中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 二刻拍案惊奇 正文

卷二十三(二刻拍案惊奇)拼音版、注音及读音

二刻拍案惊奇

 卷二十三拼音版、注音及读音:

出处:二刻拍案惊奇

juǎn èr shí sān

卷二十三

 

 

  shī yuē:

 诗曰:

  shēng sǐ yóu lái yí yàng qíng,dòu qí rán dòu bìng gēn shēng。

 生死由来一样情,豆萁燃豆并根生。

  cún wáng zǐ mèi néng xiāng niàn,kě xiào xì qiáng qīn dì xiōng。

 存亡姊妹能相念,可笑阋墙亲弟兄。

  huà shuō táng xiàn zōng yuán hé nián jiān,yǒu gè chuán yù lǐ shí yī láng,míng xíng xiū。qī wáng shì fū rén,nǎi shì jiāng xī lián shǐ wáng zhòng shū nǚ,zhēn yì xián shū,xíng xiū jìng zhī rú bīn。wáng fū rén yǒu gè yòu mèi,duān yán cōng huì,fū rén jí ài tā,cháng lǐng tā zài shēn biān jū yǎng。lián xíng xiū yě shí fēn ài tā,rú zì jiā yǎng de yì bān。

 话说唐宪宗元和年间,有个传御李十一郎,名行修。妻王氏夫人,乃是江西廉使王仲舒女,贞懿贤淑,行修敬之如宾。王夫人有个幼妹,端妍聪慧,夫人极爱他,常领他在身边鞠养。连行修也十分爱他,如自家养的一般。

  yī rì,xíng xiū zài zú rén chù fù hūn lǐ xǐ yán,jiù zài zhè jiā xiē sù。wǎn wèn hū tā yī mèng,mèng jiàn zì shēn zài qǔ fū rén。dēng xià bǎ xīn rén rèn kàn,bú shì bié rén,zhèng shì wáng fū rén de yòu mèi。měng rán jīng jué,xīn lǐ shèn shì bù kuài huó。bā dào tiān míng,lián máng guī jiā。jìn dé mén lái,zhī jiàn wáng fū rén qīng zǎo yǐ qǐ shēn le,mèn zuò zhe,jiāng shǒu pín pín shì lèi。xíng xiū wèn zhe bù dá。xíng xiū biàn jiān jiā rén dào:" fū rén wéi hé rú cǐ?" jiā rén bèi qí dào:" jīn zǎo dāng chú lǎo nú zài chú xià zì shuō,wǔ gēng tóu zuò yī mèng,mèng jiàn xiàng gōng zài qǔ wáng jiā xiǎo niáng zǐ。fū rén zhī dào le,kǒng pà zì shēn yǒu shèn shān gāo shuǐ dī,suǒ yǐ bēi kū le yī zǎo qǐ le。" xíng xiū tīng bà,máo gǔ sǒng rán,jīng chū yī shēn lěng hàn,xiǎng dào" rú hé yǔ wǒ suǒ mèng zhèng hé?" tā liǎng gè shì ēn ài fū qī,xīn xià shí fēn bù lè,zhǐ de miǎn qiǎng quàn yù fū rén dào:" cǐ lǎo mā diān diān dǎo dǎo,shì gè yú měng zhī rén,qí mèng hé zú píng zhǔn?" kǒu lǐ suī rú cǐ shuō,xīn xià yīn shì liǎng mèng bù yuē ér tóng,zhōng jiū yǒu xiē yí huò。

 一日,行修在族人处赴婚礼喜筵,就在这家歇宿。晚问忽他一梦,梦见自身再娶夫人。灯下把新人认看,不是别人,正是王夫人的幼妹。猛然惊觉,心里甚是不快活。巴到天明,连忙归家。进得门来,只见王夫人清早已起身了,闷坐着,将手频频拭泪。行修问着不答。行修便间家人道:“夫人为何如此?”家人辈齐道:“今早当厨老奴在厨下自说,五更头做一梦,梦见相公再娶王家小娘子。夫人知道了,恐怕自身有甚山高水低,所以悲哭了一早起了。”行修听罢,毛骨耸然,惊出一身冷汗,想道“如何与我所梦正合?”他两个是恩爱夫妻,心下十分不乐,只得勉强劝谕夫人道:“此老妈颠颠倒倒,是个愚懵之人,其梦何足凭准?”口里虽如此说,心下因是两梦不约而同,终究有些疑惑。

  zhī jiàn gé bù duō jǐ rì,fū rén shēng chū bìng lái。lèi yī bù xiào,liǎng yuè ér wáng。xíng xiū kū de sǐ ér fù sū。shū bào yuè fù wáng gōng,wáng gōng jǔ jiā bēi tòng。yīn bù rěn duàn le xíng xiū qīn yì,huí shū hái dá,biàn yǒu bǎ yòu nǚ xù hūn zhī yì。xíng xiū shāng dào zhèng jí,bù rěn shuō qǐ zhè shì,jiān yì huí jué le yuè fù。

 只见隔不多几日,夫人生出病来。累医不效,两月而亡。行修哭得死而复苏。书报岳父王公,王公举家悲恸。因不忍断了行修亲谊,回书还答,便有把幼女续婚之意。行修伤悼正极,不忍说起这事,坚意回绝了岳父。

  yú shí yǒu gè wèi mì shū wèi suí,zuì néng guǎng shí tiān xià qí rén。jiàn lǐ xíng xiū rú cǐ sī niàn fū rén,tū rán duì tā shuō dào:" shì yù huái xiǎng wáng fū rén rú cǐ shēn zhòng,mò bú yào jiàn tā me?" xíng xiū dào:" yī sǐ yǒng bié,rú hé néng gōu zài jiàn?" mì shū dào:" shì yù ruò yào jiàn wáng fū rén,hé bù qù wèn chóu sāng wáng lǎo?" xíng xiū dào:" wáng lǎo shì hé rén?" mì shū dào:" bù bì shuō pò。shì yù zhǐ láo láo jì zhe chóu sāng wáng lǎo sì zì,shǎo bu dé yǒu xiāng huì zhī chù。" yī xíng xiū jiàn shuō de zuò guài,qiē qiē jì zhī yú xīn。

 于时有个卫秘书卫随,最能广识天下奇人。见李行修如此思念夫人,突然对他说道:“侍御怀想亡夫人如此深重,莫不要见他么?”行修道:“一死永别,如何能勾再见?”秘书道:“侍御若要见亡夫人,何不去问稠桑王老?”行修道:“王老是何人?”秘书道:“不必说破。侍御只牢牢记着稠桑王老四字,少不得有相会之处。”一行修见说得作怪,切切记之于心。

  guò le liǎng sān nián,wáng gōng yòu nǚ yuè cháng chéng le。wáng gōng sī niàn wáng nǚ,yào yǔ xíng xiū xù qīn。lǚ cì zhe rén lái shuō。xíng xiū bù rěn bèi le wáng fū rén,zhǐ shì bù cóng。

 过了两三年,王公幼女越长成了。王公思念亡女,要与行修续亲。屡次着人来说。行修不忍背了亡夫人,只是不从。

  cǐ hòu,chú shòu dōng tái yù shǐ。fèng zhào chū guān,xíng cì chóu sāng yì。yì guǎn zhōng xiān yǒu chì shǐ zhù xià le,zhǐ de tǎo gè gōng fáng xiē sù。nà diàn míng jiù jiào zuò chóu sāng diàn。xíng xiū tīng dé chóu sāng èr zì chù zhe,biàn zì shàng xīn,xiǎng dào:" mò bù shèn me wáng lǎo zhèng zài cǐ chù?" zhèng yào gēn xún wèn,zhǐ tīng dé jiē shàng rén luàn rǎng。xíng xiū zǒu dào diàn mén biān yī kàn,zhī jiàn yī huǒ rén,tuán tuán wéi zhù yí gè lǎo zhě,nǐ chě wǒ chě,nǐ wèn wǒ wèn,chán dé yí gè tóu hūn yǎn àn。xíng xiū wèn diàn zhǔ rén dào:" zhèi xiē rén hé gù rú cǐ?" zhǔ rén dào:" zhè gè lǎo ér xìng wáng,shì gè xī qí de rén,shàn tán lù mìng。xiāng lǐ rén jìng tā rú shén。gù cǐ jiàn tā zǒu guò,jiù chán zhù tā wèn huò fú。" xíng xiū xiǎng zhe wèi mì shū zhī yán,dào:" yuán lái guǒ yǒu cǐ rén!" biàn jiào diàn zhǔ rén:" kuài qǐng tā dào diàn xiāng jiàn。"

 此后,除授东台御史。奉诏出关,行次稠桑驿。驿馆中先有敕使住下了,只得讨个宫房歇宿。那店名就叫做稠桑店。行修听得稠桑二字触着,便自上心,想道:“莫不甚么王老正在此处?”正要跟寻问,只听得街上人乱嚷。行修走到店门边一看,只见一伙人,团团围住一个老者,你扯我扯,你问我问,缠得一个头昏眼暗。行修问店主人道:“这些人何故如此?”主人道:“这个老儿姓王,是个希奇的人,善谈禄命。乡里人敬他如神。故此见他走过,就缠住他问祸福。”行修想着卫秘书之言,道:“元来果有此人!”便叫店主人:“快请他到店相见。”

  diàn zhǔ rén jiàn xíng xiū shì gè chū chāi yù shǐ,bù gǎn jī yán,bá kāi rù cóng,zǒu jìn qù chě zhù tā dào:" diàn zhōng yǒu gè lǐ yù shǐ lǐ shí yī láng fèng qǐng。" zhòng rén jiàn shuō shì guān fǔ qǐng,fàng kāi wéi,ràng tā chū lái,yí hòng duō sàn le。dào diàn xiāng jiàn。xíng xiū jiàn shì gè lǎo rén,bú yào tā xíng lǐ。jiù bǎ xiǎng niàn wáng qī,yǒu wèi mì shū zhǐ yǐn lái qiú tā de huà,shuō le yī biàn,biàn dào:" bù zhī lǎo wēng guǒ yǒu qí shù néng shǐ wáng hún xiāng jiàn fǒu?" lǎo rén dào:" shí yī láng yào jiàn wáng fū rén,jiù shì jīn yè bà le。"

 店主人见行修是个出差御史,不敢稽延,拔开入丛,走进去扯住他道:“店中有个李御史李十一郎奉请。”众人见说是官府请,放开围,让他出来,一哄多散了。到店相见。行修见是个老人,不要他行礼。就把想念亡妻,有卫秘书指引来求他的话,说了一遍,便道:“不知老翁果有奇术能使亡魂相见否?”老人道:“十一郎要见亡夫人,就是今夜罢了。”

  lǎo rén qián zǒu,jiào xíng xiū dǎ fā kāi le zuǒ yòu,yǐn le tā,yí lù zǒu rù yí gè tǔ shān zhōng。yòu shēng yí gè shù zhàng de gāo pō,pō cè yǐn yǐn jiàn yǒu gè cóng lín。lǎo rén biàn zhù zài lù bàng,duì xíng xiū dào:" shí yī láng kě zǒu qù lín xià gāo shēng hū miào zi,bì yǒu rén yīng。yīng le,biàn shuō dào: chuán yǔ jiǔ niáng zǐ,jīn yè zàn jiè miào zi tóng kàn wáng qī。" xíng xiū yī yán,zǒu qù lín wèn hū zhe,guǒ yǒu rén yīng。yòu yī zhe qián yán shuō le。

 老人前走,叫行修打发开了左右,引了他,一路走入一个土山中。又升一个数丈的高坡,坡侧隐隐见有个丛林。老人便住在路傍,对行修道:“十一郎可走去林下高声呼妙子,必有人应。应了,便说道:传语九娘子,今夜暂借妙子同看亡妻。”行修依言,走去林问呼着,果有人应。又依着前言说了。

  shǎo qǐng yí gè shí wǔ liù suì de nǚ zǐ zǒu chū lái dào:" jiǔ niáng zǐ chà wǒ suí shí yī láng qù。" shuō bà,biàn zhé zhú èr zhī,zì kuà le yī zhī,yī zhī yǔ xíng xiū kuà。kuà shàng,biàn tóng mǎ yì bān kuài。xíng gōu sān sì shí lǐ,hū dào yī chù,chéng què zhuàng lì。qián jīng yī dà guān,gōng qián yǒu mén。nǚ zǐ dào:" dàn xún xī láng zhí běi,cóng nán dì èr gōng,nǎi shì xián fū rén suǒ jū。" xíng xiū yī yán,qū zhì qí chù。guǒ jiàn shí shù nián qián yí gè sǐ guò de yā tou,chū lái bài yíng,qǐng xíng xiū zuò xià。fū rén jiù zǒu chū lái,tì qì xiāng jiàn。xíng xiū zhòng sù lí hèn,yī bǎ bào zhù bù fàng。què dài yào zài jiǎng huān huì,wáng fū rén bù kěn dào:" jīn rì yǔ jūn yōu xiǎn yì tú,shēn bù yuàn rú cǐ,tiē qiè zhī huàn。ruò shì bù wàng píng rì zhī hǎo,dàn dé nà xiǎo mèi wèi hūn,xù cǐ yīn qīn,qiè xīn yuàn bì yǐ。suǒ yào xiāng jiàn,zhī cǐ fèng tuō。" yán bà,nǚ zǐ jǐ zài mén wài lì shēng cuī jiào dào:" lǐ shí yī láng sù chū。" xíng xiū bù gǎn tíng liú,hán lèi ér chū。nǚ zǐ yī qián yǔ tā kuà le zhú zhī tóng háng。

 少顷一个十五六岁的女子走出来道:“九娘子差我随十一郎去。”说罢,便折竹二枝,自跨了一枝,一枝与行修跨。跨上,便同马一般快。行勾三四十里,忽到一处,城阙壮丽。前经一大官,宫前有门。女子道:“但循西廊直北,从南第二宫,乃是贤夫人所居。”行修依言,趋至其处。果见十数年前一个死过的丫头,出来拜迎,请行修坐下。夫人就走出来,涕泣相见。行修仲诉离恨,一把抱住不放。却待要再讲欢会,王夫人不肯道:“今日与君幽显异途,深不愿如此,贴妾之患。若是不忘平日之好,但得纳小妹为婚,续此姻亲,妾心愿毕矣。所要相见,只此奉托。”言罢,女子己在门外厉声催叫道:“李十一郎速出。”行修不敢停留,含泪而出。女子依前与他跨了竹枝同行。

  dào le jiù chù,zhī jiàn lǎo rén tóu zhěn yí kuài shí tou,mián zhe zhèng shuì。tīng dé jiǎo bù xiǎng,xiǎo de shì xíng xiū dào le,zǒu qǐ lái wèn dào:" kě rú yì me?" xíng xiū dào:" xìng yǐ xiāng huì。" lǎo rén dào:" xū xiè jiǔ niáng zǐ qiǎn rén xiāng sòng。" xíng xiū yī yán,sòng miào zi dào lín jiān,gāo shēng chēng xiè。huí lái wèn lǎo rén dào:" cǐ shì hé děng rén?" lǎo rén dào:" cǐ yuán shàng yǒu líng yìng jiǔ zǐ mǔ cí ěr。"

 到了旧处,只见老人头枕一块石头,眠着正睡。听得脚步响,晓得是行修到了,走起来问道:“可如意么?”行修道:“幸已相会。”老人道:“须谢九娘子遣人相送。”行修依言,送妙子到林间,高声称谢。回来问老人道:“此是何等人?”老人道:“此原上有灵应九子母祠耳。”

  lǎo rén fù yǐn xíng xiū dào le diàn zhōng,zhī jiàn bì shàng dēng zhǎn yíng yíng,cáo zhōng mǎ dàn chú rú gù,pū fū děng gè gè shú shuì。xíng xiū yí dào zuò mèng,què yǒu lǎo rén shàng zài kě zhèng。lǎo rén dāng jí cí xíng xiū ér qù。xíng xiū tàn yì le yī fān,yīn niàn qī yán zhūn kěn,cái bǎ zhè duàn shì qíng bèi xì xiě yǔ yuè zhàng wáng gōng。cóng cǐ suì xù wáng shì zhī hūn,qià yīng qián rì zhī mèng。zhèng shì:

 老人复引行修到了店中,只见壁上灯盏荧荧,槽中马啖刍如故,仆夫等个个熟睡。行修疑道做梦,却有老人尚在可证。老人当即辞行修而去。行修叹异了一番,因念妻言谆恳,才把这段事情备细写与岳丈王公。从此遂续王氏之婚,恰应前日之梦。正是:

  jiù nǚ xù wèi xīn nǚ xù,dà yí fū zuò xiǎo yí fū。

 旧女婿为新女婿,大姨夫做小姨夫。

  gǔ lái zhǐ yǒu é huángnǚ yīng,zǐ mèi liǎng gè,yī tóng jià le shùn dì。qí tā zǐ mèi wáng gù,bù rěn duàn qīn,xù shàng xiǎo yí,nǎi shì shì jiān cháng shì cóng lái méi yǒu gè wáng gù de zǐ zǐ,huái cǐ xīn yuàn,zài dì xià cuō hé wán chéng hǎo shì de。jīn rì xiǎo zi xiān shuō cǐ yī duàn yì shì,jiàn de rén shēng zhǐ yǒu zhè gè qíng zì zhì sǐ bù mǐn de。zhǐ wèi zhè wáng fū rén shēn zi suī sǐ,xīn zhōng jìn niàn zhe qīn fū ēn ài,yòu qiě mèi zǐ shì tā xīn shàng xǐ huān de,yì diǎn qíng bù néng wàng,suǒ yǐ yīn zhōng rú cǐ zhǔ zhāng,le qí xīn yuàn? zhè gè hái shì zuò guò fū fù duō shí de,rú cǐ yǒu qíng,wèi zú wèi guài。xiǎo yú rú jīn zài shuō yí gè bù céng zuò qīn guò de,zhǐ wèi bù wàng qián méng,yīn zhōng wán le zì jǐ yīn yuán,yòu tì mèi zǐ lián chéng hūn shì,guài guài qí qí,zhēn zhēn jiǎ jiǎ,shuō lái hǎo tīng。yǒu shī wèi zhèng:

 古来只有娥皇、女英,姊妹两个,一同嫁了舜帝。其他姊妹亡故,不忍断亲,续上小姨,乃是世间常事;从来没有个亡故的姊姊,怀此心愿,在地下撮合完成好事的。今日小子先说此一段异事,见得人生只有这个情字至死不泯的。只为这王夫人身子虽死,心中近念着亲夫恩爱,又且妹子是他心上喜欢的,一点情不能忘,所以阴中如此主张,了其心愿?—— 这个还是做过夫妇多时的,如此有情,未足为怪。小于如今再说一个不曾做亲过的,只为不忘前盟,阴中完了自己姻缘,又替妹子联成婚事,怪怪奇奇,真真假假,说来好听。有诗为证:

  huán hún cóng gǔ yǒu,jiè tǐ yì qí cháng。

 还魂从古有,借体亦其常。

  shuí shè shēng rén pò,xiān jiāng sù yuàn cháng!

 谁摄生人魄,先将宿愿偿!

  zhè běn huà wén,nǎi shì yuán cháo dà dé nián jiān,yáng zhōu yǒu gè fù rén,xìng wú,céng zuò fáng yù shǐ zhī zhí,rén dōu jiào tā zuò wú fáng yù。zhù jū chūn fēng lóu cè,shēng yǒu èr nǚ。yí gè jiào míng xìng niáng,yí gè jiào míng qìng niáng。qìng niáng xiǎo xìng niáng liǎng suì,duō zài qiǎng bǎo zhī zhōng。lín jū yǒu gè cuī shǐ jūn,yǔ fáng yù wǎng lái shén hòu。cuī jiā yǒu zi,míng yuē xìng gē,yǔ xìng niáng tóng nián suǒ shēng。cuī gōng jí qiú pìn xìng niáng wèi zi fù,fáng yù xīn rán xiāng xǔ。cuī gōng yǐ jīn fèng chāi yì zhī wèi pìn lǐ。dìng méng zhī hòu,cuī gōng hé jiā duō dào yuǎn fāng wèi guān qù le。yī qù yī shí wǔ nián,jìng wú xiāo xī huí lái。

 这本话文,乃是元朝大德年间,扬州有个富人,姓吴,曾做防御使之职,人都叫他做吴防御。住居春风楼侧,生有二女。一个叫名兴娘,一个叫名庆娘。庆娘小兴娘两岁,多在襁褓之中。邻居有个崔使君,与防御往来甚厚。崔家有子,名曰兴哥,与兴娘同年所生。崔公即求聘兴娘为子妇,防御欣然相许。崔公以金凤钗一只为聘礼。定盟之后,崔公合家多到远方为官去了。一去一十五年,竟无消息回来。

  cǐ shí xīng niáng yǐ shí jiǔ suì,mǔ qīn jiàn tā nián jì dà le,duì fáng yù dào:" cuī jiā xìng gē yī qù shí wǔ nián,bù tōng yīn hào。jīn xìng niáng nián yǐ cháng chéng,qǐ kě zhí shǒu qián shuō,cuò guò tā qīng chūn?" fáng yù dào:" yī yán yǐ dìng,qiān jīn bù yí。wú yǐ xǔ wú gù rén le,qǐ kě yīn tā wú hào,shǐ yù shí yán?" nà mǔ qīn zhōng jiū shì fù rén jiā shí jiàn,jiàn nǚ ér nián zhǎng wú hūn,yǎn zhōng kàn bù guò yì,rì rì yǔ fáng yù xù guā,yào lìng xún rén jiā。

 此时兴娘已十九岁,母亲见他年纪大了,对防御道:“崔家兴哥一去十五年,不通音耗。今兴娘年已长成,岂可执守前说,错过他青春?”防御道:“一言已定,千金不移。吾已许吾故人了,岂可因他无耗,使欲食言?”那母亲终究是妇人家识见,见女儿年长无婚,眼中看不过意,日日与防御絮聒,要另寻人家。

  xìng niáng dù lǐ,yī xīn zhuān pàn cuī shēng lái dào,zài méi yǒu èr sān de yì sī。suī shì kuī de fáng yù yǒu zhèng jīng,què kàn jiàn mǔ qīn shuō qǐ jī guā,biàn àn dì hèn mìng zì kū。yòu kǒng bó fù qīn bèi mǔ qīn chán bù guò,yī shí gēng biàn qǐ lái,xīn zhōng cháng huái zhe yōu lǜ,zhǐ yuàn cuī jiā láng zǎo lái de yī rì yě hǎo。yǎn jīng jǐ wàng chuān le,nà lǐ jiào dé cuī jiā yīng?kàn kàn fàn shí jiǎn shǎo,shēng chū bìng lái。chén mián zhěn xí,bàn zǎi ér wáng。fù mǔ yǔ mèi jí hé jiā rén děng,duō kū dé fā hūn zhāng dì shí yī。lín rù jiǎn shí,mǔ qīn shǒu chí cuī jiā yuán pìn zhè zhǐ jīn fèng chāi,fǔ shī kū dào:" cǐ shì nǐ fū jiā zhī wù,jīn nǐ yǐ sǐ,wǒ liú zhī hé yì?jiàn le tú zēng bēi shāng。yǔ nǐ dài le qù bà!。" jiù tì tā chā zài jì shàng,gài le guān。sān rì zhī hòu,tái qù bìn zài jiāo wài le。jiā lǐ shè gè líng zuò,zhāo xī kū diàn。

 兴娘肚里,一心专盼崔生来到,再没有二三的意思。虽是亏得防御有正经,却看见母亲说起激聒,便暗地恨命自哭。又恐伯父亲被母亲缠不过,一时更变起来,心中长怀着忧虑,只愿崔家郎早来得一日也好。眼睛几望穿了,那里叫得崔家应?看看饭食减少,生出病来。沉眠枕席,半载而亡。父母与妹及合家人等,多哭得发昏章第十一。临入硷时,母亲手持崔家原聘这只金凤钗,抚尸哭道:“此是你夫家之物,今你已死,我留之何益?见了徒增悲伤。与你戴了去罢!。”就替他插在髻上,盖了棺。三日之后,抬去殡在郊外了。家里设个灵座,朝夕哭奠。

  bìn guò liǎng ge yuè,cuī shēng hū rán lái dào。fáng yù yíng jìn wèn dào:" láng jūn yī xiàng hé chǔ?zūn fù mǔ píng ān fǒu?" cuī shēng gào sù dào:" jiā fù zuò le xuān dé fǔ lǐ guān,méi yú rèn suǒ。jiā mǔ yì xiān wáng le shù nián。xiǎo xù zài bǐ shǒu sāng,jīn yǐ fú chú,wán le bìn zàng zhī shì。bù yuǎn qiān lǐ,tè dào fǔ shàng,lái wán qián yuē。" fáng yù tīng bà,bù jué diào xià lèi lái dào:" xiǎo nǚ xìng niáng bó mìng,wèi sī niàn láng jūn chéng bìng,yú liǎng yuè qián yǐn hèn ér zhōng,yǐ bìn zài jiāo wài le。láng jūn biàn zǎo dào de bàn nián,huò zhě hái bú dào de sǐ de dì bù。jīn rì lái shí,què wú jí le。" shuō bà yòu kū。cuī shēng suī shì bù céng rèn shi xìng niáng,wèi miǎn gǎn shāng qǐ lái。fáng yù dào:" xiǎo nǚ bìn shì suī xíng,líng wèi hái zài。láng jūn kě dào tā xí qián kàn yī fān,yě shǐ tā yīn hún xiǎo de nǐ lái le。" qín zhe lèi yǎn,yī shǒu zhuāi le cuī shēng,zǒu jìn nèi fáng lái。cuī shēng tái tóu kàn shí,dàn jiàn:

 殡过两个月,崔生忽然来到。防御迎进问道:“郎君一向何处?尊父母平安否?”崔生告诉道:“家父做了宣德府理官,没于任所。家母亦先亡了数年。小婿在彼守丧,今已服除,完了殡葬之事。不远千里,特到府上,来完前约。”防御听罢,不觉吊下泪来道:“小女兴娘薄命,为思念郎君成病,于两月前饮恨而终,已殡在郊外了。郎君便早到得半年,或者还不到得死的地步。今日来时,却无及了。”说罢又哭。崔生虽是不曾认识兴娘,未免感伤起来。防御道:“小女殡事虽行,灵位还在。郎君可到他席前看一番,也使他阴魂晓得你来了。”噙着泪眼,一手拽了崔生,走进内房来。崔生抬头看时,但见:

  zhǐ dài piāo yáo,míng tóng chuò yuē。piāo yáo zhǐ dài,jǐn xiě zhe fàn zì jīn yán,chuò yuē míng tóng,duì pěng zhe yín pén xiù shuì。yī lǚ lú yān cháng niǎo,shuāng tái dēng huǒ wēi yíng。yǐng shén tú huà gè jué sè de jiā rén,bái mù pái xiě zhe xīn wáng de cháng nǚ。

 纸带飘摇,冥童绰约。飘摇纸带,尽写着梵字金言,绰约冥童,对捧着银盆绣帨。一缕炉烟常袅,双台灯火微荧。影神图画个绝色的佳人,白木牌写着新亡的长女。

  cuī shēng kàn jiàn le líng zuò,bài jiāng xià qù。fáng yù bào zhe zhuō zi dà shēng dào:" xìng niáng wú ér,nǐ de zhàng fū lái le。nǐ líng hún bù yuǎn,zhī dào yě wèi?" shuō bà,fàng shēng dà kū。hé jiā jiàn fáng yù shuō de shāng xīn,yī qí hào kū qǐ lái,zhí kū dé yī fó chū shì,èr fú shēng tiān,lián cuī shēng yě bù zhī péi xià le duō shǎo yǎn lèi。kū bà,fén le xiē chǔ qián。jiù yǐn cuī shēng zài líng wèi qián bài jiàn le mā mā。mā mā rǒng zì gěng gěng yè yàn de,hái le gè bàn lǐ。

 崔生看见了灵座,拜将下去。防御抱着桌子大声道:“兴娘吾儿,你的丈夫来了。你灵魂不远,知道也未?”说罢,放声大哭。合家见防御说得伤心,一齐号哭起来,直哭得一佛出世,二佛生天,连崔生也不知陪下了多少眼泪。哭罢,焚了些楮钱。就引崔生在灵位前拜见了妈妈。妈妈冗自哽哽咽咽的,还了个半礼。

  fáng yù tóng cuī shēng chū dào táng qián lái,duì tā dào:" láng jūn fù mǔ jì méi,dào tú yòu yuǎn,jīn jì lái cǐ,kě biàn zài wú jiā zhù sù。bú yào lùn dào qīn qíng,zhǐ shì gù rén zhī zǐ,jí tóng wú zi。wù yǐ xìng niáng méi gù,zì tóng wài rén。" jí lìng rén tì cuī shēng bān jiāng xíng lǐ lái,shōu shí mén cè yí gè xiǎo shū fáng,yǔ tā zhù xià le。zhāo xī kàn dài,shí fēn qīn rè。

 防御同崔生出到堂前来,对他道:“郎君父母既没,道途又远,今既来此,可便在吾家住宿。不要论到亲情,只是故人之子,即同吾子。勿以兴娘没故,自同外人。”即令人替崔生搬将行李来,收拾门侧一个小书房,与他住下了。朝夕看待,十分亲热。

  jiāng jí bàn yuè,zhèng zhí qīng míng jié jiè。fáng yù niàn xìng niáng xīn wáng,hé jiā dào tā zhǒng shàng,guà qián jì sǎo。cǐ shí xīng niáng zhī mèi qìng niáng,yǐ shì shí qī suì,yī tóng mā mā shí le jiào,dào zǐ zǐ fén shǎng qù le。zhǐ liú cuī shēng yí gè zài jiā zhōng kān shǒu。dà fán hǎo rén jiā nǚ juàn,chū wài xī shǎo,dào de shí jié tóu biān,kàn jiàn chūn guāng míng mèi,bā bù dé xún gè shì yóu,lái wài biān sàn xīn shuǎ zǐ。jīn rì suī shì dào xìng niáng xīn fén shàng,xīn zhōng huái zhe qī cǎn de què shì huāng jiāo yě wài,táo hóng liǔ lǜ,zhèng shì nǚ juàn men yóu shuǎ qù chù。pán huán le yī rì,zhí dào tiān sè hūn hēi,fāng cái dào jiā。

 将及半月,正值清明节届。防御念兴娘新亡,合家到他冢上,挂钱祭扫。此时兴娘之妹庆娘,已是十七岁,一同妈妈拾了轿,到姊姊坟上去了。只留崔生一个在家中看守。大凡好人家女眷,出外稀少,到得时节头边,看见春光明媚,巴不得寻个事由,来外边散心耍子。今日虽是到兴娘新坟上,心中怀着凄惨的;却是荒郊野外,桃红柳绿,正是女眷们游耍去处。盘桓了一日,直到天色昏黑,方才到家。

  cuī shēng bù chū mén wài děng hòu,wàng jiàn nǚ jiào èr chéng lái le,dìng zài mén zuǒ yíng jiē。qián jiào guāng jìn。hòu jiào zhì qián,dào shēng shēn biān jīng guò,zhǐ tīng de dì xià zhuān shàng kēng de yī shēng,què shì jiào zhōng diào yī jiàn wù shì chū lái。cuī shēng dài jiào guò le,jí qù shí qǐ lái kàn,nǎi shì jīn fèng chāi yì zhī。cuī shēng zhī shì guī zhōng zhī wù,jí yù jìn qù nà hái,zhī jiàn zhōng mén yǐ bì。yuán lái fáng yù hé jiā zài fén shàng xīn kǔ le yī rì,yòu gè dài le xiē jiǔ yì,jìn dé mén,biàn bǎ lái guān le,shōu shí shuì jiào。cuī shēng yě xiǎo de zhè gè yì sī,bù hǎo qù jiào dé mén,qiě dài míng rì wèi chí。

 崔生步出门外等候,望见女轿二乘来了,定在门左迎接。前轿光进。后轿至前,到生身边经过,只听得地下砖上铿的一声,却是轿中掉一件物事出来。崔生待轿过了,急去拾起来看,乃是金凤钗一只。崔生知是闺中之物,急欲进去纳还,只见中门已闭。元来防御合家在坟上辛苦了一日,又各带了些酒意,进得门,便把来关了,收拾睡觉。崔生也晓得这个意思,不好去叫得门,且待明日未迟。

  huí dào shū fáng,bǎ chāi zi fàng hǎo zài shū xiāng zhōng le。míng zhú dú zuò,sī niàn hūn shì bù chéng,zhī shēn gū kǔ,jì jī rén mén,suī rán xiāng dài rú zǐ xù yì bān,zhōng fēi jiǔ jì,bù zhī rú hé shì gè jié guǒ!mèn shàng xīn lái,tàn le jǐ shēng。shàng le chuáng,zhèng yào jiù zhěn,hū tīng dé yǒu rén kòu mén xiǎng。cuī shēng wèn dào:" shì nà gè?" bú jiàn huí yán。cuī shēng dào shì cuò tīng le,fāng yào shuì xià qù。yòu tīng dé qiāo de bì bì shā bō。cuī shēng gāo shēng yòu wèn,yòu bú jiàn shēng xiǎng le。cuī shēng xīn yí,zuò zài chuáng yán,zhèng yào chuān xié dào mén biān jìng tīng,zhǐ tīng dé yòu qiāo xiǎng le,què zhǐ bú jiàn zé shēng。cuī shēng

 回到书房,把钗子放好在书箱中了。明烛独坐,思念婚事不成,只身孤苦,寄迹人门,虽然相待如子婿一般,终非久计,不知如何是个结果!闷上心来,叹了几声。上了床,正要就枕,忽听得有人扣门响。崔生问道:“是那个?”不见回言。崔生道是错听了,方要睡下去。又听得敲的毕毕刹剥。崔生高声又问,又不见声响了。崔生心疑,坐在床沿,正要穿鞋到门边静听,只听得又敲响了,却只不见则声。崔生

  cuī shēng dà jīng,xià dé dào tuì le liǎng bù。nà nǚ zǐ xiào róng kě yōng,dī shēng duì shēng dào:" láng jūn bù rèn de qiè yé?qiè jí xìng niáng zhī mèi qìng niáng yě。shì cái jìn mén shí,zhuì chāi jiào xià,gù cǐ chéng yè lái xún。láng jūn céng shí dé fǒu?" cuī shēng jiàn shuō shì xiǎo yí,huò gōng jìng jìng dā yìng dào:" shì cái niáng zǐ chéng jiào zài hòu,guǒ rán luò chāi zài dì。xiǎo shēng dāng shí shí dé,jí yù fèng huán,jiàn zhōng mén yǐ bì,bù gǎn jīng dòng,liú dài míng rì。jīn niáng zǐ qīn xún zhì cǐ,jí dāng chí xiàn。" jiù zài shū xiāng qǔ chū,fàng zài zhuō shàng dào:" niáng zǐ qǐng ná le qù。"

 崔生大惊,吓得倒退了两步。那女子笑容可拥,低声对生道:“郎君不认得妾耶?妾即兴娘之妹庆娘也。适才进门时,坠钗轿下,故此乘夜来寻。郎君曾拾得否?”崔生见说是小姨,获恭敬敬答应道:“适才娘子乘轿在后,果然落钗在地。小生当时拾得,即欲奉还,见中门已闭,不敢惊动,留待明日。今娘子亲寻至此,即当持献。”就在书箱取出,放在桌上道:“娘子请拿了去。”

  nǚ zǐ chū qiàn shǒu lái qǔ chāi,chā zài tóu shàng le。jiǎng xī xī de,duì cuī shēng dào:" zǎo zhī shì láng jūn shí dé,qiè yì bù bì chéng yè lái xún le。rú jīn yǐ shì gēng lán shí hòu,qiè shēn chū lái le,bù kě fù jìn。jīn yè dāng jiè láng jūn zhěn xí,shì qǐn yī xiāo。" cuī shēng dà jīng dào:" niáng zǐ shuō nà lǐ huó?lìng zūn lìng táng,dài xiǎo shēng rú gǔ ròu,xiǎo shēng zěn gǎn hú xíng,yǒu wū niáng zǐ qīng dé?niáng zǐ qǐng huí bù,shì bù gǎn cóng mìng de。" nǚ zǐ dào:" rú jīn hé jiā shuì shú,bìng wú yí ge rén zhī dào de。hé bù chèn cǐ liáng xiāo,wán chéng hǎo shì!nǐ wǒ qiào qiào wǎng lái,qīn shàng jiā qīn,yǒu hé bù kě?" cuī shēng dào:" yù rén bù zhī,mò ruò wù wèi。suī chéng niáng zǐ měi qíng,wàn yī hòu biān yǒu xiē fēng chuī cǎo dòng,bèi rén fā jué,bú yào shuō dào wú yán miàn jiàn lìng zūn,chuán jiāng chū qù,xiǎo shēng rú hé zuò dé rén chéng?bú shì bǎ yī shēng xíng zhǐ duō huài le。" nǚ zǐ dào:" rú cǐ liáng xiāo,yòu jiān yè shēn。wǒ jì jì liáo,nǐ yì lěng luò。nán de zhè gè jī huì,tóng zài yí gè fáng zhōng,yě shì yī shēng yuán fèn。qiě gù yǎn qián hǎo shì,guǎn shèn me fā jué bù fā jué?kuàng qiè zì néng wéi láng jūn zhē yǎn,bù zhì bài lù。láng jūn xiū de yí lǜ,cuò guò le jiā qī。"

 女子出纤手来取钗,插在头上了。奖嘻嘻的,对崔生道:“早知是郎君拾得,妾亦不必乘夜来寻了。如今已是更阑时候,妾身出来了,不可复进。今夜当借郎君枕席,侍寝一宵。”崔生大惊道:“娘子说那里活?令尊令堂,待小生如骨肉,小生怎敢胡行,有污娘子清德?娘子请回步,誓不敢从命的。”女子道:“如今合家睡熟,并无一个人知道的。何不趁此良宵,完成好事!你我俏俏往来,亲上加亲,有何不可?”崔生道:“欲人不知,莫若勿为。虽承娘子美情,万一后边有些风吹草动,被人发觉,不要说道无颜面见令尊,传将出去,小生如何做得人成?不是把一生行止多坏了。”女子道:“如此良宵,又兼夜深。我既寂寥,你亦冷落。难得这个机会,同在一个房中,也是一生缘分。且顾眼前好事,管甚么发觉不发觉?况妾自能为郎君遮掩,不至败露。郎君休得疑虑,挫过了佳期。”

  cuī shēng jiàn tā yán cí jiāo mèi,měi yàn fēi cháng,xīn lǐ yě jīn bú zhù dòng huǒ。zhǐ shì xiǎng zhe fáng yù xiāng dài zhī hòu,bù gǎn zào cì。hǎo xiàng gè xiǎo ér fàng zhǐ pào,zhēn gè yòu ài yòu pà。què dài yī cóng,zhuǎn le yī niàn,yòu yáo tóu dào:" zuò bù dé,zuò bù dé。" zhǐ de xiàng nǚ zǐ āi qiú dào:" niáng zǐ,kàn lìng fáng xìng niáng zhī miàn,bǎo quán xiǎo shēng xíng zhǐ bà!" nǚ zǐ jiàn tā zài sān bù kěn,zì jué xiū cán,hū rán biàn le yán sè,bó rán dà nù dào:" wú fù yǐ zǐ zhí zhī lǐ dài nǐ,liú zhì shū fáng,nǐ nǎi gǎn yú shēn yè yòu wǒ zhì cǐ,jiāng yù hé wéi?wǒ shēng zhāng qǐ lái,qù gào sù le fù qīn,dāng guān gào nǐ,kàn nǐ rú hé zhé biàn?bú dào dé qīng yì ráo nǐ!" shēng sè jù lì。cuī shēng jiàn tā fǎn diē yī zhāo,fàng diāo qǐ lái,xīn lǐ hǎo shēng jù pà,xiǎng dào:" guǒ shì lǎo dà de lì hài,rú jīn jì jiàn zài wǒ fáng zhōng le,qīng zhuó nán fēn,wàn yī shēng zhāng,bèi tā yī kǒu yǎo dìng,rú hé fēn pōu? bù ruò qiě yī cóng le tā,dǎo hái wèi jiàn de jí shí bài lù。màn màn tú gè zì quán zhī cè bà le。" zhèng shì:

 崔生见他言词娇媚,美艳非常,心里也禁不住动火。只是想着防御相待之厚,不敢造次。好象个小儿放纸炮,真个又爱又怕。却待依从,转了一念,又摇头道:“做不得,做不得。”只得向女子哀求道:“娘子,看令妨兴娘之面,保全小生行止罢!”女子见他再三不肯,自觉羞惭,忽然变了颜色,勃然大怒道:“吾父以子侄之礼待你,留置书房,你乃敢于深夜诱我至此,将欲何为?我声张起来,去告诉了父亲,当官告你,看你如何折辨?不到得轻易饶你!”声色惧厉。崔生见他反跌一着,放刁起来,心里好生惧怕,想道:“果是老大的利害,如今既见在我房中了,清浊难分,万一声张,被他一口咬定,如何分剖?不若且依从了他,倒还未见得即时败露。慢慢图个自全之策罢了。”正是:

  dī yáng chù fān,jìn tuì liǎng nán。zhǐ de péi zhe xiào duì nǚ zǐ dào:" niáng zǐ xiū yào shēng gāo。jì chéng niáng zǐ měi yì,xiǎo shēng dàn píng niáng zǐ zuò zhǔ biàn liǎo。"

 羝羊触藩,进退两难。只得陪着笑对女子道:“娘子休要声高。既承娘子美意,小生但凭娘子做主便了。”

  nǚ zǐ jiàn tā yī cóng,huí chēn zuò xǐ dào:" yuán lái láng jūn nèn dì dǎn xiǎo de。" cuī shēng bì shang le mén,liǎng gè jiě yī jiù qǐn。yǒu xī jiāng yuè wèi zhèng:

 女子见他依从,回嗔作喜道:“元来郎君恁地胆小的。”崔生闭上了门,两个解衣就寝。有《西江月》为证:

  lǚ guǎn jī shēn gū kè,shēn guī hào chǐ sháo róng。hé huān cái jiù liǎng qíng nóng,hǎo duì jiāo luán chú fèng! rèn dào liáng yuán fú còu,shéi zhī yǎ mí bāo lóng!xīn rén hún mèng yǔ yún zhōng,hái shì gù rén qíng zhòng。

 旅馆羁身孤客,深闺皓齿韶容。合欢裁就两情浓,好对娇鸾雏凤! 认道良缘辐辏,谁知哑谜包笼!新人魂梦雨云中,还是故人情重。

  liǎng rén yún yǔ yǐ bì,zhēn shì qiān sī wàn ài,huān lè bù kě míng zhuàng。jiāng zhì tiān míng,jiù qǐ shēn lái cí le cuī shēng,shǎn jiāng jìn qù。

 两人云雨已毕,真是千思万爱,欢乐不可名状。将至天明,就起身来辞了崔生,闪将进去。

  cuī shēng suī rán dé le xiē tián tou,xīn zhōng zhǐ shì huái zhe gè guǐ tāi。zhàn jīng jīng de,zhǐ pà yǒu rén xiǎo de。xìng de nǚ zǐ lái zōng qù jī,shèn shì mì mì,yòu qiě shēn zi qīng jié,lǎng yǐn ér rù,mù yǐn ér chū,zhī zài mén cè shū fáng,sī zì wǎng lái kuài lè,bìng wú yí ge rén zhī jué。

 崔生虽然得了些甜头,心中只是怀着个鬼胎。战兢兢的,只怕有人晓得。幸得女子来踪去迹,甚是秘密,又且身子轻捷,朗隐而入,暮隐而出,只在门侧书房,私自往来快乐,并无一个人知觉。

  jiāng jí yī yuè yǒu yú,hū rán yī wǎn duì cuī shēng dào:" qiè chù shēn guī,láng chù wài guǎn。jīn rì zhī shì,xìng ér wú rén zhī jué chéng kǒng hǎo shì duō mó,jiā qī yì zǔ,yī dàn shēng jī zhāng lù,qīn tíng zuì zé,jiāng qiè jū xì yú nèi,láng gǎn zhú yú wài。zài qiè biàn zì gān xīn,què lèi le láng zhī qīng dé,qiè zuì dà yǐ。xū yǔ láng cóng cháng shāng yì yí gè jì cè biàn hǎo。" cuī shēng dào:" qián rì suǒ yǐ bù gǎn qīng cóng niáng zǐ,zhuān wèi cǐ yě。bù rán,rén fēi cǎo mù,xiǎo shēng qǐ shì wú qíng zhī wù?ér jīn shì yǐ dào cǐ,hái shì zěn de hǎo?" nǚ zǐ dào:" yī qiè yú jiàn,mò ruò chèn zhe rén wèi jí zhī jué,xiān zì shuāng shuāng táo qù,zài tā xiāng wài xiàn jū zhù le,shēn zì liǎn cáng。fāng kě yōu yóu xié lǎo,bù zhì fēn lí。nǐ xīn xià rú hé?" cuī shēng dào:" cǐ yán gù rán yǒu lǐ,dàn wǒ mù xià líng dīng gū kǔ,sù shǎo qīn zhī,suī yào táo wáng,hái shì xiàng nà biān qù hǎo?" xiǎng le yòu xiǎng,měng rán shěng qǐ lái dào:" céng jì de fù qīn zài rì,cháng shuō yǒu gè jiù pū jīn róng,nǎi shì xìn yì de rén,jiàn jū zhèn jiāng lǚ chéng,yǐ gēng zhòng wèi yè,jiā dào cōng róng。jīn wǒ yǔ nǐ liǎng gè qián qù tóu tā,tā yǒu jiù zhǔ qíng fèn,bì bù jù wǒ。kuàng qiě yī tiáo shuǐ lù,zhí dào tā jiā,jí shì róng yì。" nǚ zǐ dào:" jì rán rú cǐ,shì bù yí chí,jīn yè jiù zǒu bà。"

 将及一月有余,忽然一晚对崔生道:“妾处深闺,郎处外馆。今日之事,幸而无人知觉;诚恐好事多磨,佳期易阻,一旦声迹彰露,亲庭罪责,将妾拘系于内,郎赶逐于外。在妾便自甘心,却累了郎之清德,妾罪大矣。须与郎从长商议一个计策便好。”崔生道:“前日所以不敢轻从娘子,专为此也。不然,人非草木,小生岂是无情之物?而今事已到此,还是怎的好?”女子道:“依妾愚见,莫若趁着人未及知觉,先自双双逃去,在他乡外县居住了,深自敛藏。方可优游偕老,不致分离。你心下如何?”崔生道:“此言固然有理,但我目下零丁孤苦,素少亲知,虽要逃亡,还是向那边去好?”想了又想,猛然省起来道:“曾记得父亲在日,常说有个旧仆金荣,乃是信义的人,见居镇江吕城,以耕种为业,家道从容。今我与你两个前去投他,他有旧主情分,必不拒我。况且一条水路,直到他家,极是容易。”女子道:“既然如此,事不宜迟,今夜就走罢。”

  shāng liáng yǐ dìng,qǐ gè wǔ gēng,shōu shí tíng dāng le。nà gè shū fáng jí zài mén cè,kāi le shén biàn。chū le mén,jiù shì shuǐ kǒu。cuī shēng zǒu dào chuán bāng lǐ,jiào le yì zhī xiǎo huá zǐ chuán,dào mén shǒu xià le nǚ zǐ。suí jí kāi chuán,jìng dào guā zhōu,dǎ fā le chuán。yòu zài guā zhōu lìng tǎo le yí gè cháng lù chuán,dù le jiāng,jìn le rùn zhōu,bēn dān yáng,yòu sì shí lǐ,dào le lǚ chéng。pō zhù le chuán,shàng àn fǎng wèn yí gè cūn rén dào" cǐ jiān yǒu gè jīn róng fǒu?" cūn rén dào:" jīn róng shì cǐ jiān bǎo zhèng,jiā dào yīn fù,qiě shì zuò rén zhōng hòu,shuí bù rèn de?nǐ wèn tā zé shèn?" cuī shēng dào:" tā yǔ wǒ yǒu xiē qīn,tè lái xiāng fǎng。yǒu fán zhǐ yǐn zé gè。" cūn rén bǎ shǒu yī zhǐ dào:" nǐ kàn nà biān yǒu gè dà jiǔ fāng,jiàn bì dà mén,jiù shì tā jiā。"

 商量已定,起个五更,收拾停当了。那个书房即在门侧,开了甚便。出了门,就是水口。崔生走到船帮里,叫了一只小划子船,到门首下了女子。随即开船,径到瓜洲,打发了船。又在瓜洲另讨了一个长路船,渡了江,进了润州,奔丹阳,又四十里,到了吕城。泊住了船,上岸访问一个村人道;“此间有个金荣否?”村人道:“金荣是此间保正,家道殷富,且是做人忠厚,谁不认得?你问他则甚?”崔生道:“他与我有些亲,特来相访。有烦指引则个。”村人把手一指道:“你看那边有个大酒坊,间壁大门,就是他家。”

  cuī shēng wèn zhe le,xīn xià xǐ huān。dào chuán zhōng ān wèi le nǚ zǐ,xiān zì zǒu dào zhè jiā mén shǒu,yī zhí zǒu jìn qù。jīn bǎo zhèng tīng dé rén shēng,zài lǐ miàn duó jiāng chū lái dào:" shì hé rén xià gù?" cuī shēng shàng qián shī lǐ,bǎo zhèng wèn dào:" xiù cái guān rén hé lái?" cuī shēng dào:" xiǎo shēng shì yáng zhōu fǔ cuī gōng zhī zǐ。" bǎo zhèng jiàn shuō le" yáng zhōu cuī" yī zì,biàn chī yī jīng dào:" shì hé guān wèi?" cuī shēng dào:" shì xuān dé fǔ lǐ gōng,jīn yǐ wáng gù le。" bǎo zhèng dào" shì guān rén de hé rén?" cuī shēng dào:" zhèng shì wǒ fù qīn。" bǎo zhèng dào:" zhè děng,shì yá nèi le。qǐng wèn dāng shí rǔ míng?kě jì de me?" cuī shēng dào:" rǔ míng jiào zuò xìng gē。" bǎo zhèng dào:" shuō qǐ lái,shì wǒ jiā xiǎo zhǔ rén yě。" tuī cuī shēng zuò le,nà tóu biàn bài。wèn dào" lǎo zhǔ rén jǐ shí guī tiān de?" cuī shēng dào:" jīn yǐ sān nián le。" bǎo zhèng jiù zǒu qù duō zhāng yǐ zhuō,zuò gè xū wèi,xiě yī shén zhǔ pái,fàng zài zhuō shàng,kē tóu ér kū。

 崔生问着了,心下喜欢。到船中安慰了女子,先自走到这家门首,一直走进去。金保正听得人声,在里面踱将出来道:“是何人下顾?”崔生上前施礼,保正问道:“秀才官人何来?”崔生道:“小生是扬州府崔公之子。”保正见说了“扬州崔”一字,便吃一惊道:“是何官位?”崔生道:“是宣德府理宫,今已亡故了。”保正道“是官人的何人?”崔生道:“正是我父亲。”保正道:“这等,是衙内了。请问当时乳名?可记得么?”崔生道:“乳名叫做兴哥。”保正道:“说起来,是我家小主人也。”推崔生坐了,纳头便拜。问道;“老主人几时归天的?”崔生道:“今已三年了。”保正就走去掇张椅桌,做个虚位,写一神主牌,放在桌上,磕头而哭。

  kū bà,wèn dào:" xiǎo zhǔ rén jīn rì hé gù zhì cǐ?" cuī shēng dào:" wǒ fù qīn zài rì,céng pìn dìng wú fáng yù jiā xiǎo niáng zǐ xìng niáng," bǎo zhèng bù děng shuō wán,jiù jiē kǒu dào:" zhèng shì。zhè shì lǎo pú xiǎo de de。ér jīn xiǎng yǐ wán qīn shì le me?" cuī shēng dào:" bù xiǎng wú jiā xìng niáng,wèi pàn wàng wú jiā yīn xìn bù zhì,dé le bìng zhèng。wǒ dào de wú jiā,sǐ yǐ liǎng yuè。wú fáng yù bù zhì qián méng,kuǎn liú zài jiā。xǐ de tā jiā xiǎo yí qìng niáng,wèi qīn xī gù pàn,sī xià chéng le fū fù。kǒng pà fā jué,yào gè ān shēn zhī suǒ wǒ méi chù tóu bèn。xiǎng zhe fù qīn zài shí,céng shuō nǐ shì zhōng yì zhī rén,zhù zài lǚ chéng,gù cǐ dài le qìng niáng,yī tóng lái cǐ。nǐ jì bù wàng jiù zhǔ,yī lì zhōu quán zé gè。" jīn bǎo zhèng tīng shuō bà,dào:" zhè gè hé nán?lǎo pú zì dāng yǔ xiǎo zhǔ rén fēn yōu。" biàn jìn qù huàn mā mā chū lái,bài jiàn xiǎo zhǔ rén。yòu jiào tā dài le yā tou,dào chuán biān jiē le xiǎo zhǔ rén niáng zǐ qǐ lái。lǎo fū qī liǎng gè qīn zì jiǔ sǎo zhèng táng,pù dié chuáng zhàng,yī rú dài zhǔ wēng zhī lǐ。yī shí zhī lèi,gōng jǐ zhōu bèi。liǎng gè ān xīn zhù xià。

 哭罢,问道:“小主人今日何故至此?”崔生道:“我父亲在日,曾聘定吴防御家小娘子兴娘,……”保正不等说完,就接口道:“正是。这事老仆晓得的。而今想已完亲事了么?”崔生道:“不想吴家兴娘,为盼望吾家音信不至,得了病症。我到得吴家,死已两月。吴防御不志前盟,款留在家。喜得他家小姨庆娘,为亲惜顾盼,私下成了夫妇。恐怕发觉,要个安身之所;我没处投奔。想着父亲在时,曾说你是忠义之人,住在吕城,故此带了庆娘,一同来此。你既不忘旧主,一力周全则个。”金保正听说罢,道:“这个何难?老仆自当与小主人分忧。”便进去唤嬷嬷出来,拜见小主人。又叫他带了丫头,到船边接了小主人娘子起来。老夫妻两个亲自酒扫正堂,铺叠床帐,一如待主翁之礼。衣食之类,供给周备。两个安心住下。

  jiāng jí yī nián,nǚ zǐ duì cuī shēng dào:" wǒ hé nǐ zhù zài cǐ chù,suī rán ān wěn,què shì fù mǔ shēng shēn zhī ēn,jìng yǔ tā yǒng jué le,bì jìng bú shì gè shōu chǎng。xīn lǐ yě jué guò bù qù。" cuī shēng dào:" shì jǐ rú cǐ,shuō bù dé le。nán dào hái hǎo qù xiāng jiàn de?" nǚ zǐ dào:" qǐ chū yī shí jiān zuò de shì,wàn yī bài lù,fù mǔ bì rán jiàn zé,nǐ wǒ lí hé,shàng wèi kě zhī。sī liang yǒng jiǔ wán jù,chú le yī táo,zài wú bié zhe。jīn guāng yīn sì jiàn,sì jí yī nián。wǒ xiǎng ài zǐ zhī xīn,rén jiē yǒu zhī。fù mǔ nà shí bú jiàn le wǒ,bì rán shě bù dé de。jīn rì ruò tóng nǐ huí qù,fù mǔ zhòng dé xiāng jiàn,zì jué xǐ huān,qián shì bì bù jì hèn,zhè yě shì liào dé chū de。hé bù pàn gè lǎo liǎn,shuāng shuāng qù jiàn tā yī miàn,yǒu hé fáng ài?" cuī shēng dào:" zhàng fū yǐ sì fāng wèi shì,zhǐ shì zhè yàng qián cáng zài cǐ,yuán fēi zhǎng suàn。jīn niáng zǐ zhǔ jiàn rú cǐ,xiǎo shēng pàn dé shòu yuè zhàng xiē zuì zé,wèi le niáng zǐ,yě shì gān xīn de。jì rán zuò le yī nián fū qī,nǐ jiā sù yǒu mén wàng,liào méi yǒu bǎ nǐ wǒ zhòng chāi sàn le,zài jià bié rén zhī lǐ。kuàng yǒu lìng zǐ jiù méng wèi wán,zhòng xù qián hǎo,zhèng shì yīng de。zhǐ xū péi xiē xiǎo xīn wǎng jiàn,yuán zì bù fáng。"

 将及一年,女子对崔生道:“我和你住在此处,虽然安稳,却是父母生身之恩,竟与他永绝了,毕竟不是个收场。心里也觉过不去。”崔生道:“事己如此,说不得了。难道还好去相见得?”女子道:“起初一时间做的事,万一败露,父母必然见责,你我离合,尚未可知。思量永久完聚,除了一逃,再无别着。今光阴似箭,巳及一年。我想爱子之心,人皆有之。父母那时不见了我,必然舍不得的。今日若同你回去,父母重得相见,自觉喜欢,前事必不记恨,这也是料得出的。何不拚个老脸,双双去见他一面,有何妨碍?”崔生道:“丈夫以四方为事,只是这样潜藏在此,原非长算。今娘子主见如此,小生拚得受岳丈些罪责,为了娘子,也是甘心的。既然做了一年夫妻,你家素有门望,料没有把你我重拆散了,再嫁别人之理。况有令姊旧盟未完,重续前好,正是应得。只须陪些小心往见,元自不妨。”

  liǎng rén jì yì yǐ dìng,jiù yāng jīn róng tǎo le yì zhī chuán,zuò bié le jīn róng,yí lù xíng qù。dù le jiāng,jìn guā zhōu,qián dào yáng zhōu dì fāng。kàn kàn jiāng jìn fáng yù jiā,nǚ zǐ duì cuī shēng dào:" qiě bǎ chuán xiē zài cǐ chù,mò yào jìng dào mén kǒu,wǒ hái yǒu huà hé nǐ jì jiào。"

 两人计议已定,就央金荣讨了一只船,作别了金荣,一路行去。渡了江,进瓜洲,前到扬州地方。看看将近防御家,女子对崔生道:“且把船歇在此处,末要竟到门口,我还有话和你计较。”

  cuī shēng jiào chuán jiā zhù hǎo le chuán,wèn nǚ zǐ dào:" hái yǒu shèn me shuō huà?" nǚ zǐ dào:" nǐ wǒ táo cuàn yī nián,jīn rì tū rán shuāng shuāng wǎng jiàn,xìng de róng shù,qiān hǎo wàn hǎo le。wàn yī nù fà,bù hǎo shōu chǎng。bù rú nǐ xiān qù jiàn jiàn,kàn zhe xǐ nù,shuō gè míng bái。dà yuē méi yǒu biàn guà le,rán hòu děng tā lái jiē wǒ shǎng qù,qǐ bù wǎn zhuǎn xiē?wǒ yě jué de yǒu yán cǎi。wǒ zhī zài cǐ děng nǐ xiāo xī jiù shì。" cuī shēng dào:" niáng zǐ jiàn de bù chà。wǒ xiān qù jiàn biàn liǎo。" tiào shàng le àn,zhèng dài jǔ bù,nǚ zǐ yòu bǎ shǒu zhāo tā zhuàn lái dào:" hái yǒu yī shuō。nǚ zǐ suí rén sī bēn,yuán fēi měi shì。wàn yī jiā zhōng jì huì,gù yì bù rèn zhàng qǐ lái de shì,yě shì yǒu de。xū yào fáng tā。" shēn shǒu qù tóu shàng bá nà zhǐ jīn fèng chāi xià lái,yǔ tā dài qù dào:" tǎng ruò yán yǔ zhī wú,jiāng cǐ chāi yǔ tā men yī kàn,biàn tuī gù bù dé le。" cuī shēng dào:" niáng zǐ nèn dì jīng xì!" jiē jiāng chāi lái,dài zài xiù lǐ le。wàng zhe fáng yù jiā lǐ lái。

 崔生叫船家住好了船,问女子道:“还有甚么说话?”女子道:“你我逃窜一年,今日突然双双往见,幸得容恕,千好万好了。万一怒发,不好收场。不如你先去见见,看着喜怒,说个明白。大约没有变卦了,然后等他来接我上去,岂不婉转些?我也觉得有颜采。我只在此等你消息就是。”崔生道:“娘子见得不差。我先去见便了。”跳上了岸,正待举步,女子又把手招他转来道:“还有一说。女子随人私奔,原非美事。万一家中忌讳,故意不认帐起来的事,也是有的。须要防他。”伸手去头上拔那只金凤钗下来,与他带去道:“倘若言语支吾,将此钗与他们一看,便推故不得了。”崔生道:“娘子恁地精细!”接将钗来,袋在袖里了。望着防御家里来。

  dào de táng zhōng,chuán jìn qù。fáng yù tīng zhī cuī shēng lái le,dà xǐ chū jiàn。bù děng cuī shēng kāi kǒu,yí lù shuō chū lái dào:" xiàng rì kàn dài bù zhōu,zhì láng jūn zhù bù ān wěn。lǎo fū yǒu zuì。xìng kàn xiān jūn zhī miàn,wù zé lǎo fū。" cuī shēng bài fú zài dì,bù gǎn yǎng shì,yòu bù hǎo zhí shuō,kǒu lǐ zhǐ chēng:" xiǎo xù zuì gāi wàn sǐ。" kòu tóu bù zhǐ。fáng yù dào jīng hài qǐ lái dào:" láng jūn yǒu hé zuì guò?kǒu chū cǐ yán!kuài kuài shuō gè míng bái,miǎn lǎo fū xīn lǐ yí huò。" cuī shēng dào:" shì bì yuè fù gāo shí guì shǒu,shù zhe xiǎo xù,xiǎo xù cái gǎn chū kǒu。" fáng yù shuō dào:" yǒu huà dàn shuō。tōng jiā zǐ zhí,yǒu hé xián yí?" cuī shēng jiàn tā guāng jǐng shì xǐ huān de,fāng cái shuō dào:" xiǎo xù méng lìng ài qìng niáng bù qì,yī shí jiān jié le sī méng。fáng zhàng shì mì,ér nǚ qíng duō,fù bú yì zhī míng,fàn sī tōng zhī lǜ。chéng kǒng dé zuì fēi xiǎo,bù dé jǐ yín yè bēn táo,qián nì cūn xū,jīng jīn yī zài。yīn róng jiǔ zǔ,shū xìn nán chuán。suī rán fū fù qíng shēn,gǎn wàng fù mǔ ēn zhòng?jīn rì jǐn tóng lìng ài dào cǐ bài fǎng,fú wàng chá qí shēn qíng,ráo shù zuì zé,ēn cì xié lǎo zhī huān,yǒng suì yú fēi zhī yuàn,yuè fù bù shī wéi nì ài,xiǎo xù dé wán měi shì jiā,shí chū wàn xìng。zhǐ qiú yuè fù lián mǐn zé gè。" fáng yù tīng bà dà jīng dào:" láng jūn shuō de shì shèn me huà? xiǎo nǚ qìng jiě wò bìng zài chuáng,jīng jīn yī zài。chá fàn bù jìn,zhuàn dòng yào rén fú kào,cóng bù xià chuáng yī bù。fāng cái de huà zài nà li shuō qǐ de?mò bú jiàn guǐ le!" cuī shēng jiàn tā shuō huà,xīn lǐ àn dào:" qìng niáng zhēn shì yǒu jiàn shí!guǒ rán pà diàn rǔ mén hù,zhǐ tuī shuō bìng zài chuáng shàng,zhē yǎn zhe wài rén le。" biàn duì fáng yù dào:" xiǎo xù qǐ gǎn shuō huǎng?mù jīn qìng niáng jiàn zài chuán zhōng,yuè fù jiào gè rén qù,jiē le qǐ lái,biàn jiàn míng bái。" fáng yù zhǐ shì lěng xiào bù xìn,què duì yí gè jiā tóng shuō:" nǐ kě zǒu dào cuī jiā láng chuán shǎng qù kàn kàn,yǔ tóng lái de shì shén me rén?què rèn zuò wǒ jiā qìng niáng zǐ,qǐ yǒu cǐ lǐ!"

 到得堂中,传进去。防御听知崔生来了,大喜出见。不等崔生开口,一路说出来道:“向日看待不周,致郎君住不安稳。老夫有罪。幸看先君之面,勿责老夫。”崔生拜伏在地,不敢仰视,又不好直说,口里只称:“小婿罪该万死。”叩头不止。防御倒惊骇起来道:“郎君有何罪过?口出此言!快快说个明白,免老夫心里疑惑。”崔生道:“是必岳父高拾贵手,恕着小婿,小婿才敢出口。”防御说道:“有话但说。通家子侄,有何嫌疑?” 崔生见他光景是喜欢的,方才说道:“小婿蒙令爱庆娘不弃,一时间结了私盟。房帐事密,儿女情多,负不义之名,犯私通之律。诚恐得罪非小,不得己夤夜奔逃,潜匿村墟,经今一载。音容久阻,书信难传。虽然夫妇情深,敢忘父母恩重?今日谨同令爱到此拜访,伏望察其深情,饶恕罪责,恩赐偕老之欢,永遂于飞之愿,岳父不失为溺爱,小婿得完美室家,实出万幸。只求岳父怜悯则个。”防御听罢大惊道:“郎君说的是甚么话?小女庆姐卧病在床,经今一载。茶饭不进,转动要人扶靠,从不下床一步。方才的话在那里说起的?莫不见鬼了!”崔生见他说话,心里暗道:“庆娘真是有见识!果然怕玷辱门户,只推说病在床上,遮掩着外人了。”便对防御道:“小婿岂敢说谎?目今庆娘见在船中,岳父叫个人去,接了起来,便见明白。”防御只是冷笑不信,却对一个家僮说:“你可走到崔家郎船上去看看,与同来的是什么人?却认做我家庆娘子,岂有此理!”

  jiā zhí zǒu dào chuán biān,xiàng chuán nèi yī wàng,cāng zhōng qiǎo rán,bú jiàn yī rén。wèn zhe chuán jiā,chuán jiā zhèng dī zhe tóu shāo shàng chī fàn。jiā tóng dào:" nǐ cāng lǐ de rén nà lǐ qù le?" chuán jiā dào:" yǒu gè xiù cái guān rén,shàng àn qù le。liú gè xiǎo niáng zǐ zài cāng zhōng。shì cái kàn jiàn yě shǎng qù le。" jiā tóng zǒu lái,huí fù jiā zhǔ dào:" chuán zhōng bú jiàn yǒu shèn me rén。wèn chuán jiā shuō,yǒu gè xiǎo niáng zǐ shàng le àn le。què shì bú jiàn。"

 家值走到船边,向船内一望,舱中悄然,不见一人。问着船家,船家正低着头艄上吃饭。家僮道:“你舱里的人那里去了?”船家道:“有个秀才官人,上岸去了。留个小娘子在舱中。适才看见也上去了。”家僮走来,回复家主道:“船中不见有甚么人。问船家说,有个小娘子上了岸了。却是不见。”

  fáng yù jiàn wú yǐng xiǎng,bù jué nù xíng yú sè dào:" láng jūn shào nián,dāng chéng shí xiē。hé nǎi zào cǐ yāo wàng,wū diàn rén jiā guī nǚ,shì hé dào lǐ!" cuī shēng jiàn tā fā chū huà lái,yě zhe le jí,jí máng xiù zhōng mō chū zhè zhǐ jīn fèng chāi lái,jìn shàng fáng yù dào:" cǐ jí lìng ài qìng niáng zhī wù,kě yǐ biǎo xìn。qǐ shì tuō kōng shuō de?" fáng yù jiē lái kàn le,dà jīng dào:" cǐ nǎi wú wáng nǚ xìng niáng bìn jiǎn shí dài zài tóu shàng de chāi,yǐ xùn zàng duō shí le,rú hé dé zài nǐ shǒu lǐ?qí guài!qí guài!" cuī shēng què bǎ qù nián fén shàng nǚ jiào guī lái,jiào xià shí dé cǐ chāi,hòu lái qìng niáng yīn xún chāi yè chū,suì dé chéng qí fū fù,kǒng bó shì bài,tóng táo zhì jiù pū jīn róng chù zhù le yī nián,fāng cái yòu tóng lái de shuō huà,bèi xì shù le yī biàn。fáng yù jīng dé dāi le dào:" qìng niáng jiàn zài jū zhōng chuáng shàng wò bìng,láng jūn bù xìn,kě yǐ qù kàn de de。rú hé shuō de rú cǐ yǒu zhī yǒu yè?yòu qiě zhè chāi rú hé dé chū shì?zhēn shì qī qiāo de shì!" zhí le cuī shēng de shǒu,yào yǐn tā fáng zhōng qù kàn bìng rén,zhèng biàn zhēn jiǎ。

 防御见无影响,不觉怒形于色道:“郎君少年,当诚实些。何乃造此妖妄,诬玷人家闺女,是何道理!”崔生见他发出话来,也着了急,急忙袖中摸出这只金凤钗来,进上防御道:“此即令爱庆娘之物,可以表信。岂是脱空说的?”防御接来看了,大惊道:“此乃吾亡女兴娘殡俭时戴在头上的钗,已殉葬多时了,如何得在你手里?奇怪!奇怪!”崔生却把去年坟上女轿归来,轿下拾得此钗,后来庆娘因寻钗夜出,遂得成其夫妇,恐伯事败,同逃至旧仆金荣处住了一年,方才又同来的说话,备细述了一遍。防御惊得呆了道:“庆娘见在居中床上卧病,郎君不信,可以去看得的。如何说得如此有枝有叶?又且这钗如何得出世?真是蹊跷的事!”执了崔生的手,要引他房中去看病人,证辨真假。

  què shuō qìng niáng guǒ rán yī xiàng bìng zài chuáng shàng,xià dì bù dé。nà rì wài xiāng zhèng zài yí huò zhī jì,qìng niáng tuō dì zài chuáng shàng zǒu jiāng qǐ lái,jìng wàng táng qián bēn chū。jiā rén kàn jiàn qí guài,tóng fáng yù de mā mā yí hòng de dōu suí le chū lái,rǎng dào:" yī xiàng dòng bù dé de,rú jīn hū dì zǒu jiāng qǐ lái!" zhī jiàn qìng niáng dào de táng qián,kàn jiàn fáng yù biàn bài。fáng yù jiàn shì qìng niáng,yī fà chī jīng dào:" nǐ jǐ shí zǒu qǐ lái de?" cuī shēng xīn lǐ hái àn dào shì chuán lǐ zǒu jìn qù de,qiě tīng tā shuō shèn me。zhī jiàn qìng niáng dào:" ér nǎi xìng niáng yě。zǎo lí fù mǔ,yuǎn bìn huāng jiāo。rán yǔ cuī láng yuán fèn mò duàn。jīn huí lái cǐ,bié wú tā yì,tè wèi cuī láng fāng biàn,yào bǎ ài mèi qìng niáng xù qí hūn yīn。rú kěn cóng ér zhī yán,mèi zǐ bìng tǐ,dāng jí quán yù。kǔ yǒu bù kěn,ér qù mǒ yě sǐ le。"

 却说庆娘果然一向病在床上,下地不得。那日外厢正在疑惑之际,庆娘托地在床上走将起来,竟望堂前奔出。家人看见奇怪,同防御的嬷嬷一哄的都随了出来,嚷道:“一向动不得的,如今忽地走将起来!”只见庆娘到得堂前,看见防御便拜。防御见是庆娘,一发吃惊道:“你几时走起来的?”崔生心里还暗道是船里走进去的,且听他说甚么。只见庆娘道:“儿乃兴娘也。早离父母,远殡荒郊。然与崔郎缘分末断。今回来此,别无他意,特为崔郎方便,要把爱妹庆娘续其婚姻。如肯从儿之言,妹子病体,当即痊愈。苦有不肯,儿去抹也死了。”

  hé jiā tīng shuō,gè gè jīng hài。kàn tā shēn tǐ miàn páng,shì qìng niáng de shēng yīn jǔ zhǐ,què shì xìng niáng。dōu xiǎo de shì wáng hún guī lái,fù tǐ shuō huà le。fáng yù zhèng sè zé tā dào:" nǐ jì yǐ sǐ le,rú hé yòu zài rén shì,wàng zuò hú wéi,luàn huò shēng rén?" qìng niáng yòu shuō zhe xìng niáng de huà dào:" ér sǐ qù jiàn le míng sī,míng sī dào ér wú zuì,bù xíng jū jìn,dé shǔ hòu tǔ fū rén zhàng xià,zhǎng chuán jiān zòu。ér yǐ shì yuán mò jǐn,tè xiàng fū rén gěi jiǎ yī nián,lái yǔ cuī láng le cǐ yī duàn yīn yuán。mèi zǐ xiàng lái de bìng,yě shì ér jiǎ jiè tā jīng pò yǔ cuī láng xiāng chǔ lái。jīn xiàn mǎn dāng qù,qǐ kě shǐ cuī láng zì cǐ gū dān,yǔ wǒ jiā suì tóng lù rén?suǒ yǐ tè lái bài qiú fù wú,shì bì bǎ mèi zǐ xǔ le tā,xù shàng qián yīn。ér zài jiǔ quán zhī xià,yě fàng dé xīn xià le。" fáng yù fū qī jiàn tā yán cí āi qiē,biàn xǔ tā dào:" wú ér fàng xīn。zhǐ yī zhe nǐ zhǔ zhāng,bǎ qìng niáng jià tā biàn liǎo。" xìng niáng jiàn fù mǔ xǔ chū,biàn xǐ dòng yán sè,bài xiè fáng yù dào:" duō gǎn fù xíng kěn tīng ér yán,ér ān xīn qù le。"

 合家听说,个个惊骇。看他身体面庞,是庆娘的;声音举止,却是兴娘。都晓得是亡魂归来,附体说话了。防御正色责他道:“你既已死了,如何又在人世,妄作胡为,乱惑生人?”庆娘又说着兴娘的话道:“儿死去见了冥司,冥司道儿无罪,不行拘禁,得属后土夫人帐下,掌传笺奏。儿以世缘末尽,特向夫人给假一年,来与崔郎了此一段姻缘。妹子向来的病,也是儿假借他精魄与崔郎相处来。今限满当去,岂可使崔郎自此孤单,与我家遂同路人?所以特来拜求父毋,是必把妹子许了他,续上前姻。儿在九泉之下,也放得心下了。”防御夫妻见他言词哀切,便许他道:“吾儿放心。只依着你主张,把庆娘嫁他便了。”兴娘见父母许出,便喜动颜色,拜谢防御道:“多感父形肯听儿言,儿安心去了。”

  zǒu dào cuī shēng miàn qián,zhí le cuī shēng de shǒu,gěng gěng yè yàn kū qǐ lái dào:" wǒ yǔ nǐ ēn ài yī nián,zì cǐ bié le。qìng niáng qīn shì,fù mǔ yǐ xǔ wǒ le,nǐ hǎo zuò jiāo kè,yǔ xīn rén huān hǎo shí jié,bú yào jìng wàng le wǒ jiù rén。" yán bì dà kū。cuī shēng jiàn shuō le lái zōng qù jī,fāng zhī yī xiàng yǔ tā tóng zhù de,nǎi shì xìng niáng zhī hún。jīn rì tīng bà dīng níng zhī yǔ,suī rán bēi qiè,míng zhī shì xiǎo yí shēn tǐ,yòu zài zhòng rén miàn qián,bù hǎo shí fēn qīn jìn dé。zhī jiàn xìng niáng de hún yǔ fēn fù yǐ bà,dà kū shù shēng,qìng niáng shēn tǐ mò rán dǎo dì。zhòng rén jīng huáng,qián lái kàn shí,kǒu gè yǐ wú qì le。mō tā xīn tóu,què wēn wēn de。jí bǎ shēng jiāng tāng guàn xià。jiāng yǒu yí gè shí chén,fāng xǐng zhuàn lái。bìng tī ji hǎo,xíng dòng rú cháng。wèn tā qián shì,yī háo yě bù xiǎo de。rén cóng zhī zhōng,jǔ yǎn yī kàn,kàn jiàn cuī shēng zhàn zài lǐ tou,jí jí zhē le liǎn,wàng zhōng mén bēn le jìn qù。cuī shēng rú mèng chū jué,jīng yí le bàn rì shǐ dìng。

 走到崔生面前,执了崔生的手,哽哽咽咽哭起来道:“我与你恩爱一年,自此别了。庆娘亲事,父母已许我了,你好作娇客,与新人欢好时节,不要竟忘了我旧人。”言毕大哭。崔生见说了来踪去迹,方知一向与他同住的,乃是兴娘之魂。今日听罢叮咛之语,虽然悲切,明知是小姨身体,又在众人面前,不好十分亲近得。只见兴娘的魂语分付已罢,大哭数声,庆娘身体蓦然倒地。众人惊惶,前来看时,口个已无气了。摸他心头,却温温的。急把生姜汤灌下。将有一个时辰,方醒转来。病体己好,行动如常。问他前事,一毫也不晓得。人丛之中,举眼一看,看见崔生站在里头,急急遮了脸,望中门奔了进去。崔生如梦初觉,惊疑了半日始定。

  fáng yù jiù jiǎn gè huáng dào jí rì,jiāng qìng niáng yǔ cuī shēng hé le hūn。huā zhú zhī yè,cuī shēng jiàn guò qìng niáng guàn de,qiě shì shú fēn。qìng niáng què bù shí fēn rèn de cuī shēng de,lǎo dà xiū cán。zhēn gè shì:

 防御就拣个黄道吉日,将庆娘与崔生合了婚。花烛之夜,崔生见过庆娘惯的,且是熟分。庆娘却不十分认得崔生的,老大羞惭。真个是:

  yí gè guī zhōng ruò zhì,yǔ xīn láng wèi jīng bàn shǎng jiāo tán yí gè lǚ dǐ gù rén,gòng jiāo miàn céng zuò yī nián xiāng shí。yí gè zhǐ jué ěr pàn shēng yīn shāo yì,miàn mù wú chà yí gè dàn jiàn yǎn qián guāng jǐng jiē xīn,xīn dǎn shàng céng。yí gè hái rèn hú dié mèng zhōng xún gù yǒu,yí gè zhèng zài hǎi táng zhī shàng shì xīn hóng。

 一个闺中弱质,与新郎未经半晌交谈;一个旅邸故人,共娇面曾做一年相识。一个只觉耳畔声音稍异,面目无差;一个但见眼前光景皆新,心胆尚层。一个还认蝴蝶梦中寻故友,一个正在海棠枝上试新红。

  què shuō cuī shēng yǔ qìng xiàn dìng qíng zhī xī,zhī jiàn qìng niáng hán bāo wèi pò,yuán hóng shàng zài,réng shì chǔ zǐ zhī shēn。cuī shēng qiào dì wèn tā dào:" nǐ lìng zǐ jiè nǐ de shēn tǐ,péi bàn le wǒ yī nián,rú hé nǐ shēn zi hái shì hǎo hǎo de?" qìng niáng fú rán bù yuè dào:" nǐ zì zhuàng jiàn le zǐ zǐ guǐ hún,zuò zuò chū lái de,gàn wǒ shén shì?shuō dào wǒ shēn shàng lái!" cuī shēng dào:" ruò fēi lìng zǐ duō qíng,jīn rì rú hé néng gōu yǔ nǐ chéng qīn?cǐ ēn bù kě wàng le。" qìng niáng dào:" zhè gè yě shuō de shì。wàn yī tā bù míng bù bái,bù lái zhōu quán cǐ shì,xī wǒ de míng tóu,chū le wǒ ruò duō shí chǒu,wǒ rú hé zuò dé rén chéng?zhǐ nǐ xīn lǐ dào dǐ rèn shì wǒ suí nǐ táo zǒu le de,qǐ bù xiū sǐ rén!jīn xìng de tā yǒu líng,wán chéng nǐ wǒ de shì,yě shì tā shí fēn qíng fèn le。"

 却说崔生与庆限定情之夕,只见庆娘含苞未破,元红尚在,仍是处子之身。崔生俏地问他道:“你令姊借你的身体,陪伴了我一年,如何你身子还是好好的?”庆娘怫然不悦道:“你自撞见了姊姊鬼魂,做作出来的,干我甚事?说到我身上来!”崔生道:“若非令姊多情,今日如何能勾与你成亲?此恩不可忘了。”庆娘道:“这个也说得是。万一他不明不白,不来周全此事,惜我的名头,出了我偌多时丑,我如何做得人成?只你心里到底认是我随你逃走了的,岂不羞死人!今幸得他有灵,完成你我的事,也是他十分情分了。”

  cì rì,cuī shēng gǎn xīng niáng zhī qíng bù yǐ,sī liang jiàn dù tā。què shì shēn biān wú wù,zhǐ de jiù jiāng jīn fēng chāi dào shì shàng huò mài。mài dé chāo èr shí dìng,jǐn mǎi xiāng zhú chǔ dìng,jī dào qióng huā guān zhōng,mìng dào shì jiàn zhàn sān zhòu yè,yǐ bào ēn dé。

 次日,崔生感兴娘之情不已,思量荐度他。却是身边无物,只得就将金风钗到市上货卖。卖得钞二十锭,尽买香烛楮锭,赍到琼花观中,命道士建蘸三昼夜,以报恩德。

  zhàn shì yǐ bì,cuī shēng mèng zhōng jiàn yí gè nǚ zǐ lái dào,cuī shēng què bù rèn de。nǚ zǐ dào:" qiè nǎi xìng niáng yě。qián rì shì jiǎ mèi zǐ zhī xíng,gù láng jūn bù céng xiāng shí。què shì qiè yì diǎn líng xìng,yǔ láng jūn xiāng chǔ yī nián le。jīn rì láng jūn yǔ mèi zǐ chéng qīn guò le,qiè suǒ yǐ cái bǎ zhēn miàn mù yǔ láng xiāng jiàn。" suì bài xiè dào:" méng jí jiàn bá,shàng yǒu yú qíng。suī gé yōu míng,shí shēn gǎn pèi。xiǎo mèi qìng niáng,bǐng xìng róu hé,láng hǎo kàn qù tā。qiè cóng cǐ bié yǐ!" cuī shēng bù jué jīng kū ér xǐng。qìng niáng zhěn biān jiàn cuī shēng kū xǐng lái,wèn qí yuán gù。cuī shēng bǎ xìng niáng mèng zhōng shuō huà,yī yī duì qìng niáng shuō。qìng niáng wèn dào:" nǐ jiàn tā rú hé mú yàng?" cuī shēng bǎ mèng zhōng suǒ jiàn róng mào,bèi xì shuō lái。qìng niáng dào:" zhēn shì wǒ zǐ yě。" bù jué yě kū gé qǐ lái。qìng niáng zài bǎ yī nián zhōng xiāng chǔ shì qíng,xì xì jiān cuī shēng。cuī shēng zhú jiàn hé qìng niáng bèi shuō shǐ mò gēn yóu,guǒ rán yǔ xìng niáng shēng qián qíng xìng,guāng jǐng wú èr。liǎng gè gǎn tàn qí yì。qīn shàng jiā qīn,yuè rán guò de hé mù le。zì cǐ xìng niáng bié wú yǐng xiǎng。 yào zhī zhǐ shì yí gè qíng zì wéi zhòng,bù wàng cuī shēng,zuò chū xǔ duō shì tǐ lái。xīn yuàn jì wán,biàn zì bà le。

 蘸事已毕,崔生梦中见一个女子来到,崔生却不认得。女子道:“妾乃兴娘也。前日是假妹子之形,故郎君不曾相识。却是妾一点灵性,与郎君相处一年了。今日郎君与妹子成亲过了,妾所以才把真面目与郎相见。”遂拜谢道:“蒙即荐拔,尚有余情。虽隔幽明,实深感佩。小妹庆娘,禀性柔和,郎好看觑他。妾从此别矣!“崔生不觉惊哭而醒。庆娘枕边见崔生哭醒来,问其缘故。崔生把兴娘梦中说话,一一对庆娘说。庆娘问道:“你见他如何模样?”崔生把梦中所见容貌,备细说来。庆娘道:“真是我姊也。”不觉也哭格起来。庆娘再把一年中相处事情,细细间崔生。崔生逐件和庆娘备说始末根由,果然与兴娘生前情性,光景无二。两个感叹奇异。亲上加亲,越然过得和睦了。自此兴娘别无影响。—— 要知只是一个情字为重,不忘崔生,做出许多事体来。心愿既完,便自罢了。

  cǐ hòu,cuī shēng yǔ qìng niáng nián nián dào tā fén shàng bài sǎo。hòu lái cuī shēng chū shì,tǎo le qián qī fēng gào。yí mìng sān rén hé zàng。céng yǒu sì jù kǒu hào,dào zhe zhè běn huà wén:

 此后,崔生与庆娘年年到他坟上拜扫。后来崔生出仕,讨了前妻封诰。遗命三人合葬。曾有四句口号,道着这本话文:

  dà zǐ jīng líng,xiǎo yí shēn tǐ。

 大姊精灵,小姨身体。

  dào de yuán chéng,wú cǐ wú bǐ。

 到得圆成,无此无彼。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章