé lǐng tóu,guǒ rán yī zhāng xiǎo xiǎo xìn zhǐ fèng zài lǐ miàn,què shì yī shǒu shī。cuì cuì jiāng lái xì dú,yī tóu dú,yī tóu gěng gěng yè yàn,zhǐ shì liú lèi。dú bà,kū yī shēng dào:" wǒ de qīn fū ā!nǐ zěn zhī wǒ xīn shì lái?" qín zhuó yǎn lèi,màn màn bǎ bù páo xǐ bǔ hǎo,yě zuò yī shī fèng zài yī lǐng nèi le。réng jiào xiǎo shù ná chū lái,fù yǔ jīn shēng。jīn shēng jiē dé,chāi kāi yī lǐng kàn shí,guǒ rán yǒu le huí xìn,yě shì yī shǒu shī。jīn shēng shì lèi dú qí shī dào:

 翠翠把布袍从头至尾看了一遍。想道:“是大秀着身的衣服,我多时不与他缝纫了!”眼泪索珠也似的掉将下来。又想道:“大秀到此多时,今日特地寄衣与我,决不是为要拆洗,必有甚么机关在里面。”掩了门,把来细细拆将开来。刚拆得领头,果然一张小小信纸缝在里面,却是一首诗。翠翠将来细读,一头读,一头哽哽咽咽,只是流泪。读罢,哭一声道:”我的亲夫呵!你怎知我心事来?”噙着眼泪,慢慢把布袍洗补好,也做一诗缝在衣领内了。仍叫小竖拿出来,付与金生。金生接得,拆开衣领看时,果然有了回信,也是一首诗。金生拭泪读其诗道:

  yī zì xiāng guān dòng zhàn fēng,jiù chóu xīn hèn jǐ chóng chóng。

 一自乡关动战锋,旧愁新恨几重重。

  cháng suī yǐ duàn qíng nán duàn,shēng bù xiāng cóng sǐ yì cóng!

 肠虽已断情难断,生不相从死亦从!

  zhǎng shǐ dé yán cáng pò jìng,zhōng jiào zǐ jiàn fù yóu lóng。

 长使德言藏破镜,终教子建赋游龙。

  lǜ zhū bì yù xīn zhōng shì,jīn rì shéi zhī yě dào nóng!jīn shēng dú bà qí shī,cái xiǎo de cuì cuì chū yú bù dé yǐ,qí qíng yǐ jiàn。yòu xiǎng tā bǎ sǐ lái xiāng xǔ,liào dào jīn shēng wú yǒu wán jù de zhǐ wàng le!gǎn qiè shāng xīn,zhōng rì yù mèn tì qì,chá fàn lǎn jìn,suì chéng pǐ gé zhī jí。

 绿珠碧玉心中事,今日谁知也到侬!金生读罢其诗,才晓得翠翠出于不得已,其情已见。又想他把死来相许,料道今生无有完聚的指望了!感切伤心,终日郁闷涕泣,茶饭懒进,遂成痞膈之疾。

  jiāng jūn yě zhe le jí,lǚ qǐng yī shēng tiáo zhì。yòu dào shì xīn bìng hái xū xīn shàng yī,nǐ dào jīn shēng zhè bìng kě shì yī shēng yī dé hǎo de me?kàn kàn rì zhòng yī rì,zhǐ dài bù qǐ。lǐ tou cuì cuì wén zhī cǐ xìn,xīn rú dāo cì,zhǐ de duì jiāng jūn shuō le,yào dào shū fáng zhōng lái kàn kàn gē ge de bìng zhèng。jiāng jūn kàn jiàn bìng shì yǐ xiōng,bù hǎo zǔ tā,dāng xià yī yǔn,cuì cuì cái dào de shū fáng zhōng lái。zhè shì tā fū qī dì èr fān xiāng jiàn le,kě lián jīn shēng zài chuáng shàng yī sī liǎng qì,zhuàn dòng bù dé。cuì cuì jiàn le shí fēn shāng qíng,qín zhuó yǎn lèi,jiāng shǒu qù fú tā de tóu qǐ lái,dī dī huàn dào:" gē ge!zhēng zhá zhe,nǐ mèi zǐ cuì cuì zài cǐ kàn nǐ!" shuō bà lèi rú quán yǒng。jīn shēng tīng dé shēng yīn,chēng kāi shuāng yǎn,jiàn shì qī zǐ cuì cuì fú tā,cháng tàn yī shēng dào:" mèi mei,wǒ bù jì shì le,nán de nǐ chū lái jiàn zhè yī miàn!chèn nǐ zài cǐ,wǒ sǐ zài nǐ shǒu lǐ le,yě de míng mù。" biàn jiào cuì cuì zuò zài chuáng biān,zì jiā qiáng tái qǐ tóu lái,zhěn zài cuì cuì xī shàng,yǎn rán ér shì。

 将军也着了急,屡请医生调治。又道是心病还须心上医,你道金生这病可是医生医得好的么?看看日重一日,只待不起。里头翠翠闻知此信,心如刀刺,只得对将军说了,要到书房中来看看哥哥的病症。将军看见病势已凶,不好阻他,当下依允,翠翠才到得书房中来。这是他夫妻第二番相见了,可怜金生在床上一丝两气,转动不得。翠翠见了十分伤情,噙着眼泪,将手去扶他的头起来,低低唤道:“哥哥!挣扎着,你妹子翠翠在此看你!”说罢泪如泉涌。金生听得声音,撑开双眼,见是妻子翠翠扶他,长叹一声道:“妹妹,我不济事了,难得你出来见这一面!趁你在此,我死在你手里了,也得瞑目。”便叫翠翠坐在床边,自家强抬起头来,枕在翠翠膝上,奄然而逝。

  cuì cuì kū dé gè fā hūn zhāng dì shí yī,bào yǔ jiāng jūn zhī dào,jiāng jūn yě zhuó shí kě lián tā,yòu kǒng pà kǔ huài le cuì cuì,fēn fù cóng hòu bìn liàn。tì tā zài dào chǎng shān jiǎo xià xún dé yí kuài hǎo píng tǎn dì miàn,jiāng guān mù sòng qù ān zàng。cuì cuì yòu duì jiāng jūn shuō le,zì jiā qīn qù sòng bìn。zhí kàn fén yíng fēng bì le,tòng kū dé jǐ fān sǐ qù jiào xǐng,rán hòu huí lái。zì cǐ jīng shén huǎng hū,zuò wò bù níng,rǎn chéng yī bìng。lǐ jiāng jūn duō fāng yī jiù,cuì cuì xīn lǐ yǐ bù de yào sǐ,bìng bù kěn fú yào。zhǎn zhuǎn chuáng xí,jiāng jí liǎng yuè。yī rì,qǐng jiāng jūn jìn fáng lái,dài zhuó yǎn lèi duì tā shuō dào:" qī zì cóng shí liù suì shàng pāo jiā xiāng cóng,yǐ dé jǐ zài。liú gāo tā xiāng,yǎn qián bìng wú qīn rén,zhǐ yǒu yí gè gē ge,jīn yòu sǐ le。qiè tòng kǔ bì jìng bù qǐ,qiè jì wǒ yán,kě jiāng wǒ shī gǔ mái zài gē ge páng biān,shù jī huáng quán zhī xià,xiōng mèi yě de xiāng yī,miǎn zuò le tā xiāng gū guǐ,biàn shì jiāng jūn bù wàng zhàng qiè zhī dà ēn yě。" yán bì dà kū,jiāng jūn hǎo shēng bù rěn,bǎ hǎo yán ān wèi tā,jiào tā xiū bǎ xián shì yíng xīn,qiě zì jiāng xī。shuō bù duō jǐ shí,hūn chén shàng lái,zǎo yǐ jué qì。jiāng jūn tòng kū yī fān,niàn qí lín zhōng dīng zhǔ zhī yán,bù rěn wéi tā,guǒ rán jiāng qù zàng zài jīn shēng zhǒng páng。kě lián jīn shēng,cuì cuì èr rén shēng qián bù néng chéng shuāng,kuī de guǐ rèn xiōng mèi,sǐ hòu dào dé zuò yī chù le!

 翠翠哭得个发昏章第十一,报与将军知道,将军也着实可怜他,又恐怕苦坏了翠翠,分付从厚殡殓。替他在道场山脚下寻得一块好平坦地面,将棺木送去安葬。翠翠又对将军说了,自家亲去送殡。直看坟茔封闭了,恸哭得几番死去叫醒,然后回来。自此精神恍惚,坐卧不宁,染成一病。李将军多方医救,翠翠心里已不得要死,并不肯服药。展转床席,将及两月。一日,请将军进房来,带着眼泪对他说道:“妻自从十六岁上抛家相从,已得几载。流高他乡,眼前并无亲人,止有一个哥哥,今又死了。妾痛苦毕竟不起,切记我言,可将我尸骨埋在哥哥旁边,庶几黄泉之下,兄妹也得相依,免做了他乡孤鬼,便是将军不忘账妾之大恩也。”言毕大哭,将军好生不忍,把好言安慰他,叫他休把闲事萦心,且自将息。说不多几时,昏沉上来,早已绝气。将军恸哭一番,念其临终叮瞩之言,不忍违他,果然将去葬在金生冢旁。可怜金生,翠翠二人生前不能成双,亏得诡认兄妹,死后倒得做一处了!

  yǐ hòu guó cháo hóng wǔ chū nián,yú shí zhāng shì chéng yǐ miè,tiān xià yī tǒng,lù tú píng jìng。cuì cuì jiā lǐ huái ān liú shì yǒu yī jiù pū dào hú zhōu lái fàn sī mián,ǒu guò dào chǎng shān xià,jiàn yǒu yī suǒ dà fáng zi,lǜ hù zhū mén,huái liǔ yǎn yìng。mén qián yǒu liǎng gè rén,yī nán yī nǚ dǎ bàn,bìng jiān zuò zhe。pú rén dào dà hù rén jiā jiā juàn,dǎ diǎn yuǎn bì ér guò。hū tīng dé liǎng rén shēng huàn,zǒu jìn qián qù kàn shí,què shì jīn shēng yǔ cuì cuì。cuì cuì kāi rì wèn fù mǔ cún wáng,jí xiāng lǐ guāng jǐng。pú rén yī yī huí dá yǐ bì,pú rén wèn dào:" niáng zǐ yǔ láng jūn lí le xiāng lǐ duō nián,wèi hé dào zài zhè lǐ zhù jiā qǐ lái?" cuì cuì dào:" qǐ chū bīng luàn shí jié,wǒ bèi lǐ jiāng jūn lǔ dào zhè lǐ,hòu lái láng jūn yuǎn lái xún fǎng,jiāng jūn hǎo yì réng bǎ wǒ guī huán láng jūn,suǒ yǐ jiù qiáo jū zài cǐ le。" pú rén dào:" xiǎo rén ér jīn jiù huí huái ān,niáng zǐ kě xiū yī fēng jiā shū,dài qù bào yǔ lǎo diēān rén zhī dào,shěng de jiā zhōng bù zhī xià luò,zhōng rì xuán wàng。" cuì cuì dào:" rú cǐ zuì hǎo。" jiù lǐng le zhè pú rén jìn qù,liú tā chī le wǎn fàn,xiē le yī yè。míng rì jiāng chū yī fēng shū lái,jiào tā duō duō bài shàng fù mǔ。

 已后国朝洪武初年,于时张士诚已灭,天下一统,路途平静。翠翠家里淮安刘氏有一旧仆到湖州来贩丝绵,偶过道场山下,见有一所大房子,绿户朱门,槐柳掩映。门前有两个人,一男一女打扮,并肩坐着。仆人道大户人家家眷,打点远避而过。忽听得两人声唤,走近前去看时,却是金生与翠翠。翠翠开日问父母存亡,及乡里光景。仆人一一回答已毕,仆人问道:“娘子与郎君离了乡里多年,为何到在这里住家起来?”翠翠道:“起初兵乱时节,我被李将军掳到这里,后来郎君远来寻访,将军好意仍把我归还郎君,所以就侨居在此了。”仆人道:“小人而今就回淮安,娘子可修一封家书,带去报与老爹、安人知道,省得家中不知下落,终日悬望。”翠翠道:“如此最好。”就领了这仆人进去,留他吃了晚饭,歇了一夜。明日将出一封书来,叫他多多拜上父母。

  pú rén xiè le,dài le shū lái dào huái ān,dì yǔ liú lǎo。cǐ shí liú,jīn liǎng jiā jiǔ bú jiàn èr rén xiāo hào,zì rán duō dào shì bīng gē sǐ wáng le。hū jiàn yǒu jiā shū huí lái,wèn shì hú zhōu jì lái de,dào liǎng rén jiàn zhù zài hú zhōu le,zhēn gè shì xǐ cóng tiān jiàng!jiào qí le yī jiā gǔ ròu,jǐn lái kàn zhè jiā shū。yuán lái shì cuì cuì chū míng xiě de,nǎi shì cháng piān sì liù zhī shū。shū shàng xiě dào:" fú yǐ fù shēng mǔ yù,nán chóu wǎng jí zhī ēn fū chàng fù suí,sù zhe sān cóng zhī yì。zài rén lún ér yǐ dìng,hé shí shì zhī duō jiān?nǎng zhě hàn rì jiāng qīng,chǔ fēn shén è,dǎo chí tài ā zhī bǐng,tán nòng huáng chí zhī bīng。fēng zhì cháng shé,hù xiāng tūn bìng xióng fēng cí dié,gè zì táo shēng。bù néng yù suì yú luàn lí,nǎi zhì wǎ quán yú cāng cù。qū chí zhàn mǎ,suí zhú zhēng ān。wàng gāo tiān ér rén yì mò fēi,sī gù guó ér sān hún lǚ sàn。liáng chén yì mài,shāng qīng luán zhī bàn mù jī yuàn ǒu wèi chóu,jù wū yā zhī dǎ dān fèng。suī yìng chóu ér wéi lè,zhōng gǎn jī yǐ shēng bēi。yè yuè dù juān zhī tí,chūn fēng hú dié zhī mèng。shí yí shì wǎng,kǔ jìn gān lái。jīn zé yáng sù lǎn jìng ér guī qī,wáng dūn kāi gé ér fàng jì。péng dǎo jiàn dāng shí zhī yuē,xiāo xiāng yǒu gù rén zhī féng。zì lián fù mìng zhī tún,bù hèn xún chūn zhī wǎn。zhāng tái zhī liǔ,suī yǐ zhé yú tā rén: xuán dōu zhī huā,shàng bù gǎi yú qián dù。jiāng wèi píng chén ér zān zhé,qǐ qī bì fǎn ér zhū hái?dài tóng yù xiāo nǚ liǎng shì yīn yuán,nán bǐ hóng fú jì yī shí pèi hé。tiān yǔ qí biàn,shì fēi ǒu rán。jiān luán jiāo ér xù duàn xián,zhòng xié qiǎn juǎn tuō yú fù ér chuán chǐ sù,jǐn zhì dīng níng。wèi fèng gān zhǐ,xiān cǐ shēn fù。" dú bà,dà jiā huān xǐ。liú lǎo wèn pú rén dào:" nǐ jì de nà lǐ zhù de qù chù fǒu??" pū dào:" hǎo dà fáng zi!wǒ zài lǐ tou xiē le yī yè,dǎ fā le jiā shū lái de,hòu bù jì de?" liú lǎo dào:" jì rú cǐ,wǒ tóng nǐ hú zhōu qù zǒu yī dào,huì yī huì tā fū qī lái。"

 仆人谢了,带了书来到淮安,递与刘老。此时刘,金两家久不见二人消耗,自然多道是兵戈死亡了。忽见有家书回来,问是湖州寄来的,道两人见住在湖州了,真个是喜从天降!叫齐了一家骨肉,尽来看这家书。元来是翠翠出名写的,乃是长篇四六之书。书上写道:“伏以父生母育,难酬罔极之恩;夫唱妇随,夙著三从之义。在人伦而已定,何时事之多艰?曩者汉日将倾,楚氛甚恶,倒持太阿之柄,檀弄湟池之兵。封豸长蛇,互相吞并;雄蜂雌蝶,各自逃生。不能玉碎于乱离,乃至瓦全于仓卒。驱驰战马,随逐征鞍。望高天而人翼莫飞,思故国而三魂屡散。良辰易迈,伤青鸾之伴木鸡;怨耦为仇,惧乌鸦之打丹凤。虽应酬而为乐,终感激以生悲。夜月杜鹃之啼,春风蝴蝶之梦。时移事往,苦尽甘来。今则杨素览镜而归妻,王敦开阁而放妓。蓬岛践当时之约,潇湘有故人之逢。自怜赋命之屯,不恨寻春之晚。章台之柳,虽已折于他人:玄都之花,尚不改于前度。将谓瓶沉而簪折,岂期壁返而珠还?殆同玉萧女两世姻缘,难比红拂妓一时配合。天与其便,事非偶然。煎鸾胶而续断弦,重谐缱卷;托鱼腹而传尺素,谨致叮咛。未奉甘旨,先此申复。”读罢,大家欢喜。刘老问仆人道:“你记得那里住的去处否??”仆道:“好大房子!我在里头歇了一夜,打发了家书来的,后不记得?”刘老道:“既如此,我同你湖州去走一道,会一会他夫妻来。”

  dāng xià liú lǎo shōu shí pán chán,bié le jiā lǐ,yī tóng pú rén jìng bēn hú zhōu。pú rén lǐng zhì dào chǎng shān xià qián rì liú sù zhī chù,zhǐ jiào dé shēng qí guài,lián fáng wū yǐng xiǎng duō méi yǒu,nà lǐ shuō qǐ gāo táng dà shà?wéi yǒu xiē yě cǎo huāng yān,hú zōng tù jī。mào lín zhī zhōng,liǎng gè fén duī xiāng lián。liú lǎo dào:" mò bù cuò le?" pú rén dào:" qián rì fēn míng zài cǐ,yǔ wǒ chī de shì hú zhōu xiāng dào mǐ fàn,tiáo xī zhōng xiān jì yú,wū chéng de jiǔ。míng míng bái bái,zhù le yī yè qù de,hòu huì de cuò?"

 当下刘老收拾盘缠,别了家里,一同仆人径奔湖州。仆人领至道场山下前日留宿之处,只叫得声奇怪,连房屋影响多没有,那里说起高堂大厦?惟有些野草荒烟,狐踪兔迹。茂林之中,两个坟堆相连。刘老道:“莫不错了?”仆人道:“前日分明在此,与我吃的是湖州香稻米饭,苕溪中鲜鲫鱼,乌程的酒。明明白白,住了一夜去的,后会得错?”

  zhèng yí guài jiān,qià hǎo yǒu yí gè lǎo sēng zhàng xī ér lái。liú lǎo yǔ pú rén wèn dào:" lǎo shī fù,qián rì cǐ chù yǒu suǒ dà fáng zi,yǒu gè jīn guān rén tóng yí gè liú niáng zǐ zài lǐ biān jū zhù,jīn rú hé bú jiàn le?" lǎo sēng dào:" cǐ nǎi lǐ jiāng jūn suǒ zàng liú shēng yǔ cuì cuì xiōng mèi liǎng rén zhī fén,nà yǒu shén me fáng zi lái?gǎn shì jiàn guǐ le!" liú lǎo dào:" jiàn yǒu xiě de jiā shū qīng lái,gù cǐ xiāng xún。jīn jiā shū jiàn zài,qǐ yǒu shì guǐ zhī lǐ?" jí zài chán dài lǐ mō chū jiā shū lái yī kàn,nǎi shì yī fù bái zhǐ,cái xiǎo de guǒ rán shì guǐ。zhè lǐ zhèng shì tā fén mù,yīn wèn lǎo sēng dào:" shì jiān suǒ yán lǐ jiāng jūn hé zài?wǒ hǎo qù wèn tā xiáng xì。" lǎo sēng dào:" lǐ jiāng jūn shì zhāng shì chéng bù xià de,yǐ wèi tiān cháo zhū miè,gú tou bù zhī luò zài nà li le,hòu dé yǒu zhè yàng fén shàng duī mái ne,nǐ dào hé chǔ xún qù?" liú lǎo jiàn shuō,zhī shì èr rén yǐ sǐ,bù jué dà tòng,duì zhe fén mù dào:" wǒ de ér!nǐ bǎ yī fēng shū zhuàn wǒ qiān lǐ yuǎn lái,běn shì yào wǒ jiàn yī miàn dí yì sī。jīn wǒ dào cǐ dì le,nǐ men què qián zōng yǐn jī,méi chù zhuī xún,jiào wǒ hòu shēng guò de!wǒ yǔ nǐ fù zǐ zhī qíng,rén guǐ kě yǐ wú jiàn。nǐ ruò yǒu líng,qiān wàn jiàn wǒ yī jiàn,fàng xià wǒ de xīn bà!" lǎo sēng dào:" lǎo tán yuè bù bì shāng bēi!cǐ èr wèi guān rénniáng zǐ,lǎo sēng dìng zhōng shí dé xiāng jiàn。lǎo sēng chán shě qù cǐ bù yuǎn,lǎo tán yuè,jīn rì yǐ wǎn,cǐ jiān lù lì bù biàn,qiě dào chán shě zhōng yī xiǔ。dài lǎo sēng dìng zhōng yǔ tā tǎo gè xiāo xī huí nǐ,hé rú?" liú lǎo dào:" rú cǐ,jí gǎn lǎo shī fù zhǐ diǎn。" suì tóng pú rén suí le lǎo sēng,xíng bù shàng bàn lǐ,dào le chán shě zhōng。lǎo sēng jiāng sù zhāi yǔ tā zhǔ pú chī yòng,shōu shí fáng wò ān dùn hǎo,lǎo sēng zì rù dìng qù le。

 正疑怪间,恰好有一个老僧杖锡而来。刘老与仆人问道:“老师父,前日此处有所大房子,有个金官人同一个刘娘子在里边居住,今如何不见了?”老僧道:“此乃李将军所葬刘生与翠翠兄妹两人之坟,那有什么房子来?敢是见鬼了!”刘老道:“见有写的家书青来,故此相寻。今家书见在,岂有是鬼之理?”急在缠带里摸出家书来一看,乃是一副白纸,才晓得果然是鬼。这里正是他坟墓,因问老僧道:“适间所言李将军何在?我好去问他详细。”老僧道:“李将军是张士诚部下的,已为天朝诛灭,骨头不知落在那里了,后得有这样坟上堆埋呢,你到何处寻去?”刘老见说,知是二人已死,不觉大恸,对着坟墓道:“我的儿!你把一封书赚我千里远来,本是要我见一面的意思。今我到此地了,你们却潜踪隐迹,没处追寻,叫我后生过得!我与你父子之情,人鬼可以无间。你若有灵,千万见我一见,放下我的心罢!”老僧道:“老檀越不必伤悲!此二位官人、娘子,老僧定中时得相见。老僧禅舍去此不远,老檀越,今日已晚,此间露立不便,且到禅舍中一宿。待老僧定中与他讨个消息回你,何如?”刘老道:“如此,极感老师父指点。”遂同仆人随了老僧,行不上半里,到了禅舍中。老僧将素斋与他主仆吃用,收拾房卧安顿好,老僧自入定去了。

  liú lǎo jìn dé chán fáng,zhèng yào shàng chuáng,hū tīng dé mén shǎng chù,yī duì shào nián de fū qī zǒu dào miàn qián,zǐ xì kàn lái,zhèng shì cuì cuì yǔ jīn shēng。yī tóng bài guì xià qù,bēi tí wǎn zhuǎn,shuō bu chū huà lái。liú lǎo yě huī zhuó yǎn lèi,fǔ mō zhe cuì cuì dào:" ér,nǐ yǒu shuō huà zhǐ guǎn shuō lái。" cuì cuì dào:" xiàng zhe bù xìng,zāo zhí luàn bīng。rěn chǐ tōu shēng,lí xiāng bèi jǐng。jiào tiān wú lù,dù rì rú nián。xìng de liáng rén bù qì,jiāng lái xiāng fǎng,tuō míng xiōng mèi,zàn dé xiāng jiàn。gé jué fū fù,bǐ cǐ hán yuān。yǐ zhì liáng rén xiān wáng,ér yì jì méi。yóu xǐ xǔ wǒ fù zàng,jīn dé hún pò xiāng yī。wéi kǒng jiā zhōng bù zhī,gù tè tuō pú rén jì cǐ yī xìn。ér yǔ jīn láng shēng suī yì chù,sǐ què tóng guī。ér yuàn yǐ bì,fù mǔ wù yǐ wéi niàn!" liú lǎo tīng bà,kū dào:" wǒ jīn lái cǐ,zhī dào nǐ fū qī hái zài,yào yǔ nǐ men tóng huí gù xiāng。wǒ míng rì zhǐ de qǔ rǔ hái gǔ guī qù,qiān yú xiān lǒng zhī xià,yě bù gū fù wǒ lái zhè yī fān。" cuì cuì dào:" xiàng zhe yīn gù niàn shuāng qīn,jì cǐ yī shū。jīn chéng fù qīn yuǎn zhì,zú jiàn cí ài。gù běn bì yōu zhēn,gǎn yǔ jīn láng tóng lái xiāng jiàn。gǔ ròu yǐ féng,zú wèi xiāng sī zhī kǔ。ruò qiān gǔ zhī mìng,duàn bù gǎn cóng。" liú lǎo dào:" què shì wèi hé?" cuì cuì dào:" ér shēng qián bù dé shì fèng qīn wéi,sǐ hòu yě gāi yī bàng zǔ lǒng。zhǐ shì yīn dào shàng jìng,bù yí láo rǎo。kuàng qiě zài cǐ xī shān xiù lì,cǎo mù róng huá,yòu yǔ jīn láng tóng qī yī chù。yīn jìn chán bǎo,shí wén miào lǐ。bù jiǔ jiù yǔ jīn láng tuō shēng,zhòng wèi fū fù。zài cǐ yǐ ān,zài bù bì tí qǐ tā shuō le。" bào zhù liú lǎo,fàng shēng dà kū。sì lǐ zhōng wū,hū rán sàn qù。liú lǎo kū jiāng xǐng lái,nǎi shì nán kē yī mèng。lǎo sēng zǒu dào miàn qián dào:" yè lái yǒu suǒ jiàn fǒu?" liú lǎo shù qí mèng zhōng zhī yán。lǎo sēng dào:" xián nǚ bèi jīng líng wèi mǐn,qí yán kě xìn yě。yōu zhēn zhī shì,lǎo tán yuè jì yǐ jiàn de rú cǐ míng bái,yě bù bì shāng bēi le。" liú lǎo zài sān xiè bié le lǎo sēng。yī tóng pú rén dào chéng shì zhōng,bàn le xiē shēng chún jiǔ zhuàn,zhòng dào mù jiān jiāo diàn yī fān,kū le yī chǎng,fǎn diào guī huái ān qù。

 刘老进得禅房,正要上床,忽听得门晌处,一对少年的夫妻走到面前,仔细看来,正是翠翠与金生。一同拜跪下去,悲啼宛转,说不出话来。刘老也挥着眼泪,抚摸着翠翠道:“儿,你有说话只管说来。”翠翠道:“向着不幸,遭值乱兵。忍耻偷生,离乡背井。叫天无路,度日如年。幸得良人不弃,将来相访,托名兄妹,暂得相见。隔绝夫妇,彼此含冤。以致良人先亡,儿亦继没。犹喜许我附葬,今得魂魄相依。惟恐家中不知,故特托仆人寄此一信。儿与金郎生虽异处,死却同归。儿愿已毕,父母勿以为念!”刘老听罢,哭道:“我今来此,只道你夫妻还在,要与你们同回故乡。我明日只得取汝骸骨归去,迁于先垄之下,也不辜负我来这一番。”翠翠道:“向着因顾念双亲,寄此一书。今承父亲远至,足见慈爱。故本避幽真,敢与金郎同来相见。骨肉已逢,足慰相思之苦。若迁骨之命,断不敢从。”刘老道:“却是为何?”翠翠道:“儿生前不得侍奉亲闱,死后也该依傍祖垄。只是阴道尚静,不宜劳扰。况且在此溪山秀丽,草木荣华,又与金郎同栖一处。因近禅宝,时闻妙理。不久就与金郎托生,重为夫妇。在此已安,再不必提起他说了。”抱住刘老,放声大哭。寺里钟呜,忽然散去。刘老哭将醒来,乃是南柯一梦。老僧走到面前道:“夜来有所见否?”刘老——述其梦中之言。老僧道:“贤女辈精灵未泯,其言可信也。幽真之事,老檀越既已见得如此明白,也不必伤悲了。”刘老再三谢别了老僧。一同仆人到城市中,办了些牲醇酒馔,重到墓间浇奠一番,哭了一场,返掉归淮安去。

  zhì jīn dào chǎng shān yǒu jīn cuì zhī mù,xíng rén duō zhǐ wèi jiā huà。cǐ nǎi shēng qián gé bié,sǐ hòu chéng shuāng,yóu zì xīn yuàn mǎn zú,xiǎn chū zhè xǔ duō líng yì lái,zhēn nǎi shì qíng zhī suǒ zhōng yě。yǒu shī wèi zhèng:

 至今道场山有金翠之墓,行人多指为佳话。此乃生前隔别,死后成双,犹自心愿满足,显出这许多灵异来,真乃是情之所钟也。有诗为证:

  lián lǐ hé xū yī chù zāi?duō qíng zhǐ yuàn sǐ tóng mái。

 连理何须一处栽?多情只愿死同埋。

  shì kàn jīn cuì dāng nián xīn,kuì kuì jiāng jūn gèng kě āi!

 试看金翠当年辛,愦愦将军更可哀!本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章