中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 二刻拍案惊奇 正文

卷十七(二刻拍案惊奇)拼音版、注音及读音

二刻拍案惊奇

 卷十七拼音版、注音及读音:

出处:二刻拍案惊奇

juǎn shí qī

卷十七

 

 

  shī yuē:

 诗曰:

  wàn lǐ qiáo biān xuē jiào shū,pí pá chuāng xià bì mén jū。

 万里桥边薛校书,枇杷窗下闭门居。

  sǎo méi cái zǐ zhī duō shǎo,guǎn lǐng chūn fēng zǒng bù rú。

 扫眉才子知多少,管领春风总不如。

  zhè sì jù shī,nǎi táng rén zèng shǔ zhōng jì nǚ xuē tāo zhī zuò。zhè gè xuē tāo nǎi shì nǚ zhōng cái zǐ,nán kāng wáng wéi gāo zuò xī chuān jié dù shǐ shí,céng biǎo zòu tā zuò jūn zhōng jiào shū,gù rén duō chēng wéi xuē jiào shū。suǒ wǎng lái de shì gāo qiān lǐyuán wēi zhīdù mù zhī yī bān ér míng liú。yòu jiāng huàn huā xī shuǐ zào chéng xiǎo jiān,míng yuē" xuē tāo jiān"。cí rén mò kè dé le cǐ jiān,yóu rú gǒng bì。zhēn zhèng míng zhòng yī shí,fāng liú bǎi shì。

 这四句诗,乃唐人赠蜀中妓女薛涛之作。这个薛涛乃是女中才子,南康王韦皋做西川节度使时,曾表奏他做军中校书,故人多称为薛校书。所往来的是高千里、元微之、杜牧之一班儿名流。又将浣花溪水造成小笺,名曰“薛涛笺”。词人墨客得了此笺,犹如拱璧。真正名重一时,芳流百世。

  guó cháo hóng wǔ nián jiān,yǒu guǎng dōng guǎng zhōu fǔ rén tián zhū,zì mèng yí,suí fù tián bǎi lù dào chéng dū fù jiào guān zhī rèn。nà mèng yí shēng de fēng liú biāo zhì,yòu jiān cái xué guò rén,shū miàn qín qí zhī lèi,wú bù tōng xiǎo。xué zhōng zhū shēng rì yǔ xī yóu,ài tóng gǔ ròu。guò le yī nián,bǎi lù yào qiǎn tā huí jiā。mèng yí de mǔ qīn xīn lǐ shě bù dé tā qù,yòu qiě hán guān lěng shǔ,pán fèi nán chǔ。bǎi lù yǔ xué zhōng jǐ gè xiù cái shāng liáng,yào zài dì fāng shàng xún yí gè guǎn yǔ ér zi zuò zuò,yī lái kě yǐ zǎo wǎn dú shū,èr lái de xiē guǎn zī,kě wèi guī jì。zhèi xiē xiù cái bā bù dé liú zhù tā,fǎng dé fù guō yí gè dà xìng zhāng shì yào qǐng yī guǎn bīn,zhòng rén suì jiāng yú yí lì jiàn yú zhāng shì。zhāng shì sòng le guǎn yuē,yuē dìng míng nián zhēng yuè yuán xiāo hòu dào guǎn。zhì qī,xué zhōng xǔ duō yǒu míng de shào nián péng yǒu,yī tóng sòng mèng yí dào zhāng jiā lái,lián bǎi lù yě zì sòng qù。zhāng jiā zhǔ rén céng wèi yùn shǐ,jiā dào ráo yù,jiàn shì lǎo guǎng wén dài le xǔ duō shí máo dào jiā,shèn wéi xǐ huān。kāi yán xiāng dài,jiǔ bà gè sàn,mèng yí jiù zài guǎn zhōng sù xiē。

 国朝洪武年间,有广东广州府人田洙,字孟沂,随父田百禄到成都赴教官之任。那孟沂生得风流标致,又兼才学过人,书面琴棋之类,无不通晓。学中诸生日与嬉游,爱同骨肉。过了一年,百禄要遣他回家。孟沂的母亲心里舍不得他去,又且寒官冷署,盘费难处。百禄与学中几个秀才商量,要在地方上寻一个馆与儿子坐坐,一来可以早晚读书,二来得些馆资,可为归计。这些秀才巴不得留住他,访得附郭一个大姓张氏要请一馆宾,众人遂将盂沂力荐于张氏。张氏送了馆约,约定明年正月元宵后到馆。至期,学中许多有名的少年朋友,一同送孟沂到张家来,连百禄也自送去。张家主人曾为运使,家道饶裕,见是老广文带了许多时髦到家,甚为喜欢。开筵相待,酒罢各散,孟沂就在馆中宿歇。

  dào le èr yuè huā zhāo rì,mèng yí yào guī xǐng fù mǔ。zhǔ rén sòng tā jié yí èr liǎng,mèng yí dài zài xiù zi lǐ le,bù xíng huí qù。ǒu rán yí gè qù chù,wàng jiàn táo huā shèng kāi,yí lù zǒu qù kàn,jìng shén yōu pì。mèng yí xīn lǐ xǐ huān,zhù lì shǎo qǐng,guān wán jǐng zhì。hū jiàn táo lín zhōng yí gè měi rén,yǎn yìng huā xià。mèng yí xiǎo de shì liáng rén jiā,bù gǎn gù pàn,jìng zì zǒu guò。wèi miǎn dài xiē mài qiào shēn zi,tuō xià xiù lái,xiù zhōng zhī yín,bù jué luò dì。měi rén kàn jiàn,biàn jiào suí shì de yā huán shí jiāng qǐ lái,sòng hái mèng yí。mèng yí xiào shòu,zhì xiè ér bié。

 到了二月花朝日,孟沂要归省父母。主人送他节仪二两,孟沂袋在袖子里了,步行回去。偶然一个去处,望见桃花盛开,一路走去看,境甚幽僻。孟沂心里喜欢,伫立少顷,观玩景致。忽见桃林中一个美人,掩映花下。孟沂晓得是良人家,不敢顾盼,径自走过。未免带些卖俏身子,拖下袖来,袖中之银,不觉落地。美人看见,便叫随侍的丫鬟拾将起来,送还孟沂。孟沂笑受,致谢而别。

  míng rì,mèng yí yǒu yì dǎ nà biān jīng guò,zhī jiàn měi rén yǔ yā huán réng lì zài mén shǒu。mèng yí wàng zhe mén qián zǒu qù,yā huán zhǐ dào:" zuó rì yí jīn de láng jūn lái le。" měi rén lüè lüè liǎn shēn bì rù mén nèi。mèng yí jiàn le yā huán xù shù dào:" zuó rì duō méng niáng zǐ měi qíng,shí hái yí jīn,jīn rì tè lái zào xiè。" měi rén tīng dé,jiào yā huán qǐng rù nèi tīng xiāng jiàn。mèng yí xǐ chū wàng chù,jí zhěng yì guān,wàng mén nèi ér jìn。měi rén zǎo yǐ yíng zhe zhì tīng shàng,xiāng jiàn lǐ bì,měi rén xiān kāi kǒu dào:" láng jūn mò fēi shì zhāng yùn shǐ zhái shàng xī bīn me?" mèng yí dào:" rán yě。zuó rì yīn guǎn zhōng huí jiā,dào jīng yú cǐ,ǒu yí shào wù,dé yù fū rén shèng qíng,mìng zūn jī shí hái,shí wèi gǎn jī。" měi rén dào:" zhāng shì yī jiā qīn wēi,bǐ xī bīn jí wǒ xī bīn。hái jīn xiǎo shì,hé zú wèi xiè?" mèng yí dào:" yù wèn fū rén gāo mén xìng shì,yǔ bì dōng hé qīn?" měi rén dào:" hán jiā xìng píng,chéng dū jiù zú yě。qiè nǎi wén xiào fāng xuē shì nǚ,jià yǔ píng shì zi kāng,bù xìng zǎo zú,qiè dú shuāng jū yú cǐ。yǔ láng jūn xián dōng nǎi xiāng lín yīn jī,láng jūn jí shì tōng jiā le。"

 明日,孟沂有意打那边经过,只见美人与丫鬟仍立在门首。孟沂望着门前走去,丫鬟指道:“昨日遗金的郎君来了。”美人略略敛身避入门内。孟沂见了丫鬟叙述道:“昨日多蒙娘子美情,拾还遗金,今日特来造谢。”美人听得,叫丫鬟请入内厅相见。孟沂喜出望处,急整衣冠,望门内而进。美人早已迎着至厅上,相见礼毕,美人先开口道:“郎君莫非是张运使宅上西宾么?”孟沂道:“然也。昨日因馆中回家,道经于此,偶遗少物,得遇夫人盛情,命尊姬拾还,实为感激。”美人道:“张氏一家亲威,彼西宾即我西宾。还金小事,何足为谢?”孟沂道:“欲问夫人高门姓氏,与敝东何亲?”美人道:“寒家姓平,成都旧族也。妾乃文孝坊薛氏女,嫁与平氏子康,不幸早卒,妾独孀居于此。与郎君贤东乃乡邻姻姬,郎君即是通家了。”

  mèng yí jiàn shuō shì shuāng jū,bù gǎn jiǔ liú。liǎng bēi chá bà,qǐ shēn gào tuì。měi rén dào:" láng jūn biàn zài hán shè guò le wǎn qù。ruò xián dōng xiǎo de láng jūn zài cǐ,qiè bù néng jiǔ liú kuǎn dài,jué de méi qù le。" jí fēn fù kuài bàn jiǔ zhuàn。bù duō shí,shè zhe liǎng xí,yǔ mèng yí xiāng duì ér zuò。zuò zhōng yīn qín quàn chóu,xiào yǔ zhī jiān,měi rén duō dài xiē xuè làng huà tóu。mèng yí rèn dào shì zhāng shì zhì qī,suī rán xīn lǐ jì yǎng nán áo,hái jū jū shù shù,bù gǎn shí fēn fàng sì。měi rén dào:" wén de láng jūn tì tǎng jùn cái,hé nǎi zuò rú shēng suān tài?qiè suī bù mǐn,pō jiě yín yǒng。jīn yù zhī yīn,bù gǎn ài chǒu,dāng yǔ láng jūn shǎng jiàn wén mò,chàng hè cí zhāng。láng jūn bù yǐ wéi bǐ,qiè zhī xìng yě。" suì jiào yā huán nà chū táng xián yí mò yǔ mèng yí kàn。mèng yí cóng tóu xì yuè,duō shì yōng rén zhēn jī shǒu hàn shī cí,wéi yuán zhěndù mùgāo pián de zuì duō,mò jī rú xīn。mèng yí ài wán,bù rěn shì shǒu,dào:" cǐ xī shì zhī bǎo yě。fū rén qíng zhōng cǐ lèi,zhēn shì qiān gǔ yùn rén le。" měi rén qiān xiè。liǎng gè tán huà yǒu wèi,bù jué yè yǐ èr gǔ。mèng yí cí jiǔ bù yǐn,měi rén yán rù qǐn shì,zì jiàn zhěn xí dào:" qiè dú chǔ yǐ jiǔ,jīn jiàn láng jūn gāo yǎ,bù néng wú qíng,yuàn dé fèng péi。" mèng yí dào:" bù gǎn qǐng ěr,gù suǒ yuàn yě。" liǎng gè jiě yī jiù zhěn,yú shuǐ huān qíng,jí qí qiǎn quǎn。zhěn biān qiē qiē dīng níng dào:" shèn wù qīng yán,ruò xián dōng zhī dào,bǐ cǐ míng jié sàng jìn le。"

 孟沂见说是孀居,不敢久留。两杯茶罢,起身告退。美人道:“郎君便在寒舍过了晚去。若贤东晓得郎君在此,妾不能久留款待,觉得没趣了。”即分付快办酒馔。不多时,设着两席,与孟沂相对而坐。坐中殷勤劝酬,笑语之间,美人多带些谑浪话头。孟沂认道是张氏至戚,虽然心里技痒难熬,还拘拘束束,不敢十分放肆。美人道:“闻得郎君倜傥俊才,何乃作儒生酸态?妾虽不敏,颇解吟咏。今遇知音,不敢爱丑,当与郎君赏鉴文墨,唱和词章。郎君不以为鄙,妾之幸也。”遂教丫鬟那出唐贤遗墨与孟沂看。孟沂从头细阅,多是庸人真迹手翰诗词,惟元稹、杜牧、高骈的最多,墨迹如新。孟沂爱玩,不忍释手,道:“此希世之宝也。夫人情钟此类,真是千古韵人了。”美人谦谢。两个谈话有味,不觉夜已二鼓。孟沂辞酒不饮,美人延入寝室,自荐枕席道:“妾独处已久,今见郎君高雅,不能无情,愿得奉陪。”孟沂道:“不敢请耳,固所愿也。”两个解衣就枕,鱼水欢情,极其缱绻。枕边切切叮咛道:“慎勿轻言,若贤东知道,彼此名节丧尽了。”

  cì rì,jiāng yí gè wò shī yù zhèn zhǐ zèng yǔ mèng yí,sòng zhì mén wài dào:" wú shì jiù lái zǒu zǒu,wù xué bó xìng rén!" mèng yí dào:" zhè gè hé láo fēn fù?" mèng yí dào guǎn,hōng zhǔ rén dào:" lǎo mǔ xiǎng niàn,bì yào xiǎo shēng guī jiā sù xiē,xiǎo shēng bù gǎn wéi mìng liú cǐ,cóng jīn zǎo lái guǎn zhōng,wǎn guī jiā lǐ biàn liǎo。" zhǔ rén xìn le shuō huà,dào:" rèn cóng zūn biàn。" zì cǐ,mèng yí zài zhāng jiā,zhǐ tuī jiā lǐ qù sù,jiā lǐ yòu shuō zài guǎn zhōng sù,jìng yè yè dào měi rén chù sù le。zhěng yǒu bàn nián,bìng méi yí ge rén zhī dào。

 次日,将一个卧狮玉镇纸赠与孟沂,送至门外道:“无事就来走走,勿学薄幸人!”孟沂道:“这个何劳分付?”孟沂到馆,哄主人道:“老母想念,必要小生归家宿歇,小生不敢违命留此,从今早来馆中,晚归家里便了。”主人信了说话,道:“任从尊便。”自此,孟沂在张家,只推家里去宿,家里又说在馆中宿,竟夜夜到美人处宿了。整有半年,并没一个人知道。

  mèng yí yǔ měi rén shǎng huā wán yuè,zhuó jiǔ yín shī,qū jìn rén jiān zhī lè。liǎng rén měi měi nǐ chàng wǒ hé,zuò chéng lián jù,rú luò huā èr shí sì yùn,yuè yè wǔ shí yùn,dòu qiǎo zhēng yán,zhēn chéng dí shǒu。shī jù tài duō,kǒng kàn guān měi yàn tīng,bù néng jǐn shù。zhǐ jiāng tā liǎng rén sì shí huí wén shī biǎo bái yī biàn。měi rén shī dào:

 孟沂与美人赏花玩月,酌酒吟诗,曲尽人间之乐。两人每每你唱我和,做成联句,如《落花二十四韵》,《月夜五十韵》,斗巧争妍,真成敌手。诗句太多,恐看官每厌听,不能尽述。只将他两人《四时回文诗》表白一遍。美人诗道:

  huā duǒ ér zhī róu bàng qì,liǔ sī qiān lǚ xì yáo fēng。

 花朵儿枝柔傍砌,柳丝千缕细摇风。

  xiá míng bàn lǐng xī xié rì,yuè shàng gū cūn yī shù sōng。

 霞明半岭西斜日,月上孤村一树松。

  liáng huí cuì diàn bīng rén lěng,chǐ qìn qīng quán xià yuè hán。

 凉回翠簟冰人冷,齿沁清泉夏月寒。

  xiāng zhuàn niǎo fēng qīng lǚ lǚ,zhǐ chuāng míng yuè bái tuán tuán。

 香篆袅风清缕缕,纸窗明月白团团。

  lú xuě fù tīng qiū shuǐ bái,liǔ fēng diāo shù wǎn shān cāng。

 芦雪覆汀秋水白,柳风凋树晚山苍。

  gū wéi kè mèng jīng kōng guǎn,dú yàn zhēng shū jì yuǎn xiāng。

 孤帏客梦惊空馆,独雁征书寄远乡。

  tiān dòng yǔ hán cháo bì hù,xuě fēi fēng lěng yè guān chéng。

 天冻雨寒朝闭户,雪飞风冷夜关城。

  xiān hóng tàn huǒ wéi lú nuǎn,qiǎn bì chá ōu zhù míng qīng。

 鲜红炭火围炉暖,浅碧茶瓯注茗清。

  zhè gè shī zěn me jiào dé huí wén?yīn shì shùn dú wán le,dào dú zhuàn qù,jiē kě tōng dé。zuì nán de zhè yàng hún chéng,fēi tí gāo shǒu bù néng,měi rén yī huī ér jiù。yú yí yě hé tā sì shǒu dào:

 这个诗怎么叫得回文?因是顺读完了,倒读转去,皆可通得。最难得这样浑成,菲提高手不能,美人一挥而就。盂沂也和他四首道:

  fāng shù tǔ huā hóng guò yǔ,rù lián fēi xù bái jīng fēng。

 芳树吐花红过雨,入帘飞絮白惊风。

  huáng tiān xiǎo sè qīng shū liǔ,fěn luò qíng xiāng xuě fù sōng。

 黄添晓色青舒柳,粉落晴香雪覆松。

  guā fú wèng shuǐ liáng xiāo shǔ,ǒu dié pán bīng cuì jué hán。

 瓜浮瓮水凉消暑,藕叠盘冰翠嚼寒。

  xié shí jìn jiē chuān sǔn mì,xiǎo chí shū yè chū hé tuán。

 斜石近阶穿笋密,小池舒叶出荷团。

  cán shí xuàn hóng shuāng yè chū,báo yān hán shù wǎn lín cāng。

 残石绚红霜叶出,薄烟寒树晚林苍。

  luán shū jì hèn xiū fēng lèi,dié mèng jīng chóu pà niàn xiāng。

 鸾书寄恨羞封泪,蝶梦惊愁怕念乡。

  fēng juǎn xuě péng hán bà diào,yuè huī shuāng xī lěng qiāo chéng。

 风卷雪蓬寒罢钓,月辉霜析冷敲城。

  nóng xiāng jiǔ fàn xiá bēi mǎn,dàn yǐng méi héng zhǐ zhàng qīng。

 浓香酒泛霞杯满,淡影梅横纸帐清。

  mèng yí hé bà,měi rén shén xǐ。zhēn shì cái zǐ jiā rén,qíng wèi xiāng tóu,lè bù kě yán。què shì hǎo wù bù jiān láo,zì yǒu sàn chǎng shí jié。

 孟沂和罢,美人甚喜。真是才子佳人,情味相投,乐不可言。却是好物不坚牢,自有散场时节。

  yī rì,zhāng yùn shǐ ǒu guò xué zhōng,duì lǎo guǎng wén tián bǎi lù shuō dào:" lìng láng měi yè guī jiā,bù shèng bēn zǒu zhī láo。hé bù réng liú hán shè zhù sù,qǐ bù wéi biàn?" bǎi lù dào:" zì kāi guǎn hòu,yī xiàng zhī zài gōng jiā。zhǐ yīn lǎo qī qián rì yǒu jí,céng liú de shù rì,zhè jǐ shí bìng bù céng lái jiā sù xiē,zěn me rú cǐ shuō?" zhāng yùn shǐ xiǎo de nèi zhōng bì yǒu qiāo qī,kǒng ài zhe mèng yí,bù gǎn jìn yán ér bié。shì wǎn,mèng yí gào guī,zhāng yùn shǐ bù shuō pò tā,zhǐ jiào guǎn pū wěi zhe tā qù。dào de bàn lù,hū rán bú jiàn。guǎn pū gǎn qù zhuī xún,jìng wú xià luò。huí lái duì jiā zhǔ shuō le,yùn shǐ dào:" tā shào nián fàng yì,bì rán huā liǔ rén jiā qù le。" guǎn pū dào:" zhè tiáo lù shàng,hé zēng yǒu shén me jì guǎn?" yùn shǐ dào:" nǐ hái dào tā yá zhōng wèn wèn kàn。" guǎn pū dào:" tiān sè wǎn le,pà guān le chéng mén,chū lái bù dé。" yùn shǐ dào:" jiù zài tián jiā sù le,míng rì zǎo chén lái huí wǒ bù fáng。"

 一日,张运使偶过学中,对老广文田百禄说道:“令郎每夜归家,不胜奔走之劳。何不仍留寒舍住宿,岂不为便?”百禄道:“自开馆后,一向只在公家。止因老妻前日有疾,曾留得数日,这几时并不曾来家宿歇,怎么如此说?”张运使晓得内中必有跷蹊,恐碍着孟沂,不敢尽言而别。是晚,孟沂告归,张运使不说破他,只叫馆仆尾着他去。到得半路,忽然不见。馆仆赶去追寻,竟无下落。回来对家主说了,运使道:“他少年放逸,必然花柳人家去了。”馆仆道:“这条路上,何曾有什么伎馆?”运使道:“你还到他衙中问问看。”馆仆道:“天色晚了,怕关了城门,出来不得。”运使道:“就在田家宿了,明日早辰来回我不妨。”

  dào le tiān míng,guǎn pū huí huà,shuō shì bù céng huí yá。yùn shǐ dào:" zhè děng,nà lǐ qù le?" zhèng yí guài jiān,mèng yí qià dào。yùn shǐ wèn dào:" xiān shēng zuó xiāo sù yú hé chǔ?" mèng yí dào:" jiā jiān。" yùn shǐ dào:" qǐ yǒu cǐ lǐ!xué shēng zuó rì jiào rén gēn suí xiān shēng huí qù,yīn bàn lù shàng bú jiàn le xiān shēng,xiǎo pū zhí dào xué zhōng qù wèn,xiān shēng bù céng dào zhái,zěn rú cǐ shuō?" mèng yí dào:" bàn lù shàng yù dào yí gè péng yǒu chù jiǎng huà,zhí dào tiān hēi huí jiā,gù cǐ shèng pū lái shí jiān bù zháo。" guǎn pū dào:" xiǎo rén zuó yè sù zài xiàng gōng jiā le,fāng cái huí lái de。tián lǎo diē jiàn shuō le,shèn shì jīng huāng,yào zì lái xún wèn。xiàng gōng rú hé hái shuō zhe zài jiā de huà?" mèng yí zhī wú bù lái,yán sè jǐn biàn。yùn shǐ dào:" xiān shēng ruò yǒu bié gù,dāng yǐ shí shuō。" mèng yí xiǎo de zhē yǎn bù guò,zhǐ de bǎ yù zhe píng jiā xuē shì de huà shuō le yī biàn,dào:" cǐ nǎi lìng qīn xiāng liú,fēi xiǎo shēng gǎn zuò cǐ wú xíng zhī shì。" yùn shǐ dào:" wǒ jiā hé cháng yǒu qīn wēi zài cǐ dì fāng?kuàng qīn wēi zhōng yě wú píng xìng zhě,bì shì guǐ suì。jīn hòu xiān shēng zì ài,bù kě qù le。" mèng yí yī lǐ yìng chéng,xīn lǐ nà lǐ xìn tā?bàng wǎn yòu dào měi rén jiā lǐ qù,bèi duì měi rén shuō xíng jī yǐ lù zhī yì。měi rén dào:" wǒ yǐ xiān zhī dào le。láng jūn bù bì yuàn huǐ,yì shì míng shù jǐn le。" suì yǔ mèng yí tòng yǐn,jí jìn huān qíng。dào le tiān míng,kū duì mèng yí dào:" cóng cǐ yǒng bié yǐ!" jiāng chū sǎ mò yù bǐ guǎn yī zhī,sòng yǔ mèng yí dào:" cǐ táng wù yě。láng jūn shèn cáng zài shēn,yǐ wéi jì niàn。" huī lèi ér bié。

 到了天明,馆仆回话,说是不曾回衙。运使道:“这等,那里去了?”正疑怪间,孟沂恰到。运使问道:“先生昨宵宿于何处?”孟沂道:“家间。”运使道:“岂有此理!学生昨日叫人跟随先生回去,因半路上不见了先生,小仆直到学中去问,先生不曾到宅,怎如此说?”孟沂道:“半路上遇到一个朋友处讲话,直到天黑回家,故此盛仆来时间不着。”馆仆道:“小人昨夜宿在相公家了,方才回来的。田老爹见说了,甚是惊慌,要自来寻问。相公如何还说着在家的话?”孟沂支吾不来,颜色尽变。运使道:“先生若有别故,当以实说。”孟沂晓得遮掩不过,只得把遇着平家薛氏的话说了一遍,道:“此乃令亲相留,非小生敢作此无行之事。”运使道:“我家何尝有亲威在此地方?况亲威中也无平姓者,必是鬼祟。今后先生自爱,不可去了。”孟沂一里应承,心里那里信他?傍晚又到美人家里去,备对美人说形迹已露之意。美人道:“我已先知道了。郎君不必怨悔,亦是冥数尽了。”遂与孟沂痛饮,极尽欢情。到了天明,哭对孟沂道:“从此永别矣!”将出洒墨玉笔管一枝,送与孟沂道:“此唐物也。郎君慎藏在身,以为记念。”挥泪而别。

  nà biān zhāng yùn shǐ liào xiān shēng wǎn jiān bì qù,jiào rén kàn zhe,guǒ bù zài guǎn。yùn shǐ dào:" xiān shēng zhè shì bì yào zuò chū lái,zhè shì wǒ men zuò zhǔ rén de gān xì,bù kě bú duì tā fù qīn shuō zhī。" suì bù zhì xué zhōng,bǎ mèng yí zhī shì bèi xì shuō yǔ bǎi lù zhī dào。bǎi lù dà nù,suì jiào le xué zhōng yí gè mén zǐ,tóng zhe zhāng jiā guǎn pū,dào guǎn zhōng huàn mèng yí huí lái。mèng yí fāng bié le měi rén,huí dào zhāng jiā,xiǎng niàn dào:" tā shuō yǒng bié zhī yán,zhǐ shì pà fēng shēng bài lù,wǒ biàn nài shǒu jǐ shí zài qù zǒu dòng,huò zhě hái kě xiāng huì。" zhèng chóu chú jiān,fù mìng yǐ zhì,zhǐ de gēn zhe huí qù。bǎi lù yī jiàn,hè dào:" nǐ shū dào bù dú,yè yè zài nà li yóu dàng?" mèng yí kàn jiàn zhāng yùn shǐ yī tóng zài jiā le,biàn wú yán kě duì。bǎi lù jiàn tā bù shuō,jiù ná qǐ yī tiáo zhù zhàng pī tóu dǎ qù,dào:" hái bù shí gào!" mèng yí wú nài,zhǐ de bǎ xiāng yù zhī shì,jí lù chéng lián jù yī běn yǔ suǒ sòng zhèn zhǐbǐ guǎn liǎng wù,duō jiāng chū lái,dào:" rú cǐ jiā rén,bù róng bù dòng xīn,bù bì zuì ér le。" bǎi lù qǔ lái zhú jiàn yī kàn,kàn nà yù sè shì jǐ bǎi nián chū tǔ zhī wù,guǎn shàng yǒu zhuàn kè" bó hǎi gāo shì qīng wán" liù ge zì。yòu jiē kāi shī lái,cóng tóu xì yuè,bù jué xīn fú。duì zhāng yùn shǐ dào:" wù jì xī qí,shī yòu jùn yì,qǐ xún cháng zhī guài!wǒ měi kě tóng liǎo bù xiào zi,qīn dào nà dì fāng qù chá yī chá zōng jī kàn。"

 那边张运使料先生晚间必去,叫人看着,果不在馆。运使道:“先生这事必要做出来,这是我们做主人的干系,不可不对他父亲说知。”遂步至学中,把孟沂之事备细说与百禄知道。百禄大怒,遂叫了学中一个门子,同着张家馆仆,到馆中唤孟沂回来。孟沂方别了美人,回到张家,想念道:“他说永别之言,只是怕风声败露,我便耐守几时再去走动,或者还可相会。”正踌躇间,父命已至,只得跟着回去。百禄一见,喝道:“你书到不读,夜夜在那里游荡?”孟沂看见张运使一同在家了,便无言可对。百禄见他不说,就拿起一条柱杖劈头打去,道:“还不实告!”孟沂无奈,只得把相遇之事,及录成联句一本与所送镇纸、笔管两物,多将出来,道:“如此佳人,不容不动心,不必罪儿了。”百禄取来逐件一看,看那玉色是几百年出土之物,管上有篆刻“渤海高氏清玩”六个字。又揭开诗来,从头细阅,不觉心服。对张运使道:“物既稀奇,诗又俊逸,岂寻常之怪!我每可同了不肖子,亲到那地方去查一查踪迹看。”

  suì sān rén tóng chū chéng lái,jiāng jìn táo lín,mèng yí dào:" cǐ jiān shì le。" jìn qián yī kàn,mèng yí jīng dào:" zěn shēng wū yǔ jù wú le?" bǎi lù yǔ yùn shǐ qí tái tóu yī kàn,zhī jiàn shuǐ bì shān qīng,táo zhū mào shèng。jīng jí zhī zhōng,yǒu zhǒng lèi rán。zhāng yùn shǐ diǎn tóu dào:" shì le,shì le。cǐ dì xiāng chuán shì táng jì xuē tāo zhī mù。suǒ yǐ zhǒng táo bǎi zhū,wèi chūn shí yóu shǎng zhī suǒ。xián láng suǒ yù,bì shì xuē tāo yě。" bǎi lù dào:" zěn jiàn de?" zhāng yùn shǐ dào:" tā shuō suǒ jià shì píng shì zi kāng,fēn míng shì píng kāng xiàng le。yòu shuō wén xiào fāng,chéng zhōng bìng wú cǐ fāng,fēn míng shì jiào fāng le。píng kāng xiàng jiào fāng nǎi shì táng shí jì nǚ suǒ jū,jīn yún xuē shì,bú shì xuē tāo shì shuí?qiě bǐ shàng yǒu gāo shì zì,nǎi shì xī chuān jié dù shǐ gāo pián,pián zài shǔ shí,tāo zuì méng chǒng dài,èr wù shì qí suǒ cì wú yí。tāo sǐ yǐ jiǔ,qí jīng líng yóu rú cǐ。cǐ shì bù bì qióng jiū le。" bǎi lù xiǎo de yùn shǐ zhī yán shén què,kǒng pà ér zi hái yào zháo mí,dǎ fā tā huí guī guǎng dōng。hòu lái yú yí zhōng le jìn shì,cháng duì rén shuō,biàn jiāng èr yù wù wèi zhèng。suī rán xiǎng niàn,zài bù xiāng yù le,zhì jīn chuán yǒu" tián zhū yù xuē tāo" gù shì。

 遂三人同出城来,将近桃林,孟沂道:“此间是了。”进前一看,孟沂惊道:“怎生屋宇俱无了?”百禄与运使齐抬头一看,只见水碧山青,桃株茂盛。荆棘之中,有冢累然。张运使点头道:“是了,是了。此地相传是唐妓薛涛之墓。后人因郑谷诗有‘小桃花绕薛涛坟’之句,所以种桃百株,为春时游赏之所。贤郎所遇,必是薛涛也。”百禄道:“怎见得?”张运使道:“他说所嫁是平氏子康,分明是平康巷了。又说文孝坊,城中并无此坊,‘文孝’乃是‘教’字,分明是教坊了。平康巷教坊乃是唐时妓女所居,今云薛氏,不是薛涛是谁?且笔上有高氏字,乃是西川节度使高骈,骈在蜀时,涛最蒙宠待,二物是其所赐无疑。涛死已久,其精灵犹如此。此事不必穷究了。”百禄晓得运使之言甚确,恐怕儿子还要着迷,打发他回归广东。后来盂沂中了进士,常对人说,便将二玉物为证。虽然想念,再不相遇了,至今传有“田洙遇薛涛”故事。

  xiǎo zi wèi hé shuō zhè yī duàn guǐ huà?zhǐ yīn shǔ zhōng nǚ zǐ cóng lái hào chèn duō cái,rú wén jūnzhāo jūn,duō shì shǔ zhōng suǒ shēng,jiē yǒu wén cái。suǒ yǐ xuē tāo yí gè jì nǚ,shēng qián shī míng bù jiǎn dāng shí cí kè,sǐ hòu yóu qiě shī xìng bó rán,zhè yě shì shān chuān de xiù qì。táng rén shī yǒu yún:

 小子为何说这一段鬼话?只因蜀中女子从来号称多才,如文君、昭君,多是蜀中所生,皆有文才。所以薛涛一个妓女,生前诗名不减当时词客,死后犹且诗兴勃然,这也是山川的秀气。唐人诗有云:

  jǐn jiāng nì huá é méi xiù,huàn chū wén jūn yǔ xuē tāo。

 锦江腻滑蛾眉秀,幻出文君与薛涛。

  chéng wèi qiān gǔ jiā huà。zhì yú huáng chóng gǔ nǚ bàn wèi nán,zuò le xiāng fǔ chuán shǔ,jīn shì chuán yǒu nǚ zhuàng yuán běn,yě shì shǔ zhōng gù shì。kě jiàn shǔ nǚ duō cái,zì gǔ wéi rán。zhì jīn liǎng chuān fēng sú,nǚ rén zì xiǎo cóng shī shàng xué,yǔ nán rén yì bān dú shū。hái yǒu kǎo shì jìn yǎng zuò qīng jīn dì zǐ。ruò zài bié chù,qǐ fēi dà duàn qí shì?ér jīn shuō zhe yī jiā zǐ de shì,wěi qǔ qí zhà,zuì shì hǎo tīng。

 诚为千古佳话。至于黄崇嘏女扮为男,做了相府椽属,今世传有《女状元》本,也是蜀中故事。可见蜀女多才,自古为然。至今两川风俗,女人自小从师上学,与男人一般读书。还有考试进痒做青衿弟子。若在别处,岂非大段奇事?而今说着一家子的事,委曲奇咤,最是好听。

  cóng lái nǚ zǐ shǒu guī fáng,ér jiàn qún chāi rù xué táng?

 从来女子守闺房,儿见裙钗入学堂?

  wén wǔ xí chéng nán zǐ yè,hūn yīn yě zhǐ zì shāng liáng。

 文武习成男子业,婚姻也只自商量。

  huà shuō sì chuān chéng dū fǔ mián zhú xiàn,yǒu yí gè wǔ guān,xìng wén míng què,nǎi shì wèi zhōng shì xí zhǐ huī。yīn zhōng guò wǔ jǔ liǎng bǎng,lèi guān zhì cān jiāng,jiù zhèn shǒu bǐ chù dì fāng。jiā zhōng fù hòu,fù xìng háo shē。fū rén yǐ gù,fáng zhōng yǒu yī bān jī qiè,duō huì chuī tán gē wǔ。yǒu yī zi,yě shì qiè shēng,wèi mǎn sān zhōu。yǒu yí gè nǚ ér,nián shí liù suì,míng yuē fēi é,fēng zī jué shì,què shì jiàng mén jiāng zhǒng,zì xiǎo xí dé yī shēn wǔ yì,zuì shàn qí shè,zhí néng bǎi bù chuān yáng。mú yàng suī shì pīng tíng,zhì qì sài guò nán zǐ。tā qǐ chū yīn jiàn fù qīn shì gè wǔ chū shēn,shòu nà wài rén zhǐ mù,zhǐ shuō shì gè wǔ biàn rén jiā,bì xū de gè zǐ dì zài hóng mén zhōng chū rù,fāng néng jié jiāo sī wén shì fū,bù shòu rén de qī wǔ。zhēng nài xiōng dì shàng xiǎo,děng tā zhǎng dà bù dé,suǒ yǐ yī xiàng zhuāng zuò nán zǐ,dào xué táng dú shū。wài biān zǒu dòng,zhǐ shì gè shào nián xué shēng。dào le jiā zhōng nèi fáng,fāng hái nǚ bàn。rú cǐ shù nián,guǒ rán xué dé mǎn fù wén zhāng,bó tōng jīng shǐ。zhè yě shì shǔ zhōng zuò guàn de shì。yù zhe tí xué dào lái,tā jiù bào le míng,gǎi wéi shèng jié,shuō shì shèng guò háo jié nán rén zhī yì,biǎo zì jùn qīng,yì bān de rù le duì qù kǎo tóng shēng。yī kǎo jiù jìn le xué,zuò le xiù cái。tā nán bàn jiǔ le,rén duō rèn tā zuò wén cān jiāng de xiǎo shè rén,yī jìn le xué,duō lái hè xǐ。fǔ xiàn yíng sòng dào jiā,cān jiāng yě zhǐ shì jiāng cuò jiù cuò,yī miàn huān xǐ kāi yàn。gài shì wǔ guān rén jiā,xiù cái nǎi jí nán de de,cóng cǐ cān jiāng yǔ guān fǔ wǎng lái,tiān le gè bāng shǒu,yǒu hǎo xiē qì sè。wèi cǐ,nèi wài dà xiǎo què xiàng wàng jì tā shì nǚ ér yì bān de,fán shì jìn shì tā zhī chí guò qù。

 话说四川成都府绵竹县,有一个武官,姓闻名确,乃是卫中世袭指挥。因中过武举两榜,累官至参将,就镇守彼处地方。家中富厚,赋性豪奢。夫人已故,房中有一班姬妾,多会吹弹歌舞。有一子,也是妾生,未满三周。有一个女儿,年十六岁,名曰蜚娥,丰姿绝世,却是将门将种,自小习得一身武艺,最善骑射,直能百步穿杨。模样虽是娉婷,志气赛过男子。他起初因见父亲是个武出身,受那外人指目,只说是个武弁人家,必须得个子弟在黉门中出入,方能结交斯文士夫,不受人的欺侮。争奈兄弟尚小,等他长大不得,所以一向装做男子,到学堂读书。外边走动,只是个少年学生。到了家中内房,方还女扮。如此数年,果然学得满腹文章,博通经史。这也是蜀中做惯的事。遇着提学到来,他就报了名,改为胜杰,说是胜过豪杰男人之意,表字俊卿,一般的入了队去考童生。一考就进了学,做了秀才。他男扮久了,人多认他做闻参将的小舍人,一进了学,多来贺喜。府县迎送到家,参将也只是将错就错,一面欢喜开宴。盖是武官人家,秀才乃极难得的,从此参将与官府往来,添了个帮手,有好些气色。为此,内外大小却象忘记他是女儿一般的,凡事尽是他支持过去。

  tā tóng xué péng yǒu,yí gè jiào zuò wèi zào,zì zhuàn zhī yí gè jiào zuò dù yì,zì zi zhōng。liǎng rén duō shì chū qún cái xué,yīng ruì shào nián,yù wén jùn qīng yì qì xiāng tóu,xué yè xiāng cháng。kuàng qiě nián jì chà bù duō: wèi zhuàn zhī nián shí jiǔ suì,zhǎng wén jùn qīng liǎng suì dù zi zhōng yù wén jùn qīng tóng nián,yòu shì wén jùn qīng yuè shēng dà xiē。sān rén jiù xiàng yī jiā xiōng dì yì bān,jí shì guò de hǎo,xiāng yuē le tóng zài xué zhōng yí gè zhāi shè lǐ dú shū。liǎng gè wú xīn,zhǐ rèn zuò yī bàn de hǎo péng you。wén jùn qīng què yǒu yì yào zài liǎng gè lǐ tou jiǎn yí gè jià tā。liǎng gè rén bǐ qǐ lái,yòu jué de dù zi zhōng tóng nián suǒ shēng,fán shì fǎng fú xiē,mú yàng yě shì tā biāo zhì xiē,gèng wéi zhòng yì,bǐ wèi zhuàn zhī fèn wài shuō de tóu jī。dù zi zhōng jiàn jùn qīng yì sī yòu hǎo,fēng zī yòu miào,cháng duì tā dào:" wǒ yǔ xiōng liǎng rén kě xī duō zuò le nán zǐ,wǒ ruò wéi nǚ,bì dāng jià xiōng xiōng ruò wéi nǚ,wǒ bì dāng qǔ xiōng。" wèi zhuàn zhī tīng dé,biàn qǔ xiào dào:" ér jīn shì jiè shèng xíng nán sè,jiǔ yǐ diān dǎo yīn yáng,nà jiàn de liǎng nán biàn jià qǔ bù dé?" wén jùn qīng zhèng sè dào:" wǒ bèi jù shì kǒng mén zǐ dì,yǐ wén yì xiāng zhī,bǐ cǐ ài zhòng,qǐ bù yǒu qù?ruò xiǎng zhe fú ne,biàn bǎ miàn mù fàng zài hé chǔ?wǒ bèi táng táng nán zǐ,shuí kěn bǎ shēn zi zuò wán tóng hū?wèi xiōng gāi fá dōng dào biàn hǎo。" wèi zhuàn zhī dào:" shì cái tīng dé zi zhōng ài mù jùn qīng,hèn bù dé shēn wéi nǚ zǐ,gù ěr qǔ xiào。ruò jùn qīng bù ài cǐ dào,zi zhōng yě jiù biàn bù jí shēn zi le。" dù zi zhōng dào:" wǒ yuán shì liǎng xià de shuō huà,jīn zhǐ shuō de yī bàn,bǎ wǒ shuō de shī pián yí le。" wèi zhuàn zhī dào:" sān rén zhī zhōng,shuí jiào nǐ dú xiǎo xiē,zì rán gāi chī kuī xiē。" dà jiā xiào le yī huí。

 他同学朋友,一个叫做魏造,字撰之;一个叫做杜亿,字子中。两人多是出群才学,英锐少年,与闻俊卿意气相投,学业相长。况且年纪差不多:魏撰之年十九岁,长闻俊卿两岁;杜子中与闻俊卿同年,又是闻俊卿月生大些。三人就像一家兄弟一般,极是过得好,相约了同在学中一个斋舍里读书。两个无心,只认做一伴的好朋友。闻俊卿却有意要在两个里头拣一个嫁他。两个人比起来,又觉得杜子中同年所生,凡事仿佛些,模样也是他标致些,更为中意,比魏撰之分外说的投机。杜子中见俊卿意思又好,丰姿又妙,常对他道:“我与兄两人可惜多做了男子,我若为女,必当嫁兄;兄若为女,我必当娶兄。”魏撰之听得,便取笑道:“而今世界盛行男色,久已颠倒阴阳,那见得两男便嫁娶不得?”闻俊卿正色道:“我辈俱是孔门子弟,以文艺相知,彼此爱重,岂不有趣?若想着浮呢,便把面目放在何处?我辈堂堂男子,谁肯把身子做顽童乎?魏兄该罚东道便好。”魏撰之道:“适才听得子中爱幕俊卿,恨不得身为女子,故尔取笑。若俊卿不爱此道,子中也就变不及身子了。”杜子中道:“我原是两下的说话,今只说得一半,把我说得失便宜了。”魏撰之道:“三人之中,谁叫你独小些,自然该吃亏些。”大家笑了一回。

  jùn qīng guī jiā lái,tuō le nán fú,hái shì gè nǚ rén。zì jiā xiǎng dào:" wǒ jiǔ yǔ nán rén zuò bàn,yǐ shì bù yí,qǐ kě tā rì shě cǐ tóng xué zhī rén,lìng xún pèi ǒu bù chéng?bì jìng zhǐ zài èr rén zhī nèi le。suī rán dù shēng gèng jué kě xǐ,wèi xiōng yě zì bù fán,bù zhī hòu lái huán shì nà gè jié guǒ hǎo,yīn yuán hái zài nà gè shēn shàng?" xīn zhōng wěi jué bù xià。tā jiā zhōng yí gè xiǎo lóu,kě yǐ sì wàng。yí gè gāo xìng,chèn bù dēng lóu。jiàn yì zhī wū yā zài lóu chuāng qián fēi guò,què qù zhù zài bǎi lái bù wài yī zhū gāo shù shàng,duì zhe lóu chuāng yā yā de jiào。jùn qīng rèn de zhè zhū shù,nǎi shì xué zhōng zhāi qián zhī shù,xīn lǐ dào:" pǒ nài zhè yè chù jiào dé bù hǎo tīng,wǒ jié guǒ tā qù。" pǎo xià lái zì jǐ wò fáng zhōng,qǔ le gōng jiàn,pǎo shàng lóu lái。nà wū yā hái zài nà li hěn jiào,jùn qīng dào:" wǒ jiè zhè yè chù bo wǒ yī jiàn xīn shì zé gè。" chě kāi gōng,dā shàng jiàn,yī lǐ qīng qīng dào:" bú yào wù wǒ!" sōu de yī shēng,jiàn dào chù,nà biān wū yā zhuì dì。zhè biān wàng qù kàn jiàn,qíng zhī zhōng jiàn le。jí jí xià lóu lái,réng jiù gǎi le nán zhuāng,yào dào xué zhōng kàn nà zhī jiàn xià luò。

 俊卿归家来,脱了男服,还是个女人。自家想道:“我久与男人做伴,已是不宜,岂可他日舍此同学之人,另寻配偶不成?毕竟止在二人之内了。虽然杜生更觉可喜,魏兄也自不凡,不知后来还是那个结果好,姻缘还在那个身上?”心中委决不下。他家中一个小楼,可以四望。一个高兴,趁步登楼。见一只乌鸦在楼窗前飞过,却去住在百来步外一株高树上,对着楼窗呀呀的叫。俊卿认得这株树,乃是学中斋前之树,心里道:“叵耐这业畜叫得不好听,我结果他去。”跑下来自己卧房中,取了弓箭,跑上楼来。那乌鸦还在那里狠叫,俊卿道:“我借这业畜卜我一件心事则个。”扯开弓,搭上箭,一里轻轻道:“不要误我!”飕的一声,箭到处,那边乌鸦坠地。这边望去看见,情知中箭了。急急下楼来,仍旧改了男妆,要到学中看那枝箭下落。

  qiě shuō dù zi zhōng zài zhāi qián xián bù,tīng dé yā míng zhèng jí,hū rán pū de yī xiǎng,diào xià dì lái。zǒu qù kàn shí,yā tóu shàng zhōng le yī jiàn,guàn jīng ér sǐ。zi zhōng bá le jiàn chū lái dào:" shuí yǒu cǐ shén shǒu?qià qià guàn zhe tā tóu nǎo。" zǐ xì kàn nà jiàn gàn shàng,yǒu liǎng xíng xì zì dào:" shǐ bù xū fā,fā bì yìng xián"。zi zhōng niàn bà,xiào dào:" nà rén hǎo kuā kǒu!" wèi zhuàn zhī tīng dé tiào chū lái,jí jiào dào:" ná yǔ wǒ kàn!" zài dù zi zhōng shǒu lǐ jiē le guò qù。zhèng tóng zhe kàn shí,hū rán zi zhōng jiā lǐ yǒu rén lái xún,zi zhōng diào zhe jiàn zì qù le,wèi zhuàn zhī xì kàn zhī shí,bā gè zì xià biān,hái yǒu" fēi é jì" sān xiǎo zì,xiǎng zhe:" fēi é nǎi nǚ rén zhī hào,nán dào nǚ rén zhōng yǒu cǐ miào shǒu?zhè yě chà yì。shì cái zǐ zhōng bù kàn jiàn zhè sān ge zì,ruò jiàn shí bì rán hái yào chēng qí le。"

 且说杜子中在斋前闲步,听得鸦鸣正急,忽然扑的一响,掉下地来。走去看时,鸦头上中了一箭,贯睛而死。子中拔了箭出来道:“谁有此神手?恰恰贯着他头脑。”仔细看那箭干上,有两行细字道:“矢不虚发,发必应弦”。子中念罢,笑道:“那人好夸口!”魏撰之听得跳出来,急叫道:“拿与我看!”在杜子中手里接了过去。正同着看时,忽然子中家里有人来寻,子中掉着箭自去了,魏撰之细看之时,八个字下边,还有“蜚娥记”三小字,想着:“蜚娥乃女人之号,难道女人中有此妙手?这也姹异。适才子中不看见这三个字,若见时必然还要称奇了。”

  chén yín jiān,zǎo yǒu wén jùn qīng zǒu jiāng lái,kàn jiàn wèi zhuàn zhī niǎn le zhè zhī jiàn lì zài nà li,máng wèn dào:" zhè zhī jiàn shì xiōng shí le me?" zhuàn zhī dào:" jiàn zì hé lái,xiōng què rú cǐ pán wèn?" jùn qīng dào:" jiàn shàng yǒu zì de me?zhuàn zhī dào:" yīn wèi zì,zài cǐ niàn xiǎng。" jùn qīng dào:" niàn xiǎng xiē shèn me?fēi é bì shì nǚ rén,gù cǐ xiǎng zhe,nán dào yǒu zhè bān shàn shè dì nǚ zǐ bù chéng?" jùn qīng dǎo gè guǐ dào:" bù gǎn qī xiōng,fēi é jí shì jiā zǐ。" zhuàn zhī dào:" lìng zǐ yǒu rú cǐ qiǎo yì,céng xǔ pìn nà jiā le?" jùn qīng dào:" wèi zēng xǔ rén。" zhuàn zhī dào:" mú yàng rú hé?" jùn qīng dào:" yǔ xiǎo dì yǒu xiē sī xiàng。" zhuàn zhī dào:" zhè děng,bì shì jí měi dí le。xiān kàn ā jiù。wú xiōng yǔ xiǎo dì zuò gè cuō hé shān hé rú?" jùn qīng dào:" jiā xià shì,duō shì xiǎo dì zuò zhǔ。lǎo fù miàn qián,zhǐ xiāo xiǎo dì yī shuō,wú yǒu bù yī。zhǐ wèi zhī jiā jiě xīn xià rú hé。" zhuàn zhī dào:" lìng zǐ miàn qián,yě zài wú xiōng bāng chèn,tōng jiā zhī yǎ,liào wú tuī jù。" jùn qīng dào:" xiǎo dì jǐn jì zài xīn。" zhuàn zhī xǐ dào:" dé xiōng yìng chéng,biàn shí yǒu bā jiǔ le。shuí xiǎng yīn yuán què zài cǐ zhī jiàn shàng,xiǎo dì jǐn dāng bǎo cǐ yǐ wéi hòu yàn。" biàn bǎ lái shōu shí zài bài xiá nèi le。qǔ chū yáng zhī yù nào zhuāng yí gè dì yǔ jùn qīng,dào:" yǐ cǐ fèng lìng zǐ,quán dá cǐ jiàn,zuò gè xìn wù。" jùn qīng shōu lái shù zài yāo jiān。zhuàn zhī dào:" xiǎo dì zuò shī yī shǒu,dào yì yú lìng zǐ hé rú?" jùn qīng dào:" yuàn wén。" zhuàn zhī yín dào:

 沉吟间,早有闻俊卿走将来,看见魏撰之捻了这枝箭立在那里,忙问道:“这枝箭是兄拾了么?”撰之道:“箭自何来,兄却如此盘问?”俊卿道:“箭上有字的么?撰之道:“因为字,在此念想。”俊卿道:“念想些甚么?”撰之道:“有‘蜚娥记’三字。蜚娥必是女人,故此想着,难道有这般善射的女子不成?”俊卿捣个鬼道:“不敢欺兄,蜚娥即是家姊。”撰之道:“令姊有如此巧艺,曾许聘那家了?”俊卿道:“未曾许人。”撰之道:“模样如何?”俊卿道:“与小弟有些厮象。”撰之道:“这等,必是极美的了。俗语道:‘未看老婆,先看阿舅。’小弟尚未有室,吾兄与小弟做个撮合山何如?”俊卿道:“家下事,多是小弟作主。老父面前,只消小弟一说,无有不依。只未知家姐心下如何。”撰之道:“令姊面前,也在吾兄帮衬,通家之雅,料无推拒。”俊卿道:“小弟谨记在心。”撰之喜道:“得兄应承,便十有八九了。谁想姻缘却在此枝箭上,小弟谨当宝此以为后验。”便把来收拾在拜匣内了。取出羊脂玉闹妆一个递与俊卿,道:“以此奉令秭,权答此箭,作个信物。”俊卿收来束在腰间。撰之道:“小弟作诗一首,道意于令秭何如?”俊卿道:“愿闻。”撰之吟道:

  wén de luó fū wèi yǒu shī,zhī jī kěn xǔ wèn lǜ wú?

 闻得罗敷未有失,支机肯许问律无?

  tā nián dé shè rú gāo zhì,zhēn zhòng jīn zhāo jīn pū gū。

 他年得射如皋雉,珍重今朝金仆姑。

  jùn qīng xiào dào:" shī yì zuì miào,zhǐ shì xiōng mào bù lòu,shì tài qiān le xiē。" zhuàn zhī xiào dào:" xiǎo dì suī bù biàn shì jiǎ dài fū zhī chǒu,què yǔ lìng mèi xiāng bìng,bì shì bù jí。" jùn qīng hán xiào zì qù le。

 俊卿笑道:“诗意最妙,只是兄貌不陋,似太谦了些。”撰之笑道:“小弟虽不便似贾大夫之丑,却与令妹相并,必是不及。”俊卿含笑自去了。

  cóng cǐ zhuàn zhī xiōng zhōng chī chī lǐ xiǎng zhe wén jùn qīng yǒu gè zǐ mèi,měi mào qiǎo yì,yào de wèi qī。yǒu le zhè gè niàn tou,bìng bù yǔ dù zi zhōng zhī dào。yīn wèi jiàn shì tā shí zhe de,jīn zì jǐ bǎ zuò bǎo bèi cáng zhe,kǒng pà tā zhī yīn,lái yào le qù。shuí xiǎng zhè gè jiàn,yuán yǒu lái lì,jùn qīng xué shè shí,biàn huái yǒu zé pèi zhī xīn。zhú gàn shàng kè nà èr jù,gù shì kuā zhe fā shǐ bì zhōng,yě àn dūn gè yīng xián de yǎ mí。tā shè nà wū yā zhī shí,míng zhī zài shū zhāi shù shàng,shè qù zhè zhī jiàn,xīn lǐ àn bo yī guà,kàn tā liǎng rén nà gè xiān tái dé zhě,jí wéi fū qī。wèi cǐ jí jí lái xún xià luò,bù zhī shì dù zi zhōng xiān shí zhe,hòu lái diào zài wèi zhuàn zhī shǒu lǐ。jùn qīng zhī jiàn zài wèi zhuàn zhī chù,yǐ wéi yīn yuán yǒu dìng,gù jiǎ yì shuō shì jiě jie,qí shí duō àn yǐn zhe zì jǐ de yì sī。wèi zhuàn zhī bù zhī qí gù,píng tā dǎo guǐ,zhī dào zhēn yǒu gè jiě jie bà le。jùn qīng gù rán rèn le wèi zhuàn zhī shì tiān yuán,xīn lǐ què wèi dù zi zhōng shí fēn xiàng ài,hǎo xiē piē dǎ bù xià。tàn kǒu qì dào:" yī mǎ kuà bù dé shuāng ān,wǒ yòu wéi bù dé tiān yì。tā rì bié xún jiàn shì duān,bǔ hái tā měi qíng bà。" míng rì lái duì wèi zhuàn zhī dào:" lǎo fù yǔ jiā zǐ miàn qián,xiǎo dì shí fēn cuàn cuān,yǐ yǒu yǔn yì,yù nào zhuāng yě liú zài jiā zǐ chù le。lǎo fù de yì sī,yào děng qiū shì guò,dài xiōng gāo jié le fāng yì cǐ shì。" wèi zhuàn zhī dào:" zhè gè yě hǎo,zhǐ shì yī yán jì dìng,zài wú fān biàn cái miào。" jùn qīng dào:" yǒu xiǎo dì zài,shuí fān biàn de?" wèi zhuàn zhī bù shèng zhī xǐ。

 从此撰之胸中痴痴里想着闻俊卿有个秭妹,美貌巧艺,要得为妻。有了这个念头,并不与杜子中知道。因为箭是他拾着的,今自己把做宝贝藏着,恐怕他知因,来要了去。谁想这个箭,元有来历,俊卿学射时,便怀有择配之心。竹干上刻那二句,固是夸着发矢必中,也暗敦个应弦的哑谜。他射那乌鸦之时,明知在书斋树上,射去这枝箭,心里暗卜一卦,看他两人那个先抬得者,即为夫妻。为此急急来寻下落,不知是杜子中先拾着,后来掉在魏撰之手里。俊卿只见在魏撰之处,以为姻缘有定,故假意说是姐姐,其实多暗隐着自己的意思。魏撰之不知其故,凭他捣鬼,只道真有个姐姐罢了。俊卿固然认了魏撰之是天缘,心里却为杜子中十分相爱,好些撇打不下。叹口气道:“一马跨不得双鞍,我又违不得天意。他日别寻件事端,补还他美情罢。”明日来对魏撰之道:“老父与家秭面前,小弟十分窜撺,已有允意,玉闹妆也留在家姊处了。老父的意思,要等秋试过,待兄高捷了方议此事。”魏撰之道:“这个也好,只是一言既定,再无翻变才妙。”俊卿道:“有小弟在,谁翻变得?”魏撰之不胜之喜。

  shí zhí qiū wéi,wèi zhuàn zhī yǔ dù zi zhōng,wén jùn qīng duō kǎo zài yōu děng,qǐ sòng xiāng shì。liǎng rén lái lā le jùn qīng tóng qù。jùn qīng yǔ fù cān jiāng jì jiào dào:" nǚ hái ér jiā zhǐ hǎo mán zhe rén,zàn shí zuò xiù cái shuǎ zǐ,ruò dàng zhēn qù xiāng shì,yī xià zǐ zhōng le jǔ rén,hòu biān lòu chū zhēn qíng lái,jiù yào guān zhe zòu qǐng gān xì。shì tǐ nòng dà le,bù hǎo shōu chǎng,jué shǐ bù dé。" tuī le yǒu bìng bù xíng,wèidù liǎng shēng zhǐ de piē le zì qù fù shì。jiē xiǎo zhī rì,liǎng shēng duō de zhōng le。wén jùn qīng jiàn liǎng jiā bào le jié,yě zì huān xǐ。dǎ diǎn děng wèi zhuàn zhī yíng dào jiā shí,fāng bǎ qiú qīn zhī huà yǔ fù qīn shuō zhī,tú chéng cǐ qīn shì。

 时植秋闱,魏撰之与杜子中,闻俊卿多考在优等,起送乡试。两人来拉了俊卿同去。俊卿与父参将计较道:“女孩儿家只好瞒着人,暂时做秀才耍子,若当真去乡试,一下子中了举人,后边露出真情来,就要关着奏请干系。事体弄大了,不好收场,决使不得。”推了有病不行,魏、杜两生只得撇了自去赴试。揭晓之日,两生多得中了。闻俊卿见两家报了捷,也自欢喜。打点等魏撰之迎到家时,方把求亲之话与父亲说知,图成此亲事。

  bù xiǎng ān mián bīng bèi dào yù wén cān jiāng bù hé,shí zhí jūn zhèng kǎo chá,zài àn yuàn chù kāi le kuǎn shù,dì le yí gè jiē tiě,wū tā mào yòng guó kè,wàng bào gōng jī,qīn kè jūn liáng,lèi zāng chén wàn。àn yuàn cān shàng yī běn,fèng shèng zhǐ,zhe běn chǔ fǔ yuàn tí wèn。cǐ bào yí dào,wén jiā hé mén huāng zuò le yī tuán。yě jiù yǒu xǔ duō yá mén rén xún chū shì duān lái chán rǎo,hái kuī de wén jùn qīng shì gè chū yǒu de xiù cái,zhòng rén bù gǎn shí fēn luó suō。guò bù duō shí,bīng dào héng gè pái dào fǔ lái,shuō shì fèng zhǐ fàn rén,bǎ wén cān jiāng shōu shí zài fǔ yù zhōng qù le。wén jùn qīng zì bǎ shēng yuán chū míng qù dì tóu sù,jiù qiú bǎo hóu fù qīn。fǔ jiān zhǔn le sù cí,bù kěn zhào bǎo。jùn qīng jiù yāng le tóng chuāng xīn zhōng de liǎng gè jǔ rén qù jiàn fǔ zūn,fǔ zūn shuō:" ài shàng sī fēn fù,zuò bù dé qíng。" sān rén xiù shǒu wú jì

 不想安绵兵备道与闻参将不合,时植军政考察,在按院处开了款数,递了一个揭帖,诬他冒用国课,妄报功绩,侵克军粮,累赃臣万。按院参上一本,奉圣旨,着本处抚院提问。此报一到,闻家合门慌做了一团。也就有许多衙门人寻出事端来缠扰,还亏得闻俊卿是个出有的秀才,众人不敢十分罗唆。过不多时,兵道行个牌到府来,说是奉旨犯人,把闻参将收拾在府狱中去了。闻俊卿自把生员出名去递投诉,就求保侯父亲。府间准了诉词,不肯召保。俊卿就央了同窗新中的两个举人去见府尊,府尊说:“碍上司分付,做不得情。”三人袖手无计

  cǐ shí wèi zhuàn zhī zì chuāi dào:" tā jiā huàn nàn zhī jì,liào shuō bù dé qiú qīn de xián huà,zhǐ hǎo bù tí qǐ,qiě yī miàn qù huì shì zài chù。" liǎng rén lín xíng zhī shí,yòu yǔ jùn qīng zuò bié。zhuàn zhī dào:" wǒ men sān rén tóng xīn zhī yǒu,wǒ liǎng rén xǐ de jiǎo xìng,fāng hèn jùn qīng yīn bìng cuō tuó,bù dé tóng dēng,bù xiǎng yòu zāo cǐ jiā nán。ér jīn wǒ men cōng cōng jìn jīng qù le,xīn xià rú gē,què shì shì chū wú nài。duō zhì yì zūn wēng,qiě zì ān xīn tīng wèn,wǒ men ruò shǎo dé jìn bù,bì dāng chū lì xiāng zhù,lái zì cǐ yuān!" zi zhōng dào:" cǐ jiān guān guān xiāng hù,zuò dìng le quān tào xiàn rù。wén xiōng zhī zài jiā yíng jiù,wèi bì yǒu yì。wǒ liǎng rén jìn qù,tǎng dé hǎo chù,wén xiōng bù ruò jìng dào jīng lái shāng liáng,yǔ zūn wēng xún gè chū chǎng。hái shì nà biān shàng liú tóu hǎo biàn bái yuān wǎng,wǒ bèi yě hǎo xiàng jī zhù lì。qiè jì!qiè jì!" zhuàn zhī yòu sī zì dīng zhǔ dào:" lìng gū zhī shì,wàn wàn liú xīn。bù lùn dé yì bù dé yì,cǐ fān huí lái bì qiú shì xié le。" jùn qīng dào:" nào zhuāng xiàn zài,liào bù shǐ xiōng shī wàng biàn liǎo。" sān rén sǎ lèi ér bié。

 此时魏撰之自揣道:“他家患难之际,料说不得求亲的闲话,只好不提起,且一面去会试再处。”两人临行之时,又与俊卿作别。撰之道:“我们三人同心之友,我两人喜得侥幸,方恨俊卿因病蹉跎,不得同登,不想又遭此家难。而今我们匆匆进京去了,心下如割,却是事出无奈。多致意尊翁,且自安心听问,我们若少得进步,必当出力相助,来自此冤!”子中道:“此间官官相护,做定了圈套陷入。闻兄只在家营救,未必有益。我两人进去,倘得好处,闻兄不若径到京来商量,与尊翁寻个出场。还是那边上流头好辨白冤枉,我辈也好相机助力。切记!切记!”撰之又私自叮瞩道:“令姑之事,万万留心。不论得意不得意,此番回来必求事谐了。”俊卿道:“闹妆现在,料不使兄失望便了。”三人洒泪而别。

  wén jùn qīng zì liǎng rén qù hòu,yī fà méi yǒu shāng liáng kě jiù fù qīn。kuī de guān wú sān rì jí,dào yǒu liù rì kuān。wú fēi còu xiē yín zi,shàng xià fēn pài fēn pài,shǐ yòng dé tíng dāng,yù zhōng de yě bù shòu kǔ,guān fǔ yě bù lái jí jí yào wèn,diū zài bàn biān,zuò yī jiàn wèi jié gōng àn le。cān jiāng yǔ nǚ ér jì jiào dào:" zhè biān de guān sī jì wèi wèn lǐ,wǒ men zhèng hǎo zuò shǒu jiǎo。wǒ yì yào xiū shàng yī ge biàn běn,zuò chéng yí gè bèi xì jiē tiě,dào jīng zhōng sù yuān。zhǐ méi gè néng gàn de rén qù de,xīn xià chóu chú wèi dìng。" wén jùn qīng dào:" zhè jiàn shì xū de hái ér zì qù,qián rì wèidù liǎng xiōng lín bié shí,yě jiào hái ér jìn jīng qù,kě yǐ xiàng jī xíng shì。dàn dé liǎng xiōng yǒu yī rén dé dì,yě jiù hǎo zuò kào bàng le。" cān jiāng dào:" suī rán nǐ shì gè nǚ zhōng zhàng shī,shì nǐ qù bì jìng tíng dāng。zhǐ shì wàn lǐ chéng tú,lù shàng kǒng pà bù biàn。" jùn qīng dào:" zì gǔ duō chēng tí suǒ jiù fù,yǐ wéi měi tán。tā yě shì gè nǚ zǐ,kuàng qiě hái ér nán zhuāng yǐ jiǔ,yóu xiáng yǐ guò,yī xiàng suàn zài zhàng shī zhī liè,yǒu shèn qù bù dé?suī shì lù tú yáo yuǎn,hái ér gōng shǐ kě yǐ fáng shēn,tǎng yǒu shèn me rén pán wèn,píng zhe xiōng zhōng jiàn shí yě zhī chí dé guò,bù zú wéi lǜ。zhǐ shì xū de gè nán rén suí qù,zhè què bù biàn。hái ér xiǎng dé yǒu gè dào lǐ,jiā dīng wén lóng fū qī duō shì miáo zhǒng,duō shàn gōng mǎ,hái ér bǎ tā qī zǐ yě dǎ bàn zuò nán rén,dài zhe tā liǎng gè,lián hái ér gòng shì sān rén yì qǐ zǒu,jì yǒu fù nǚ fú shì,yòu yǒu nán pú gēn suí,kě qiè fàng xīn yī zhí dào jīng le。" cān jiāng dào:" jì rán suàn jì dé tíng dāng,shì bù yí chí,kuài dǎ diǎn dòng shēn biàn shì。" jùn qīng yī mìng,yī miàn qù shōu shí。tīng dé jiē shàng bào jìn shì,shuō wèi,dù liǎng rén duō zhōng le。jùn qīng bù shèng zhī xǐ,lái duì fù zú shuō dào:" yǒu tā liǎng rén zài jīng zuò zhǔ,cǐ qù yī fà bù nán zuò shì。"

 闻俊卿自两人去后,一发没有商量可救父亲。亏得官无三日急,到有六日宽。无非凑些银子,上下分派分派,使用得停当,狱中的也不受苦,官府也不来急急要问,丢在半边,做一件未结公案了。参将与女儿计较道:“这边的官司既未问理,我们正好做手脚。我意要修上一个辨本,做成一个备细揭帖,到京中诉冤。只没个能干的人去得,心下踌躇未定。”闻俊卿道:“这件事须得孩儿自去,前日魏、杜两兄临别时,也教孩儿进京去,可以相机行事。但得两兄有一人得第,也就好做靠傍了。”参将道:“虽然你是个女中丈失,是你去毕竟停当。只是万里程途,路上恐怕不便。”俊卿道:“自古多称提索救父,以为美谈。他也是个女子,况且孩儿男妆已久,游庠已过,一向算在丈失之列,有甚去不得?虽是路途遥远,孩儿弓矢可以防身,倘有甚么人盘问,凭着胸中见识也支持得过,不足为虑。只是须得个男人随去,这却不便。孩儿想得有个道理,家丁闻龙夫妻多是苗种,多善弓马,孩儿把他妻子也打扮做男人,带着他两个,连孩儿共是三人一起走,既有妇女伏侍,又有男仆跟随,可切放心一直到京了。”参将道:“既然算计得停当,事不宜迟,快打点动身便是。”俊卿依命,一面去收拾。听得街上报进士,说魏,杜两人多中了。俊卿不胜之喜,来对父卒说道:“有他两人在京做主,此去一发不难做事。”

  jiù jiǎn dìng yī rì,zuò jí qǐ shēn。zài xué zhōng dòng le yí gè yóu xué chéng zǐ,pī gè wén shū zhí zhào,dài zài shēn biān le。lù jīng shěng xià lái,zài chá tīng yī chá tīng shàng sī de shēng kǒu xiāo xī。nǐ dào wén xiǎo jiě zěn shēng dǎ bàn?piāo piāo zhōng zé,fù zhe liǎng zōng qīng sī zhǎi zhǎi xuē xié,tào zhe yī shuāng yù sǔn。shàng mǎ yī cái chéng duǎn hòu,biàn shī dài zhuāng jiù piān chuí。náng yī zhāng yù bǎ gōng,xiǎng kāi shí,shū bì niǔ yāo duō tǐ tài chā jǐ zhī yàn líng jiàn,kàn fàng chù,yuán tí diāo luò chěng gāo qiáng。zhēng xiàn dào néng wén shàn wǔ de xiǎo láng jūn,zěn zhī shì nǚ bàn nán zhuāng de qiáo xiù shì?yí lù lái dào le chéng dū fǔ zhōng,wén lóng xiān qù xún xià le yī suǒ yōu jìng fàn diàn。wén jùn qīng hòu dào,xiē xià le xíng lǐ,jiào wén lóng qī zǐ qǔ chū dài lái de shān lái jǐ jiàn,fàng zài dié nèi,xiàng diàn zhōng qǔ le yī hú jiǔ,zhēn zhe màn chī。

 就拣定一日,作急起身。在学中动了一个游学呈子,批个文书执照,带在身边了。路经省下来,再察听一察听上司的声口消息。你道闻小姐怎生打扮?飘飘中帻,覆着两鬃青丝;窄窄靴鞋,套着一双玉笋。上马衣裁成短后,变狮带妆就偏垂。囊一张玉靶弓,想开时,舒臂扭腰多体态;插几枝雁翎箭,看放处,猿啼雕落逞高强。争羡道能文善武的小郎君,怎知是女扮男妆的乔秀士?一路来到了成都府中,闻龙先去寻下了一所幽静饭店。闻俊卿后到,歇下了行李,叫闻龙妻子取出带来的山莱几件,放在碟内,向店中取了一壶酒,斟着慢吃。

  yòu dào shì wú qiǎo bù chéng huà。nà zuò de suǒ zài,yǔ gé bì rén jiā chuāng kǒu xiāng duì,zhǐ gé dé yí gè xiǎo tiān jǐng。zhèng chī zhī jiān,zhī jiàn nà biān chuāng lǐ yí gè nǚ zǐ yǎn zhe bàn chuāng,duì zhe wén jùn qīng bù zhuǎn yǎn de kàn。jí dào wén jùn qīng tái qǐ yǎn lái,nà biān yòu shǎn le jìn qù。zhē zhē yǎn yǎn,zhǐ bù dìng kāi。hū dì dǎ gè zhào miàn,nǎi shì gè jué sè jiā rén。wén jùn qīng xiǎng dào:" yuán lái shì jiān yǒu zhè yàng biāo zhì de?" kàn guān,nǐ dào cǐ shí ruò shì gè nán rén,bì rán dòng le xīn,jiù xiǎng zhuāng chū xiē fēng liú jiā shù,liǎng xià zuò qǐ guāng jǐng lái。zěn dāng de wén jùn qīng zì jǐ yě shì gè nǚ shēn,nà lǐ fàng zài xīn shàng?yī miàn qǔ fàn lái chī le,qiě zì yá mén qián gàn shì qù。dào de chū qù le bàn rì,bàng wǎn zhuàn lái,jùn qīng gāng dé zuò xià,gé bì tīng jiàn zhè lǐ yǒu rén shēng,nà gè nǚ zǐ yòu zài chuāng biān lái kàn le。jùn qīng sī xià zì xiào dào:" kàn wǒ zuò shén?qǐ zhī wǒ yǔ nǐ shì yì bān yàng de!" zhèng jiē tàn jiān,zhī jiàn mén wài yí gè lǎo mǔ zǒu jiāng jìn lái,shǒu zhōng ná zhe yí gè xiǎo kē ér。jiàn le jùn qīng,fàng xià yǐ zi,dào le wàn fú,duì jùn qīng dào:" jiàn bì jǐng jiā xiǎo niáng zǐ jiàn shè rén dú zhuó,sòng liǎng jiàn guǒ zǐ,yǔ shè rén dāng chá," jùn qīng kāi kàn,nǎi shì nán chōng huáng gān,shùn qìng zǐ lí,gè shí lái méi。jùn qīng dào:" xiǎo shēng zài cǐ jīng guò,yǔ niáng zǐ fēi qīn fēi wēi,rú hé chéng cǐ měi yì?" lǎo mǔ dào:" xiǎo niáng zǐ shuō lái,cǐ jiān lái wàn qù qiān de rén,bù céng jiàn yǒu shì shè rén zhè děng fēng biāo dì,bì dìng shì fù guì jiā de chū shēn。jí zhì wèn rén lái,shuō shì cān fǔ zhōng xiǎo shè rén。xiǎo niáng zǐ shuō zhè sú diàn wú wù kě yī,jiào lǎo xí fù sòng cǐ èr wù lái lì kě。" jùn qīng dào:" xiǎo niáng zǐ hé děng rén jiā,què jū cǐ jiàn bì?" lǎo mǔ dào:" zhè xiǎo niáng zǐ shì jǐng yán jǐng shǎo qīng de xiǎo jiě。zhǐ yīn fù mǔ shuāng wáng,tā yī zhe wài pó jiā zhù。tā jiā lǐ zì yǒu wàn jīn jiā shì,zhǐ wèi xún bù chū zhòng yì de zhàng shī,suǒ yǐ huán méi jià rén。wài gōng shì cǐ jiān fù yuán wài,zhè chéng zhōng jí xìng de kè diàn,duō shì tā jiā de fáng zi,hé zhǐ yǒu shí lái chù,jìn yì shén guǎng。zhǐ yǒu zhè lǐ yōu jìng xiē,què tóng jiā xiǎo měi zhù zài jiàn bì。tā yě bù gǎn zhǔ zhāng bǎ wài shēng xǔ rén,kǒng pà zuò le duì tóu,hòu lái yuàn chàng。shí duì wǒ shuō,wǒ jiù zhǔ hūn。zì lái huì jiǎn xiāng rén wù,zài bù céng shuō nà yí gè hǎo。fāng cái jiàn le shè rén,biàn shí fēn chēng zàn,gǎn shì yǔ shè rén yǒu xiē yīn yuán dòng le?jùn qīng bù hǎo dā yìng,wēi wēi xiào dào:" xiǎo shēng nà yǒu cǐ fú?" lǎo dào:" hǎo shuō,hǎo shuō。lǎo xí fù qiě qù zhe。" jùn qīng dào:" zhì yì xiǎo niáng zǐ,duō chéng jiā huì,kè zhōng wú kě fèng dá,dàn yǒu xīn gǎn shèng qíng。" lǎo mǔ qù le,jùn qīng zì xiǎng yī xiǎng,bù jué shī xiào dào:" zhè xiǎo niáng zǐ kàn shàng le wǒ,què bù wǎng fèi chūn xīn?" yín shī yī shǒu,liáo jì qí yì。shī yún:

 又道是无巧不成话。那坐的所在,与隔壁人家窗口相对,只隔得一个小天井。正吃之间,只见那边窗里一个女子掩着半窗,对着闻俊卿不转眼的看。及到闻俊卿抬起眼来,那边又闪了进去。遮遮掩掩,只不定开。忽地打个照面,乃是个绝色佳人。闻俊卿想道:“原来世间有这样标致的?”看官,你道此时若是个男人,必然动了心,就想妆出些风流家数,两下做起光景来。怎当得闻俊卿自己也是个女身,那里放在心上?一面取饭来吃了,且自衙门前干事去。到得出去了半日,傍晚转来,俊卿刚得坐下,隔壁听见这里有人声,那个女子又在窗边来看了。俊卿私下自笑道:“看我做甚?岂知我与你是一般样的!”正嗟叹间,只见门外一个老姥走将进来,手中拿着一个小榼儿。见了俊卿,放下椅子,道了万福,对俊卿道:“间壁景家小娘子见舍人独酌,送两件果子,与舍人当茶,”俊卿开看,乃是南充黄柑,顺庆紫梨,各十来枚。俊卿道:“小生在此经过,与娘子非亲非威,如何承此美意?”老姥道:“小娘子说来,此间来万去千的人,不曾见有似舍人这等丰标的,必定是富贵家的出身。及至问人来,说是参府中小舍人。小娘子说这俗店无物可一,叫老媳妇送此二物来历渴。”俊卿道:“小娘子何等人家,却居此间壁?”老姥道:”这小娘子是井研景少卿的小姐。只因父母双亡,他依着外婆家住。他家里自有万金家事,只为寻不出中意的丈失,所以还没嫁人。外公是此间富员外,这城中极兴的客店,多是他家的房子,何止有十来处,进益甚广。只有这里幽静些,却同家小每住在间壁。他也不敢主张把外甥许人,恐怕做了对头,后来怨怅。常对景小姐子道:‘凭你自家看得中意的,实对我说,我就主婚。’这个小娘子也古怪,自来会拣相人物,再不曾说那一个好。方才见了舍人,便十分称赞,敢是与舍人有些姻缘动了?俊卿不好答应,微微笑道:“小生那有此福?”姥道:“好说,好说。老媳妇且去着。”俊卿道:“致意小娘子,多承佳惠,客中无可奉答,但有心感盛情。”老姥去了,俊卿自想一想,不觉失笑道:“这小娘子看上了我,却不枉费春心?”吟诗一首,聊寄其意。诗云:

  wèi niàn xiàng rú kě bù jīn,jiāo lí qióng jú chū fāng lín。

 为念相如渴不禁,交梨邛橘出芳林。

  què cán wèi shì qiú huáng kè,jì mò náng zhōng lǜ qǐ qín。

 却惭未是求凰客,寂寞囊中绿绮琴。

  cǐ rì zǎo qǐ,lǎo mǔ yòu lái,shǒu zhōng jiàng zhe sì méi bō jìng de shú jī zǐ,zuò yī wǎn shèng zhe,tóng le yī xiǎo hú hǎo chá,sòng dào jùn qīng miàn qián dào:" shè rén chī diǎn xīn。" jùn qīng dào:" duō xiè mā mā shèng qíng。" lǎo mǔ dào:" zhè shì jǐng xiǎo niáng zǐ zuó yè fēn fù le,lǎo shēn zhī chí lái de。" jùn qīng dào:" yòu shì xiǎo niáng zǐ měi qíng,xiǎo shēng rú hé xiāo shòu?yǒu yī shī fèng xiè,fán mā mā yǔ wǒ dài qù。" jùn qīng jí bǎ zuó yè zhī shī xiě zài jiān zhǐ shàng,fēng hǎo le fù mā mā。zhū zhōng fēn míng shì tuī què zhī yì,mā mā jiāng qù yǔ jǐng xiǎo jiě kàn le,jǐng xiǎo jiě yī xīn xǐ zhe jùn qīng,jiàn tā yǐ xiàng rú zì bǐ,fǎn rèn zuò yǒu yì yú wén jūn,hòu biān liǎng jù,bù guò shì qiān ràng xiē shuō huà。suì yě huí tā yī shǒu,hé qí wèi yùn shī yún:

 此日早起,老姥又来,手中将着四枚剥净的熟鸡子,做一碗盛着,同了一小壶好茶,送到俊卿面前道:“舍人吃点心。“俊卿道:“多谢妈妈盛情。”老姥道:“这是景小娘子昨夜分付了,老身支持来的。”俊卿道:“又是小娘子美情,小生如何消受?有一诗奉谢,烦妈妈与我带去。”俊卿即把昨夜之诗写在笺纸上,封好了付妈妈。诸中分明是推却之意,妈妈将去与景小姐看了,景小姐一心喜着俊卿,见他以相如自比,反认做有意于文君,后边两句,不过是谦让些说话。遂也回他一首,和其未韵诗云:

  sòng yù qiáng dōng sī bù jīn,yuàn wèi bǐ yì zhǐ tóng lín。

 宋玉墙东思不禁,愿为比翼止同林。

  zhī yīn yǐ yǒu xīn cái jù,hé yòng zhòng tiāo jiāo wěi qín?

 知音已有新裁句,何用重挑焦尾琴?

  yín bà,yě xiě zài wū xiàn jiǎn zhǐ shàng,jiào lǎo mǔ sòng jiāng lái。jùn qīng kàn bà,xiào dào:" yuán lái xiǎo jiě rú cǐ gāo cái!nán de,nán de!" jùn qīng jiàn tā lái chán dé jǐn,shēng yí gè jì jiào,duì lǎo mǔ dào:" duō xiè xiǎo jiě měi yì,xiǎo shēng bú shì wú qíng,zhēng nài xiǎo shēng yǐ pìn yǒu qī shì,bù gǎn qī xīn wàng xiǎng。shàng fù xiǎo jiě,zhè duàn yīn yuán zhǒng zài lái shì bà。" lǎo mǔ dào:" jì rán shè rén yǐ yǒu le qīn shì,lǎo shēn qù huí fù le xiǎo niáng zǐ,shěng de tā qiān cháng guà dù,kōng xiǎng huài le。" lǎo mǔ qù de,jùn qīng zì chū mén qù dǎ diǎn yá mén shì xiū,yāng qiú kuān huǎn rì qī,zhū sè tíng dāng,dào le tiān wǎn cái huí dé xià chǔ。shì yè wú cí。

 吟罢,也写在乌线茧纸上,教老姥送将来。俊卿看罢,笑道:“元来小姐如此高才!难得,难得!”俊卿见他来缠得紧,生一个计较,对老姥道:“多谢小姐美意,小生不是无情,争奈小生已聘有妻室,不敢欺心妄想。上复小姐,这段姻缘种在来世罢。”老姥道:“既然舍人已有了亲事,老身去回复了小娘子,省得他牵肠挂肚,空想坏了。”老姥去得,俊卿自出门去打点衙门事休,央求宽缓日期,诸色停当,到了天晚才回得下处。是夜无词。

  lái rì tiān zǎo,zhè lǎo mǔ yòu zǒu jiāng lái,xiào dào:" shè rén xiǎo xiǎo nián jì,dào huì diào huǎng,lǎo pó gǔn dào shēn biān,tuī zhe bú yào。zuó rì huí le xiǎo niáng zǐ,xiǎo niáng zǐ jiào wǒ wèn yī wèn liǎng wèi guǎn jiā,duō shuō dào shè rén bìng bù céng pìn niáng zǐ guò。xiǎo niáng zǐ xǐ huān bù shèng,yǐ duì yuán wài shuō guò,shǎo kè yuán wài zì lái fèng bài shuō qīn,hǎo dǎi yào chéng shì le。" jùn qīng tīng bà dāi le bàn xiǎng,dào:" zhè yuān jiā zhàng,nà lǐ shuō qǐ?zhǐ suǒ shōu shí xíng lǐ qǐ lái,chèn zǎo qù le bà。" fēn fù wén lóng yǔ diàn jiā huì le chāo,jí dài qǐ shēn。zhī jiàn diàn jiā zǒu jìn lái bào dào:" zhǔ rén fù yuán wài xiāng bài wén xiàng gōng。" shuō bà,yí gè liù shí duō suì de lǎo rén jiā xiào xī xī jìn lái,táng zhōng wàng jiàn le wén jùn qīng,xiān zì huān xǐ,wèn dào:" zhè wèi xiǎo xiàng gōng,xiǎng shì wén shè rén le me?" lǎo mǔ hái zài diàn nèi,yě gēn jiāng lái,shuō dào:" zhèng shì zhè wèi。" fù yuán wài bǎ shǒu yī gǒng dào:" qǐng guò lái xiāng jiàn。" wén jùn qīng jiàn guò le lǐ,zhěng le kè zuò zuò le。fù yuán wài dào:" lǎo hàn wú shì bù gǎn mào jiào xīn kè。lǎo hàn yǒu yī wài shēng,nǎi shì jǐng shǎo qīng zhī nǚ,wèi zēng xǔ zhe rén jiā。shě shēng lì yuàn bù kěn qīng pèi fán liú,lǎo hàn bù gǎn shàn zuò zhǔ zhāng,píng tā yì zhōng zì zé。zuó rì duì lǎo hàn shuō,yǒu gè wén shè rén,xià zài běn diàn,fēng biāo bù fán,yuàn zhí jī zhǒu。suǒ yǐ yào lǎo hàn zì lái fèng bài,shuō cǐ qīn shì。lǎo hàn jīn jiàn zú xià,guǒ rán jùn yǎ fēi cháng,shě shēng yě yǒu jǐ fēn zī róng,kuàng qiě cū tōng wén mò。shí shì yī duì jiā ǒu,zú xià bù kě cuò guò。" wén jùn qīng dào:" bù gǎn qī lǎo zhàng,xiǎo shēng guò méng lìng shēng miù ài,qǐ gǎn zì wài?yī lái lìng shēng shì gōng qīng fá yuè,xiǎo shēng shì wǔ biàn mén fēng,kǒng pà pān gāo bù zháo èr lái lǎo fù zài nán zhōng,xiǎo shēng zhèng yào rù jīng biàn yuān,cǐ shì jì bù céng gào guò,yòu bù hǎo wèi cǐ dān gé,suǒ yǐ yìng chéng bù dé。" yuán wài dào:" shè rén shì zān yīng shì zhòu,kuàng yòu shì hóng fù yǒu shì,zhǐ rì fēi téng,qǐ fēn shèn me wén wǔ mén méi?ruò wéi lìng zūn zhī shì,huāng sù rù jīng,hé bù bǎ qīn shì yì dìng le,dài guī shí bǐng zhī lìng zūn,fāng cái wán qǔ?jì ān le shě shēng zhī xīn,yòu bù wù le zú xià zhī shì,yǒu hé bù kě?"

 来日天早,这老姥又走将来,笑道:“舍人小小年纪,倒会掉谎,老婆滚到身边,推着不要。昨日回了小娘子,小娘子教我问一问两位管家,多说道舍人并不曾聘娘子过。小娘子喜欢不胜,已对员外说过,少刻员外自来奉拜说亲,好歹要成事了。”俊卿听罢呆了半响,道:“这冤家帐,那里说起?只索收拾行李起来,趁早去了罢。”分付闻龙与店家会了钞,急待起身。只见店家走进来报道:“主人富员外相拜闻相公。”说罢,一个六十多岁的老人家笑嘻嘻进来,堂中望见了闻俊卿,先自欢喜,问道:“这位小相公,想是闻舍人了么?”老姥还在店内,也跟将来,说道:“正是这位。”富员外把手一拱道:“请过来相见。”闻俊卿见过了礼,整了客座坐了。富员外道:“老汉无事不敢冒叫新客。老汉有一外甥,乃是景少卿之女,未曾许着人家。舍甥立愿不肯轻配凡流,老汉不敢擅做主张,凭他意中自择。昨日对老汉说,有个闻舍人,下在本店,丰标不凡,愿执箕帚。所以要老汉自来奉拜,说此亲事。老汉今见足下,果然俊雅非常,舍甥也有几分姿容,况且粗通文墨。实是一对佳耦,足下不可错过。”闻俊卿道:“不敢欺老丈,小生过蒙令甥谬爱,岂敢自外?一来令甥是公卿阀阅,小生是武弁门风,恐怕攀高不着;二来老父在难中,小生正要入京辨冤,此事既不曾告过,又不好为此担阁,所以应承不得。”员外道:“舍人是簪缨世胄,况又是黉富有士,指日飞腾,岂分甚么文武门楣?若为令尊之事,慌速入京,何不把亲事议定了,待归时禀知令尊,方才完娶?既安了舍甥之心,又不误了足下之事,有何不可?”

  wén jùn qīng wú jì tuī tuō,xīn xià xiǎng dào:" tā jiā bù xiǎo de wǒ de xīn bìng,rú cǐ xiāng bī,què yòu bù hǎo shí fēn guò què,dǎ pò jī guān。wǒ xiǎng wèi zhuàn zhī yǒu zhú jiàn zhī yuán,bù bì shuō le。hái yǒu dù zi zhōng gèng jiā xiāng hòu,dào bù dé bù shǎn xià le tā。yī xiàng yǒu gè shēng yì,yào zài gǔ ròu nǚ bàn lǐ biān bié xún yī duàn yīn yuán,fā fù tā qù。ér jīn jì yǒu cǐ shì,wǒ bù ruò quán qiě yìng chéng,dìng xià zài zhè lǐ,tā rì zuò chéng le dù zi zhōng,qǐ bù wéi miào?nà shí xiǎo de wǒ shì nǚ shēn,xū guài bù dé wǒ shuō huǎng。wàn yī dù zi zhōng yě bù chéng,nà shí yě hǎo kāi jiāo le,bù xiàng ér jīn ài shǒu。" suàn jì yǐ dìng,jiù duì yuán wài shuō:" jì chéng lǎo zhàng yǔ lìng shēng rú cǐ gāo qíng,xiǎo qǐ gǎn bù rù tí zhì!zhǐ de liú xià yī jiàn xìn wù zài cǐ wèi dìng,dài xiǎo shēng jīng zhōng huí lái,shàng mén qiú qǔ jiù shì le!" shuō bà,jiù zài shēn biān jiě xià nà gè yáng zhī yù nào zhuāng,shuāng shǒu dì yǔ yuán wài dào:" fèng cǐ yǔ lìng shēng biǎo xìn。" fù yuán wài qiān huān wàn xǐ,jiē shòu zài shǒu,yī tóng lǎo mǔ qù huí fù jǐng xiǎo jiě dào:" yī yán yǐ dìng le。" yuán wài jiù jiào diàn zhōng bàn qǐ sǎ lái,yù wén shè rén jiàn xíng。jùn qīng tuī què bù dé,chī dé jìn huān ér bà xiāng bié le。

 闻俊卿无计推托,心下想道:“他家不晓得我的心病,如此相逼,却又不好十分过却,打破机关。我想魏撰之有竹箭之缘,不必说了。还有杜子中更加相厚,到不得不闪下了他。一向有个生意,要在骨肉女伴里边别寻一段姻缘,发付他去。而今既有此事,我不若权且应承,定下在这里,他日作成了杜子中,岂不为妙?那时晓得我是女身,须怪不得我说谎。万一杜子中也不成,那时也好开交了,不像而今碍手。”算计已定,就对员外说:“既承老丈与令甥如此高情,小岂敢不入提挚!只得留下一件信物在此为定,待小生京中回来,上门求娶就是了!”说罢,就在身边解下那个羊脂玉闹妆,双手递与员外道:“奉此与令甥表信。”富员外千欢万喜,接受在手,一同老姥去回复景小姐道:“一言已定了。”员外就叫店中办起洒来,与闻舍人饯行。俊卿推却不得,吃得尽欢而罢相别了。

  qǐ shēn shàng lù,shǎo bu dé fēng sūn shuǐ sù,yè zhù xiǎo de。bù yī rì,dào le jīng chéng。jiào wén lóng xiān qù dǎ tīng wèidù liǎng jiā xīn jìn shì de xià chǔ。wèn zhe le dù zi zhōng yī jiā,yuán lái dào wèi zhuàn zhī yǐ zài bù gěi jiǎ huí qù le。dù zi zhōng jiàn shuō wén jùn qīng lái dào,bù shèng zhī xǐ,máng chà cháng bān lái jiē dào xià chǔ,liǎng rén xiāng jiàn,hán wēn yǐ bì。jùn qīng dào:" xiǎo dì zhuān wèi lǎo fù zhī shì,qián rì bié shí,chéng xiōng měi fēn fù rù jīng tú biàn,qiē qiē zài xīn。hòu wén liǎng xiōng gāo fā,wèi cǐ bù cí bá shè,tè lái xiāng tuō。bù xiǎng wèi zhuàn zhī yǐ guī,jīn xìng wú xiōng shàng zài jīng shī,xiǎo dì bù zhì shī wàng le。" dù zi zhōng dào:" rén xiōng xiān jiāng lǎo bó bèi wū shì kuǎn zuò yí gè jiē tiě,zhú yī biàn míng,kān kè qǐ lái,zài cháo mén wài féng rén jiù sòng。děng gōng lùn míng bái le,rán hòu xiǎo dì yāng gè xiāng hǎo de tóng nián zài bīng bù de,tiáo chén bié shì,dài shàng yī duàn,jiù hǎo zài běn jí qù shēng fà chū tuō le。" jùn qīng dào:" lǎo fù yǒu gè běn gǎo,kě yǐ shàng dé fǒu?" zi zhōng dào:" ér jīn chóng wén qīng wǔ,lǎo bó shì àn yuàn tí de,ruò wǔ zhí guān chū gè zì biàn,tā men bù róng qǐ lái,fǎn zhì jī nù,nòng huài liǎo shì。bù rú xiǎo dì fāng cái shuō de wèi miào,rén xiōng bú yào qīng shuài。" jùn qīng dào:" gǎn xiè zhǐ jiào。xiǎo dì shì shū shēng zhī jiàn,hái qiú rén xiōng zuò zhǔ xíng shì。" zi zhōng dào:" yì xìng xiōng dì,yuán shì zì jiā shēn shàng de shì,hé láo dīng níng?" jùn qīng dào:" zhuàn zhī wèi hé huí qù le?" zi zhōng dào:" zhuàn zhī yuán yǔ xiǎo dì tóng yù le duō shí,tā shuō yǒu jiàn xīn shì,yào guī lái yǔ rén xiōng shāng liáng。wèn qí hé shì,yòu bù kěn shuō。xiǎo dì shuō rén xiōng jiàn wú èr rén zhōng le,wèi bì bù jìn jīng lái。tā shuō zhè shì bù kě qī de,kuàng qiě shì xiū yào lái jiā lǐ zuò de,bì yào xiān qù,suǒ yǐ gào jià qù le。zhèng bù zhī rén xiōng què yòu dào cǐ,kě bù liǎng xiāng zuǒ le?gǎn wèn rén xiōng,tā guǒ rán yào shāng liáng hé děng shì?" jùn qīng míng zhī wèi hūn yīn zhī shì,què zhǐ zuò bù zhī,tuī shuō dào:" lián xiǎo dì yě bù xiǎo de tā wéi shèn me,xiǎng lái wú fēi wéi jiā lǐ de shì。" zi zhōng dào:" xiǎo dì yě xiǎng tā méi shèn me,wèi hé zěn dì děng bù dé?"

 起身上路,少不得风飧水宿,夜住晓得。不一日,到了京城。叫闻龙先去打听魏、杜两家新进士的下处。问着了杜子中一家,元来到魏撰之已在部给假回去了。杜子中见说闻俊卿来到,不胜之喜,忙差长班来接到下处,两人相见,寒温已毕。俊卿道:“小弟专为老父之事,前日别时,承兄每分付入京图便,切切在心。后闻两兄高发,为此不辞跋涉,特来相托。不想魏撰之已归,今幸吾兄尚在京师,小弟不致失望了。”杜子中道:“仁兄先将老伯被诬事款做一个揭帖,逐一辨明,刊刻起来,在朝门外逢人就送。等公论明白了,然后小弟央个相好的同年在兵部的,条陈别事,带上一段,就好在本籍去生发出脱了。”俊卿道:“老父有个本稿,可以上得否?”子中道:“而今重文轻武,老伯是按院题的,若武职官出各自辨,他们不容起来,反致激怒,弄坏了事。不如小弟方才说的为妙,仁兄不要轻率。”俊卿道:“感谢指教。小弟是书生之见,还求仁兄做主行事。”子中道:“异姓兄弟,原是自家身上的事,何劳叮咛?”俊卿道:“撰之为何回去了?”子中道:“撰之原与小弟同寓了多时,他说有件心事,要归来与仁兄商量。问其何事,又不肯说。小弟说仁兄见吾二人中了,未必不进京来。他说这是不可期的,况且事休要来家里做的,必要先去,所以告假去了。正不知仁兄却又到此,可不两相左了?敢问仁兄,他果然要商量何等事?”俊卿明知为婚姻之事,却只做不知,推说道:“连小弟也不晓得他为甚么,想来无非为家里的事。”子中道:“小弟也想他没甚么,为何怎地等不得?”

  liǎng gè shuō le yī huí,zi zhōng fēn fù zhì jiǔ jiē fēng,jiù jiào wén jiā jiā rén ān dùn le xíng lǐ,bù bì lìng xún yù suǒ,zhī zài cǐ jiān tóng yù。gài shì zi zhōng xiān qián yǔ wèi jiā tóng yù,jīn wèi jiā qù le,fáng shè jǐn yǒu,kě yǐ xià de wén jiā zhǔ pú sān rén。zi zhōng yòu fēn fù dǎ sǎo wén shè rén de wò fáng,jiù yí chū zì jǐ de tà lái,xiāng duì pù zhe,shuō wǎn jiān kě yǐ lián chuáng qīng huà。jùn qīng kàn jiàn,xīn lǐ yǒu xiē tū wù qǐ lái。xiǎng dào:" píng rì yǔ tā men tóng xué,bù guò shì rì jiān xiāng yǔ,huì wén huì jiǔ,bìng bù kàn jiàn wǒ de wò qǐ,suǒ yǐ bù dé kàn pò。ér jīn nòng zài yī jiān fáng nèi le,xū shǎn bì bù dé。lòu chū mǎ jiǎo lái zěn me chù?" què yòu méi gè shuō huà zhōng yǐ tuī diào dé liǎng chù sù,zhǐ shì zì jǐ fàng zhe jīng xì,zhē yǎn guò qù biàn liǎo。

 两个说了一回,子中分付治酒接风,就叫闻家家人安顿了行李,不必另寻寓所,只在此间同寓。盖是子中先前与魏家同寓,今魏家去了,房舍尽有,可以下得闻家主仆三人。子中又分付打扫闻舍人的卧房,就移出自己的榻来,相对铺着,说晚间可以联床清话。俊卿看见,心里有些突兀起来。想道:“平日与他们同学,不过是日间相与,会文会酒,并不看见我的卧起,所以不得看破。而今弄在一间房内了,须闪避不得。露出马脚来怎么处?”却又没个说话中以推掉得两处宿,只是自己放着精细,遮掩过去便了。

  suī shì rú cǐ shuō,què shì tiān xià de shì shì zhēn nán jiǎ,shì jiǎ nán zhēn。yì qiě zhōng rì xiāng chǔ,zhèi xiē xì wēi jǔ dòng,shuǐ huǒ bù biàn de suǒ zài,nà lǐ zhuāng shì dé xǔ duō lái?wén jùn qīng rì jiān suī shì cháng ān jiē shǎng qù sòng jiē tiě,zuò zhe nán rén de gòu dàng wǎn jiān sù xiē zhī chù,yǒu hǎo xiē pò zhàn xiàn chū zài dù zi zhōng de yǎn lǐ le。dù zi zhōng shì gè cōng míng rén,yǒu shèn bù xǐng dé de shì?xiǎo de yǒu xiē zhà yì,yuè jiā liú xīn xián qù,yuè kàn yuè shì le。zhè rì,jùn qīng chū qù,wàng suǒ le bài xiá,zi zhōng tōu jiē kāi lái yī kàn,duō shì xiē wén hàn shù tiē,nèi yǒu yī fú cǎo gǎo,xiě zhe dào:" chéng dū mián zhú xiàn xìn nǚ wén shì,fén xiāng bài gào guān zhēn jūn shén qián。yuàn bǎo fù wén què yuān qíng zǎo bái,zì shēn ān wěn huán xiāng,zhú jiàn zhī qī,nào zhuāng zhī yuē,gè dé rú jìng。jǐn shū。" zi zhōng jiàn le pāi shǒu dào:" yǎn jiàn de gōng àn zài cǐ le。wǒ zài wèi nán zǐ,bèi tā mán guò le xǔ duō shí。jīn bù pà tā fēi shàng tiān qù,zhǐ shì hòu biān liǎng jù jiě tā bù chū,mò bù xǔ guò le rén jiā?zěn me chù?" xīn lǐ kuáng dàng bù jīn。

 虽是如此说,却是天下的事是真难假,是假难真。亦且终日相处,这些细微举动,水火不便的所在,那里妆饰得许多来?闻俊卿日间虽是长安街上去送揭帖,做着男人的勾当;晚间宿歇之处,有好些破绽现出在杜子中的眼里了。杜子中是个聪明人,有甚不省得的事?晓得有些咤异,越加留心闲觑,越看越是了。这日,俊卿出去,忘锁了拜匣,子中偷揭开来一看,多是些文翰束帖,内有一幅草稿,写着道:“成都绵竹县信女闻氏,焚香拜告关真君神前。愿保父闻确冤情早白,自身安稳还乡,竹箭之期,闹妆之约,各得如竟。谨疏。”子中见了拍手道:“眼见得公案在此了。我在为男子,被他瞒过了许多时。今不怕他飞上天去,只是后边两句解他不出,莫不许过了人家?怎么处?”心里狂荡不禁。

  hū jiàn jùn qīng huí lái,zi zhōng jiē zài fáng lǐ zuò le,kàn zhe jùn qīng zhǐ shì xiào。jùn qīng yí guài,jiāng zì jǐ shēn zi shàng xià qián hòu kàn le yòu kàn,wèn dào:" xiǎo dì jīn rì yǒu hé jǔ dòng chā cuò le,rén xiōng jiàn shài zhī shén?" zi zhōng dào:" xiào nǐ mán dé wǒ hǎo。" jùn qīng dào:" xiǎo dì dào cǐ zuò de shì,bù céng mán rén xiōng yī xiē。" zi zhōng dào:" mán dé duō lī!jùn qīng zì xiǎng me?" jùn qīng dào:" wěi shí méi yǒu。" zi zhōng dào:" jùn qīng jì de dāng chū tóng zhāi shí yán yǔ me?yuán shuō dì ruò wéi nǚ,bì dāng jià xiōng,xiōng ruò wéi nǚ,bì dāng qǔ xiōng。kě xī dì bù néng wéi nǚ,shéi zhī xiōng guǒ rán shì nǚ,què mán le xiǎo dì,bù rán qǔ xiōng duō shí le。zěn me hái shuō bù mán?" jùn qīng jiàn shuō zhe xīn zhōng bìng,liǎn shàng tòng hóng qǐ lái dào:" shuí shì zhè bān shuō?" zi zhōng xiù zhōng mō chū zhè zhǐ shū tóu lái dào:" zhè xū shì jùn qīng de qīn bǐ。" jùn qīng yī shí dī tóu wú yǔ。

 忽见俊卿回来,子中接在房里坐了,看着俊卿只是笑。俊卿疑怪,将自己身子上下前后看了又看,问道:“小弟今日有何举动差错了,仁兄见晒之甚?”子中道:“笑你瞒得我好。”俊卿道:“小弟到此做的事,不曾瞒仁兄一些。”子中道:“瞒得多哩!俊卿自想么?”俊卿道:“委实没有。”子中道:“俊卿记得当初同斋时言语么?原说弟若为女,必当嫁兄,兄若为女,必当娶兄。可惜弟不能为女,谁知兄果然是女,却瞒了小弟,不然娶兄多时了。怎么还说不瞒?”俊卿见说着心中病,脸上通红起来道:“谁是这般说?”子中袖中摸出这纸疏头来道:“这须是俊卿的亲笔。”俊卿一时低头无语。

  zi zhōng jiù āi guò lái zuò zài yī chù le,xiào dào:" yī xiàng zhǐ hèn liǎng xióng bù néng xiāng pèi,jīn què suì le rén yuàn yě。" jùn qīng zhàn le qǐ lái dào:" xíng zōng wèi xiōng shí pò,dǐ lài bù dé le。zhǐ yǒu yī jiàn,yī xiàng chéng xiōng guò ài,mù xiōng zhī xīn fēi bù yǒu zhī。zhēng nài yǒu jiàn yuán shì,yǐ shǔ le zhuàn zhī,bù néng zài yǐ shēn shì xiōng,wàng xiōng jiàn liàng。" zi zhōng è rán dào:" xiǎo dì yǔ zhuàn zhī tóng wèi jùn qīng chuāng yǒu,lùn qǐ xiāng yǔ yì qì,hái jué xiǎo dì shèng tā yī fēn。jùn qīng hé dé hòu yú zhuàn zhī,báo yú xiǎo dì hū?kuàng qiě zhuàn zhī yòu bù zài cǐ jiān,xiàn zhōng bù dǎ,fǎn qù liàn tóng,zhè shì hé shuō?" jùn qīng dào:" rén xiōng yǒu suǒ bù zhī,rén xiōng kě kàn shū shàng zhú jiàn zhī qī de shuō huà me?" zi zhōng dào:" zhèng shì bù jiě。" jùn qīng dào:" xiǎo dì yīn wèi yǔ liǎng xiōng tóng xué,xīn zhōng yuàn bo suǒ cóng。nà rì xiàng tiān àn dǎo,jiàn dào chù,xiān shí dé zhě jí wéi fū fù。hòu lái zhè jiàn què zài zhuàn zhī chù,xiǎo dì guǐ shuō shì jiā jiě suǒ shè。zhuàn zhī suì yī xīn xiǎng mù,bǎ yí gè yù nào zhuāng wèi dìng。cǐ shí xiǎo dì suī bù míng yán,xīn yǐ xǔ xià le。cǐ tiān yì yǒu shǔ,fēi xiǎo dì yǒu hòu bó yě。" zi zhōng dà xiào dào:" ruò rú cǐ shuō,jùn qīng yí wèi wǒ yǒu wú yí le。" jùn qīng dào:" zěn me shuō?" zi zhōng dào:" qián rì zhāi zhōng zhī jiàn,yuán shì xiǎo dì shí dé。kàn jiàn gàn shàng yǒu liǎng xíng xì zì,yǐ wéi qí yì,zhèng zài niàn sòng,zhuàn zhī tīng dé zǒu chū lái,zài xiǎo dì shǒu lǐ jiē qù kàn。cǐ shí ǒu rán jiā zhōng jiē xiǎo dì,jiù bǎ zhú jiàn diào zài zhuàn zhī chù,bù céng qǔ de。hé zēng shì zhuàn zhī shí qǔ de?ruò lùn jùn qīng suǒ bo tiān yì,yī fà zhèng shì xiǎo dì yīng zhàn le。zhuàn zhī tā rì kě xiàng,xū hùn lài bù dé。" tíng qīng dào:" jì shì céng jiàn jiàn shàng zì lái,kě jì shì fǒu?" zi zhōng dào:" suī rán kàn shí jié cāng cù wú xīn,xiǎo dì xū shì zào bù chū。"

 子中就挨过来坐在一处了,笑道:“一向只恨两雄不能相配,今却遂了人愿也。”俊卿站了起来道:“行踪为兄识破,抵赖不得了。只有一件,一向承兄过爱,幕兄之心非不有之。争奈有件缘事,已属了撰之,不能再以身事兄,望兄见谅。”子中愕然道:“小弟与撰之同为俊卿窗友,论起相与意气,还觉小弟胜他一分。俊卿何得厚于撰之,薄于小弟乎?况且撰之又不在此间,现钟不打,反去炼铜,这是何说?”俊卿道:“仁兄有所不知,仁兄可看疏上竹箭之期的说话么?”子中道:“正是不解。”俊卿道:“小弟因为与两兄同学,心中愿卜所从。那日向天暗祷,箭到处,先拾得者即为夫妇。后来这箭却在撰之处,小弟诡说是家姐所射。撰之遂一心想幕,把一个玉闹妆为定。此时小弟虽不明言,心已许下了。此天意有属,非小弟有厚薄也。”子中大笑道:“若如此说,俊卿宜为我有无疑了。”俊卿道:“怎么说?”子中道:“前日斋中之箭,原是小弟拾得。看见干上有两行细字,以为奇异,正在念诵,撰之听得走出来,在小弟手里接去看。此时偶然家中接小弟,就把竹箭掉在撰之处,不曾取得。何曾是撰之拾取的?若论俊卿所卜天意,一发正是小弟应占了。撰之他日可向,须混赖不得。”停卿道:“既是曾见箭上字来,可记是否?”子中道:“虽然看时节仓卒无心,也还记是‘矢不虚发,发必应弦’八个字,小弟须是造不出。”

  jùn qīng jiàn shuō de shì zhēn,xīn lǐ yǐ zì ruǎn le。shuō dào:" guǒ shì rú cǐ,nǎi shì tiān yì le。zhǐ shì wǎng le wèi zhuàn zhī wàng kōng xiǎng le xǔ duō shí,ér jīn yòu gǎn jiāng huí qù,rì hòu zhī dào,shèn me yì sī?" zi zhōng dào:" zhè gè shuō bù dé。cóng lái shuō xiān xià shǒu wèi qiáng,kuàng qiě yuán gāi shì wǒ de。" jiù yōng le jùn qīng qiú huān,dào:" xiāng hǎo xiōng dì,ér jīn dé tóng tān zhěn,tiān shàng rén jiān,wú cǐ lè yǐ。" jùn qīng tuī jù bù dé,zhǐ de hán xiū zǒu rù wéi zhàng zhī nèi,yī rèn zǐ zhōng suǒ wéi。yǒu yī shǒu qǔ diào shān pō yáng,dān dào qí shì:

 俊卿见说得是真,心里已自软了。说道:“果是如此,乃是天意了。只是枉了魏撰之望空想了许多时,而今又赶将回去,日后知道,甚么意思?”子中道:“这个说不得。从来说先下手为强,况且元该是我的。”就拥了俊卿求欢,道:“相好兄弟,而今得同贪枕,天上人间,无此乐矣。”俊卿推拒不得,只得含羞走入帷帐之内,一任子中所为。有一首曲调《山坡羊》,单道其事:

  zhè xiǎo xiù cái yǒu xiē ér guài yàng,zǒu dào luó wéi,hū xiàn le běn xiàng。běn lái shì gè hóng gōng lǐ zhé guì de láng jūn,gǎi huàn le zhāng tái nèi sī huā de zhǔ jiàng。jīn lán qì,zhǐ jué de ròu chuáng xīn xiāng bǐ yàn jiāo,guǒ rán shì yǒu bǐ rú qiāng。zhòu méi tóu,rěn zhě téng,shòu de shì liáng péng zhēn biān: chèn xiōng huái,róu zhe qiào,xiǎn chū nǎ zhī xīn hān chàng。yòng yī fān qiē qiē cāi cāi lái yě,āi yā,fēn míng shì yuǎn fāng lái,lè yì yáng yáng。sī liang,yī suì yī tǔn,shì lián jù de piān zhāng huāng máng,wèi yún wéi yǔ,hái cuò rèn le tài yáng。

 这小秀才有些儿怪样,走到罗帷,忽现了本相。本来是个黉宫里折桂的郎君,改换了章台内司花的主将。金兰契,只觉得肉床馨香;笔砚交,果然是有笔如枪。皱眉头,忍者疼,受的是良朋针砭:趁胸怀,揉着窍,显出那知心酣畅。用一番切切偲偲来也,哎呀,分明是远方来,乐意洋洋。思量,一祟一氽,是联句的篇章;慌忙,为云为雨,还错认了太阳。

  shì bì,wén xiǎo jiě zhěng róng ér qǐ,tàn dào:" qiè yī shēng zhī shì,fù zhī láng jūn,qiè yuàn suì yǐ。zhǐ shì hōng le wèi zhuàn zhī,rú hé huí tā?" hū rán zhuǎn le yī xiǎng,jiāng shǒu chuáng shàng yī pāi dào:" yǒu chǔ fǎ zǐ。" dù zi zhōng dào chī le yī jīng,dào:" zhè shì yǒu shèn chù fǎ?" xiǎo jiě dào:" hǎo jiào láng jūn dé zhī: qī shēn qián rì xíng dào chéng dū,zài diàn nèi ān xiē,zhǔ rén yǒu gè shēng nǚ kuī jiàn le qiè shēn,duì tā wài gōng shuō le,bī yào xiāng xǔ。shì qiè shēn xiǎng gè jì jiào,jiāng xìn wù quán dìng,tuī shuō guī shí wán qǔ。dāng shí qiè shēn yì sī,dào wèi zhuàn zhī yǒu le zhú jiàn zhī yuē,kǒng pà lěng dàn le láng jūn,yòu jiàn nà gè nǚ zǐ cái mào shuāng quán,kě wèi jūn pèi,gù cǐ liú xià zhè gè yīn yuán。jīn qiè jì guī jūn,tā rì huí qù,wèi zhuàn zhī jiān qǐ suǒ xǔ zhī yán,jiù bǎ zhè jiā de shuō hé yǔ tā chéng le,qǐ bù wéi miào?kuàng qiě dāng shí zhǐ shuō shì zǐ zǐ,tā xīn lǐ bìng bù céng xiǎo de shì qī shēn zì jǐ,yě bú shì hōng tā le。" zi zhōng dào:" zhè gè zuì miào。zú jiàn xiǎo jiě wèi péng yǒu de měi qíng,yǒu le zhè gè chū chǎng,jiù yǔ xiǎo jiě pèi hé,yǔ zhuàn zhī yě wú xián le。shuí xiǎo de tú zhōng yòu yǒu zhè jiàn qí shì?hái yǒu yī jiàn yào wèn: tú zhōng rèn bù chū shì nǚ róng gè bì shuō le,dàn xiǎo jiě suī rán nán bàn,tóng liǎng gè nán pú xíng zǒu,hǎo xiē bù biàn。" xiǎo jiě xiào dào:" shuí shuō tóng lái de duō shì nán rén?tā liǎng gè yuán shì yī duì fū fù,yī nán yī nǚ,dǎ bàn zuò yí yàng de。suǒ yǐ tú zhōng hǎo fú shì,zǒu dòng bù bì bì xián yě。" zi zhōng yě xiào dào:" yǒu qí zhǔ bì yǒu qí pū,yǒu cái sī de rén zuò lái duō shì qí guài de shì。" xiǎo jiě jiù bǎ jǐng jiā nǚ zǐ suǒ hé zhī shī,ná chū lái yǔ zi zhōng kàn。zi zhōng dào:" shì jiān yě hái yǒu zhè bān de nǚ zǐ!wèi zhuàn zhī dé cǐ yě hǎo yì zú le。"

 事毕,闻小姐整容而起,叹道:“妾一生之事,付之郎君,妾愿遂矣。只是哄了魏撰之,如何回他?”忽然转了一想,将手床上一拍道:“有处法子。”杜子中倒吃了一惊,道:“这事有甚处法?”小姐道:“好教郎君得知:妻身前日行到成都,在店内安歇,主人有个甥女窥见了妾身,对他外公说了,逼要相许。是妾身想个计较,将信物权定,推说归时完娶。当时妾身意思,道魏撰之有了竹箭之约,恐怕冷淡了郎君,又见那个女子才貌双全,可为君配,故此留下这个姻缘。今妾既归君,他日回去,魏撰之间起所许之言,就把这家的说合与他成了,岂不为妙?况且当时只说是姊姊,他心里并不曾晓得是妻身自己,也不是哄他了。”子中道:“这个最妙。足见小姐为朋友的美情,有了这个出场,就与小姐配合,与撰之也无嫌了。谁晓得途中又有这件奇事?还有一件要问:途中认不出是女容个必说了,但小姐虽然男扮,同两个男仆行走,好些不便。“小姐笑道:“谁说同来的多是男人?他两个元是一对夫妇,一男一女,打扮做一样的。所以途中好伏侍,走动不必避嫌也。”子中也笑道:“有其主必有其仆,有才思的人做来多是奇怪的事。”小姐就把景家女子所和之诗,拿出来与子中看。子中道:“世间也还有这般的女子!魏撰之得此也好意足了。”

  xiǎo jiě zài yǔ zi zhōng shāng liáng zhe fù qīn zhī shì。zi zhōng dào:" ér jīn shuō shì wǒ zhàng rén,yī fà hǎo cuò cí chū lì。wǒ lì bù yǒu gè xiāng zhī,xiān yāng tā bǎ zuò duì tóu de bīng dào diào le dì fāng,jiù hǎo yíng wèi le。" xiǎo jiě dào:" zhè gè zuì shì yào zhe,láng jūn zài xīn zé gè。" zi zhōng guǒ rán qù yāng qiú lì bù。shù rì zhī jiān tuī shēng běn shàng,yǐ bǎ bīng dào gǎi shēng le guǎng xī dì fāng。zi zhōng lái huí fù xiǎo jiě dào:" duì tóu gǎi qù,wǒ jīn zuò sù tǎo gè chà yǔ nǐ huí qù,jiù qǔ yuè zhàng liǎo shì。cǐ jiān biàn bái yǐ tòu,fǔ àn qīng nǐ shàng lái,wú bù tíng dāng le。" xiǎo jiě yù jiā gǎn jī。zhuǎn zēng ēn ài。

 小姐再与子中商量着父亲之事。子中道:“而今说是我丈人,一发好措词出力。我吏部有个相知,先央他把做对头的兵道调了地方,就好营为了。”小姐道:“这个最是要着,郎君在心则个。”子中果然去央求吏部。数日之间推升本上,已把兵道改升了广西地方。子中来回复小姐道:“对头改去,我今作速讨个差与你回去,救取岳丈了事。此间辨白已透,抚按轻拟上来,无不停当了。”小姐愈加感激。转增恩爱。

  zi zhōng tǎo xià chà lái,jiě xiǎng dào shān dōng dì fāng,jiù biàn huí jí。xiǎo jiě réng jiù bàn zuò nán rén,yī tóng wén lóng fū qī,qíng gōng dài jiàn,zhào qián zhuāng shù,qí le mǎ,bàng zhe zi zhōng de guān jiào,jiā rén yuán yǐ shè rén xiāng hū。xíng le ér rì,jiāng guò cháo zhōu,kuàng yě zhī zhōng,yī zhī xiǎng jiàn cā guān jiào shè lái。xiǎo jiě xiǎo de yǒu dǎi rén lái le,fēn fù jiào shàng:" nǐ men zhǐ guǎn qián zǒu,wǒ zài cǐ duì fù。" zhēn shì máng jiā bú huì,huì jiā bù máng。chě chū náng gōng,kòu shàng xián,dā shàng jiàn。zhī jiàn bǎi bù zhī wài,yī qí mǎ fēi yě sì de pǎo lái。xiǎo jiě chè kāi gōng,hē shēng dào:" zhe!" nà biān rén bù fáng bèi de,zǎo zhōng le yī jiàn,dào zhuàng xià mǎ,zài dì xià zhēng zhá。xiǎo jiě jí biān zhe zuò mǎ gǎn shàng qián jiào,gāo shēng dào:" zéi rén yǐ liǎo dàng le,fàng xīn qián qù。" yí lù de rén duō chēng zàn xiǎo shè rén hǎo jiàn,gè gè jì dàn。zi zhōng jiào lǐ dé yì,zì bù bì shuō。

 子中讨下差来,解饷到山东地方,就便回藉。小姐仍旧扮做男人,一同闻龙夫妻,擎弓带箭,照前妆束,骑了马,傍着子中的官轿,家人原以舍人相呼。行了儿日,将过朝州,旷野之中,一枝响箭擦官轿射来。小姐晓得有歹人来了,分付轿上:“你们只管前走,我在此对付。”真是忙家不会,会家不忙。扯出囊弓,扣上弦,搭上箭。只见百步之外,一骑马飞也似的跑来。小姐掣开弓,喝声道:“着!”那边人不防备的,早中了一箭,倒撞下马,在地下挣扎。小姐疾鞭着坐马赶上前轿,高声道:“贼人已了当了,放心前去。”一路的人多称赞小舍人好箭,个个忌惮。子中轿里得意,自不必说。

  zì cǐ wán le gōng shì,píng píng wěn wěn dào le jiā zhōng。fù qīn wén cān jiāng yǐ yīn bīng dào shēng qù,bǎo hóu zài wài le。xiǎo jiě jìn jiàn,bèi shuō le jīng zhōng shì xiū jí dù zi zhōng yíng wèi,diào qù le bīng dào zhī shì。cān jiāng gǎn jī bù shèng,shuō dào:" rú cǐ dà ēn,hé yǐ wéi bào?" xiǎo jiě yòu bǎ bèi tā shí pò,yǐ jiāng shēn zi jià tā,gòng tā tóng guī de shì yě shuō le,cān jiāng yě zì xǐ huān dào:" zhè yě shì láng cái nǚ mào,pèi dé bù zài le。nǐ kuài gǎi le zhuāng,chèn tā jīn rì róng guī jí rì,wǒ sòng nǐ guò mén qù bà!" xiǎo jiě dào:" zhuāng hái bù hǎo gǎi dé,qiě děng huì guò le wèi zhuàn zhī zhe。cān jiāng dào:" zhèng yào duì nǐ shuō,wèi zhuàn zhī zì jīng zhōng huí lái,bù zhī wèi hé zhǐ guǎn jiào rén lái dǎ tīng,shuō wǒ yǒu gè nǚ ér,tā yāo qiú pìn。wǒ zhǐ shuō tā xiǎo de xiē fēng shēng,shì lái shuō nǐ le,jí dào wèn shí,yòu shuō shì tóng chuāng shè rén xǔ tā de,réng bù zhī nǐ de shì。wǒ bù hǎo huí dé,zhǐ shì hán hu shuō děng nǐ huí jiā。nǐ ér jīn yào huì tā zěn de?" xiǎo jiě dào:" qí zhōng yǒu xǔ duō wěi qū,yī shí shuō bù jí,fù qīn rì hòu zì míng。"

 自此完了公事,平平稳稳到了家中。父亲闻参将已因兵道升去,保侯在外了。小姐进见,备说了京中事休及杜子中营为,调去了兵道之事。参将感激不胜,说道:“如此大恩,何以为报?”小姐又把被他识破,已将身子嫁他,共他同归的事也说了,参将也自喜欢道:“这也是郎才女貌,配得不在了。你快改了妆,趁他今日荣归吉日,我送你过门去罢!”小姐道:“妆还不好改得,且等会过了魏撰之着。参将道:“正要对你说,魏撰之自京中回来,不知为何只管叫人来打听,说我有个女儿,他要求聘。我只说他晓得些风声,是来说你了,及到问时,又说是同窗舍人许他的,仍不知你的事。我不好回得,只是含糊说等你回家。你而今要会他怎的?”小姐道:“其中有许多委曲,一时说不及,父亲日后自明。”

  zhèng shuō huà jiān,wèi zhuàn zhī lái xiāng bài。yuán lái wèi zhuàn zhī zhèng wèi qián rì hūn yīn shì,zài xīn zhōng fàng bù xià,gù cǐ jiù huí。bù xiǎng wèn zhe wén shè rén,yòu yǐ wǎng jīng,jiào rén tàn tīng shè rén yǒu gè jiě jie de shuō huà,yī fà yán sān yǔ sì,bù dé míng bái。yǒu de shuō:" cān jiāng zhǐ yǒu liǎng gè shè rén,yī dà yī xiǎo,bìng wú nǚ ér。" yòu yǒu de shuō:" cān jiāng yǒu gè nǚ ér,jiù shì nà gè shè rén。" nòng dé wèi zhuàn zhī mǎn dù yí xīn,hú cāi luàn xiǎng。jiàn shuō wén shè rén huí lái le,suǒ yǐ jí jí lái bài,yào wèn míng bái。wén xiǎo jiě zhào jiù shí jiā shù jiē le jìn lái。hán wēn yǐ bì,zhuàn zhī jí wèn dào:" rén xiōng,lìng zǐ zhī shuō rú hé?xiǎo dì tè wèi cǐ gǎn huí lái de。" xiǎo jiě shuō:" bāo guǎn xiōng yǒu yī wèi hǎo fū rén biàn liǎo。" zhuàn zhī dào:" xiǎo dì jiào rén zhái shàng dǎ tīng,qí yán bù yī,hé yě?" xiǎo jiě dào:" xiōng bù bì yí,yù nào zhuāng yǐ zài yí ge rén chù,dài xiǎo dì zài lüè tiáo tíng,zhǔn bèi yíng qǔ biàn liǎo。" zhuàn zhī dào:" yī xiōng zhè děng shuō,bù xiàng shì lìng jiě le?" xiǎo jiě dào:" dù zi zhōng jǐn zhī duān dì,xiōng qù wèn tā jiù míng bái。" zhuàn zhī dào:" xiōng hé bù jiù míng shuō le,yòu yào xiǎo dì qù wèn?" xiǎo jiě dào:" zhōng duō wěi qū,xiǎo dì bù hǎo shuō de,fēi zi zhōng bù néng xiáng yán。" shuō de wèi zhuàn zhī yù jiā yí xīn。

 正说话间,魏撰之来相拜。元来魏撰之正为前日婚姻事,在心中放不下,故此就回。不想问着闻舍人,又已往京,叫人探听舍人有个姐姐的说话,一发言三语四,不得明白。有的说:“参将只有两个舍人,一大一小,并无女儿。”又有的说:“参将有个女儿,就是那个舍人。”弄得魏撰之满肚疑心,胡猜乱想。见说闻舍人回来了,所以亟亟来拜,要问明白。闻小姐照旧时家数接了进来。寒温已毕,撰之急问道:“仁兄,令秭之说如何?小弟特为此赶回来的。”小姐说:“包管兄有一位好夫人便了。”撰之道:“小弟叫人宅上打听,其言不一,何也?”小姐道:“兄不必疑,玉闹妆已在一个人处,待小弟再略调停,准备迎娶便了。”撰之道:“依兄这等说,不象是令姐了?”小姐道:“杜子中尽知端的,兄去问他就明白。”撰之道:“兄何不就明说了,又要小弟去问?”小姐道:“中多委曲,小弟不好说得,非子中不能详言。”说得魏撰之愈加疑心。

  tā zhèng yào qù bài dù zi zhōng,jiù jí máng qǐ shēn lái dào dù zi zhōng jiā lǐ,bù jí shuō bié yàng shuō huà,máng wèn wén jùn qīng suǒ yán zhī shì。dù zi zhōng bǎ jīng zhōng tóng yù,shí pò le tā shì nǚ shēn,yǐ chéng fū fù de shǐ mò gēn yóu shuō le yī biàn。wèi zhuàn zhī jīng dé mù dāi dào:" qián rì yě yǒu rén rú cǐ shuō,wǒ què bù xìn,shuí xiǎo de wén jùn qīng guǒ shì nǚ shēn!zhè fēn míng shì wǒ de yīn yuán,píng rì cuò guò le。" zi zhōng dào:" zěn jiàn de shì xiōng de?" zhuàn zhī shù dāng chū shí jiàn shí jié,jiù bǎ yù nào zhuāng wèi dìng de shuō huà。zi zhōng dào:" jiàn běn xiǎo dì suǒ shí,yuán xì tā xiàng tiān àn bo de,zhǐ shì xiǎo dì dāng shí bù zhī qí gù,bù céng yǔ xiōng qǔ de cǐ jiàn zài shǒu,jīn réng guī xiǎo dì,yuán shì tiān yì。xiōng qián rì zhǐ rèn shì tā lìng jiě,yuán wèi cháng zhǔ yì tā zì shēn。zhè gè bù bì zhuī wǔ,xiōng zhǐ guǎn nào zhuāng zhī yuē bù tuō kōng bà le。" zhuàn zhī dào:" fú yǐ qù yǐ,zěn me hái shuō bù tuō kōng?nán dào dàng zhēn hái yǒu gè lìng jiě?" zi zhōng yòu bǎ wén xiǎo jiě tú zhōng suǒ yù jǐng jiā zhī shì shuō le yī biàn,dào:" qí nǚ cái mào fēi cháng,nà rì yī shí nán tuī,jiù bǎ xiōng de nào zhuāng quán dìng zài bǐ。ér jīn xiǎng qǐ lái,zhè jiù yǒu gè dìng shù zài lǐ biān le,qǐ bú shì xiōng de yīn yuán me?" zhuàn zhī dào:" guài bù dé wén jùn qīng dào zì jǐ bù hǎo shuō,yuán lái yǒu xǔ duō wěi qū。zhǐ shì yī jiàn: suī shì wén jùn qīng yǐ dìng xià zài bǐ,tā jiā yòu bù céng xiǎo de míng bái,xiǎo dì nán yǐ zì méi,hé yóu de chéng?" zi zhōng dào:" xiǎo dì yù wén shì suī yǐ chéng fū fù,hái wèi zēng jiàn guò yuè wēng。dǎ diǎn jiù shì jīn rì yíng qǔ,shàng bù dé hái jiè zhòng yí gè méi yuē,ér jīn jiù fán xiōng yǔ xiǎo dì zuò yī zuò。xiǎo dì chéng lǐ zhī hòu,dài xiāng gōng jìng,yě zhī zài xiǎo dì shēn shàng cuō hé jiù shì le。" zhuàn zhī dà xiào dào:" dāng de,dāng de。zhǐ kě xiào xiǎo dì yī xiàng zài shuì mèng zhōng,yòu bèi xiōng zhàn le tóu chóu,ér jīn bù biàn xiǎo dì tuō kōng,yě hái suàn shì hǎo le。jì shì zhè děng,xiǎo dì xiān dào wén zhái qù dào yì,xiōng kě suí hòu jiù lái。"

 他正要去拜杜子中,就急忙起身来到杜子中家里,不及说别样说话,忙问闻俊卿所言之事。杜子中把京中同寓,识破了他是女身,已成夫妇的始末根由说了一遍。魏撰之惊得木呆道:“前日也有人如此说,我却不信,谁晓得闻俊卿果是女身!这分明是我的姻缘,平日错过了。”子中道:“怎见得是兄的?”撰之述当初拾箭时节,就把玉闹妆为定的说话。子中道:“箭本小弟所拾,原系他向天暗卜的,只是小弟当时不知其故,不曾与兄取得此箭在手,今仍归小弟,原是天意。兄前日只认是他令姐,原未尝属意他自身。这个不必追侮,兄只管闹妆之约不脱空罢了。”撰之道:“符已去矣,怎么还说不脱空?难道当真还有个令姐?”子中又把闻小姐途中所遇景家之事说了一遍,道:“其女才貌非常,那日一时难推,就把兄的闹妆权定在彼。而今想起来,这就有个定数在里边了,岂不是兄的姻缘么?”撰之道:“怪不得闻俊卿道自己不好说,元来有许多委曲。只是一件:虽是闻俊卿已定下在彼,他家又不曾晓得明白,小弟难以自媒,何由得成?”子中道:“小弟与闻氏虽已成夫妇,还未曾见过岳翁。打点就是今日迎娶,上不得还借重一个媒约,而今就烦兄与小弟做一做。小弟成礼之后,代相恭敬,也只在小弟身上撮合就是了。”撰之大笑道:“当得,当得。只可笑小弟一向在睡梦中,又被兄占了头筹,而今不便小弟脱空,也还算是好了。既是这等,小弟先到闻宅去道意,兄可随后就来。”

  wèi zhuàn zhī tǎo dà yī fú lái huàn le,jìng tái dào wén jiā。cǐ shí wén xiǎo jiě yǐ gǎi le nǚ zhuāng,bù chū lái le,wén cān jiāng zì jǐ chū lái jiē zhe。wèi zhuàn zhī shù le dù zi zhōng zhī yán,wén cān jiāng dào:" xiǎo nǚ jiāo chī mù xué,dé chéng gāo xián bù qì,jīn xìng jié cǐ liáng yuán jiān xiá yǐ yù,huáng kǒng,huáng kǒng。" wén cān jiāng yǐ jiàn nǚ ér shuō guò,shì jiàn zhěng bèi。mén shàng bào shuō:" dù yé lái yíng qīn le。" gǔ yuè xuān tiān,dù zi zhōng chuān le dà hóng yī fú,tái jiāng jìn mén。zhēn shì shào nián láng jūn,rén rén chēng xiàn。zǒu dào táng zhōng,zhàn le wèi cì,bài jiàn le wén cān jiāng,qǐng chū xiǎo jiě lái,yòu yī tóng háng lǐ,xiè le wèi zhuàn zhī,qǐ jiào ér xíng。yíng zhì jiā lǐ,bài gào tiān dì,jiàn le cí táng。dù zi zhōng yù wén xiǎo jiě zhèng shì xīn qīn jiù péng yǒu,xǐ xǐ huān huān,yī shū shì wán le。

 魏撰之讨大衣服来换了,竟抬到闻家。此时闻小姐已改了女妆,不出来了,闻参将自己出来接着。魏撰之述了杜子中之言,闻参将道:“小女娇痴慕学,得承高贤不弃,今幸结此良缘蒹暇倚玉,惶恐,惶恐。”闻参将已见女儿说过,是件整备。门上报说:“杜爷来迎亲了。”鼓乐喧天,杜子中穿了大红衣服,抬将进门。真是少年郎君,人人称羡。走到堂中,站了位次,拜见了闻参将,请出小姐来,又一同行礼,谢了魏撰之,启轿而行。迎至家里,拜告天地,见了祠堂。杜子中与闻小姐正是新亲旧朋友,喜喜欢欢,一枢事完了。

  zhǐ shì wèi zhuàn zhī yǒu xiē yǎn rè,xīn lǐ dào:" yí yàng de tóng chuāng péng yǒu,piān shì tā liǎng gè chéng shuāng。píng shí dù zi zhōng fèn wài xiāng ài,cháng hèn bù jiāng nán zuò nǚ,hǎo zuò fū qī。shéi zhī jīn rì jìng suì qí zhì,yě shì yī duàn qí huà。zhǐ suǒ xǔ wǒ de shì,wèi zhī guǒ shì rú hé?" cì rì,jiù dào zi zhōng jiā lǐ hè xǐ,suí wèn qí shì。zi zhōng dào:" zuó wǎn dì fù jiù hé xiǎo dì jì jiào,jīn rì zhuān wèi cǐ yào tóng dào chéng dū qù。dì fù shì yù yǐ cǐ bào xiōng,quán qí kǒu xìn,xīn dé jiā yīn fāng huí lái。" zhuàn zhī dào:" duō gǎn,duō gǎn。yí yàng de tóng chuāng,yě gāi jì niàn zhe wǒ de lěng jìng。dàn wèi zhī qí rén guǒ shì rú hé?" zi zhōng zǒu jìn qù,qǔ chū jǐng xiǎo jiě qián rì hé yùn zhī shī yǔ zhuàn zhī kàn le。zhuàn zhī dào:" guǒ dé cǐ nǚ,xiǎo dì biàn kě yǐ bù dù xiōng yǐ!" zi zhōng dào:" dì fù zàn zhī bù róng kǒu,dà lüè bù fù suǒ jǔ。" zhuàn zhī dào:" zhè jiàn shì zuò chéng,zhēn yù chū yù qí le。xiǎo dì zài jiā liáo wàng。" jù dà xiào ér bié。dù zi zhōng bǎ zhèi xiē shuō huà yù wén xiǎo jiě shuō le,wén xiǎo jiě dào:" tā pàn wàng jiǔ le de,yě guài tā bù dé。zhǐ suǒ zuò jí chéng dū qù,zhōu quán le zhè shì。

 只是魏撰之有些眼热,心里道:“一样的同窗朋友,偏是他两个成双。平时杜子中分外相爱,常恨不将男作女,好做夫妻。谁知今日竟遂其志,也是一段奇话。只所许我的事,未知果是如何?”次日,就到子中家里贺喜,随问其事。子中道:“昨晚弟妇就和小弟计较,今日专为此要同到成都去。弟妇誓欲以此报兄,全其口信,心得佳音方回来。”撰之道:“多感,多感。一样的同窗,也该记念着我的冷静。但未知其人果是如何?”子中走进去,取出景小姐前日和韵之诗与撰之看了。撰之道:“果得此女,小弟便可以不妒兄矣!”子中道:“弟妇赞之不容口,大略不负所举。”撰之道:“这件事做成,真愈出愈奇了。小弟在家聊望。”俱大笑而别。杜子中把这些说话与闻小姐说了,闻小姐道:“他盼望久了的,也怪他不得。只索作急成都去,周全了这事。

  xiǎo jiě réng jiù dài le wén lóng fū qī gēn suí,tóng dù zi zhōng dào chéng dū lái。rèn zhe qián rì fàn diàn,xiē zài lǐ tou le。dù zi zhōng jiào wén lóng ná le tiē jìng qù bài fù yuán wài,yuán wài jiàn shuō shì xīn jìn shì lái bài,bù zhī shì shèn me yuán gù,chī le yī jīng,huāng máng yíng jiē jìn qù。zuò xià le,dào:" bù zhī wèi hé dà rén guì zú cì chuài jiàn dì?" zi zhōng dào:" xué shēng zài cǐ jīng guò,wén zhī yǒu wèi jǐng xiǎo jiě,shì lǎo zhàng lìng shēng,cái mào chū zhòng。yǒu yī bì yǒu yě dāo guò jiǎ dì le,yù qiú wèi fū rén,gù cǐ tè lái fèng fǎng。" yuán wài dào:" lǎo hàn yǒu gè shēng nǚ,tā zì yào zé pèi,qián rì kàn shàng le yí gè jìn jīng de wén shè rén,yǐ nà xià pìn wù,dà rén jiàn jiào chí le。" zi zhōng dào:" nà wén shè rén yě shì bì yǒu,xué shēng yǐ zhī tā lìng yǒu suǒ jiù,bù lái qǔ lìng shēng le,suǒ yǐ gǎn lái zuò yōu。" yuán wài dào:" wén shè rén yě shì dú shū jūn zǐ,jì yǐ liú xià xìn wù,liǎng xīn xiāng xǔ,zěn wù dé rén jiā ér nǚ?shě shēng nǚ yě bì jìng yào děng tā de huí xìn。" zi zhōng jiàng chū qián rì jǐng xiǎo jiě de shī jiān lái dào:" lǎo zhàng shì kàn cǐ zhǐ,bú shì lìng shēng xiě yù wén shè rén de me?yīn wèi wén shè rén wú yì lái qǔ le,gù bǎ yǔ xué shēng zuò zhí zhào,lái wèi bì yǒu qiú lìng shēng。jí cǐ shì wén shè rén de huí xìn le。" yuán wài jiē guò lái kàn,rèn de shì shēng nǚ zhī bǐ,chén yín dào:" qián rì wén shè rén yě zēng shuō dào pìn guò le,bù xìn qí yán,bī tā yìng chéng de。yuán lái dàng zhēn yǒu zhè huà,lǎo hàn qiě yǔ shēng nǚ shāng liáng yī shāng liáng,lái huí fù dà rén。" yuán wài bié le,jìn qù le yī huì,chū lái dào:" shì jiān shēng nǚ jiàn shuō,shèn shì bù kuài。tā yě shuō de shì: jiù shì wén shè rén fù le xīn,shì bì děng tā qīn shēn jiàn yī miàn,hái le tā yù nào zhuāng,yǐ wéi jué bié,fāng kě bié yì yīn qīn。" zi zhōng xiào dào:" bù gǎn qī lǎo zhàng shuō,nà yù nào zhuāng yě jí shì bì yǒu wèi zhuàn zhī de pìn wù,fēi shì wén shè rén de。wén shè rén yīn wèi zì jǐ yǐ yǒu yīn qīn,bù hǎo huí dé,nǎi wèi bì yǒu zhuǎn dìng xià le。shì dāng rì mái fú jī guān,fēi jīn rì wú yīn zhì qián yě。" yuán wài dào:" dà rén suī rú cǐ shuō,shēng nǚ qǐ kěn xīn fú?bì shì wén shè rén zì lái shuō míng,fāng hǎo chǔ fèn。" zi zhōng dào:" wén shè rén bù néng fù lái,yǒu zhuō jīng zài cǐ,kě yǐ jìn qù yī huì lìng shēng,děng tā yǔ lìng shēng shuō zhèi xiē bèi xì,lìng shēng bì dāng jiàn xìn。" yuán wài dào:" yǒu zūn fū rén zài cǐ,zhèng hǎo yǔ shě shēng miàn huì yī huì,yǒu yán kě yǐ jǐn tǔ,shěng de chuán dì xiāo xī。zuì miào,zuì miào!"

 小姐仍旧带了闻龙夫妻跟随,同杜子中到成都来。认着前日饭店,歇在里头了。杜子中叫闻龙拿了帖径去拜富员外,员外见说是新进士来拜,不知是甚么缘故,吃了一惊,慌忙迎接进去。坐下了,道:“不知为何大人贵足赐踹贱地?”子中道:“学生在此经过,闻知有位景小姐,是老丈令甥,才貌出众。有一敝友也叨过甲第了,欲求为夫人,故此特来奉访。”员外道:“老汉有个甥女,他自要择配,前日看上了一个进京的闻舍人,已纳下聘物,大人见教迟了。”子中道:“那闻舍人也是敝友,学生已知他另有所就,不来娶令甥了,所以敢来作优。”员外道:“闻舍人也是读书君子,既已留下信物,两心相许,怎误得人家儿女?舍甥女也毕竟要等他的回信。”子中将出前日景小姐的诗笺来道:“老丈试看此纸,不是令甥写与闻舍人的么?因为闻舍人无意来娶了,故把与学生做执照,来为敝友求令甥。即此是闻舍人的回信了。”员外接过来看,认得是甥女之笔,沉吟道:“前日闻舍人也曾说道聘过了,不信其言,逼他应承的。元来当真有这话,老汉且与甥女商量一商量,来回复大人。”员外别了,进去了一会,出来道:“适间甥女见说,甚是不快。他也说得是:就是闻舍人负了心,是必等他亲身见一面,还了他玉闹妆,以为诀别,方可别议姻亲。”子中笑道:“不敢欺老丈说,那玉闹妆也即是敝友魏撰之的聘物,非是闻舍人的。闻舍人因为自己已有姻亲,不好回得,乃为敝友转定下了。是当日埋伏机关,非今日无因至前也。”员外道:“大人虽如此说,甥女岂肯心伏?必是闻舍人自来说明,方好处分。”子中道:“闻舍人不能复来,有拙荆在此,可以进去一会令甥,等他与令甥说这些备细,令甥必当见信。“员外道:“有尊夫人在此,正好与舍甥面会一会,有言可以尽吐,省得传递消息。最妙,最妙!”

  jiù jiào qián rì lǎo mǔ lái jiē qǔ dù fū rén,lǎo mǔ yī jiàn wén xiǎo jiě jǔ zhǐ xíng róng yǒu xiē miàn shàn,zhǐ shì gǎi zhuāng guò le,yī shí xiǎng bù chū。yí lù xiāng zhe,zhǐ guǎn chí yí。jiē dào jiàn bì,lǐ biān jǐng xiǎo jiě chū lái xiāng jiē,gè jiào le wàn fú。wén xiǎo jiě duì jǐng xiǎo jiě dào:" rèn de wén shè rén fǒu?" jǐng xiǎo jiě jiàn mú yàng sī xiàng,hái zhī dào huò shì shè rén de mèi mei,dá dào:" fū rén yù wén shè rén hé qīn?" wén xiǎo jiě dào:" xiǎo jiě nèn děng shí rén,nán dào zhè yàng yǎn dùn?qián rì dào cǐ,guò méng jiàn ài de shè rén,jí qiè shēn shì yě。" jǐng xiǎo jiě chī le yī jīng,zǐ xì yī rèn,guǒ rán yī háo bù chā。lián lǎo mǔ yě zài páng pāi shǒu dào:" shì ya,shì ya。wǒ fāng cái dào miàn páng shú dé jǐn,nǎ zhī jiù shì qián rì de shè rén。" jǐng xiǎo jiě dào:" qǐng wèn fū rén qián rì wèi hé zhè bān dǎ bàn?" wén xiǎo jiě dào:" lǎo fù yǒu nán,jìn jīng biàn yuān,gù qiáo zhuāng zuò nán,yǐ biàn xíng lù。suǒ yǐ qián rì guò méng jiàn ài。zài sān bù kěn yìng chéng zhě,zhèng wèi cǐ yě。hòu lái jiàn nán tuī què,yòu bù gǎn shí shuō zhēn qíng,suǒ yǐ dài yǒu rén nà pìn,yǐ dài hòu lái shuō míng。jīn nà pìn zhī rén yǐ dēng huáng jiǎ,nián jì yě yǔ xiǎo jiě xiāng dāng,gù cǐ yú fū fù tè lái fèng qiú,yǔ xiǎo jiě le cǐ yī duàn yīn qīn,bào dá qián rì hòu qíng ěr。" jǐng xiǎo jiě jiàn shuō,bàn shǎng zuò shēng bù dé。lǎo mǔ zài páng dào:" duō xiè fū rén měi yì。zhǐ shì nà wèi lǎo yé xìng shèn míng shuí,fū rén rú hé yě jiào tā shì yǒu rén?" wén xiǎo jiě dào:" yòu nián shí jié céng gòng xué táng,hòu lái tóng zài xiáng zhōng,yǔ wǒ jiā xiàng gōng sān rén nián mào duō xiāng sì,shì yì xìng gǔ ròu。zhī tā wèi yǒu qīn shì,suǒ yǐ qián rì jiù yǒu xīn tì tā jié xià le。zhè rén xìng wèi,hǎo yī biǎo rén wù,jiù shì wǒ xiàng gōng tóng nián,yě bù rǔ mò le xiǎo jiě。xiǎo jiě yī qù,yě jiù zuò fū rén le。" jǐng xiǎo jiě tīng le zhè yī piān shuō huà,xiǎo de shì shào nián jìn shì,yǒu shèn me bù xǐ huān?jiào lǎo mǔ péi zhù le wén xiǎo jiě,bèi dì qù bǎ zhèi xiē shuō huà bèi xì gào sù yuán wài。yuán wài jiàn shuō xǔ gè jìn shì,qǐ yǒu bù cuān duō zhī lǐ?zhēn gè shì yī ràng yí gè kěn,huí fù le wén xiǎo jiě,zhuǎn shuō yǔ dù zi zhōng,yī yán yǐ dìng。fù yuán wài shè qǐ jiǔ lái xiè méi,wài biān kuǎn dài dù zi zhōng,nèi lǐ jǐng xiǎo jiě zuò zhǔ,kuǎn dài dù fū rén。liǎng gè xiǎo jiě,shuō de shèn shì tóu jī,jìn huān ér sàn。

 就叫前日老姥来接取杜夫人,老姥一见闻小姐举止形容有些面善,只是改妆过了,一时想不出。一路相着,只管迟疑。接到间壁,里边景小姐出来相接,各叫了万福。闻小姐对景小姐道:“认得闻舍人否?”景小姐见模样厮象,还只道或是舍人的妹妹,答道:“夫人与闻舍人何亲?”闻小姐道:“小姐恁等识人,难道这样眼钝?前日到此,过蒙见爱的舍人,即妾身是也。”景小姐吃了一惊,仔细一认,果然一毫不差。连老姥也在旁拍手道:“是呀,是呀。我方才道面庞熟得紧,那知就是前日的舍人。”景小姐道:“请问夫人前日为何这般打扮?”闻小姐道:“老父有难,进京辨冤,故乔妆作男,以便行路。所以前日过蒙见爱。再三不肯应承者,正为此也。后来见难推却,又不敢实说真情,所以代友人纳聘,以待后来说明。今纳聘之人已登黄甲,年纪也与小姐相当,故此愚夫妇特来奉求,与小姐了此一段姻亲,报答前日厚情耳。”景小姐见说,半晌做声不得。老姥在旁道:“多谢夫人美意。只是那位老爷姓甚名谁,夫人如何也叫他是友人?”闻小姐道:“幼年时节曾共学堂,后来同在庠中,与我家相公三人年貌多相似,是异姓骨肉。知他未有亲事,所以前日就有心替他结下了。这人姓魏,好一表人物,就是我相公同年,也不辱没了小姐。小姐一去,也就做夫人了。”景小姐听了这一篇说话,晓得是少年进士,有甚么不喜欢?叫老姥陪住了闻小姐,背地去把这些说话备细告诉员外。员外见说许个进士,岂有不撺掇之理?真个是一让一个肯,回复了闻小姐,转说与杜子中,一言已定。富员外设起酒来谢媒,外边款待杜子中,内里景小姐作主,款待杜夫人。两个小姐,说得甚是投机,尽欢而散。

  yuē dìng le huí lái,xiān jiào wèi zhuàn zhī nà bì,jiǎn gè jí rì yíng qǔ huí jiā。huā zhú zhī xī,jiàn le mú yàng,rú huò tiān rén。yīn shuō qǐ wén xiǎo jiě nào zhuāng nà pìn zhī shì,zhuàn zhī dào:" nà pìn wù yuán shì wǒ de。" jǐng xiǎo jiě wèn:" rú hé què zài tā shǒu lǐ?" wèi zhuàn zhī yòu bǎ xiān shí zhú jiàn tí zì,dù zi zhōng shí dé diào zài tā shǒu lǐ,rèn zuò lìng yǒu gè jiě jie,gù bǎ yù nào zhuāng wèi pìn de gēn yóu shuō le biàn。qí xiào dào:" bǐ cǐ sù yuán,diān diān dǎo dǎo,jiē fēi ǒu rán yě。"

 约定了回来,先教魏撰之纳币,拣个吉日迎娶回家。花烛之夕,见了模样,如获天人。因说起闻小姐闹妆纳聘之事,撰之道:“那聘物元是我的。”景小姐问:“如何却在他手里?”魏撰之又把先时竹箭题字,杜子中拾得掉在他手里,认做另有个姐姐,故把玉闹妆为聘的根由说了遍。齐笑道:“彼此夙缘,颠颠倒倒,皆非偶然也。”

  míng rì,wèi zhuàn zhī qǔ chū zhú jiàn lái yǔ jǐng xiǎo jiě kàn,jǐng xiǎo jiě dào:" rú jīn zhǐ gāi hái tā le。" zhuàn zhī jiù tí bǐ xiě yī jiǎn yǔ zi zhōng fū qī dào:" jì guī yù huán,fǎn qīng zhú jiàn。liǎng duàn yīn yuán,gè cóng qí biàn。yī xiào,yī xiào。" xiě bà,jiāng zhú jiàn fēng le,yī tóng sòng qù。dù zi zhōng shōu le,yù wén xiǎo jiě chāi kāi lái kàn,fāng jiàn bā zì zhī xià,yòu yǒu" fēi é jì" sān zì。" wén xiǎo jiě dào:" cǐ qiè guī zhōng zhī míng yě。" zi zhōng dào:" wèi zhuàn zhī cuò rèn le lìng zǐ,jiù shì cǐ èr zì le。ruò xiǎo shēng dāng shí céng jiàn cǐ èr zì,zhè jiàn rú hé kěn biàn yǔ tā!" wén xiǎo jiě dào:" tā ruò méi yǒu zhè jiàn qǐ zhèi xiē yīn tóu,nà lǐ yòu bàn dé jǐng jiā zhè tóu qīn shì lái?" liǎng rén yòu xiào le yī huí,yě tí le yī jiǎn xì tā dào:" huài wèi jiù wù,jiàn yì guī zōng。liǎng jù cuò rèn,gè bù là kōng。yī xiào,yī xiào。" cóng cǐ liǎng jiā wǎng lái,rú tóng qīn xiōng dì mèi mei yì bān。

 明日,魏撰之取出竹箭来与景小姐看,景小姐道:“如今只该还他了。”撰之就提笔写一柬与子中夫妻道:“既归玉环,返卿竹箭。两段姻缘,各从其便。一笑,一笑。”写罢,将竹箭封了,一同送去。杜子中收了,与闻小姐拆开来看,方见八字之下,又有“蜚娥记”三字。问道:“‘蜚娥’怎么解?“闻小姐道:“此妾闺中之名也。”子中道:“魏撰之错认了令姊,就是此二字了。若小生当时曾见此二字,这箭如何肯便与他!”闻小姐道:“他若没有这箭起这些因头,那里又绊得景家这头亲事来?”两人又笑了一回,也题了一柬戏他道:”坏为旧物,箭亦归宗。两俱错认,各不落空。一笑,一笑。”从此两家往来,如同亲兄弟妹妹一般。

  liǎng gè jiǎ kē hé lì yù wén cān jiāng biàn bái qián shì,shì jiān qíng miàn nà lǐ yǒu bù ràng jìn shēn de?zhú jiàn zāng zuì dé yǐ kāi shì,zhǐ chù dé tā gé rèn huí wèi。wén cān jiāng yě bù yǐ wéi yì le。hòu biān wèidù liǎng rén jù wèi xiǎn guān。wénjǐng èr xiǎo jiě gè shēng zǐ nǚ,yòu jié le hūn yīn,shì jiāo bù jué。zhè shì shǔ duō cái nǚ,yǒu rú cǐ qí qí guài guài de miào huà。zhuō wén jūn chéng dū dāng lú,huáng chóng gǔ xiāng fǔ xiǎng jì,yòu píng píng le。shī yuē:

 两个甲科合力与闻参将辨白前事,世间情面那里有不让缙绅的?逐件赃罪得以开释,只处得他革任回卫。闻参将也不以为意了。后边魏、杜两人俱为显官。闻、景二小姐各生子女,又结了婚姻,世交不绝。这是蜀多才女,有如此奇奇怪怪的妙话。卓文君成都当垆,黄崇嘏相府享记,又平平了。诗曰:

  shì shàng kuā chēng nǚ zhàng shī,bù wén jīn guó jìng wèi nuò。

 世上夸称女丈失,不闻巾帼竟为懦。

  cháo tíng ruò yě kāi kē qǔ,wèi bì wú rén dài jiǎ gū。

 朝廷若也开科取,未必无人待贾沽。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章