中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 二刻拍案惊奇 正文

卷七(二刻拍案惊奇)拼音版、注音及读音

二刻拍案惊奇

 卷七拼音版、注音及读音:

出处:二刻拍案惊奇

juǎn qī

卷七

 

 

  cí yuē:

 词曰:

  shū méi xiù pàn,xiàng chūn fēng,hái shì xuān hé zhuāng shù。guì qì yíng yíng zī tài qiǎo,jǔ zhǐ kuàng fēi fán sú。sòng bǎo zōng jī,qín wáng yòu nǚ,céng jià qīn cí zú。gān gē héng dàng,shì suí tiān dì fān fù。yī xiào xiè dùn xiāng féng,quàn rén mǎn yǐn,xuán chuī héng zhú。liú luò tiān yá jù shì kè,hé bì píng shēng xiàng shú?jiù rì róng huá,rú jīn qiáo cuì,fù yǔ bēi zhōng lù。xīng wáng xiū wèn,wèi yī qiě jǐn chuán yù。

 疏眉秀盼,向春风,还是宣和装束。贵气盈盈姿态巧,举止况非凡俗。宋宝宗姬,秦王幼女,曾嫁钦慈族。干戈横荡,事随天地翻覆。一笑邂遁相逢,劝人满饮,旋吹横竹。流落天涯俱是客,何必平生相熟?旧日荣华,如今憔悴,付与杯中醁。兴亡休问,为伊且尽船玉。

  zhè yī shǒu cí míng huàn niàn nú jiāo,nǎi shì sòng cháo shǐ chén zhāng xiào chún zài zhān hǎn xí shàng yǒu suǒ jiàn zhī zuò。dāng shí jìng kāng zhī biàn,huīqīn bèi lǔ,bù zhī duō shǎo dì nǚ wáng sūn bèi quǎn yáng zhī lèi qún qū běi qù,zhèng shì" nèi rén hóng xiù qì,wáng zǐ bái yī xíng" de shí jié。dào de nà lǐ,shuí guǎn nǐ shì jīn zhī yù yè?duō bèi mó miè dé kě lián。yǒu xiē yán sè jì yì de,cái yǒu háo mén dà jiā shōu zuò nú bì,yòu suàn shì yǒu xià luò de le。qí yú qū lái zhú qù,rú tóng quǎn zhì yì bān。zhāng xiào chún fèng shǐ dào bǐ yún zhōng fǔ,zài dà jiàng zhān hǎn xí shàng jiàn gè chuī dí quàn jiǔ de nǚ zǐ shì nán fāng shēng yīn,sī xià tōu wèn tā,nǎi shì qín wáng de gōng zhǔ,zhān hǎn qǔ yǐ wéi bì。shuō bà,wū yè liú tì。xiào chún bù shèng shāng gǎn,gù fù cǐ cí。

 这一首词名唤《念奴娇》,乃是宋朝使臣张孝纯在粘罕席上有所见之作。当时靖康之变,徽、钦被掳,不知多少帝女王孙被犬羊之类群驱北去,正是“内人红袖泣,王子白衣行”的时节。到得那里,谁管你是金枝玉叶?多被磨灭得可怜。有些颜色技艺的,才有豪门大家收做奴婢,又算是有下落的了。其余驱来逐去,如同犬彘一般。张孝纯奉使到彼云中府,在大将粘罕席上见个吹笛劝酒的女子是南方声音,私下偷问他,乃是秦王的公主,粘罕取以为婢。说罢,呜咽流涕。孝纯不胜伤感,故赋此词。

  hòu lái jīn rén jiāng qīn zōng qiān wǎng dà dū yān jīng,zài lù xíng zhì píng shùn zhōu dì fāng,zhù sù zài guǎn yì zhī zhōng。shí féng liù xī jiā jié,jīn lǔ jiā guī zhì,shì rì guān fǔ zài yì zhōng pái shè jiǔ sì,rèn cóng rén gū jiǔ huì yǐn。qīn zōng zì zài nèi shì zuò xià,xián kàn wài biān xuān nào,zhī jiàn yí gè dá pó lǐng le jǐ gè shào nián měi mào de nǚ zǐ,zài zhèi xiē yǐn jiǔ de zuò tóu biān,huò gē huò wǔ huò chuī dí,zhēn zhe jiǔ quàn zhe zuò kè。zuò kè chī bà,gè shǎng xiē yín chāo huò shì sǎ shí zhī lèi,zhòng nǚ zǐ dé le,jiù qù nà zài dá pó chù,dá pó yòu xián duō dào shǎo,dǎ nà tǎo dé shǎo de。zhè gè tà pó xiǎng jiù shì zhōng huá lǎo bǎo ér yì bān。shǎo jiàn,yì guān jiào yí gè zào yī diǎn lì jī le jiǔ shí lái sòng qīn zōng。qí shí qīn zōng zhǐ shì ruǎn zhōng cháng yī xiù cái dǎ bàn,nà dá pó yě bù xiǎo de shì qián rì zhōng cháo de huáng dì,dào shì kè rén chī jiǔ,chà yí gè chuī héng dí de nǚ zǐ dào shì nèi lái fú shì。nǚ zǐ kàn jiàn shì nán biān guān rén,xīn lǐ xiān zì qī cǎn,wū wū yè yè,chuī bù chéng qū。qīn zōng duì nǚ zǐ dào:" wǒ shì nǐ de xiāng rén,nǐ dōng jīng shì shuí jiā nǚ zǐ?" nà nǚ zǐ xiàng wài biān kàn le yòu kàn,bù gǎn yī shí jiù shuō,zhí děng nà dá pó zhàn dé yuǎn le,fāng shuō dào:" wǒ nǎi bǎi wáng gōng wèi wáng sūn nǚ,xiān jià qīn cí tài hòu zhí sūn。jīng chéng jì pò,bèi zéi rén lǔ dào cǐ dì,mài zài zhān hǎn fǔ zhōng zuò bì。hòu lái zhǔ mǔ jí dù,zhōng rì dǎ mà,zhuǎn mài yǔ zhè gè hú fù。lǐng le yī tóng zhòng duō nǚ zǐ,zài cǐ rì yè qiú tǎo jiǔ qián shí wù,gè yǒu xiàn shù,tǎo lái bù gōu,jiù yào tòng dǎ。bù zhī hé shí shì le!guān rén yě shì dōng jīng rén,xiǎng yě shì bèi lǔ lái de le。" qīn zōng tīng bà,bù hǎo huí yán,zhǐ shì àn àn lèi luò,mù bù rěn shì,hǎo hǎo dǎ fā le tā chū qù。zhè gè nǚ zǐ biàn shì zhāng xiào chún xí shàng suǒ yù de nà yí gè。cí zhōng shuō" qín wáng yòu nǚ",qín wáng nǎi shì tíng měi zhī hòu,huī zōng shí gǎi fēng wèi wáng,wèi wáng jí qín wáng yě。zhēn gè shì fēng zǐ lóng sūn,zāo zhe bù xìng,liú luò dào zhè gè dì wèi,qǐ bù kě lián!

 后来金人将钦宗迁往大都燕京,在路行至平顺州地方,驻宿在馆驿之中。时逢六夕佳节,金虏家规制,是日官府在驿中排设酒肆,任从人沽酒会饮。钦宗自在内室坐下,闲看外边喧闹,只见一个鞑婆领了几个少年美貌的女子,在这些饮酒的座头边,或歌或舞或吹笛,斟着酒劝着座客。座客吃罢,各赏些银钞或是洒食之类,众女子得了,就去纳在鞑婆处,鞑婆又嫌多道少,打那讨得少的。这个挞婆想就是中华老鸨儿一般。少间,驿官叫一个皂衣典吏赍了酒食来送钦宗。其时钦宗只是软中长衣秀才打扮,那鞑婆也不晓得是前日中朝的皇帝,道是客人吃酒,差一个吹横笛的女子到室内来伏侍。女子看见是南边官人,心里先自凄惨,呜呜咽咽,吹不成曲。钦宗对女子道:“我是你的乡人,你东京是谁家女子?”那女子向外边看了又看,不敢一时就说,直等那鞑婆站得远了,方说道:“我乃百王宫魏王孙女,先嫁钦慈太后侄孙。京城既破,被贼人掳到此地,卖在粘罕府中做婢。后来主母嫉妒,终日打骂,转卖与这个胡妇。领了一同众多女子,在此日夜求讨酒钱食物,各有限数,讨来不勾,就要痛打。不知何时是了!官人也是东京人,想也是被掳来的了。”钦宗听罢,不好回言,只是暗暗泪落,目不忍视,好好打发了他出去。这个女子便是张孝纯席上所遇的那一个。词中说“秦王幼女”,秦王乃是廷美之后,徽宗时改封魏王,魏王即秦王也。真个是风子龙孙,遭着不幸,流落到这个地位,岂不可怜!

  rán cǐ nǎi shì tiān dì fǎn cháng shí jié,lián huáng dì yě gù bu de zì jiā shēn zi,zhè yàng shì tǐ,bù zài huà xià。hái yǒu gè qīng píng shì jiè shì dài wéi guān de rén jiā,suǒ zāo bù xìng,yě duò luò le de。ruò bú shì jǐ gè hǎo rén xiāng féng,zěn néng gōu bá dé gè shēn zi chū lái?suǒ yǐ shuō:

 然此乃是天地反常时节,连皇帝也顾不得自家身子,这样事体,不在话下。还有个清平世界世代为官的人家,所遭不幸,也堕落了的。若不是几个好人相逢,怎能勾拔得个身子出来?所以说:

  hóng yán zì gǔ duō bó mìng,ruò luò chāng liú gèng kě lián!

 红颜自古多薄命,若落娼流更可怜!

  dàn shǐ féng rén tí duō qǐ,yū ní yuán huì cháng qīng lián。

 但使逢人提掇起,淤泥原会长青莲。

  shuō huà sòng shí ráo zhōu dé xīng xiàn yǒu gè guān rén dǒng bīn qīng,zì zhòng chén,fū rén shì tóng xiàn zhù shì。shào xīng chū nián,guān bài sì chuān hàn zhōu dà shǒu,quán jiā fù rèn。bù xiǎng zhòng chén zuò bù dé jǐ shí,sǐ zài guān shàng le。yī jiā lǎo xiǎo rén kǒu yòu duō,lù chéng yòu yuǎn,huàn náng yòu báo,suàn jì yī shí jiān guī lái bù dé,zhǐ de jiù zài nà biān xún le fáng zi,quán qiě zhù xià。zhòng chén zhǎng zǐ yuán guǎng,yě shì zhù jiā nǚ xù,tā yǒu zǔ yīn zài shēn,wèi jí diào guān,jīn qiě shǒu xiào zài hàn zhōu。sān nián fú mǎn,zhèng yào bié le mǔ qīn xiōng dì,chè le jiā xiǎo,fù quē tīng diào,dài bǔ guān zhī hòu,kàn dì fāng rú hé,zài lái shāng liáng bān qǔ quán jiā。bù liào wèi xíng zhī xiān,qí qī zhù shì yòu sǐ,yí yǒu yī nǚ。yuán guǎng jiù zài hàn zhōu qǔ le yí gè fù jiā zhī nǚ zuò le jì shì,dài le qī nǚ tóng dào lín ān bǔ guān,dé le fáng zhōu zhú shān xiàn lìng。dì fāng zhǎi xiǎo,yòu qiě lù yuǎn,yě bù néng gōu qù sì chuān jiē jiā shǔ,zhǐ tóng qī nǚ zài yá zhōng。

 说话宋时饶州德兴县有个官人董宾卿,字仲臣,夫人是同县祝氏。绍兴初年,官拜四川汉州大守,全家赴任。不想仲臣做不得几时,死在官上了。一家老小人口又多,路程又远,宦囊又薄,算计一时间归来不得,只得就在那边寻了房子,权且驻下。仲臣长子元广,也是祝家女婿,他有祖荫在身,未及调官,今且守孝在汉洲。三年服满,正要别了母亲兄弟,掣了家小,赴阙听调,待补官之后,看地方如何,再来商量搬取全家。不料未行之先,其妻祝氏又死,遗有一女。元广就在汉州娶了一个富家之女做了继室,带了妻女同到临安补官,得了房州竹山县令。地方窄小,又且路远,也不能勾去四川接家属,只同妻女在衙中。

  guò le sān nián,kǎo mǎn,yòu yào jìn jīng,dāng shí chè jiā dōng xià。qiě xǐ zhú shān dào lín ān suī shì lù cháng,què zì cháng jiāng xià le chuán,nǎi shì yī shuǐ zhī dì。yǒu tóng háng zhù pō yī chuán,yě shì yí gè guān rén zài nèi,shì sì chuān rén,xìng lǚ,rén duō chēng tā wèi lǚ shǐ jūn,yě shì dào lín ān gōng gàn de。zhè gè guān rén nián shào fēng liú,mú yàng jùn qiào。suī rán shì gè guān rén,hái xiàng gè zǐ dì yì bān。qī pō xiāng bìng,liǎng biān bǐ cǐ dòng wèn。lǚ shǐ jūn xiǎo de dǒng jiā zhī chuán shì jiù rì hàn zhōu dà shǒu de ér zi zài nèi,tā zhèng shì wǎng nián zhì xià jiù mín,guò lái xiāng bài。dǒng yuán guǎng shuō qǐ qīn shǔ shàng zài hàn zhōu jū zhù,yòu jiān jì shì yě shì hàn zhōu rén shì,zhèng shì tōng jiā zhī yì。dà jiā dào shì zài cǐ lián zhōu xiāng yù,shí wèi yǒu yuán,bǐ cǐ xīn xìng。dà fán chū lù zhī rén,cháng tú jì mò,yǐ bù dé xún xiē gēn bàn,tú gè wǎng lái。kuàng qiě tóng shì yì guān zhōng tǐ miàn xiāng děng,wǎng lái gèng biàn。yīn cǐ liǎng jiā bú shì nǐ dào wǒ chuán zhōng,jiù shì wǒ dào nǐ chuán zhōng,huò shì yǐn jiǔ,huò shì xián huà,zhēn gè shì wú rì bú huì,jiù shì gǔ ròu xiāng yǔ,bù guò rú cǐ,zhè yě shì guān yuán měi chū wài de cháng shì。

 过了三年,考满,又要进京,当时掣家东下。且喜竹山到临安虽是路长,却自长江下了船,乃是一水之地。有同行驻泊一船,也是一个官人在内,是四川人,姓吕,人多称他为吕使君,也是到临安公干的。这个官人年少风流,模样俊俏。虽然是个官人,还象个子弟一般。栖泊相并,两边彼此动问。吕使君晓得董家之船是旧日汉州大守的儿子在内,他正是往年治下旧民,过来相拜。董元广说起亲属尚在汉州居驻,又兼继室也是汉州人氏,正是通家之谊。大家道是在此联舟相遇,实为有缘,彼此欣幸。大凡出路之人,长途寂寞,已不得寻些根绊,图个往来。况且同是衣冠中体面相等,往来更便。因此两家不是你到我船中,就是我到你船中,或是饮酒,或是闲话,真个是无日不会,就是骨肉相与,不过如此,这也是官员每出外的常事。

  bù xiǎng dǒng jiā chuán shàng què dòng huǒ le yí ge rén。nǐ dào shì nà gè?zhèng shì nà zhú shān zhī xiàn de wǎn rú rén。yuán lái dǒng yuán guǎng zhè gè jì shì bú shì tóu hūn,xiān qián céng jià guò yí gè wǔ guān。zhǐ yīn tā fēng zī yāo yàn,qíng xìng yín dàng,wǔ guān shí fēn bì ài,jìn lì fèng chéng,rì yè bù xiē,táo xū le shēn zi,yī bìng ér wáng。qīng nián shào guǎ,nà lǐ áo dé?dài yào jià rén,nà biān xiāng rén wén de tā yāo yín zhī míng,méi rén gǎn lǎn tóu,gù cǐ kěn jià yǔ wài fāng,cái jià zhè gè dǒng yuán guǎng。zěn dāng de yuán guǎng bǐng xìng qiè ruò,yī fà bù jì,zài bù néng chàng tā de yì。tā yù xīn jiā huǒ,wú kě shā kě zhī chù,yīn jiàn zhè lǚ shǐ jūn fēng róng jùn měi,jiù liǎo bù dé dòng huǒ qǐ lái。kuàng qiě tóng shì sì chuān rén,xiāng yīn guàn shú,dào bǐ zhàng shī bù tóng。dàn shì dào chuán zhōng lái,lǐ tou tiān chá nuǎn jiǔ,shí fēn qīn rè。yòu pāo shēng diào zào,yào tā xiǎo de。nà lǚ shǐ jūn guāi qiǎo zhī rén,pō jiě qí yì,zhǐ ài zhe shì tóng páo jiān,yī shí yě xià bù dé shǒu。shéi zhī nà rú rén,huò shì lù bàn miàn,huò shì lù quán shēn,méi lái yǎn qù,hèn bù dé yī bǎ bào le tā jìn lái。rì jiān yǎn lǐ huǒ le,méi chù xiè dé,dàn shì xiǎng qǐ,zhǐ zuò dà xiù bù zháo,bú zhù de yào gàn shì。nòng dé yuán guǎng yī sī liǎng qì,zhī chí bù guò,jí bìng shàng le shēn zi。lǚ shǐ jūn yuè lái hóu wèn yīn qín,xiǎo yè wú jiàn。chèn cǐ jiù yǔ dǒng rú rén méi mù sòng qíng,liǎng xià zuò guāng,yǐ cǐ yǒu hǎo ér fēn le。

 不想董家船上却动火了一个人。你道是那个?正是那竹山知县的晚孺人。元来董元广这个继室不是头婚,先前曾嫁过一个武官。只因他丰姿妖艳,情性淫荡,武官十分壁爱,尽力奉承,日夜不歇,淘虚了身子,一病而亡。青年少寡,那里熬得?待要嫁人,那边厢人闻得他妖淫之名,没人敢揽头,故此肯嫁与外方,才嫁这个董元广。怎当得元广禀性怯弱,一发不济,再不能畅他的意。他欲心加火,无可煞渴之处,因见这吕使君丰容俊美,就了不得动火起来。况且同是四川人,乡音惯熟,到比丈失不同。但是到船中来,里头添茶暖酒,十分亲热。又抛声调噪,要他晓得。那吕使君乖巧之人,颇解其意,只碍着是同袍间,一时也下不得手。谁知那孺人,或是露半面,或是露全身,眉来眼去,恨不得一把抱了他进来。日间眼里火了,没处泄得,但是想起,只做大秀不着,不住的要干事。弄得元广一丝两气,支持不过,疾病上了身子。吕使君越来侯问殷勤,晓夜无间。趁此就与董孺人眉目送情,两下做光,已此有好儿分了。

  zhōu dào lín ān,dǒng yuán guǎng bìng bù néng qǐ。lǚ shǐ jūn fēn fù zì jǐ chuán shàng dào:" dǒng yé shì wǒ tōng jiā,jì rán bìng zài chuán shàng,shǎng qù bù dé,lián wǒ xíng lǐ yě bù bì fā shàng àn,zhī zài chuán zhōng xià zhe,zǎo wǎn kě yǐ zhào guǎn。wǒ suǒ zài gōng shì,tái jìn chéng qù gòu dàng bà le。" guò le liǎng rì,dǒng yuán guǎng bì jìng sǐ le。lǚ shǐ jūn chū shēn tì tā jīng jì sāng shì,fán yǒu xiāng jiāo lái diào de,zhǐ shuō:" tōng jiā qíng zhòng,yīng de dài láo。" lái wǎng de rén jǐn duō zàn tàn tā gāo yì chū rù,jīn shí hǎn yǒu!nà xiǎo de tā zì yǒu yī fù dù cháng cáng zài lǐ tou,bù yú rén zhī dào de。zhèng shì:

 舟到临安,董元广病不能起。吕使君分付自己船上道:”董爷是我通家,既然病在船上,上去不得,连我行李也不必发上岸,只在船中下着,早晚可以照管。我所在公事,抬进城去勾当罢了。”过了两日,董元广毕竟死了。吕使君出身替他经纪丧事,凡有相交来吊的,只说:“通家情重,应得代劳。”来往的人尽多赞叹他高义出入,今时罕有!那晓得他自有一副肚肠藏在里头,不与人知道的。正是:

  zhōu gōng kǒng jù liú yán rì,wáng mǎng qiān gōng xià shì shí。

 周公恐惧流言日,王莽谦恭下士时。

  jiǎ ruò dāng shí shēn biàn sǐ,yī shēng zhēn wěi yǒu shéi zhī?

 假若当时身便死,一生真伪有谁知?

  lǚ shǐ jūn yǔ dǒng rú rén jì yì dào:" ráo zhōu jiā xiāng yòu yuǎn,shǔ zhōng xìn xī nán tōng,lìng gōng guān jiù bù rú jiù zài lín ān quán qiě zé dì ān zàng。tā nián qīn dīng jí huì le,bié zuò dào lǐ。" shāng liáng yǐ dìng,yě dōu shì lǚ shǐ jūn bǎi bō。yī miàn jiāng guān jiù ān dùn tíng dāng,shì tǐ yǐ wán。rú rén shì lǐng yuán guǎng qián qī yí nǚ,chū lái bài xiè shǐ jūn。rú rén dào:" wáng shī bù xìng,ruò fēi dà rén zhōu quán liào lǐ,zhàng qiè qióng qióng mǔ zǐ,zěn néng gōu wáng fū rén tǔ?zhēn nǎi shì gǔ ròu zhī ēn yě。" shǐ jūn dào:" xià guān yí lù gǎn méng lìng gōng bù qì,tōng jiā wǎng lái,zhèng yào jiǔ yuǎn xiāng chǔ,qǐ zhī yī dàn qì piē?kè tú wú rén liào lǐ,cǐ zì shì xià guān shēn shàng zhī shì。xiǎo xiǎo chū lì,hé zú chēng xiè!zhǐ shì bìn shì yǐ bì,ér jīn rú rén hái shì zuò hé xíng zhǐ?" rú rén dào:" wáng shī jiā kǒu jǐn zài chuān zhōng,qiè shēn yě shì chuān zhōng rén,cǐ jiān bìng wú qīn qī kě tóu,zhǐ suǒ yuán huí dào chuān zhōng qù。zhǐ shì lù tú tiáo dì,qióng qióng mǔ zǐ,wú kě yǐ kào,cùn bù nán xíng,rú hé shì hǎo?" shǐ jūn péi xiào dào:" rú rén bù bì yōu lǜ,xià guān gōng shì gòu dàng yī wán,yě yào jí huí chuān zhōng,biàn dāng xiāng péi tóng wǎng。zhǐ wàng rú rén wù xián qì zú yǐ!" rú rén yě hán xiào dào:" guǒ dé rú cǐ tí chè,huán xiāng bǎi rì,cùn xīn gǎn jī,qǐ gǎn wàng bào!" shǐ jūn dài zhe xiào,diū gè yǎn sè dào:" qiě kàn rú rén bào fǎ hé rú?" liǎng rén zhī yán jù gè yǒu yì,bǐ cǐ xīn zhào。zhǐ shì gè zì yì zhī guān chuán,rén yǎn yòu duō,xìng jí bù biàn zuò shǒu jiǎo,zhǐ hǎo yàn gàn tuò ér yǐ。yǒu yì zhī shāng diào cuò hú lú dān dào zhè nán guò de guāng jǐng:

 吕使君与董孺人计议道:“饶州家乡又远,蜀中信息难通,令公棺柩不如就在临安权且择地安葬。他年亲丁集会了,别作道理。”商量已定,也都是吕使君摆拨。一面将棺柩安顿停当,事体已完。孺人事领元广前妻遗女,出来拜谢使君。孺人道:“亡失不幸,若非大人周全料理,账妾茕茕母子,怎能勾亡夫人土?真乃是骨肉之恩也。”使君道:“下官一路感蒙令公不弃,通家往来,正要久远相处,岂知一旦弃撇?客途无人料理,此自是下官身上之事。小小出力,何足称谢!只是殡事已毕,而今孺人还是作何行止?”孺人道:“亡失家口尽在川中,妾身也是川中人,此间并无亲戚可投,只索原回到川中去。只是路途迢递,茕茕母子,无可倚靠,寸步难行,如何是好?”使君陪笑道:“孺人不必忧虑,下官公事勾当一完,也要即回川中,便当相陪同往。只望孺人勿嫌弃足矣!”孺人也含笑道:“果得如此提掣,还乡百日,寸心感激,岂敢忘报!”使君带着笑,丢个眼色道:“且看孺人报法何如?”两人之言俱各有意,彼此心照。只是各自一只官船,人眼又多,性急不便做手脚,只好咽干唾而已。有一只《商调·错葫芦》单道这难过的光景:

  liǎng qíng rén,gè yī zhōu。zǒng chūn xīn bù zì yóu,zhǐ luò de shuāng fēi hú dié mèng zhuāng zhōu。huó yuān jiā yóu rán bù jù tóu,yòu bù zhī jǐ shí xiāo shòu?dǐ duō shǎo yǎn chuān cháng duàn wèi qiān。

 两情人,各一舟。总春心不自由,只落得双飞蝴蝶梦庄周。活冤家犹然不聚头,又不知几时消受?抵多少眼穿肠断为牵。

  què shuō nà lǚ shǐ jūn zhǐ wèi yào yíng gōu zhè dǒng rú rén,bǎ zì jiā gōng shì zǎn gàn qǐ le,yī miàn zhī chí dòng shēn。liǎng zhǐ chuán sī bāng zhe yí lù ér xíng,qián qián hòu hòu,zhǐ gé zhe yíng yíng yī shuǐ。dào le yí gè mǎ tóu shàng,dǒng rú rén zhěng gè zhe yī xí jiǔ,yǐ xiè xiào wéi míng,dān qǐng zhe lǚ shǐ jūn。lǚ shǐ jūn wén zhào,qiān huān wàn xǐ,dǎ bàn dé shí fēn qiào zhuō,qū guò chuán lái。rú rén xiào róng kě jū,yíng jìn cāng lǐ,yī kǒu chēng xiè。sān bēi chá bà,ān le xí,dōng xī duì zuò le,xiǎo nǚ ér zài rú rén jiān xià dǎ héng zuò zhe。nà nǚ ér zhǐ dé shí lái suì,wèi zhī shèn me tóu nǎo,jiàn fù qīn zài shí wǎng lái de,zhǐ shuō dào kě yǐ tóng zuò chī jiǔ de le。chuán shàng wài shuǐ de rén,jiàn tā men shuō de duō shì yī kǒu xiāng tán,yòu jiàn rì zhú wǎng lái shén mì,wú fēi shì guān zhe zhì qīn de gòu dàng,nà guǎn qí zhōng jiù lǐ?shuí xiǎo de jiè jiǔ wéi míng,zhèng hǎo liǎng xià zuò guāng de shí jié。zhèng shì: chá wèi huā bó shì,jiǔ shì sè méi rén。liǎng rén yǐn jiǔ zhōng jiān,yán lái yǔ qù,méi mù sòng qíng,yòu bù xū yòng zhe mǎ pō liù,jìng shì zì jiā qù miàn dǎ huà,yǒu shén me bù chéng de shì?zhǐ shì ěr mù zhòng duō,yě yào zhē shì xiē gè。kàn kàn yuè sè yǐ shàng,zhǐ de qǐ shēn zuò bié。shǐ jūn dào:" cōng cōng bié qù,rú rén wǎn jiān jì mò,rú hé xiāo qiǎn?" rú rén huì yì,dá dào:" zhǐ hǎo dú zì gě tuī chuāng kàn yuè ěr。" shǐ jūn xiǎo de yì sī xǔ tā le,yě huí dào:" yuè sè guǒ hǎo,dú shuì bù wěn,yě dài yào kāi chuāng wán yuè,bù kě gū fù cǐ qīng guāng yě。" nǐ kàn liǎng rén zhī yán,jǐn duō yǒu yì,yí gè shuō kāi chuāng,yí gè shuō tuī chuāng,fēn míng yuē dìng wǎn jiān chuāng nèi zǒu guò xiāng huì le。

 却说那吕使君只为要营勾这董孺人,把自家公事趱干起了,一面支持动身。两只船厮帮着一路而行,前前后后,止隔着盈盈一水。到了一个马头上,董孺人整各着一席酒,以谢孝为名,单请着吕使君。吕使君闻召,千欢万喜,打扮得十分俏倬,趋过船来。孺人笑容可掬,迎进舱里,一口称谢。三杯茶罢,安了席,东西对坐了,小女儿在孺人肩下打横坐着。那女儿止得十来岁,未知甚么头脑,见父亲在时往来的,只说道可以同坐吃酒的了。船上外水的人,见他们说的多是一口乡谈,又见日逐往来甚密,无非是关着至亲的勾当,那管其中就里?谁晓得借酒为名,正好两下做光的时节。正是:茶为花博士,酒是色媒人。两人饮酒中间,言来语去,眉目送情,又不须用着马泊六,竟是自家觑面打话,有什么不成的事?只是耳目众多,也要遮饰些个。看看月色已上,只得起身作别。使君道:”匆匆别去,孺人晚间寂寞,如何消遣?”孺人会意,答道:”只好独自个推窗看月耳。”使君晓得意思许他了,也回道:”月色果好,独睡不稳,也待要开窗玩月,不可辜负此清光也。”你看两人之言,尽多有意,一个说开窗,一个说推窗,分明约定晚间窗内走过相会了。

  shǐ jūn dào le zì jiā chuán zhōng,jiào xīn fù jiā tóng fēn fù chuán shàng:" yào liǎng chuán xiāng bìng bāng zhe,guān cāng xiāng duì,kě yǐ zhào guǎn。" chuán shàng shuǐ shǒu tīng yī fēn fù,jí bǎ liǎng chuán jǐn jǐn tiē zhe zhù le。rén jìng zhī hòu,shǐ jūn qiāo qiāo qǐ shēn,bǎ zì jǐ chuán cāng lǐ chuāng qīng tuī kāi lái,kàn nà duì chuán shí jié,cāng lǐ xiǎo chuāng xū yǎn。shǐ jūn zài duì chuāng ké sòu yī shēng,nà biān bǎ liǎng shàn xiǎo chuāng yī qí kāi le。yuè guāng zhī zhōng,lòu chū shēn miàn,zhèng shì rú rén dú zì gě zài nà li。shǐ jūn máng máng tiào guò chuán lái,zhè lǐ rú rén yě bù duǒ shǎn。liǎng xià xiāng wēi xiāng bào,jìng dào fáng cāng zhōng chuáng shàng,gàn nà huà r qù le: yí gè xīn guǎ de wén jūn,zhèng yào xiàng rú bǔ kōng yí gè dú jū de sòng yù,zhuān dài lín nǚ chéng shuāng。yí gè shì bù xì zhī zhōu,suí rén qiān wǎn yí gè rú zhōng liú zhī yī,wéi wǒ dàng yáo。shā biān yīng péng hǎo tóng yǎn,shuǐ dǐ yuān yāng kān bǐ lè。

 使君到了自家船中,叫心腹家童分付船上:“要两船相并帮着,官舱相对,可以照管。”船上水手听依分付,即把两船紧紧贴着住了。人静之后,使君悄悄起身,把自己船舱里窗轻推开来,看那对船时节,舱里小窗虚掩。使君在对窗咳嗽一声,那边把两扇小窗一齐开了。月光之中,露出身面,正是孺人独自个在那里。使君忙忙跳过船来,这里儒人也不躲闪。两下相偎相抱,竟到房舱中床上,干那话儿去了:一个新寡的文君,正要相如补空;一个独居的宋玉,专待邻女成双。一个是不系之舟,随人牵挽;一个如中流之揖,惟我荡摇。沙边鹦鹏好同眼,水底鸳鸯堪比乐。

  yún yǔ jì bì,shǐ jūn dào:" zài xià yǔ rú rén wú yì xiāng féng,qǐ zhī dé xié sù yuàn?sān shēng zhī xìng yě!" rú rén dào:" qián rì piē jiàn jūn zǐ,yǐ shǐ qiè bù shèng dòng niàn。hòu lái wáng shī zāo biàn,duō gǎn zhōu quán。nǚ liú zhī bèi,wú kě bié bào,jīn rì bào yǐ cǐ shēn。yuàn wù yǐ qiè zì xiàn wèi xián,tā rì xiāng qì,shǐ qī shī wàng ěr。" shǐ jūn dào:" chéng zi bù qì,qiě zì huān yú,bù bì duō lǜ。" zì cǐ cháo yǐn ér chū,guà yǐn ér rù,rì yǐ wéi cháng,suī wài biān yǒu rén zhī dào,yě bù gù le。yī kǒu zhèng huān lè jiān,shǐ jūn hū rán cháng tàn dào:" mù xià xìng de tóng lù ér xíng,qiě xǐ shǔ dào shàng yuǎn,hái yǒu jǐ shí。ruò yí dào bǐ dì,nǐ zì yǒu jiā,wǒ zì yǒu shì,qǐ néng cháng yǒu cǐ lè zāi!" rú rén dào:" bú shì zhè yàng shuō,qī shī jì shēn wáng,yòu wú ér nǚ,ruò dào hàn zhōu,huò kǒng qīn shǔ jū ài。jīn zài tú zhōng,wéi qiè dé yǐ zì zhǔ,jiù cǐ gǎi jià cóng jūn,bú dào nà dǒng jiā qù le,shuí rén jìn dé wǒ lái?" shǐ jūn wén yán,bù shèng xīn xìng dào:" ruò dé rú cǐ,zú gǎn hòu qíng,zài xià yì zhōu chéng dū pí xiàn zì yǒu tián zhái zhuāng fáng,jǐn kě jū zhù。nà shi cǐ jiān qù de biàn dào,dào de nà lǐ,wǒ jiē nǐ shǎng qù zhù le,dǎ fā le zhè liǎng zhǐ chuán。dǒng jiā rén yuàn suí de,jiù děng tā suí nǐ zhù le bù yuàn de,tīng tā dào hàn zhōu qù,huò gè zì sàn qù。hàn zhōu yòu yuǎn,liào nà biān duō shì gū guǎ zhī rén,shuí guǎn dé dào zhè lǐ de shì?tǎng yǒu rén shuō huà,zhǐ shuō nǐ zāo sàng zài tú,wǒ yǐ lǐ pìn wèi wài shì le,què yě wú nài wǒ hé!" rú rén dào:" zhè gè cái shì cháng yuǎn jì jiào。zhǐ shì wǒ shēn biān hái yǒu zhè xiǎo nī zǐ,shì qián shì zhù shì suǒ shēng,jīn zhè gè què yóu qù chù,yě shì yī lèi。" shǐ jūn dào:" zhè gè yī fà bù dǎ jǐn,mù xià hái xiǎo,qiě liú zài shēn biān yǎng zhe。rì hòu yǒu rén fǎng zhe,hái le tā qù。méi rén lái fǎng,děng zhǎng dà le,bù jū nà lǐ zhuó luò le biàn shì,hé zú wèi ài?"

 云雨既毕,使君道:“在下与孺人无意相逢,岂知得谐夙愿?三生之幸也!”孺人道:“前日瞥见君子,已使妾不胜动念。后来亡失遭变,多感周全。女流之辈,无可别报,今日报以此身。愿勿以妾自献为嫌,他日相弃,使妻失望耳。”使君道:“承子不弃,且自欢娱,不必多虑。”自此朝隐而出,挂隐而入,日以为常,虽外边有人知道,也不顾了。一口正欢乐间,使君忽然长叹道:“目下幸得同路而行,且喜蜀道尚远,还有几时。若一到彼地,你自有家,我自有室,岂能常有此乐哉!”孺人道:“不是这样说,妻失既身亡,又无儿女,若到汉洲,或恐亲属拘碍。今在途中,惟妾得以自主,就此改嫁从君,不到那董家去了,谁人禁得我来?”使君闻言,不胜欣幸道:“若得如此,足感厚情,在下益州成都郫县自有田宅庄房,尽可居住。那是此间去的便道,到得那里,我接你上去住了,打发了这两只船。董家人愿随的,就等他随你住了;不愿的,听他到汉州去,或各自散去。汉州又远,料那边多是孤寡之人,谁管得到这里的事?倘有人说话,只说你遭丧在途,我已礼聘为外室了,却也无奈我何!”孺人道:“这个才是长远计较。只是我身边还有这小妮子,是前室祝氏所生,今这个却尤去处,也是一累。”使君道:“这个一发不打紧,目下还小,且留在身边养着。日后有人访着,还了他去。没人来访,等长大了,不拘那里着落了便是,何足为碍?”

  liǎng rén yí lù shāng liáng de tíng tíng dāng dāng,dào le nà xiàn,guǒ rán liǎng chuán shàng dōng xī jìn qíng bān shǎng qù zhù le。kě xī dǒng jiā zhú shān yī rèn xiàn lìng,suǒ yǒu huàn zī lián qī nǚ,duō shǔ zhī tā rén。suí lái de jiā rén yě jǐn yǒu bù píng de,què jiàn zhǔ mǔ yǐ suí shùn le,lǚ shǐ jūn yòu shì gè guān huàn,shuí rén gǎn yú rén zhēng xián?zhǐ yǒu qì bù fú bù qíng yuàn de,dāng xià sì sàn ér qù。lǚ shǐ jūn suī rán dé le zhè yī shǒu pián yí,yě bèi zhè yī gān qù de rén gè chù bǎ zhè shì bō yáng kāi le。dàn shì wén de de,yǔ jiù shí chēng zàn tā gāo yì de,jǐn duō jī tā méi xíng zhǐ,bǐ bó qí rén。zhì yú dǒng jiā guān qīn de jiàn shuō zhe zhè huà,yī fà qiè chǐ tòng hèn,zì bù bì shuō le。

 两人一路商量的停停当当,到了那县,果然两船上东西尽情搬上去住了。可惜董家竹山一任县令,所有宦资连妻女,多属之他人。随来的家人也尽有不平的,却见主母已随顺了,吕使君又是个官宦,谁人敢与人争衔?只有气不伏不情愿的,当下四散而去。吕使君虽然得了这一手便宜,也被这一干去的人各处把这事播扬开了。但是闻得的,与旧时称赞他高谊的,尽多讥他没行止,鄙薄其人。至于董家关亲的见说着这话,一发切齿痛恨,自不必说了。

  dǒng jiā guān qīn de,mò rú zhù shì zuì qiè。tā liǎng shì jià yǔ dǒng jiā。yǒu hǎo xiē chū shì de zài wài,jǐn duō shì tā fū rén měi dì xiōng shū zhí zhī chēng。yǒu yí gè zhù cì qiān,zài cháo wèi guān,tā zhèng shì dǒng yuán guǎng de qī xiōng。xiǎng zhe dǒng shì yī jiā piāo líng sì sàn,yuán guǎng qī nǚ bèi rén zhàn jù,yì qiě bù zhī qù xiàng,rì yè xì xīn。qí shí xiāng zhōng wáng gōng sù gōng dào sì chuān zuò zhì shǐ,tuō tā zài suǒ shǔ dì fāng fǎng xún。dào lǐ liáo kuò,shéi zhī xià luò?qián dào chū nián,zhù cì qiān rèn mù zhōu dà shǒu,jiù chú lì lù yùn shǐ。nà lǚ shǐ jūn zhèng bǔ zhe jiā zhōu zhī quē,gāi lái yǔ zhù cì xǐ jiāo dài。lǚ shǐ jūn xiǎo de cì qiān shì dǒng jiā qián qī zhī zú,tā gàn le nà jiàn duǎn xíng zhī shì,zěn yǒu dǎn qì jiàn tā?qiān yán jī liú,bù gǎn qián lái dào rèn。zhù cì ān yě hèn zhe lǚ shǐ jūn shì qín shòu yī děng rén,xīn lǐ yǐ bù dé bú jiàn tā,chèn tā wèi lái,bǎ yìn huǎn jiě xiè,jiāo yǔ liáo guān quán shí shōu zhe,jìng zì qù le。lǚ shǐ jūn dào de rèn shí,yě jiù yǒu rén xún tā bié chù shì fēi,dàn shàng yī běn,cháo tíng zhèn nù,láng bèi ér qù。

 董家关亲的,莫如祝氏最切。他两世嫁与董家。有好些出仕的在外,尽多是他夫人每弟兄叔侄之称。有一个祝次骞,在朝为官,他正是董元广的妻兄。想着董氏一家飘零四散,元广妻女被人占据,亦且不知去向,日夜系心。其时乡中王恭肃公到四川做制使,托他在所属地方访寻。道里辽阔,谁知下落?乾道初年,祝次骞任幕州大守,就除利路运使。那吕使君正补着嘉州之缺,该来与祝次喜交代。吕使君晓得次骞是董家前妻之族,他干了那件短行之事,怎有胆气见他?迁延稽留,不敢前来到任。祝次安也恨着吕使君是禽兽一等人,心里已不得不见他,趁他未来,把印缓解卸,交与僚官权时收着,竟自去了。吕使君到得任时,也就有人寻他别处是非,弹上一本,朝廷震怒,狼狈而去。

  zhù cì qiān wǎng zài sì chuān lù shàng zuò le yī fān de guān,jìng bù céng fǎng dé shēng nǚ ér de xiāo hào,xīn zhōng cháng shí bào hèn。yě shì rén yǒu bù liǎo zhī yuàn,tiān yì bì rán shēng chū qiǎo lái。zhí dào qián dào bǐng xū nián jiān,cì qiān zhī zǐ zhù dōng lǎo,míng zhèn hēng,yòu zuò le sì chuān zǒng gàn zhī zhí。shòu le xí wén,qián wǎng chéng dū gōng gàn,dào jīng mián zhōu。mián zhōu dà shǒu wú zhòng guǎng chū lái yíng zhe,zhì jiǔ xiāng kuǎn。zhòng guǎng yuán shì dài zhì xué shì chū shēn,jí shì fēng liú wén cǎi de rén。shì rì jùn zhōng kāi yàn,fán shì yīng de chéng zhí de chāng yōu wú yī bù jí。dōng lǎo zuò jiān,kàn jiàn hù chuán páng biān lì zhe yí gè jì nǚ,zī tài tián yǎ,wǎn rán guī gé zhōng rén,jué wú yì diǎn qīng kuáng zhī dù。dōng lǎo zhù mù bù shùn,kàn gōu duō shí,què hǎo duì zhōng xíng shǒu dào miàn qián lái zhēn jiǔ,dōng lǎo qiě bù jiē tā de jiǔ,zhǐ zhe nà hù chuán páng biān de jì nǚ wèn tā dào:" zhè gè rén shì nà gè?" xíng shǒu xiào dào:" guān rén xǐ tā me?" dōng lǎo dào:" bú shì xǐ tā,wǒ kàn tā yǒu hǎo xiē yǔ nǐ men bù tóng chǔ,xīn zhōng yí guài,gù cǐ wèn nǐ。" xíng shǒu dào:" tā jiào dé xuē qiàn。" dōng lǎo zhèng yào xì wèn,wú tài shǒu zǒu chū xí lái,zhēn zhe jù gōng lái quàn,dōng lǎo zhǐ de zhù le huà tóu,jiē zhe tài shǒu shǒu zhōng zhī jiǔ,fàng xià xí jiān,què tuī cí dào:" jiàn liàng shí bù néng yǐn,zhǐ kě xiǎo bēi shì xìng。" tài shǒu kàn jiàn xíng shǒu zhèng zài páng biān,jiù zhǐ zhe jù gōng fēn fù dào:" nǐ kě zài cǐ fèng zhe zǒng gàn,shì bì yào zǒng gàn yǐn gàn,bù rán jiù yào fá nǐ。" xíng shǒu xiào dào:" bù xū fá xiǎo de,ruò yào zǒng gàn duō yǐn,zhǐ jiào xuē qiàn lái fèng,zì rán háo bù tuī cí。" wú tài shǒu yě xiào dào:" shuō de gǔ guài,xiǎng shì zǒng gàn céng yǔ tā xiāng shí me?" dōng lǎo dào:" zhèn hēng cóng lái bù céng dào dà fǔ zhè lǐ,hé yóu de yǔ cǐ bèi xiāng jiē?" tài shǒu fǎn wèn xíng shǒu dào:" zhè děng,nǐ wèi hé zhè bān shuō?" xíng shǒu dào:" shì jiān zǒng gàn yīn yīn wèn jí,hǎo shēng chuí qíng yú tā。" dōng lǎo dào:" shì cái xiè dùn zhī jiān,jiàn tā biāo gé,rú yě hè zài jī qún。jù xià guān kàn qǐ lái,bù xiàng shì gè zhōng zhī rén,xīn lǐ yí huò,suǒ yǐ zài cǐ xún wèn tā wéi shǒu de,qǐ guān yǒu shèn bié yì lái?" tài shǒu dào:" jì rán rú cǐ,zhǐ jiào xuē qiàn shì zài zǒng gàn xí páng quàn jiǔ bà le。"

 祝次骞枉在四川路上作了一番的官,竟不曾访得甥女儿的消耗,心中常时抱恨。也是人有不了之愿,天意必然生出巧来。直到乾道丙戌年间,次骞之子祝东老,名震亨,又做了四川总干之职。受了檄文,前往成都公干,道经绵州。绵州大守吴仲广出来迎着,置酒相款。仲广原是待制学士出身,极是风流文采的人。是日郡中开宴,凡是应得承直的娼优无一不集。东老坐间,看见户椽旁边立着一个妓女,姿态恬雅,宛然闺阁中人,绝无一点轻狂之度。东老注目不瞬,看勾多时,却好队中行首到面前来斟酒,东老且不接他的酒,指着那户椽旁边的妓女问他道:“这个人是那个?”行首笑道:“官人喜他么?”东老道:“不是喜他,我看他有好些与你们不同处,心中疑怪,故此问你。”行首道:“他叫得薛倩。”东老正要细问,吴太守走出席来,斟着巨觥来劝,东老只得住了话头,接着太守手中之酒,放下席间,却推辞道:“贱量实不能饮,只可小杯适兴。”太守看见行首正在旁边,就指着巨觥分付道:“你可在此奉着总干,是必要总干饮干,不然就要罚你。”行首笑道:“不须罚小的,若要总干多饮,只叫薛倩来奉,自然毫不推辞。”吴太守也笑道:“说得古怪,想是总干曾与他相识么?”东老道:“震亨从来不曾到大府这里,何由得与此辈相接?”太守反问行首道:“这等,你为何这般说?”行首道:“适间总干殷殷问及,好生垂情于他。”东老道:“适才邂遁之间,见他标格,如野鹤在鸡群。据下官看起来,不象是个中之人,心里疑惑,所以在此询问他为首的,岂关有甚别意来?”太守道:“既然如此,只叫薛倩侍在总干席旁劝酒罢了。”

  xíng shǒu lǐng mìng,jiù huàn jiāng xuē qiàn lái shì zhe。dōng lǎo zhèng yào wèn tā lái lì,qià zhōng xià huái,mìng qǔ yí gè xiǎo wù zǐ cì tā zuò le,dī wèn tā dào:" wǒ kàn nǐ dìng rán bú shì fēng chén zhōng rén,wèi hé zài cǐ?" xuē qiàn bù gǎn dā yìng,zhǐ tàn kǒu qì,bǎ xián huà zhī wú guò qù。dōng lǎo yuè lái yuè yí xīn,guò huì yòu wèn dào:" nǐ kě shí duì wǒ shuō?" xuē qiàn zhǐ shì bù kāi kǒu,yào shuō yòu zhù le。dōng lǎo dào:" zhí shuō bù fáng。" xuē qiàn dào:" shuō yě wú gān,luò de xiū rén。" dōng lǎo dào:" nǐ jǐn shuō yǔ wǒ zhī dào,yān zhī wú yì?" xuē qiàn dào:" zūn guān pán wèn bù guò,bù gǎn bù shuō,qí shí shuō lái kě xiū。wǒ běn hǎo rén jiā ér nǚ,zǔ,fù jù céng zuò guān,suǒ zāo bù xìng,shī shēn rǔ dì。zhǐ shì qián shēng yè zhài suǒ qiàn,jīn shì cháng huán,shuō tā zěn de!" dōng lǎo cè rán dòng xīn dào:" rǔ zǔrǔ fù,mò bú shì hàn zhōu zhī zhōu,zhú shān zhī xiàn me?" xuē qiàn dà jīng,kū jiāng qǐ lái dào:" guān rén rú hé dé zhī?" dōng lǎo dào:" guǒ ruò shì qíng dào:" shuō yě wú gān,luò de xiū rén。" dōng lǎo dào:" nǐ jǐn shuō yǔ wǒ zhī dào,yān zhī wú yì?" xuē qiàn dào:" zūn guān pán wèn bù guò,bù gǎn bù shuō,qí shí shuō lái kě xiū。wǒ běn hǎo rén jiā ér nǚ,zǔfù jù céng zuò guān,suǒ zāo bù xìng,shī shēn rǔ dì。zhǐ shì qián shēng yè zhài suǒ qiàn,jīn shì cháng huán,shuō tā zěn de!" dōng lǎo cè rán,rǔ mǔ dāng xìng zhù le。" xuē qiàn dào:" hòu lái de shì jì mǔ,shēng shēn wáng mǔ zhèng shì xìng zhù。" dōng lǎo dào:" rǔ mǔ nǎi wǒ gū niáng yě,bù xìng zǎo wáng。wǒ wén nǐ yǔ jì mǔ liú luò yú wài,xún mì duō nián,jìng wú xiāo hào,bù qī xiè dùn yú cǐ。què wèi hé shī shēn jì jí?kě gè yǔ wǒ shuō。" xuē qiàn dào:" zì cóng fù qīn wáng hòu,jí yǒu lǚ shǐ jūn lái zhào guǎn sāng shì,yǔ tóng jì mǔ yí lù guī chuān。qǐ zhī dé dào chuān zhōng,jīng guò tā jiā mén shǒu,jìng zì jìn shì zhàn wéi jǐ yǒu,jì mǔ yǔ wǒ duō suí tā jū zhù duō nián,nà nián huài guān huí jiā,yù yù bù kuài,yī bìng ér wáng。zhè jì mǔ wú suǒ yǐ kào,biàn jiāng wǒ chū mài,dé le xuē mā liù shí qiān qián,suì rù jì jí,jīn yǐ shì yī nián duō le。zhuī xiǎng fù qīn wáng shí,nián jì suī xiǎo,yóu zài mù qián。qǐ zhī liú luò xiū rǔ,dào le zhè gè dì wèi!" yán bì,shī shēng dà kū,dōng lǎo bù jué yě kū jiāng qǐ lái。chū shí shuō huà dī wēi,zhòng rén jiàn tā jiāo tóu jiē ěr,jǐn jiàn dào wú fēi shì xiē tiáo qíng ròu má zhī tài,nà lǐ guǎn tā jiù lǐ?zhí jiàn liǎng rén duō kū zuò yī duī,fāng cái yī zuò jīng hài,jǐn lái jié wèn。dōng lǎo dào:" cǐ huà shén zhǎng,bú shì jīn rì lì tán kě jǐn,kuàng qiě hái yào fèi hǎo xiē zhōu zhé,gǎi rì dāng yǔ shǒu gōng xì shuō bà le。" tài shǒu yě yǒu xiē yí xīn,bù hǎo zài wèn。jiǔ bà gè sàn,dōng lǎo zì xiàng gōng guǎn zhōng xiē sù qù le。

 行首领命,就唤将薛倩来侍着。东老正要问他来历,恰中下怀,命取一个小杌子赐他坐了,低问他道:“我看你定然不是风尘中人,为何在此?”薛倩不敢答应,只叹口气,把闲话支吾过去。东老越来越疑心,过会又问道:“你可实对我说?”薛倩只是不开口,要说又住了。东老道:“直说不妨。”薛倩道:“说也无干,落得羞人。”东老道:“你尽说与我知道,焉知无益?”薛倩道:“尊官盘问不过,不敢不说,其实说来可羞。我本好人家儿女,祖,父俱曾做官,所遭不幸,失身辱地。只是前生业债所欠,今世偿还,说他怎的!”东老恻然动心道:“汝祖、汝父,莫不是汉州知州,竹山知县么?”薛倩大惊,哭将起来道:“官人如何得知?”东老道:“果若是情道:“说也无干,落得羞人。”东老道:“你尽说与我知道,焉知无益?”薛倩道:“尊官盘问不过,不敢不说,其实说来可羞。我本好人家儿女,祖、父俱曾做官,所遭不幸,失身辱地。只是前生业债所欠,今世偿还,说他怎的!”东老恻然,汝母当姓祝了。”薛倩道:“后来的是继母,生身亡母正是姓祝。”东老道:“汝母乃我姑娘也,不幸早亡。我闻你与继母流落于外,寻觅多年,竟无消耗,不期邂遁于此。却为何失身妓籍?可各与我说。”薛倩道:“自从父亲亡后,即有吕使君来照管丧事,与同继母一路归川。岂知得到川中,经过他家门首,竟自尽室占为己有,继母与我多随他居住多年,那年坏官回家,郁郁不快,一病而亡。这继母无所倚靠,便将我出卖,得了薛妈六十千钱,遂入妓籍,今已是一年多了。追想父亲亡时,年纪虽小,犹在目前。岂知流落羞辱,到了这个地位!”言毕,失声大哭,东老不觉也哭将起来。初时说话低微,众人见他交头接耳,尽见道无非是些调情肉麻之态,那里管他就里?直见两人多哭做一堆,方才一座惊骇,尽来诘问。东老道:“此话甚长,不是今日立谈可尽,况且还要费好些周折,改日当与守公细说罢了。”太守也有些疑心,不好再问。酒罢各散,东老自向公馆中歇宿去了。

  xuē qiàn dào de jiā lǐ,bǎ xí jiān shì tǐ duì xuē mā shuō dào:" zǒng gàn guān fǔ shì wǒ qīn juàn,jīn rì shuō qǐ,yǐ zì cóng zhàng。míng rì kě dào tā yù guǎn yī jiàn,bì yǒu chū gé shǎng cì。" xuē mā qiān huān wàn xǐ。dào le dì èr rì,xuē mā shuài lǐng le xuē qiàn,lái dào zǒng gàn guǎn shè qián qiú jiàn。zhù dōng lǎo jiàn shuō,jí jiào fàng tā mǔ zǐ jìn lái。zhèng yào yǔ tā xì huà,zhī jiàn bào shuō tài shǒu wú zhòng guǎng yě lái le。dōng lǎo xiào duì xuē qiàn zāo:" lái de zhèng hǎo。" xuē qiàn mǔ zǐ duō wèi zhī qí yì。tài shǒu xià de jiào,xuē qiàn zǒu guò qù xiān kòu le tóu。tài shǒu xiào dào:" zuó rì kū dé bù gōu,jīn rì yòu lái bǔ me?" dōng lǎo dào:" zhèng yào jiàn shǒu gōng shuō zuó rì kū de yuán gù,cǐ zi zhī fù dǒng yuán guǎng nǎi zhú shān zhī xiàn,zǔ fù zhòng chén shì hàn zhōu tài shǒu,liǎng shì yì guān zhī hòu。zhǐ yīn zǔ sǐ hàn zhōu,fù yòu sǐ yú dū xià。qī nǚ suí zài zhōu cì,suǒ yù fěi rén,liú luò dào cǐ dì wèi。qǐ qiú shǒu gōng jí wèi chú qù lè jí。" tài shǒu cè rán dào:" yuán lái rú cǐ!chú jí zài xià guān suǒ sī,qí wèi yì shì。dàn chú jí zhī hòu,cǐ nǚ bì jìng rú hé?ruò míng gōng yǒu yì,dāng wèi xiào láo。" dōng lǎo dào:" bú shì zhè huà,cǐ nǚ zhī mǔ jí shì xià guān zhī gū,xià guān zhèng yǔ cǐ nǚ wèi dí biǎo xiōng mèi。jīn jì xiāng yù,bì xū zé gè liáng rén jià yǔ tā,yǐ le qí zhōng shēn。dàn xià guān shàng yǒu gōng shì xū qù,yī shí wèi dé biàn yǒu zhè yàng còu qiǎo de。yú yì yù jiāng cǐ nǚ zàn tuō zhī zūn fū rén chù ān dùn jǐ shí,xià guān qiě dào chéng dū wǎng huí yī fān。dài cǐ xíng suǒ de zhū tái jí zhū jùn kuì yí lù jìn zhī wù,xī jiāng lái wèi cǐ nǚ de jià zī。màn màn jiǎn xuǎn yí gè jiā xù yǔ tā,yě wán wǒ zuò qīn juàn de xīn shì。" tài shǒu xiào dào:" tiān xià yì shì,qǐ kě ràng gōng yī rén zuò jǐn le?wǒ yě dāng chū èr shí wàn qián wèi zhù。" dōng lǎo dào:" shǒu gōng rú cǐ gāo yì,cǐ nǚ bù xìng zhōng dà xìng yǐ!" dāng xià fēn fù xuē qiàn:" suí zhe wú tài shǒu dào yá zhōng nǎi nǎi chù zhù zhe,děng wǒ lái shí zài chù。" tài shǒu dài zhě zì qù。dōng lǎo jiào xuē mā guò lái,xiān shǎng le tā shí qiān qián,shuō dào:" xuē qiàn shēn jià zài wǒ shēn shàng,jiā lì hái nǐ。" xuē mā jiàn le shì guān fǔ zuò zhǔ,zěn gǎn yǒu wéi?zhǐ de qī qī liáng liáng zì qù le。dōng lǎo yī miàn wǎng chéng dū bù tí。

 薛倩到得家里,把席间事体对薛妈说道:“总干官府是我亲眷,今日说起,已自从帐。明日可到他寓馆一见,必有出格赏赐。”薛妈千欢万喜。到了第二日,薛妈率领了薛倩,来到总干馆舍前求见。祝东老见说,即叫放他母子进来。正要与他细话,只见报说太守吴仲广也来了。东老笑对薛倩遭:“来得正好。”薛倩母子多未知其意。太守下得轿,薛倩走过去先叩了头。太守笑道:“昨日哭得不勾,今日又来补么?”东老道:“正要见守公说昨日哭的缘故,此子之父董元广乃竹山知县,祖父仲臣是汉州太守,两世衣冠之后。只因祖死汉州,父又死于都下。妻女随在舟次,所遇匪人,流落到此地位。乞求守公急为除去乐籍。”太守恻然道:“元来如此!除籍在下官所司,其为易事。但除籍之后,此女毕竟如何?若明公有意,当为效劳。”东老道:“不是这话,此女之母即是下官之姑,下官正与此女为嫡表兄妹。今既相遇,必须择个良人嫁与他,以了其终身。但下官尚有公事须去,一时未得便有这样凑巧的。愚意欲将此女暂托之尊夫人处安顿几时,下官且到成都往回一番。待此行所得诸台及诸郡馈遗路赆之物,悉将来为此女的嫁资。慢慢拣选一个佳婿与他,也完我做亲眷的心事。”太守笑道:“天下义事,岂可让公一人做尽了?我也当出二十万钱为助。”东老道:“守公如此高义,此女不幸中大幸矣!”当下分付薛倩:“随着吴太守到衙中奶奶处住着,等我来时再处。“太守带者自去。东老叫薛妈过来,先赏了他十千钱,说道:“薛倩身价在我身上,加利还你。”薛妈见了是官府做主,怎敢有违?只得凄凄凉凉自去了。东老一面往成都不题。

  qiě shuō wú tài shǒu dài dé xuē qiàn dào yá lǐ lái,jiào tā jiàn guò le fū rén,shuō le zhèi xiē yuán gù,jiào fū rén hǎo hǎo kàn dài tā,fū rén yīng yǔn le。wú tài shǒu zài yá lǐ,zǐ xì bǎ xuē qiàn jǔ dòng kàn le duō shí,jiàn tā réng shì mǎn miàn yōu chóu,bù xiē de tàn qì,xīn lǐ cǔn dào:" tā shì hǎo rén jiā nǚ ér,yī xiàng duò luò,nà bù dé yì shì guài tā bù dé de。jīn jì yǐ yù zhe biǎo xiōng xiāng tuō,shōu zài guān yá,tā yī dǎ diǎn jià rén,yǐ tí qiè zài hǎo chù le,wèi hé hái rú cǐ bù kuài?tā xīn zhōng bì jìng hái yǒu diào bù xià de shì。" jiào fū rén huǎn huǎn pán wèn tā gè xì,xuē qiàn chū shí bù kěn shuō,wú tài shǒu duì tā shuō:" bù jū yǒu shèn me xīn shì,zhǐ guǎn míng bái shuō lái,wǒ jiù yǔ nǐ zuò zhǔ。" xuē qiàn fāng cái shuō dào:" guān rén zài sān pán wèn,bù gǎn bù shuō,shuō lái yě shì wǎng rán de。" tài shǒu dào:" nǐ qiě shuō lái,kàn shì rú hé?" xuē qiàn dào:" zhàng qiè xīn zhōng shí shì yǒu yí ge rén fàng tā bù xià,suǒ yǐ bèi guān rén kàn pò le。" tài shǒu dào:" shì shèn me rén?" xuē qiàn dào:" qiè shēn suī zài yān huā zhī zhōng,nèi xiē fú làng zǐ dì,wèi cháng qīng xīn jiāo wǎng。zhǐ yǒu yí gè shū shēng,nián fāng ruò guàn,shàng wèi qǔ qī,céng dào qiè jiā wǎng lái,bǐ cǐ xiāng ài。tā yě xiǎo de qiè shēn chū yú liáng jiā,shēn jiā mǐn xù,yuè jué qíng nóng,dàn shì rù chéng,bì lái xiāng xù。tā jiā fù mǔ zhī dào,ná huí jiā qù tòng dǎ yī dùn,suǒ jìn zài shū fáng zhōng。yǐ hòu suī shì shí huò yǒu gè xìn lái,zài bù néng gōu jiàn tā yī miàn le。jīn jiā guān rén měi tái jǔ,ruò tuō lí le cǐ dì,liào cǐ shū shēng wú yuán zài huì,suǒ yǐ bù jué xīn zhōng xìng xìng,piē fàng bù kāi,qǐ zhī bèi guān rén kàn le chū lái!" tài shǒu dào:" nà gè shū shēng xìng shèn me?" xuē qiàn dào:" xìng shǐ,shì gè xiù cái,jiā zài xiāng jiān。" tài shǒu dào:" tā fù qīn shì shèn me rén?" xuē qiàn dào:" shì gè lǎo xué jiū。" tài shǒu dào:" tā duō shǎo jiā shì,qǔ dé nǐ qǐ me?" xuē qiàn dào:" yīn shì hán rú zhī jiā,nà shū shēng suī wǎng lái le jǐ fān,yuán zì lì liàng bù néng,pò fèi bù duō,zhǐ wéi qíng shàng nán shè,pín lái kàn qù。tā jiā jǐ zì dào pò huài le jiā sī,hěn xià jìn suǒ,zěn yǒu qián cái qǔ dé qiè shēn?" tài shǒu dào:" nǐ kàn de tā zuò rén rú hé?kě zhēn xīn dé yì tā fǒu?" xuē qiàn dào:" zuò rén shì gè zhōng chéng yǒu yú de,bú shì nèi xiē qīng bó shào nián,suǒ yǐ qī shēn yě shí fēn jìng ài。shéi zhī fǎn wèi qī shòu lěi,ér jīn jiù dé yì,yě méi chù shuō le。" shuō bà,zǎo yòu yǎn lèi luò jiāng chū lái。

 且说吴太守带得薛倩到衙里来,叫他见过了夫人,说了这些缘故,叫夫人好好看待他,夫人应允了。吴太守在衙里,仔细把薛倩举动看了多时,见他仍是满面忧愁,不歇的叹气,心里忖道:“他是好人家女儿,一向堕落,那不得意是怪他不得的。今既已遇着表兄相托,收在官衙,他一打点嫁人,已提挈在好处了,为何还如此不快?他心中毕竟还有掉不下的事。”教夫人缓缓盘问他各细,薛倩初时不肯说,吴太守对他说:”不拘有甚么心事,只管明白说来,我就与你做主。”薛倩方才说道:“官人再三盘问,不敢不说,说来也是枉然的。”太守道:“你且说来,看是如何?”薛倩道:“账妾心中实是有一个人放他不下,所以被官人看破了。”太守道:“是甚么人?”薛倩道:”妾身虽在烟花之中,那些浮浪子弟,未尝倾心交往。只有一个书生,年方弱冠,尚未娶妻,曾到妾家往来,彼此相爱。他也晓得妾身出于良家,深加悯恤,越觉情浓,但是入城,必来相叙。他家父母知道,拿回家去痛打一顿,锁禁在书房中。以后虽是时或有个信来,再不能勾见他一面了。今家官人每抬举,若脱离了此地,料此书生无缘再会,所以不觉心中悻悻,撇放不开,岂知被官人看了出来!”太守道:“那个书生姓甚么?”薛倩道:“姓史,是个秀才,家在乡间。”太守道:“他父亲是甚么人?”薛倩道:“是个老学究。”太守道:“他多少家事,娶得你起么?”薛倩道:“因是寒儒之家,那书生虽往来了几番,原自力量不能,破费不多,只为情上难舍,频来看觑。他家几自道破坏了家私,狠下禁锁,怎有钱财娶得妾身?”太守道:“你看得他做人如何?可真心得意他否?”薛倩道:“做人是个忠诚有余的,不是那些轻薄少年,所以妻身也十分敬爱。谁知反为妻受累,而今就得意,也没处说了。”说罢,早又眼泪落将出来。

  tài shǒu wèn dé míng bái,chū táng qù qiān le yī zhāng mì piào,chà yí gè gōng rén,bō yǔ yī pǐ kuài mǎ,jí qǔ mián zhōu xué shǐ xiù cái dào zhōu,yǒu guān sī gòu dàng,bù kě chí wù!gōng rén dé le mì piào,hú jiǎ hǔ wēi,chě zuò le yī chǎng huǒ jí shì tóu,máng xià xiāng lái,qiāo jìn shǐ jiā mén qù,jiāng zhū bǐ guān piào yǔ kàn,nǎi shì fǔ jiān qiǎn mǎ zhuī qǔ xiù cái,lì děng huí huà de gōng shì。shǐ jiā fù zǐ jīng dé dāi le,gè shè xiǎng chù。nà lǎo shǐ mán yuàn ér dào:" dìng shì nǐ zhōng rì sù chāng,bèi tā jiā gào hài le,zài wú tā shì。" shǐ xiù cái dào:" fǔ diàn dà rén qǔ wǒ,yòu qiǎn yī pǐ mǎ lái,yān zhī bú shì wén fù shàng biān yǒu shèn me xiāng shāng chù?" lǎo shǐ dào:" hǎo lái qǐng nǐ?jiǎn tiě bù yòng yí gè,chū zhāng zhū piào?" shǐ xiù cái dào:" jué shì méi rén gào wǒ!" fù zǐ liǎng gè hú cāi bú zhù,gōng rén zhǐ cuī qǐ shēn。lǎo shǐ zhǐ de qù shōu shí jiǔ fàn,dài le gōng rén,yòu sòng le xiē xīn kǔ qián,dǎ fā ér zi qǐ shēn dào zhōu lǐ lái。zhèng shì:

 太守问得明白,出堂去佥了一张密票,差一个公人,拨与一匹快马,急取绵州学史秀才到州,有官司勾当,不可迟误!公人得了密票,狐假虎威,扯做了一场火急势头,忙下乡来,敲进史家门去,将朱笔官票与看,乃是府间遣马追取秀才,立等回话的公事。史家父子惊得呆了,各设想处。那老史埋怨儿道:“定是你终日宿娼,被他家告害了,再无他事。”史秀才道:“府奠大人取我,又遣一匹马来,焉知不是文赋上边有甚么相商处?”老史道:“好来请你?柬帖不用一个,出张朱票?”史秀才道:“决是没人告我!”父子两个胡猜不住,公人只催起身。老史只得去收拾酒饭,待了公人,又送了些辛苦钱,打发儿子起身到州里来。正是:

  wū yā xǐ què tóng shēng,jí xiōng quán rán wèi bǎo。

 乌鸦喜鹊同声,吉凶全然未保。

  jīn rì zhuō jiàng guān qù,zhè huí tóu pí sòng le。

 今日捉将官去,这回头皮送了。

  shǐ shēng tóng le guān chāi,yī chéng lái dào zhōu zhōng。bù zhī shèn me shì yóu,chuān le xiǎo fú,jìn jiàn tài shǒu。tài shǒu jiào huàn le gōng fú xiāng jiàn,shǐ shēng cái bǎ yí xīn fàng xià le hǎo xiē。huàn le yī fú,jìn qù xíng lǐ yǐ bì。tài shǒu wèn dào:" xiù cái jiā xiǎo xiǎo nián jì,zěn bù kǔ zhì dú shū,dào lái fēi lǐ zhī dì pín yóu,hé yě?" shǐ shēng dào:" xiǎo shēng sòng dú shī shū,pō zhī lǐ fǎ。péng chuāng zì shǒu,cóng bù yóu shén fēi lǐ zhī dì。" tài shǒu xiào dào:" yě zēng qù xuē jiā zǒu zǒu me?" shǐ shēng jiàn dào zhe zhēn huà,tòng hóng le liǎng jiá dào:" bù gǎn qī dà rén,kè yù zhōu chéng,sòng dú yú gōng,ǒu yǔ péng yǒu bèi shì xìng xián bù,róng huò yǒu zhī,bìng wú yuè lǐ zhī shì。" tài shǒu yòu dào:" xiù cái jiā shuō huà bù bì zhē shì!shì bǎ yǔ xuē qiàn wǎng lái shì qíng,shí sù wǒ zhī dào。" shǐ shēng jiàn wèn dé qīn qiè,xiǎo de mán bù guò le,zhǐ de dá dào:" dà rén wèn jí yú cǐ,bù gǎn xiāng kuáng。cǐ nǚ suī luò chāng dì,shí fēi chāng liú,nǎi míng mén huàn yì,bù xìng zhì cǐ。xiǎo shēng ǒu dé xiè hòu,jiàn qí biāo gé yǒu shì liáng rén,wèn dé qí xiáng,bù shèng yì fèn。zì xī shēn wēi lì báo,bù néng bá zhī fēng chén,suǒ yǐ lián ér yǔ yóu。suī nài ér nǚ zǐ zhī sī,shí yì shì jūn zǐ zhī niàn。rán rú cǐ bǐ shì,bù zhī dà rén hé yǐ zhī ér wèn nǎi,shū shēn huáng kuì!zhǐ de shí chén,fú qǐ dà rén róng shù!" tài shǒu dào:" ér jīn jiǎ ruò yǐ cǐ nǚ pèi zú xià,zú xià yuàn yǐ zhī wèi shì jiā fǒu?" shǐ shēng dào:" yū ní qīng lián,yì yuàn jiā yǐ fú shì,dàn pín tǔ suǒ bù néng,bù gǎn wàng xiǎng。" tài shǒu xiào dào:" qiě zhàn zài yī biān,wǒ jiào nǐ kàn yī jiàn shì。"

 史生同了官差,一程来到州中。不知甚么事由,穿了小服,进见太守。太守教换了公服相见,史生才把疑心放下了好些。换了衣服,进去行礼已毕。太守问道:“秀才家小小年纪,怎不苦志读书,倒来非礼之地频游,何也?”史生道:“小生诵读诗书,颇知礼法。蓬窗自守,从不游甚非礼之地。”太守笑道:“也曾去薛家走走么?”史生见道着真话,通红了两颊道:“不敢欺大人,客寓州城,诵读余功,偶与朋友辈适兴闲步,容或有之,并无越礼之事。”太守又道:“秀才家说话不必遮饰!试把与薛倩往来事情,实诉我知道。”史生见问得亲切,晓得瞒不过了,只得答道:“大人问及于此,不敢相诳。此女虽落娼地,实非娼流,乃名门宦裔,不幸至此。小生偶得邂逅,见其标格有似良人,问得其详,不胜义愤。自惜身微力薄,不能拔之风尘,所以怜而与游。虽奈儿女子之私,实亦士君子之念。然如此鄙事,不知大人何以知而问乃,殊深惶愧!只得实陈,伏乞大人容恕!”太守道:“而今假若以此女配足下,足下愿以之为室家否?”史生道:“淤泥青莲,亦愿加以拂拭,但贫土所不能,不敢妄想。”太守笑道:“且站在一边,我教你看一件事。”

  jiù chè yī zhī lì,huàn jiāng xuē mā lái,xuē mā huāng máng lái jiàn tài shǒu。tài shǒu jiào kù lì qǔ chū yī bǎi dào guān quàn lái yǔ tā dào:" zuó wén nǐ mǎi xuē qiàn shēn jià zhǐ dé qián liù shí qiān,jīn jiā nǐ jià sān shí qiān,gòng yī bǎi dào,nǐ kě lǐng zhe。" shí shǐ shēng zhàn zài páng biān,tài shǒu yòng shǒu zhǐ zhe duì xuē mā dào:" rǔ nǚ yǐ jià cǐ xiù cái le,cǐ guān quàn jí shì wǒ yǔ xiù cái chū de pìn lǐ yě。" xuē mā bù gǎn wéi ào,zhǐ de shōu le。dāng xià rèn de shǐ shēng de,yòu bù hǎo wèn dé yuán gù。lǎo mā men xīn xìng,jiàn le yī bǎi qiān,zhēn lái bù kuī le běn,suí dì nǚ ér duǎn cháng yě bù zài tā xīn shàng。bù guǎn sān qī èr shí yī,huān huān xǐ xǐ zì chū qù le。

 就掣一枝笠,唤将薛妈来,薛妈慌忙来见太守。太守叫库吏取出一百道官券来与他道:“昨闻你买薛倩身价止得钱六十千,今加你价三十千,共一百道,你可领着。”时史生站在旁边,太守用手指着对薛妈道:“汝女已嫁此秀才了,此官券即是我与秀才出的聘礼也。”薛妈不敢违拗,只得收了。当下认得史生的,又不好问得缘故。老妈们心性,见了一百千,真来不亏了本,随地女儿短长也不在他心上。不管三七二十一,欢欢喜喜自出去了。

  cǐ shí shǐ shēng kàn jiàn tài shǒu jiā cǐ fā fàng,bù xiǎo qí yì,xīn zhōng xiǎng dào:" nán dào tài shǒu kěn chū jǐ qián tǎo lái yǔ wǒ bù chéng?zhè zěn me jiě?" chū le shén méi kě xiǎng chù。tài shǒu huàn shǐ shēng guò lái,xiào dào:" zú xià kǔ pín bù néng dé qǔ,shì jiān yǐ wèi zú xià xià pìn le。jīn yǐ cǐ nǚ yǔ zú xià wèi shì,kě xǐ huān me?" shǐ shēng kòu tóu dào:" bù zhī dà rén hé yǐ yǒu cǐ tiān ēn,chū zì wàng wài,qǐ bù yǒng yuè!dàn jiā yǒu yán fù,bù gǎn bù gào。ruò zhī suǒ qǔ chāng nǚ,shì yì wèi bì kě xié,suǒ lǜ zài cǐ ěr。" tài shǒu dào:" nǐ hái bù zhī cǐ nǚ wèi zǒng gàn zhù shǐ jūn biǎo mèi,qián rì zài cǐ xiāng yù,yǐ tuō xià guān tuō le lè jí,qí chéng dū guī lái,tì tā zé xù,xià guān jiàn cǐ yì jǔ,yuán xǔ yǐ èr shí wàn qián zhù jià。jīn cǐ nǚ jiàn zài wǒ yá zhōng。zuó rì jiàn tā xīn shì bù kuài,wèn dé qí gù,zhī yǔ zú xià liǎng yì xiāng fú,bù dé chéng jiù。xià guān wèi cǐ xiāng qǐng,yù wèi nǐ liǎng rén chéng cǐ hǎo shì。shì jiān yǐ jiāng shí wàn qián hái le xuē chāng,jīn zài yǐ shí wàn qián zhù zú xià hūn lǐ,yǐ wán xià guān kǒu xìn。dài zǒng gàn lái shí,zhěng gè chéng qīn。ruò zūn rén wèn jí,bù bì zài tí qǐ xuē jiā,zhǐ shuō zǒng gàn biǎo mèi,xià guān wèi méi,wú kě lǜ yě。" shǐ shēng jiàn shuō,huān xǐ fēi cháng,xiè dào:" zōu shēng hé xìng,yǒu cǐ qí yuán,dé cǐ ēn yù,suī fěn gǔ suì shēn,nán yǐ chēng bào!" tài shǒu yòu jiào kù lì qǔ yī bǎi dào guān quàn,fù yǔ shǐ shēng,shǐ shēng lǐng xià,bài xiè ér qù,kàn jiàn dān xī zhī xià hé huā zhèng kāi,fù shī yī shǒu,yǐ jiàn gǎn ēn zhī yì。shī yún:

 此时史生看见太守加此发放,不晓其意,心中想道:“难道太守肯出己钱讨来与我不成?这怎么解?”出了神没可想处。太守唤史生过来,笑道:“足下苦贫不能得娶,适间已为足下下聘了。今以此女与足下为室,可喜欢么?”史生叩头道:“不知大人何以有此天恩,出自望外,岂不踊跃!但家有严父,不敢不告。若知所娶娼女,事亦未必可谐,所虑在此耳。”太守道:“你还不知此女为总干祝使君表妹,前日在此相遇,已托下官脱了乐籍,俟成都归来,替他择婿,下官见此义举,原许以二十万钱助嫁。今此女见在我衙中。昨日见他心事不快,问得其故,知与足下两意相孚,不得成就。下官为此相请,欲为你两人成此好事。适间已将十万钱还了薛娼,今再以十万钱助足下婚礼,以完下官口信。待总干来时,整各成亲。若尊人问及,不必再提起薛家,只说总干表妹,下官为媒,无可虑也。”史生见说,欢喜非常,谢道:“鲰生何幸,有此奇缘,得此恩遇,虽粉骨碎身,难以称报!”太守又叫库吏取一百道官券,付与史生,史生领下,拜谢而去,看见丹樨之下荷花正开,赋诗一首,以见感恩之意。诗云:

  lián rǎn qīng ní mái àn xiāng,dōng jūn yí qǔ yī qí fāng。

 莲染青泥埋暗香,东君移取一齐芳。

  qíng zhū nǐ zuò xián huài bào,yǐ xué kuí xīn yìng rì guāng。

 擎珠拟作衔坏报,已学葵心映日光。

  shǐ shēng dào de jiā lǐ,zhào yī tài shǒu shuō de huà huí fù le fù mǔ。fù mǔ dào shì xǐ cóng tiān jiàng,bù fèi yī qián pān le hǎo qīn shì,yòu qiě jiàn yǒu xǔ duō guān quàn ná huí jiā lái,wèn qí lái lì,shuō dào shì tài shǒu zhù de huā zhú zhī fèi,yī fà zhī chí yǒu yú,shí fēn kuài huó。yī miàn zhěng dùn jiǔ yán gè xiàng,zhǐ děng zǒng gàn huí xìn bù tí。

 史生到得家里,照依太守说的话回复了父母。父母道是喜从天降,不费一钱攀了好亲事,又且见有许多官券拿回家来,问其来历,说道是太守助的花烛之费,一发支持有余,十分快活。一面整顿酒筵各项,只等总干回信不题。

  què shuō wú tài shǒu suī yǐ dìng xià le shǐ shēng,zài xuē qiàn miàn qián zhǐ bù shuō pò。gé dé yī yuè,zhù dōng lǎo chéng dū shì bì,chóng huí mián zhōu,lái jiàn tài shǒu,yī jiàn biàn shuō biǎo mèi zhī shì。tài shǒu dào:" bié hòu jǐ gàn bàn dé yí gè jiā xù zài cǐ,zhǐ děng míng gōng lái,biàn kě jià le。" dōng lǎo dào:" cǐ xíng suǒ de hé lái yǒu wǔ shí fāng,jīn dāng xī yǐ fù bǐ,shǐ qí chéng jiā lì yè。" tài shǒu dào:" xià guān suǒ xǔ èr shí wàn,yǐ jiāng shí wàn hái qí shēn jià,shí wàn gè qí hūn zī。jīn yòu yǒu cǐ zhù,kě yǐ bù yōu shēng jì。kuàng qí rén kě yǐ,míng gōng kě yǐ ān xīn le。" dōng lǎo dào:" xù shì hé rén?" tài shǒu dào:" shì gè shū shēng,xìng shǐ。jīn jí qù zhào tā lái xiāng jiàn。" dōng lǎo dào:" shū shēng zuì hǎo。tài shǒu lì kè mìng rén qù zhào jiāng shǐ xiù cái lái dào,jiào tā jiàn le dōng lǎo。dōng lǎo jiàn tā shào nián,fēng zī chū zhòng,xīn lǐ shén xǐ。tài shǒu jí zé qǔ lái rì dà jí,jiào tā bèi jiào,míng rì dào zhōu yíng qǔ jiā qù。

 却说吴太守虽已定下了史生,在薛倩面前只不说破。隔得一月,祝东老成都事毕,重回绵州,来见太守,一见便说表妹之事。太守道:“别后己干办得一个佳婿在此,只等明公来,便可嫁了。”东老道:“此行所得合来有五十方,今当悉以付彼,使其成家立业。”太守道:“下官所许二十万,已将十万还其身价,十万各其婚资。今又有此助,可以不忧生计。况其人可倚,明公可以安心了。”东老道:“婿是何人?”太守道:“是个书生,姓史。今即去召他来相见。”东老道:“书生最好。太守立刻命人去召将史秀才来到,教他见了东老。东老见他少年,丰姿出众,心里甚喜。太守即择取来日大吉,叫他备轿,明日到州迎娶家去。

  tài shǒu huí yá,duì xuē qiàn dào:" zǒng gàn yǐ dào,jiā xù yǐ zé dé yǒu rén,kàn dìng míng rì chéng hūn。hūn zī duō gè,cóng cǐ wèi liáng rén fù le。" xuē qiàn xīn lǐ qiě xǐ qiě bēi。xǐ de shì kuī de yù zhe qīn juàn,yòu dé tài shǒu zuò zhǔ,tuō le jiàn dì,jià gè zhàng shī,lì le fù míng!bēi de shì xīn shàng shū shēng cóng cǐ zài bù néng gōu xiāng huì le。zhèng shì:

 太守回衙,对薛倩道:“总干已到,佳婿已择得有人,看定明日成婚。婚资多各,从此为良人妇了。”薛倩心里且喜且悲。喜的是亏得遇着亲眷,又得太守做主,脱了贱地,嫁个丈失,立了妇名!悲的是心上书生从此再不能勾相会了。正是:

  xiào tí jù bù gǎn,fāng xìn zuò rén nán。

 笑啼俱不敢,方信做人难。

  zǎo zhī dēng shì huǒ,luò de fàng xīn ān。

 早知灯是火,落得放心安。

  míng rì,zhù dōng lǎo zǎo dào zhōu zhōng,yǔ tài shǒu shuō le,jiào xuē qiàn chū lái xiāng jiàn。dōng lǎo jí jiāng wǔ shí wàn qián zhī shù jiāo yǔ xuē qiàn dào:" liáo zhù yú zhuāng lián zhī fèi,shǎo jǐn gū biǎo zhī qíng。zhǐ wú duān lèi shǒu gōng pò fèi èr shí wàn,shèn wéi bù ān。" tài shǒu xiào dào:" rú cǐ měi shì,qǐ kě bù xǔ wǒ fèi yī fèn zǐ?" xuē qiàn jiào xiè bù yǐ。dōng lǎo dào:" xù shì shǒu gōng suǒ zé,pō wéi dé rén,zhōng shēn kě bàng yǐ。" tài shǒu xiào dào:" xù shì lìng biǎo mèi suǒ zì zé,yǔ xià guān wú gān。" dōng lǎo yǔ xuē qiàn jù è rán bù jiě。tài shǒu dào:" shǎo qǐng zì jiàn。"

 明日,祝东老早到州中,与太守说了,教薛倩出来相见。东老即将五十万钱之数交与薛倩道:“聊助于妆奁之费,少尽姑表之情。只无端累守公破费二十万,甚为不安。”太守笑道:“如此美事,岂可不许我费一分子?”薛倩叫谢不已。东老道:“婿是守公所择,颇为得人,终身可傍矣。”太守笑道:“婿是令表妹所自择,与下官无干。”东老与薛倩俱愕然不解。太守道:“少顷自见。”

  zhèng huà jiān,mén shàng jìn bǐng shǐ xiù cái yíng hūn jiào dào。tài shǒu lì qǐng shǐ xiù cái jìn lái,zhǐ zhe shǐ shēng duì xuē qiàn dào:" qián rì nǐ zài sān bù kěn shuō,wǒ dào shuō míng bái le,hǎo yǔ nǐ zuò zhǔ。jīn yǐ cǐ shēng wèi rǔ fū,rǔ xīn zhōng méi yǒu bù zú chù le me?" xuē qiàn jiàn shuō,fāng gǎn tái yǎn yī kàn,zhèng shì píng rì xīn shàng zhī rén。fāng xiǎo de shì jiān zhī yán,xīn xià àn dì xǐ huān wú jìn。tài shǒu lì mìng qǔ xiāng àn,jiào tā liǎng rén bài le tiān dì。yǐ bì,liǎng rén suí jí bài xiè le zǒng gān yù tài shǒu。tài shǒu fèn fù huā hóngyáng jiǔgǔ yuè sòng dào tā jiā。dōng lǎo yòu mìng cóng rén tái le zhè wǔ shí wàn jià zī,yī qí sòng dào shǐ jiā jiā lǐ lái。shǐ jiā lǎo ér zhǐ shuō shì qǔ dé zǒng gàn fǔ biǎo mèi,yǐ cǐ wéi róng,què bù zhī jiù shì ér zi qián rì wèi piáo le sī nào de biǎo zi。hòu lái jiàn jiàn míng bái,què jiàn liǎng chù dà guān fǔ zuò zhǔ,yòu píng bái dé le xǔ duō jià zī,yě xīn mǎn yì zú le。shǐ shēng fū qī èr rén gǎn jī wú tài shǒu,zuò gè mù zhǔ,gōng zài jiā táng,fèng bǎ xiāng huǒ bù jué。

 正话间,门上进禀史秀才迎婚轿到。太守立请史秀才进来,指着史生对薛倩道:“前日你再三不肯说,我道说明白了,好与你做主。今以此生为汝夫,汝心中没有不足处了么?”薛倩见说,方敢抬眼一看,正是平日心上之人。方晓得适间之言,心下暗地喜欢无尽。太守立命取香案,教他两人拜了天地。已毕,两人随即拜谢了总干与太守。太守分付花红、羊酒、鼓乐送到他家。东老又命从人抬了这五十万嫁资,一齐送到史家家里来。史家老儿只说是娶得总干府表妹,以此为荣,却不知就是儿子前日为嫖了厮闹的表子。后来渐渐明白,却见两处大官府做主,又平白得了许多嫁资,也心满意足了。史生夫妻二人感激吴太守,做个木主,供在家堂,奉把香火不绝。

  cì nián,shǐ shēng de yù xiāng jiàn,dōng lǎo yòu zhe rén qù hàn zhōu,fǎng zhe le dǒng shì xiōng dì,tuō yǔ běn chǔ yùn shǐ,zhōu gěi le hǎo xiē shēng jì,lái tōng zhī shǐ shēng fū qī èr rén,jiào tā xiāng tōng wǎng lái。shǐ shēng hòu lái de dì,hǎo shēng zhào guǎn qī jiā,hàn zhōu zhī hòu dé yǐ bù jué。cǐ nǎi shì bù xìng zhōng zhī xìng,zāo yù dé hǎo rén,yǒu cǐ jié guǒ。bù rán,shì shàng de rén duō shì lǚ shǐ jūn,nà liǎng dài wéi guān zhī hòu dào dǐ duò luò le。tiān wǎng huī huī,zhèng bù zhī lǚ shǐ jūn zǐ nǚ yòu rú hé lī!

 次年,史生得预乡荐,东老又着人去汉州,访着了董氏兄弟,托与本处运使,周给了好些生计,来通知史生夫妻二人,教他相通往来。史生后来得第,好生照管妻家,汉州之后得以不绝。此乃是不幸中之幸,遭遇得好人,有此结果。不然,世上的人多似吕使君,那两代为官之后到底堕落了。天网恢恢,正不知吕使君子女又如何哩!

  gōng qīng xuān yín,wù rén ér nǚ。bù yù shǒu yuán,yān fù qí suǒ?

 公卿宣淫,误人儿女。不遇手援,焉复其所?

  zhān bǐ qióng lú,tì líng rú yǔ。qiān zǎi shāng xīn,wáng sūn dì zhǔ。

 瞻彼穹庐,涕零如雨。千载伤心,王孙帝主。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章