中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 二刻拍案惊奇 正文

卷十六(二刻拍案惊奇)拼音版、注音及读音

二刻拍案惊奇

 卷十六拼音版、注音及读音:

出处:二刻拍案惊奇

juǎn shí liù

卷十六

 

 

  shī yún:

 诗云:

  yī mò jīn jiàn biàn fǎn hún,gōng sī suí chù kě tōng mén。

 一陌金饯便返魂,公私随处可通门。

  guǐ shén yǒu dé kāi shēng lù,rì yuè wú guāng zhào fù pén。

 鬼神有德开生路,日月无光照覆盆。

  pín zhě hé yuán méng fó lì?fù jiā róng yì shòu tiān ēn。

 贫者何缘蒙佛力?富家容易受天恩。

  zǎo zhī shàn è duō wú bào,duō jī huáng jīn yí zǐ sūn。

 早知善恶多无报,多积黄金遗子孙。

  zhè shǒu shī nǎi líng hú zhuàn suǒ zuò。tā lín jìn yǒu gè wū lǎo,jiā zī jù wàn,píng shí hǎo tān bú yì。sǐ qù sān rì,chóng fù huán hún。wèn tā yuán gù,tā shuō sǐ hòu kuī de jiā lǐ guǎng zuò fó shì,duō shāo zhū qián,míng gōng dà xǐ,suǒ yǐ fàng hái。líng hú zhuàn wén de,dà wéi bù píng dào:" wǒ zhī dào zhǐ yǒu yáng shì jiān tān guān wū lì shòu cái wǎng fǎ,mài fù chà pín,qǐ zhī yīn jiān yě zì rú cǐ!" suǒ yǐ zuò zhè shǒu shī。hòu lái míng sī zhuī qù,yào zhì tā bàng xiān zhī zuì,bèi líng hú zhuàn shì zhǎng shì duǎn biàn xī yī fān。míng sī dào tā chí lùn shén zhèng,fàng jiào huán hún,réng zhuī wū lǎo zhì zhī dì yù。gài shì shì jiān méi fēn pōu chù de yuān wǎng,jǐn pīn dào yīn sī lǐ lǐ zhí。ruò shì yīn sī yě rú cǐ hú tú,fù guì de rén zhǐ xiāo zuò è zào yè,dào sǐ hòu fēn fù jiā rén duō zuò xiē gōng guǒ,duō shāo xiē zhū qián,biàn duō tuì guò le,què bù yǔ yáng jiān yí yàng méi fēn xiǎo?suǒ yǐ líng hú shēng bù fú,yǒu cǐ yī shī。qí shí yīn sī bào yìng,yī háo bù chā de。

 这首诗乃令狐撰所作。他邻近有个乌老,家资巨万,平时好贪不义。死去三日,重复还魂。问他缘故,他说死后亏得家里广作佛事,多烧诸钱,冥宫大喜,所以放还。令狐撰闻得,大为不平道:“我只道只有阳世间贪官污吏受财枉法,卖富差贫,岂知阴间也自如此!”所以做这首诗。后来冥司追去,要治他谤仙之罪,被令狐撰是长是短辨析一番。冥司道他持论甚正,放教还魂,仍追乌老置之地狱。盖是世间没分剖处的冤枉,尽拼到阴司里理直。若是阴司也如此糊涂,富贵的人只消作恶造业,到死后分付家人多做些功果,多烧些诸钱,便多退过了,却不与阳间一样没分晓?所以令狐生不伏,有此一诗。其实阴司报应,一毫不差的。

  sòng chún xī nián jiān,míng zhōu yǒu gè xià zhǔ bù,yǔ fù mín lín shì gòng chū yī qián,mǎi pū guān jiǔ fāng dì diàn,zuò nà gū pāi shēng lǐ。xià jiā chū dé běn qián duō xiē,lín jiā chū dé shǎo xiē。què shì jīng jì yíng yùn jìn shì lín jiā jiā rén shēng dāng。xià jiā zhǐ guǎn zài lǐ tou zhào běn suàn zhàng,fēn xiē gàn lì qián。xià shēng bù shì gè zhōng hòu rén,bù bǎ xīn jī dī fáng,zhǐ wàng jī xià jǐ nián,zǒng shōu lì xī。suī rán líng suì zhī dòng le xiē,lǒng tǒng suàn zhe,hái gāi yǒu èr qiān mín qián duō zài nà li。ruò bǎ yín suàn,jiù shì èr qiān liǎng le。qù dào lín jiā qǔ tǎo shí,lín jiā zài diàn guǎn zhàng de gòng yǒu bā gè,nǐ tuī wǒ tuī,zhǐ shuō suàn zhàng wèi qīng,bù kěn fù hái。tǎo dé jí le liǎng fān,lín jiā jiù shuō chū mò xíng zhǐ huà lái dào:" wǒ jiā lěi nián jià xīn kǔ,nǐ jiā dǎ diǎn dé zì zài qián,zhèng bù zhī qián zài nà li lī!" xià shēng bù jiàn shuō de qī qiāo,xiǎo de yào lài tā de,zhǐ de dào zhōu lǐ gào le yī zhuàng。lín jiā dé zhī gào le,xiào dào:" wǒ jiā jiāng māo ér wěi bàn māo fàn chī,pīn dé jiāng nǐ jiā lì qián zhé qù le yī bàn,guān sī hǎo dǎi shì wǒ yíng de。" suì jiāng èr bǎi liǎng sòng yǔ zhōu guān,lián yè jiào jǐ gè gàn pū bǎ bù jí jìn qíng gǎi zào,shù mù zì yǎn duō huàn guò le,fǎn shuō shì xià jiā tòu zhī le,yě sù xià zhuàng lái。zhōu yí dé guò le huì lù,nà guǎn qīng hóng zào bái?jìng duàn dào:" xià jiā qiàn lín jiā èr qiān liǎng。" bǎ fù shēng bù shōu jiān zhuī bǐ。

 宋淳熙年间,明州有个夏主簿,与富民林氏共出衣钱,买扑官酒坊地店,做那沽拍生理。夏家出得本钱多些,林家出得少些。却是经纪营运尽是林家家人生当。夏家只管在里头照本算帐,分些干利钱。夏生簿是个忠厚人,不把心机提防,指望积下几年,总收利息。虽然零碎支动了些,拢统算着,还该有二千缗钱多在那里。若把银算,就是二千两了。去到林家取讨时,林家在店管帐的共有八个,你推我推,只说算帐未清,不肯付还。讨得急了两番,林家就说出没行止话来道:“我家累年价辛苦,你家打点得自在钱,正不知钱在那里哩!”夏生簿见说得蹊跷,晓得要赖他的,只得到州里告了一状。林家得知告了,笑道:“我家将猫儿尾拌猫饭吃,拼得将你家利钱折去了一半,官司好歹是我嬴的。”遂将二百两送与州官,连夜叫几个干仆把簿藉尽情改造,数目字眼多换过了,反说是夏家透支了,也诉下状来。州宜得过了贿赂,那管青红皂白?竟断道:“夏家欠林家二千两。”把复生簿收监追比。

  qí shí jùn zhōng yǒu gè liú bā láng,míng yuán,rén jiào tā zuò liú yuán bā láng,píng shí zuì yǒu zhí qì。jiàn le cǐ shì,dà wéi bù píng,zài rén qián luǒ bì xuān quán de rǎng dào:" wú xiāng yǒu zhè yàng yuān wǎng shì!zhǔ bù bèi lín jiā qiàn le qián,gào zhuàng fǎn zhì zuò jiān,yào nà zhōu xiàn hé yòng?tā ruò yào shàng sī qù gào,zhǐ wǒ zuò zhèng,wǒ bì yào tì tā shēn yuān lǐ wǎng,děng lín jiā zhèi xiē méi tiān lǐ de gè gè chī bàng!" dào yī chù,rǎng yī chù。lín jiā zhè bā gè rén jiàn tā rú cǐ xíng jìng,kǒng pà nòng dé guān fǔ zhī dào le,gōng dào shǎng qù bù dé,fān guò àn lái。shāng liáng dào:" liú yuán bā láng shì gè qióng hàn,yǔ tā xiē dōng xī,mǎi tā kǒu jìng bà。" jiù zhōng tuī liǎng gè yǒu kǒu shé de qù yāo le bā láng,dào qí tíng zhōng zuò dìng。bā láng wèn dào:" liǎng wèi hé gù jiàn kuǎn?" liǎng rén dào:" yǎng mù bā láng yì qì,gǎn cǐ gū yī bēi fèng jìng。" jiǔ zhōng shuō qǐ xià jiā zhī shì,liǎng rén dào:" bā láng bú yào guǎn bié rén jiā xián shì,qiě zhǐ chī jiǔ。" jiǔ bà,liǎng rén xiù zhōng mō chū guān quàn èr bǎi dào lái sòng yǔ bā láng,dào:" zhǔ rén lín mǒu xiǎo de bā láng jiā pín,tè jiāng báo wù xiāng zhù,yǐ hòu qiú bā láng bú yào duō guǎn。" bā láng tīng bà,bǎ liǎn ér zhǎng dé tòng hóng,dà nù qǐ lái dào:" nǐ měi zuò zhè yàng méi tiān lǐ de shì,yòu yào bǎ méi tiān lǐ de dōng xī zāng wū wǒ。wǒ jiù è sǐ le,jué bú yào zhè yàng cái wù!" tàn yī kǒu qì dào:" zhè děng kàn qǐ lái,nǐ měi cái duō lì dà,xià jiā zhè jiàn shì zài yáng shì jiān bù néng gōu míng bái le,yīn jiān yě yǒu guān fǔ,tā shàng bù dé yǒu pōu xuě chù。qiě kàn!qiě kàn!" fèn fèn dì jiào jiǔ jiā guò lái,wèn dào:" wǒ měi sān ge chī le duō shǎo qián chāo?" jiǔ jiā dào:" zhēn gāi yī guàn bā bǎi wén。" bā láng dào:" sān ge tóng chī,wǒ gāi chū liù bǎi wén。" jiù jiě yī jiàn yī fú,dào gé bì guì shàng jiě dāng le liù bǎi wén qián,fù yǔ jiǔ jiā。duì zhè liǎng rén gǒng gǒng shǒu dào:" duō xiè xié dài。wǒ shì qīng bái hàn zi,bù chī zhè yàng bú yì wú míng zhī jiǔ。" dà tà bù jìng zì qù le。liǎng gè rén fǎn jué méi qù,suàn jié le jiǔ qián zì sàn le。

 其时郡中有个刘八郎,名元,人叫他做刘元八郎,平时最有直气。见了此事,大为不平,在人前裸臂揎拳的嚷道:“吾乡有这样冤枉事!主簿被林家欠了钱,告状反致坐监,要那州县何用?他若要上司去告,指我作证,我必要替他伸冤理枉,等林家这些没天理的个个吃棒!”到一处,嚷一处。林家这八个人见他如此行径,恐怕弄得官府知道了,公道上去不得,翻过案来。商量道:“刘元八郎是个穷汉,与他些东西,买他口静罢。”就中推两个有口舌的去邀了八郎,到旗亭中坐定。八郎问道:“两位何故见款?”两人道:“仰幕八郎义气,敢此沽一杯奉敬。”酒中说起夏家之事,两人道:“八郎不要管别人家闲事,且只吃酒。”酒罢,两人袖中摸出官券二百道来送与八郎,道:“主人林某晓得八郎家贫,特将薄物相助,以后求八郎不要多管。”八郎听罢,把脸儿涨得通红,大怒起来道:“你每做这样没天理的事,又要把没天理的东西赃污我。我就饿死了,决不要这样财物!”叹一口气道:“这等看起来,你每财多力大,夏家这件事在阳世间不能勾明白了,阴间也有官府,他上不得有剖雪处。且看!且看!”忿忿地叫酒家过来,问道:“我每三个吃了多少钱钞?”酒家道:“真该一贯八百文。”八郎道:“三个同吃,我该出六百文。”就解一件衣服,到隔壁柜上解当了六百文钱,付与酒家。对这两人拱拱手道:“多谢携带。我是清白汉子,不吃这样不义无名之酒。”大踏步竟自去了。两个人反觉没趣,算结了酒钱自散了。

  qiě shuō xià zhǔ bù zāo cǐ wú wàng zhī zāi,méi tóu méi nǎo de bèi tān zāng zhōu guān shōu zài jiān lǐ。yī lái shì hǎo rén jiā chū shēn,bù céng shòu guàn zhè kǔ。èr lái bèi bié rén shǎo le qián,fǎn guān xīn láo zhōng。xīn zhōng qì gǔ,rǎn le láo wēn,bìng jiāng qǐ lái。jiā shǔ yāng rén bǎo lǐng,fāng dé fàng chū,yǐ bìng dé bā jiǔ fēn le。lín jiāng sǐ shí,fēn fù ér zǐ dào:" wǒ shòu le zhè yàng yuān hèn,jīn rì dài sǐ。fán shì yī xiàng pū guān jiǔ fāng gōng diàn,bìng lín jiā qiàn qián zhàng mù yǔ guǎn zhàng bā rén míng xìng,duō yào fàng zài guān nèi。wú tì tā dì fǔ shēn biàn qù。" cái sǐ dé yī yuè,lín shì yǔ zhè bā gè rén lù lù xù xù jǐn dé bào bìng ér sǐ。yǎn jiàn de shì yīn jiān zhuàng zhǔn le。

 且说夏主簿遭此无妄之灾,没头没脑的被贪赃州官收在监里。一来是好人家出身,不曾受惯这苦。二来被别人少了钱,反关心牢中。心中气蛊,染了牢瘟,病将起来。家属央人保领,方得放出,已病得八九分了。临将死时,分付儿子道:“我受了这样冤恨,今日待死。凡是一向扑官酒坊公店,并林家欠钱帐目与管帐八人名姓,多要放在棺内。吾替他地府申辨去。“才死得一月,林氏与这八个人陆陆续续尽得暴病而死。眼见得是阴间状准了。

  yòu guò yí gè duō yuè,liú bā láng zài jiā hū jué tóu xuàn yǎn huā,duì qī shì dào:" yǎn qián jìng jiè bù hǎo,bì shì xià zhǔ bù yào wǒ zuò duì zhèng,shì bì yào sǐ。nài wǒ píng shí méi yǒu è yè,duì zhèng guò le,hái yào zhòng shēng。qiě bù kě rù liàn!sān rì hòu bù huán hún,zài zuò dào lǐ。" guǒ rán sǐ qù liǎng rì,huó jiāng zhuàn lái,pāi shǒu xiào dào:" wǒ ér jīn cái chū de zhè kǒu è qì!" jiā rén jiān qí yuán gù,bā láng dào:" qǐ chū jiàn liǎng gè gōng lì yāo wǒ qù,zǒu gōu bǎi lái lǐ lù,dào le yí gè guān fǔ qù chù。jiàn yí gè lǜ páo guān rén zài láng guān zhōng zǒu chū lái,zǐ xì yī kàn,jiù shì xià zhǔ bù。zhè lǐ wén shū dōu wán,zhǐ yào bā láng lüè yī zhèng míng,bù bì yōu lǜ。lín jiā yǔ bā gè guǎn zhàng rén gòng dǐng zhe yí kuài zhǎng jiā,yuē yǒu yī zhàng wǔ liù chǐ zhǎng,jiǔ gè tóu qí qí lòu chū zài jiā shàng。wǒ zhèng yào xiāo qiǎn tā,hū bào wáng shēng diàn le。lì yǐn wǒ qù jiàn guò,bù xū shuō de。qí tíng chī jiǔ yī jié,míng bái shuō lái。yǔ guān huì èr bǎi dào,bù céng gǎn jiē。xū shāng yì bào dá tā。kě jiǎn tā lái suàn。gèng wéi nán de,qǐ kě bù shǎng?tiān tā yáng shòu yī jì。chū mén zhī shí,zhī jiàn nà yī huǒ lián jiā de rén gǎn rù dì yù lǐ qù le。bì rán xì xì yào cháng huán tā de,liào bù shì rén shì jiān hú lú tí。wǒ jīn rì huán hún,qǐ bù kuài huó yě!" hòu lái cǐ rén zhěng zhěng huó dào jiǔ shí yī suì,wú jí ér zhōng。

 又过一个多月,刘八郎在家忽觉头眩眼花,对妻氏道:“眼前境界不好,必是夏主簿要我做对证,势必要死。奈我平时没有恶业,对证过了,还要重生。且不可入殓!三日后不还魂,再作道理。”果然死去两日,活将转来,拍手笑道:“我而今才出得这口恶气!”家人间其缘故,八郎道:“起初见两个公吏邀我去,走勾百来里路,到了一个官府去处。见一个绿袍官人在廊官中走出来,仔细一看,就是夏主簿。再三谢我道:‘烦劳八郎来此。这里文书都完,只要八郎略一证明,不必忧虑。’我抬眼看见丹墀之下,林家与八个管帐人共顶着一块长枷,约有一丈五六尺长,九个头齐齐露出在枷上。我正要消遣他,忽报王升殿了。吏引我去见过,王道:‘夏家事已明白,不须说得。旗亭吃酒一节,明白说来。’我供道:‘是两人见招饮酒,与官会二百道,不曾敢接。’王对左右叹道:‘世上却有如此好人!须商议报答他。可检他来算。’吏道:‘他该六十九。’王道:‘穷人不受钱,更为难得,岂可不赏?添他阳寿一纪。’就着元追公吏送我回家。出门之时,只见那一伙连枷的人赶入地狱里去了。必然细细要偿还他的,料不似人世间葫芦提。我今日还魂,岂不快活也!”后来此人整整活到九十一岁,无疾而终。

  kě jiàn yáng shì jiān yǒu yuān wǎng,yīn sī shì zài méi yǒu bù míng bái de。zhǐ shì zhè yī jiàn shì,yīn bào suī rán míng bái,yáng shì jiān qiàn de qián chāo dào dǐ bù céng xiǎn hái dé,wèi wèi dà chàng。ér jīn shuō yī jiàn yáng jiān lài le,yīn jiàn duàn le,réng jiù yáng jiān hái le,bǐ zhè shì shuō lái hǎo tīng:

 可见阳世间有冤枉,阴司事再没有不明白的。只是这一件事,阴报虽然明白,阳世间欠的钱钞到底不曾显还得,未为大畅。而今说一件阳间赖了,阴间断了,仍旧阳间还了,比这事说来好听:

  yáng shì quán píng yī zhāng zhǐ,shì fēi diān dǎo duō yīn cǐ。

 阳世全凭一张纸,是非颠倒多因此。

  qǐ shì yōu zhōng yè jìng tái,bàn diǎn qī xīn méi chù shǐ。

 岂似幽中业镜台,半点欺心没处使。

  huà shuō sòng shào xīng nián jiān,lú zhōu hé jiāng xiàn zhào shì cūn yǒu yí gè fù mín,xìng máo míng liè,píng rì tān jiān bú yì,yī wèi qī xīn,shè móu zhà hài。fán shì rén jiā yǒu liáng tián měi zhái,bǎi jì shè fǎ,zhí dào de shàng shǒu cái zhù。zhèng dé pō tiān yě sì rén jiā,xīn lǐ bù céng yǒu yī háo zhǐ zú。kàn jiàn rén jiā lüè yǒu xiē xiǎo xìn xì,biàn zài lǐ tou tiǎo suō,yú zhōng qǔ lì,méi pián yí bù zuò shì。qí shí chāng zhōu yǒu yí ge rén,xìng chén míng qí,yě shì gè hěn xīn bù shǒu fèn zhī rén,yǔ zhè máo liè shí fēn xiàng hǎo。nǐ dào wèi hé?zhǐ yīn chén qí yě yǒu hǎo dà jiā shì。tā yī mǔ suǒ shēng huán yǒu sān ge xiōng dì,nián jì duō yòu xiǎo,zhǐ shì tā yí gè nián jì cháng chéng,dú xiǎng jiā shì。shí cháng kǒng pà xiōng dì měi dà lái,zhè jiā shì xū sì fēn fēn kāi,yào chèn quán zài tā shǒu zhī shí zuò gè jì jiào,dǎ xiē piān shǒu,tǎo xiē pián yí。xiǎo de máo liè shì gè jí yǒu suàn jì de rén,zǎo wǎn yòng dé tā zhe,gù cǐ yǔ tā wǎng lái jiāo hǎo。máo liè yě xiǎo de chén qí yǒu sān ge yòu dì,què dú zhǎng zhe jiā shì,bì yǒu qī xīn shǒu bìng,tā rì kě yǐ zài lǐ tou kàn jǐng shēng qíng,dé xiē yú rén zhī lì。suǒ yǐ liǎng xià qīn mì,yǔ huà tóu jī,shèng sì tóng bāo yì bān。

 话说宋绍兴年间,庐州合江县赵氏村有一个富民,姓毛名烈,平日贪奸不义,一味欺心,设谋诈害。凡是人家有良田美宅,百计设法,直到得上手才住。挣得泊天也似人家,心里不曾有一毫止足。看见人家略有些小衅隙,便在里头挑唆,于中取利,没便宜不做事。其时昌州有一个人,姓陈名祈,也是个狠心不守分之人,与这毛烈十分相好。你道为何?只因陈祈也有好大家事。他一母所生还有三个兄弟,年纪多幼小,只是他一个年纪长成,独享家事。时常恐怕兄弟每大来,这家事须四分分开,要趁权在他手之时做个计较,打些偏手,讨些便宜。晓得毛烈是个极有算计的人,早晚用得他着,故此与他往来交好。毛烈也晓得陈祈有三个幼弟,却独掌着家事,必有欺心手病,他日可以在里头看景生情,得些渔人之利。所以两下亲密,语话投机,胜似同胞一般。

  yī rì,chén qí duì máo liè jì jiào dào:" wú jiā xiǎo xiōng dì men jiàn jiàn zhǎng dà,shǎo bu dé yào bǎ jiā shì sì gǔ fēn le。wǒ wǎng tì tā men zì zuò zhè jǐ shí nú cái,xīn bù gān fú。zěn me chù?" máo liè dào:" dà tóu zài nǐ shǒu lǐ,nǐ bǎ yào jǐn hǎo de cáng qǐ le xiē bù dé?" chén qí dào:" cáng dé de cáng le,tián dì shì lù tiān pán zi,xū cáng bù dé。" máo liè dào:" zhǐ yào kuài jì jiào,yào cáng shí tián dì yě cáng dé。" chén qí dào:" rú hé jì jiào cáng dì?" máo liè dào:" nǐ rú jīn zhǐ tuī yǒu shèn me gōng yòng,jiāng hǎo de tián dì mài le qù,shōu yín zi lái cáng le,bù jiù shì cáng tián dì yì bān?" chén qí dào:" zǔ shàng de hǎo tián hǎo dì,yòu bù shě de mài diào le。" máo liè dào:" zhè gèng róng yì,nǐ zhǐ jiǎn nà hǎo tián dì,shǎo xiē jià qián,quán diǎn zài wǒ zhè lǐ,mù xià ná xiē yín zi qù yòng yòng,yǐ hòu zhí děng nǐ men xiōng dì yǐ jiāng jiàn zài tián dì sì gǔ fēn dìng le,rán hòu nǐ zì jiāng yuán yín zài wǒ chù shú le qù。zhè tián dì bù duō shì nǐ zì jǐ de le?" chén qí dào:" cǐ yán chéng wèi yǒu jiàn。dàn nǐ wǒ suī shì xiāng hǎo,chǎn yè jiāo guān,shǎo bu dé lì gè wén shū,yě yào yòng zhe gè zhōng rén cái shǐ de。" máo liè dào:" wǒ jiā chū rù yín liǎng,zhì mǎi tián chǎn,dà bàn shì dà shèng sì gāo gōng zuò yá kuài。rú jīn zhè jiàn shì,yě yào tā zài lǐ tou zuò gè zhōng jiàn bà le。" chén qí dào:" gāo gōng wǒ yě shì xiāng shú de。wǒ qù chá míng liǎo tián dì,xiě xià le wén shū,qù yào tā zhe zì biàn liǎo。" yuán lái zhè gāo gōng fǎ míng zhì gāo,suī rán shì gè sēng jiā,dào yǒu hǎo xiē bù xiàng chū jiā rén chù。tóu yī jiàn shì hǎo lì,dàn shì fēng chuī cǎo dòng,yǒu xiē gè zuàn de qián de suǒ zài,tā jiù zuān de qù le,suǒ yǐ náng bō chōng yíng,jīng jì guàn shú。dà hù rén jiā zuò zhōng zuò bǎo,dào duō shì yòng dé tā zhe de,fēn míng shì gè méi tóu fà de yá háng。máo jiā zhài lì chū rù,hǎo xiē jīng tā de shǒu,jiù shì zuò guò jǐ jiàn qī xīn shì tǐ,yě yǒu yǔ tā shǒu wěi guò lái de。chén qí yīn cǐ yāng tā zuò le zhōng,jiāng tián lì quàn diǎn yǔ máo liè。yīn yào hòu lái hǎo shú,shí fēn bù diǎn tā zhòng jià qián,zhǐ hǎo sān fēn zhī yī,zuò gè jiāo yì de yì sī bà le。chén qí jiā lǐ tián dì guǎng yǒu,fēi zhǐ yī chù,dàn shì zì jiā xīn lǐ tān zhe de,biàn bǎ lái diǎn zài máo liè chù zuò hòu mén。rú cǐ yī fān,yě lèi qǐ běn yín sān qiān duō liǎng le,qí tián zú zhí wàn jīn,zì bù xiāo shuō。máo liè fàng huā zuò lì,yǐ cǐ pián yí dé duō le。zhǐ wèi chén qí zì yǒu qī xīn,suǒ yǐ qíng yuàn bǎ pián yí yǔ máo liè dé le qù。yǐ hòu chén qí mǔ qīn sǐ guò,tā jiāng jiàn zài hù xià de tián chǎn fēn zuò sì gǔ,bǎ sān gǔ fēn yǔ sān ge xiōng dì,zì jiā dé le yī gǔ。xiōng dì men bù xiǎo de qí zhōng wěi qū,jiàn yǎn qián fēn de jūn píng,duō wú shuō huà le。

 一日,陈祈对毛烈计较道:“吾家小兄弟们渐渐长大,少不得要把家事四股分了。我枉替他们自做这几时奴才,心不甘伏。怎么处?”毛烈道:“大头在你手里,你把要紧好的藏起了些不得?”陈祈道:“藏得的藏了,田地是露天盘子,须藏不得。”毛烈道:“只要会计较,要藏时田地也藏得。”陈祈道:“如何计较藏地?”毛烈道:“你如今只推有甚么公用,将好的田地卖了去,收银子来藏了,不就是藏田地一般?”陈祈道:“祖上的好田好地,又不舍得卖掉了。”毛烈道:“这更容易,你只拣那好田地,少些价钱,权典在我这里,目下拿些银子去用用,以后直等你们兄弟已将见在田地四股分定了,然后你自将原银在我处赎了去。这田地不多是你自己的了?”陈祈道:“此言诚为有见。但你我虽是相好,产业交关,少不得立个文书,也要用着个中人才使得。”毛烈道:“我家出入银两,置买田产,大半是大胜寺高公做牙侩。如今这件事,也要他在里头做个中见罢了。”陈祈道:“高公我也是相熟的。我去查明了田地,写下了文书,去要他着字便了。”原来这高公法名智高,虽然是个僧家,到有好些不象出家人处。头一件是好利,但是风吹草动,有些个赚得钱的所在,他就钻的去了,所以囊钵充盈,经纪惯熟。大户人家做中做保,到多是用得他着的,分明是个没头发的牙行。毛家债利出入,好些经他的手,就是做过几件欺心事体,也有与他首尾过来的。陈祈因此央他做了中,将田立券典与毛烈。因要后来好赎,十分不典他重价钱,只好三分之一,做个交易的意思罢了。陈祈家里田地广有,非止一处,但是自家心里贪着的,便把来典在毛烈处做后门。如此一番,也累起本银三千多两了,其田足植万金,自不消说。毛烈放花作利,已此便宜得多了。只为陈祈自有欺心,所以情愿把便宜与毛烈得了去。以后陈祈母亲死过,他将见在户下的田产分做四股,把三股分与三个兄弟,自家得了一股。兄弟们不晓得其中委曲,见眼前分得均平,多无说话了。

  guò le jǐ shí,chén qí duān zhèng qǐ shú tián de jià yín,jìng dào máo liè chù qǔ shú。máo liè xiào dào:" ér jīn zhè tián què gè shì nǐ dú xiǎng de le?" chén qí dào:" duō xiè zhǔ jiàn gāo miào。jīn xiōng dì men jiē wú yán kě shuō,yào shú le qù zì guǎn。" suí jiāng yuán jià yī yī jiāo míng。máo liè zhào shù shōu le,jiāng jìn qù jiāo yǔ qī zǐ zhāng shì cáng hǎo。cǐ shí máo liè ruò shì gè yǒu běn xīn de,jiù gāi xiǎng zhe chū de běn qián yuán qīng,shōu tā zhè jǐ nián huā xī,pián yí duō le。jīn yǒu le běn qián,zì gāi hái tā qù,yǒu hé kě shuō?shéi zhī hěn rén xīn xìng,què yòu bù rán。dào zhè tián zǒng shì qī xīn lái de,jīn shú qù dú tūn,yǒu hǎo xiē fàng bù guò。tā jiù qǐ gè bù liáng zhī xīn,chū qù duì chén qí dào:" yuán qì zài wǒ zhuō jīng chù,yī shí yǒu xiē shēn zi bù kuài,bù biàn jiǎn xún。guò yī rì hái nǐ bà。" chén qí dào:" zhè děng,xiě yī zhāng shōu piào yǔ wǒ。" máo liè xiào dào:" nǐ xiǎo de wǒ xiě zì bù dà biàn dāng,hé kǔ nàn wǒ?wǒ yǔ nǐ shén yàng jiāo qíng,hé bì rú cǐ?dài yī èr rì jiān fān chū lái jiù sòng hái bà le。" chén qí dào:" jǐ qiān liǎng wǎng lái,bú shì qǔ xiào。wǒ jiāo le zhè yī zhǔ dà yín zi,nán dào bú yào tǎo yī xiē bǎ bǐng huí qù?" máo liè dào:" zhèng wèi jǐ qiān liǎng de shì,nǐ jiāo yǔ wǒ le,yòu hǎo lài dé méi yǒu bù chéng?yào shèn me bǎ bǐng?lǎo xiōng tè guò lǜ le。" chén qí yě tuō dà,dào shì máo liè píng rì xiāng hǎo,qí yán kě xìn,liào rán wú shì。

 过了几时,陈祈端正起赎田的价银,径到毛烈处取赎。毛烈笑道:“而今这田却个是你独享的了?”陈祈道:“多谢主见高妙。今兄弟们皆无言可说,要赎了去自管。”随将原价一一交明。毛烈照数收了,将进去交与妻子张氏藏好。此时毛烈若是个有本心的,就该想着出的本钱原轻,收他这几年花息,便宜多了。今有了本钱,自该还他去,有何可说?谁知狠人心性,却又不然。道这田总是欺心来的,今赎去独吞,有好些放不过。他就起个不良之心,出去对陈祈道:“原契在我拙荆处,一时有些身子不快,不便简寻。过一日还你罢。”陈祈道:“这等,写一张收票与我。”毛烈笑道:“你晓得我写字不大便当,何苦难我?我与你甚样交情,何必如此?待一二日间翻出来就送还罢了。”陈祈道:“几千两往来,不是取笑。我交了这一主大银子,难道不要讨一些把柄回去?”毛烈道:“正为几千两的事,你交与我了,又好赖得没有不成?要甚么把柄?老兄忒过虑了。”陈祈也托大,道是毛烈平日相好,其言可信,料然无事。

  gé le liǎng rì,chén qí dào máo liè jiā qù qǔ qián quàn,máo liè hái tuī dào yī shí wèi xún dé chū。yòu gé le liǎng rì qù qǔ,máo liè duǒ guò,jìng tuī dào bù zài jiā le。rú cǐ liǎng fān,chén qí zǒu dé bù nài fán,zài bù dé jiàn máo liè zhī miàn,cái yǒu xiē zháo jí qǐ lái。zǒu dào dà shèng sì gāo gōng nà lǐ qù shāng liáng,yào tā qù wèn wèn máo liè xià luò。gāo gōng tuī dào:" nǐ jiāo yín shí bù céng tōng wǒ zhī dào,wǒ bù hǎo guǎn dé。" chén qí mò nài hé,zhǐ de yòu qù cì hóu máo liè。yī rì zhuàng jiàn le,hǎo yán yǔ tā qǔ quàn,máo liè lěng xiào dào:" tiān xià qī xīn shì zhǐ xǔ nǐ yí gè zuò?nǐ jiāng zhòng xiōng dì de tián tōu diǎn wǒ chù,jīn yào chū qù zì tūn。wǒ biàn gōng dào qī xīn,zài yào nǐ duō chū liǎng qiān yě bù wéi guò。" chén qí dào:" yuán zhǐ diǎn de zhè xiē,zěn yào wǒ duō de?" máo liè dào:" bù yǔ wǒ,wǒ yě bù hái nǐ quàn,nǐ yě guǎn tián bù chéng。" chén qí dà nù dào:" qián rì shuō guò de shuō huà,zěn dào yào zhà wǒ qǐ lái?dāng guān qù shuō,yě zhǐ yào de wǒ běn qián。" máo liè dào:" zhèng shì,zhèng shì。dāng guān shuō bù guò shí,hái nǐ bà le。"

 隔了两日,陈祈到毛烈家去取前券,毛烈还推道一时未寻得出。又隔了两日去取,毛烈躲过,竟推道不在家了。如此两番,陈祈走得不耐烦,再不得见毛烈之面,才有些着急起来。走到大胜寺高公那里去商量,要他去问问毛烈下落。高公推道:“你交银时不曾通我知道,我不好管得。”陈祈没奈何,只得又去伺侯毛烈。一日撞见了,好言与他取券,毛烈冷笑道:“天下欺心事只许你一个做?你将众兄弟的田偷典我处,今要出去自吞。我便公道欺心,再要你多出两千也不为过。”陈祈道:“原只典得这些,怎要我多得?”毛烈道:“不与我,我也不还你券,你也管田不成。”陈祈大怒道:“前日说过的说话,怎到要诈我起来?当官去说,也只要的我本钱。”毛烈道:“正是,正是。当官说不过时,还你罢了。”

  chén qí yī fèn zhī qì,guī jiā xiě zhāng zhuàng cí,jìng dào xiàn lǐ gào le máo liè。dāng de máo liè yù xiān fáng bèi zhè zhe de,xiān jiāng le xiē qián chāo qù xún xiàn lì qiū dà,sòng yǔ tā le,qiú zhào guǎn cǐ shì。qiū dà lǐng nuò。bǐ jí chén qí qù jiàn shí,qiū dà xiān zì zhuāng qiāng le,wèn qí gào zhuàng běn yì,chén qí bǎ shí qíng gào sù le yī biàn。qiū dà zhī shì yáo tóu dào:" shuō bù qù。xǔ duō yín liǎng jiāo yǔ tā le,qǐ yǒu méi gè zhí zhào de lǐ?jiào wǒ yě nán bāng chèn nǐ。" chén qí dào:" yīn wèi xiāng hǎo de,bù fáng tā qī xīn,bù céng tǎo dé zhí zhào。jīn gào dào le guān,quán yào tí kòng shuō de míng bái。" qiū dà hán hu yìng chéng le。què zài zhī xiàn miàn qián zhǐ tì máo liè shuō le yī biān de huà,yòu tì máo jiā sòng le xiē xiào shùn yì sī yǔ zhī xiàn le,zhī xiàn tīng xìn。dào de liǎng jiā tīng shěn shí,máo liè bǎ jiāo yín de shì yī kǒu lài dìng,chén qí zhēn shí yī xiē zhí zhào yě ná bù chū。zhī xiàn shēng kǒu yǒu xiē xiàng le máo liè,chén qí fā qǐ jí lái,zài zhī xiàn miàn qián zhǐ shén fá zhòu。zhī xiàn dào:" jiù shì yín zi yǒu de,dāng guān zhǐ píng wén quàn jì méi yǒu wén quàn,yǒu shèn me zuò píng jù duàn hái dé nǐ?fēn míng shì yī huà hùn lài!" dǎo bǎ chén qí dǎ le èr shí gè zhú bì,wèn le" bù hé tú lài rén" zuì míng,liàng jué jí zhàng。zhè sān qiān yín zi zhǐ dāng diū qù dōng yáng dà hǎi,jìng méi shuō chù。chén qí bù fú,yòu dào zhōu lǐ qù gào,zhǔn le jí zhì wèn qǐ lái,zhī shì xiàn jiān wèn guò de,bù kěn gǎi duàn,réng fù zhào jiù。yòu dào zhuǎn yùn sī gào le,pī fā xiàn jiān,yī fà shì yuán wèn yá mén。zhǐ duō de yī fān zhǐ bǐ,yǒu shèn me xiāng gān?luò de fèi huài le jiǎo shǒu,zhé diào le pán chán。máo liè dé le pián yí,àn dì xǐ huān。chén qí shī le yín zi,yòu chī dǎ chī duàn,jìng méi chù shēn sù。zhèng suǒ wèi:

 陈祈一忿之气,归家写张状词,竟到县里告了毛烈。当得毛烈豫先防备这着的,先将了些钱钞去寻县吏丘大,送与他了,求照管此事。丘大领诺。比及陈祈去见时,丘大先自装腔了,问其告状本意,陈祈把实情告诉了一遍。丘大只是摇头道:“说不去。许多银两交与他了,岂有没个执照的理?教我也难帮衬你。”陈祈道:“因为相好的,不防他欺心,不曾讨得执照。今告到了官,全要提控说得明白。”丘大含糊应承了。却在知县面前只替毛烈说了一边的话,又替毛家送了些孝顺意思与知县了,知县听信。到得两家听审时,毛烈把交银的事一口赖定,陈祈真实一些执照也拿不出。知县声口有些向了毛烈,陈祈发起极来,在知县面前指神罚咒。知县道:“就是银子有的,当官只凭文券;既没有文券,有甚么做凭据断还得你?分明是一划混赖!”倒把陈祈打了二十个竹蓖,问了“不合图赖人”罪名,量决脊杖。这三千银子只当丢去东洋大海,竟没说处。陈祈不服,又到州里去告,准了;及至问起来,知是县间问过的,不肯改断,仍复照旧。又到转运司告了,批发县间,一发是原问衙门。只多得一番纸笔,有甚么相干?落得费坏了脚手,折掉了盘缠。毛烈得了便宜,暗地喜欢。陈祈失了银子,又吃打吃断,竟没处伸诉。正所谓:

  hún shēn shì kǒu bù néng yán,biàn xiū pái yá shuō bù dé。

 浑身似口不能言,遍休排牙说不得。

  qī xīn yòu yù hěn xīn rén,zéi tōu luò de hái zéi méi。

 欺心又遇狠心人,贼偷落得还贼没。

  kàn guān,nǐ dào zhè shì duō zhǐ yīn chén qí qī mán xiōng dì,zuò zhè děng jiān jì,gù jiàn de fǎn bèi bié rén zhuàn le,yě shì tiān yǒu yǎn lì chù。què shì máo liè rú cǐ qī xīn,nán dào yín zi zhè děng hǎo shǐ de bù chéng?bú yào xìng jí,hái yǒu huà zài hòu tou。qiě shuō chén qí shòu cǐ yuān wǎng,méi chù jiào zhuàng tiān qū,qì fèn fèn de,wú kě bǎi bù。zǎi le yī kǒu zhūyì zhī jī,mǎi le yī duì yúyī hú jiǔ。zuǒ jìn biān yǒu gè shè gōng cí,tā bǎ fú wù ná dào cí lǐ bǎi xià le,guì zài shén qián dào:" xiǎo rén chén qí,jiāng yín sān qiān liǎng yǔ máo liè shú tián。máo liè shōu le yín zi,lài le quàn shū。gào dào guān sī,fǎn wèn shū le xiǎo rén,xiǎo rén méi chù shēn sù。tiān lǐ zhāo zhāng,shén mù rú diàn。hái shì máo liè lài xiǎo rén de,xiǎo rén lài máo liè de?shì bì sān rì zhī nèi qiú gè bào yìng。" kòu le jǐ gè tóu,hán lèi ér chū。dào jiā lǐ,wǎn shàng dé yī mèng,mèng jiàn shè shén lái duì tā dào:" rì jiān suǒ sù,wǒ suī xiǎo de míng bái,zuò bù dé zhǔ。nǐ kě dào dōng yuè xíng gōng sù gào,zì rán de lǐ

 看官,你道这事多只因陈祈欺瞒兄弟,做这等奸计,故见得反被别人赚了,也是天有眼力处。却是毛烈如此欺心,难道银子这等好使的不成?不要性急,还有话在后头。且说陈祈受此冤枉,没处叫撞天屈,气忿忿的,无可摆布。宰了一口猪、一只鸡,买了一对鱼、一壶酒。左近边有个社公祠,他把福物拿到祠里摆下了,跪在神前道:“小人陈祈,将银三千两与毛烈赎田。毛烈收了银子,赖了券书。告到官司,反问输了小人,小人没处申诉。天理昭彰,神目如电。还是毛烈赖小人的,小人赖毛烈的?是必三日之内求个报应。”叩了几个头,含泪而出。到家里,晚上得一梦,梦见社神来对他道:“日间所诉,我虽晓得明白,做不得主。你可到东岳行宫诉告,自然得理

  cì rì,chén qí xiě le yī zhāng huáng zhǐ,pěng le yī duì zhú,yī gǔ xiāng,jìng wàng dōng yuè xíng gōng ér lái。jìn dé miào mén,dàn jiàn: diàn zì wēi é,wēi yí zhěng sù。lí lóu zuǒ shì,wàng qiān lǐ rú zài mù qián shī kuàng yòu biān,tīng jiǔ yōu zhí tóng ěr pàn。cǎo cān tíng nèi,lú zhōng fén bǎi hé míng xiāng zhù xiàn tái qián,àn shàng fàng wàn líng bēi méi。yè tīng ní shén shēng nuò,cháo wén mù mǎ hào sī。bǐ dài zōng jù tǐ ér wēi,suī xíng guǎn yǒu hū bì yìng。ruò fēi zhēn zhèng yuān qíng shì,gǎn dào zhuāng yán fǎ xiāng qián?chén qí xián le yì tiān yuàn fèn,yī bù yī bài,bài shàng diàn lái,jiāng xīn zhōng zhī shì,shì zhǎng shì duǎn,zhào yī zài shè shén miàn qián shí yí yàng biǎo bái le yī biàn。zhǐ tīng dé fān wéi lǐ miàn,fǎng fú yǒu rén shēng dào ěr duǒ nèi dào:" kě dào yè jiān lái。" chén qí chī le yī jīng,xiǎo de líng gǎn,jí jí zhàn qǐ,zǒu le chū lái。hóu dào tiān sè wǎn le,chén qí shì qì fèn zài xiōng zhī rén,suī shì yōu àn yīn sēn zhī dì,bìng wú yī xiē wèi qiè。yī zhí zǒu jìn diàn lái。jiāng huáng zhǐ zhuàng zài zhú shàng diǎn zháo huǒ,shāo zài shén qián lú nèi le,zhào jiù tōng chéng,bài dǎo yǐ bì,yòu tīng dé yǐn yǐn yī shēng dào:" chū qù。" chén qí qīn jiàn rú cǐ shén líng,míng zhī bì yǒu bào yìng。bù gǎn zài dú,sǒng rán guī jiā。cǐ shí shì shào xīng sì nián sì yuè èr shí rì。

 次日,陈祈写了一张黄纸,捧了一对烛,一股香,竟望东岳行宫而来。进得庙门,但见:殿字巍峨,威仪整肃。离娄左视,望千里如在目前;师旷右边,听九幽直同耳畔。草参亭内,炉中焚百合明香;祝献台前,案上放万灵杯玫。夜听泥神声诺,朝闻木马号嘶。比岱宗具体而微,虽行馆有呼必应。若非真正冤情事,敢到庄严法相前?陈祈衔了一天怨忿,一步一拜,拜上殿来,将心中之事,是长是短,照依在社神面前时一样表白了一遍。只听得幡帷里面,仿佛有人声到耳朵内道:“可到夜间来。”陈祈吃了一惊,晓得灵感,急急站起,走了出来。侯到天色晚了,陈祈是气忿在胸之人,虽是幽暗阴森之地,并无一些畏怯。一直走进殿来。将黄纸状在烛上点着火,烧在神前炉内了,照旧通诚,拜祷已毕,又听得隐隐一声道:“出去。”陈祈亲见如此神灵,明知必有报应。不敢再读,悚然归家。此时是绍兴四年四月二十日。

  chén qí shí shí dào máo liè jiā biān qù dǎ tīng,guò le sān rì,zhī jiàn shuō máo liè sǐ le。chén qí xiǎo de qī qiāo。qù fǎng wèn lín shè jiān,duō shuō dào:" máo liè zǒu chū mén shǒu,zhuàng jiàn yí gè zhe huáng yī de rén,zǒu rù mén lái qiū zhù。máo liè bēn tuō,wàng lǐ miàn fēi yě sì pǎo,duō lái jiù jiù。dǎo dì jiù sǐ。cóng bú jiàn sǐ de zhè yàng kuài de。" chén qí kǒu lǐ bù shuō,xīn lǐ àn àn dào shì gào de yīn zhuàng yǒu yīng,xiàn bào zài wǒ yǎn lǐ le。yòu guò le sān rì,zhī jiàn yǒu rén shuō,dà shèng sì gāo gōng yě yī shí zú bìng ér sǐ。chén qí xīn lǐ yí huò dào:" gāo gōng bù guò shì yuán zhōng,yě sǐ zài yī shí,kàn qǐ lái mò bú yào yīn sī zhōng duì zhè jiàn shì me?" bù jué yǒu xiē huǎng huǎng hū hū,zǒu dào jiā lǐ,jiù hūn yūn le qù。shǎo qǐng xǐng jiāng zhuàn lái,fēn fù jiā rén dào:" yǒu liǎng gè rén zhuī wǒ qù duì máo liè shì xiū,wén de shuō wǒ yáng shòu wèi jǐn,wèi kě rù liàn。nǐ men shǒu wǒ shí lái rì zhe,gǎn pà hái yào zhuàn lái。" fēn fù bì,jí dǎo tóu ér wò,kǒu bí jù yǐ wú qì。jiā rén yī yán,bù gǎn wàng dòng,dāi dāi shǒu zhe,zì bù bì shuō。

 陈祈时时到毛烈家边去打听,过了三日,只见说毛烈死了。陈祈晓得蹊跷。去访问邻舍间,多说道:“毛烈走出门首,撞见一个着黄衣的人,走入门来楸住。毛烈奔脱,望里面飞也似跑,口里喊道:‘有个黄衣人捉我,多来救救。’说不多几句,倒地就死。从不见死得这样快的。”陈祈口里不说,心里暗暗道是告的阴状有应,现报在我眼里了。又过了三日,只见有人说,大胜寺高公也一时卒病而死。陈祈心里疑惑道:“高公不过是原中,也死在一时,看起来莫不要阴司中对这件事么?”不觉有些恍恍惚惚,走到家里,就昏晕了去。少顷醒将转来,分付家人道:“有两个人追我去对毛烈事休,闻得说我阳寿未尽,未可入殓。你们守我十来日着,敢怕还要转来。”分付毕,即倒头而卧,口鼻俱已无气。家人依言,不敢妄动,呆呆守着,自不必说。

  qiě shuō chén qí suí le lái zhuī de rén jìng dào yīn fǔ,guǒ rán máo liè yǔ gāo gōng duō xiān zài nà li le。yī tóng dài jiàn pàn guān,pàn guān yī yì diǎn míng guò le,wèn dào:" dōng yuè fā xià zhuàng lái,máo liè lài le chén qí sān qiān yín liǎng,zhè zěn me shuō?" chén qí dào:" shì xiǎo rén yǔ tā shú tián,tā qīn shǒu jiē shòu,hòu lái bù kěn huán yuán quàn,jìng lài dào méi yǒu。xiǎo rén zài yáng jiān yǔ tā zhēng sòng bù guò,zhǐ de dào dōng yuè dài wáng chù gào zhè zhuàng de。" máo liè dào:" pàn yé,xiū tīng tā hú shuō。ruò shì yǒu yín yǔ xiǎo rén shí,xū yǒu xiǎo rén shōu tā de zhí zhào。" pàn guān xiào dào:" zhè shì nǐ yáng jiān hōng rén,kě yǐ jiè cǐ sī lài。" zhǐ zhe máo liè de xīn dào:" wǒ yīn jiān zhǐ píng zhè gè,yào shèn me zhí zhào bù zhí zhào!máo liè dào:" xiǎo rén qí shí bù céng shōu tā de。" pàn guān jiào qǔ yè jìng guò lái。páng biān yí gè lì jiù ná zhe tóng pén dà yī miàn jìng zi lái zhào zhe máo liè。máo lièchén qí yǔ gāo gōng sān rén yī qí kàn nà jìng zi lǐ miàn,zhī jiàn lǐ tou zhào chū chén qí jiāo yín,máo liè jiē shòu,jìn qù fù yǔ qī zǐ zhāng shì,zhāng shì shōu cáng,shì nà rì guāng jǐng wǎn rán jiàn zài。pàn guān dào:" nǐ kàn wǒ zhè lǐ kě shì yào shèn me zhí zhào de me?" máo liè méi de kāi kǒu。chén qí hé shǒu zhǎng xiàng kōng lǐ dào:" jīn rì cái biǎo míng de zhè jiàn shì。yáng jiān guān fǔ yào tā zuò shèn me gàn?" gāo gōng yě dào:" yuán lái zhè yín zi guǒ rán shōu le,què shì máo dà gē bù tōng。" dāng xià pàn guān bǎ bǐ lái xiě le xiē shèn me,jiù dài le sān rén dào yí gè dà tíng nèi。zhī jiàn páng biān liè zhe bīng wèi shén duō,yě bù zhī diàn shàng zuò de shì shèn me rén,yuǎn wàng qù shì miǎn liú yǎn páo de wáng zhě。pàn guān zǒu shǎng qù shuō le yī huí,diàn shàng wáng zhě dà nù,jiào qǔ jiā lái,jiāng máo liè jiā le。kǒu lǐ dà shēng fēn fù dào:" xiàn lìng tīng jué bù gōng,xuē qù yǐ hòu guān jué。xiàn lì qiū dà,huǒ fén qí jū,réng xuē yáng shòu yī bàn。" yòu huàn sēng rén zhì gāo wèn dào:" máo liè qī xīn shì,yǔ nǐ shāng tóng de me?" zhì gāo dào:" qǐ chū diǎn tián shí,céng zài lǐ tou zuò jiāo yì zhōng rén,yǐ hòu shì xiū xiāng bù zhī dào。" yòu huàn chén qí wèn dào:" shú tián zhī yín,gù shì máo liè yào lài qī xīn。jiāng tián chū diǎn de yuán gù,què shì nǐ de qī xīn。" chén qí dào:" yě shì máo liè jiào dào de。" wáng zhě dào:" zhè gè tuī bù dé,yǔ zhì gāo sēng rén zuò yá kuài yí yàng,gāi liàng jiā fá zhì。liǎng rén jù wèi hé sǐ,zhǐ jiào yáng shì shòu bào。máo liè zuò yè shàng duō,yā rù dì yù shòu zuì!"

 且说陈祈随了来追的人竟到阴府,果然毛烈与高公多先在那里了。一同带见判官,判官一一点名过了,问道:“东岳发下状来,毛烈赖了陈祈三千银两,这怎么说?”陈祈道:“是小人与他赎田,他亲手接受,后来不肯还原券,竟赖道没有。小人在阳间与他争讼不过,只得到东岳大王处告这状的。”毛烈道:“判爷,休听他胡说。若是有银与小人时,须有小人收他的执照。”判官笑道:“这是你阳间哄人,可以借此厮赖。”指着毛烈的心道:“我阴间只凭这个,要甚么执照不执照!毛烈道:“小人其实不曾收他的。”判官叫取业镜过来。旁边一个吏就拿着铜盆大一面镜子来照着毛烈。毛烈、陈祈与高公三人一齐看那镜子里面,只见里头照出陈祈交银,毛烈接受,进去付与妻子张氏,张氏收藏,是那日光景宛然见在。判官道:“你看我这里可是要甚么执照的么?”毛烈没得开口。陈祈合首掌向空里道:“今日才表明得这件事。阳间官府要他做甚么干?”高公也道:“元来这银子果然收了,却是毛大哥不通。”当下判官把笔来写了些甚么,就带了三人到一个大庭内。只见旁边列着兵卫甚多,也不知殿上坐的是甚么人,远望去是冕旒兖袍的王者。判官走上去说了一回,殿上王者大怒,叫取枷来,将毛烈枷了。口里大声分付道:“县令听决不公,削去已后官爵。县吏丘大,火焚其居,仍削阳寿一半。”又唤僧人智高问道:“毛烈欺心事,与你商同的么?”智高道:“起初典田时,曾在里头做交易中人,以后事休乡不知道。”又唤陈祈问道:“赎田之银,固是毛烈要赖欺心。将田出典的缘故,却是你的欺心。”陈祈道:“也是毛烈教道的。”王者道:”这个推不得,与智高僧人做牙侩一样,该量加罚治。两人俱未合死,只教阳世受报。毛烈作业尚多,押入地狱受罪!”

  shuō bì,zhī jiàn máo liè shēn biān jiù yǒu xǔ duō niú tóu yè chā,shǒu zhí tiě biāntiě bàng gǎn dé tā qù。máo liè yī tóu zǒu,yī tóu kū,duì chén qígāo gōng shuō dào:" wú bù néng chū tóu le。èr gōng yǔ wǒ chuán yǔ qī zǐ,kuài zuò fó shì jiù yuán wǒ。chén xiōng yuán quàn zài chuáng biān mù xiāng shàng nèi,hái yǒu wǒ píng rì tān móu qiáng zhà dé bié rén jiā tián zhái wén quàn,gòng yǒu yī shí sān zhǐ,yě zài xiāng lǐ。kě jiào zhè yī shí sān jiā de rén lái yī yī hái le tā,yǐ jiǎn wǒ zuì。èr gōng qiē wù yǒu wàng!" chén qí jiàn shuō zhe hái tā yuán qì,hái yào zài wèn gè míng bái,yí gè yè chā bǎ yī gēn tiě gùn zài chén qí hòu xīn wō lǐ yī dǎo,hè dào:" kuài xíng。"

 说毕,只见毛烈身边就有许多牛头夜叉,手执铁鞭、铁棒赶得他去。毛烈一头走,一头哭,对陈祈、高公说道:“吾不能出头了。二公与我传语妻子,快作佛事救援我。陈兄原券在床边木箱上内,还有我平日贪谋强诈得别人家田宅文券,共有一十三纸,也在箱里。可叫这一十三家的人来一一还了他,以减我罪。二公切勿有忘!”陈祈见说着还他原契,还要再问个明白,一个夜叉把一根铁棍在陈祈后心窝里一捣,喝道:“快行。”

  chén qí huāng máng suō tuì,sà rán jīng xǐng,chū le yī shēn hàn,zhī jiàn qī zǐ zuò zài chuáng yán shǒu zhe。wèn tā shí jié,yǐ guò le liù zhòu yè le。qī zǐ dào:" yīn nǐ fēn fù le,bù gǎn rù liàn。kuàng qiě xīn tóu wēn wēn de,zhǐ de zuò shǒu,xìng xǐ guǒ rán huán hún zhuàn lái。bì jìng shì máo liè de shì duì dé míng bái fǒu?" chén qí dào:" dōng yuè zhēn gè yǒu líng,yīn jiān zhēn gè wú sī,yī xiē yě mán bù dé。dà bù shì yáng shì jiān guān fǔ méi qīng tóu méi tiān lǐ de。" yīn bǎ sǐ hòu suǒ jiàn shì xiū bèi xì shuō le yī biàn。dǒu sōu le jīng shén,zuò dìng le xìng zi yī huí,xiān jiào rén dào xiàn lì qiū dà jiā yī kàn,sān rì zhī qián yǐ bèi huǒ shāo dé jīng guāng,zhǐ shāo de zhè yī jiā huǒ jiù xī le。chén qí yuè jiā jìng xìn。zài jiào rén dào dà shèng sì zhōng fǎng wèn gāo gōng,kàn guǒ rán yī tóng huán hún?yì sī yào yuē tā zuò le zhèng jiàn,suǒ qǔ máo jiā wén quàn。rén huí lái shuō:" sān rì zhī qián,sì zhōng shī tú yǐ bǎ tā tú pí le。" shuō huà de,zěn me jiào zuò" tú pí"?kàn guān,zhè jiù shì sēng jiā xī fāng de shuō huà,yòu yǒu jiào dé" dū wéi" de,zǒng shì wǒ men huá yán" huǒ huà" yě。chén qí jiàn shuō gāo gōng yǐ huǒ huà le,chī le yī dà jīng dào:" tā yǔ wǒ tóng zài yīn jiān,shuō yáng shòu wèi jǐn,yī tóng fàng zhuǎn shì de。rú hé jiù bǎ lái huà le?jiào tā huán hún zài hé chǔ?zhè yòu shì liǎo bù dé de shì le,zěn me shōu chǎng?"

 陈祈慌忙缩退,飒然惊醒,出了一身汗,只见妻子坐在床沿守着。问他时节,已过了六昼夜了。妻子道:“因你分付了,不敢入殓。况且心头温温的,只得坐守,幸喜果然还魂转来。毕竟是毛烈的事对得明白否?”陈祈道:“东岳真个有灵,阴间真个无私,一些也瞒不得。大不似阳世间官府没清头没天理的。”因把死后所见事休备细说了一遍。抖搜了精神,坐定了性子一回,先叫人到县吏丘大家一看,三日之前已被火烧得精光,止烧得这一家火就息了。陈祈越加敬信。再叫人到大胜寺中访问高公,看果然一同还魂?意思要约他做了证见,索取毛家文券。人回来说:“三日之前,寺中师徒已把他荼毗了。“说话的,怎么叫做“荼毗”?看官,这就是僧家西方的说话,又有叫得“阇维”的,总是我们华言“火化”也。陈祈见说高公已火化了,吃了一大惊道:“他与我同在阴间,说阳寿未尽,一同放转世的。如何就把来化了?叫他还魂在何处?这又是了不得的事了,怎么收场?”

  chén qí xīn xià tǎn tè,qiě zǒu dào máo jiā qù qǔ wén quàn。kàn jiàn le máo jiā ér zi,wèn dào:" zūn wēng gù shì,jiā zhōng yǒu shén me yǐng xiǎng fǒu?" máo jiā ér zǐ dào:" wèi hé zhè bān wèn jí?" chén qí dào:" zài xià yě sǐ qù liù rì,dào yǔ zūn wēng huì guò yī fān lái,gù cǐ dòng wèn。" máo jiā ér zǐ dào:" jiàn jiā fù guāng jǐng rú hé?yǒu shèn shuō huà fǒu?" chén qí dào:" zài xià yǔ zūn wēng běn shì duō nián xiāng hǎo de,zhǐ yīn bù hái wǒ diǎn tián wén shū,yǒu zhèi xiē zhēng sòng。zuó rì dào kuī de yīn jiān duì míng,shuō wén shū zài chuáng qián mù xiāng lǐ miàn,suǒ yǐ jīn rì lái qǔ。" máo jiā ér zǐ dào:" wén shū biàn huò zhě zài mù xiāng lǐ miàn,zhǐ shì yīn jiān shuō huà,shuí shì zhèng jiàn,kě yǐ lái qǔ?" chén qí dào:" yǒu dào yǒu gè zhèng jiàn,nà shí dà shèng sì gāo shī fù yě zài nà li tóng jiàn shuō le,yī qí fàng huán hún de。kě xī tā sì zhōng yǐ jiāng tā shēn shī huǒ huà,méi le gè huó zhèng。què yǒu yī jiàn kě xìn,nǐ zūn wēng hái shuō lìng xíng yī shí sān jiā wén quàn,yě duō shì lái lù bù míng de tián chǎn,jiào hái le zhè yī shí sān jiā,děng tā shòu zuì qīng xiē,yòu jiào tì tā duō zuò xiē fó shì。zhè xū shì wǒ zào bù chū de。" máo jiā ér zi tīng shuō,yǒu xiē dāi le。nǐ dào wèi hé?yuán lái yīn jiān yè jìng zhào chū máo qī zhāng shì tóng shòu yín zi zhī shí,zhāng shì zài yáng jiān qià xiàng zuò mèng yì bān,yě mèng jiàn yīn sī duì lǐ zhī zhuàng,céng yǔ ér zi shuō guò,gù tīng dé chén qí shuō zhe yīn jiān zhī shì,yě yǒu xiē dào shì zhēn de le。zǒu jìn qù yǔ mǔ qīn shuō zhī,zhāng shì dào:" zhè xiàng yín zi wěi shí yǒu de。nǐ fù qīn zhǐ guǎn dào pián yí le tā,lè kèn zhe wén shū bù yǔ tā,yì sī hái yào tā fèn wài chū xiē jiā tiān。bù dào tā jìng zì qù gào le guān,suǒ yǐ suǒ xìng yī kǒu lài le,yòu bù liào sǐ de zhè yàng chà yì。jīn kǒng pà nǐ fù qīn yīn jiān bù níng,zhǐ gāi hái le tā。jì shuō dào hái yǒu yī shí sān zhǐ,děng míng rì yī zǒng fān jiāng chū lái,zhú yī hái bà。" máo jiā ér zi bǎ mǔ qīn shuō huà duì chén qí shuō le,chén qí dào:" bú yào yòu xiàng qián fān,huí le míng rì,jiàn jiàn lài pí qǐ lái。cǐ guān xì nǐ jiā zūn wēng yīn jiān shòu zuì,fēi tóng yáng jiān ér xì de。" máo jiā ér zǐ dào:" zhè gè zěn me hái gǎn!" chén qí dāng xià zì qù le。máo jiā ér zi guān le mén jìn lái。

 陈祈心下忐忑,且走到毛家去取文券。看见了毛家儿子,问道:“尊翁故世,家中有什么影响否?”毛家儿子道:“为何这般问及?”陈祈道:“在下也死去六日,到与尊翁会过一番来,故此动问。”毛家儿子道:“见家父光景如何?有甚说话否?”陈祈道:“在下与尊翁本是多年相好的,只因不还我典田文书,有这些争讼。昨日到亏得阴间对明,说文书在床前木箱里面,所以今日来取。”毛家儿子道:“文书便或者在木箱里面,只是阴间说话,谁是证见,可以来取?”陈祈道:”有到有个证见,那时大胜寺高师父也在那里同见说了,一齐放还魂的。可惜他寺中已将他身尸火化,没了个活证。却有一件可信,你尊翁还说另行一十三家文券,也多是来路不明的田产,叫还了这一十三家,等他受罪轻些,又叫替他多做些佛事。这须是我造不出的。”毛家儿子听说,有些呆了。你道为何?原来阴间业镜照出毛妻张氏同受银子之时,张氏在阳间恰像做梦一般,也梦见阴司对理之状,曾与儿子说过,故听得陈祈说着阴间之事,也有些道是真的了。走进去与母亲说知,张氏道:“这项银子委实有的。你父亲只管道便宜了他,勒掯着文书不与他,意思还要他分外出些加添。不道他竟自去告了官,所以索性一口赖了,又不料死得这样诧异。今恐怕你父亲阴间不宁,只该还了他。既说道还有一十三纸,等明日一总翻将出来,逐一还罢。”毛家儿子把母亲说话对陈祈说了,陈祈道:“不要又象前番,回了明日,渐渐赖皮起来。此关系你家尊翁阴间受罪,非同阳间儿戏的。”毛家儿子道:“这个怎么还敢!”陈祈当下自去了。毛家儿子关了门进来。

  dào le wǎn jiān,tīng dé yǒu rén qiāo mén,kāi chū qù què yòu bú jiàn,guān le yòu qiāo dé jǐn。wèn shì nà gè,wài biān lì shēng dá dào:" wǒ shì dà shèng sì zhōng gāo hé shàng。wèi nǐ jiā fù qīn lài le diǎn tián yín zi,wǒ shì yuán zhōng rén,bèi yīn jiān zhuī qù zuò zhèng jiàn。fàng wǒ guī lái,shēn shī fén huà,jīn méi chù qù le。zhè shì nǐ jiā hài wǒ de,xū píng nǐ jiā lǐ zěn me chù wǒ?" máo jiā ér zi huāng zuò yī tuán,zǒu jìn qù yǔ mǔ qīn shuō le。zhāng shì yě pà qǐ lái,yí le huǒ,tóng ér zi zǒu chū lái。tīng tīng wài biān,yuè qiāo dé jǐn le,dào:" nǐ ruò bù kāi shí,wǒ mén fèng lǐ zì huì jìn lái。" zhāng shì tīng zhe guǒ rán shì gāo gōng píng rì de shēng yīn,yìng zhe dǎn huí dá dào:" xiǎo de yǒu lèi shī fù le。ér jīn jì yǐ rú cǐ,jiào wǒ men mǔ zǐ yě mò nài hé,zhǐ hǎo zuò xiē fó shì chāo dù shī fù bà。" wài biān guǐ dào:" wǒ mìng wèi gāi sǐ,yīn jiān bù kěn shōu liú。hái yǒu shì shù wèi jǐn,yòu qù tuō tāi zuò rén bù dé,suí nǐ zhuī jiàn yīn gōng yě wú yòng chǔ。zhí děng wǒ shì shù jǐn le cái dé tuō shēng。zhèi xiē shí jiào wǒ zài nà li hǎo?wǒ zhǐ shì shǒu zhù zài nǐ jiā bù kāi qù le。" máo jiā mǔ zǐ zhǐ de shāo xiē zhǐ qián,diàn xiē jiǔ fàn,gào qiú tā qù。guǐ dào:" jiào wǒ bié wú qù chù,qiú wǒ yě méi gàn。" máo jiā mǔ zǐ mò nài hé,zhǐ de zhàn chàn chàn jīng jīng guò le yī yè。dì èr rì jí jí qù xún sēng dào zuò dào chǎng,yī lái zhuī jiàn máo liè,èr lái chāo dù zhè gè gāo gōng。mǔ zǐ qīn jiàn le zhèi xiē yì yàng,zěn gǎn bù xìn?bǎ gè jiā wén quàn duō sòng qù hái le。

 到了晚间,听得有人敲门,开出去却又不见,关了又敲得紧。问是那个,外边厉声答道:“我是大胜寺中高和尚。为你家父亲赖了典田银子,我是原中人,被阴间追去做证见。放我归来,身尸焚化,今没处去了。这是你家害我的,须凭你家里怎么处我?”毛家儿子慌做一团,走进去与母亲说了。张氏也怕起来,移了火,同儿子走出来。听听外边,越敲得紧了,道:“你若不开时,我门缝里自会进来。”张氏听着果然是高公平日的声音,硬着胆回答道:“晓得有累师父了。而今既已如此,教我们母子也没奈何,只好做些佛事超度师父罢。”外边鬼道:“我命未该死,阴间不肯收留。还有世数未尽,又去脱胎做人不得,随你追荐阴功也无用处。直等我世数尽了才得托生。这些时叫我在那里好?我只是守住在你家不开去了。”毛家母子只得烧些纸钱,奠些酒饭,告求他去。鬼道:“叫我别无去处,求我也没干。”毛家母子没奈何,只得战颤颤兢兢过了一夜。第二日急急去寻僧道做道场,一来追荐毛烈,二来超度这个高公。母子亲见了这些异样,怎敢不信?把各家文券多送去还了。

  shéi zhī chén qí zì dé le wén quàn zhī hòu,hū rán hài qǐ xīn tòng lái,yī tòng fā biàn dài cǐ qù,jì qǐ shì yīn zhōng bèi yè chā jiāng tiě gùn xīn wō lǐ dǎo le yī xià zhī gù,yòu qīn tīng jiàn wáng zhě dào" chén qí qī xīn,yáng shì shòu bào",xiǎo de zhè diǎn tián shì shì qī xīn de,zhǐ de jiào sān ge xiōng dì lái,bǎ máo jiā shú chū zhī tián jūn zuò sì fēn fēn le,què shì xīn tòng réng bù dé zhǐ。zhǐ yīn píng rì zhǎng jiā shí,chú diǎn tián zhī wài,tā qī xīn chù hái duō。zì cǐ měi yī zāo tòng fā,biàn qù qǐng sēng dào bǎo ráng,huò shì dōng yuè shāo xiàn。nián nián suǒ fèi,bù jì qí shù。cǐ bìng suí shēn,zhōng bù tuō xiū。dào de hòu lái,jiā jì dào bǐ sān ge xiōng dì xiāo hào le。

 谁知陈祈自得了文券之后,忽然害起心痛来,一痛发便待此去,记起是阴中被夜叉将铁棍心窝里捣了一下之故,又亲听见王者道“陈祈欺心,阳世受报”,晓得这典田事是欺心的,只得叫三个兄弟来,把毛家赎出之田均作四分分了,却是心痛仍不得止。只因平日掌家时,除典田之外,他欺心处还多。自此每一遭痛发,便去请僧道保禳,或是东岳烧献。年年所费,不计其数。此病随身,终不脱休。到得后来,家计到比三个兄弟消耗了。

  nà máo jiā yě wèi gāo gōng zhī guǐ bù dé lí mén,měi yè bì lái rǎo luàn,jiā lǐ rén kǒu bù ān。mài diào fáng zi,bān dào bié chù,guǐ yě suí zhe bù shě。zhǐ de rì rì chāo dù,shí shí zhāi jiào。yǐ hòu kàn kàn shēng yīn yuǎn le xiē,shuō dào:" nǐ jiā fú shì zuò dé duō le。suī rán yǔ wǒ wú yì,shí cháng yǒu shén fó zài jiā,wǒ yě yǒu xiē bù biàn。wǒ qiě zàn shí qù qù,zhōng shì fàng nǐ jiā bù guò de。" yǐ hòu guǒ rán gé zhe jǐ rì cái lái。zhè lǐ jiù zuò fǎ shì tuì tā,huò zuò fó shì dù tā。rú cǐ chán zhàng duō shí,zhī chí bù guò,máo jiā jiā sī yě zhú jiàn xiāo fèi xià lái。yǐ hòu máo jiā qióng le,lián zhèi xiē fó shì,fǎ shì dōu zuò bù qǐ le,gāo gōng de guǐ yě bù lái le。

 那毛家也为高公之鬼不得离门,每夜必来扰乱,家里人口不安。卖掉房子,搬到别处,鬼也随着不舍。只得日日超度,时时斋醮。以后看看声音远了些,说道:“你家福事做得多了。虽然与我无益,时常有神佛在家,我也有些不便。我且暂时去去,终是放你家不过的。”以后果然隔着几日才来。这里就做法事退他,或做佛事度他。如此缠帐多时,支持不过,毛家家私也逐渐消费下来。以后毛家穷了,连这些佛事,法事都做不起了,高公的鬼也不来了。

  kě jiàn qī zhà zhī cái,méi yǒu de yǔ nǐ rù jǐ shòu yòng de。yīn sī bǐ yáng shì jiān gōng dào,shǐ bù dé jiān zhà,fēn háo bù chā chí。zhè liǎng jiā xiǎn bào,zì bù bì shuō。zhǐ gāo gōng sēng rén,tān cái lì,guǎn xián shì,luò de yáng shòu wèi zhōng,xiān bèi fén shāo。suī rán wèi cǐ jiǎo pò le máo shì yī jiā,què yě shì sēng rén de guǒ bào le。ruò dāng shí tú dì men bù shāo qí shī,dé yǐ zhòng shēng,bì jìng hái yǔ chén qí yí yàng,yě yào shòu xiē xiàn bào,bù xiāo shuō de de。rén shēng zuò shì,qǐ kě bù zhī zì xǐng?

 可见欺诈之财,没有得与你入己受用的。阴司比阳世间公道,使不得奸诈,分毫不差池。这两家显报,自不必说。只高公僧人,贪财利,管闲事,落得阳寿未终,先被焚烧。虽然为此搅破了毛氏一家,却也是僧人的果报了。若当时徒弟们不烧其尸,得以重生,毕竟还与陈祈一样,也要受些现报,不消说得的。人生作事,岂可不知自省?

  yáng jiān yǒu lǐ méi chù shuō,yīn sī bù shuō yě fēn míng。

 阳间有理没处说,阴司不说也分明。

  ruò shì shì rén zhōng bù sǐ,fāng kě héng xīn zì zài háng。yòu yǒu rén dào zhè shī wèi jǐn,fān àn yī shǒu yún:

 若是世人终不死,方可横心自在行。又有人道这诗未尽,番案一首云:

  yáng jiān bù biàn dào yīn jiān,yīn jiān réng jiù pàn yáng hái。

 阳间不辨到阴间,阴间仍旧判阳还。

  zòng shì shì rén zhōng bù sǐ,yě xū nán shǐ dào tóu wán。

 纵是世人终不死,也须难使到头顽。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章