中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 二刻拍案惊奇 正文

卷十(二刻拍案惊奇)拼音版、注音及读音

二刻拍案惊奇

 卷十拼音版、注音及读音:

出处:二刻拍案惊奇

juǎn shí

卷十

 

 

  shī yuē:

 诗曰:

  hēi mǎng kǒu zhōng shé,huáng fēng wěi shàng zhēn。

 黑蟒口中舌,黄蜂尾上针。

  liǎng bān yóu wèi dú,zuì dú fù rén xīn。

 两般犹未毒,最毒妇人心。

  huà shuō fù rén jiā dù jì,nǎi shì qī chū zhī tiáo nèi yī tiáo,jí shì bù hǎo de shì。què zhè gè máo bìng,xiàng shì tiān shēng chéng de yì bān,zài gǎi bù lái de。sòng shào xīng nián jiān,yǒu yí gè guān rén nǎi shì tái zhōu sī fǎ,xìng yè míng jiàn。yǒu qī fāng shì,tiān shēng cán dù,yóu rú hǔ láng。shǒu xià yǎng niáng fù nǚ men,chuí chǔ tǐng zhàng,nǎi shì cháng xíng。hái yǒu zhuó tiě shāo ròu,jiāng zhuī sù sāi。xìng jí qǐ lái,yī kǒu yǎo zhù bù fàng,dìng yào yǎo xià yí kuài ròu lái,hěn jí zhī shí,lián xuè dài shēng chī le,cháng yǒu zhì sǐ le de。fù nǚ lǐ tou,ruò shì mú yàng lüè shì rén de,jiù yào yí xīn sī fǎ xǐ tā,yī fà shòu kǔ bù shèng le。sī fǎ nà lǐ hái hǎo jiě quàn dé de?suī shì xīn lǐ hǎo shēng bù rán,què bù néng zhì dé tā,méi nài tā hé。suǒ yǐ zhōng nián wú zi,zài bù gǎn méng qǔ qiè zhī niàn。

 话说妇人家妒忌,乃是七出之条内一条,极是不好的事。却这个毛病,象是天生成的一般,再改不来的。宋绍兴年间,有一个官人乃是台州司法,姓叶名荐。有妻方氏,天生残妒,犹如虎狼。手下养娘妇女们,棰楚挺杖,乃是常刑。还有灼铁烧肉,将锥溯腮。性急起来,一口咬住不放,定要咬下一块肉来,狠极之时,连血带生吃了,常有致死了的。妇女里头,若是模样略似人的,就要疑心司法喜他,一发受苦不胜了。司法那里还好解劝得的?虽是心里好生不然,却不能制得他,没奈他何。所以中年无子,再不敢萌娶妾之念。

  hòu lái sī fǎ nián yǐ liù xún,nà fāng shì tā yě wǔ shí liù liù suì chà bù duō le。sī fǎ yī rì kěn qiú fāng shì dào:" wǒ nián yǐ shuāi mài,qǐ hái yǒu qǔ lè hào sè zhī yì?dàn lǎo ér wú zi,hòu biān guāng jǐng nán kān。yù yào xún yí gè yā tou,yǔ tā yǎng gè ér zi,wèi jiē xù zǔ zōng zhī jì,xū de nǐ zhōu quán zhè shì fāng hǎo。" fāng shì dà nù dào:" nǐ jiù kuāng wǒ yǎng bù chū,shēng qǐ wài xīn lái le!wǒ kàn zì jiā wǎn jiān jǐn yǒu jīng shén,zhǐ pà hái yǎng dé chū lái,nǐ bú yào hú xiǎng!" sī fǎ dào:" nán zǐ guò le liù shí,hái yǒu shēng zǐ zhè shì,jǐ céng jiàn nǚ rén liù shí jiāng dào le,shēng de ér zi chū de?" fāng shì dào:" nǐ jiàn wǒ jīn nián zuò liù shí qí le me?" sī fǎ dào:" jiù shì liù shí,yě chà bù duō liǎng nián le。" fāng shì dào:" zài yǔ nǐ yuē sān nián,nà shí wú zi,píng nǐ xún yí gè fú fù,kuài huó sǐ le bà le!" sī fǎ wěi wěi cóng mìng,bù gǎn zài shuō。

 后来司法年已六旬,那方氏他也五十六六岁差不多了。司法一日恳求方氏道:“我年已衰迈,岂还有取乐好色之意?但老而无子,后边光景难堪。欲要寻一个丫头,与他养个儿子,为接续祖宗之计,须得你周全这事方好。”方氏大怒道:“你就匡我养不出,生起外心来了!我看自家晚间尽有精神,只怕还养得出来,你不要胡想!”司法道:“男子过了六十,还有生子这事,几曾见女人六十将到了,生得儿子出的?”方氏道:“你见我今年做六十齐了么?”司法道:“就是六十,也差不多两年了。”方氏道:“再与你约三年,那时无子,凭你寻一个浮妇,快活死了罢了!”司法唯唯从命,不敢再说。

  guò le sān nián,zhǐ de yòu jiāng qián shuō tí qǐ。fāng shì yǐ xǔ chū le kǒu,bù hǎo huǐ dé,zhǐ de zhuāng lóng zuò yǎ,tīng tā qǔ le yí gè qiè。qǔ biàn qǔ le,zhǐ shì xīn lǐ bù fú qì,xún fēi sī nào,méi yǒu yī huì qīng jìng de。hū rán yī rì duì sī fǎ dào:" wǒ yǎn zhōng kàn nǐ men zuò bǎ xì,shí shì shǐ bù dé。wǒ nián jì lǎo le,yě bù nài fán zài cǐ zhēng rǎng。nǐ nà lǐ lìng jiǎn yī jiān fáng,dú zì guān dé duàn de,yǔ wǒ zhù le。wǒ zài lǐ biān xiū xíng,zhǐ jiào rén gōng jǐ wǒ yǐn shí,wǒ zài bù chū lái le,píng nǐ men guò rì zi bà。" sī fǎ tīng dé,bù shèng zhī xǐ,dào:" cán kuì!ruò dé rú cǐ,tiān cóng rén yuàn!" suì yú wū hòu lìng zhù yī xiǎo yuàn,shōu shí jìng shì yī jiān,sòng fāng shì jìn qù zhù le。jiā rén men zǎo wǎn wèn ān,dì sòng yǐn shí,duō shí méi yǒu shuō huà,sī fǎ àn àn xǐ huān dào:" shì cǐ qīng jìng,hái xiàng rén jiā,bù dào tā wǎn nián xīn xìng zhè yàng gǎi dé hǎo le。tā jì rán cóng shàn,wǒ men yī fà yào hái tā lǐ tǐ。" duì nà qiè dào:" nǐ jiǔ bù qù xiāng jiàn le,yě gāi zì qù wèn hóu yī fān。"

 过了三年,只得又将前说提起。方氏已许出了口,不好悔得,只得装聋做哑,听他娶了一个妾。娶便娶了,只是心里不伏气,寻非厮闹,没有一会清净的。忽然一日对司法道:“我眼中看你们做把戏,实是使不得。我年纪老了,也不耐烦在此争嚷。你那里另拣一间房,独自关得断的,与我住了。我在里边修行,只叫人供给我饮食,我再不出来了,凭你们过日子罢。”司法听得,不胜之喜,道:“惭愧!若得如此,天从人愿!”遂于屋后另筑一小院,收拾静室一间,送方氏进去住了。家人们早晚问安,递送饮食,多时没有说话,司法暗暗喜欢道:“似此清净,还象人家,不道他晚年心性这样改得好了。他既然从善,我们一发要还他礼体。”对那妾道:“你久不去相见了,也该自去问侯一番。”

  qiè yī zhǔ mìng,dú zì zǒu dào wū hòu qù le,zhí dào tiān wǎn bú jiàn chū lái。sī fǎ dào:" nán dào liǎng gè shuō de tóu jī,zhǐ guǎn liú zài nà li le?" wèi miǎn xīn lǐ qiān guà,zì jǐ qiāo qiāo bù dào nà lǐ qù kàn。zǒu dào le fáng qián,zhī jiàn mén chuāng guān dé xǐ tǒng xiāng sì,liǎng gè rén duō bú jiàn。sī fǎ bǎ mén tuī tuī,tuī bù kāi lái yòng shǒu qiāo zhe liǎng xià,lǐ tou suī yǒu xiē shēng shǎng,què bù kāi chū lái。sī fǎ dào:" qí guài le!" huí dào qián biān,jiào le liǎng gè cū shǐ de jiā rén tóng dào hòu biān qù,hěn bǎ mén luàn tuī luàn tī。nà mén kuàng tuō le,mén zǎo yǐ diē dǎo yī biān。yī yōng jìn qù,zhī jiàn fāng shì pū zài dì xià。shuō shí chí,nà shí kuài,jiàn le rén lái,téng shēn yī tiào,wàng mén wài luàn cuàn chū lái。zhòng rén jí huí tóu kàn qù,què shì yì zhī dà chóng!chī le yī jīng。zài zhě dì shàng,xuè ròu láng jí,yí ge rén hún shēn xīn fù duō bèi chī jǐn,zhǐ shèng dé yī tóu liǎng zú。rèn nà tóu shí,zhèng shì qiè de tóu。sī fǎ yòu kǔ yòu jīng dào:" bù xìn yǒu zhè yàng guài shì!" lián máng qù gǎn nà hǔ,yǐ chū wū hòu tiào qù,bù zhī nà lǐ qù le。yòu qù huàn jí zhòng rén diǎn zháo huǒ bǎ,wàng wū hòu shān shàng dào chù zhǎo xún,bìng wú zōng jī。

 妾依主命,独自走到屋后去了,直到天晚不见出来。司法道:“难道两个说得投机,只管留在那里了?”未免心里牵挂,自己悄悄步到那里去看。走到了房前,只见门窗关得铣桶相似,两个人多不见。司法把门推推,推不开来;用手敲着两下,里头虽有些声晌,却不开出来。司法道:“奇怪了!”回到前边,叫了两个粗使的家人同到后边去,狠把门乱推乱踢。那门框脱了,门早已跌倒一边。一拥进去,只见方氏扑在地下。说时迟,那时快,见了人来,腾身一跳,望门外乱窜出来。众人急回头看去,却是一只大虫!吃了一惊。再者地上,血肉狼藉,一个人浑身心腹多被吃尽,只剩得一头两足。认那头时,正是妾的头。司法又苦又惊道:“不信有这样怪事!”连忙去赶那虎,已出屋后跳去,不知那里去了。又去唤集众人点着火把,望屋后山上到处找寻,并无踪迹。

  zhè gè shì zài shào xīng shí jiǔ nián。cǐ shí yǒu rén yì lùn:" huò zhě lián fāng shì yě shì hǔ chī le de,wèi bì zhè hǔ jiù shì tā!" què yǒu yī jiàn,hǔ zhǐ huì chī rén,nà lǐ yòu huì de guān mén bì hù lái?fēn míng shì fāng shì píng rì xīn cháng hěn dú,yuán zì yǔ hǔ láng qì lèi xiāng tóng。jīn zài wū hòu dú jū duō shí,fèn lì mǎn fù,yī jiàn qiè lái,nù qì bó fā,dì biàn chū xíng xiāng lái,nù yì jǔ dàn,shāng qí xìng mìng,fāng diào xià qù le,cǐ jiē dú xīn suǒ huà yě!suǒ yǐ shuō dào fù rén jiā yǒu tiān shēng chéng dù jì de,jí cǐ biàn shì bǎng yàng。

 这个事在绍兴十九年。此时有人议论:“或者连方氏也是虎吃了的,未必这虎就是他!”却有一件,虎只会吃人,那里又会得关门闭户来?分明是方氏平日心肠狠毒,元自与虎狼气类相同。今在屋后独居多时,忿戾满腹,一见妾来,怒气勃发,递变出形相来,怒意咀啖,伤其性命,方掉下去了,此皆毒心所化也!所以说道妇人家有天生成妒忌的,即此便是榜样。

  xiǎo zi wèi hé shuō zhè yī duàn xī qí mò?zhǐ yīn yǒu gè rén jiā,yě wèi nèi juàn yǒu xiē dù jì,zuò chū yī chǎng méi le luò shì,jī hū zhōng le rén de jī móu,hǒng nòng chū zhé jiā dàng chǎn de shì lái。ruò bù kuī de yí ge rén yǒu zhǔ yì,chǔ zhì dé fēng tián làng jìng,bù zhī chǎo dào jǐ nián shàng cái shì liǎo jié。yǒu shī wèi zhèng:

 小子为何说这一段希奇蓦?只因有个人家,也为内眷有些妒忌,做出一场没了落事,几乎中了人的机谋,哄弄出折家荡产的事来。若不亏得一个人有主意,处置得风恬浪静,不知炒到几年上才是了结。有诗为证:

  xiē xiǎo yán cí mò ruò xiū,bù xū jīng xiàn yǔ jīng zhōu。

 些小言词莫若休,不须经县与经州。

  yá tóu fǔ dǐ péi bēi jiǔ,yíng de māo ér mài le niú。

 衙头府底赔杯酒,赢得猫儿卖了牛。

  zhè shǒu shī,nǎi shì sòng xián fàn yuè suǒ zuò,quàn rén tǐ yào zhēng sòng de huà。dà fán rén jiā xiē xiǎo shì qíng,zì jiā shōu shí le,biàn bú jiàn de fèi shén qì lì ruò shì yí gè bù fú qì,dào le guān shí,yá mén zhōng méi yí gè kěn bú yào zhuàn qián de。bú yào shuō hòu biān shū le,zhēn yī zhēn fèi yòng guò de cái wù yǐ zì hé bù lái le。hé kuàng rén jiā dì xiōng men zhēng zhe zǔfù de yí chǎn,bù kěn xiāng ràng yī xiē,qíng yuàn dà kuài de dōng xī zuò chéng bié gè dé qù le?yòu yǒu bù xiào guān fǔ,jiàn shì shàng qiān shàng wàn de zhuàng zǐ,dòng le huǒ,qǐ xīn shè fǎ,zhè biān sòng jiāng lái,biàn dào:" wǒ duàn duō shǎo yǔ nǐ。" nà biān sòng jiāng lái,biàn dào:" wǒ tì nǐ duàn jué hòu huàn。" zhǐ guǎn mái zhe gēn jiǎo lòu dòng,děng rén jiā zhēng gè méi xiū xiē,dàng jǐn fāng xiū。yòu yǒu bù xiào jìn shēn,jiàn rén jiā shì zhēng cái de shì,róng yì xiāng bāng。dōng biān lái shuō,yě jiào tā" sòng xiē yǔ wǒ,wǒ biàn zuǒ tǎn" xī biān lái shuō,yě jiào tā" sòng xiē yǔ wǒ,wǒ biàn yòu tǎn"。liǎng jiā bù xiē shǒu,luò de tā zì bǎo mǎn le。shì jiān zì yǒu zhèi xiē rén zài nà li,guān sī qǐ shì róng yì dǎ de?zì gǔ shuō hè bàng xiāng chí,yú rén dé lì。dào shōu chǎng xiǎng yī xiǎng,zǒng shì bèi méi xiāng gān de rén dé le qù,hé bù zì jǐ gǔ ròu,biàn chī le xiē kuī,qián cái hái zhī zài zì jiā mén lǐ tou hǎo?

 这首诗,乃是宋贤范龠所作,劝人体要争讼的话。大凡人家些小事情,自家收拾了,便不见得费甚气力;若是一个不伏气,到了官时,衙门中没一个肯不要赚钱的。不要说后边输了,真一真费用过的财物已自合不来了。何况人家弟兄们争着祖、父的遗产,不肯相让一些,情愿大块的东西作成别个得去了?又有不肖官府,见是上千上万的状子,动了火,起心设法,这边送将来,便道:“我断多少与你。”那边送将来,便道:“我替你断绝后患。”只管埋着根脚漏洞,等人家争个没休歇,荡尽方休。又有不肖缙绅,见人家是争财的事,容易相帮。东边来说,也叫他“送些与我,我便左袒”;西边来说,也叫他“送些与我,我便右袒”。两家不歇手,落得他自饱满了。世间自有这些人在那里,官司岂是容易打的?自古说鹤蚌相持,渔人得利。到收场想一想,总是被没相干的人得了去,何不自己骨肉,便吃了些亏,钱财还只在自家门里头好?

  jīn rì xiǎo zi shuō zhè yǒu zhǔ yì de rén,biàn zhēn shì jiàn shí gāo qiáng de。zhè jiàn shì yě chū zài sòng shào xīng nián jiān。wú xīng dì fāng yǒu gè lǎo wēng,xìng mò,jiā zī jù wàn,yī qī èr zi,yǐ yǒu sān sūn。nà mò wēng fù jiā xìng zi,běn hǎo fú yù。shào nián shí jié,biàn yǒu qǔ qiè mǎi bì hǎo xiē fēng liú kuài huó de niàn tou,yòu bù chóu jiā shì zuò bù qǐ,suí dì tǎo zhe jǐ fáng,fěn xūn sān qiān,jīn chāi shí èr yě bù nán chǔ de。zhǐ yǒu yī jiàn bù còu qù chù,nà mò lǎo mǔ què shì shí fēn lì hài,tā píng shēng yǒu sān hèn: yī hèn tiān dì,èr hèn diē niáng,sān hèn zá sè jiàng zuò。nǐ dào tā wéi shèn me hèn zhè jǐ jiàn?tā dào zì jǐ shēn shàng shēng le cǐ wù,bié jiā nǚ rén jiù bù gāi shēng le,wéi shèn tiān dì méi zhǔ yì,bù wéi wǒ bù wéi xī hǎn,yòu yào fáng zhe nán rén。èr lái diē niáng jià dé tā chí le xiē gè,bù céng yǎn jiàn lǎo ér pò tǐ,dào dǐ yǒu xiē fàng xīn bù xià chǔ。gèng yǒu yī jiàn,nǚ rén nì niào zǒng zài mǎ zǐ shàng bà le,piān yǒu nèi xiē shāo yáo jiàng,tóng guō jiàng,nòng chéng nì qì yǔ nán rén sā nì,jiāng yáng wù fàng jìn fàng chū xíng zhuàng kàn bù dé。shì cǐ xīn xìng,nǐ dào mò wēng shào nián zhī shí,róng dé tā xiē sōng kuān mén lù me?hòu lái shēng zǐ shēng sūn,yī fà bǎ zhèi xiē xián huā yě cǎo de shì tǐ,huí gè jǐn jué le。

 今日小子说这有主意的人,便真是见识高强的。这件事也出在宋绍兴年间。吴兴地方有个老翁,姓莫,家资巨万,一妻二子,已有三孙。那莫翁富家性子,本好浮欲。少年时节,便有娶妾买婢好些风流快活的念头,又不愁家事做不起,随地讨着几房,粉熏三千,金钗十二也不难处的。只有一件不凑趣处,那莫老姥却是十分利害,他平生有三恨:一恨天地,二恨爹娘,三恨杂色匠作。你道他为甚么恨这几件?他道自己身上生了此物,别家女人就不该生了,为甚天地没主意,不惟我不为希罕,又要防着男人。二来爹娘嫁得他迟了些个,不曾眼见老儿破体,到底有些放心不下处。更有一件,女人溺尿总在马子上罢了,偏有那些烧窑匠,铜锅匠,弄成溺器与男人撒溺,将阳物放进放出形状看不得。似此心性,你道莫翁少年之时,容得他些松宽门路么?后来生子生孙,一发把这些闲花野草的事体,回个尽绝了。

  cǐ shí mò wēng nián yǐ wàng qī,mò mā fáng lǐ yǒu gè yā huán,míng huàn shuāng hé,shí bā suì le。mò wēng wǎn jiān shuì shí,jiào tā cā bèi chuí yāo。mò mā yīn shì lǎo ér nián jì yǐ gāo,wú xīn fáng tā zhè jiàn shì,kuàng qiě píng shí fèng fǎ wéi jǐn,fàng xīn dé bù guàn le。shéi zhī mò wēng nián jì suī gāo,yù xīn wèi jǐ,chéng tā shēn biān fú shì shí jié,yǔ tā niē shǒu niē jiǎo,sī xià ròu má。nà shuāng hé yī lái jiàn shì jiā zhǔ,bù gǎn zé shēng èr lái zhèng zhí fāng nián,qíng dòu yǐ kāi,yě mǎn yì sī liang nà shì,jǐn chī de zhè yī bēi jiǔ,bèi dì lǐ liǎng gè zuò le yī shǒu。yǒu gè gē ér,dān cháo zhe lǎo rén jiā tōu qíng de shì:

 此时莫翁年已望七,莫妈房里有个丫鬟,名唤双荷,十八岁了。莫翁晚间睡时,叫他擦背捶腰。莫妈因是老儿年纪已高,无心防他这件事,况且平时奉法惟谨,放心得不惯了。谁知莫翁年纪虽高,欲心未己,乘他身边伏侍时节,与他捏手捏脚,私下肉麻。那双荷一来见是家主,不敢则声;二来正值芳年,情窦已开,也满意思量那事,尽吃得这一杯酒,背地里两个做了一手。有个歌儿,单嘲着老人家偷情的事:

  lǎo rén jiā zài bù bǎ fú xīn gǎi biàn,jiàn le hòu shēng jiā zhǐ guǎn wāi chán。zěn zhī dào héng shì duō bù biàn: tí sāi shì zhòu miàn jiá,zuò zuǐ shì bái xū rán,zhèng dào nà yào jǐn guān tóu yě,què yòu ruǎn ruǎn ruǎn ruǎn ruǎn。

 老人家再不把浮心改变,见了后生家只管歪缠。怎知道行事多不便:提腮是皱面颊,做嘴是白须髯,正到那要紧关头也,却又软软软软软。

  shuō nà mò wēng yǔ shuāng hé tōu le jǐ cì,jiā lǐ rén jiàn jiàn yǒu xiē xiǎo de le。yīn wèi mò mā xīn xìng lì hài,zhǐ méi rén gǎn duì tā shuō。lián ér zi xí fù wéi zhe lǎo rén jiā miàn shàng,dà jiā tì tā yǐn mán。shéi zhī yǒu zhè yàng bù zuò měi dí yuān jiā gòu dàng,nà nī zǐ rì zhú jué de méi cū yǎn màn,rǔ zhàng fù gāo,ǒu tù bù tíng。qǐ chū hái zhī dào shì bìng,kàn kàn dù lǐ dòng jiāng qǐ lái,xiǎo de shì yǒu tāi le。xīn lǐ zháo máng,duì mò wēng dào:" duō shì nǐ lǎo méi zhì qì,zuò le zhè jiàn shì,ér jīn zhè yàng bù gān gà qǐ lái。mā mā xīn xìng,ruò shì zhī dào le,kěn gān xiū de?wǒ zhè tiáo xìng mìng yǎn jiàn de yào zàng sòng le!" bú zhù de yǎn lèi là xià lái。mò wēng zhǐ de kuān wèi tā dào:" qiě mò zháo jí,wǒ zì yǒu gè chǔ zhì zài nà li。" mò wēng xīn xià zì xiǎng dào:" dàng zhēn bú shì shuǎ chù!wǒ yī shí gāo xìng,yǔ tā nòng yí gè zài dù lǐ le。mā mā zhī dào,bì rán dǎ mà bù róng,wǎng hài le tā xìng mìng。zòng huò wèi bì zhì sǐ,wǒ lǎo rén jiā zǐ sūn mǎn qián,què zuò le zhè méi zhèng jīng shì,chǎo dé jiā lǐ bù jìng,yě hǎo xiū rén!bù rú chèn zhè nī zǐ wèi shēng zhī qián,xún gè rén jiā jià le chū qù,děng tā dài tāi qù bié rén jiā shēng yù le,hú tú dé guò zài chù。" zhēn jì yǐ dìng,sī xià duì shuāng hé shuō le。shuāng hé yě shì bā bù de zhè yàng de,jì tuō le hěn jiā zhǔ pó,yòu bié pèi gè hòu shēng nán zǐ,yǒu hé bù miào?fāng cái bǎ yì tiān chóu xiāo shì le hǎo xiē。guǒ rán mò wēng zài mò mā miàn qián,xún gè tóu nǎo,gù yì shuō yā tou bù hǎo,yào mài tā chū qù。mò mā yě jiàn shuāng hé nián zhǎng,guāng jǐng yāo shāo,yě yǒu xiē bú yào tā zài shēn biān le。suì tīng le méi rén zhī yán,jià chū yǔ zài chéng huā lóu qiáo mài tāng fěn de zhū sān。

 说那莫翁与双荷偷了几次,家里人渐渐有些晓得了。因为莫妈心性利害,只没人敢对他说。连儿子媳妇为着老人家面上,大家替他隐瞒。谁知有这样不作美的冤家勾当,那妮子日逐觉得眉粗眼慢,乳胀腹高,呕吐不停。起初还只道是病,看看肚里动将起来,晓得是有胎了。心里着忙,对莫翁道:“多是你老没志气,做了这件事,而今这样不尴尬起来。妈妈心性,若是知道了,肯干休的?我这条性命眼见得要葬送了!”不住的眼泪落下来。莫翁只得宽慰他道:“且莫着急,我自有个处置在那里。”莫翁心下自想道:“当真不是耍处!我一时高兴,与他弄一个在肚里了。妈妈知道,必然打骂不容,枉害了他性命。纵或未必致死,我老人家子孙满前,却做了这没正经事,炒得家里不静,也好羞人!不如趁这妮子未生之前,寻个人家嫁了出去,等他带胎去别人家生育了,糊涂得过再处。”真计已定,私下对双荷说了。双荷也是巴不得这样的,既脱了狠家主婆,又别配个后生男子,有何不妙?方才把一天愁消释了好些。果然莫翁在莫妈面前,寻个头脑,故意说丫头不好,要卖他出去。莫妈也见双荷年长,光景妖烧,也有些不要他在身边了。遂听了媒人之言,嫁出与在城花楼桥卖汤粉的朱三。

  zhū sān nián jì sān shí yǐ nèi,rén wù jǐn yě jì chǔ,shuāng hé jià le tā,zhēn zuò dé láng cái nǚ mào,yī duì hǎo fū qī。mò wēng zhǐ yào zhuó luò dé tíng dāng,bù zhēng cái wù。zhū sān tǎo dé róng lìng,pō zì dé yì,zhǐ bù zhī tǎo le gè dài tāi de lǎo pó lái。jiàn jiàn zhū sān shí de chū le,shuāng hé shí duì tā shuō dào:" wǒ cǐ tāi shí nài zhǔ wēng suǒ yǒu,pà mā mā zhī jué,gù cǐ bǎ wǒ jià le chū lái,xǔ xià wǒ kān guǎn zhōng shēn de。nǐ bù kě shuō shèn me dǎ pò le jī guān,luò de shí cháng yào tā zhōu jì xiē dōng xī,wǒ yī xīn yǔ nǐ zuò rén jiā biàn liǎo。" zhū sān shì gè jīng jì xíng zhōng rén,zhǐ yào xiē xiǎo pián yí,nà lǐ hái guǎn qīng huáng zào bái?kuàng qiě xiǎo de rén jiā chū lái de yā tou,nà yǒu zhēn zhèng nǚ shēn?yòu shì xīn qǔ qíng rè,zì rán hán hu rěn zhù le。

 朱三年纪三十以内,人物尽也济楚,双荷嫁了他,真做得郎才女貌,一对好夫妻。莫翁只要着落得停当,不争财物。朱三讨得容另,颇自得意,只不知讨了个带胎的老婆来。渐渐朱三识得出了,双荷实对他说道:“我此胎实奈主翁所有,怕妈妈知觉,故此把我嫁了出来,许下我看管终身的。你不可说甚么打破了机关,落得时常要他周济些东西,我一心与你做人家便了。”朱三是个经纪行中人,只要些小便宜,那里还管青黄皂白?况且晓得人家出来的丫头,那有真正女身?又是新娶情热,自然含糊忍住了。

  qǔ guò lái wǔ gè duō yuè,yǎng xià yī ge xiǎo sī lái,shuāng hé mì dì jiào rén tōng yǔ mò wēng zhī dào。mò wēng suī shì mò nài hé jià le chū lái,xīn lǐ hái shì gē bù duàn de。jiàn shuō yǎng le ér zi,dào shì zì jǐ gǔ xuè,mán zhe jiā lǐ,qiāo qiāo jiāng liǎng táo mǐjǐ guàn qián xiān sòng qù yǔ tā chī yòng。yǐ hòu shǒu shì yī fú yǔ nà xiǎo wá zǐ chuān zhe de,méi yī jiàn bù zhī chí le qù。zhū sān fǎn kào zhe lǎo pó fú yīn,luò de chī zì lái shí。nà ér zi jiàn jiàn dà qǐ lái,mò wēng suī shì àn dì zhōu gěi tā,yòng dù wú quē,què dào dǐ mán zhe shēng rén yǎn,bù hǎo rèn zhàng。suí nà ér zì xìng le zhū,gēn zhe zhū sān yě dào shì shàng bāng zuò shēng yì。cǐ shí yǐ yǒu shí lái suì。jiē fāng shàng rén diǎn diǎn chù chù,duō xiǎo de shì mò wēng zhī zhǒng。lián mò wēng jiā lǐ ér zi xí fù men,yě duō xiǎo de lǎo ér yǒu zhè wài yǎng zhī zǐ,sī xià zài nà li pán chán tā jiā de,què dà jiā zhuāng lóng zuò yǎ,zhǐ zuò bù zhī。mò lǎo xīn lǐ yě yǒu xiē yí xīn,bù zài yǎn miàn qián le,yòu méi rén gǎn tí qǐ,yě zhǐ suǒ bà le。hū yī kǒu,mò wēng yī bìng gào cú,jiā lǐ chéng fú tíng sàng,zì bù bì shuō。

 娶过来五个多月,养下一个小厮来,双荷密地叫人通与莫翁知道。莫翁虽是没奈何嫁了出来,心里还是割不断的。见说养了儿子,道是自己骨血,瞒着家里,悄悄将两桃米、几贯钱先送去与他吃用。以后首饰衣服与那小娃子穿着的,没一件不支持了去。朱三反靠着老婆福荫,落得吃自来食。那儿子渐渐大起来,莫翁虽是暗地周给他,用度无缺,却到底瞒着生人眼,不好认帐。随那儿自姓了朱,跟着朱三也到市上帮做生意。此时已有十来岁。街坊上人点点搐搐,多晓得是莫翁之种。连莫翁家里儿子媳妇们,也多晓得老儿有这外养之子,私下在那里盘缠他家的,却大家妆聋做哑,只做不知。莫姥心里也有些疑心,不在眼面前了,又没人敢提起,也只索罢了。忽一口,莫翁一病告殂,家里成服停丧,自不必说。

  zài chéng yǒu yī huǒ pò luò hù guǎn xián shì chī xián fàn de méi tóu guǐ guāng gùn,yí gè jiào zuò tiě lǐ chóng sòng lǐ,yí gè jiào zuò zuān cāng shǔ zhāng cháo,yí gè jiào zuò diào jīng hǔ niú sān,yí gè jiào dé sǎ mò pàn guān zhōu bǐng,yí gè jiào dé bái rì guǐ wáng biě zǐ,hái yǒu jǐ gè bù chū míng tí cǎo xié de xiǎo huǒ,gòng shì shí lái gè。zhuān yī bǔ fēng zhuō yǐng,xún rén jiā xián tóu nǎo,tiǎo nòng shì fēi,dǎ bāng shēng shì。nà wǔ gè wéi tóu,zài hēi hǔ xuán tán zhào yuán shuài miào lǐ dí xuè wèi méng,jié wèi xiōng dì。jǐn duō xìng le zhào,zǒng jiào zuò" zhào jiā wǔ hǔ"。bù jū nà lǐ yǒu shì,yí ge rén dǎ tīng jiāng lái,biàn hé zhe bàn qù zuò,dé lì píng fēn。píng rì xiǎo de mài fěn zhū sān jiā ér zi,shì mò jiā gǔ xuè,zhè rì jiàn shuō mò wēng sǐ le,zhòng xiōng dì shāng liáng dào:" yī zhuāng hǎo mǎi mài dào le。mò jiā nǎi jù fù zhī jiā,lǎo mā mā zhǐ shēng de èr zi,xiǎng yòng nà èr sān shí wàn bù liǎo。wǒ men cuān duō zhū sān jiā nà huà r qù gào zhēng,fēn de tā yī gǔ,zuì shǎo yě yǒu ér wàn zhī shù,wǒ men bāng de yě yǒu xiǎo fù guì le。jiù bù rán,zhǐ yào qǐ le guān sī,wǒ men dǎ diǎn de dǎ diǎn,mài zhèn de mài zhèn,zhè biān bù zháo nà biān zhe,hǎo dǎi yě yǒu jǐ nián chán zhàng le,yě qiáng sì zài jiā lǐ jué běn。" dà jiā pāi shǒu dào:" zào huà!zào huà!" tiě lǐ chóng dào:" wǒ men qiě qù jiàn nà cí ér,kàn tā zhǔ yì zěn me de,shè fǎ yòu tā shàng zhè tiáo lù biàn liǎo。" duō dào:" yǒu lǐ!" yī qí xiàng zhū sān jiā lǐ lái。

 在城有一伙破落户管闲事吃闲饭的没头鬼光棍,一个叫做铁里虫宋礼,一个叫做钻仓鼠张朝,一个叫做吊睛虎牛三,一个叫得洒墨判官周丙,一个叫得白日鬼王瘪子,还有几个不出名提草鞋的小伙,共是十来个。专一捕风捉影,寻人家闲头脑,挑弄是非,打帮生事。那五个为头,在黑虎玄坛赵元帅庙里敌血为盟,结为兄弟。尽多姓了赵,总叫做“赵家五虎”。不拘那里有事,一个人打听将来,便合着伴去做,得利平分。平日晓得卖粉朱三家儿子,是莫家骨血,这日见说莫翁死了,众兄弟商量道:“一桩好买卖到了。莫家乃巨富之家,老妈妈只生得二子,享用那二三十万不了。我们撺掇朱三家那话儿去告争,分得他一股,最少也有儿万之数,我们帮的也有小富贵了。就不然,只要起了官司,我们打点的打点,卖阵的卖阵,这边不着那边着,好歹也有几年缠帐了,也强似在家里嚼本。”大家拍手道:“造化!造化!”铁里虫道:“我们且去见那雌儿,看他主意怎么的,设法诱他上这条路便了。”多道:“有理!”一齐向朱三家里来。

  zhū sān píng rì mài tāng fěn,zhè wǔ hǔ rì rì zài yá mén qián hòu zǒu dòng,shí cháng mǎi tā de diǎn jī,shì shú zhǔ gù jiā。zhū sān jiàn le,gǒng shǒu dào:" liè wèi guāng jiàng,bì yǒu jiàn yù。" nà diào jīng hǔ dào:" qǐng nǐ niáng zǐ chū lái,wǒ yǒu yī shì bào tā。" zhū sān dào:" hé shì?" bái rì guǐ dào:" tā jiā mò lǎo ér sǐ le。" shuāng hé zài lǐ miàn tīng dé,kū jiāng chū lái dào:" wǒ fāng cái tīng dé jiē shàng shì zhè yàng shuō,hái dào wèi de。ér jīn liè wèi lái de,yí dìng shì zhēn le。" yī tóu kū,yī tóu duì zhū sān shuō:" wǒ yǔ nǐ shī le zhè tài shān de kào bàng,jīn shēng zài wú hǎo rì le。" zuān cāng shǔ biàn dào:" zěn shuō zhè huà?rú jīn zhèng shì nǐ men de fù guì dào le。" wǔ rén qí shēng dào:" wǒ xiōng dì men tè lái sòng zhè yī tào hèng cái yǔ nǐ men de。" zhū sān fū qī duō jīng yí dào:" zhè zěn me shuō?" tiě lǐ chóng dào:" nǐ jiā ér zi,nǎi shì mò lǎo ér gǔ xuè。ér jīn tā jiā lǐ wàn wàn guàn jiā cái,tián yuán wū níng,nǐ ér zi duō gāi yǒu fèn,hé bú dào tā jiā qù yào fēn tā de?tā ruò bù kěn fēn,pàn yǔ tā chī chǎng guān sī,liào bù dǎo duàn le nǐ men xiē qù。zhuàng zhù dǎ dào dǐ,kǔ nǐ ér zi bù zháo,yǔ tā dī qǐ xuè lái,pà dào bú shì zhēn de?zhè yī gǔ wěn wěn shì le。" zhū sān fū qī dào:" shì dào wěi shí rú cǐ,wǒ men yě xiǎo de。zhǐ shì qīng lìng qǐ le gè tóu,yī shí zhù bù dé shǒu de。zì gǔ dào pín mò yǔ fù dòu,chī guān sī quán dé cái lái shǐ fèi。wǒ men zěn me dí dé tā guò?nòng dé hòu biān bù líng bù lì,fǎn wèi bù měi。kuàng qiě wǒ měi zhè yàng rén jiā,yī rì bù zuò,yī rì mò dé chī de,nà lǐ lái de rén lì,nà lǐ lái de gōng fū qù chī guān sī?" tiě lǐ chóng dào:" zhè gè chéng rán yě yào lǜ dào,dǎ guān sī quán kào shǐ fèi yǔ nà rén lì liǎng xiàng。ér jīn wǒ hé nǐ men shú shāng liáng,yào rén lì shí,wǒ men jǐ gè dì xiōng xiāng bāng nǐ yá mén zuò shì jǐn gōu le,zhǐ zhè shǐ fèi nán chǔ,wǒ men yě shuō bù dé,xiǎo qián bù qù,dà qián bù lái。wǔ gè dì xiōng,yī rén yīng chū yī bǎi liǎng,xiān jiāng lái bù běn qián,tì nǐ shǐ yòng qù。" nǐ xiě qǐ yī qiān liǎng de jiè piào lái,wǒ men shōu zhe,zhí děng rì hòu duàn guò jiā yè lái dào le shǒu,nǐ měi zhào qì hái wǒ,zhǐ jìn dé nǐ měi yī běn yī lì,yě bù wéi duō。cǐ wài xiè wǒ men de,píng nǐ men lìng shāng liáng le。nà shí shì bái de lái de dōng xī,zuǒ yǒu shì bù fèi zhī huì,liào rán jué bù dài màn le wǒ men。" zhū sān fū qī dào:" ruò dé liè wèi rú cǐ xiāng bāng,kě zhī dào hǎo,zhǐ shì dǎ cóng nà lǐ zuò qǐ?" tiě lǐ chóng dào:" nǐ zhǐ yī wǒ men diào dù,bāo guǎn tíng dāng,qiě bǎ jiè piào xiě qǐ lái wèi dìng。" zhū sān zhǐ de yī zhe xiě le,yā le gè zì,lián ér zi yě yào tā huà le yí gè,jiāo yǔ zhòng rén。zhòng rén dào:" jīn rì wǒ měi dì xiōng qiě qù,yī miàn shōu shí yín qián tíng dāng le,míng rì zài lái jì jiào xíng shì。" zhū sān fū qī dào:" quán zhàng liè wèi kàn gù。"

 朱三平日卖汤粉,这五虎日日在衙门前后走动,时常买他的点饥,是熟主顾家。朱三见了,拱手道:“列位光降,必有见谕。”那吊睛虎道:“请你娘子出来,我有一事报他。”朱三道:“何事?”白日鬼道:“他家莫老儿死了。”双荷在里面听得,哭将出来道:“我方才听得街上是这样说,还道未的。而今列位来的,一定是真了。”一头哭,一头对朱三说:“我与你失了这泰山的靠傍,今生再无好日了。”钻仓鼠便道:“怎说这话?如今正是你们的富贵到了。”五人齐声道:“我兄弟们特来送这一套横财与你们的。”朱三夫妻多惊疑道:“这怎么说?”铁里虫道:“你家儿子,乃是莫老儿骨血。而今他家里万万贯家财,田园屋宁,你儿子多该有分,何不到他家去要分他的?他若不肯分,拚与他吃场官司,料不倒断了你们些去。撞住打到底,苦你儿子不着,与他滴起血来,怕道不是真的?这一股稳稳是了。”朱三夫妻道:“事到委实如此,我们也晓得。只是轻另起了个头,一时住不得手的。自古道贫莫与富斗,吃官司全得财来使费。我们怎么敌得他过?弄得后边不伶不俐,反为不美。况且我每这样人家,一日不做,一日没得吃的,那里来的人力,那里来的工夫去吃官司?”铁里虫道:“这个诚然也要虑到,打官司全靠使费与那人力两项。而今我和你们熟商量,要人力时,我们几个弟兄相帮你衙门做事尽勾了,只这使费难处,我们也说不得,小钱不去,大钱不来。五个弟兄,一人应出一百两,先将来不本钱,替你使用去。”你写起一千两的借票来,我们收着,直等日后断过家业来到了手,你每照契还我,只近得你每一本一利,也不为多。此外谢我们的,凭你们另商量了。那时是白得来的东西,左有是不费之惠,料然决不怠慢了我们。”朱三夫妻道:“若得列位如此相帮,可知道好,只是打从那里做起?”铁里虫道:“你只依我们调度,包管停当,且把借票写起来为定。”朱三只得依着写了,押了个字,连儿子也要他画了一个,交与众人。众人道:“今日我每弟兄且去,一面收拾银钱停当了,明日再来计较行事。”朱三夫妻道:“全仗列位看顾。”

  dāng xià zhòng rén sàn le qù,shuāng hé duì zhàng fū dào:" zhèi xiē rén suǒ yán,bù zhī rú hé,kě zuò de lái de me?" zhū sān dào:" zǒng shì bú yào wǒ fèi yí gè qián。kàn tā men zěn me zhǔ zhāng,yī dé de zhǐ guǎn yī zhe zuò qù,huò zhě yǒu xiē yóu shuǐ yě bú jiàn de。yòng qù shì tā men de,de lái shì wǒ men de,yǒu shèn me bù pián yí chù?" shuāng hé dào:" bù gāi jiù dìng zhǐ bǐ yǔ tā。" zhū sān dào:" chèng wǒ men sān ge zuò ròu mài,yě bù zhí shàng jǐ liǎng。tā ná le wǒ qiān guàn de piào zi,ruò bù duó de jiā shì lái,tā hǎo xiàng nà lǐ tǎo?guǒ rán duó de lái shí,jiù yǔ tā xiē yě bù nán le。kuàng qiě bù xiě dé yǔ tā,tā zěn kěn ná yín zi lái yìng yòng?yǒu zhè yī zhǐ ān dìng tā měi de xīn,cái kěn jìn lì bāng wǒ。" shuāng hé dào:" wéi shèn hái zi yě yào tā zhe gè zì?" zhū sān dào:" duó de jiā shì shì hái zi de,zěn bù jiào tā zhe zì?zhè gè dào duō bù dǎ jǐn,zhǐ kàn tā men zhǐ bá zěn me yàng zuò fǎ biàn liǎo。"

 当下众人散了去,双荷对丈夫道:“这些人所言,不知如何,可做得来的么?”朱三道:“总是不要我费一个钱。看他们怎么主张,依得的只管依着做去,或者有些油水也不见得。用去是他们的,得来是我们的,有甚么不便宜处?”双荷道:“不该就定纸笔与他。”朱三道:“秤我们三个做肉卖,也不值上几两。他拿了我千贯的票子,若不夺得家事来,他好向那里讨?果然夺得来时,就与他些也不难了。况且不写得与他,他怎肯拿银子来应用?有这一纸安定他每的心,才肯尽力帮我。”双荷道:“为甚孩子也要他着个字?”朱三道:“夺得家事是孩子的,怎不叫他着字?这个到多不打紧,只看他们指拔怎么样做法便了。”

  bù shuō fū qī shāng liáng,qiě shuō wǔ hǔ chū le zhū jiā de mén,dà jiā xiào dào:" zhè jiā zǐ bèi wǒ men shuō de dòng huǒ le,zhǐ shì chě xià zhè yàng dà huǎng,nà lǐ duō shǎo dé xiē yǔ tā qǐ gè tóu?" tiě lǐ chóng dào:" dàng zhēn wǒ men yǒu de jǐ lǐ qián xiān zhé qù bù chéng?zhǐ kàn wǒ lüè shī xiǎo jì,bù bì yòng qián。" zhè sì gè dào:" yǒu hé miào jì?" tiě lǐ chóng dào:" wǒ rú jīn zhǐ yào ná yī pǐ cū má bù zuò jiàn shuāi yī,yǔ tā jiā xiǎo sī chuān le,jiào tā jìng dào mò jiā qù zuò xiào zǐ。liāo dé mò jiā mǔ zǐ nǎo zào qǐ lái,wú měi zhǐ yí gè qián bái zhǐ gào tā yī zhuàng,zhè jiù shì wǔ bǎi liǎng běn qián le。" sì gè pāi shǒu dào:" miào,miào!shì bù yí chí,kuài qù!kuài qù!

 不说夫妻商量,且说五虎出了朱家的门,大家笑道:“这家子被我们说得动火了,只是扯下这样大谎,那里多少得些与他起个头?”铁里虫道:“当真我们有得己里钱先折去不成?只看我略施小计,不必用钱。”这四个道:“有何妙计?”铁里虫道:“我如今只要拿一匹粗麻布做件衰衣,与他家小厮穿了,叫他竟到莫家去做孝子。撩得莫家母子恼躁起来,吾每只一个钱白纸告他一状,这就是五百两本钱了。”四个拍手道:“妙,妙!事不宜迟,快去!快去!

  tiě lǐ chóng guǒ rán qù téng nuó le yī pǐ má bù,dào cái yī diàn jiǎn kāi le,fèng chéng le yī jiàn shuāi yī,shǒu lǐ ná zhe dào:" běn qián zài cǐ le。" yī yǒng de wàng zhū sān jiā lǐ lái,zhū sān fū qī jiē zhe,dào:" liè wèi hái shì zěn me zhǔ zhāng?" tiě lǐ chóng dào:" jiào nǐ ér zi chū lái,wǒ jiào dào tā shì tǐ。" shuāng hé duì zhe hái zǐ dào:" zhè jǐ wèi bó bo,bāng nǐ qù tǎo shēng shēn fù mǔ de jiā yè,nǐ zhǐ yī zhe zuò qù biàn liǎo。" nà ér zi yě shì gè guāi de,shuō dào:" jì shì wǒ shēng shēn de fù qīn,nà jiā yè wǒ yīng de yǒu de。zhǐ shì wǒ wá zǐ jiā,jiào wǒ zěn de qù tǎo cái shì?" tiě lǐ chóng dào:" bú yào nǐ kāi kǒu tǎo,zhǐ zhe le zhè jiàn xiào fú,wǒ men yǐn nǐ dào nà lǐ。nǐ jìn mén qù,dào le xiào táng lǐ miàn kàn jiàn líng wéi,nǐ biàn fàng shēng dà kū,kū bà jiù bài,bài le sì bài,wǎng wài jiù zǒu。yǒu rén wèn nǐ shuō huà,nǐ zhǐ bú yào huí tā,yī jìng dào wài biān lái,wǒ men duō zài zuǒ cè chá fāng lǐ děng nǐ biàn liǎo。zhè gè què bù nán de。" zhū sān dào:" zhī rú cǐ yǒu hé yì?" zhòng rén dào:" zhè shì xiān sòng gè xìn yǔ tā jiā。nǐ ér zi chū le mén,dì èr rì jiù qù jìn zhuàng。wǒ men jiù qù tì nǐ shǐ yòng dǎ diǎn。nǐ ér zi yòu xiǎo,guān fǔ jiàn le,zhǐ yǒu kě lián,jué bù nán wéi tā de。kuàng yòu shí shí shì gǔ xuè,jiǎo tà yìng dì,zhè jiā sī dào dǐ shì wěn qǔ de le,zhǐ guǎn yī zhe wǒ men zuò qù!" zhū sān duì qī zǐ dào:" liè wèi shuō lái de huà,duō shì yǒu zhāo shù de,zhǐ jiào ér zi yī zhe xíng shì,jué rán tíng dāng。" nà ér zǐ dào:" zhī rú fāng cái zhè yàng shuō de huà,wǒ duō yī dé。wǒ xīn lǐ yě yào qù jiàn jiàn qīn shēng fù qīn de yǐng xiàng,kū tā yī chǎng,bài tā yī bài。" shuāng hé yǎn lèi dào:" guāi ér zi,zhèng shì rú cǐ。" zhū sān dào:" wǒ dào bù hǎo suí qù de。jì shì liè wèi tóng háng,bì rán bù chà,bà er zi jiāo fù yǔ liè wèi le,wǒ zì dào shì shàng zuò shēng yì qù,wǎn lái tǎo xiāo xī bà。" dāng xià zhū sān zì chū le mén。

 铁里虫果然去腾挪了一匹麻布,到裁衣店剪开了,缝成了一件衰衣,手里拿着道:“本钱在此了。”一涌的望朱三家里来,朱三夫妻接着,道:“列位还是怎么主张?”铁里虫道:“叫你儿子出来,我教道他事体。”双荷对着孩子道:“这几位伯伯,帮你去讨生身父母的家业,你只依着做去便了。”那儿子也是个乖的,说道:“既是我生身的父亲,那家业我应得有的。只是我娃子家,教我怎的去讨才是?”铁里虫道:“不要你开口讨,只着了这件孝服,我们引你到那里。你进门去,到了孝堂里面看见灵帏,你便放声大哭,哭罢就拜,拜了四拜,往外就走。有人问你说话,你只不要回他,一径到外边来,我们多在左侧茶坊里等你便了。这个却不难的。”朱三道:“只如此有何益?”众人道:“这是先送个信与他家。你儿子出了门,第二日就去进状。我们就去替你使用打点。你儿子又小,官府见了,只有可怜,决不难为他的。况又实实是骨血,脚踏硬地,这家私到底是稳取的了,只管依着我们做去!”朱三对妻子道:“列位说来的话,多是有着数的,只教儿子依着行事,决然停当。”那儿子道:“只如方才这样说的话,我多依得。我心里也要去见见亲生父亲的影像,哭他一场,拜他一拜。”双荷掩泪道:“乖儿子,正是如此。”朱三道:“我到不好随去得。既是列位同行,必然不差,把儿子交付与列位了,我自到市上做生意去,晚来讨消息罢。”当下朱三自出了门。

  wǔ hǔ yī tóng le zhū jiā ér zi,wǎng wǎng mò jiā lái。jiāng dào mén shǒu,duō zǒu jìn yí gè chá fāng lǐ miàn zuò xià,chī gè pào chá。dīng zhǔ zhū jiā ér zǐ dào:" nà mén shàng yǒu sàng pái xiào lián de,jiù shì nǐ lǎo ér jiā lǐ。nǐ jìn qù,yī zhe wǒ yán yǔ xíng shì。" suì shì shuāi yī yǔ tā chuān zhe tíng dāng le,nà hái zi yī le shuō huà,bù zhī qí me hǎo dǎi,dà tà bù zǒu jìn mén lǐ miàn lái。yī zhí dào le xiào táng,kàn jiàn líng wéi,guǒ rán lì tiān dǎo dì jià kū qǐ lái,yě shì hái zi jiā tiān xìng suǒ zài。nà xiào táng lǐ tou tīng jiàn kū xiǎng,zhī dào shì diào kè lái dào,jǐn zhǐ lái kàn。zhī jiàn shì yí gè xiǎo sī,shēn shàng dǎ bàn yǔ xiào zǐ wú èr,qiě shì kū dé bēi qiè,kǒu kǒu shēng shēng jiào zhe qīn diē diē。xiào táng lǐ kàn de,bù zhī shì shèn me yuán gù,rén rén jīng hài dào:" zhè shì nà lǐ shuō qǐ?" mò mā tīng dé kū zhe qīn diē,yòu jiàn zhè bān dǎ bàn,bù jué nù cóng xīn shàng qǐ,è xiàng dǎn biān shēng,rǎng dào:" nà lǐ lái zhè gè yě māo,kū dé rú cǐ yì yàng!" kuī de mò dà láng shì gè lǎo chéng yǒu jiàn shí de rén,zǎo yǐ qiáo kē le bā jiǔ fēn,máng duì mǔ qīn shuō dào:" mā mā qiè bù kě zào cì,zhè jiàn shì liǎo bù dé!wǒ jiā chū sàng zhī jì,bì yǒu jiān rén dòng huǒ,yào lái tiǎo xìn,zhā chéng huǒ dùn。luò le tā men quān tào,zhè rén jiā bù jīng zhé de。zhǐ yī wǒ zhǐ fēn,fāng miǎn huò huàn。"

 五虎一同了朱家儿子,往往莫家来。将到门首,多走进一个茶坊里面坐下,吃个泡茶。叮瞩朱家儿子道:“那门上有丧牌孝帘的,就是你老儿家里。你进去,依着我言语行事。”遂视衰衣与他穿着停当了,那孩子依了说话,不知其么好歹,大踏步走进门里面来。一直到了孝堂,看见灵帏,果然唳天倒地价哭起来,也是孩子家天性所在。那孝堂里头听见哭响,只道是吊客来到,尽旨来看。只见是一个小厮,身上打扮与孝子无二,且是哭得悲切,口口声声叫着亲爹爹。孝堂里看的,不知是甚么缘故,人人惊骇道:“这是那里说起?”莫妈听得哭着亲爹,又见这般打扮,不觉怒从心上起,恶向胆边生,嚷道:“那里来这个野猫,哭得如此异样!”亏得莫大郎是个老成有见识的人,早已瞧科了八九分,忙对母亲说道:“妈妈切不可造次,这件事了不得!我家初丧之际,必有奸人动火,要来挑衅,扎成火囤。落了他们圈套,这人家不经折的。只依我指分,方免祸患。”

  mò mā yī shí jiān jiàn dà láng shuō de lì hài,yě yǒu xiē huāng le,qiě zhù zhe bù rǎng,lěng yǎn kàn nà wài biān hái zi。zhī jiàn tā kū bà jiù bài,bài le sì bài,zhèng dài zhuǎn shēn,mò dà láng lián máng tiào chū lái,yī bǎ bào zhù dào:" nǐ bú shì nà huā lóu qiáo mài fěn tāng zhū jiā de ér zǐ mǒ?" hái zǐ dào:" zhèng shì。" dà láng dào:" jì shì zhè děng,nǐ fāng cái bài le diē diē,yě jiù gāi rèn le mā mā。nǐ suí wǒ lái。" yī bǎ chě tā dào xiào màn lǐ tou,zhǐ zhe mò mā dào:" zhè shì nǐ de dí mǔ qīn,kuài xiē bài jiàn。" mò mā cāng cù zhī jì,zhǐ píng ér zi,shòu le tā bài yǐ guò。dà láng zhǐ zì jiā dào:" wǒ nǎi shì nǐ zhǎng xiōng,nǐ yě yào bài。" bài guò,yòu zhǐ diǎn tā bài le èr xiōng,yǐ cì zhì dà sǎo,èr sǎo,duō jiào bài jiàn le。yòu lǐng zì jǐ liǎng gè ér zi,xiōng dì,yí gè ér zi,lì qí le,duì hái zǐ dào:" zhè sān ge shì nǐ zhí ér,nǐ gāi shòu bài。" bài bà,hái zi yòu wàng wài jiù zǒu。dà láng dào:" nǐ dào nà lǐ qù?nǐ shì wǒ de xiōng dì,fù qīn jì sǐ,jiù gāi zhù zài cǐ jū sāng。zhè shì nǐ jiā lǐ le,hái dào nà lǐ qù?" dà láng lǐng tā dào lǐ miàn,jiāo fù yǔ zì jǐ niáng zǐ,dào:" nǐ yǔ xiǎo shū shū bǎ tóu shū yī shū,tì tā shēn shàng chū tuō yī chū tuō。bǎ jiù shí yī fú tuō diào le,duō tì tā huàn le xiē xīn xiān de,ér jīn shì wǒ jiā lǐ rén le。" hái zi jiàn dà láng rú cǐ dài de tā hǎo,xīn lǐ suī yě huān xǐ,zhǐ shì rén shēng miàn bù shú,yòu bù zhī niáng de yì sī zěn me,yǒu xiē bù ān tiē,hái xiǎng yào qù。dà láng xiǎo de guāng jǐng,jiù zhe rén dào huā lóu qiáo zhū jiā qù huàn nà shuāng hé dào jiā lǐ lái,shuō dào yǒu yào jǐn shuō huà。

 莫妈一时间见大郎说得利害,也有些慌了,且住着不嚷,冷眼看那外边孩子。只见他哭罢就拜,拜了四拜,正待转身,莫大郎连忙跳出来,一把抱住道:“你不是那花楼桥卖粉汤朱家的儿子么?”孩子道:“正是。”大郎道:“既是这等,你方才拜了爹爹,也就该认了妈妈。你随我来。”一把扯他到孝幔里头,指着莫妈道:“这是你的嫡母亲,快些拜见。”莫妈仓卒之际,只凭儿子,受了他拜已过。大郎指自家道:“我乃是你长兄,你也要拜。”拜过,又指点他拜了二兄,以次至大嫂,二嫂,多叫拜见了。又领自己两个儿子,兄弟,一个儿子,立齐了,对孩子道:“这三个是你侄儿,你该受拜。”拜罢,孩子又望外就走。大郎道:“你到那里去?你是我的兄弟,父亲既死,就该住在此居丧。这是你家里了,还到那里去?”大郎领他到里面,交付与自己娘子,道:“你与小叔叔把头梳一梳,替他身上出脱一出脱。把旧时衣服脱掉了,多替他换了些新鲜的,而今是我家里人了。”孩子见大郎如此待得他好,心里虽也欢喜,只是人生面不熟,又不知娘的意思怎么,有些不安贴,还想要去。大郎晓得光景,就着人到花楼桥朱家去唤那双荷到家里来,说道有要紧说话。

  shuāng hé xiǎo de shì ér zi miàn shàng de shì le,yì qiě yuán yào lái diào sāng,jí máng huàn le yī shēn xiào fú,lái dào mò jiā。líng qián kū bài yǐ bì,dà láng jí duì tā shuō:" nǐ de ér zi,jīn zǎo dào cǐ,wǒ men yǐ rèn zuò xiōng dì。ér jīn yǔ wǒ men yī tóng shǒu xiào,rì hòu yǔ wǒ men yí yàng fēn jiā,nǐ bù bì jì guà。suǒ yǒu lǎo diē diē zài rì gěi nǐ de fàn mǐ yī fú,wǒ men zhào zhàng àn yuè sòng guò lái yǔ nǐ,yǔ zài rì yī gǔ。zhè shì yǒu nǐ ér miàn shàng。nǐ méi shì bù bì dào zhè lǐ lái,yīn nǐ shì yǒu zhàng fū de,kǒng fáng yì lùn,dào zhuāng nǐ ér de chǒu。zhǐ jīn rì qǐ,nǐ ér zi guī zōng xìng mò,bú dào zhū jiā lái le。nǐ fēn fù nǐ ér zi yī shēng,nǐ zì qù bà。" shuāng hé tīng dé,bù shèng zhī xǐ:" ruò dé dà láng kàn sǐ de lǎo diē diē miàn shàng,rú cǐ chǔ zhì tíng dāng,wǒ shāo xiāng diǎn zhú,zhù bào dà láng bù jìn。" shuō bà,jìn qù jiàn le mò mā yǔ dà sǎo,èr sǎo,zhǐ shì bài xiè。mò mā cǐ shí yě bù hǎo shēng fēn de,dà jiā méi shén shuō huà,dǎ fā tā huí qù。shuāng hé dīng zhǔ ér zi:" hǎo shēng zhù zài zhè,xiǎo xīn fèng shì dà mā yǔ gē ge sǎo sǎo。nǐ luò le hǎo chù,wǒ fàng xīn dé xià le。fāng cái dà láng shuō guò,wǒ bù hǎo zhǎng dào zhè lǐ。nǐ zài cǐ guò jǐ shí,duàn le qī qī sì shí jiǔ rì,zài dào zhū jiā lái xiāng huì bà。" hái zi jì jiàn le zì jiā de niáng,yòu tīng le fēn fù de huà,fāng cái ān xīn zhù xià。shuāng hé zì huān huān xǐ xǐ,yǔ zhàng fū shuō zhī qù le。

 双荷晓得是儿子面上的事了,亦且原要来吊丧,急忙换了一身孝服,来到莫家。灵前哭拜已毕,大郎即对他说:“你的儿子,今早到此,我们已认做兄弟。而今与我们一同守孝,日后与我们一样分家,你不必记挂。所有老爹爹在日给你的饭米衣服,我们照帐按月送过来与你,与在日一股。这是有你儿面上。你没事不必到这里来,因你是有丈夫的,恐防议论,到妆你儿的丑。只今日起,你儿子归宗姓莫,不到朱家来了。你分付你儿子一声,你自去罢。”双荷听得,不胜之喜:“若得大郎看死的老爹爹面上,如此处置停当,我烧香点烛,祝报大郎不尽。”说罢,进去见了莫妈与大嫂,二嫂,只是拜谢。莫妈此时也不好生分得,大家没甚说话,打发他回去。双荷叮瞩儿子:“好生住在这,小心奉事大妈与哥哥嫂嫂。你落了好处,我放心得下了。方才大郎说过,我不好长到这里。你在此过几时,断了七七四十九日,再到朱家来相会罢。”孩子既见了自家的娘,又听了分付的话,方才安心住下。双荷自欢欢喜喜,与丈夫说知去了。

  qiě shuō nèi xiē méi tóu guǐ guāng gùn zhào jiā wǔ hǔ,zài chá fáng lǐ miàn zuò dì,yǎn bā bā wàng nà hái zi chū lái,jiù qù zuò shì,zhuàng zǐ dǎ diǎn tíng dāng le。shéi zhī shǒu le duō shí,zài shǒu bù chū。kàn kàn dào wǎn,bú jiàn dòng jìng,yí dào:" mò fēi wǒ men xián huà shí,nà hái zi chū lái,cuò le yǎn,jìng dào tā jiā lǐ qù le?" zǒu yí gè dào zhū jiā qù kàn,jiàn shuō ér zi bù céng dào jiā,dào jiào le niáng zǐ qù,yī fà bù jiě。zǒu lái huí fù zhòng rén,dà jiā yí huò,jiù xiàng rè pán shàng yǐ zi,zuò lì bù ān。zài zhě yí gè dào zhū jiā cì hóu,yòu shuō jiàn shuāng hé guī lái,lǎo dà huān xǐ,shuō ér zi yǐ dé rèn xià shōu liú le。zhòng rén shàng zài chá fāng wèi sàn,jiàn le cǐ shuō,gè gè mù dāi。zhèng shì:

 且说那些没头鬼光棍赵家五虎,在茶房里面坐地,眼巴巴望那孩子出来,就去做事,状子打点停当了。谁知守了多时,再守不出。看看到晚,不见动静,疑道:“莫非我们闲话时,那孩子出来,错了眼,竟到他家里去了?”走一个到朱家去看,见说儿子不曾到家,倒叫了娘子去,一发不解。走来回复众人,大家疑惑,就象热盘上蚁子,坐立不安。再者一个到朱家伺侯,又说见双荷归来,老大欢喜,说儿子已得认下收留了。众人尚在茶坊未散,见了此说,个个木呆。正是:

  sī liang bō cǎo qù xún shé,zhè huí què méi shé ér nòng。

 思量拨草去寻蛇,这回却没蛇儿弄。

  píng cháng jiā lǐ méi fēng bō,zǒng yǒu liáng píng yě wú yòng。

 平常家里没风波,总有良平也无用。

  shuō zhè jǐ gè rén,wén de hái zi yǐ bèi mò jiā rèn zuò ér le,xǔ duō yàn téng téng de huǒ qì,què xiàng lín le jǐ tǒng de bīng shuǐ,shǒu bì duō suǒ jiě le。dà jiā rǎng dào:" huǐ qì!zhuàng zhe zhè yàng bù zhǎng jìn de rén jiā。nán dào wǒ men shāng liáng le zhè jǐ shí,dàng zhēn dào dān pián yí le zhè xiǎo sī bù chéng?" tiě lǐ chóng dào:" qiě bú yào huāng!yě bú dào dé pián yí le tā,yě bú dào dé wǒ men bái zhù le shǒu。" zhòng rén dào:" ér jīn hái hǎo zài nà li rù jiǎo?" tiě lǐ chóng dào:" wǒ men yuán shuō yǔ tā duó le rén jiā,yào xiè wǒ men yī qiān yín zi,tā xū yǒu jiè piào zài wǒ shǒu lǐ,shì zhū sān de qīn bǐ。" zhòng rén dào:" tā jiā xiān zì shōu shí le,wǒ men bìng bù céng bāng dé tā yī xiē,yě bù hǎo tì zhū sān tǎo dé。kuàng qiě zhū sān shì qióng rén,tǎo yě méi gàn。" tiě lǐ chóng dào:" zuó rì wǒ yào nà hái zi yě zhe gè zì de,ér jīn jiǎn yǒu tóu fà de jiū。guò jǐ shí,zhǐ yǔ nà hái zi tǎo,děng tā shuō méi yǒu,jiù gào le tā。tā xiǎo sī jiā xīn zuò le cái zhǔ,dìng pà chī guān sī de,yāng rén lái yǔ wǒ men jiǎng hé,xū yào shú de zhè zhāng zhǐ qù cái gān jìng。nán dào bái liǎo bù chéng?" zhòng rén dào:" yǒu jiàn shí,bù zài shàng nǐ zuò tiě lǐ chóng,zhēn shì jiàn shí yìng zhēng!" tiě lǐ chóng dào:" hái yǒu yī jiàn,zhǐ shì yǎn xià hái yào cóng róng。yī lái nà piào zi shàng rì zi méi duō liǎng rì,jiù tǎo jiù gào,guān fǔ yào yí xīn èr lái tā jiā fāng cái shōu liú,jiā yè wèi yǒu de jiù fēn yǔ tā,tā yě shǐ méi yǒu de ná chū lái huán rén,zhè shì bàn nián yī nián hòu de shì。" zhòng rén dào:" duō shuō de shì。qiě cáng hǎo le jiè piào,zài nài xīn děng děng nòng tā。" zì cǐ yī huǒ gè sàn qù le。

 说这几个人,闻得孩子已被莫家认作儿了,许多焰腾腾的火气,却象淋了几桶的冰水,手臂多索解了。大家嚷道:“悔气!撞着这样不长进的人家。难道我们商量了这几时,当真倒单便宜了这小厮不成?”铁里虫道:“且不要慌!也不到得便宜了他,也不到得我们白住了手。”众人道:“而今还好在那里入脚?”铁里虫道:“我们原说与他夺了人家,要谢我们一千银子,他须有借票在我手里,是朱三的亲笔。”众人道:“他家先自收拾了,我们并不曾帮得他一些,也不好替朱三讨得。况且朱三是穷人,讨也没干。”铁里虫道:“昨日我要那孩子也着个字的,而今拣有头发的揪。过几时,只与那孩子讨,等他说没有,就告了他。他小厮家新做了财主,定怕吃官司的,央人来与我们讲和,须要赎得这张纸去才干净。难道白了不成?”众人道:“有见识,不在尚你做铁里虫,真是见识硬挣!”铁里虫道:“还有一件,只是眼下还要从容。一来那票子上日子没多两日,就讨就告,官府要疑心;二来他家方才收留,家业未有得就分与他,他也使没有得拿出来还人,这是半年一年后的事。”众人道:“多说得是。且藏好了借票,再耐心等等弄他。”自此一伙各散去了。

  zhè lǐ mò mā xìng dìng,bào yuàn ér zǐ dào:" nà xiǎo yè zhǒng lái shí,wéi shèn me jiù rèn le tā?" dà láng dào:" wǒ jiā fù míng jiǔ chū,shuí bù dòng huǒ?zhè xiōng dì shí shì diē diē qīn gǔ xuè,wǒ bù rèn tā shí,bèi guāng gùn nòng le qù,jīn rì yī zhuàng,míng rì yī zhuàng gào jiāng lái,gào gè méi xiū xiē。yá mén rén yì gè gè lái zhà qián,qīn juàn péng yǒu rén rén lái guǎi piàn,hái yǒu guān fǔ sī liang qǐ fā,kāi le kǒu bù pà bù sòng。bù zhī bǎ rén jiā shé dào nà lǐ tián dì!jí zhì bàn dé dào dǐ,wèn chū gēn yóu,shǎo bu dé yào duàn zhè yī gǔ yǔ tā,hé kǔ zuò chéng bié rén féi le jiā qù?suǒ yǐ bù rú yī miàn shōu liú,shěng le xǔ duō rén de wàng xiǎng,yǒu hé bù miào?" mā mā jiàn shuō de míng bái,yě dào shì le,yī jiā huān xǐ guò rì。

 这里莫妈性定,抱怨儿子道:“那小业种来时,为甚么就认了他?”大郎道:“我家富名久出,谁不动火?这兄弟实是爹爹亲骨血,我不认他时,被光棍弄了去,今日一状,明日一状告将来,告个没休歇。衙门人役个个来诈钱,亲眷朋友人人来拐骗,还有官府思量起发,开了口不怕不送。不知把人家折到那里田地!及至拌得到底,问出根由,少不得要断这一股与他,何苦作成别人肥了家去?所以不如一面收留,省了许多人的妄想,有何不妙?”妈妈见说得明白,也道是了,一家欢喜过日。

  hū rán yī kǒu,yǒu yī huǒ rén zǒu jìn mén lái,shuō dào yào jiàn xiǎo sān guān rén de。zhè lǐ mén shàng fāng yào wèn míng,nèi yī rén dà shēng dào:" biàn shì zhū jiā de tuō yóu píng。" dà láng jiàn shuō de bù hǎo tīng,zì jiā zǒu chū lái,jiàn shì wǔ gè rén xióng fù fù de lái shī lǐ wèn dào:" xiǎo lìng dì zài jiā me?" dà láng dào:" zài jiā lǐ,liè wèi yǒu hé shuō huà?" wǔ gè rén dào:" lìng dì shǎo zài xià jiā lǐ xiē yín zi,tè lái yǔ tā qǔ yòng。" dà láng dào:" zhè gè què bù zhī dào,jiào tā chū lái jiù shì。" dà láng jìn qù duì xiǎo xiōng dì shuō le,nà hái zi bù zhī shì shèn me tóu nǎo,zǒu chū lái yī kàn,rèn de shì qián rì zhào jiā wǔ hǔ,shàng qián jiàn lǐ。nà jǐ gè jiàn le hái zi,dào:" hǎo gè xiǎo guān rén!qián rì wǒ men sòng nǐ lái de,nǐ zài cǐ zuò le cái zhǔ,jiù bù jì de wǒ men le?" hái zǐ dào:" qián rì zhè biān liú zhù le,bù fàng wǒ chū mén,gù cǐ wǒ bù chū lái de。" wǔ hǔ dào:" nǐ ér jīn jì zuò le cái zhǔ,zhè yī qiān yín zi gāi hái dé wǒ men le。" hái zǐ dào:" wǒ jǐ céng xiǎo de yǒu shèn me yín zi?" wǔ hǔ dào:" yín zi shì nǐ wǎn lǎo zi zhū sān guān suǒ jiè,què shì wèi nǐ yòng de,nǐ yě zhe dé yǒu huā zì。" hái zǐ dào:" qián rì wǒ yě jiàn shuō,shuō dào kǒng fáng chī guān sī yào yín zi yòng,gù xiě xià jiè piào。ér jīn guān sī bù chī le,nà lǐ hái yòng nǐ men shèn me yín zi?" wǔ hǔ fā hěn dào:" xiàn yǒu piào zài zhè lǐ,nǐ lài liǎo bù chéng?" dà láng tīng dé shēng gāo,zǒu chū lái kàn shí,wǔ hǔ gào sù dào:" xiǎo lìng dì zài zhū jiā shí jiè le wǒ men yī qiān yín zi bù hái,ér jīn yào lài qǐ lái。" dà láng dào:" wǒ zhè xiǎo xiōng dì jiè zhè xǔ duō yín zi hé yòng?" hái zǐ dào:" gē ge,bú yào tīng tā!" wǔ hǔ dào:" xiàn yǒu jiè piào,wǒ hé nǐ yá mén lǐ shuō qù" yí hòng duō sàn le。

 忽然一口,有一伙人走进门来,说道要见小三官人的。这里门上方要问明,内一人大声道:“便是朱家的拖油瓶。”大郎见说得不好听,自家走出来,见是五个人雄赴赴的来施礼问道:“小令弟在家么?”大郎道:“在家里,列位有何说话?“五个人道:“令弟少在下家里些银子,特来与他取用。”大郎道:“这个却不知道,叫他出来就是。”大郎进去对小兄弟说了,那孩子不知是甚么头脑,走出来一看,认得是前日赵家五虎,上前见礼。那几个见了孩子,道:“好个小官人!前日我们送你来的,你在此做了财主,就不记得我们了?”孩子道:“前日这边留住了,不放我出门,故此我不出来得。”五虎道:“你而今既做了财主,这一千银子该还得我们了。”孩子道:“我几曾晓得有甚么银子?”五虎道:“银子是你晚老子朱三官所借,却是为你用的,你也着得有花字。”孩子道:“前日我也见说,说道恐防吃官司要银子用,故写下借票。而今官司不吃了,那里还用你们甚么银子?”五虎发狠道:“现有票在这里,你赖了不成?”大郎听得声高,走出来看时,五虎告诉道:“小令弟在朱家时借了我们一千银子不还,而今要赖起来。”大郎道:“我这小兄弟借这许多银子何用?”孩子道:“哥哥,不要听他!”五虎道:“现有借票,我和你衙门里说去”一哄多散了。

  dà láng wèn xiōng dì dào:" zhè shì zěn me shuō?" hái zǐ dào:" qǐ chū zhè jǐ gè cuān duō wǒ mǔ qīn gào zhuàng,mǔ qīn huí tā méi pán chán chī guān sī。tā men shuō,wǒ měi jiè lái yǔ nǐ。gē ge jiù shōu liú xià,bù céng chéng guān sī,tā zěn me yào wǒ hái qǐ yín zi lái?" dà láng dào:" kě hèn zhèi xiē guāng gùn,zǎo shì wǒ men bù zháo tā shǒu,ér jīn jì yǒu jiè piào zài tā chǔ,tā bì bù kěn gān xiū,dìng rán dào guān。nǐ ruò jiàn guān,mò pà!zhǐ bǎ fāng cái shí qíng,zhào yàng shì zhè děng yī shuō,guān fǔ zì rán míng bái de。méi yǒu xiǎo xiǎo nián jì duàn nǐ hái tā yín zi zhī lǐ,qiě ān xīn zuò zhe,kàn tā zěn me!"

 大郎问兄弟道:“这是怎么说?”孩子道:“起初这几个撺掇我母亲告状,母亲回他没盘缠吃官司。他们说,‘只要一张借票,我每借来与你。’以后他们领我到这里来,哥哥就收留下,不曾成官司,他怎么要我还起银子来?”大郎道:“可恨这些光棍,早是我们不着他手,而今既有借票在他处,他必不肯干休,定然到官。你若见官,莫怕!只把方才实情,照样是这等一说,官府自然明白的。没有小小年纪断你还他银子之理,且安心坐着,看他怎么!”

  cì rì,zhè wǔ hǔ guǒ rán dào fǔ lǐ gào xià yī zhǐ zhuàng lái,gào le zhū sānmò xiǎo sān liǎng gè míng zì piàn jié qiān jīn zhī shì,lái dào mò jiā tí rén。mò dà lángèr láng děng shāng liáng,yǔ xiōng dì xiě xià yī zhǐ sù zhuàng,sù chū cóng qián qíng jié,jiù yòng zhe liǎng gè gē ge wèi zhèng,jìng lái fǔ lǐ tóu dào。fǔ lǐ tài shǒu xìng táng míng zhuàn,shì gè jí jīng míng de。yī gān rén tí dào le,tīng shěn shí xiān jiào sòng lǐ děng shàng qián wèn dào:" zhū sān shì hé děng rén?yào zhè xǔ duō yín zi lái zuò shèn me yòng?" sòng lǐ dào:" tā shuō yào yǔ ér zi zhì tián mǎi chǎn jiè le qù de。" tài shǒu jiào zhū sān wèn dào:" nǐ zuò shén shàng gòu dàng,jiè zhè xǔ duō yín zi?" zhū sān dào:" xiǎo de shì mài fěn gēng de jīng jì,bù shàng qián shù shēng yì,yào zhè xǔ duō zuò shèn me?" sòng lǐ dào:" jiàn yǒu jiè piào,wǒ men wǔ rén èr bǎi liǎng yí gè,jiāo fù yǔ tā jí ér zi mò xiǎo sān de。" tài shǒu ná shàng jiè piào lái kàn,wèn zhū sān dào:" kě shì nǐ xiě de piào?" zhū sān dào:" shì xiǎo de xiě de piào,què bù céng yǒu yín zi de。" sòng lǐ dào:" piào shì tā xiě de,yín zi shì mò xiǎo sān shōu qù de。" tài shǒu jiào mò xiǎo sān,nà mò jiā hái zi yīng le yī shēng zǒu shǎng qù。tài shǒu kàn jiàn shì gè shí lái suì xiǎo de,yī fà qí yì,dào:" zhè xiǎo sī shōu qù zhèi xiē yín zi hé yòng?" sòng lǐ zhēng dào:" shì tā fù qīn zhū sān xiě le piào,ná yín zi yǔ zhè mò xiǎo sān mǎi tián de。jiàn jīn tā yǒu xǔ duō tián zài jiā lǐ。" tài shǒu dào:" fù xìng zhū,zěn me ér zi xìng mò?" zhū sān dào:" mán bù dé lǎo yé,zhè xiǎo sī yuán shì mò jiā niè zǐ,tā mǔ qīn jià yǔ xiǎo de,suǒ yǐ tā zì xìng mò。zhuān wèi zhòng rén yào bāng tā mò jiā qù zhēng chǎn,hōng xiǎo de xiě le yī piào,zuò zhēng sòng de yòng dù。bù xiǎng yí dào mò jiā,tā jiā dà niáng yǔ liǎng gè gē zǐ jìng zì rèn le,fēn yǔ tián chǎn。xiǎo de yǔ tā jiā méi sòng dé zhēng le,hái yào jiè yín zuò shèn me yòng?tā ér jīn jù le jiè piào shēng duān yào zhè yín zi,zhè nà lǐ dé yǒu?" tài shǒu wèn mò xiǎo sān,qí yán yě shì yì bān。tài shǒu diǎn tóu dào:" shì le,shì le。" jiù jiào mò dà láng qǐ lái,wèn dào:" nǐ dāng shí rú hé jiù kěn rèn le?" mò dà láng dào:" zài chéng gùn tú wú fēng qǐ làng,wú dòng jué xiè。kuī de dāng shí lì dì jiù rèn le,zhèi xiē rén hái dào fàng le kōng jiàn,wèi kěn zhù shǒu,zhì yǒu jīn rì zhī gào。ruò dāng shí lüè yǒu gēn tuō,yī shè sòng duān,zhèng shì cǐ bèi dé zhì zhī qiū。bú yào shuō xiōng dì zhè qiān jīn yào bèi tā zhà le qù,jiā lǐ suǒ fèi,yòu bù zhī jǐ bèi le!" tài shǒu xiào dào:" miào zāi!bù wéi gāo yì,yòu jiàn gāo shí。kě jìng,kě jìng!wǒ kàn sòng lǐ děng wǔ rén,yě bù xiàng yǒu qiān jīn jiè rén de,zhū sān yě bù xiàng jiè rén qiān jīn de。yuán lái zhēn qíng rú cǐ,shí wèi kě hèn!ruò fēi mò dà yǒu jiàn,cǐ bèi rén rén bǎo mǎn le。" tí qǐ bǐ lái dào dào:" qiān jīn zhòng lì,yī zhǐ zú píng。nǎi zhū sān chì pín,dài zé shuí yǔ?mò zi rǔ xiù,xū cǐ hé wéi?xì xùn qí xiáng,shǐ zhú qí guǐ。sòng lǐ lì yòu tí zhī yuē,xī wō jiǎo zhī zhēng。mò dà yǐ duì chuáng zhī qíng,xiāo xì qiáng zhī xìn。jì yú qún móu ér sàng qì,yóu xié gù zhǐ yǐ chuí xián。zhòng chuāng qí jiān,lì huǐ qí quàn!"

 次日,这五虎果然到府里告下一纸状来,告了朱三、莫小三两个名字骗劫千金之事,来到莫家提人。莫大郎、二郎等商量,与兄弟写下一纸诉状,诉出从前情节,就用着两个哥哥为证,竟来府里投到。府里太守姓唐名篆,是个极精明的。一干人提到了,听审时先叫宋礼等上前问道:“朱三是何等人?要这许多银子来做甚么用?”宋礼道:“他说要与儿子置田买产借了去的。”太守叫朱三问道:“你做甚上勾当,借这许多银子?”朱三道:“小的是卖粉羹的经纪,不上钱数生意,要这许多做甚么?”宋礼道:“见有借票,我们五人二百两一个,交付与他及儿子莫小三的。”太守拿上借票来看,问朱三道:“可是你写的票?”朱三道:“是小的写的票,却不曾有银子的。”宋礼道:“票是他写的,银子是莫小三收去的。”太守叫莫小三,那莫家孩子应了一声走上去。太守看见是个十来岁小的,一发奇异,道:“这小厮收去这些银子何用?”宋礼争道:“是他父亲朱三写了票,拿银子与这莫小三买田的。见今他有许多田在家里。”太守道:“父姓朱,怎么儿子姓莫?”朱三道:“瞒不得老爷,这小厮原是莫家孽子,他母亲嫁与小的,所以他自姓莫。专为众人要帮他莫家去争产,哄小的写了一票,做争讼的用度。不想一到莫家,他家大娘与两个哥子竟自认了,分与田产。小的与他家没讼得争了,还要借银做甚么用?他而今据了借票生端要这银子,这那里得有?”太守问莫小三,其言也是一般。太守点头道:“是了,是了。”就叫莫大郎起来,问道:“你当时如何就肯认了?”莫大郎道:“在城棍徒无风起浪,无洞掘蟹。亏得当时立地就认了,这些人还道放了空箭,未肯住手,致有今日之告。若当时略有根托,一涉讼端,正是此辈得志之秋。不要说兄弟这千金要被他诈了去,家里所费,又不知几倍了!”太守笑道:“妙哉!不惟高义,又见高识。可敬,可敬!我看宋礼等五人,也不象有千金借人的,朱三也不象借人千金的。元来真情如此,实为可恨!若非莫大有见,此辈人人饱满了。”提起笔来到道:“千金重利,一纸足凭。乃朱三赤贫,贷则谁与?莫子乳臭,须此何为?细讯其详,始烛其诡。宋礼立又蹄之约,希蜗角之争。莫大以对床之情,消阋墙之衅。既渔群谋而丧气,犹挟故纸以垂涎。重创其奸,立毁其券!”

  dāng shí jiāng sòng lǐ děng wǔ rén,měi rén sān shí dà bǎn,wèn nǐ le" jiào suō cí sòng zhà hài píng rén" de lǜ,jí zhàng èr shí,cì pèi gè yuǎn è jūn zhōu。wú xīng chéng lǐ qù le zhè wǔ hǔ,xiǎo mín duō shì kuài huó de。zuò chū jǐ jù kǒu hào lái:" tiě lǐ chóng yǒu shí zhì bù chuān,zuān cāng shǔ yǒu shí chī bù bǎo,diào jīng lǎo hǔ méi wēi fēng,sǎ mò pàn guān qí diē dǎo。bái rì lǐ guǐ hú xíng,zhè huí ér bú jiàn le。"

 当时将宋礼等五人,每人三十大板,问拟了“教唆词讼诈害平人”的律,脊杖二十,刺配各远恶军州。吴兴城里去了这五虎,小民多是快活的。做出几句口号来:“铁里虫有时至不穿,钻仓鼠有时吃不饱,吊睛老虎没威风,洒墨判官齐跌倒。白日里鬼胡行,这回儿不见了。”

  táng tài shǒu yòu jīng jiǎng mò jiā,yǔ tā yí gè" xiào yì zhī mén" de biǎn é,miǎn qí běn děng chà yáo。cǐ shí mò mā mā cái xiǎo de ér zi dà láng de dà jiàn shí。shì jiān dì xiōng bù mù,kào zhe wài rén xiāng bāng qǐ sòng zhě,dāng yǐ cǐ wéi jiàn。shī yuē:

 唐太守又旌奖莫家,与他一个“孝义之门”的匾额,免其本等差徭。此时莫妈妈才晓得儿子大郎的大见识。世间弟兄不睦,靠着外人相帮起讼者,当以此为鉴。诗曰:

  shì jiān yǒu niè zǐ,yì shì běn shēng zhī。

 世间有孽子,亦是本生枝。

  zhǐ yīn jìn suǒ wéi,fǎn wèi wài rén zī。

 只因靳所为,反为外人资。

  yú wēng zuò dé lì,hè bàng zài xiāng chí。

 渔翁坐得利,鹤蚌在相持。

  hé rú cún yī ràng,shì míng bù lòu zhī?

 何如存一让,是名不漏卮?本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章