中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 二刻拍案惊奇 正文

卷二十(二刻拍案惊奇)拼音版、注音及读音

二刻拍案惊奇

 卷二十拼音版、注音及读音:

出处:二刻拍案惊奇

juǎn èr shí

卷二十

 

 

  shī yuē:

 诗曰:

  shì rén jié jiāo xū huáng jīn,huáng jīn bù duō jiāo bù shēn。

 世人结交须黄金,黄金不多交不深。

  zǒng lìng rán nuò zàn xiāng xǔ,zhōng shì yōu yōu xíng lù xīn。

 总令然诺暂相许,终是悠悠行路心。

  zhè sì jù nǎi shì táng rén zhī shī,shuō tiān xià duō shì shì lì zhī jiāo,méi yǒu huáng jīn chéng bù dé xiāng jiāo。zhè gè yì sī hái shuō de qiǎn,bù zhī tiān xià rén dàn shì jiàn le huáng jīn,lián nà yī xiàng xiāng jiāo rén yě bù gù le。bú yào shuō xiāng jiāo de,zòng shì zhì qīn gǔ ròu,guān zhe cái wù miàn shàng,jiù huàn le yī tiáo dù cháng,shǐ le yī fān jiàn shí,dāng miàn lái nòng nǐ suàn jì nǐ。jǐ shí jiàn wèi le qīn juàn,bú yào yín zi zuò shì de?jǐ céng jiàn yǎn kàn qīn juàn fù hòu,bù xiǎng lái shè fǎ yào de?zhì yú zhuàng zhe yǒu xiē bù cè shì tǐ,luò le huàn nàn zhī zhōng,yuè shì píng rì wǎng lái mì de,tóu yī chǎng xiān shì tā piàn nǐ qǐ le。

 这四句乃是唐人之诗,说天下多是势利之交,没有黄金成不得相交。这个意思还说得浅,不知天下人但是见了黄金,连那一向相交人也不顾了。不要说相交的,纵是至亲骨肉,关着财物面上,就换了一条肚肠,使了一番见识,当面来弄你算计你。几时见为了亲眷,不要银子做事的?几曾见眼看亲眷富厚,不想来设法要的?至于撞着有些不测事体,落了患难之中,越是平日往来密的,头一场先是他骗你起了。

  zhí lì cháng zhōu fǔ wǔ jìn xiàn yǒu yí gè fù hù,xìng chén míng dìng。yǒu yī qī yī qiè,qī cháo shì,qiè dīng shì。qī yǐ zhōng nián,qiè shàng shǎo wén。chén dìng píng rì qíng fèn zài cháo shì miàn shàng dàn xiē,zài dīng shì miàn shàng nóng xiē,què yě xiāng ān wú shuō。cháo shì yǒu xiōng dì cháo dà láng,shì yí gè guǐ tóu guǐ nǎo de rén,fèng chéng dé zǐ fū zǐ zǐ hǎo。chén dìng tuō tā ná guǎn jiā shì,tā nèi wài lǎn quán,bǎi bān qī qīn,bā bù dé zǐ fū yǒu shì,jiù hǎo kē pài yòng dù,luò lái féi jiā。yī rì cháo shì ǒu rǎn yī bìng,dà fán rén bìng zhōng,xìng zi yì dé rě qì。yòu qiě qí fū yǒu qiè,yī fà yì shēng yí jì,dòng bù dòng jiù òu qì,shuō dào:" bā bù dé wǒ sǐ le,ràng nǐ men zì zài kuài lè,shěng zuò nǐ men yǎn zhōng dīng。" nà chén dìng nán rén jia xīn xìng,jiàn dà niáng yǒu bìng zài chuáng,fèn wài yǔ xiǎo lǎo pó ròu má de bǎng yàng,yě shì yǒu de。suì zhì cháo shì bù kān,rì zhú chēn nǎo mà lì。yě shì chén dìng yǔ dīng shì hé gāi huǐ qì,píng rì jì shì hǎo hǎo de,ràng tā shì gè bìng rén,rěn nài xiē gè bà le。chén dìng jiàn tā guā xù bù guò,huí dá tā jǐ jù qǐ lái。cháo shì yǐ le bìng shì,yào sǐ yào huó de diān le yī chǎng。chén dìng yě méi hǎo qì de,yě bù lái guǎn tā hǎo dǎi。cháo shì zì cǐ yī fān,yǒu zēng wú jiǎn。chén dìng huāng le,jié lì yī dǎo wú xiào,dīng shì yě zì jìn xīn fú shì。zhēng nài bìng tòng fàn zhuō,bì jìng bù qǐ,wū hū āi zāi le。

 直隶常州府武进县有一个富户,姓陈名定。有一妻一妾,妻巢氏,妾丁氏。妻已中年,妾尚少文。陈定平日情分在巢氏面上淡些,在丁氏面上浓些,却也相安无说。巢氏有兄弟巢大郎,是一个鬼头鬼脑的人,奉承得姊夫姊姊好。陈定托他拿管家事,他内外揽权,百般欺侵,巴不得姊夫有事,就好科派用度,落来肥家。一日巢氏偶染一病,大凡人病中,性子易得惹气。又且其夫有妾,一发易生疑忌,动不动就呕气,说道:“巴不得我死了,让你们自在快乐,省做你们眼中钉。”那陈定男人家心性,见大娘有病在床,分外与小老婆肉麻的榜样,也是有的。遂致巢氏不堪,日逐嗔恼骂詈。也是陈定与丁氏合该悔气,平日既是好好的,让他是个病人,忍耐些个罢了。陈定见他聒絮不过,回答他几句起来。巢氏倚了病势,要死要活的颠了一场。陈定也没好气的,也不来管他好歹。巢氏自此一番,有增无减。陈定慌了,竭力医祷无效,丁氏也自尽心伏侍。争奈病痛犯拙,毕竟不起,呜呼哀哉了。

  chén dìng píng shí jiā lǐ bǎo nuǎn,qī qiè xiǎng yòng,xiāng lín rén jì kè tā de duō,kàn xiǎng tā de yě bù shǎo。jīn wén tā dà qī yǐ sǐ,yǒu xiǎo de tā bìng zhōng xiāng zhēng zhī shì de,lái tiāo zhe cháo dà láng dào:" wén de lìng zǐ zhī sǐ,qǐ yú qī qiè xiāng zhēng。nǐ shì tā xiōng dì,zěn bù zhí mìng gào tā?nǐ ruò jìn le zhuàng,wǒ lín lǐ rén jiā shǎo bu dé yào zhí jié rén mìng xū shí,dà jiā yǒu xiē yóu shuǐ。" cháo dà láng shì gè guāi rén,biàn dào:" wǒ zhōng rì zài zǐ fū jiā lǐ zǒu dòng,fān nà miàn pí bù zhuǎn。bù ruò nǐ men shēng zhāng chū shǒu,wǒ zài lǐ tou zuò hǎo rén,shǎo bu dé tīng wǒ chù fǎ,wǒ jiù hǎo bāng chèn nǐ men le。zhǐ shì nǐ men yào yìng zhe xiē,bì shì dào de guān,fāng qǐ fā dé dà qián。zhǐ shuō guò le chù lái yào duì fēn de。" lín lǐ rén dào:" zhè gè dāng de。" liǎng xià xiě kāi hé tóng。guǒ rán lín lǐ jiān hé chū sān sì gè yào yǒu shìpà tài píng de rén lái,zǒu dào chén dìng jiā lǐ xuān rǎng shuō:" rén mìng sǐ dé bù míng,bì yào jīng guān,rén bù dé liàn。" cháo dà láng fǎn zài lǐ tou quàn jiě,sī xià duì chén dìng shuō:" wǒ shì qīn xiōng dì,méi yǒu shuō huà,pà tā wài rén zěn de。" chén dìng xiè tā dào:" hǎo jiù jiù,nǐ tuì de zhè xiē rén,wǒ zì zhòng xiè nǐ。" cháo dà láng jí shí yáng yán dào:" wǒ zǐ zǐ zì shì bìng sǐ de,yǒu wǒ zuò xiōng dì de zài cǐ,hé láo liè wèi duō guǎn!" lín lǐ rén zì yǒu xīn zhào,xiǎo de cháo dà láng shì míng zuò hǎo rén zhī yán,jiǎ yì dào:" nǐ zì sī shòu ruǎn kǒu tāng,dào lái chuī sàn wǒ men,wǒ men zì yǒu shuō huà chù!" yí hòng ér sàn。

 陈定平时家里饱暖,妻妾享用,乡邻人忌克他的多,看想他的也不少。今闻他大妻已死,有晓得他病中相争之事的,来挑着巢大郎道:“闻得令姊之死,起于妻妾相争。你是他兄弟,怎不执命告他?你若进了状,我邻里人家少不得要执结人命虚实,大家有些油水。”巢大郎是个乖人,便道:“我终日在姊夫家里走动,翻那面皮不转。不若你们声张出首,我在里头做好人,少不得听我处法,我就好帮衬你们了。只是你们要硬着些,必是到得官,方起发得大钱。只说过了处来要对分的。”邻里人道:“这个当得。”两下写开合同。果然邻里间合出三四个要有事、怕太平的人来,走到陈定家里喧嚷说:“人命死得不明,必要经官,人不得殓。”巢大郎反在里头劝解,私下对陈定说:“我是亲兄弟,没有说话,怕他外人怎的。”陈定谢他道:“好舅舅,你退得这些人,我自重谢你。”巢大郎即时扬言道:“我姊姊自是病死的,有我做兄弟的在此,何劳列位多管!”邻里人自有心照,晓得巢大郎是明做好人之言,假意道:“你自私受软口汤,到来吹散我们,我们自有说话处!”一哄而散。

  chén dìng xīn zhōng hǎo bù gǎn jī cháo dà láng,zěn zhī tā què àn lǐ chuàn tōng dì fāng,yǐ zì chū shǒu wǔ jìn xiàn le。wǔ jìn xiàn zhī xiàn shì gè tān fū,qí shí zhèng yǒu gè xiāng qīn zài zhè lǐ dǎ chōu fēng,wèi dé dǎ fā,jiàn zhè zhāng shǒu zhuàng,shì guān zhe rén mìng,qiě xiǎo de chén dìng míng zì shì gè fù jiā,yào zài tā shēn shàng shè chù xiē,dǎ fā xiāng qīn qǐ shēn。lì shí shuí zhuàng,jīn pái lái ná chén dìng dào guān。bù yóu fēn shuō,jiān zài yù zhōng。chén dìng jí le,máng jiào cháo dà láng dào jiān mén kǒu yǔ tā jì jiào,jiào tā kuài xún fēn shàng。cháo dà láng zhèng zhōng jī móu,shuō zhe:" fēn shàng gù yào,yuán shǒu rén děng yě yào sǎ pài xiē,miǎn de tā měi zuò duì tóu,cái hǎo tuō rán wú lèi。" chén dìng dào:" dàn píng jiù jiù zhǔ zhāng,yào duō shǎo shí,wǒ xiě qù yǔ xiǎo qiè,jiào tā zhào shù fù yǔ jiù jiù。" cháo dà láng dào:" zhè gè dìng bù de shù,wǒ qù yòng kàn,tì zǐ fū shěng de yī fēn shì yī fēn。" chén dìng dào:" zhǐ yào kuài xiē wán dé shì,jiù duō zhe xiē yě bà le。" cháo dà láng bié qù,jiù qù xún zhe le zhè gè xiāng lǐ,yǔ tā shuō dào le yín zi,yào bǎo quán chén dìng wú shì。chén dìng miàn qián shuō le yī bǎi liǎng,qǔ dào le shǒu,shí yǔ dé xiāng lǐ sì shí liǎng。xiāng lǐ shì yào jǐn guī qù zhī rén,tiāo dé lán lǐ biàn shì cài,yí gè xìn sòng jiāng jìn qù,dēng shí bǎ chén dìng fàng le chū lái。cháo dà láng yòu tì tā shuō hé dì fāng lín lǐ,yuē fèi le bǎi lái liǎng yín zi,jìn jiē wú shuō。shǎo bu dé cháo dà láng yòu dǎ xiē xū zhàng,yòu yǔ zhòng rén sī xià píng fēn,tì tā zuò le hǎo xiē mǎi mài,dāng guān guī jié le。

 陈定心中好不感激巢大郎,怎知他却暗里串通地方,已自出首武进县了。武进县知县是个贪夫,其时正有个乡亲在这里打抽丰,未得打发,见这张首状,是关着人命,且晓得陈定名字是个富家,要在他身上设处些,打发乡亲起身。立时谁状,金牌来拿陈定到官。不由分说,监在狱中。陈定急了,忙叫巢大郎到监门口与他计较,叫他快寻分上。巢大郎正中机谋,说着:“分上固要,原首人等也要洒派些,免得他每做对头,才好脱然无累。”陈定道:“但凭舅舅主张,要多少时,我写去与小妾,教他照数付与舅舅。”巢大郎道:“这个定不得数,我去用看,替姊夫省得一分是一分。”陈定道:“只要快些完得事,就多着些也罢了。”巢大郎别去,就去寻着了这个乡里,与他说倒了银子,要保全陈定无事。陈定面前说了一百两,取到了手,实与得乡里四十两。乡里是要紧归去之人,挑得篮里便是菜,一个信送将进去,登时把陈定放了出来。巢大郎又替他说合地方邻里,约费了百来两银子,尽皆无说。少不得巢大郎又打些虚账,又与众人私下平分,替他做了好些买卖,当官归结了。

  xiāng lǐ dé le yín zi,dāng xià dòng shēn huí qù。cháo dà láng tān xīn bù zú,xiǎng dào:" zǐ fū guān shì,qí quán quán zài yú wǒ,yào xī jiù xī。qián rì xiāng lǐ fēn shàng,bù guò bǎo dé chū yù,hé xū xǔ duō yín zi?tā rú jīn yǐ lí le cǐ chù,bù pà tā le,bù miǎn gǎn zhì zhōng tú,dào tā de chū lái。" suì bù tōng chén dìng zhī dào,jìng lián yè gǎn dào dān yáng,zhuàng jiàn xiāng lǐ zhèng zài dān yáng xiě jiào,yī bǎ niǔ zhù,tǎo qǔ qián wù。xiāng lǐ dào:" yǐ shì shuō dào jiàn xiào guò de,wèi hé yòu lái fān zhàng?" cháo dà láng dào:" guān shì wèn guò,dì fāng yuán wú cí shuō,shī qīn yuàn xī,zì rán wú shì de。qǐ chū wú fēi fèi dé yī bǎo,zěn zhí de xǔ duō yín zi?" liǎng bù xiāng fú,zhēng le bàn rì。cháo dà láng yào sǐ yào huó,yòu yào shǒu guān。nà gè xiāng lǐ shì gè yǒu tǐ miàn dí,máng máng yào zǒu lù,zěn dāng de rú cǐ wāi chán?kǒng pà rě shì,rěn zhe qì ná chū lái huán le tā,cháo dà láng qiān huān wàn xǐ zhuàn lái le。xiāng lǐ shòu le zhè chǎng kuī,xīn lǐ bù gān,shāo gè biàn xìn bǎ cǐ shì gào sù le wǔ jìn xiàn zhī xiàn。

 乡里得了银子,当下动身回去。巢大郎贪心不足,想道:“姊夫官事,其权全在于我,要息就息。前日乡里分上,不过保得出狱,何须许多银子?他如今已离了此处,不怕他了,不免赶至中途,倒他的出来。”遂不通陈定知道,竟连夜赶到丹阳,撞见乡里正在丹阳写轿,一把扭住,讨取前物。乡里道:“已是说倒见效过的,为何又来翻账?”巢大郎道:“官事问过,地方原无词说,尸亲愿息,自然无事的。起初无非费得一保,怎值得许多银子?”两不相服,争了半日。巢大郎要死要活,又要首官。那个乡里是个有体面的,忙忙要走路,怎当得如此歪缠?恐怕惹事,忍着气拿出来还了他,巢大郎千欢万喜转来了。乡里受了这场亏,心里不甘,捎个便信把此事告诉了武进县知县。

  zhī xiàn dà nù,chū pái zhòng wèn,lián cháo dà láng yě biāo zài pái shàng,shuō tā sī hé rén mìng,yào ná lái chū qì。cháo dà láng xū xīn,xiǎo de shì tì xiāng lǐ bào chóu,yù xiān zǒu le。zhǐ kǔ de shì chén dìng,yī tóng qiè dīng shì jù ná dào guān,bù yóu fēn shuō,xiān shì yī dùn hěn dǎ,fā xià jiān zhōng。chū pái diào shī,jiào jí le dì fāng rén děng jiǎn yàn qǐ lái。chén dìng bù zhī shì nà lǐ qǐ de huò,méi chù shè fǎ yī xiē shǒu jiǎo。zhī xiàn shì yǒu le chéng xīn de,zhǐ yào cóng zhòng zuò zuì。xiān fēn fù wǔ zuò bào shāng yào zhòng。wǔ zuò chuǎi mó le yì zhǐ,jiāng wú zuò yǒu,duō bào de shì quán ōu jiǎo tī zhì mìng shāng hén。cháo shì yòu shí xǐ chī tián wù,miàn qián yá chǐ luò le yí gè。yě zuò yìng wù dǎ luò zhī shāng,jìng bǎ chén dìng wèn le dòu ōu shā rén zhī lǜ,qiè dīng shì wēi bī qī qīn zūn zhǎng zhì sǐ zhī lǜ,gè wèn jiǎo zuì。chén dìng yāng le jǐ gè fēn shàng lái shuō,zhǐ shì bù tīng。dīng shì dào le nǚ jiān,xiǎng dào:" zhǐ wèi wǒ yī shēn,zhì dé zhàng fū shòu cǐ dà huò。bù ruò zuò wǒ yí gè bù zháo,hǎo dǎi chū le zhàng fū。" tā suàn jì dìng le。jiě shěn chá yuàn,jiàn le chén dìng,suì bǎ zhè huà shuō zhī。dāng guān zhāo dào:" bù hé yǔ dà qī sī nào,shǒu qǐ dèng zǐ dǎ luò mén yá,jí shí yūn dì shēn sǐ。bìng yǔ zhàng fū chén dìng wú gān。" chá yuàn yī kǒu cí,bó jiāng xià lái,xíng guǎn zài wèn,dīng shì yī kǒu chéng rèn。dīng shì xiǎo de yǒu le cǐ yī duàn shuō huà zài àn nèi le,zhàng fū dào dǐ tuō zuì。rán bì xū shēn sǐ,wèn guān fāng kěn jiàn xìn,zuò zuò shí jù,yóu yí bù dé,yì qiě zhàng fū kě yǐ sù jié,shì yè zài jiān zhōng zì yì ér sǐ。yù zhōng chéng bào,xíng guǎn kàn xiáng cháo shì zhī sǐ,jì xì dīng shì shēng qián zhāo rèn xià shǒu,jīn yǐ jù zuì zì jìn,kān yǐ xiāng dǐ,yuán fēi sǐ hòu tiān qíng tuī xiè,chén dìng zhǐ duàn zhàng shú fā luò。

 知县大怒,出牌重问,连巢大郎也标在牌上,说他私和人命,要拿来出气。巢大郎虚心,晓得是替乡里报仇,预先走了。只苦的是陈定,一同妾丁氏俱拿到官,不由分说,先是一顿狠打,发下监中。出牌吊尸,叫集了地方人等简验起来。陈定不知是那里起的祸,没处设法一些手脚。知县是有了成心的,只要从重坐罪。先分付仵作报伤要重。仵作揣摩了意旨,将无作有,多报的是拳殴脚踢致命伤痕。巢氏幼时喜吃甜物,面前牙齿落了一个。也做硬物打落之伤,竟把陈定问了斗殴杀人之律,妾丁氏威逼期亲尊长致死之律,各问绞罪。陈定央了几个分上来说,只是不听。丁氏到了女监,想道:“只为我一身,致得丈夫受此大祸。不若做我一个不着,好歹出了丈夫。”他算计定了。解审察院,见了陈定,遂把这话说知。当官招道:“不合与大妻厮闹,手起凳子打落门牙,即时晕地身死。并与丈夫陈定无干。”察院依口词,驳将下来,刑馆再问,丁氏一口承认。丁氏晓得有了此一段说话在案内了,丈夫到底脱罪。然必须身死,问官方肯见信,作做实据,游移不得,亦且丈夫可以速结,是夜在监中自缢而死。狱中呈报,刑馆看详巢氏之死,既系丁氏生前招认下手,今已惧罪自尽,堪以相抵,原非死后添情推卸,陈定止断杖赎发落。

  chén dìng suī rán sǐ le ài qiè,zì què dé shì fàng,yǐ suàn dà xìng,yī xǐ yī bēi。dào le jiā nèi,fāng cái jiàn yǒu rén shuō cháo dà láng xǔ duō shì dào:" zhè jiàn shì fēi,quán shì tā qǐ de,zài lǐ tou dǎ piān shǒu shǐ yòng,dé le nuò duō dōng xī hái bù zhī zú,yòu qù zhī xiànxiāng lǐ chù bá duǎn tī,gù chóng fù nòng chū zhè gè shì lái,tā yòu tuō shēn zǒu le,wǎng sòng le dīng shì yī tiáo xìng mìng。" chén dìng xiǎng zhe dīng shì shě shēn chū tuō tā zuì yī duàn hǎo qíng,bù jué yuè hèn cháo dà láng dé jǐn le,zhǐ shì táo qù wèi huí,bù dé jiàn miàn

 陈定虽然死了爱妾,自却得释放,已算大幸,一喜一悲。到了家内,方才见有人说巢大郎许多事道:“这件是非,全是他起的,在里头打偏手使用,得了诺多东西还不知足,又去知县、乡里处拔短梯,故重复弄出这个事来,他又脱身走了,枉送了丁氏一条性命。”陈定想着丁氏舍身出脱他罪一段好情,不觉越恨巢大郎得紧了,只是逃去未回,不得见面

  hòu lái zhī xiàn cháo jìn qù le,cháo dà láng yǐ zhī chén dìng guān sī wèn jié,fàng dǎn dà le,xǐ qì yáng yáng,zhuǎn dào jiā lǐ。zhī dào chén dìng hái wèi zhī qí hǎo,zhào ruò píng rì guāng jǐng qián lái tàn wàng。chén dìng suī bù shuō pò shèn me,què yì sī lěng dàn le hǎo xiē。cháo dà láng yě kàn de chū,qiě xǐ cái wù dé guò,jǐn gōu jǐ shí de shòu yòng,biàn zǐ fū guài le yě bù yǐ wéi yì。qǐ zhī tiān lǐ bù róng,zì jiàn le zǐ fū guī jiā lái,tā qī zǐ biàn diān kuáng qǐ lái,kǒu shuō de duō shì zǐ zǐ cháo shì de shuō huà,rǎng dào:" hǎo xiōng dì,wǒ hǎo duān duān sǐ le,zhǐ wèi nǐ yào yín zi,zhì dé wǒ fěn shēn suì gǔ,dì xià bù níng!nǐ kuài chāo dù wǒ biàn bà,bù rán,wǒ yào lái nǐ jiā zuò chóng,lǐng liǎng gè rén qù!" cháo dà láng jīng dé zhǐ shì rèn bú shì tǎo ráo,qù qǐng sēng dào niàn jīng shè jiào。ān jìng dé liǎng rì,yòu huàn le yí gè kǒu shēng dào:" wǒ nǎi chén qiè dīng shì,dà niáng sǐ bìng yǔ wǒ hé gān?wèi nǐ jiā tān cái,zhì lìng wǒ sǐ yú fēi mìng,jīn xū cháng huán wǒ!" cháo dà láng yī fà jù pà,shāo zhǐ bài xiàn,bù gǎn lìn xī,zhǐ qiú wú shì。zěn dāng de qī qiè liǎng gè,tuī bān chū sè,dì huàn lái rǎo?bù gōu jǐ shí,bǎ suǒ de zhī wù gān jìng nòng wán。nìng kě péi le xiē,yòu bù hǎo gào sù dé rén,zǐ fū nà lǐ yòu bù zuò shuí le,yān yān qì sè,wú qíng wú xù,dé bìng ér sǐ。cǐ shì tān cái hài rén zhī bào。kě jiàn cái wù yī shì,zhì qīn yě xìn bù dé,shàng shǒu jiù piàn hài de。

 后来知县朝觐去了,巢大郎已知陈定官司问结,放胆大了,喜气洋洋,转到家里。只道陈定还未知其好,照若平日光景前来探望。陈定虽不说破甚么,却意思冷淡了好些。巢大郎也看得出,且喜财物得过,尽勾几时的受用,便姊夫怪了也不以为意。岂知天理不容,自见了姊夫归家来,他妻子便癫狂起来,口说的多是姊姊巢氏的说话,嚷道:“好兄弟,我好端端死了,只为你要银子,致得我粉身碎骨,地下不宁!你快超度我便罢,不然,我要来你家作崇,领两个人去!”巢大郎惊得只是认不是讨饶,去请僧道念经设醮。安静得两日,又换了一个口声道:“我乃陈妾丁氏,大娘死病与我何干?为你家贪财,致令我死于非命,今须偿还我!”巢大郎一发惧怕,烧纸拜献,不敢吝惜,只求无事。怎当得妻妾两个,推班出色,递换来扰?不勾几时,把所得之物干净弄完。宁可赔了些,又不好告诉得人,姊夫那里又不作谁了,恹恹气色,无情无绪,得病而死。此是贪财害人之报。可见财物一事,至亲也信不得,上手就骗害的。

  xiǎo zi rú jīn shuō zhe sòng cháo shí jié yī jiàn shì,yě wèi zhì qīn xiāng piàn,hòu lái bào dé fēn míng,hái yǒu hǎo xiē xī qí gǔ guài de shì,zuò yī huí zhèng huà。

 小子如今说着宋朝时节一件事,也为至亲相骗,后来报得分明,还有好些稀奇古怪的事,做一回正话。

  lì dòng rén xīn bù lùn qīn,qiǎo móu zhuàn qǔ náng zhōng yín。

 利动人心不论亲,巧谋赚取囊中银。

  zhí cóng jiāng shàng xún huí rì,shǐ xìn yīn sī yǒu guǐ shén。

 直从江上巡回日,始信阴司有鬼神。

  què shuō sòng shí jìng kāng zhī luàn,zhōng yuán shì dài fū fēn fēn bì dì,dà duō jìn rén mǐn guǎng zhī jiān。yǒu gè bǎo wén gé xué shì jiǎ dǎng zhī dì jiǎ móu,yǐ yǒng jué rù guān,xuān hé nián jiān wèi zhū lù lián fǎng shǐ zhě。qí rén tān cái wú xíng,guǐ zhà bǎi duān。yí lái lǐng nán,yù jū dé qìng fǔ。qí shí yǒu gè jǐ nán shāng zhī xiàn,nǎi shì shāng shì láng zhī sūn,yě lái jì jū fǔ zhōng。shāng zhī xiàn fū rén yǐ sǐ,zhǐ yǒu yī xiǎo jiě,nián yǐ jí jī。yǒu yī qiè,shēng èr zi,duō zài rǔ bào。jiā zī pō duō,jìn shì zhè qiè ná guǎn,xiǎo jiě yě zài lǐ tou zhào liào,qiě zì guò de hé qì。jiǎ lián fǎng tàn zhī shāng jiā shén fù,xiǎo jiě hái wèi shì rén,suì wèi qí zi jiǎ chéng zhī nà pìn,qǔ le guò mén。hòu lái shāng zhī xiàn sǐ le,shāng qī dú zì yí gè guǎn lǐ nèi wài jiā shì,fǔ yǎng zhè liǎng gè ér zi。shāng xiǎo jiě fàng xīn bù xià,měi guò shí lái rì,jí dào jiā lǐ kàn yī kàn liǎng gè xiǎo xiōng dì,yòu yǔ shāng qiè bǎ jiā lǐ yí cún huáng bái dōng xī zài xiāng xiá nèi de,chá diǎn yī chá diǎn,jí zhú rì yòng dù zhī lèi,shāng liáng jì jiào ér xíng,xí yǐ wéi cháng。

 却说宋时靖康之乱,中原士大夫纷纷避地,大多尽人闽广之间。有个宝文阁学士贾谠之弟贾谋,以勇爵入官,宣和年间为诸路廉访使者。其人贪财无行,诡诈百端。移来岭南,寓居德庆府。其时有个济南商知县,乃是商侍郎之孙,也来寄居府中。商知县夫人已死,止有一小姐,年已及笄。有一妾,生二子,多在乳抱。家资颇多,尽是这妾拿管,小姐也在里头照料,且自过得和气。贾廉访探知商家甚富,小姐还未适人,遂为其子贾成之纳聘,取了过门。后来商知县死了,商妻独自一个管理内外家事,抚养这两个儿子。商小姐放心不下,每过十来日,即到家里看一看两个小兄弟,又与商妾把家里遗存黄白东西在箱匣内的,查点一查点,及逐日用度之类,商量计较而行,习以为常。

  yī rì,shāng qiè zài jiā,hū jiàn yǒu yí gè chéng jú dǎ bàn de rén,lái dào táng qián,kǒu lǐ dào:" běn fǔ zhōng yào pái tiān zhōng jié,shì hé fǔ fù jiā dà hù jīn yín qì mǐnjuàn duàn líng luó,jìn shù guān jiè yī yòng,shì bì yī yī fù hái。rú yǒu yǐn nì bù kěn zhě,jí ná jiā shǔ wèn zuì,cái wù rù guān。yǒu yī zhāng dié wén zài cǐ。" shāng qiè pō rèn de zì yì,jiàn le fǔ dié,bù gǎn bù xìn。què shì zì jiā méi yǒu zhǔ yì,bù zhī gāi yìng zěn de。huí yán dào:" wǒ jiā méi yǒu nán zǐ zhèng rén,gē ér men yòu xiǎo,bù gǎn zì zuò zhǔ,hái yào qù jiǎ lián fǎng zhái shàng,wèn wèn wǒ jiā xiǎo jiě yǔ jiě fū jiǎ yá nèi cái hǎo xíng zhǐ。" chéng jú dǎ bàn de dào:" yào shāng liáng kuài qù shāng liáng,fǔ zhōng xiàn jǐn,wǒ hái yào dào bié chù qù cuī qí huí huà de,bù kě yǒu wù!" shāng qiè jiàn shuō,jí chà yí gè dāng zhí de dào jiǎ jiā qù wèn。xū yú,lái huí yán dào:" xiǎo rén dào jiǎ jiā,rù mén jí zhuàng jiàn lián fǎng xiàng gōng wèn xiǎo rén lái yì。xiǎo rén shuō yào jiàn jiě jie yǔ yá nèi,lián fǎng xiàng gōng dào jiàn tā zěn de,xiǎo rén bǎ zhè lǐ de shì shuō le yī biàn。zěn hǎo bù yǔ?nǐ zhī rú cǐ huí nǐ jiā èr niáng zǐ jiù shì。xiǎo guān rén yǔ niáng zǐ chù,wǒ tì tā shuō zhī bà le。rén jiù huí lái le。yīn kǒng pà jiā lǐ guān fǔ rén cuī cù,bù qù jiàn yá nèi yǔ jiě jie。" shāng qiè jiàn shuō shì lián fǎng xiàng gōng jiào jiè yǔ tā,bì shì bù fáng。suì zhào zhe dié wén suǒ kāi,qiě shì bù shǎo。zhōng jiǔ shì nǚ niáng jiā jiàn shí,kàn shì bù tòu,bù guǎn hǎo dǎi duō bān chū lái,jìn qíng jiāo yǔ zhè chéng jú dǎ bàn de。dào:" zhǐ wàng pái guò jié,jiù fā lái huán le,zì dāng fèng xiè。" chéng jú dǎ bàn de dào:" nà bù xiāo shuō,guān fǔ mén zhōng qǐ kěn shǎo zhe rén jiā de dōng xī?dàn qǐng fàng xīn,bǎ zhè zhāng dié wén liú xià,ruò yǒu chā chí,kě jiāng cǐ zuò zhí zhào,dāng guān bǐng lǐng dé de。" dāng xià shāng qiè jiē le dié wén,zì qù cáng hǎo。zhè chéng jú dǎ bàn de pěng zhe ruò gān dōng xī,xīn rán qù le。

 一日,商妾在家,忽见有一个承局打扮的人,来到堂前,口里道:“本府中要排天中节,是合府富家大户金银器皿、绢段绫罗,尽数关借一用,事毕一一付还。如有隐匿不肯者,即拿家属问罪,财物入官。有一张牒文在此。”商妾颇认得字义,见了府牒,不敢不信。却是自家没有主意,不知该应怎的。回言道:“我家没有男子正人,哥儿们又小,不敢自做主,还要去贾廉访宅上,问问我家小姐与姐夫贾衙内才好行止。”承局打扮的道:“要商量快去商量,府中限紧,我还要到别处去催齐回话的,不可有误!”商妾见说,即差一个当直的到贾家去问。须臾,来回言道:“小人到贾家,入门即撞见廉访相公问小人来意。小人说要见姐姐与衙内,廉访相公道见他怎的,小人把这里的事说了一遍。廉访相公道:‘府间来借,怎好不与?你只如此回你家二娘子就是。小官人与娘子处,我替他说知罢了。’小人见廉访是这样说,人就回来了。因恐怕家里官府人催促,不去见衙内与姐姐。”商妾见说是廉访相公教借与他,必是不妨。遂照着牒文所开,且是不少。终久是女娘家见识,看事不透,不管好歹多搬出来,尽情交与这承局打扮的。道:“只望排过节,就发来还了,自当奉谢。”承局打扮的道:“那不消说,官府门中岂肯少着人家的东西?但请放心,把这张牒文留下,若有差池,可将此做执照,当官禀领得的。”当下商妾接了牒文,自去藏好。这承局打扮的捧着若干东西,欣然去了。

  gé le jǐ rì,shāng xiǎo jiě zài jiǎ jiā lái dào zì jiā jiā lǐ,zǒu dào fáng zhōng,yǔ shāng qiè xiāng jiàn le,hán wēn le yī huì。zhào ruò píng shí fān fān xiāng lǒng kàn,zhī jiàn duō shì kōng xiāng,jīn yín qì mǐn zhī lèi yī xiē yě bú jiàn,dào yǒu yī zhāng huā biān lán zhǐ piào zài nèi,ná qǐ lái yī kàn,què shì yī zhāng gōng dié,chī le yī jīng。wèn shāng qiè dào:" zhè què wèi hé?" shāng qiè dào:" jǐ rì qián yǒu yí gè chéng jú dǎ bàn de ná le zhè zhāng dié wén,shuō fǔ lǐ yào pái tiān zhōng jié,gè jiā guān jiè dōng xī qù pū shè。dāng rì nú jiā xīn zhōng yí huò,què jiào rén lái wèn jiě jiejiě fū,wèn de rén huí lái shuō zhuàng yù lǎo xiàng gōng shuō qǐ,dào shì gāi jiè de,nú jiā yī yán jiè yǔ tā qù。zhè jǐ rì wàng tā ná lái huán wǒ,jìng bú jiàn lái。zhèng yào lái yǔ jiě jiejiě fū shāng liáng le,wǎng fǔ lǐ tǎo qù,kě shì zhōng me?" shāng xiǎo jiě miàn rú tǔ sè,xiǎng dào:" yǒu xiē gān gà。" bù jué yǎn lèi là xià lái dào:" nuò duō dōng xī,duō shì wǒ diē diē shǒu zé,gǎn shì bèi nà gè guǎi de qù le!zěn de hǎo?wǒ qiě huí qù yǔ jiǎ láng jì jiào,chá gè zhuó shí qù。"

 隔了几日,商小姐在贾家来到自家家里,走到房中,与商妾相见了,寒温了一会。照若平时翻翻箱笼看,只见多是空箱,金银器皿之类一些也不见,到有一张花边栏纸票在内,拿起来一看,却是一张公牒,吃了一惊。问商妾道:“这却为何?”商妾道:“几日前有一个承局打扮的拿了这张牒文,说府里要排天中节,各家关借东西去铺设。当日奴家心中疑惑,却教人来问姐姐、姐夫,问的人回来说撞遇老相公说起,道是该借的,奴家依言借与他去。这几日望他拿来还我,竟不见来。正要来与姐姐、姐夫商量了,往府里讨去,可是中么?”商小姐面如土色,想道:“有些尴尬。”不觉眼泪落下来道:“诺多东西,多是我爹爹手泽,敢是被那个拐的去了!怎的好?我且回去与贾郎计较,查个着实去。”

  dāng xià jí wàng jiǎ jiā lái,jiàn le zhàng fū jiǎ chéng zhī,bǎ cǐ shì shuō le yī biàn。jiǎ chéng zhī dào:" zhè gè yí yí yě hǎo xiào,zhè yàng shì hé bù lái wèn wèn wǒ men,jìng zì zhī fēn le qù?" shāng xiǎo jiě dào:" yí yí shuō lái,céng jiào rén dào wǒ jiā lái wèn,yù zhe wǒ jiā xiàng gōng,wèn zhī qí shì,shuō shì gāi jiè yǔ tā,wèn de rén jiù bù lái jiàn nǐ wǒ,jìng zì qù huí le yí yí,gù cǐ jiè yǔ tā qù de。" jiǎ chéng zhī dào:" bù xìn yǒu zhè děng shì,wǒ wèn diē diē zé gè。" jiǎ chéng zhī jìn qù wèn fù qīn lián fǎng dào:" shāng jiā jiè dōng xī yǔ fǔ zhōng,shuō shì lái wèn diē diē,diē diē fēn fù jiè tā,yǒu xiē huà me?lián fǎng dào:" guǒ rán fǔ zhōng lái jiè,zěn hǎo bù jiè?zhǐ pà bèi bié rén hú jiǎ hǔ wēi kuāng de qù,zhè gè què bǎo bù dé tā。" jiǎ chéng zhī dào:" zhè děng,suǒ xiàng fǔ zhōng dāng guān qù gào,bì yǒu xià luò。" suì yǔ shāng qiè qǔ le nà zhǐ fǔ dié,zài dé qìng fǔ lǐ xià le zhuàng zǐ。

 当下亟望贾家来,见了丈夫贾成之,把此事说了一遍。贾成之道:“这个姨姨也好笑,这样事何不来问问我们,竟自支分了去?”商小姐道:“姨姨说来,曾教人到我家来问,遇着我家相公,问知其事,说是该借与他,问的人就不来见你我,竟自去回了姨姨,故此借与他去的。”贾成之道:“不信有这等事,我问爹爹则个。”贾成之进去问父亲廉访道:“商家借东西与府中,说是来问爹爹,爹爹分付借他,有些话么?廉访道:“果然府中来借,怎好不借?只怕被别人狐假虎威诓的去,这个却保不得他。”贾成之道:“这等,索向府中当官去告,必有下落。”遂与商妾取了那纸府牒,在德庆府里下了状子。

  fǔ lǐ dà shǒu jiàn shuō qí shì,yě zì chī jīng,qǔ zhè zhǐ gōng dié qù kàn,míng zhī shì jiǎ zào de,zhǐ bù zhī jiān rén shì nà gè。dāng xià chū le yī zhǐ wén shū gěi yǔ jī bǔ shǐ chén,mìng shāng jiā chū wǔ shí guàn dāng guān shǎng qián,yào jī bǔ nà zuò bú shì de。fǎng le duō shí,bìng wú yī xiē yǐng xiǎng。shāng jiā chī zhè yī shǎn,chà bù duō shī le wàn jīn dōng xī,jiā shì zì cǐ xiāo fá le。shāng qiè yǔ shāng xiǎo jiě dàn yī shuō zhe,biàn xiāng duì tòng kū bú zhù。jiǎ chéng zhī jiàn zhàng rén jiā lǐ líng tì rú cǐ,yòu qiě qī zǐ shí cháng bēi āi,xīn lǐ shèn shì lián xī,rèn zuò zì jiā shēn shàng shì,dào chù chū lì,bù zài huà xià。

 府里大守见说其事,也自吃惊,取这纸公牒去看,明知是假造的,只不知奸人是那个。当下出了一纸文书给与缉捕使臣,命商家出五十贯当官赏钱,要缉捕那作不是的。访了多时,并无一些影响。商家吃这一闪,差不多失了万金东西,家事自此消乏了。商妾与商小姐但一说着,便相对痛哭不住。贾成之见丈人家里零替如此,又且妻子时常悲哀,心里甚是怜惜,认做自家身上事,到处出力,不在话下。

  shéi zhī zhè zhuàn qù dōng xī de,bú shì bié rén,zhèng shì: yuǎn bù yuǎn qiān lǐ,jìn zhī zài yǎn qián。kàn guān nǐ dào zhuàn qù shāng jiā wù shì de,hé shì nà gè?zhēn gè shì rén xīn nán cè,hǎi shuǐ nán liáng,yuán lái jiù shì jiǎ lián fǎng。zhè lǎo ér xiǎo de shāng jiā yǒu zī cái,yòu shì gū ér guǎ fù,kě yǐ qī piàn。qí jiā jīn yín shí wù duō céng jīng xí fù shāng xiǎo jiě pán yàn,ér zi jiǎ chéng zhī tòu míng zhī dào。yīn shāng xiǎo jiě dài huí zhàng mù yī běn,jiǎ chéng zhī yǒu shí ná chū lái kàn,kuā shuō qī jiā fù ráo。bèi lián fǎng liú xīn,jiē guò shǒu qù,zhú xiàng jì zhe。jiǎ chéng zhī yī shí wú xīn,nán dào yǒu shèn me yí jì lǎo zi bù chéng?qǐ zhī lì dòng rén xīn,lián fǎng jiù shēng chū yí gè jì jiào,jiǎ zhe fǔ lǐ guān wén,zhe rén dào shāng jiā shè piàn。shāng jiā jiàn suǒ jiè zhī wù,duō shì jiā zhōng yǒu de,bù hǎo tuī diào。yòu jiān chāi dāng zhí de lái,jiù wèn zhe zhè gè rì lǐ guǐ,zěn bù xìn le?cǐ shí shāng jiā jué bù yí xīn dào qìng jia shēn shàng,jiù shì jiǎ chéng zhī fū qī èr rén,yě zhǐ shuō shì shèn me shén gùn nòng le qù,shén xiān yě bù kuāng shì zì jiā lǎo zi。suǒ yǐ nuò duō shí jī bǔ rén nà lǐ fǎng zhā dé chū?shuō huà de,yī nǐ shuō,ér jīn wèi hé zhī dào le?kàn guān tīng shuō,tiān xià shì yù rén bù zhī,chú fēi mò wèi。

 谁知这赚去东西的,不是别人,正是:远不远千里,近只在眼前。看官你道赚去商家物事的,和是那个?真个是人心难测,海水难量,原来就是贾廉访。这老儿晓得商家有资财,又是孤儿寡妇,可以欺骗。其家金银什物多曾经媳妇商小姐盘验,儿子贾成之透明知道。因商小姐带回账目一本,贾成之有时拿出来看,夸说妻家富饶。被廉访留心,接过手去,逐项记着。贾成之一时无心,难道有甚么疑忌老子不成?岂知利动人心,廉访就生出一个计较,假着府里关文,着人到商家设骗。商家见所借之物,多是家中有的,不好推掉。又兼差当值的来,就问着这个日里鬼,怎不信了?此时商家决不疑心到亲家身上,就是贾成之夫妻二人,也只说是甚么神棍弄了去,神仙也不诓是自家老子。所以诺多时缉捕人那里访查得出?说话的,依你说,而今为何知道了?看官听说,天下事欲人不知,除非莫为。

  lián fǎng guǎi le zhè zhǔ hèng cái dào shǒu,yǒu xiē máo bìng chū lái。sú yǔ dào:" tōu dé yé qián méi shǐ chù。" xīn xīn niàn niàn yào ná chū lái duì huàn qián chāo shǐ yòng。zhēng nài duō shì jiàn chéng qì mǐn,ruò ná chū lái pà rén rèn de,zhǐ de bǎ jǐ jiàn lái róng huà。yòu bù hǎo tuō dé rén,biàn shāo chì le tàn,qīn zì pī xiāo。xiāo kāi liǎo què méi chù qīng chéng dìng zǐ,tā xīn shēng yī jì,jiāng máo zhú jié le yī duàn xiǎo guǎn,jiāng suǒ xiāo zhī yín qīng jiāng xià qù,què chéng yí gè yuán bǐng,jiāng dào pù zhōng duì huàn qián chāo。pù zhōng kàn jiàn lián fǎng jiā lǐ jìn rì shǐ de duō shì zhè zhú jié yín,zài wú dì èr yàng。biàn yǒu shí líng zàn le jiāng chū lái,nà yuán chù yě hái kàn de chū。xīn lǐ yí huò,wèn nà jiā rén dào:" zhái shàng yín liǎng,wèi hé què yī sè yòng zhú tǒng zhù de?shì zěn me shuō?" jiā rén dào: wǒ jiā lián fǎng shǒu zì pī xiāo,zài bù tuō rén de。bù zhī wéi zhe shén yuán gù。" sān sān liǎng liǎng chuán jiāng kāi qù,dào jiǎ jiā yòng zhú tǒng qīng yín yòng,shà shì gǔ guài。jiù yǒu rén cāi dào shāng jiā shī wù zhè jiàn shì shǎng qù,què shì tā liǎng jiā ér nǚ zhì qīn,shuí lái zhí zhèng?bù guò zhèi xiē rén fèi dé xiē kǒu shé。yǒu de dào:" tā men zhǐ dāng yī jiā,nà yǒu cǐ shì。" yǒu de dào:" guān huàn rén jiā,pà bú huì huàn yín jiàng qīng xiāo wù jiàn,què zì jiā dòng shǒu?bì shì ài rén yǎn mù dì,chū bù dé shǒu,suǒ yǐ rú cǐ。kuàng qiě píng rì bù céng jiàn tā zhè děng de,bì rán qī qiāo。" yě zhǐ shì rú cǐ yí cāi,méi rén záo záo shuō de shì bú shì。zhì yú shāng jiā,lián yí xīn yě bù dāng rén zǐ,zhǐ hǎo hán xīn rěn kǔ,zì jǐ ào huǐ yuàn hèn,méi gè chù fǎ。jī bǔ shǐ chén děng tīng de zhè huà,chuán zài ěr duǒ lǐ,yě zhǐ hǎo xiào xiào,shuí gǎn xiàng tā jiā dào gè bù zì?zhè jiàn shì zhǐ suǒ fù zhī dōng liú le。

 廉访拐了这主横财到手,有些毛病出来。俗语道:“偷得爷钱没使处。”心心念念要拿出来兑换钱钞使用。争奈多是见成器皿,若拿出来怕人认得,只得把几件来熔化。又不好托得人,便烧炽了炭,亲自坯销。销开了却没处倾成锭子,他心生一计,将毛竹截了一段小管,将所销之银倾将下去,却成一个圆饼,将到铺中兑换钱钞。铺中看见廉访家里近日使的多是这竹节银,再无第二样。便有时零錾了将出来,那圆处也还看得出。心里疑惑,问那家人道:“宅上银两,为何却一色用竹筒铸的?是怎么说?”家人道:我家廉访手自坯销,再不托人的。不知为着甚缘故。”三三两两传将开去,道贾家用竹筒倾银用,煞是古怪。就有人猜到商家失物这件事上去,却是他两家儿女至亲,谁来执证?不过这些人费得些口舌。有的道:“他们只当一家,那有此事。”有的道:“官宦人家,怕不会唤银匠倾销物件,却自家动手?必是碍人眼目的,出不得手,所以如此。况且平日不曾见他这等的,必然蹊跷。”也只是如此疑猜,没人凿凿说得是不是。至于商家,连疑心也不当人子,只好含辛忍苦,自己懊悔怨恨,没个处法。缉捕使臣等听得这话,传在耳朵里,也只好笑笑,谁敢向他家道个不字?这件事只索付之东流了。

  zhǐ kě xiào jiǎ lián fǎng táng táng guān zhǎng,què zuò nà zéi de yì bān de shì,céng jì de wú míng zǐ yǒu shī yún:

 只可笑贾廉访堂堂官长,却做那贼的一般的事,曾记得无名子有诗云:

  jiě zéi yī jīn bìng yī gǔ,yíng guān liǎng gǔ yī shēng luó。

 解贼一金并一鼓,迎官两鼓一声锣。

  jīn gǔ kàn lái dōu yí yàng,guān rén yǔ zéi bù zhēng duō。

 金鼓看来都一样,官人与贼不争多。

  yòu jù zéi zhèng guǎng shòu le zhāo ān,dé le guān wèi,céng yīn guān yuán měi zuò shī,tā yě kǒu yín yī shǒu yún:

 又剧贼郑广受了招安,得了官位,曾因官员每做诗,他也口吟一首云:

  zhèng guǎng yǒu shī xiàn zhòng guān,zhòng guān yǔ guǎng yì bān bān。

 郑广有诗献众官,众官与广一般般。

  zhòng guān zuò guān què zuò zéi,zhèng guǎng zuò zéi què zuò guān。

 众官做官却做贼,郑广做贼却做官。

  jīn rì jiǎ lián fǎng suǒ wéi,zhèng shì cǐ èr shī suǒ yán" guān rén yǔ zéi bù zhēng duō"" zuò guān què zuò zéi" le。què yòu shī zài zhì qīn miàn shàng,qī gū piàn guǎ,yóu wéi kě hèn!ruò rú cǐ liú dé dōng xī yǔ zǐ sūn shòu yòng,biàn shì tiān méi yǎn jīng。kàn guān bú yào xìng jí,qiě kàn hòu lái bào yìng。

 今日贾廉访所为,正似此二诗所言“官人与贼不争多”、“做官却做贼”了。却又施在至亲面上,欺孤骗寡,尤为可恨!若如此留得东西与子孙受用,便是天没眼睛。看官不要性急,且看后来报应。

  guǒ rán guāng yīn sì jiàn,rì yuè rú suō,zhuǎn yǎn èr shí nián。jiǎ lián fǎng yǐ jīng shēn gù,jiǎ chéng zhī dé le chū shēn,xiàn zuò yuè xī yǒng níng héng zhōu tōng pàn。qí shí shāng qiè zhǎng zǐ yòu nián bù yù,dì èr gè ér zi huàn míng shāng mào,biǎo zì gōng fù,zhào tōng zú pái lái,xíng zài dì liù shí wǔ,tóng mǔ qīn bú zhù dé qìng,qiān zài lín hè dì fāng,yǔ héng zhōu bù shèn xiāng yuǎn。nà shāng gōng fù shēng xìng gāng zhí,pō yǒu gàn cái,zuò shì kāng kǎi,yòu rè xīn,yòu hé qì。jiǎ chéng zhī běn yì lián zhe qī jiā,hòu lái lüè wén de lián fǎng qī xīn zhuàn piàn zhī shì,yuè jiā xīn lǐ bù ān,jiàn le xiǎo jiù zǐ shí fēn qīn rè。shāng xiǎo jiě jiàn xiōng dì xiǎo shí mǔ zǐ líng dīng,ér jīn zhǎng dà zhī shì,yě zì xǐ huān tā。suǒ yǐ chéng zhī zài héng zhōu yá nèi,dàn shì xiǎo jiù zǐ lái,qiān huān wàn xǐ,shàng bǎi liǎng sòng tā,jiě jie yòu hái yǒu sī zèng,zhì yú yú rén tōng guān jié dé qián de zài wài。lái yī cì,yī cì rú cǐ。gōng fù fèng zhe guǎ mǔ guò rì,fēi zhe jiǎ jiā jiě jiejiě fū nèn dì fú chí,jiàn jiàn jiā shì fēng yù qǐ lái。zài lín hè zhì yǒu tián chǎn zhuāng zhái,guǎng yǒu shēng xī。yòu qǔ fù rén zhī nǚ wèi qī,guī mó rì dà yī rì,bù shì jiù shí mǔ zǐ lǚ dǐ huāng liáng jǐng kuàng。guò le jǐ shí,jiǎ chéng zhī sǐ zài guān shàng,shāng xiǎo jiě jí chāi rén dào lín hè jiē gōng fù shāng liáng hòu shì。zhū fán tíng dāng guò,yào fú jiù huí zàng,shāng gōng fù cuān duō jiě jie dào:" zǒng shì dé qìng yě bù guò kè jū,yuán fēi běn jí。wǒ jīn zài lín hè yǐ lì le jiā yè,jiě jie zhǐ gāi tóng dào lín hè xún kuài hǎo dì,zàng le jiě fū,jiù zài lín hè zhù xià,xiāng bàng zuò rén jiā,yě hǎo shí cháng zhào guǎn,qǐ fēi liǎng biàn?" xiǎo jiě dào:" wǒ shì nǚ rén jia,yòu shì jié shēn shuāng jū,bā bù dé yī bàng zhe qīn juàn。dàn dé ān jū,biàn shì zhù zú zhī dì。nà dé qìng yě bú shì wǒ jiā xiāng,hái qù zuò shén?zhǐ píng zhe xiōng dì zhǔ zhāng,jiù zài jiān hè tóng zhù le,zhōu quán dé nǐ jiě fū rù le tǔ,dà shì biàn dìng,wú xīn ān yǐ。"

 果然光阴似箭,日月如梭,转眼二十年。贾廉访已经身故,贾成之得了出身,现做粤西永宁横州通判。其时商妾长子幼年不育,第二个儿子唤名商懋,表字功父,照通族排来,行在第六十五,同母亲不住德庆,迁在临贺地方,与横州不甚相远。那商功父生性刚直,颇有干才,做事慷慨,又热心,又和气。贾成之本意怜着妻家,后来略闻得廉访欺心赚骗之事,越加心里不安,见了小舅子十分亲热。商小姐见兄弟小时母子伶仃,而今长大知事,也自喜欢他。所以成之在横州衙内,但是小舅子来,千欢万喜,上百两送他,姐姐又还有私赠,至于与人通关节得钱的在外。来一次,一次如此。功父奉着寡母过日,霏着贾家姐姐、姐夫恁地扶持,渐渐家事丰裕起来。在临贺置有田产庄宅,广有生息。又娶富人之女为妻,规模日大一日,不似旧时母子旅邸荒凉景况。过了几时,贾成之死在官上,商小姐急差人到临贺接功父商量后事。诸凡停当过,要扶柩回葬,商功父撺掇姐姐道:“总是德庆也不过客居,原非本藉。我今在临贺已立了家业,姐姐只该同到临贺寻块好地,葬了姐夫,就在临贺住下,相傍做人家,也好时常照管,岂非两便?”小姐道:“我是女人家,又是孑身孀居,巴不得依傍着亲眷。但得安居,便是住足之地。那德庆也不是我家乡,还去做甚?只凭着兄弟主张,就在监贺同住了,周全得你姐夫入了土,大事便定,吾心安矣。”

  yuán lái shāng xiǎo jiě wú chū,yǒu téng bì shēng de liǎng gè ér zi,jué shì yòu xiǎo,quán zhàng zhe shāng gōng fù tí bō xíng dòng。dāng shí jì yì yǐ dìng,jí biàn shōu shí jiā sī,yì qǐ wàng lín hè jìn fā。shǎo shí lái dào,shāng gōng fù jiù zài zì jǐ zhù de zhái biān,xún gè fáng shè,ān dùn le jiě jie yǔ liǎng gè xiǎo wài shēng。cóng cǐ liǎng jiā xiāng yī,gōng fù mǔ qīn yǔ shāng xiǎo jiě liǎng rén,zhāo xī wèi bàn,bú shì wǒ dào nǐ jiā,biàn shì nǐ dào wǒ jiā,bǐ cǐ wú jiàn。shāng xiǎo jiě zhōng nián guǎ jū,xīn tān ān yì,yòu jiàn xiōng dì néng shì,shì jiàn zhōu dào tíng dāng,suì bǎ nèi wài dà xiǎo zhī shì,duō tuō yǔ tā zhí liào,qián cái chū rù,xī píng qí shǒu,zài bù wèn qǐ shù mù。yòu tuō tā yǔ jiǎ chéng zhī xún yīn dì,zào fén ān zàng,suǒ fèi shén duō。shāng gōng fù fù xìng kāng kǎi,jiāng zhe jiǎ jiā zhī wù zuò wéi jǐ cái,yī lǜ huī huò。suī yǒu liǎng gè wài shēng,bú shì jiě jie qīn shēng,yì qiě shì rǔ xiù wèi chú,shuí rén lái jī chá dé tā?shāng gōng fù zhèng qì de rén,bú shì yào cún sī,què yě zhǐ chèn zhe xìng tou,zì zuò zì zhǔ,xiàng xīn xiàng yì,nà lǐ hái fēn bié shì nǐ de wǒ de?jiǔ jiǎ bù guī,lián gōng fù yě wàng qí suǒ yǐ。jiǎ lián fǎng xī nián shè xīn guǎi qù de dōng xī,dào cǐ réng hái yǔ shāng jiā yòng dù le。zhè shì gēng lǐ lái de fàn lǐ qù,tiān lǐ bào fù zhī cháng,kě xī jiǎ lián fǎng yǎn lǐ bù kàn de jiàn。

 元来商小姐无出,有滕婢生得两个儿子,绝是幼小,全仗着商功父提拨行动。当时计议已定,即便收拾家私,一起望临贺进发。少时来到,商功父就在自己住的宅边,寻个房舍,安顿了姐姐与两个小外甥。从此两家相依,功父母亲与商小姐两人,朝夕为伴,不是我到你家,便是你到我家,彼此无间。商小姐中年寡居,心贪安逸,又见兄弟能事,是件周到停当,遂把内外大小之事,多托与他执料,钱财出入,悉凭其手,再不问起数目。又托他与贾成之寻阴地,造坟安葬,所费甚多。商功父赋性慷慨,将着贾家之物作为己财,一律挥霍。虽有两个外甥,不是姐姐亲生,亦且是乳臭未除,谁人来稽查得他?商功父正气的人,不是要存私,却也只趁着兴头,自做自主,象心象意,那里还分别是你的我的?久假不归,连功父也忘其所以。贾廉访昔年设心拐去的东西,到此仍还与商家用度了。这是羹里来的饭里去,天理报复之常,可惜贾廉访眼里不看得见。

  yī rì,shāng gōng fù hài le shāng hán zhèng hóu,shēn zi rè jí。hū jué cǐ shēn piāo fú,zhí chū zhàng dǐng,yòu shēng wū jiǎo,jiàn jiàn xià lái,zì xíng kuàng yě。máng máng qià xiàng hǎi pàn yì bān,bìng wú yí gè bàn lǚ。zhèng sàn dàng jiān,hū jiàn yí gè gōng lì dǎ bàn de zǒu lái,xiāng jiàn yǐ bì,wèn le xìng míng。gōng lì dào:" láng jūn shù wèi gāi dào cǐ。jīn yǒu yī jiàn gōng shì,láng jūn huì dāng lái kàn kàn,qǐng dào fǔ zhōng zǒu zǒu。" shāng gōng fù bù zhī shèn me dì fāng,gēn zhe zhè gōng lì biàn zǒu,zǒu dào yí gè guān fǔ mén qián,jiàn yí gè qiú fàn,tóu dài hēi mào,jǐng hé tiě jiā,zài xī biān liǎng shàn mén wài。zǐ xì kàn zhè mén,shì gè yù mén。dàn jiàn: yīn fēng cǎn cǎn,shā qì fēi fēi。zhǐ wén guǐ kū shén hào,bú jiàn tiān qīng rì lǎng。zhēng níng lì zú āi jiān lì,péng gòu qiú tú cè mù kuī。píng jiào tiě hàn xiāo hún,rèn shì kuáng fū shī sè。shāng gōng fù dìng jīng kàn shí,zhī jiàn zhè qiú fàn chù,zuǒ yòu gè yǒu yí ge rén,zhí zhuó dà shàn xiāng duì ér lì,bǎ dà shàn yī huī,zhè jiā de qiú fàn jiào yī shēng" a ā!" dēng shí xuè ròu mí làn,lín lí mǎn dì,lián qiú fàn yě bú jiàn,zhǐ shèng dé yí gè kōng jiā。shǎo xiē xū yú,yī rán rú jiù。gōng fù kàn de hún shēn dǎ zhàn,dāi dāi lì zhe。nà gè qiú fàn hū rán zhāng mù dà hū dào:" shāng liù shí wǔ gē,rèn de wǒ fǒu?" gōng fù cāng cù jiān,bù céng xì rèn,yī shí wèi dé dā yìng。qiú fàn dào:" wǒ nǎi jiǎ lián fǎng yě,shēng qián zuò děi kuī xīn shì pō duō,jīn yào yī yī jié zhèng。zhū shì hái yī shí liǎo bù lái,dé nǐ dào cǐ,qiě yǔ wǒ liǎo jié yī jiàn。wǒ xī nián qǔ nǐ jiā cái,yáng shì jiān cháng huán yǐ chà bù duō le,yīn jiān wèi zēng jié jué dé。duō yī jiàn duō shòu yí yàng kǔ,jīn rì fán láo nǐ xiě yī gòng zhuàng,rèn shì hái zú,wǒ xiān tuō cǐ fēng shàn zhī kǔ。" shuō bà,liǎng rén yòu shì yī shàn,réng rú qǐ chū láng jí yī fān。

 一日,商功父害了伤寒症侯,身子热极。忽觉此身飘浮,直出帐顶,又升屋角,渐渐下来,恣行旷野。茫茫恰象海畔一般,并无一个伴侣。正散荡间,忽见一个公吏打扮的走来,相见已毕,问了姓名。公吏道:“郎君数未该到此。今有一件公事,郎君会当来看看,请到府中走走。”商功父不知甚么地方,跟着这公吏便走,走到一个官府门前,见一个囚犯,头戴黑帽,颈荷铁枷,在西边两扇门外。仔细看这门,是个狱门。但见:阴风惨惨,杀气霏霏。只闻鬼哭神号,不见天清日朗。狰狞隶卒挨肩立,蓬垢囚徒侧目窥。凭教铁汉消魂,任是狂夫失色。商功父定睛看时,只见这囚犯处,左右各有一个人,执着大扇相对而立,把大扇一挥,这枷的囚犯叫一声“啊呵!”登时血肉糜烂,淋漓满地,连囚犯也不见,止剩得一个空枷。少歇须臾,依然如旧。功父看得浑身打颤,呆呆立着。那个囚犯忽然张目大呼道:“商六十五哥,认得我否?”功父仓卒间,不曾细认,一时未得答应。囚犯道:“我乃贾廉访也,生前做得亏心事颇多,今要一一结证。诸事还一时了不来,得你到此,且与我了结一件。我昔年取你家财,阳世间偿还已差不多了,阴间未曾结绝得。多一件多受一样苦,今日烦劳你写一供状,认是还足,我先脱此风扇之苦。”说罢,两人又是一扇,仍如起初狼藉一番。

  gōng fù hǎo shēng bù rěn,yīn tīng tā shì jiān zhī yán。xiǎng qǐ jiā lǐ shì tǐ lái dào:" píng shí céng jiàn mǔ qīn shuō,xiàng nián jiān bèi rén zhuàn qù jiā zī wàn liǎng,bù zhī shì shuí。hòu lái yǒu rén chuán shuō shì jiǎ lián fǎng,yīn wèi qīn juàn jiā,bù xìn yǒu zhè shì。ér jīn tīng tā shuō qǐ lái,zhè shì guǒ rán zhēn le,suǒ yǐ shòu cǐ guǒ bào。kàn tā zhè bān kǔ chǔ,wú xīn hé ān?kuàng qiě wǒ jiā shòu jiě fū xǔ duō hǎo chù,ér jīn tā jiā jiā shì jiàn zài wǒ zhǎng wò zhī zhōng,yuán lái shì qián yuán hé dāng rú cǐ。wǒ yě gāi dì gè jié zhuàng,jiě tā zhè yī zhuāng gōng àn le。" jiù duì qiú fàn shuō dào:" wǒ yuàn gōng jié zhuàng。" qiú fàn jiù qiú páng biān liǎng rén qǔ zhǐ bǐ dì yǔ gōng fù,liǎng rén jiàn shuō kěn xiě jié zhuàng,biàn tíng le shàn bù shàn。gōng fù kàn nà zhāng zhǐ shí,yuán yǐ xiě dé yǒu zì,qiú fàn dào:" zhǐ xiāo yǒng yǒng yā gè zì jiù shì le。" gōng fù yī yán tí qǐ bǐ lái xiě gè huā yā,dì yǔ qiú fàn。liǎng rén jiù shēn shǒu lái zài qiú fàn chù jiē le,biàn hè dào:" kuài jìn qù!" qiú fàn duì zhe gōng fù dà kū dào:" jīn yǔ jiù jiù bié le,bù zhī jǐ shí dé tuō。hǎo kǔ!hǎo kǔ!" yī tóu kū,yī tóu bèi liǎng gè zhí shàn de rén gǎn rù yù mén。

 功父好生不忍,因听他适间之言。想起家里事体来道:“平时曾见母亲说,向年间被人赚去家资万两,不知是谁。后来有人传说是贾廉访,因为亲眷家,不信有这事。而今听他说起来,这事果然真了,所以受此果报。看他这般苦楚,吾心何安?况且我家受姐夫许多好处,而今他家家事见在我掌握之中,元来是前缘合当如此。我也该递个结状,解他这一桩公案了。”就对囚犯说道:“我愿供结状。”囚犯就求旁边两人取纸笔递与功父,两人见说肯写结状,便停了扇不扇。功父看那张纸时,原已写得有字,囚犯道:“只消勇勇押个字就是了。”功父依言提起笔来写个花押,递与囚犯。两人就伸手来在囚犯处接了,便喝道:“快进去!”囚犯对着功父大哭道:“今与舅舅别了,不知几时得脱。好苦!好苦!”一头哭,一头被两个执扇的人赶入狱门。

  gōng fù jiàn tā qù le,tàn xī le yī huí,xìn bù zǒu chū fǔ mén wài lái。zhī jiàn qǐ chū tóng lái zhè gè gōng lì,shǒu zhí yī fú,yǐn zháo zú tú shù bǎi,duō xiàng yá mén zhí shì rén yì,yě yǒu qián qí de,yě yǒu dǎ sǎn de,qián lái shēng nuò,qià sì jiē xīn guān yì bān。gōng fù xīn yí,nà gōng lì zǒu shàng qián xíng qǐ lǐ lái,jì dǐ yīn fǔ,bù yí kōng huí,kě zàn chōng hè jiāng dì fāng xún àn shǐ zhě!jiù qǐng qǐ chéng。" gōng fù shēn bù zì yóu,wèi jí huí dá,lì zú qián dǎo,yǐ xíng zhì jiāng shàng。kōng zhōng suǒ dào zhī chù,shén zhī cān yè。dàn jiàn huá gài shānmù yán shānbái yún shānróng shāngē shāntài shānměng shāndú shān xǔ duō shān shén,zhāo tán dòngpíng lè xīkǎo pán jiànlóng mén tāngǎn yìng quánlí jiāngfù jiānglì jiāng xǔ duō shuǐ shén,duō lái yǐ cì xiāng jiàn,dài gōng fù yǐ shàng sī zhī lǐ,gè zhí wén bù chéng dì。gōng lì jiù qǐng gōng fù yī yī chá kān。chá yǒu jìng zhōng mǒu jiā,kěn xíng hǎo shì,jī yǒu nián shù,shén bù kāi bào,yǐ zhì jiǔ shòu kùn qióng。mǒu jiā guàn zuò dǎi shì,è guàn yǐ yíng,shén bù kāi bào,yǐ zhēn shàng xiǎng fú zé。mǒu jiā wài jiǎ xū míng,cún xīn bù shàn,cuò rèn zuò hǎo rén,mào shòu hǎo bào。mǒu jiā jī méng nuǎn mèi,xīn dì guāng míng,cuò rèn zuò wāi rén,jiǔ xíng fèi qì。yǐ zhì shān zhōng hǔ láng shí rén,chuān zhōng bō tāo nì rén,yǒu míng shù bù gāi,bù xíng fēn bié wù shāng xìng mìng de,duō yī yī jié zé,jù àn bù pàn。suí rén shàn è xì wēi,gè zhāng bào yìng。zhū shén fèng zhí bù jǐn,gè liàng shēn fá。zhū shén nuò nuò lián shēng,jǐn fú gōng píng。yǐ lǐ dào fēng zhōu dà jiāng kǒu,gōng lì bǐng bái dào:" gōng shì yǐ wán,xiàn yǒu fú shén lái yíng,míng gōng kě huí jià le。" jiù kōng zhōng hái dào hè zhōu,dào le jiā lǐ,yuán cóng wū shàng fēi xià,zǒu rù chuáng zhōng,yī shēn lěng hàn,sà rán jīng jué,nǎi shì nán kē yī mèng。hàn chū bù zhǐ,bìng yǐ hǎo le。

 功父见他去了,叹息了一回,信步走出府门外来。只见起初同来这个公吏,手执一符,引着卒徒数百,多象衙门执事人役,也有掮旗的,也有打伞的,前来声诺,恰似接新官一般。功父心疑,那公吏走上前行起礼来,跪着禀白道:“泰山府君道:‘郎君刚正好义,既抵阴府,不宜空回,可暂充贺江地方巡按使者!‘天符已下,就请起程。”功父身不自由,未及回答,吏卒前导,已行至江上。空中所到之处,神祗参谒。但见华盖山、目岩山、白云山、荣山、歌山、泰山、蒙山、独山许多山神,昭潭洞、平乐溪、考磐涧、龙门滩、感应泉、漓江、富江、荔江许多水神,多来以次相见,待功父以上司之礼,各执文簿呈递。公吏就请功父一一查勘。查有境中某家,肯行好事,积有年数,神不开报,以致久受困穷。某家惯作歹事,恶贯已盈,神不开报,以臻尚享福泽。某家外假虚名,存心不善,错认做好人,冒受好报。某家迹蒙暖昧,心地光明,错认做歪人,久行废弃。以致山中虎狼食人,川中波涛溺人,有冥数不该,不行分别误伤性命的,多一一诘责,据案部判。随人善恶细微,各彰报应。诸神奉职不谨,各量申罚。诸神诺诺连声,尽服公平。迤逦到封州大江口,公吏禀白道:“公事已完,现有福神来迎,明公可回驾了。”就空中还到贺州,到了家里,原从屋上飞下,走入床中,一身冷汗,飒然惊觉,乃是南柯一梦。汗出不止,病已好了。

  gōng fù shēn yī shēn yāo,zhēng yī zhēng yǎn,jiào shēng" qí guài!" zǒu xià chuáng lái,zhī jiàn mǔqī liǎng rén,zhèng bǎ xuán tiān shàng dì huà xiàng guà zài chuáng biān,fén xiāng dǎo qǐng。yuán lái gōng fù shēn zi mián zài chuáng shàng,hūn hūn bù zhī rén shì,jiào wèn bù yīng,yǐn shí bù jìn,bù sǐ bù huó,yǐ jīng qī zhòu yè le。mǔqī jiàn gōng fù zǒu jiāng qǐ lái,dà jiā huān xǐ dào:" quán zhàng shèng dì yé ye bǎo yòu zhī lì。" gōng fù fāng cái shěng de gōng lì suǒ yán fú shén lái yíng,zhèng shì jiā jiān fèng shì shèng dì zhī yīng。gōng fù duì mǔqī bǎ yīn jiān suǒ jiàn zhī shì,yī yī shuō lái。mǔ qīn dào:" xiàng lái rén duō chuán shuō dào shì zhè lǎo ér guǎi qù wǒ jiā dōng xī,yīn shì qìng jia,jué bù gǎn yí xīn。jīn rì fāng zhī shì zhēn,què shòu zhè yàng è bào,kě jiàn zuò rén zài cái wù shàng bù kě qī xīn rú cǐ。" zhèng jiē tàn jiān,shāng xiǎo jiě qià hǎo dào lái,wèn xiōng dì de bìng xìn,jiàn shuō zǒu qǐ lái le,bù shèng huān xǐ。shāng gōng fù jiàn le jiě jie,yě shuō le yīn jiān suǒ jiàn。shāng xiǎo jiě jiàn shuō gōng gōng rú cǐ shòu kǔ,xīn zhōng gǎn dòng,shāng yì yào shè jiàn yí gè jiào tán,tì lián fǎng jiě shì zuì yè。gōng fù dào:" zhèng gāi rú cǐ,shén míng zhī shì,zhuó rán kě wèi。wǒ jīn rì qīn jīng guò de,duàn wú xū wàng。" yī le jiě jie shuō,zé yí gè rì zi,zǒng shì zuò jiǎ jiā qián chāo bù zháo,jiàn qǐ yī chǎng huáng lù dà jiào,chāo bá shāngjiǎ liǎng jiā wáng guò zhū hún,zuò le qī zhòu yè dào chǎng。gōng fù mèng jiàn lián fǎng lái xiè dào:" duō méng jiù jiù dào lì chāo bá,liǎng jiā wáng hún,jù dé hǎo chù tuō shēng,mǒu yě de tuō kǔ yù,suí yuán shòu shēng qù le。" gōng fù kàn qù,lián fǎng yì guān rú cháng,bú shì qián rì péng shǒu gòu miàn qiú fàn xíng róng。jué lái yǔ hé jiā shuō zhe,shāng xiǎo jiě dào:" wǒ yè lái mèng jiàn lián fǎng zǔ gōng,shuō huà yě rú cǐ,kě zhī bào yìng shì shí。"

 功父伸一伸腰,挣一挣眼,叫声“奇怪!”走下床来,只见母、妻两人,正把玄天上帝画像挂在床边,焚香祷请。元来功父身子眠在床上,昏昏不知人事,叫问不应,饮食不进,不死不活,已经七昼夜了。母、妻见功父走将起来,大家欢喜道:“全仗圣帝爷爷保佑之力。”功父方才省得公吏所言福神来迎,正是家间奉事圣帝之应。功父对母、妻把阴间所见之事,一一说来。母亲道:“向来人多传说道是这老儿拐去我家东西,因是亲家,决不敢疑心。今日方知是真,却受这样恶报,可见做人在财物上不可欺心如此。”正嗟叹间,商小姐恰好到来,问兄弟的病信,见说走起来了,不胜欢喜。商功父见了姐姐,也说了阴间所见。商小姐见说公公如此受苦,心中感动,商议要设建一个醮坛,替廉访解释罪业。功父道:“正该如此,神明之事,灼然可畏。我今日亲经过的,断无虚妄。”依了姐姐说,择一个日子,总是做贾家钱钞不着,建启一场黄箓大醮,超拔商、贾两家亡过诸魂,做了七昼夜道场。功父梦见廉访来谢道:“多蒙舅舅道力超拔,两家亡魂,俱得好处托生,某也得脱苦狱,随缘受生去了。”功父看去,廉访衣冠如常,不是前日蓬首垢面囚犯形容。觉来与合家说着,商小姐道:“我夜来梦见廉访祖公,说话也如此,可知报应是实。”

  gōng fù zì cǐ lì xíng shàn shì,jìng xìn shén fó。hòu lái nián dào bā shí yú,fù jiàn qián rì gōng lì,zhí zhuó yī zhǐ wén shū qián lái,qǐng gōng fù jiāo dài。réng jiù zú tú shù bǎi rén cù yōng lái yíng,yī rú qián rì mèng lǐ jiāng shàng suǒ jiàn guāng jǐng。gōng fù mù yù yì guān,wú jí ér zhōng,zì rán rù míng lù wèi shén dào yǐ。

 功父自此力行善事,敬信神佛。后来年到八十余,复见前日公吏,执着一纸文书前来,请功父交代。仍旧卒徒数百人簇拥来迎,一如前日梦里江上所见光景。功父沐浴衣冠,无疾而终,自然入冥路为神道矣。

  zhōu qīn rěn qù piàn gū shuāng,dào cǐ liáng xīn yǐ jǐn wáng。

 周亲忍去骗孤孀,到此良心已尽亡。

  shàn è dào tóu rú bù bào,kōng zhōng měi yù jiè xún jiāng。

 善恶到头如不报,空中每欲借巡江。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章