中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 二刻拍案惊奇 正文

卷十八(二刻拍案惊奇)拼音版、注音及读音

二刻拍案惊奇

 卷十八拼音版、注音及读音:

出处:二刻拍案惊奇

juǎn shí bā

卷十八

 

 

  shī yún:

 诗云:

  zì gǔ chéng xiān bì yǒu yuán,xiān yuán bú dào zǒng tú rán。

 自古成仙必有缘,仙缘不到总徒然。

  shì jiān duō shǎo chī xīn zhě,rì duì dān lú qǔ yào jiān。

 世间多少痴心者,日对丹炉取药煎。

  huà shuō xī rì yǒu yí gè lǎo wēng jí hǎo fèng dào,jiàn yǒu fāng wài rén jīng guò,bì hòu jiā lǐ dài,bù gǎn dài màn。yī rì,yǒu gè shuāng xiū jì de dào rén tè lái fǎng tā,shēn shàng shèn shì lán lǚ bù xiàng,què shén sè fēng mǎn hé chàng。lǎo wēng yí shì yì rén,yíng zài jiā zhōng,hǎo shēng guǎn dài。nà dào rén yǐn jiǔ shí ròu,qiě shì hǎo liàng。lǎo wēng zhǐ shì zhī chí yǔ tā,bìng wú yàn juàn。dào rén lái qù le ér fān,lǎo wēng xiāng dài dào dǐ shì yí yàng de。dào rén yī rì duì lǎo wēng dào:" pín dào tāo rǎo wú zhàng jiǔ yǐ,duō méng lǎo zhàng zài wú qì xián。pín dào yě yào lǎo zhàng dào wǒ shān jū zhōng,xún jǐ wèi yě shū,shǎo shǎo chóu dá hòu yì yī fān,wèi zhī kě fǒu。" lǎo wēng dào:" yī xiàng bù céng wèn dé xiān zhuāng zài hé chǔ,yǒu duō shǎo yuǎn jìn,lǎo hàn kě qù de fǒu?" dào rén dào:" bì jū zhī zài shān shēn chù,yuán wú duō yuǎn。ruò suí zhe pín dào zǒu qù,qǐng kè jiù dào。" lǎo wēng dào:" zhè děng,bì dìng yào fèng bài zé gè。" dāng xià dào rén zài qián,lǎo wēng zài hòu,zǒu lí le xiāng cūn nào shì qù chù,yī bù bù zǒu dào huāng tián yě jìng zhōng,zhuǎn rù shān lù lǐ lái。jìng jiè qīng yōu,lín shù mào shèng。yǐ lǐ guò le jǐ gè shān líng,shān āo zhī zhōng lòu chū jǐ jiān máo shè lái。dào rén yòng shǒu zhǐ dào:" cǐ jiān yǐ shì shān jū le。" bù shù bù,zǒu dào miàn qián,dào rén kāi le mén,lā le lǎo wēng yī tóng jìn qù。lǎo wēng kàn nà lǐ miàn guāng jǐng shí:

 话说昔日有一个老翁极好奉道,见有方外人经过,必厚加礼待,不敢怠慢。一日,有个双髹髻的道人特来访他,身上甚是蓝褛不象,却神色丰满和畅。老翁疑是异人,迎在家中,好生管待。那道人饮酒食肉,且是好量。老翁只是支持与他,并无厌倦。道人来去了儿番,老翁相待到底是一样的。道人一日对老翁道:“贫道叨扰吾丈久矣,多蒙老丈再无弃嫌。贫道也要老丈到我山居中,寻几味野蔬,少少酬答厚意一番,未知可否。”老翁道:“一向不曾问得仙庄在何处,有多少远近,老汉可去得否?”道人道:“敝居只在山深处,原无多远。若随着贫道走去,顷刻就到。”老翁道:“这等,必定要奉拜则个。”当下道人在前,老翁在后,走离了乡村闹市去处,一步步走到荒田野径中,转入山路里来。境界清幽,林术茂盛。迤逦过了几个山蛉,山凹之中露出几间茅舍来。道人用手指道:“此间已是山居了。”不数步,走到面前,道人开了门,拉了老翁一同进去。老翁看那里面光景时:

  suī wú huá wū zhū mén qì,què yǒu qí huā yáo cǎo xiāng。

 虽无华屋朱门气,却有琪花瑶草香。

  dào rén qǐng lǎo wēng zài zhōng jiān táng wū lǐ zuò xià,dào rén zì zǒu jìn lǐ miàn qù le yī huí,zǒu chū lái dào:" xiǎo shū yǐ jù,lǎo zhàng qiě xiāo tíng zuò yī huì。děng pín dào qù qǐng jǐ gè dào bàn,xiāng péi bì huà zé gè。" lǎo wēng xǐ de shì dào yǒu,yī fà huān xǐ dào:" shī fù zì zūn biàn,lǎo hàn zì dāng zuò děng。" dào rén yī jìng wàng wài qù le。

 道人请老翁在中间堂屋里坐下,道人自走进里面去了一回,走出来道:“小蔬已具,老丈且消停坐一会。等贫道去请几个道伴,相陪闭话则个。”老翁喜的是道友,一发欢喜道:“师父自尊便,老汉自当坐等。”道人一径望外去了。

  lǎo wēng dāi dāi zuò zhe,děng hòu duō shí,bú jiàn dào rén huí lái,lǎo wēng yǒu xiē bù nài fán,qǐ lái qián hòu zǒu kàn。cǐ shí dù lǐ yǒu xiē jī le,xiǎng xún xiē shèn me dōng xī chī chī,liào dào chú fáng zhōng bì yǒu,dǎ cóng páng mén zǒu dào chú fáng zhōng lái。shuí xiǎng chú fáng zhōng guō zào jù wú,zhǐ yǒu xiē yē piáo jí bǐ zhī lèi。yòu yǒu liǎng gè táo qì de shuǐ gāng,yòng lì péng gài zhe。lǎo wēng zǒu qù jiē kāi yí gè lái kàn,chī le yī jīng。yuán lái shì yī pén qīng shuǐ,nèi jìn zhe yì zhī xuě bái xiǎo gǒu zǐ,máo duō xún gān jìng le de。lǎo wēng xīn lǐ dào:" guài dào tā jiǔ ròu bù jiè,hái chī gǒu ròu lī!" zài jiē kāi zhè yī gāng lái kàn,zhè yī jīng gèng bù xiǎo。shuǐ lǐ jìn zhe yí gè xiǎo xiǎo hái tóng,shǒu zú duō wán quán de,zhǐ shì méi qì。lǎo wēng xīn lǐ cái yí dào:" cǐ dào rén wèi bì shì hǎo rén le,chī jiǔ chī ròu,yòu zài cǐ huāng shān jū zhù,méi gè rén yǐng de suǒ zài,què jiā lǐ fàng xià zhè liǎng jiàn dōng xī。gǒu yě bà le,rú hé yòu yǒu cǐ sǐ hái zi?mò fēi shì fàng huǒ shā rén zhī bèi?wǒ yī xiàng cuò yǔ tā xiāng chǔ le。jīn rì zài cǐ,yě duō xiōng shǎo gào。" yù dài zǒu le qù,yòu bù rèn de lái shí de lù,zhǐ de qiě nài zhe。zhèng yí huò jiān,dào rén tóng le yī huǒ dào zhě zǒu lái,duō shì xiē páng méi hào fà zhī bèi,gòng yǒu sān sì gè。jìn cǎo táng zhōng yǔ lǎo wēng xiāng jiàn,xù lǐ zuò dìng。lǎo wēng xīn lǐ huái zhe guǐ tāi,kàn tā men zěn me yàng。

 老翁呆呆坐着,等候多时,不见道人回来,老翁有些不耐烦,起来前后走看。此时肚里有些饥了,想寻些甚么东西吃吃,料道厨房中必有,打从旁门走到厨房中来。谁想厨房中锅灶俱无,止有些椰瓢棘匕之类。又有两个陶器的水缸,用笠篷盖着。老翁走去揭开一个来看,吃了一惊。原来是一盆清水,内浸着一只雪白小狗子,毛多寻干净了的。老翁心里道:“怪道他酒肉不戒,还吃狗肉哩!”再揭开这一缸来看,这一惊更不小。水里浸着一个小小孩童,手足多完全的,只是没气。老翁心里才疑道:“此道人未必是好人了,吃酒吃肉,又在此荒山居住,没个人影的所在,却家里放下这两件东西。狗也罢了,如何又有此死孩子?莫非是放火杀人之辈?我一向错与他相处了。今日在此,也多凶少告。”欲待走了去,又不认得来时的路,只得且耐着。正疑惑间,道人同了一伙道者走来,多是些庞眉皓发之辈,共有三四个。进草堂中与老翁相见,叙礼坐定。老翁心里怀着鬼胎,看他们怎么样。

  zhī jiàn dào rén dào:" hǎo jiào liè wèi dé zhī,cǐ jiān shì pín dào de zhǔ rén,yī xiàng chéng qí hòu kuǎn,wú U wèi dá。jīn rì qià qià xún dé yě shū èr wèi zài cǐ,tè qǐng liè wèi guò lái,péi zhe tóng xiǎng,liáo biǎo cùn xīn。" dào rén shuō bà,zǒu jìn lǐ miàn,jiāng liǎng gè wǎ pén shèng chū liǎng jiàn dōng xī lái,bǎi zài zhuō shàng,jiù měi rén miàn qián fàng yī shuāng jí bǐ。xiàng lǎo wēng dào:" wù xián cūn bǐ,lüè cháng xiē shǎo zé gè。" lǎo wēng kàn zhe zhuō shàng bǎi de èr wù,jiù shì shuǐ gāng nèi jìn de nà yì zhī xiǎo gǒu,yí gè xiǎo hái zi。zhòng dào liú xiān rán pāi zhǎng dào:" lǎo xiōng hé chǔ dé cǐ èr qí wù?" jǐn dǎ diǎn dòng shǒu,xiān xiàng lǎo wēng tuī xùn。lǎo wēng huāng le dào:" lǎo hàn zì xiǎo bù céng pò quǎn ròu zhī jiè,hé kuàng rén ròu!jīn yǐ mù nián,zěn gǎn chī cǐ!" dào rén dào:" cǐ jiē sù wù,dàn chī bù fáng。" lǎo wēng dào:" jiù shì è sǐ yě bù gǎn chī。" zhòng dào liú duō dào:" guǒ rán lì yì bù chī,yě bù hǎo xiāng qiáng。" gǒng yī gǒng shǒu dào:" shù wú lǐ le。" sì wǔ rén zǎn zuò yī duī,jiāng liǎng jiàn wù shì chī gè qìng jǐn。pén zhōng jiàn zhe ér diǎn cán zhī,yě bǎ lái tiǎn gān jìng le。lǎo wēng dāi zhe liǎn,bù gǎn kāi yán,zhǐ shì mò kàn。dào rén dào:" lǎo zhàng jì bù chī cǐ,wǎng le xià gù zhè yī fān。fá wù xiāng kuǎn,dù lǐ jī le zěn hǎo?" yòu zài lǐ miàn qǔ chū xiē bái gāo lái dì yǔ lǎo wēng dào:" cǐ shì jiā zhì de gāo,jǐn kě chōng jī,qǐng chī yí kuài。" lǎo wēng kàn jiàn shì gāo,dù lǐ běn děng yòu shì è le,zhǐ de qǔ lái tūn jué,lüè jué yǒu xiē sè wèi,zhèng shì è dé huāng shí,yě guǎn bù dé hǎo dǎi le。cái chī xià qù,biàn jué jīng shén dǒu sōu qǐ lái。xiǎng dào:" cháng ān suī hǎo,bú shì jiǔ liàn zhī jiā。chèn dù lǐ bù è le,zǒu huí qù bà。" lái yǔ dào rén zuò bié,dào rén yě bù zài liú,dàn shuō dào:" kě xī le cǐ huì,yǒu màn lǎo zhàng,fǎn jué bù ān。pín dào yuán zì sòng lǎo zhàng huí qù。" yǔ zhòng dào liú tóng chū le mén。zhòng dào liú jiào shēng duō xiè,gè zì sàn qù。

 只见道人道:“好教列位得知,此间是贫道的主人,一向承其厚款,无U为答。今日恰恰寻得野蔬二味在此,特请列位过来,陪着同享,聊表寸心。”道人说罢,走进里面,将两个瓦盆盛出两件东西来,摆在桌上,就每人面前放一双棘匕。向老翁道:“勿嫌村鄙,略尝些少则个。”老翁看着桌上摆的二物,就是水缸内浸的那一只小狗,一个小孩子。众道流掀髯拍掌道:“老兄何处得此二奇物?”尽打点动手,先向老翁推逊。老翁慌了道:“老汉自小不曾破犬肉之戒,何况人肉!今已暮年,怎敢吃此!“道人道:“此皆素物,但吃不妨。”老翁道:“就是饿死也不敢吃。”众道流多道:“果然立意不吃,也不好相强。”拱一拱手道:“恕无礼了。”四五人攒做一堆,将两件物事吃个磬尽。盆中溅着儿点残汁,也把来舔干净了。老翁呆着脸,不敢开言,只是默看。道人道:“老丈既不吃此,枉了下顾这一番。乏物相款,肚里饥了怎好?”又在里面取出些白糕来递与老翁道:“此是家制的糕,尽可充饥,请吃一块。”老翁看见是糕,肚里本等又是饿了,只得取来吞嚼,略觉有些涩味,正是饿得荒时,也管不得好歹了。才吃下去,便觉精神陡搜起来。想道:“长安虽好,不是久恋之家。趁肚里不饿了,走回去罢。”来与道人作别,道人也不再留,但说道:“可惜了此会,有慢老丈,反觉不安。贫道原自送老丈回去。”与众道流同出了门。众道流叫声多谢,各自散去。

  dào rén sòng wēng dào le xiāng jìn nào rè zhī chù,xiǎo de lǎo wēng yǐ rèn de lù,bù bié ér qù。lǎo wēng dú zì zǒu le jiā lái。xīn lǐ zhǐ yí xīn zhè yī gān rén duō bú shì shàn nán zǐhǎo xiāng shí,yǎn jiàn de chī gǒu ròuchī rén ròu guàn de,shì yī huǒ fāng wài cǎi gē shēng língzuò dǎi shì de qiáng dào,yě bú jiàn de。

 道人送翁到了相近闹热之处,晓得老翁已认得路,不别而去。老翁独自走了家来。心里只疑心这一干人多不是善男子、好相识,眼见得吃狗肉、吃人肉惯的,是一伙方外采割生灵、做歹事的强盗,也不见得。

  guò le liǎng rì,nà gè shuāng jì de dào rén yòu dào lǎo wēng jiā lái,duì lǎo wēng gǒng shǒu dào:" qián rì yǒu màn lǎo zhàng。" lǎo wēng dào:" jiàn le yì yàng shí pǐn,zhì jīn xīn lǐ hài pà。" dào rén xiào dào:" cǐ nǎi lǎo zhàng zhī wú yuán yě。pín dào lì jié xiū lái,dé yù cǐ èr wù,bù gǎn sī xiǎng。niàn lǎo zhàng xiāng dài hòu yì,tè yù yāo zhì shān zhōng,tóng zhòng dào lǚ shí le cǐ wèi,dà jiā dé yǐ cháng shēng bù lǎo。qǐ zhī lǎo zhàng xiān yuán shàng báo,bù dé yī cháng!" lǎo wēng dào:" cǐ yī xiǎo quǎnxiǎo ér,qǐ shì xiān wèi?" dào rén dào:" cǐ shì wàn nián líng yào,qí xíng xiāng sì,fēi xuè ròu zhī wù yě。rú xiǎo quǎn zhě,nǎi wàn nián gǒu qǐ zhī gēn,shí zhī kě huó qiān suì。rú xiǎo ér zhě,nǎi wàn nián rén shēn chéng xíng,shí zhī kě huó wàn suì。jiē bù yí fàn yān huǒ,zhǐ kě shēng chī。ruò bù rán,wú bèi jiē shì rén lèi,qǐ néng rú hǔ láng chī nà shēng quǎnshēng rén,yòu háo wú hái gǔ tǔ qì hū?" lǎo wēng cái xiǎng zhe qián rì chī de guāng jǐng,guǒ rán shì dà jiā shēng dàn,bú jiàn gú tou tǔ chū lái,fāng xìn qí yán shì zhēn,ào hèn dào: lǎo hàn qián rì zhí rú cǐ méng dǒng,shī fù hé bù míng yán?" dào rén dào:" cǐ nǎi shēng chéng de yuán fèn。méi yǒu cǐ yuán,qǐ kě xiè lòu tiān jī?jīn shì yǐ guò le,fāng kě shuō pò。lǎo wēng chuí xiōng diē zú dào:" yǎn miàn qián cuò guò le xiān yuán,huǐ zhī hé jí!shī fù ér jīn hái yǒu shí,zài bǎ yí gè lái lǎo hàn chī chī。" dào rén dào:" cǐ děng líng gēn,xún cháng qǐ néng zài yù?lǎo zhàng qián rì suī bù céng cháng dé èr wèi,yě zēng chī guò qiān nián fú líng。zì cǐ yě kě yī shēng wú yì,shòu guò bǎi suì le。" lǎo wēng dào:" shèn me fú líng?" dào rén dào:" jí qián rì suǒ shí bái gāo biàn shì。lǎo zhàng de yuán fèn zhǐ de rú cǐ,fēi pín dào bù yù xiāng dù yě。dào rén shuō bà ér qù,yǐ hòu zài bù lái le。zì cǐ lǎo wēng zhěng zhěng zhí huó dào yī bǎi yú suì,wú jí ér zhōng。

 过了两日,那个双髻的道人又到老翁家来,对老翁拱手道:“前日有慢老丈。”老翁道:“见了异样食品,至今心里害怕。”道人笑道:“此乃老丈之无缘也。贫道历劫修来,得遇此二物,不敢私享。念老丈相待厚意,特欲邀至山中,同众道侣食了此味,大家得以长生不老。岂知老丈仙缘尚薄,不得一尝!”老翁道:“此一小犬、小儿,岂是仙味?”道人道:“此是万年灵药,其形相似,非血肉之物也。如小犬者,乃万年枸杞之根,食之可活千岁。如小儿者,乃万年人参成形,食之可活万岁。皆不宜犯烟火,只可生吃。若不然,吾辈皆是人类,岂能如虎狼吃那生犬、生人,又毫无骸骨吐弃乎?”老翁才想着前日吃的光景,果然是大家生啖,不见骨头吐出来,方信其言是真,懊恨道:+老汉前日直如此蒙懂,师父何不明言?”道人道:“此乃生成的缘分。没有此缘,岂可泄漏天机?今事已过了,方可说破。老翁捶胸跌足道:“眼面前错过了仙缘,悔之何及!师父而今还有时,再把一个来老汉吃吃。”道人道:“此等灵根,寻常岂能再遇?老丈前日虽不曾尝得二味,也曾吃过千年茯苓。自此也可一生无疫,寿过百岁了。”老翁道:“甚么茯苓?”道人道:“即前日所食白糕便是。老丈的缘分只得如此,非贫道不欲相度也。道人说罢而去,已后再不来了。自此老翁整整直活到一百余岁,无疾而终。

  kě jiàn shén xiān zì yǒu yuán fèn。xiān yào jiù zài miàn qián,yòu yǒu rén yǒu xīn zhǐ yǐn de,zhǐ wèi wú yuán,jǐ zì bù dé dào kǒu。què yǒu yī děng chī xīn de rén,tīng le fāng shì zhī yán,zhǐ wàng liàn nà cháng shēng bū sǐ zhī yào,sǐ pī sǐ gǒng,nòng nà jīn shí zhī dú dào le dù lǐ,yī fà bù kě fù jiù。gǔ rén yǒu yán:" fú yào qiú shén xiān,duō wèi yào suǒ wù。" zì jìn rén zuò xīng nà wǔ shí sànhán shí sàn zhī hòu,bù zhī duō shǎo cōng míng de rén bǐ cǐ huài le xìng mìng。chén zǐ yě bà,lián huáng dì lǐ biān yào fā bù jiù de yě yǒu hǎo jǐ gè。zhè mí ér bù wù,què shì wèi hé?zhǐ yīn zhì zào zhī yào,qí fāng wèi cháng bú shì xiān jiā de yí chuán。què shì shén xiān zhì liàn cǐ yào,xū yòng shēn xīn níng jìng,yī háo shì yù jù wú,suǒ yǐ fú le cǐ yào,shēn zhōng shuǐ huǒ zì néng yún liàn,gù néng gǔ lì jiān qiáng,cháng shēng bū sǐ。jīn shì zhì yào zhī rén,xiān shì yī zhǒng tān cái hào sè zhī niàn héng yú xiōng zhōng,zhèng yào jiè cǐ yào lì zhèng dé shòu mìng,kě yǐ zì qí suǒ wéi,yì sī xiān cuò le。yòu bǎ nà hào jīng láo xíng de qū qiào yào xiáng fú tā jīn shí áo liàn zhī yào。zěn dāng de qǐ?suǒ yǐ shí gè jiǔ gè bài le。zhū wén gōng yǒu gǎn yù shī yún:

 可见神仙自有缘分。仙药就在面前,又有人有心指引的,只为无缘,几自不得到口。却有一等痴心的人,听了方士之言,指望炼那长生不死之药,死砒死汞,弄那金石之毒到了肚里,一发不可复救。古人有言:“服药求神仙,多为药所误。”自晋人作兴那五石散、寒食散之后,不知多少聪明的人彼此坏了性命。臣子也罢,连皇帝里边药发不救的也有好几个。这迷而不悟,却是为何?只因制造之药,其方未尝不是仙家的遗传。却是神仙制炼此药,须用身心宁静,一毫嗜欲具无,所以服了此药,身中水火自能匀炼,故能骨力坚强,长生不死。今世制药之人,先是一种贪财好色之念横于胸中,正要借此药力挣得寿命,可以恣其所为,意思先错了。又把那耗精劳形的躯壳要降伏他金石熬炼之药。怎当得起?所以十个九个败了。朱文公有《感遇》诗云:

  piāo yáo xué xiān lǚ,yí shì zài yún shān。

 飘摇学仙侣,遗世在云山。

  dào qǐ yuán mìng mì,qiè dāng shēng sǐ guān。

 盗启元命秘,窃当生死关。

  jīn dǐng pán lóng hǔ,sān nián yǎng shén dān。

 金鼎蟠龙虎,三年养神丹。

  dāo guī yī rù kǒu,bái rì shēng yǔ hàn。

 刀圭一入口,白日生羽翰。

  wǒ yù wǎng cóng zhī,tuō xǐ liàng fēi nàn。

 我欲往从之,脱屣谅非难。

  dàn kǒng nì tiān lǐ,tōu shēng jù néng ān?

 但恐逆天理,偷生讵能安?

  kàn le wén gōng cǐ shī,yě dào xiān yào shì yǒu de,zhǐ shì jiù zuò de lái,yě fàn zào huà suǒ jì,suǒ yǐ bù yuàn xué tā。qǐ zhī zhèi xiē bù míng dào lǐ zhī rén,zhǐ yào mán zuò mán chī,qǐ yǒu tiān shàng rú cǐ méi qīng tóu,bǎ shén xiān yǔ nǐ zhè huǒ rén zuò le qù?luò de huó huó nòng shā le。ér jīn shuō yí ge rén,xìn zhe fāng shàng rén,hǎo nà dān fāng dǐng qì,nòng diào le zì jǐ xìng mìng,yòu jī hū lián lěi chū jǐ tiáo rén mìng lái。

 看了文公此诗,也道仙药是有的,只是就做得来,也犯造化所忌,所以不愿学他。岂知这些不明道理之人,只要蛮做蛮吃,岂有天上如此没清头,把神仙与你这伙人做了去?落得活活弄杀了。而今说一个人,信着方上人,好那丹方鼎器,弄掉了自己性命,又几乎连累出几条人命来。

  yù zuò shén xiān,xiān qù shì yù。

 欲作神仙,先去嗜欲。

  yú zhě pín yín,wéi rì bù zú。

 愚者贫淫,惟日不足。

  jiè lì yào ěr,qǔ huān zhěn rù。

 借力药饵,取欢枕褥。

  yī zhāo yào bài,jīn shí jiē dú。

 一朝药败,金石皆毒。

  kuā yán dǐng qì,dǐng fù qí sù。

 夸言鼎器,鼎覆其餗。

  huà shuō yuán cháo shān dōng cáo zhōu,yǒu yí gè zhēn tíng zhào,nǎi shì guó zǐ jiàn jiàn shēng。jiā yè fù hòu,yǒu yī qī èr qiè。shēng lái yǒu yī jiàn pǐ xìng,dǔ hǎo shén xiān huáng bái zhī shù。hé wèi huáng bái zhī shù?fāng shì dān kè hōng rén liàn dān,shuō yǎng chéng huáng yá,zài shēng bái xuě,yòng yào diǎn huà wéi dān,biàn qiān gǒng zhī lèi jiē biàn huáng jīn bái yín。gù cǐ liàn dān de jiào zuò huáng bái zhī shù。yǒu de zhǐ tān tú yín zi,zhǐ wàng dān chéng yǒu de shuō dān yào fú le jiù kě chéng xiān dù yě,yòu xiǎng cháng shēng qǐ lái。yǒu de yòu shuō nèi dān chéng,wài dān yì chéng,què yòng nǚ zǐ wèi dǐng qì,yǔ

 话说圆朝山东曹州,有一个甄廷诏,乃是国子监监生。家业富厚,有一妻二妾。生来有一件癖性,笃好神仙黄白之术。何谓黄白之术?方士丹客哄人炼丹,说养成黄芽,再生白雪,用药点化为丹,便铅汞之类皆变黄金白银。故此炼丹的叫做黄白之术。有的只贪图银子,指望丹成;有的说丹药服了就可成仙度也,又想长生起来。有的又说内丹成,外丹亦成,却用女子为鼎器,与

  tā jiāo hé,cǎi yīn bǔ yáng,zhuō kǎn tián lí,liàn chéng yīng ér chà nǚ,yǐ wéi nèi dān,míng wéi cǎi zhàn gōng fū。nǎi huáng dìkè chéng gōngpéng zǔ yù nǚ zhī shù,yòu kě qǔ lè,yòu kě cháng shēng。qí zhōng yǒu běn shì bù jìděng bù dé nǚ rén jīng zhì,xiān zì zhàn bài le de,zhǐ de jiè zhù yào lì,zì rán jiān qiáng nài jiǔ,yòu yǒu xǔ duō huà tóu zuò zuò。hōng dòng zhèi xiē xuè qì wèi dìng de shào nián,qí shí yǒu zhī yǒu yè,yǒu zī yǒu wèi。nà zhēn jiàn shēng xīn lǐ yě yào liàn yín zi,yě yào zuò shén xiān,yě yào nǚ sè qǔ lè,wú suǒ bù hǎo。dàn shì fāng shì suǒ yán zhī shì,wú suǒ bù yī,bèi zhèi xiē rén nòng le jǐ fān xuān tóu,tí le jǐ fān guàn zi,zhǐ shì bù zhī ào huǐ,sǐ xīn tā dì zài lǐ tou,bǎ yí gè hǎo hǎo de jiā shì nòng dé qī líng bā luò,tián chǎn duō mài jǐn,yòng dù jiàn jiàn bù zú le。

 他交合,采阴补阳,捉坎填离,炼成婴儿姹女,以为内丹,名为采战工夫。乃黄帝、客成公、彭祖御女之术,又可取乐,又可长生。其中有本事不济、等不得女人精至,先自战败了的,只得借助药力,自然坚强耐久,又有许多话头做作。哄动这些血气未定的少年,其实有枝有叶,有滋有味。那甄监生心里也要炼银子,也要做神仙,也要女色取乐,无所不好。但是方士所言之事,无所不依,被这些人弄了几番喧头,提了几番罐子,只是不知懊悔,死心塌地在里头,把一个好好的家事弄得七零八落,田产多卖尽,用度渐渐不足了。

  tóng xiāng yǒu gè jǔ rén zhū dà jīng kǔ kǒu quàn jiàn le jǐ zāo,zhǐ shì bù wù,nǎi zuò yī shǒu kǒu hào cháo tā dào:

 同乡有个举人朱大经苦口劝谏了几遭,只是不悟,乃作一首口号嘲他道:

  cáo zhōu yǒu gè zhēn tíng zhào,yǎng zhe yī huǒ zhēn qiáng dào。

 曹州有个甄廷诏,养着一伙真强盗。

  yǎng shā gàn gǒng lì tóu cí,cǎi yīn bǔ yáng qù dǎo gào。

 养砂干汞立投词,采阴补阳去祷告。

  yī gǔ qīng yān bú jiàn zōng,shí qǐng hǎo dì suí rén yào。

 一股青烟不见踪,十顷好地随人要。

  jiā jiān qī zǐ dī tóu nǎo,jiē shàng qīn péng pāi shǒu jiǎng。

 家间妻子低头恼,街上亲朋拍手奖。

  yòu zuò yī shǒu gē jǐng jiè tā dào:

 又做一首歌警戒他道:

  wén jūn duō zhì xī,hé xié zhèng zhī hùn shī?

 闻君多智兮,何邪正之混施?

  wén jūn hǎo dào xī,hé qī zǐ zhī jiē zī?

 闻君好道兮,何妻子之嗟咨?

  yǔ zhī jūn bù xiào xī,qì zǔ yè ér wú yí。

 予知君不孝兮,弃祖业而无遗。

  yòu zhī jūn bù shòu xī,hào yuán qì ér nán yī。

 又知君不寿兮,耗元气而难医。

  zhēn jiàn shēng dé zhī liǎo,xīn lǐ nǎo nù,fā gè lěng xiào dào:" zhū jǔ rén ròu yǎn fán fū,nà lǐ xiǎo de jiù lǐ!shuō wǒ qì le zǔ yè,zhè shì tā zhǐ jù mù qián,guài bù dé tā shuō,yě bà!zěn fǎn dào wǒ bù shòu?kàn nǐ men dào zuò le xiān rén bù chéng?" qià xiàng yǔ nà gè bié qì yì bān de,yòu bǎ yī suǒ fáng zi mài diào le。mài dé yī èr bǎi liǎng yín zi,jiù yī qì tǎo le sì gè yā tou,yào bǎ lái cǎi qǔ zuò dǐng qì。nèi zhōng yí gè huàn míng chūn huā,dú shēng de biāo zhì chū zhòng,zhēn jiàn shēng zuì shì xǐ huān,zì bù bì shuō。

 甄监生得知了,心里恼怒,发个冷笑道:“朱举人肉眼凡夫,那里晓得就里!说我弃了祖业,这是他只据目前,怪不得他说,也罢!怎反道我不寿?看你们倒做了仙人不成?”恰象与那个别气一般的,又把一所房子卖掉了。卖得一二百两银子,就一气讨了四个丫头,要把来采取做鼎器。内中一个唤名春花,独生得标至出众,甄监生最是喜欢,自不必说。

  yī rì qǐng dé yí gè fāng shì lái,méi yǒu míng xìng,dào hào xuán xuán zǐ,yǔ zhēn jiàn shēng jiǎng zhe nèi wài dān shì,shèn shì jīng miào。zhēn jiàn shēng shuō de tóu jī,liú zài jiā lǐ duō rì,bǎ xiàng lái nòng guò jiù fāng qǐng jiào tā。xuán xuán zǐ dào:" fāng yě bù shèn měi,yào cái bù quán,suǒ yǐ bù chéng,ruò yào chéng shì,hái yào yǎng liàn yào cái,gāi yào cái xū dào dào kǒu jí shǎng qù mǎi。" zhēn jiàn shēng dào:" yào cái míng rì wǒ yǔ shī fù qīn zì mǎi qù,mǎi le lái cóng róng yǎng liàn,zhì yú nèi wài shì kǒu jué,xiān yāo qiú jiào。" xuán xuán zǐ xiān bǎ wài dān yǎng shā gàn gǒng xǔ duō huà tóu chuán le,zài shuō dào nèi dān cǎi zhàn chōu tiān zhuǎn huànshēng tí hū xī yào jǐn guān tóu。zhēn jiàn shēng tīng dé jīn jīn yǒu wèi,dào" xué shēng yú cǐ shì jiū xīn yǐ jiǔ,xíng zhī pō dé qí fǎ,zhǐ shì dào de méi hòu yī zhāo,bù néng rěn nài。yǒu shí tí de qì shàng,rěn de láo le,què yòu xìng qù yǐ guò,biàn zì ruǎn lòu,bù néng chōu sòng,yǐ cǐ bù néng rú yì。" xuán xuán zǐ dào:" cǐ shì zuì nán。zài cǐ dì wèi,xū shì xíng jiāo ér shén bù jiāo,fāng néng shǒu dé láo gù。rán gōng fū wèi shú,yí gè zhǔ yì yào shén bù jiāo,cái fù zhī wú xīn,biàn zì ruǎn lòu。suǒ yǐ chū xià shǒu rén bì xū jiè lì yú yào。yǒu bù dǎo zhī yào,rán hòu kě yǐ xíng jiǔ yù zhī shù。yǒu jiǔ yù zhī gōng,rán hòu kě yǐ shōu yīn jīng zhī zhù。dào de hòu lái,shōu de jīng duō,zì rán gāng róu rú yì,bù bì yòng yào le。ruò bù xiān zī yào lì,jìng zì jiǎng jiū qí fǎ,biàn yǒu xiē shuō shí róng yì zuò shí nán,nòng dé bù gān gà,luò de sǔn le yuán shén。zhēn jiàn shēng dào:" yào bù guò shì chūn fāng,yǒu hài shēn zi。" xuán xuán zǐ dào:" chūn fāng nǎi xiǎo jiā zhī shù,qǐ shì xiān jiā suǒ yí yòng?xiǎo kě yǒu liàn chéng mì yào,fú zhī jiǔ jiǔ,biàn kě gǔ jié jiān qiáng,cháng shēng dù shì。ruò shì yòng dǐng qì,yáng dào zhuàng wěi jiān rè,kě yǐ jiāo jié bù jiě,zì néng shēn suō,nǚ jīng lì zhì,jí yè dù shí nǚ,jīn qiāng bù dǎo。cǐ nǎi zhì bǎo zhī dān,wàn jīn liáng yào yě。" zhēn jiàn shēng dào:" zhè gè jiù yào xiāng qiú le。"

 一日请得一个方士来,没有名姓,道号玄玄子,与甄监生讲着内外丹事,甚是精妙。甄监生说得投机,留在家里多日,把向来弄过旧方请教他。玄玄子道:“方也不甚美,药材不全,所以不成,若要成事,还要养炼药材,该药材须到道口集上去买。”甄监生道:“药材明日我与师父亲自买去,买了来从容养炼,至于内外事口诀,先要求教。”玄玄子先把外丹养砂干汞许多话头传了,再说到内丹采战抽添转换、升提呼吸要紧关头。甄监生听得津津有味,道“学生于此事究心已久,行之颇得其法,只是到得没后一着,不能忍耐。有时提得气上,忍得牢了,却又兴趣已过,便自软瘘,不能抽送,以此不能如意。”玄玄子道:“此事最难。在此地位,须是形交而神不交,方能守得牢固。然功夫未熟,一个主意要神不交,才付之无心,便自软瘘。所以初下手人必须借力于药。有不倒之药,然后可以行久御之术。有久御之功,然后可以收阴精之助。到得后来,收得精多,自然刚柔如意,不必用药了。若不先资药力,竟自讲究其法,便有些说时容易做时难,弄得不尴尬,落得损了元神。甄监生道:“药不过是春方,有害身子。”玄玄子道:“春方乃小家之术,岂是仙家所宜用?小可有炼成秘药,服之久久,便可骨节坚强,长生度世。若试用鼎器,阳道壮伟坚热,可以胶结不解,自能伸缩,女精立至,即夜度十女,金枪不倒。此乃至宝之丹,万金良药也。”甄监生道:“这个就要相求了。”

  xuán xuán zǐ biàn qù hú lú nèi qīng chū shí duō wán lái,dì yǔ zhēn jiàn shēng dào:" cǐ yào měi fú yī wán,rán wèi kě qīng yòng,hái yǒu jiě yào。nà jiě yào hé chéng,shàng shǎo yī wèi,xū zài míng rì yī tóng zhèi xiē yào liào mǎi qù。" zhēn jiàn shēng shōu shòu le wán yào,yòu yào xuán xuán zǐ cān zhuó nèi dān kǒu jué yì tóng zhī chù。xuán xuán zǐ dào:" cǐ xū wǎn jiān wò tà zhī shàng,cái zhǐ diǎn dé xué dào míng bái,chuán shòu dé zuò fǎ shǒu shì qīn qiè。" zhēn jiàn shēng dào:" zǒng shì míng rì yào qǐ zǎo dào dào kǒu jí shǎng qù mǎi yào,jīn yè xué shēng jiù tóng zài shū fáng zhōng yī chù sù le,jiǎng jiū biàn shì。" dāng xià fēn fù jiā rén:" zǎo qǐ zuò fàn,tiān wèi míng jiù yào qǐ shēn,tǎng huò shuì zháo le,fàn shú shí jiù lái jiào yī shēng。" jiā rén lǐng mìng yǐ qì。shì yè suì yǔ xuán xuán zǐ tóng sù shū fáng,jiǎng lùn fáng shì,chuán shòu kǒu jué。yuē mò yī gēng duō tiān,rán hòu shuì le。

 玄玄子便去葫芦内倾出十多丸来,递与甄监生道:“此药每服一丸,然未可轻用,还有解药。那解药合成,尚少一味,须在明日一同这些药料买去。”甄监生收受了丸药,又要玄玄子参酌内丹口诀异同之处。玄玄子道:“此须晚间卧榻之上,才指点得穴道明白,传授得做法手势亲切。”甄监生道:“总是明日要起早到道口集上去买药,今夜学生就同在书房中一处宿了,讲究便是。”当下分付家人:“早起做饭,天未明就要起身,倘或睡着了,饭熟时就来叫一声。”家人领命已讫。是夜遂与玄玄子同宿书房,讲论房事,传授口诀。约莫一更多天,然后睡了。

  dì èr rì tiān wèi míng,jiā rén men qǐ lái zuò fàn tíng dāng,lái jiào jiā zhǔ qǐ shēn。lián hū shù shēng,bù tīng dé zhēn jiàn shēng dā yìng,què jīng xǐng le xuán xuán zǐ。xuán xuán zǐ mó mó chuáng zi,bú jiàn zhǔ rén jiā。huí shuō dào:" lián yè yī tóng shuì de,wǒ shuì zháo le,bù zhī hé wǎng,jīn bù zài chuáng shàng le。" jiā rén men dào:" nà yǒu cǐ huà!" tuī mén jìn qù,bǎ huǒ yī zhào,zhī jiàn chuáng shàng lǐ biān xuán xuán zǐ shuì zháo,wài biān tuō xià lǐ yī yī jiàn,què bú jiàn jiā zhǔ。jǐn dào xiǎng shì yuán dào lǐ miàn shuì qù le。zǒu dào lǐ tou qiāo mén wèn shí,shuō dào zuó wǎn bù céng jìn lái。hé jiā jīng qǐ,xún dào shū fáng wài biān yí gè xiǎo shì zhī nèi,zhī jiàn zhēn jiàn shēng zhí tǐng tǐng mián yú dì shàng,kàn kàn kǒu bí shí,yǐ shì méi qì de le。dà jiā huāng zhāng qǐ lái dào:" zhè sǐ dé xī qí!" qí zi zhēn xī xián tīng dé,huāng máng zǒu lái,zǐ xì kàn shí,kǒu biān yǒu xuè liú chū。xī xián dào:" cǐ shì zhòng dú ér sǐ,bì shì fāng shì zhī gù。" xī xián píng rì jiàn fù qīn suǒ wéi,xīn zhōng bù fú qì,guài de shì fāng shì。bù kuāng fù qīn zhè yàng sǐ dé bù míng,bù hèn fāng shì hèn shuí?lǐng le jiā rén,yī tóu kū,yī tóu zǒu,gǎn jìn shū fáng zhōng jiū zhe xuán xuán zǐ,bù guǎn sān qī èr shí yī,quán tou jiǎo jiān qí shàng,xiān shì yī dùn féi dǎ。xuán xuán zǐ bù zhī yī xiē tóu nǎo,dǎ dé kǒu lǐ luàn jiào:" lǎo yé!xiàng gōng!qīn diē diē!qiě ráo gǒu mìng!yǒu huà zài shuō。" zhēn xī xián dào:" kuài hái wǒ fù qīn de xìng mìng lái!" xuán xuán zǐ huāng le dào:" lǎo xiàng gōng zěn de le?" jiā rén zǒu shàng lái,yí gè bā ná dǎ dé yīng shēng xiǎng,dào" zěn de le?zěn de le?nǐ nán dào bù zhī dào de,jiǎ piē qīng me?" yī bǎ zhuā lái,jiāng yī tiáo tiě liàn suǒ zhù zài zhēn jiàn shēng shī shǒu biān le,yī biān shōu shí hòu shì。

 第二日天未明,家人们起来做饭停当,来叫家主起身。连呼数声,不听得甄监生答应,却惊醒了玄玄子。玄玄子模模床子,不见主人家。回说道:“连夜一同睡的,我睡着了,不知何往,今不在床上了。”家人们道:“那有此话!”推门进去,把火一照,只见床上里边玄玄子睡着,外边脱下里衣一件,却不见家主。尽道想是原到里面睡去了。走到里头敲门问时,说道昨晚不曾进来。合家惊起,寻到书房外边一个小室之内,只见甄监生直挺挺眠于地上,看看口鼻时,已是没气的了。大家慌张起来道:“这死得希奇!”其子甄希贤听得,慌忙走来,仔细看时,口边有血流出。希贤道:“此是中毒而死,必是方士之故。”希贤平日见父亲所为,心中不伏气,怪的是方士。不匡父亲这样死得不明,不恨方士恨谁?领了家人,一头哭,一头走,赶进书房中揪着玄玄子,不管三七二十一,拳头脚尖齐上,先是一顿肥打。玄玄子不知一些头脑,打得口里乱叫:“老爷!相公!亲爹爹!且饶狗命!有话再说。”甄希贤道:“快还我父亲的性命来!”玄玄子慌了道:“老相公怎的了?”家人走上来,一个巴拿打得应声响,道“怎的了?怎的了?你难道不知道的,假撇清么?”一把抓来,将一条铁链锁住在甄监生尸首边了,一边收拾后事。

  dài tiān sè dà míng liǎo,xiě le yī zhuàng,sòng zhè xuán xuán zǐ dào xiàn jiān lái。zhī xiàn dāng táng wèn qí shí qíng,zhēn xī xián dào:" cǐ rén hōng xiǎo rén fù qīn liàn dān,wǎn jiān tóng sù,jiù bǎ dú yào yào sǐ le fù qīn。kǒu zhōng xiàn yǒu xuè liú,shì móu cái hài mìng de。" xuán xuán zǐ sù dào:" wǎn jiān tóng sù shì zhēn。zhǐ shì xiǎo de shuì zháo le,bù zhī jǐ shí zǒu le qǐ qù,yǐ hòu yòu bù zhī zěn me yàng sǐ le,qí shí yī xiē yě bù zhī qíng。" zhī xiàn dào:" hú shuō!" jì shì tóng sù,qǐ yǒu bù zhī qíng de?kuàng qiě nǐ měi zhèi xiē yóu fāng guāng gùn yǒu shèn me zuò bù chū lái!" xuán xuán zǐ dào:

 待天色大明了,写了一状,送这玄玄子到县间来。知县当堂问其实情,甄希贤道:“此人哄小人父亲炼丹,晚间同宿,就把毒药药死了父亲。口中现有血流,是谋财害命的。”玄玄子诉道:“晚间同宿是真。只是小的睡着了,不知几时走了起去,以后又不知怎么样死了,其实一些也不知情。”知县道:“胡说!”既是同宿,岂有不知情的?况且你每这些游方光棍有甚么做不出来!”玄玄子道:

 " xiǎo rén jiàn zhè gè jiàn shēng hǎo dào,dǎ diǎn hōng tā xiē dōng xī,qíng shì yǒu de zhì yú sǐ shì。qí shí bù zhī。zhī xiàn lěng xiào dào:" nǐ nán dào kěn zì jiā shuō shì zěn me yàng sǐ de bù chéng?zì rán shì lài de!" jiào zuǒ yòu:" jiāng jiā qiáng dào de tóu hào jiā gùn,bǎ zhè guāng gùn jiā jiāng qǐ lái!" kě lián nà xuán xuán: guǎn shén me xuán zhī yòu xuán,zhǐ kàn nǐ áo dé bù dé。yāo ā lì zhòng,zhè suàn zuò xǐ suǐ fá máo jiào hǎn shēng gāo,yòng bù zháo cún shén bì qì。kǒu zhōng bái xuě liú jiāng jǐn,gǔ dào huáng yá zhēng chū lái。

 “小人见这个监生好道,打点哄他些东西,情是有的;至于死事。其实不知。]知县冷笑道:“你难道肯自家说是怎么样死的不成?自然是赖的!”叫左右:“将夹强盗的头号夹棍,把这光棍夹将起来!”可怜那玄玄:管什么玄之又玄,只看你熬得不得。吆呵力重,这算做洗髓伐毛;叫喊声高,用不着存神闭气。口中白雪流将尽,谷道黄芽挣出来。

  dāng rì bǎ xuán xuán zǐ jiā dé yī fó chū shì,èr fú shēng tiān,yòu dǎ gōu yī èr bǎi láng tou。xuán xuán zǐ suī rán shì jiāng hú shàng yóu zuǐ gùn tú,què shì guàn hōng rén jiā hǎo jiǔ hǎo fàn chī le,jiào xiān shēngshī fù zūn jìng guò de。dào bù céng chī zhe zhè yàng kǔ chǔ,hǎo shēng áo bù dé。zhǐ de zhāo le dào: yòng yào dú sǐ,tú qǔ cái wù shì shí。" zhī xiàn jiào huà le gōng,wèn chéng sǐ zuì。bǎ lái shōu le dà jiān,dài dié chéng wén àn zài shēn shàng sī。xiāng lǐ rén wén zhī de duō shuō:" zhēn jiàn shēng zūn xìn fāng shì,què bèi fāng shì yào sǐ le。suī shì zhēn jiàn shēng mí ér bù wù,zì qǔ qí huò nèi xiē fāng shì zhè yàng méi tiān lǐ de,jīn guān fǔ míng bái,jiāng lái dǐ zuì,zhè cái wèi xiàn bào le。" qīn qī péng yǒu méi gè bù huān xǐ de。dào yú zhēn jiā jiā rén,píng rì duō shì hèn zhèi xiē fāng shì rù gǔ de,jīn jiàn jiā zhǔ rú cǐ sǐ le,hèn bù dēng shí yǎo tā yí kuài ròu,duàn sòng dé tā zài jiān lǐ wèn zuì,rén rén chēng kuài,bù zài huà xià。

 当日把玄玄子夹得一佛出世,二佛生天,又打勾一二百榔头。玄玄子虽然是江湖上油嘴棍徒,却是惯哄人家好酒好饭吃了,叫先生、师父尊敬过的。到不曾吃着这样苦楚,好生熬不得。只得招了道:+用药毒死,图取财物是实。”知县叫画了供,问成死罪。把来收了大监,待叠成文案再申上司。乡里人闻知的多说:“甄监生尊信方士,却被方士药死了。虽是甄监生迷而不悟,自取其祸;那些方士这样没天理的,今官府明白,将来抵罪,这才为现报了。”亲戚朋友没个不欢喜的。到于甄家家人,平日多是恨这些方士入骨的,今见家主如此死了,恨不登时咬他一块肉,断送得他在监里问罪,人人称快,不在话下。

  qǐ zhī tiān xià zì yǒu yuān qū de shì。yuán lái zhēn jiàn shēng èr qiè sì bì,wéi yǒu chūn huā shì tā xīn jìn chǒng ài de。zhōng rì zài guī mén zhī nèi,lún liú shì qǐn,cǎi zhàn qǔ lè。zhōng jiǔ rén duō ěr mù zhòng,jué de chūn huā xìng qù pō gāo,ài zhe tóng bàn qiè tīng,bù néng jìn qíng,yì sī yào yǔ tā sī xià zài nà li nòng yí gè fān tiān fù dì de kuài huó。shì yè kǒu shuō zài shū fáng zhōng xiē sù,qí shí àn dì lǐ yuē le chūn huā,wǎn jiān kāi chū lái,tóng dào cè biān xiǎo shì zhōng xíng shì,chūn huā yīng yǔn le。zhēn jiàn shēng xiān yǔ xuán xuán zǐ tóng sù,jiào dǎo shù fǎ,chuán shòu le yī gēng duō cì,xí xué dé shú。zhèng yào sī liang shì yòng,kàn jiàn xuán xuán zǐ shuì zháo,jí zǒu xià chuáng lái,pī le yī fú,qiāo qiāo chū lái。zǒu dào wài biān,qià hǎo chūn huā yě zài lǐ miàn zǒu chū lái。liǎng xiāng yù zhe,zhuāi zhuó shǒu,jìng dào cè biān xiǎo shì zhōng,yǒu yī bǎ píng rì zuò zhe yùn qì de chán yǐ zài nèi,jiào chūn huā tuō le xià yī,zuò hǎo zài shàng miàn le,zhēn jiàn shēng jiù wǔ nòng qǐ lái,jiē zhe fāng fǎ,jiǔ qiǎn yī shēn,nǐ hū wǒ xī,nòng gōu duō shí。nà chūn huā huā zhī yě sì yì bān de hòu shēng,xìng qù zhèng nóng,nòng dé hún shēn sū má。zuò chū qiān jiāo bǎi mèi,hēng hēng qīng qīng de shēng qì lái。shēn zi hǎo xiàng zhī zhū zuò wǎng yì bān,bǎ pì gǔ xiàng qián tū le yī tū。yòu tū yī tū liǎng zhǐ jiǎo yī shēn yī suō tà chē yě sì de bú zhù。jiān shēn zhī chù,jǐn bào zhù zhēn jiàn shēng,jiào shēng" wǒ de diē,kuài huó sǐ le!" zǎo yǐ yīn jīng zhí xiè。zhēn jiàn shēng kàn jiàn guāng jǐng,xìng dòng le,yě yǒu xiē hóu jí,rěn bú zhù,jí àn zhù shēn zi,bì zhe yī kǒu qì,jiāng wěi lǘ wǎng shàng yī qiào,rú rěn dà biàn yì bān,cái zǔ dé bù lái。nèi xiē qīng shuǐ yóu jīng,yě liú gè bú zhù。suī rán rěn zhù le,zhǐ hǎo zhàn zhe bù dòng,yǎng zài yīn hù lǐ miàn。yào zài chōu sòng,jiù chà bù duō diū chū lái。

 岂知天下自有冤屈的事。元来甄监生二妾四婢,惟有春花是他新近宠爱的。终日在闺门之内,轮流侍寝,采战取乐。终久人多耳目众,觉得春花兴趣颇高,碍着同伴窃听,不能尽情,意思要与他私下在那里弄一个翻天覆地的快活。是夜口说在书房中歇宿,其实暗地里约了春花,晚间开出来,同到侧边小室中行事,春花应允了。甄监生先与玄玄子同宿,教导术法,传授了一更多次,习学得熟。正要思量试用,看见玄玄子睡着,即走下床来,披了衣服,悄悄出来。走到外边,恰好春花也在里面走出来。两相遇着,拽着手,竟到侧边小室中,有一把平日坐着运气的禅椅在内,叫春花脱了下衣,坐好在上面了,甄监生就舞弄起来,接着方法,九浅一深,你呼我吸,弄勾多时。那春花花枝也似一般的后生,兴趣正浓,弄得浑身酥麻。做出千娇百媚,哼哼卿卿的声气来。身子好象蜘蛛做网一般,把屁股向前突了一突。又突一突;两只脚一伸一缩踏车也似的不住。间深之处,紧抱住甄监生,叫声“我的爹,快活死了!”早已阴精直泄。甄监生看见光景,兴动了,也有些喉急,忍不住,急按住身子,闭着一口气,将尾闾往上一翘,如忍大便一般,才阻得不来。那些清水游精,也流个不住。虽然忍住了,只好站着不动,养在阴户里面。要再抽送,就差不多丢出来。

  zhēn jiàn shēng jí le,měng xiǎng zhe:" rì jiān xuán xuán zǐ suǒ yǔ mì yào,qiě chī tā yī wán,bì shì nài jiǔ de。jiù zài xiù lǐ mó chū zhǐ bāo lái,qǔ yī wán,yòng tuò jīn yàn le xià qù。cái yàn dé xià,jiù jué yī gǔ rè qì jìng qū dān tián,yī shà shí,yáng wù zhèn dàng qǐ lái,qí rè rú huǒ,qí yìng rú tiě,háo wú qǐ chū yù xiè zhī yì le。fā qǐ hěn lái,jìn lì chōu sòng。chūn huā kuài huó yín shēng。zhēn jiàn shēng zhǐ jué tā de yīn hù zhǎi xiǎo le hǎo xiē。yuán lái de le yào lì,zì jǐ de ròu jù zhǎng dé huáng guā yě sì dà le。yòng shǒu mō mō,liǎng xià còu zhe ròu,méi xiē xiē fèng dì。zhēn jiàn shēng xiǎo de zhè yào yǒu xiē miào chù,yuè jiā lè yì,zhǐ shì yīn hù sāi mǎn,wēi jué chōu sòng jiān sè。què shì zhè yào guǒ rán líng miào,bù bì chōu sòng,lǐ tou ròu jù zì huì shēn suō。nòng dé chūn huā sǐ qù huó lái,yòu diū guò le yī fān。zhēn jiàn shēng kuī de yào lì,zhè fān nài dé zhù le。shéi zhī nà yáng wù dé le yīn jīng zhī zhù,yī fà rè yìng zhuàng wěi,bǎ yīn zhōng yín shuǐ hōng gān,liǎng xiāng xī láo,chě bá bù chū。

 甄监生极了,猛想着:“日间玄玄子所与秘药,且吃他一丸,必是耐久的。]就在袖里模出纸包来,取一丸,用唾津咽了下去。才咽得下,就觉一股热气竟趋丹田,一霎时,阳物振荡起来,其热如火,其硬如铁,毫无起初欲泄之意了。发起狠来,尽力抽送。春花快活淫声。甄监生只觉他的阴户窄小了好些。元来得了药力,自己的肉具涨得黄瓜也似大了。用手摸摸,两下凑着肉,没些些缝地。甄监生晓得这药有些妙处,越加乐意,只是阴户塞满,微觉抽送艰涩。却是这药果然灵妙,不必抽送,里头肉具自会伸缩。弄得春花死去活来,又丢过了一番。甄监生亏得药力,这番耐得住了。谁知那阳物得了阴精之助,一发热硬壮伟,把阴中淫水烘干,两相吸牢,扯拔不出。

  zhēn jiàn shēng xiǎng dào:" tā rì jiān yuán shuō hái yǒu jiě yào,bù céng hé chéng。fāng cái xìng jí tóu shàng,yī xià zǐ chī le。ér jīn zěn de yào lái jiě tā?" xīn shàng yī jí,biàn yǒu xiē kǒu kě qì chuǎn qǐ lái,duì chūn huā dào:" zěn de kǒu shuǐ lái chī chī biàn hǎo!" chūn huā dào:" fàng wǒ qù qǔ shuǐ lái yǔ nǐ chī。" zhēn jiàn shēng dài yào bá chū shí,què xiàng pí ròu zhān lián shēng le gēn de,lüè lüè chě dòng,liǎng xià jiào téng de liǎo bù dé!zhēn jiàn shēng dào:" bù hǎo!bù hǎo!dài wǒ gāo shēng jiào gè rén lái qǔ shuǐ bà。" chūn huā dào:" shì cǐ zhān lián de mú yàng,jiào gè rén lái kàn jiàn,hǎo bù xiū sǐ!" zhēn jiàn shēng dào:" zhè děng,rú hé néng gōu jiě kāi?" chūn huā dào:" nǐ diū liǎo bù dé?" zhēn jiàn shēng dào:" shuō dào shì。suī shì wǒ men nèi yǎng jiā bù kě qīng xiè,ér jīn nòng dào cǐ dì wèi,shuō bù dé le!" yīn ér yī yì yào xiè。shéi zhī zhè yàng gǔ guài,xiān qián bú yào tā zhù,què piān yào zuān jiāng chū lái ér jīn yào xiè le shí,què bèi yào lì sè zhù。luò de tóu hóng miàn rè,huǒ qì fǎn wàng shàng gōng。kǒu lǐ hēng dào:" huó huó de jí sǐ le wǒ!" yǎo dé yá chǐ gé gé jià xiǎng,dà hǎn yī shēng dào:" bà le wǒ le!" liǎng shǒu sā fàng,pū de wàng dì shàng dào le xià lái。

 甄监生想道:“他日间原说还有解药,不曾合成。方才性急头上,一下子吃了。而今怎得药来解他?”心上一急,便有些口渴气喘起来,对春花道:“怎得口水来吃吃便好!”春花道:“放我去取水来与你吃。”甄监生待要拔出时,却象皮肉粘连生了根的,略略扯动,两下叫疼的了不得!甄监生道:“不好!不好!待我高声叫个人来取水罢。”春花道:“似此粘连的模样,叫个人来看见,好不羞死!”甄监生道:“这等,如何能勾解开?”春花道:“你丢了不得?”甄监生道:“说到是。虽是我们内养家不可轻泄,而今弄到此地位,说不得了!”因而一意要泄。谁知这样古怪,先前不要他住,却偏要钻将出来;而今要泄了时,却被药力涩住。落得头红面热,火气反望上攻。口里哼道:“活活的急死了我!”咬得牙齿格格价响,大喊一声道:“罢了我了!”两手撒放,扑的望地上倒了下来。

  chūn huā zhǐ jué yīn hù shì dé shēng téng,qiě xǐ yǐ tuō chū le,lián máng fàng le shuāng jiǎo,zhàn qǐ shēn lái dào:" zhè shì zěn de shuō?" qù fú fú zhēn jiàn shēng shí,shēng xī jù wú,sì zhī tǐng zhí,dàn shēn shàng hái shì rè de,jiào wèn bù yīng le。chūn huā huāng le shǒu jiǎo,dào:" zhè shì lì hài。ruò shēng zhāng qǐ lái,bú yào shuō xiū rén,wǒ zhè zuì guò xū táo bù qù。zǒng shì yè lǐ méi rén zhī dào,mán tā niáng bà!" qiě bù guǎn jiā zhǔ sǐ huó,qīng qīng de tuō le shēn zi,wàng zì jǐ wò fáng lǐ zhǐ yī liū,liū jìn qù shuì le,bìng méi yí ge rén zhī jué。dào de tiān míng,hé jiā rén nà chá yè lái xì zhàng?què bǎ yí gè shèn me xuán xuán zǐ dǐng le gāng,yǐ xiāo píng shí è qì,zài bù shuō tā yuān wǎng de le。zhǐ yǒu chūn huā dù lǐ míng bái,huái zhe guǐ tāi,bù gǎn zé shēng,yǎn pàn pàn biàn zuò zhè gè xuán xuán zǐ huǐ qì bù zháo yě bà。

 春花只觉阴户螫得生疼,且喜已脱出了,连忙放了双脚,站起身来道:“这是怎的说?”去扶扶甄监生时,声息俱无,四肢挺直,但身上还是热的,叫问不应了。春花慌了手脚,道:“这事利害。若声张起来,不要说羞人,我这罪过须逃不去。总是夜里没人知道,瞒他娘罢!”且不管家主死活,轻轻的脱了身子,望自己卧房里只一溜,溜进去睡了,并没一个人知觉。到得天明,合家人那查夜来细帐?却把一个甚么玄玄子顶了缸,以消平时恶气,再不说他冤枉的了。只有春花肚里明白,怀着鬼胎,不敢则声,眼盼盼便做这个玄玄子悔气不着也罢。

  kàn guān,nǐ dào zhèi xiē fāng shì gù rán kě hèn,què shì cǐ yī jiàn shì shì zhēn jiàn shēng zì jiā wù yòng qí yào,bù zhī xiè fǎ,yǐ zhì yào fā shēn sǐ,bìng fēi fāng shì xià shǒu gù shā de。kuàng qiě píng shí tí le guànzhe le dào ér de,yòu bié shì yī huǒ,yǔ jīn rì zhè gè fāng shì méi xiāng gān。zhǐ wèi zhè yí lù de rén,zhòng è suǒ guī,guān dǎ jiàn zài,zhèng suǒ wèi zhāng gōng chī jiǔ lǐ gōng zuì,yòu dào shì ná zhe huáng niú biàn dāng mǎ。yòu shì gè wú gēn dì de,méi gè qīn qī péng yǒu yǔ tā biàn sù yī zhǐ zhuàng cí,huó huó de dǐng zuì bà le。què shì tiān lǐ nán mèi,yuán bú shì tā móu hài de,bì jìng shì jiǔ biàn bái chū lái。zhè fàng zhe zuò hòu huà。

 看官,你道这些方士固然可恨,却是此一件事是甄监生自家误用其药,不知解法,以致药发身死,并非方士下手故杀的。况且平时提了罐、着了道儿的,又别是一伙,与今日这个方士没相干。只为这一路的人,众恶所归,官打见在,正所谓张公吃酒李公醉,又道是拿着黄牛便当马。又是个无根蒂的,没个亲戚朋友与他辨诉一纸状词,活活的顶罪罢了。却是天理难昧,元不是他谋害的,毕竟事久辨白出来。这放着做后话。

  qiě shuō zhēn xī xián zì cóng bǎ xuán xuán zǐ sòng zài jiān lǐ le,guī jiā lái chéng le xiào fú。bǎ fù qīn suǒ zuò suǒ wéi jǐn gēng biàn guò lái。jiāng yào lúdān zào zhī lèi dǎ dé fěn suì,yī yì zuò rén jiā。xiān yào mài qù zhèi xiē zuò dǐng qì de shǐ nǚ,qí shí yǒu tóng lǐ rén lǐ zōng rén,shì gè fù jiā zǐ dì,xīn duàn le xián,wén de zhēn jiā shǐ nǚ duō yǒu biāo zhì de,bù xī zhòng jià,lái qiú yī kàn。xī xián jiào jiāng chū lái kàn shí,tóu yī míng jiù diǎn zhōng le chūn huā,yòng diào le liù shí duō liǎng yín zi,tǎo le jiā qù。zōng rén míng xiǎo de chūn huā bú shì nǚ shēn,què róng mào chū zhòng,fēng qíng dòng rén,liǎng xià duō shì shào nián,nǐ tān wǒ ài,shèn shì guò de chóu móu。chūn huā xīn xìng piāo yì,hǎo chī jǐ bēi jiǔ,yǒu le jiǔ,qí xìng yù gāo,yě shì zhēn jiā jiā lǐ cāo liàn guò,shì néng zhēng guàn zhàn de shǒu duàn。zōng rén ròu má tóu lǐ gāo xìng shí jié,wèn tā zhēn jiā zhèi xiē cǎi zhàn guāng jǐng。chūn huā bù shí fēn kěn shuō,zhí děng yǒu le jiǔ,cái lüè lüè shuō xiē chū lái。

 且说甄希贤自从把玄玄子送在监里了,归家来成了孝服。把父亲所作所为尽更变过来。将药炉、丹灶之类打得粉碎,一意做人家。先要卖去这些做鼎器的使女,其时有同里人李宗仁,是个富家子弟,新断了弦,闻得甄家使女多有标致的,不惜重价,来求一看。希贤叫将出来看时,头一名就点中了春花,用掉了六十多两银子,讨了家去。宗仁明晓得春花不是女身,却容貌出众,风情动人,两下多是少年,你贪我爱,甚是过得绸缪。春花心性飘逸,好吃几杯酒,有了酒,其兴愈高,也是甄家家里操炼过,是能征惯战的手段。宗仁肉麻头里高兴时节,问他甄家这些采战光景。春花不十分肯说,直等有了酒,才略略说些出来。

  zōng rén yī rì yǒu qīn juàn jiā sòng dé yī xiǎo tán měi jiǔ,fū qī liǎng gè jiāng lái duì zhuó。zōng rén bǎ chūn huā quàn dé bàn zuì,liǎng gè shàng chuáng,chéng zhe jiǔ xìng gàn qǐ shì lái。jiù biàn wèn zhēn jiā zuò zuò,chūn huā yě xié kàn shuāng yǎn dào:" tā jiā dòng bù dòng chī le yào zuò shì,hǎo bù shuǎng lì shā rén!zhǐ yǒu yī rì zhèng nòng dé jí kuài huó,kě xī jiù shōu chǎng le。zōng rén dào:" zěn de jiù shōu chǎng le?" chūn huā dào:" rén dōu nòng shā le,bù shōu chǎng zěn de?" zōng rén dào:

 宗仁一日有亲眷家送得一小坛美酒,夫妻两个将来对酌。宗仁把春花劝得半醉,两个上床,乘着酒兴干起事来。就便问甄家做作,春花也斜看双眼道:“他家动不动吃了药做事,好不爽利煞人!只有一日正弄得极快活,可惜就收场了。]宗仁道:“怎的就收场了?”春花道:“人都弄杀了,不收场怎的?”宗仁道:

 " wǒ zhèng jiàn shuō zhēn jiàn shēng bèi fāng shì yào sǐ le de。" chūn huā dào:" nà lǐ shì fāng shì yào sǐ?zhè shì yī zhuāng yuān qū shì。qí shí zhǐ shì chī le tā de yào,bù jiě dé,zì nòng sǐ le。" zōng rén dào:" zěn shēng bù jiě dé nòng sǐ le?" chūn huā què bǎ qián rì wǎn jiān de shì,shì zhǎng shì duǎn,bèi xì shuō le yī biàn。zōng rén dào:" zhè děng shuō qǐ lái,nǐ dāng shí què bù gāi mán zhe,jí jí jiào qǐ rén lái,huò zhě hái kě yǒu jiù。" chūn huā dào:" wǒ cǐ shí huāng le,zhǐ guǎn zhe zì jǐ shēn zi gān jìng,duǒ dé guò biàn bà le,nà lǐ hái guǎn tā sǐ huó?" zōng rén dào:" zhè děng,nǐ yě shì gè méi qíng de。" chūn huā dào:" ruò jiù huó le,jīn rì yě méi nǐ de fēn le。" liǎng gè yī qí xiào jiāng qǐ lái。suī rán shì yī fān qǔ xiào shuō huà,zì cǐ zōng rén xīn lǐ bì jìng yǒu xiē xián bǐ chūn huā,bù zú tā de yì

 “我正见说甄监生被方士药死了的。”春花道:“那里是方士药死?这是一桩冤屈事。其实只是吃了他的药,不解得,自弄死了。”宗仁道:“怎生不解得弄死了?”春花却把前日晚间的事,是长是短,备细说了一遍。宗仁道:“这等说起来,你当时却不该瞒着,急急叫起人来,或者还可有救。”春花道:“我此时慌了,只管着自己身子干净,躲得过便罢了,那里还管他死活?”宗仁道:“这等,你也是个没情的。”春花道:“若救活了,今日也没你的分了。”两个一齐笑将起来。虽然是一番取笑说话,自此宗仁心里毕竟有些嫌鄙春花,不足他的意

  kàn guān tīng shuō,dà fán rén qíng,zhuān yǒu yī jiàn gǔ guài: xīn lǐ rè luò shí jié,biàn yǒu xiē quē shī zhī chù,zhǐ guǎn kàn chū hǎo lái lüè yǒu xiē bù xiàng yì qǐ tóu,suí nǐ fèng chéng tā,duō shì kě xián de,bìng nà píng rì jiàn de hǎo chù yě yào jiǎn xiāng chū bù hǎo lái,zhè duō shì yuán fǎ zài lǐ tou。yǒu yì zhī xiǎo cí ér dān shuō nà yuán fǎ jǐn le de:

 看官听说,大凡人情,专有一件古怪:心里热落时节,便有些缺失之处,只管看出好来;略有些不象意起头,随你奉承他,多是可嫌的,并那平日见的好处也要拣相出不好来,这多是缘法在里头。有一只小词儿单说那缘法尽了的:

  yuán fǎ ér jǐn le,zhū bān de gǎi biàn。yuán fǎ ér jǐn le,yāo hǎo yě zài nán。yuán fǎ ér jǐn le,ēn chéng yuàn,yuán fǎ ér ruò jǐn le,hǎo yán dāng è yán。yuán fǎ ér jǐn le yě,dòng bù dòng biàn le liǎn!

 缘法儿尽了,诸般的改变。缘法儿尽了,要好也再难。缘法儿尽了,恩成怨,缘法儿若尽了,好言当恶言。缘法儿尽了也,动不动变了脸!

  jīn rì shuō qǐ lái,yě shì chūn huā yuán fǎ jiāng jǐn,bù gāi chèn jiǔ xìng bǎ zhèi xiē huà bǐng yī pán tuō le chū lái。nán zǐ hàn xīn cháng,jiàn shuō le xǔ duō yòng yào yín zhàn zhī shì,xiān zì yǒu xiē niǎn suān bù nài fán,jué de shí fēn qīng jiàn。yòu jiān shuō dào nòng sǐ le zài dì shàng,bù guǎn hǎo dǎi,qiě zì duǒ guò,shì gè wú qíng bù xiǎo shì de nǚ zǐ,xīn lǐ dàn bó le hǎo xiē。zhāo mù qíng yì,jiàn jiàn bù tóu。chūn huā kàn de guāng jǐng chū lái,xīn lǐ lǎo dà ào huǐ。zhèng shì yī yán jì chū,sì mǎ nán zhuī。cǐ shí biàn bǎ shé tou jiǎn le xià lái,zuǐ chún fèng le lǒng qù,yě méi yī háo yòng chǔ。sī liang yī zhuǎn,biàn zì chuí xiōng diē zú,shí kè bù ān。

 今日说起来,也是春花缘法将尽,不该趁酒兴把这些话柄一盘托了出来。男子汉心肠,见说了许多用药淫战之事,先自有些捻酸不耐烦,觉得十分轻贱。又兼说道弄死了在地上,不管好歹,且自躲过,是个无情不晓事的女子,心里淡薄了好些。朝暮情意,渐渐不投。春花看得光景出来,心里老大懊悔。正是一言既出,驷马难追。此时便把舌头剪了下来,嘴唇缝了拢去,也没一毫用处。思量一转,便自捶胸跌足,时刻不安。

  yě shì hé dāng yǒu shì。yī rì,gōng pó chù yǒu shèn me bù hé yì,mà le tā:" nòng sǐ hàn zi de jiàn yín fù!" chūn huā tīng jiàn,qià qià dào zhe xīn zhōng zhī shì,yòu qì nǎo,yòu ào wǔ。méi yuàn chàng chù,fù rén duǎn jiàn,zǒu dào fáng zhōng,yī suǒ diào qǐ。wú rén fáng bèi de,nà gè lái jiù jiě?bù shàng yī ge shí chén,zǎo yǐ wū hū āi zāi!

 也是合当有事。一日,公婆处有甚么不合意,骂了他:“弄死汉子的贱淫妇!”春花听见,恰恰道着心中之事,又气恼,又懊侮。没怨怅处,妇人短见,走到房中,一索吊起。无人防备的,那个来救解?不上一个时辰,早已呜呼哀哉!

  zhī yuán shēn fèn yán nián yào,yī fú céng jīng sòng zhǔ zhōng。

 只缘身分延年药,一服曾经送主终。

  jīn rì tóu huán dài tiān yì,shuāng shuāng cǎi zhàn yè tái zhōng。

 今日投缳殆天意,双双采战夜台中。

  què shuō chūn huā hán xiū zì yì ér sǐ。guò le hǎo yī huì,lǐ zōng rén cái zài wài xiāng zǒu dào fáng zhōng。hū jiàn le zhè jiàn dǎ qiū qiān de wù shì,chī le yī jīng,huāng máng jiě fàng xià lái,zǎo yǐ qì jué de le。zōng rén yě yǒu xiē bù rěn,kū jiāng qǐ lái。fù mǔ tīng dé,jí zǒu lái kàn shí,zhǐ jiào dé kǔ。lǎo gōng pó liǎng gè hù xiāng mán yuàn dào:" bù hé mà le tā jǐ jù,shuí xiǎo de zhè yàng xīn xìng,jiù zuò duǎn jiàn de shì!" zōng rén míng zhī dào shì tā zì huái xiū kuì zhī gù,bù hǎo shuō jiāng chū lái。lín lǐ dì fāng wén zhī liǎo lái wèn de,zhǐ hán hu huí tā dào:" qī zǐ bù xiào,huǐ mà le gōng pó,jù zuì ér sǐ。" xìng xǐ chūn huā shì zhēn jiā yuǎn fāng tǎo lái de,méi yǒu qīn qī,wú rén shēng duān gào zhí rén mìng。què zì yǒu zhè huǒ dì fāng rén děng yào bào zhī guān fǔ,tóu dì jié zhuàng,xiāng yàn shī shāng,xǔ duō tào shù。zōng rén yě bèi chán dé yí gè bù nài fán,fèi diào le hǎo xiē pán fèi,cái dé tíng tuǒ。yě suàn shì dà huǐ qì。

 却说春花含羞自缢而死。过了好一会,李宗仁才在外厢走到房中。忽见了这件打秋千的物事,吃了一惊,慌忙解放下来,早已气绝的了。宗仁也有些不忍,哭将起来。父母听得,急走来看时,只叫得苦。老公婆两个互相埋怨道:“不合骂了他几句,谁晓得这样心性,就做短见的事!”宗仁明知道是他自怀羞愧之故,不好说将出来。邻里地方闻知了来问的,只含糊回他道:“妻子不孝,毁骂了公婆,俱罪而死。”幸喜春花是甄家远方讨来的,没有亲戚,无人生端告执人命。却自有这伙地方人等要报知官府,投递结状,相验尸伤,许多套数。宗仁也被缠得一个不耐烦,费掉了好些盘费,才得停妥。也算是大悔气。

  chūn huā jì sǐ,zhēn jiàn shēng jiā lǐ de shì yuè wú duì zhèng。zhè fāng shì xuán xuán zǐ yǒng wú chū tóu rì zi le。shéi zhī tiān lǐ suǒ yī,shì dào qí jiān,zì yǒu jī huì chū lái。qí shí shān dōng xún àn shì líng bǎo xǔ xiāng yì gōng,àn jiān cáo zhōu,huì shěn zhòng qiú。kàn jiàn le xuán xuán zǐ zhè zōng àn juàn,xīn lǐ yí dào:" cǐ bèi bù liáng,yòng yào dú rén,gù rán yǒu zhè děng shì,zhǐ shì rén jì sǐ le,wèi hé bù zǒu?" cì zǎo tí wèn zhè shì。xiān jiào wèn zhēn xī xián,xī xián bǎ fù qīn wǎng sǐ zhī zhuàng shuō le yī biàn。xǔ gōng dào:" rǔ fù jì yǔ tā tóng sù,bèi tā dú le,xiǎng jiù sǐ zài nà fáng lǐ de le。" xī xián dào:" sǐ zài wài biān xiǎo shì zhī zhōng。" xǔ gōng dào" wèi hé yòu zài wài biān?" xī xián dào:" xiǎng shì yào fā le,dāng bù dé,luàn zǒu chū lái xún rén,yī shí diē dǎo le de。" xǔ gōng dào:" zhè děng,nà fāng shì hé bù táo le qù?" xī xián dào:" bǐ shí hé jiā jīng qǐ,dēng shí ná zhù,suǒ yǐ bù dé táo qù。xǔ gōng dào:" sǐ le jǐ shí,nǐ jiā cái zhī dào?" xī xián dào:" yuē le tiān zǎo tóng qù mǎi yào,yīn jiā rén jiào hū bù yīng,bú jiàn zōng jī,qián hòu zhǎo xún,cái kàn jiàn sǐ le de。" xǔ gōng dào:" zhè děng,tā yào zǒu shí,yě qù jiǔ le。tā zhāo shàng shuō móu cái hài mìng,móu le nǐ jiā duō shǎo cái?ér jīn zài nà li?" xī xián dào: zhǐ shì xiē mǎi yào zhī běn,shí fēn bù duō。hái zài fù qīn shēn biān,bù céng ná dé qù。" xǔ gōng dào:" zhè děng,tā dú sǐ nǐ fù qīn hé yòng?" xī xián dào:" zhèng shì bù zhī wèi hé zhè děng dú hài。"

 春花既死,甄监生家里的事越无对证。这方士玄玄子永无出头日子了。谁知天理所衣,事到其间,自有机会出来。其时山东巡按是灵宝许襄毅公,按监曹州,会审重囚。看见了玄玄子这宗案卷,心里疑道:“此辈不良,用药毒人,固然有这等事,只是人既死了,为何不走?”次早提问这事。先叫问甄希贤,希贤把父亲枉死之状说了一遍。许公道:“汝父既与他同宿,被他毒了,想就死在那房里的了。”希贤道:“死在外边小室之中。”许公道“为何又在外边?”希贤道:“想是药发了,当不得,乱走出来寻人,一时跌倒了的。”许公道:“这等,那方士何不逃了去?”希贤道:“彼时合家惊起,登时拿住,所以不得逃去。]许公道:“死了几时,你家才知道?”希贤道:“约了天早同去买药,因家人叫呼不应,不见踪迹,前后找寻,才看见死了的。”许公道:“这等,他要走时,也去久了。他招上说谋财害命,谋了你家多少财?而今在那里?”希贤道:+止是些买药之本,十分不多。还在父亲身边,不曾拿得去。”许公道:“这等,他毒死你父亲何用?”希贤道:“正是不知为何这等毒害。”

  xǔ gōng jiù jiào xuán xuán zǐ qǐ lái,xiān bǎ qì pāi yī qiāo dào:" nǐ zhè huǒ rén sǐ yǒu yú gū!nǐ yào sǐ zhēn tíng zhào,dài yào zěn de?" xuán xuán zǐ dào:" tíng zhào yào xiǎo rén yǔ tā liàn wài dān,dǎ diǎn hōng tā xiē yín zi,zhè xīn cháng shì yǒu de。qí shí yào yě wèi zēng mǎi,zhèng yào tóng qù mǎi le,cái nòng gǎn tóu,xiǎo rén wéi hé xiān yào sǐ tā?qián rì áo xíng bù guò,zhǐ de qū zhāo le。" xǔ gōng dào:" yǔ nǐ tóng sù,shì zhēn de me?" xuán xuán zǐ dào: xiān zài yī chuáng shàng sù de,hòu lái shuì zháo le,bù zhī jǐ shí zǒu le qù。xiǎo rén shuì mèng zhī zhōng,zhī jiàn xǔ duō jiā rén dǎ jiāng jìn lái,ná xiǎo rén qù cháng mìng,xiǎo rén fāng zhī zhǔ rén sǐ le,qí shí yī xiē qíng yě bù xiǎo de。" xǔ gōng dào:

 许公就叫玄玄子起来,先把气拍一敲道:“你这伙人死有余辜!你药死甄廷诏,待要怎的?”玄玄子道:“廷诏要小人与他炼外丹,打点哄他些银子,这心肠是有的。其实药也未曾买,正要同去买了,才弄赶头,小人为何先药死他?前日熬刑不过,只得屈招了。”许公道:“与你同宿,是真的么?”玄玄子道:+先在一床上宿的,后来睡着了,不知几时走了去。小人睡梦之中,只见许多家人打将进来,拿小人去偿命,小人方知主人死了,其实一些情也不晓得。”许公道:

 " wéi shèn me yǔ nǐ tóng sù?" xuán xuán zǐ dào:" yào xiǎo rén chuán nèi shì gōng fū。xiǎo rén chuán le tā xiē kǒu jué,yòu yǔ le tā xiē wán yào,xiǎo rén zì shuì le。" xǔ gōng dào:" wán yào shì hé yòng de?" xuán xuán zǐ dào:" shì fáng zhōng mì xì zhī yào。" xǔ gōng diǎn tóu dào:" shì le,shì le。" yòu jiào zhēn xī xián wèn dào:" nǐ fù qīn fáng zhōng yǒu jǐ rén?" xī xián dào:" yǒu èr qiè sì nǚ。" xǔ gōng dào:" jì yǒu èr qiè,yān yòng sì nǚ?" xī xián dào:" fù qīn hǎo dào,yòng wèi dǐng qì。" xǔ gōng dào:" liù rén zhī zhōng,shuí wèi zuì ài?" xī xián dào:" èr qiè yǐ yǒu nián jì,sì nǚ lún shì,chūn huā zuì ài。" xǔ gōng dào:" chūn huā zài fǒu?" xī xián dào: yǐ jià chū qù le。" xǔ gōng dào:" jià zài nà li?kuài huàn jiāng lái!" xī xián dào:" jìn rì sǐ le。" xǔ gōng dào:" zěn yàng sǐ le?" xī xián dào:" wén shì zì yì sǐ de。" xǔ gōng hā hā dà xiào dào:" jí shì yī zhuāng shì yí gè qíng yě!qí fū shì hé míng xìng?" xī xián dào:" shì lǐ zōng rén。"

 “为甚么与你同宿?”玄玄子道:“要小人传内事功夫。小人传了他些口诀,又与了他些丸药,小人自睡了。”许公道:“丸药是何用的?”玄玄子道:“是房中秘戏之药。”许公点头道:“是了,是了。”又叫甄希贤问道:“你父亲房中有几人?”希贤道:“有二妾四女。”许公道:“既有二妾,焉用四女?”希贤道:“父亲好道,用为鼎器。”许公道:“六人之中,谁为最爱?”希贤道:“二妾已有年纪,四女轮侍,春花最爱。”许公道:“春花在否?”希贤道:+已嫁出去了。”许公道:“嫁在那里?快唤将来!”希贤道:“近日死了。”许公道:“怎样死了?”希贤道:“闻是自缢死的。”许公哈哈大笑道:“即是一桩事一个情也!其夫是何名姓?”希贤道:“是李宗仁。”

  xǔ gōng jiù chè le yī qiān,chà gè zào lì qù,bù yī shí jū jiāng lǐ zōng rén lái。xǔ gōng wèn dào:" nǐ qī zǐ wèi hé yì sǐ de?" zōng rén kē tóu dào:" shì bù xiào gōng gū,jù zuì ér sǐ。" xǔ gōng gù yì zuò sè dào: fēn míng shì nǐ zhì sǐ le tā,hái yào hú shuō!" zōng rén huāng le dào:" qī zǐ yǔ xiǎo rén cóng lái hǎo de,bìng wú shuō huà。dì fāng lín lǐ jiàn yǒu gàn jié zài guān。wěi shì bù xiào xiǎo rén de fù mǔ,fù mǔ yào shēng shuō,zì zhī bú shì,yì sǐ le de。" xǔ gōng dào:" nǐ qiě shuō tā rú hé bù xiào?" zōng rén yī shí shuō bu chū lái,zhǐ shì zhī wú dào:" huǐ mà gōng gū。" xǔ gōng dào:" hú shuō!jì gǎn huǐ mà,shì gè fàng pō de fù rén le,yǒu shèn jù pà,jiù kěn zì sǐ?" zhǐ zhe zōng rén dào:" zhè bú shì tā jù pà,hái shì nǐ de jù pà。" zōng rén dào:" xiǎo rén yǒu shèn jù pà?" xǔ gōng dào:" nǐ jù pà zhēn jiā chǒu shì zhāng lòu chū lái,xiāng lǐ jiān bù hǎo tīng,gù cǐ bǎ bù xiào jù zuì zhī shuō zhī wú guò le,kě shì me?" zōng rén jiàn xǔ gōng dào zhe zhēn qíng,bǎ gè liǎn zhàng hóng le,kāi bù dé kǒu。xǔ gōng dào:" nǐ ruò shí shuō,wǒ bù dǎ nǐ ruò yǒu yǐn nì,bì yào wèn nǐ cháng mìng。" zōng rén huāng le,zhǐ de shí shí bǎ qī zǐ chūn huā chī jiǔ zuì le,shuō chū zhēn qíng,zhēn jiàn shēng rú hé xiāng yuē,rú hé cǎi zhàn,rú hé chī le yào bù jiě dé,yī kǒu qì sǐ le de huà,bèi xì shù le yī biàn,dào:" zì cǐ yǐ hòu,xīn lǐ xián tā,wěi shí méi yǒu hǎo qì xiāng dài。qī zǐ zì jué shī yán,huǐ hèn zì yì,cǐ shì zhēn qíng。yīn pà xiāng qīn chǐ xiào,suǒ yǐ zhǐ shuō yīn mà gōng gū,jù pà ér sǐ。jīn lǎo yé suǒ yán fēn míng rú jiàn,xiǎo rén bù gǎn yǐn mán yī jù。zhǐ wàng lǎo yé chāo shēng。xǔ gōng dào:" jì shí shuō le,nǐ yuán wú zuì,wǒ bù zuì nǐ。" yī miàn lù le kǒu cí。

 许公就掣了一签,差个皂隶去,不一时拘将李宗仁来。许公问道:“你妻子为何缢死的?”宗仁磕头道:“是不孝公姑,俱罪而死。”许公故意作色道:+分明是你致死了他,还要胡说!”宗仁慌了道:“妻子与小人从来好的,并无说话。地方邻里见有干结在官。委是不孝小人的父母,父母要声说,自知不是,缢死了的。”许公道:“你且说他如何不孝?”宗仁一时说不出来,只是支吾道:“毁骂公姑。”许公道:“胡说!既敢毁骂,是个放泼的妇人了,有甚惧怕,就肯自死?”指着宗仁道:“这不是他惧怕,还是你的惧怕。”宗仁道:“小人有甚惧怕?”许公道:“你惧怕甄家丑事彰露出来,乡里间不好听,故此把不孝惧罪之说支吾过了,可是么?”宗仁见许公道着真情,把个脸涨红了,开不得口。许公道:“你若实说,我不打你;若有隐匿,必要问你偿命。”宗仁慌了,只得实实把妻子春花吃酒醉了,说出真情,甄监生如何相约,如何采战,如何吃了药不解得,一口气死了的话,备细述了一遍,道:“自此以后,心里嫌他,委实没有好气相待。妻子自觉失言,悔恨自缢,此是真情。因怕乡亲耻笑,所以只说因骂公姑,惧怕而死。今老爷所言分明如见,小人不敢隐瞒一句。只望老爷超生。]许公道:“既实说了,你原无罪,我不罪你。”一面录了口词。

  jiù jiào xuán xuán zǐ lái dào:" wǒ xiǎo de zhēn tíng zhào zhī sǐ yǔ nǐ wú gān。zhǐ shì nǐ yào rú cǐ wù shì,rú hé qīng zì yú rén?" xuán xuán zǐ dào:" xiǎo rén zhī yào,yuán yòng xiè fǎ。jīn zhēn tíng zhào zì jiā wàng yòng,sàng le xìng mìng,fēi xiǎo rén zhī zuì yě。" xǔ gōng dào:" què yě wù rén bù qiǎn。" tí bǐ xiě dào:" shěn dé zhēn tíng zhào wù yòng yào ér sǐ yú yín,chūn huā bì zuì xiè shì ér sǐ yú huǐ。jiē zì yí yī qī,wú kě wèi dǐ,liǎng sǐ xiāng cháng zú yǐ。xuán xuán zǐ cái wèi jiāo shè,hé jù shēng móu?sǐ shàng shēn liú,bì fēi dú hài。dàn yín yào wù rén,zuì yì nán miǎn。zhēn xī xián tòng fù zhí mìng,gào bù wéi wū。lǐ zōng rén wú xīn sàng qī,qíng gèng kě mǐn。jù miǎn nǐ shì fàng。" dāng xià jiāng xuán xuán zǐ dǎ le niàn bǎn,yǐn yōng yī shā rén zhī lǜ,wèn tā zhàng yī bǎi,zhú chū jìng yā huí yuán jí。yòu xíng wén shān dōng liù fǔ: fán jūn mín zhī jiā gǎn yǒu tīng xìn shù shìdào rén xié shuō cǎi qǔ liàn dān zhě,yī tǐ wèn zuì。fā fàng le bì。

 就叫玄玄子来道:“我晓得甄廷诏之死与你无干。只是你药如此误事,如何轻自与人?”玄玄子道:“小人之药,原用解法。今甄廷诏自家妄用,丧了性命,非小人之罪也。”许公道:“却也误人不浅。”提笔写道:“审得甄廷诏误用药而死于淫,春花婢醉泄事而死于悔。皆自贻伊戚,无可为抵,两死相偿足矣。玄玄子财未交涉,何遽生谋?死尚身留,必非毒害。但淫药误人,罪亦难免。甄希贤痛父执命,告不为诬。李宗仁无心丧妻,情更可悯。俱免拟释放。”当下将玄玄子打了廿板,引庸医杀人之律,问他杖一百,逐出境押回原藉。又行文山东六府:凡军民之家敢有听信术士、道人邪说采取炼丹者,一体问罪。发放了毕。

  zhēn xī xián huí qù yǔ hé jiā shuō le,cái xiǎo de dāng rì zhēn jiàn shēng sǐ de yuán gù què yīn chūn huā,chūn huā yòu wèi cǐ yì sǐ,shēn wèi hài yì。jǐn dào:" suī bù gàn zhè gè fāng shì de shì,què yě shì píng rì wù xìn cǐ bèi,zhì yǒu cǐ huò yě。" liù fǔ zhī rén jiàn chá yuàn xíng jiāng wén shū lái,zhāng guà gào shì,sān sān liǎng liǎng jǐn chuán shuō zhēn jiā zhè shì,nǎi chá yuàn míng duàn,yǐ wéi xīn wén。hǎo xiē hǎo cǐ dào de,yě bù gǎn wàng zuò le。zhēn zú wèi hǎo nèi wài dān shì zhě zhī jiàn:

 甄希贤回去与合家说了,才晓得当日甄监生死的缘故却因春花,春花又为此缢死,深为骇异。尽道:“虽不干这个方士的事,却也是平日误信此辈,致有此祸也。”六府之人见察院行将文书来,张挂告示,三三两两尽传说甄家这事,乃察院明断,以为新闻。好些好此道的,也不敢妄做了。真足为好内外丹事者之鉴:

  cóng lái nèi wài yǒu dān shù,bú shì tān cái yǔ hào sè。

 从来内外有丹术,不是贪财与好色。

  wài dān yuán zài guǎng shī jì,nèi dān què yòng diào hū xī。

 外丹原在广施济,内丹却用调呼吸。

  ér jīn shāo gǒng yào chéng jiā,cǎi zhàn wú fēi tú jiù jí。

 而今烧汞要成家,采战无非图救急。

  zòng yǒu shén xiān lèi jié xiū,bù jí yōng liú yǎn qián lì。

 纵有神仙累劫修,不及庸流眼前力。

  yī pén huǒ nèi liàn néng chéng,liǎng piàn pí zhōng chōu dé chū。

 一盆火内练能成,两片皮中抽得出。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章