中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 二刻拍案惊奇 正文

卷二十四(二刻拍案惊奇)拼音版、注音及读音

二刻拍案惊奇

 卷二十四拼音版、注音及读音:

出处:二刻拍案惊奇

juǎn èr shí sì

卷二十四

 

 

  jīng yún:

 经云:

  yào zhī qián shì yīn,jīn shēng shòu zhě shì

 要知前世因,今生受者是;

  yào zhī lái shì yīn,jīn shēng zuò zhě shì。

 要知来世因,今生作者是。

  huà shuō nán jīng xīn qiáo yǒu yī rén xìng qiū,zì bó gāo。píng shēng zhōng hòu zhì chéng,fèng fú shén jǐn。xìng xǐ shī shě,bù kěn wàng qǔ rén yī háo yī lí,zuì shì gè gōng zhí yǒu míng de rén。yī rì dú zuò zài jiā nèi wū yán zhī xià,lǎng shēng sòng jīng。hū rán yí ge rén bèi le bāo guǒ,zǒu dào miàn qián lái fàng xià bāo guǒ zài dì,xiàng bó gāo zuò yī yī dào:" jiè wèn lǎo zhàng yī shēng。" bó gāo huāng máng huán lǐ dào:" yǒu shèn huà?" nà rén dào:" xiǎo zi shì gè zhè jiāng rén,zài hú guǎng zuò mǎi mài。lái dào cǐ dì,yào xún zhè lǐ yí gè qiū bó gāo,bù zhī zhù zài hé chǔ?" bó gāo dào:" zú xià wèn bǐ zhù chù,gǎn shì yǔ tā jiù xiāng shí me?" nà rén dào:" yī xiàng bù céng xiāng shí,zhǐ shì jiāng hú shàng wén de zhè rén shì gè zhǎng zhě,zhōng xìn kě tuō。jīn xiǎo zi zài tú lù jiān,yǒu xiē shì tǐ,yào gàn lèi tā,gù cǐ dòng wèn。" bó gāo dào:" zài xià biàn shì qiū bó gāo。zú xià jì shì yuǎn lái xiāng xún,qǐng dào lǐ miàn lái xì jiǎng。" lì qǐ shēn lái gǒng jìn shì nèi zuò dìng,wèn dào:" zú xià gāo xìng?" nà rén dào:" xiǎo zi xìng nán,jiàn hào shǎo yíng。" bó gāo dào:" yǒu hé jiàn tuō?" shǎo yíng dào:" xiǎo zi yǒu xiē shì tǐ,yào dào běi jīng huì yí ge rén,liǎng yuè hòu kě huí le。" shǒu zhǐ zhe bāo guǒ dào:" zhè lǐ tou pō yǒu xiē dōng xī,jīn dān shēn yuǎn zǒu,lù shàng gān xì,yù yào jì dùn tíng dāng,fāng kě qǐ chéng。shì shàng de rén,biàn shì qīn juàn péng yǒu zuì xiāng hǎo de,zhuàng zhe cái wù jiāo guān,jiù wèi bì bǎo dé xīn cháng bù biàn。yí lù wén de wú zhàng dà míng,shì fēn háo bù gǒu de rén,suǒ yǐ yào jiāng lái jì fàng zài cǐ,ān xīn běi qù,huí lái kòu xiè。jí cǐ biàn shì gàn lèi lǎo zhàng zhī chù,bié wú tā shì。" bó gāo dào:" zhè gè dāng de。dàn qǐng zú xià fēng jì tíng dāng,ān fàng shè xià。zhǐ guǎn fàng xīn zì qù,wàn wú yī shī。" shǎo yíng dào:" rú cǐ duō xiè。" dāng xià yī yán bǎ bāo guǒ fēng jì hǎo le,jiāo yǔ bó gāo,ná le jìn qù。bó gāo jiàn tā shì yuǎn lái de rén,zhěng zhì jiǔ fàn dài tā。tā yòu yào zhì bàn shàng jīng qù de jǐ jiàn wù shì,wèi dé dòng shēn。bó gāo jiù liú tā jiā lǐ zhù sù liǎng wǎn,fāng cái bié qù。

 话说南京新桥有一人姓丘,字伯皋。平生忠厚志诚,奉佛甚谨。性喜施舍,不肯妄取人一毫一厘,最是个公直有名的人。一日独坐在家内屋檐之下,朗声诵经。忽然一个人背了包裹,走到面前来放下包裹在地,向伯皋作一揖道:“借问老丈一声。”伯皋慌忙还礼道:“有甚话?”那人道:“小子是个浙江人,在湖广做买卖。来到此地,要寻这里一个丘伯皋,不知住在何处?”伯皋道:“足下问彼住处,敢是与他旧相识么?”那人道:“一向不曾相识,只是江湖上闻得这人是个长者,忠信可托。今小子在途路间,有些事体,要干累他,故此动问。”伯皋道:“在下便是丘伯皋。足下既是远来相寻,请到里面来细讲。”立起身来拱进室内坐定,问道:“足下高姓?”那人道:“小子姓南,贱号少营。”伯皋道:“有何见托?”少营道:“小子有些事体,要到北京会一个人,两月后可回了。”手指着包裹道:“这里头颇有些东西,今单身远走,路上干系,欲要寄顿停当,方可起程。世上的人,便是亲眷朋友最相好的,撞着财物交关,就未必保得心肠不变。一路闻得吾丈大名,是分毫不苟的人,所以要将来寄放在此,安心北去,回来叩谢。即此便是干累老丈之处,别无他事。”伯皋道:“这个当得。但请足下封记停当,安放舍下。只管放心自去,万无一失。”少营道:“如此多谢。”当下依言把包裹封记好了,交与伯皋,拿了进去。伯皋见他是远来的人,整治酒饭待他。他又要置办上京去的几件物事,未得动身。伯皋就留他家里住宿两晚,方才别去。

  guò le liǎng gè duō yuè,bú jiàn tā lái。kàn kàn děng zhì yī nián yǒu yú,yǎo wú yīn hào。bó gāo wèn zhe běi lái de zhè jiāng rén,méi yǒu yí gè xiǎo de de。yào chāi rén dào zhè jiāng qù wèn tā jiā lǐ,yòu bù xiǎo de tā dì tóu zhù chù。xiāng yù zhe ér rén biàn wèn nán shǎo yíng,quán rán wú rén rèn de。bó gāo dào:" zhè zhuāng wèi wán shì,rú hé shì le?" méi jì nài hé,xiàng kǒu yǒu yī bo sì shén líng,jí shí qù wèn bǔ yī guà。nà zhān guà de dào:" guà shàng yǐ jué shēng qì,xíng rén bì yìng chén mò zài wài,bù dé huí lái。" bó gāo xīn xià wěi jué bù kāi,guī lái yǔ qī zǐ shāng liáng dào:" qián rì zhè rén yǔ wǒ sù bù xiāng shí,hū rán lái jì cǐ bāo guǒ。jīn yī qù bù lái,bù zhī bāo nèi shì shèn me dōng xī,yān yù kāi lái kàn yī kàn。zhè rén dào wǒ zhōng hòu kě tuō,gù yī miàn bù xiāng shí,kěn jì wǒ chù,rú hé děng bù dé tā lái?yù dài bù kàn,xīn xià yí huò bù guò。wǒ xiǎng zhǐ bú yào dòng tā yuán wù,biàn kàn yī kàn,xiǎng yě wú hài。" qī zǐ dào:" zì jiā méi yǒu qǔ xīn,biàn shì kàn kàn hé fáng?" qǔ jiāng chū lái,jué de chén zhòng,dǎ kāi kàn shí,duō shì huáng jīn bái yín,yuē yǒu qiān liǎng zhī shù。bó gāo dào:" yuán lái yǒu zhèi xiē dōng xī zài zhè lǐ,rú hé què bù lái le?qǐ guà de shuō guà shàng yǐ jué shēng qì,mò bù zhè rén sǐ le,suǒ yǐ bù lái。wǒ ér jīn yǒu gè zhǔ yì,zài tā bāo lǐ qǔ chū wǔ shí jīn lái,tì tā guǎng qǐng gāo sēng,zuò yī tán fó shì,qí qiú fó lì,bǎo yòu tā zǎo zǎo huí lái。tǎng ruò zhēn gè sǐ le,qiú tā dé miǎn zuì kǔ,zǎo zǎo shòu shēng,yě shì wǒ hé tā xiāng yǔ yī fān。shòu jì duō shí,jǐn le yī piàn xīn,bù biàn shì zhè yàng mái mò le tā de。" qī zǐ dào:" ruò zhè rén bù sǐ,lái shí jié dòng le tā wǔ shí liǎng,zěn me huí tā?" bó gāo dào:" wǒ zhǐ bǎ zhè shí huà duì tā jiǎng,shuō shì bǎo yòu tā huí lái de,nán dào guài wǒ bù chéng?shí fēn bù rèn zhàng,wǒ tián hái tā yě bà le。fú tiān miàn shàng,nà lǐ shì shǐ le qū qián chù?" suàn jì yǐ dìng,guǒ rán qǐng le jǐ zhòng sēng rén,zuò le qī zhòu yè gōng guǒ。bó gāo shì zhì chéng rén,fú qián zhì xīn qí dǎo,yuàn tā shēng de zǎo guī,sǐ dé zǎo tuō。gōng guǒ yǐ bà,yòu shì jǐ shí,bú jiàn yīn xìn,yǎn jiàn de nán shǎo yíng bù lái le。bó gāo suī wú tān tā dōng xī niàn tou,què méi gè hái chù。zì fó shì wǔ shí liǎng zhī wài,yǐ cǐ shì rù jǐ de cái wù。bó gāo xīn lǐ cháng huái zhe bù ān,rì yuǎn yī rì,yě bù yǐ wéi yì le。

 过了两个多月,不见他来。看看等至一年有余,杳无音耗。伯皋问着北来的浙江人,没有一个晓得的。要差人到浙江去问他家里,又不晓得他地头住处。相遇着而人便问南少营,全然无人认得。伯皋道:“这桩未完事,如何是了?”没计奈何,巷口有一卜肆甚灵,即时去问卜一卦。那占卦的道:“卦上已绝生气,行人必应沉没在外,不得回来。”伯皋心下委决不开,归来与妻子商量道:“前日这人与我素不相识,忽然来寄此包裹。今一去不来,不知包内是甚么东西,焉欲开来看一看。这人道我忠厚可托,故一面不相识,肯寄我处,如何等不得他来?欲待不看,心下疑惑不过。我想只不要动他原物,便看一看,想也无害。”妻子道:“自家没有取心,便是看看何妨?”取将出来,觉得沉重,打开看时,多是黄金白银,约有千两之数。伯皋道:“原来有这些东西在这里,如何却不来了?启卦的说卦上已绝生气,莫不这人死了,所以不来。我而今有个主意,在他包里取出五十金来,替他广请高僧,做一坛佛事,祈求佛力,保佑他早早回来。倘若真个死了,求他得免罪苦,早早受生,也是我和他相与一番。受寄多时,尽了一片心,不便是这样埋没了他的。”妻子道:“若这人不死,来时节动了他五十两,怎么回他?”伯皋道:“我只把这实话对他讲,说是保佑他回来的,难道怪我不成?十分不认账,我填还他也罢了。佛天面上,那里是使了屈钱处?”算计已定,果然请了几众僧人,做了七昼夜功果。伯皋是致诚人,佛前至心祈祷,愿他生得早归,死得早脱。功果已罢,又是几时,不见音信,眼见得南少营不来了。伯皋虽无贪他东西念头,却没个还处。自佛事五十两之外,已此是入己的财物。伯皋心里常怀着不安,日远一日,也不以为意了。

  bó gāo yī xiàng wú zi,zhè fān fó shì zhī hòu,qí qiè jí yǒu hǎo yùn。míng nián shēng xià yī nán,méi mù shū xiù,shén jué kě xǐ。bó gāo fū qī shí fēn ài xī。yǎng dào wǔ liù suì,sòng tā shàng xué,qǔ míng qiū jùn。qǐ zhī xiǎo cōng míng shén yǒu,jiàn le shū jiù bù kěn dú,zhǐ shì lài xué。dào de zhǎng dà lái,yī fà bù kěn xué hǎo,zhuān yī jié shí le yī bān wú lài zǐ dì,piáo dǔ xíng zhōng yī liū,sā màn shǐ qián,jiè xùn bù xià。cūn lǐ rén jiàn tā rú cǐ zuò wéi,jìn jiē tàn xī dào:" qiū bó gāo zuò le yī shì hǎo rén,shēng xià hòu dài,nǎi shì bài zǐ。tiān méi yǎn jīng,hǎo shàn wú bào。" rú cǐ guò le jǐ shí,bó gāo yǔ tā qǔ le qī,shēng yǒu yī zi。zhǐ wàng tā jiàn jiàn lǎo chéng,zì rán shōu xīn。bù kuāng qiū jùn yǒu le qī ér,yuè jiā zài sì,lián qī ér bù fàng zài xīn shàng,qì zhe bù guǎn。zhōng rì zhǐ shì sān jiē liǎng shì,hé zhe jiǔ ròu péng yǒu chuàn hōng,fēi dǔ jí piáo,zhěng gè yuè bù huí jiā lái。biàn shì dào jiā,wú fēi shì qǔ qián chāo,yào dāng tóu。bó gāo qì fèn bù guò。

 伯皋一向无子,这番佛事之后,其妾即有好孕。明年生下一男,眉目疏秀,甚觉可喜。伯皋夫妻十分爱惜。养到五六岁,送他上学,取名丘俊。岂知小聪明甚有,见了书就不肯读,只是赖学。到得长大来,一发不肯学好,专一结识了一班无赖子弟,嫖赌行中一溜,撒漫使钱,戒训不下。村里人见他如此作为,尽皆叹息道:“丘伯皋做了一世好人,生下后代,乃是败子。天没眼睛,好善无报。“如此过了几时,伯皋与他娶了妻,生有一子。指望他渐渐老成,自然收心。不匡丘俊有了妻儿,越加在肆,连妻儿不放在心上,弃着不管。终日只是三街两市,和着酒肉朋友串哄,非赌即嫖,整个月不回家来。便是到家,无非是取钱钞,要当头。伯皋气忿不过。

  yī rì,bó gāo chū wài qù,sī liang tā zài jiā fēi wéi,hōng tā huí lái suǒ zài yī jiān kōng shì lǐ tou。tuán tuán duō shì qiáng bì,zhǐ liú zhe yí gè yuán dòng,fàng jìn yǐn shí。jiù shì shēng le shuāng chì,yě méi chù fēi jiàng chū lái。bó gāo qù le duō shí,qiū jùn zuò zài fáng lǐ,zhēn rú líng yǔ yì bān。qí dà niáng shèn shì lián tā,kǒng pà tā chóu kǔ huài le。yī rì zǎo qǐ,zǒu dào fáng qián,zài bì fèng zhōng zhāng tā yī zhāng,kàn tā zài lǐ miàn zěn shēng guāng jǐng。bù kàn wàn shì quán xiū,zhǐ zhè yī kàn,nà yī jīng fēi xiǎo kě!

 一日,伯皋出外去,思量他在家非为,哄他回来锁在一间空室里头。团团多是墙壁,只留着一个圆洞,放进饮食。就是生了双翅,也没处飞将出来。伯皋去了多时,丘俊坐在房里,真如囹圄一般。其大娘甚是怜他,恐怕他愁苦坏了。一日早起,走到房前,在壁缝中张他一张,看他在里面怎生光景。不看万事全休,只这一看,那一惊非小可!

  zhèng shì:

 正是:

  fēn kāi bā piàn dǐng yáng gǔ,qīng xià yī tǒng xuě shuǐ lái。

 分开八片顶阳骨,倾下一桶雪水来。

  qiū jùn de dà niáng,kàn jiàn fáng lǐ zuò de bú shì qiū jùn de mú yàng,chī le yī jīng。zǐ xì kàn shí,yǎn rán shì xiàng nián jì bāo guǒ de kè rén nán shǎo yíng。dà niáng rèn de míng bái,bù gǎn zé shēng,hēi hēi guī fáng。qià hǎo qiū bó gāo yě huí lái,qī zǐ shuō zhe guài yì de shì,bó gāo měng rán dà wù dào:" shì le,shì le。bù bì shuō le,yuán shì tā de dōng xī,wǒ zěn guǎn dé tā làng fèi?wǎng zuò yuān jiā!" dēng shí kāi le mén,fàng le qiū jùn chū lái,tīng tā réng jiù wài biān fú làng。kuài huó bù duō jǐ shí,jiǔ sè táo kōng de shēn zi,yī kǒu qì bù jiē,wú bìng ér sǐ。bó gāo suàn suàn suǒ fèi,qià zhèng shì qiān jīn de guāng jǐng。míng xiǎo de shì yīn guǒ,bù shí fēn zài xīn shàng,zhǐ shōu shí sūn zi guò rì,wàng tā cháng chéng bà le。

 丘俊的大娘,看见房里坐的不是丘俊的模样,吃了一惊。仔细看时,俨然是向年寄包裹的客人南少营。大娘认得明白,不敢则声,嘿嘿归房。恰好丘伯皋也回来,妻子说着怪异的事,伯皋猛然大悟道:“是了,是了。不必说了,原是他的东西,我怎管得他浪费?枉做冤家!”登时开了门,放了丘俊出来,听他仍旧外边浮浪。快活不多几时,酒色淘空的身子,一口气不接,无病而死。伯皋算算所费,恰正是千金的光景。明晓得是因果,不十分在心上,只收拾孙子过日,望他长成罢了。

  hòu biān rén yì lùn qiū jùn shì nán shǎo yíng de hòu shēn,lái qǔ zhèi xiē jì xià dōng xī de,bù bì shuō le。zhǐ yīn qiū bó gāo shì gè shàn rén,gù lái yǔ tā jiā shēng xià yī sūn,yǎn zhe hòu dài,tiān dào yě bù wéi chà。dàn zhǐ shì rú cǐ zhōng hòu zhǎng zhě,míng shòu rén jì dùn,yòu bù céng tān móu le tā de,hái yào tián huán běn rén,hái dé jǐn le fāng xiū。hé kuàng shí fù qiàn le rén,qiáng yào rén de dǎ diǎn shòu yòng,tiān qǐ kè dé nǐ guò?suǒ yǐ yuān zhài xiāng cháng,yīn guǒ de shì,shuō tā yī nián yě shuō bù liǎo。xiǎo zi ér jīn shuō yí gè méi tiān lǐ de,yǔ kàn guān men tīng yī tīng。

 后边人议论丘俊是南少营的后身,来取这些寄下东西的,不必说了。只因丘伯皋是个善人,故来与他家生下一孙,衍着后代,天道也不为差。但只是如此忠厚长者,明受人寄顿,又不曾贪谋了他的,还要填还本人,还得尽了方休。何况实负欠了人,强要人的打点受用,天岂客得你过?所以冤债相偿,因果的事,说他一年也说不了。小子而今说一个没天理的,与看官们听一听。

  qián cái běn yǒu dìng shù,mò yào qī xīn hú zuò!

 钱财本有定数,莫要欺心胡做!

  shì kàn gǔ wǎng jīn lái,zhǐ shì yī běn zhàng bù。

 试看古往今来,只是一本帐簿。

  què shuō yuán cháo zhì zhèng nián jiān,shān dōng yǒu yī rén xìng yuán míng zì shí,tián zhuāng wéi shēng,jiā dào fēng hòu。xìng zhì yú chún,bù tōng wén mò,què yě zhōng hòu rèn zhēn,yī jù shuō huà liǎng gè bàn jù de rén。tóng lǐ yǒu gè xìng móu de qiān hù,yǔ tā cóng yòu wǎng lái xiāng hǎo。yī rì móu qiān hù xuǎn shòu dé fú jiàn dì fāng guān zhí,shōu shí fù rèn。quē shǎo lù fèi,yào zài zì shí chù jiè yín sān bǎi liǎng。zì shí kǎi rán yīng yǔn,móu qiān hù xiě le wén juàn sòng guò qù。zì shí dào:" tōng jiā zhì ài,yào wén juàn zuò shèn me?tā rì hái bù hái,zài nǐ xīn lǐ。nǐ qù zuò guān de rén,liào bù lài le wǒ de。" cǐ shí zì shí shì jiā sī yǒu yú,bǎ zhè jǐ liǎng yín zi yě bù fàng zài xīn shàng,jìng zì bù shōu wén juàn,rú shù jiāo yǔ tā qù。móu qiān hù zì qù shàng rèn le。

 却说元朝至正年间,山东有一人姓元名自实,田庄为生,家道丰厚。性质愚纯,不通文墨,却也忠厚认真,一句说话两个半句的人。同里有个姓缪的千户,与他从幼往来相好。一日缪千户选授得福建地方官职,收拾赴任。缺少路费,要在自实处借银三百两。自实慨然应允,缪千户写了文卷送过去。自实道:“通家至爱,要文卷做甚么?他日还不还,在你心里。你去做官的人,料不赖了我的。“此时自实恃家私有余,把这几两银子也不放在心上,竞自不收文卷,如数交与他去。缪千户自去上任了。

  zhēn shì shì yǒu bù cè。zhì zhèng mò nián jiān,shān dōng dà luàn,dào zéi sì qǐ。zì shí zhī jiā,bèi jié qún dào lüè yī kōng,suǒ shèng zhě tián dì wū yǔ,bīng gē rǎo rǎng zhōng,yòu biàn bù chū yín zi lái。liàn zhe zhù xià,yòu kǒng xìng mìng nán bǎo,yào xún gè hǎo qù chù bì bīng。qí shí fú jiàn bèi chén yǒu dìng suǒ jù,qī jùn dì fāng dú ān rán wú shì。zì shí yǔ qī zǐ shāng liáng dào:" mù lìng mǎn yǎn bīng gē,zhǐ yǒu fú jiàn píng jìng。kuàng móu jūn zài bǐ wèi guān,kě yǐ tóu tuō。dàn dào tú zǔ sè,rén kǒu qiān lián,xíng dòng bù dé。mò ruò xún gè hǎi chuán,dā le tā yóu tiān jīn chū hǎi,zhí qū fú zhōu。yí lù hǎi yáng,kě yǐ jìng dá,biàn kě qiè jiā ér qù le。" shāng liáng yǐ dìng,shōu shí le xiē líng shèng dōng xī,zài le yī jiā shàng le hǎi chuán,kàn le fēng xùn kāi qù,bù zé jǐ shí,dào le fú zhōu dì miàn。

 真是事有不测。至正末年间,山东大乱,盗贼四起。自实之家,被劫群盗掠一空,所剩者田地屋宇,兵戈扰攘中,又变不出银子来。恋着住下,又恐性命难保,要寻个好去处避兵。其时福建被陈友定所据,七郡地方独安然无事。自实与妻子商量道:“目令满眼兵戈,只有福建平静。况缪君在彼为官,可以投托。但道途阻塞,人口牵连,行动不得。莫若寻个海船,搭了他由天津出海,直趋福州。一路海洋,可以径达,便可挈家而去了。”商量已定,收拾了些零剩东西,载了一家上了海船,看了风讯开去,不则几时,到了福州地面。

  zì shí shàng àn,xiān dǎ tīng móu qiān hù xiāo xī。jiàn shuō móu qiān hù zhèng zài chén yǒu dìng mù xià,dāng dào yòng shì,wēi quán lóng zhòng,mén tíng hè yì。zì shí xǐ zhī bù shèng,dào shì lái de zhe le。cōng máng zhī zhōng,wèi gǎn jiù wèi jiàn tā,qiě huí dào chuán lǐ duì qī zǐ shuō dào:" wèn zhe le móu jiā,tā zhèng zài zhè lǐ xìng tou,biàn shì wǒ men de zào huà le。" dà jiā huān xǐ。zì shí zài fú zhōu chéng zhōng lìn xià le yí gè zhù jū,jiē qī zǐ shàng lái,ān dùn xíng lǐ tíng dāng,sī liang yào jiàn móu qiān hù。zhuǎn yí gè niàn tou dào:" yí lù shòu le fēng bō,yán sè qiáo cuì,yī shang lán lǚ,tā shì xìng tou de shí jié,bú yào tǎo tā bǐ jiàn,hái yí cóng róng wéi shì。" zhù le duō rì,bǎ guān fú duō zhěng shì qí chǔ,miàn páng yě yǎng dé hēi sè tuì le,rán hòu dào mén qiú jiàn。mén shàng rén jiàn shì wài xiāng rén,bù kěn jiē tiē,wèn qí lái yóu,shuō shì shān dōng。mén shàng rén dào:" wǒ men běn guān zuì pà xiāng lǐ lái chán,mén shàng bù gǎn bǐng dé,pà rě tā nǎo zào。děng tā chū lái,nǐ zì zǒu guò lái wǒ miàn jiàn tā,xū yǔ wú men wú gān。tā zhǐ zhè gè shí jié chū lái kuài le。" zì shí yī yán zhàn zhe děng hòu。guǒ rán bù duō yī huì,móu qiān hù qí zhe mǎ chū lái bài kè。zì shí zǒu dào mǎ qián。gōng shēn dǎ gǒng。móu qiān hù bǎ yǎn kàn dào bié chù,háo lí bù xiàng rèn de de。zì shí jí le,zǒu shàng qián qù shuō le shān dōng tǔ yīn,bǎ zì jǐ xìng míng dà shēng jiào hǎn。móu qiān hù tīng dé,zhǐ de jiào lǒng zhù le mǎ,rèn yī rèn,jiǎ zuò chī jīng dào:

 自实上岸,先打听缪千户消息。见说缪千户正在陈友定幕下,当道用事,威权隆重,门庭赫奕。自实喜之不胜,道是来得着了。匆忙之中,未敢就未见他,且回到船里对妻子说道:“问着了缪家,他正在这里兴头,便是我们的造化了。“大家欢喜。自实在福州城中赁下了一个住居,接妻子上来,安顿行李停当,思量要见缪千户。转一个念头道:“一路受了风波,颜色憔悴,衣裳褴褛,他是兴头的时节,不要讨他鄙贱,还宜从容为是。”住了多日,把冠服多整饰齐楚,面庞也养得黑色退了,然后到门求见。门上人见是外乡人,不肯接帖,问其来由,说是山东。门上人道:“我们本官最怕乡里来缠,门上不敢禀得,怕惹他恼燥。等他出来,你自走过来我面见他,须与吾们无干。他只这个时节出来快了。”自实依言站着等候。果然不多一会,缪千户骑着马出来拜客。自实走到马前。躬身打拱。缪千户把眼看到别处,毫厘不象认得的。自实急了,走上前去说了山东土音,把自己姓名大声叫喊。缪千户听得,只得叫拢住了马,认一认,假作吃惊道:

 " yuán lái shì wǒ xiāng qīn,shī zhān,shī zhān!" xià mǎ lái zuò le yī,lā le tā zhuǎn dào jiā lǐ lái,xù le bīn zhǔ zuò dìng。yī bēi chá bà,qiān hù zì lì qǐ shēn lái dào:" shì jiān zhèng yǒu xiǎo shì yào chū qù,bù dé fèng péi。qiě qǐng rén xiōng huí yù,lái rì báo jù xiǎo zhuó,shēn qǐng guò lái yī xù。" zì shí bù céng shuō de shèn me,mò nài hé qiě zì bié guò。

 “元来是我乡亲,失瞻,失瞻!”下马来作了揖,拉了他转到家里来,叙了宾主坐定。一杯茶罢,千户自立起身来道:“适间正有小事要出去,不得奉陪。且请仁兄回寓,来日薄具小酌,申请过来一叙。”自实不曾说得甚么,没奈何且自别过。

  děng dào míng rì,qiān hù zhe gè rén ná le yí gè dān tiē lái qǐng zì shí。zì shí duì qī zǐ dào:" jīn rì qǐng wǒ,bì yǒu hǎo yì。" huān tiān xǐ dì,bù děng zài yāo,gēn zhe jiù zǒu。dào le yá mén,qiān hù jiē zhe,zì shí zhǐ shuō dào cháng jiǔ bú jiàn,yòu yuǎn lái xiāng tóu,zěn shēng qí zhěng dài tā。shéi zhī qiān hù yì sī shén dàn,cǎo cǎo jiǔ guǒ sān bēi,shuō xiē dì fāng shàng dà gài de huà。lüè lüè wèn wèn jiā zhōng bīng gē guāng jǐngqīn juàn cún wáng zhī lèi,háo lí bù wèn zhe zì shí wèi hé yuǎn lái,jiā yè xīng fèi ruò hé。bǐ jí zì shí shuō de zāo jié táo nàn,kǔ chǔ bù kān。qiān hù tīng le,yě zhī rú cháng,bìng wú jīng hài lián xù zhī yì。zhì yú jiè yín zhī shì,tóu yě bù tí qǐ,xiè yě bù xiè yī shēng。zì shí jǐ fān yào kāi kǒu,yòu xiǎng dào:" gāng dào cǐ dì,chū cì xiāng zhāo,zěn shēng jiù shuō tǎo zhài zhī shì?wàn yī chōng zhuàng le tā,bù hǎo yì sī。" zhǐ de rěn le chū mén。dào le xià chǔ,lǚ yù huāng liáng,chái mǐ jiǒng jí。qī zǐ wèn shuō:" hé bù yǔ móu jiā shuō shuō qián yín,yě hǎo fù xiē lái jiù jí?" zì shí shuō chū dào bù hǎo qǐ chǐ,lái céng shuō de de yuán gù。qī zǐ yuàn hèn dào:" wǒ men wàn lǐ yuǎn lái,suǒ gàn hé shì?zhuān wèi yào tóu tuō móu jiā,jīn chí tè qǐng qù yī fān,què zhǐ tān zhe tā xiē wēi jiǔ shí,ài kǒu shí xiū,bù bǎ zhèng jīng huà tí qǐ,wǒ men yǒu shèn me bié wàng tóu zài nà li?" zì shí bèi mán yuàn dé bù nài fán,chóu chú le yī yè。

 等到明日,千户着个人拿了一个单帖来请自实。自实对妻子道:“今日请我,必有好意。”欢天喜地,不等再邀,跟着就走。到了衙门,千户接着,自实只说道长久不见,又远来相投,怎生齐整待他。谁知千户意思甚淡,草草酒果三杯,说些地方上大概的话。略略问问家中兵戈光景、亲眷存亡之类,毫厘不问着自实为何远来,家业兴废若何。比及自实说得遭劫逃难,苦楚不堪。千户听了,也只如常,并无惊骇怜恤之意。至于借银之事,头也不提起,谢也不谢一声。自实几番要开口,又想道:“刚到此地,初次相招,怎生就说讨债之事?万一冲撞了他,不好意思。”只得忍了出门。到了下处,旅寓荒凉,柴米窘急。妻子问说:“何不与缪家说说前银,也好付些来救急?”自实说初到不好启齿,来曾说得的缘故。妻子怨恨道:“我们万里远来,所干何事?专为要投托缪家,今持特请去一番,却只贪着他些微酒食,碍口识羞,不把正经话提起,我们有甚么别望头在那里?”自实被埋怨得不耐烦,踌躇了一夜。

  cì rì zǎo qǐ,jiù dào móu qiān hù jiā qù qiú jiàn。qiān hù jiàn shuō zì shí dào lái,xīn lǐ yǐ yǒu jǐ fēn bù xiàng yì le。miǎn bù dé chū lái jiàn tā,yì sī shén juàn,xù dé sān yán liǎng yǔ,zuò chū xǔ duō miǎn qiǎng zhī wú de guāng jǐng chū lái。zì shí zhǐ de zì jiā kāi kǒu dào:" zài xià jiā xiāng zāo biàn,pàn le xìng mìng qiè jiā hǎi shàng yuǎn lái,suǒ zhàng wéi yǒu xiōng zhǎng。jīn rì yǒu jù huà,bù chuǎi lái gào。" qiān hù bù děng tā shuō wán,biàn jiē kǒu dào:" bù bì xiōng shuō,xiǎo dì yǐ zhī。xiàng zhe chéng jiè lù fèi,yú xīn bù wàng。suī shì yī guān xiāo tiáo,fèng rù wēi bó,qià shì gù rén yuǎn zhì,qǐ gǎn gū ēn?xiōng zhǎng yī miàn jiāng wén juàn jiǎn chū lái,xiǎo dì hǎo zhào yī shù mù dǎ diǎn,lù xù fèng huán。" kàn guān,nǐ dào cǐ shí móu qiān hù dù lǐ,qǐ shì wàng jì liǎo dàng chū jiè yín zhī shí,bìng bù céng yǒu wén juàn de?zhǐ shì bù hǎo dāng miàn lài dé,qiě bǎ zhè huà zuò chū tuī tóu,děng tā ná bù chū wén juàn lái,biàn bù hǎo rèn zhēn cuī bī,cǐ nǎi fù xīn rén qǐ lài duān dì quān tào chù。zì shí shì gè lǎo shí rén,jiàn tā shuō de qī qiāo le,chī jīng dào:" jūn yán chà yǐ!dāng chū xiāng lǐ qì hòu,kāi kǒu jiù xiāng jiè,cóng bù céng yǒu shèn me wén qì。jīn rì zěn me shuō chū cǐ huà lái?" qiān hù gù yì zhuāng chū zhèng jīng miàn kǒng lái dào:" qǐ yǒu shì lǐ!zhài fù wǎng lái,quán píng wén juàn。zěn me shuō gè méi yǒu?huò zhě bīng huǒ zhī hòu,jūn jiā zì shī qù le,kè huò yǒu zhī。rán jì yǔ xiōng jiù jiāo,ér jīn wén juàn yǒu wú yě bù bì lùn,zì rán chù lái huán xiōng。zhǐ shì xiǎo dì yě zài běn zú zhī xiāng,yī shí xìng jí bù dé。cóng róng xiē gè miǎn qiǎng cuò bàn cái miào。

 次日早起,就到缪千户家去求见。千户见说自实到来,心里已有几分不象意了。免不得出来见他,意思甚倦,叙得三言两语,做出许多勉强支吾的光景出来。自实只得自家开口道:“在下家乡遭变,拚了性命挈家海上远来,所仗惟有兄长。今日有句话,不揣来告。”千户不等他说完,便接口道:“不必兄说,小弟已知。向着承借路费,于心不忘。虽是一官萧条,俸入微薄,恰是故人远至,岂敢辜恩?兄长一面将文卷简出来,小弟好照依数目打点,陆续奉还。”看官,你道此时缪千户肚里,岂是忘记了当初借银之时,并不曾有文卷的?只是不好当面赖得,且把这话做出推头,等他拿不出文卷来,便不好认真催逼,此乃负心人起赖端的圈套处。自实是个老实人,见他说得蹊跷了,吃惊道:“君言差矣!当初乡里契厚,开口就相借,从不曾有甚么文契。今日怎么说出此话来?”千户故意妆出正经面孔来道:“岂有是理!债负往来,全凭文卷。怎么说个没有?或者兵火之后,君家自失去了,客或有之。然既与兄旧交,而今文卷有无也不必论,自然处来还兄。只是小弟也在本足之乡,一时性急不得。从容些个勉强措办才妙。

  zì shí tīng dé rú cǐ shuō le,yī shí yě nán xiāng bī,zhǐ de wěi wěi ér chū。yí lù xiǎng tā shuō huà gǔ guài,míng shì qī xīn guāng jǐng。què shì jì dào cǐ dì,bù dé bù bǎ tā lái zuò bàng。tā shì cái yě hái yǒu cóng róng chù hái de huà,bú shì jué wú shēng yì de,hái xū rěn nài jǐ rì,zài qù qiú tā。zhǐ shì wǒ dāng chū yāo hǎo de bú shì,ér jīn quán zài tā rén zhī shǒu,jiù zhè bān fán nán le。guī lái yǔ qī zǐ shuō zhī,dà jiā tàn xī le yī huí,shāng liáng hái zhǐ shì qiú tā wéi shì。zhǐ de āi zhe miàn pí,zǒu le jǐ cì,cháng zhǐ shì zhèi xiē shuō huà,tuī sān zǔ sì。yī qiān nián yě bù lài,yī wàn nián yě bù hái。ěr duǒ lǐ shí shí hǎo tīng,bìng bú jiàn yī fēn dì guò shǒu lǐ lái。yù dài bù zǒu shí,yòu bié wú shēng lù。zì shí zǒu dé yí gè bù nài fán,zhèng suǒ wèi: dī yáng chù fān,jìn tuì liǎng nán。

 自实听得如此说了,一时也难相逼,只得唯唯而出。一路想他说话古怪,明是欺心光景。却是既到此地,不得不把他来作傍。他适才也还有从容处还的话,不是绝无生意的,还须忍耐几日,再去求他。只是我当初要好的不是,而今权在他人之手,就这般烦难了。归来与妻子说知,大家叹息了一回,商量还只是求他为是。只得挨着面皮,走了几次,常只是这些说话,推三阻四。一千年也不赖,一万年也不还。耳朵里时时好听,并不见一分递过手里来。欲待不走时,又别无生路。自实走得一个不耐烦,正所谓:羝羊触藩,进退两难。

  zì shí wǎng zì bēn bō duō cì,jìng wú suǒ de。rì āi yī rì,shū hū bàn nián。kàn kàn yǐ jìn xīn zhèng。zì shí kè jū xiāo suǒ,hé jiā áo áo,guò suì zhī jì,fēn háo wú chǔ。zì shí mò nài hé le,zhǐ de dào móu jiā qù,jiàn le qiān hù,yī tóu kū,yī tóu bài jiāng xià qù dào:" wàng xiōng zhǎng jiù wú xìng mìng zé gè!" qiān hù yòng shǒu fú qǐ dào:

 自实枉自奔波多次,竟无所得。日挨一日,倏忽半年。看看已近新正。自实客居萧索,合家嗷嗷,过岁之计,分毫无处。自实没奈何了,只得到缪家去,见了千户,一头哭,一头拜将下去道:“望兄长救吾性命则个!”千户用手扶起道:

 " hé zhì yú cǐ!" zì shí dào:" xīn zhèng zài ěr,qī zǐ jī hán,náng fá yī qián,píng wú yī lì lì,rú hé guò de rì zi?xiàng zhe suǒ jiè yín liǎng,jīn bù gǎn qiú hái,rèn píng zūn yì yīng jì duō shǎo,yī sī yī háo,jǐn suàn shì zūn cì bà le。jiù shì dāng shí wú cǐ jiè huò yī xiàng,jīn rì gù rén zhī yì,yě qiú lián mǐn yī xiē。" shuō bà dà kū。qiān hù jiàn kū dé huāng le,yě yǒu xiē bù ān。bǎ shǒu zhǐ shǔ yī shù dào:" hái yǒu shí rì,fāng shì chú yè。xiōng zhǎng kě zài jiā zhuān dài,xiǎo dì fēn xiē lù mǐ,bèi xiē chái xīn zhī fèi,sòng dào guì yù,yǐ wéi xiōng zhǎng guò suì zhī zī。dàn wù yǐ qīng wēi wèi guài,biàn jiàn xiāng zhī。" zì shí qióng jí zhī jì,jiàn shuō kěn sòng xiē dōng xī le,xīn xià fàng diào le hǎo xiē,dào:" ruò dé rú cǐ,qiě yán cán chuǎn dào xīn nián,biàn shì shèng dé wú jìn。" huān xǐ zuò bié。lín bié zhī shí,qiān hù zài sān dīng zhǔ dào:" chú xī qiē wù tā wǎng,zhī zài guì yù děng zhe biàn shì。" zì shí lǐng nuò,guī dào yù zhōng,bǎ qiān hù zhī yán duì qī zǐ shuō le,yī jiā ān xīn。

 “何至于此!”自实道:“新正在迩,妻子饥寒,囊乏一钱,瓶无一粒栗,如何过得日子?向着所借银两,今不敢求还,任凭尊意应济多少,一丝一毫,尽算是尊赐罢了。就是当时无此借货一项,今日故人之谊,也求怜悯一些。”说罢大哭。千户见哭得慌了,也有些不安。把手指数一数道:“还有十日,方是除夜。兄长可在家专待,小弟分些禄米,备些柴薪之费,送到贵寓,以为兄长过岁之资。但勿以轻微为怪,便见相知。”自实穷极之际,见说肯送些东西了,心下放掉了好些,道:“若得如此,且延残喘到新年,便是盛德无尽。”欢喜作别。临别之时,千户再三叮嘱道:“除夕切勿他往,只在贵寓等着便是。”自实领诺,归到寓中,把千户之言对妻子说了,一家安心。

  dào le chú rì,qīng zǎo jiù qǐ lái zuò zài jiā lǐ děng hòu。yù yào chū qù xún xiē guò nián wù shì,yòu kǒng pà yī shí cuò guò,xīn lǐ hái xiǎng děng yǒu xiē qián chāo dào shǒu le,hǎo qù yùn dòng。dāi dāi děng zhe,xīn cháng bā jiāng chū lái,jiào yí gè xiǎo sī zhàn zài xiàng kǒu,kàn yǒu shèn me dòng jìng,xiān lái bào zhī。qù le yī huì,xiǎo sī bēn lái dào:" yǒu rén tiāo zhe mǐ lái le。" zì shí jí chū mén yī kàn,guǒ rán yí gè dān fū táo zhe yī dān mǐ,yí gè qīng yī rén qián tou ná le tiē ér zǒu lái。zì shí rèn dào shì le。zhī jiàn zǒu jìn mén biān,dān fū bìng wú xiē jiān zhī yì,nà gè qīng yī rén yě jìng zì zǒu guò le。zì shí yí xīn dào:" bì shì bù rèn de wú jiā,cuò zǒu guò le。" lián máng jiào dào:" zài zhè lǐ,kě zhuàn lái。" nà liǎng gè bìng bù huí tóu。zì shí zhǐ de gǎn shàng qián qù wèn qīng yī rén dào:" lǎo gē,sòng lǐ dào nà lǐ qù de?" qīng yī rén bǎ shǒu zhōng tiē yǔ zì shí kàn dào:" wú jiā zhǔ zhāng yuán wài sòng mǐ yǔ guǎn bīn de,nǐ wèn tā zé shèn?" zì shí qíng zhī bú shì,yáng yáng zǒu le zhuàn lái,yòu zuò zài jiā lǐ。yī huì,xiǎo sī yòu zǒu jìn lái dào:

 到了除日,清早就起来坐在家里等候。欲要出去寻些过年物事,又恐怕一时错过,心里还想等有些钱钞到手了,好去运动。呆呆等着,心肠扒将出来,叫一个小厮站在巷口,看有甚么动静,先来报知。去了一会,小厮奔来道:“有人挑着米来了。”自实急出门一看,果然一个担夫桃着一担米,一个青衣人前头拿了帖儿走来。自实认道是了。只见走近门边,担夫并无歇肩之意,那个青衣人也径自走过了。自实疑心道:“必是不认得吾家,错走过了。”连忙叫道:“在这里,可转来。”那两个并不回头。自实只得赶上前去问青衣人道:“老哥,送礼到那里去的?”青衣人把手中帖与自实看道:“吾家主张员外送米与馆宾的,你问他则甚?”自实情知不是,佯佯走了转来,又坐在家里。一会,小厮又走进来道:

 " yǒu yí gè gōng chāi dǎ bàn de,jiān shàng tuó le yī jiān qián zǒu lái le。" zì shí dào mén biān tàn tóu yī wàng dào:" zhè fān shì le。" zhī jiàn nà gōng chāi dǎ bàn de jīng guò mén shǒu,jiǎo bù bù tíng,gèng pǎo dé jǐn le xiē。zì shí yuè jiā yí xīn,pǎo shàng qián wèn shí,gōng chāi dá dào:" xiàn lǐ zhī xiàn xiàng gōng sòng zhèi xiē qián yǔ tā xiāng lǐ guò jié de。" zì shí yòu jiàn bú shì,xīn lǐ dào:" bié rén jiā duō fēn fēn sòng lǐ,yào jiàn zhī zài jīn rì zhè yī rì le,rú hé wǒ jiā de piān bú jiàn dào?" zì shí xīn lǐ hǎo xiàng shí wǔ gè diào tǒng dǎ shuǐ,qī shàng bā luò de,shēn zi hǎo xiàng zuò pán shàng mǎ yǐ,yī shà yě zhàn jiǎo bú zhù。kàn kān shǒu dào xià wǔ,jìng bú jiàn lái,luò de tàn tóu tàn nǎo,xīn yuán yì mǎ。zhè yī rì,yī jiàn guò nián de dōng xī yě bù mǎi dé。dào jiē qián zài yī kàn,jiā jiā hù hù duō shōu shí qǐ mǎi mài,kāi diàn de duō guān le mén,zhǐ dǎ diǎn guò xīn nián le。zì shí fǎn wèi móu jiā suǒ wù,lì mǐ shù xīn jiā lǐ wú bèi,qī zǐ zhǐ shì yuàn chàng tí kū。bié rén jiā huān hū chàng yǐn,bào zhú lián tiān,zì shí jù méi zhòu mù,qī liáng xiāng duì。zì shí yuè xiǎng yuè qì,shuāng jiǎo luàn tiào,dà mà:" fù xīn de hěn zéi,hài rén dào zhè gè suǒ zài!" yī fèn zhī qì,xiāng zhōng fān chū yī bǐng jiě wàn dāo lái,zài mó shí shàng mó dé xuě liàng。duì qī zǐ dào:" wǒ bù shā tā,bù néng xuě zhè kǒu qì!wǒ pàn zhe zhè mìng dǐ tā,hǎo dǎi sān tuī liù wèn,yě hái chí sǐ jǐ shí。míng rì jué zǎo qīng chén,děng tā yī chū mén lái,duàn rán jié guǒ tā le。" qī zǐ quàn tā qiě yòng xìng,zì shí nà lǐ àn nà dé xià?niē dāo zài shǒu,zuò dào tiān míng,jī míng gǔ jué,jìng wàng móu jiā mén shǒu ér qù。

 “有一个公差打扮的,肩上驮了一肩钱走来了。”自实到门边探头一望道:“这番是了。”只见那公差打扮的经过门首,脚步不停,更跑得紧了些。自实越加疑心,跑上前问时,公差答道:“县里知县相公送这些钱与他乡里过节的。”自实又见不是,心里道:“别人家多纷纷送礼,要见只在今日这一日了,如何我家的偏不见到?”自实心里好象十五个吊桶打水,七上八落的,身子好象做盘上蚂蚁,一霎也站脚不住。看看守到下午,竟不见来,落得探头探脑,心猿意马。这一日,一件过年的东西也不买得。到街前再一看,家家户户多收拾起买卖,开店的多关了门,只打点过新年了。自实反为缪家所误,粒米束薪家里无备,妻子只是怨怅啼哭。别人家欢呼畅饮,爆竹连天,自实据眉皱目,凄凉相对。自实越想越气,双脚乱跳,大骂:“负心的狠贼,害人到这个所在!”一愤之气,箱中翻出一柄解腕刀来,在磨石上磨得雪亮。对妻子道:“我不杀他,不能雪这口气!我拚着这命抵他,好歹三推六问,也还迟死几时。明日绝早清晨,等他一出门来,断然结果他了。”妻子劝他且用性,自实那里按纳得下?捏刀在手,坐到天明,鸡鸣鼓绝,径望缪家门首而去。

  qiě shuō zhè tiáo xiàng zhōng jiān yǒu yī xiǎo ān,nǎi zì shí jiā lǐ dào móu jiā bì yóu zhī lù。ān zhōng yǒu yī dào zhě hào xuān yuán wēng,nián jìn bǎi suì,shì gè yǒu dào zhī shì。zì shí píng rì dào móu jiā lǐ jīng guò cǐ ān,měi zǒu dào lǐ tou xiē zú,biàn yǔ ān zhǔ xuān yuán wēng xù yī huì xián huà。wǎng lái jì jiǔ,suì chéng shú shí。cǐ rì shì zhēng yuè chū yī rì yuán dàn,dōng fāng jiāng dòng,lù shàng wèi yǒu xíng rén。xuān yuán wēng qǐ lái kāi le mén,jiāng yī zhāng zhuō dāng mén fàng le,diǎn shàng liǎng zhī là zhú,cháo tiān bài le sì bài。jiāng yī juàn jīng tān zài zhuō shàng,zhōng jiān shāo qǐ yī lú xiāng,duì zhe mén zuò xià,lǎng shēng ér sòng。sòng bù shàng yī liǎng bǎn,kàn jiàn jiē shàng tiān guāng xī wēi zhōng,yí ge rén dāng qián zǒu guò,shèn shì jí jù,rèn de shì yuán zì shí。yīn wèi pà duàn le jīng tóu,yóu tā zì qù,bù jiào zhù tā。zhè gè lǎo rén jiā dào yǎn qīng míng,kàn yuán zì shí zài qián biān yī miàn zǒu,hòu miàn què yǒu xǔ duō rén gēn zhe。zǐ xì yī kàn,nà lǐ shì rén?nǎi shì qí xíng guài zhuàng zhī guǐ,bù jì qí shù,tiào wǔ ér xíng。dàn jiàn:

 且说这条巷中间有一小庵,乃自实家里到缪家必由之路。庵中有一道者号轩辕翁,年近百岁,是个有道之士。自实平日到缪家里经过此庵,每走到里头歇足,便与庵主轩辕翁叙一会闲话。往来既久,遂成熟识。此日是正月初一日元旦,东方将动,路上未有行人。轩辕翁起来开了门,将一张桌当门放了,点上两枝蜡烛,朝天拜了四拜。将一卷经摊在桌上,中间烧起一炉香,对着门坐下,朗声而诵。诵不上一两板,看见街上天光熹微中,一个人当前走过,甚是急遽,认得是元自实。因为怕断了经头,由他自去,不叫住他。这个老人家道眼清明,看元自实在前边一面走,后面却有许多人跟着。仔细一看,那里是人?乃是奇形怪状之鬼,不计其数,跳舞而行。但见:

  huò wò dāo jiàn,huò zhí chuí záo

 或握刀剑,或执椎凿;

  pī tóu lù tǐ,shì shén xiōng è。

 披头露体,势甚凶恶。

  xuān yuán wēng zhù le jīng bù niàn,kǒu lǐ jiào shēng dào:" guài zāi!" bǎ xìng dìng yī huí,zhòng bǎ jīng niàn qǐ。bù duō shí,jiàn zì shí fù zǒu huí lái,jiǎo bù lǎn màn。xuān yuán wēng yīn shì qǐ xiān chà yì le,hēi hēi kàn tā zì zǒu,bù gǎn jiào pò。zì shí zǒu dé guò,yòu yǒu bǎi lái gè rén gēn zhe zài hòu。xuān yuán wēng zhuó yǎn xì kàn,cǐ fān de rén duō shǎo bǐ qián chà bù yuǎn,què shì dǎ bàn dà bù xiāng tóng,jìn shì jīn guān yù pèi zhī shì。dàn jiàn:

 轩辕翁住了经不念,口里叫声道:“怪哉!”把性定一回,重把经念起。不多时,见自实复走回来,脚步懒慢。轩辕翁因是起先诧异了,嘿嘿看他自走,不敢叫破。自实走得过,又有百来个人跟着在后。轩辕翁着眼细看,此番的人多少比前差不远,却是打扮大不相同,尽是金冠玉佩之士。但见:

  huò qiè chuáng gài,huò jǔ jīng fān

 或挈幢盖,或举旌幡;

  hé kè yuè sè,yì shén ān xián。

 和客悦色,意甚安闲。

  xuān yuán wēng jīng dào:" zhè què shì shèn me yuán gù?suì cháo qīng zǎo,suǒ jiàn rú cǐ,bì shì yuán shēng sǐ le,shì jiān nǎi qí yīn hún,gù dào cǐ bù jìn mén lái。xiāng cóng de,duō shì shén guǐ,rán è wǎng shàn guī,yòu zěn me jiě shuō?" xīn xià hú yí wèi jué,yī miàn bǎ jīng sòng wán le,jí jí dào zì shí jiā zhōng fǎng wèn xiāo hào。

 轩辕翁惊道:“这却是甚么缘故?岁朝清早,所见如此,必是元生死了,适间乃其阴魂,故到此不进门来。相从的,多是神鬼,然恶往善归,又怎么解说?”心下狐疑未决,一面把经诵完了,急急到自实家中访问消耗。

  jìn le yuán jiā mén nèi,bù tīng dé lǐ biān dòng jìng。ké sòu yī shēng,jiào dào:" yǒu kè xiāng bài。" zì shí zài lǐ tou zǒu jiāng chū lái,jiàn shì gè lǎo rén jiā xīn nián chū yī xiāng bài,máng qǐng zuò xià。xuān yuán wēng shuō le yī tào suí sú de jí lì huà,biàn wèn zì shí dào:" jīn rì jué qīng zǎo,zú xià wǎng hé chǔ qù!qù de shí jié shèn shì cōng cōng,huí lái de shí jié shèn shì huǎn huǎn,qí gù hé yě?yuàn dé yī wén。" zì shí dào:" zài xià yǒu yī jiàn bù píng de shì,bù hǎo gào sù dé lǎo zhàng。" xuān yuán wēng dào:" dàn shuō hé fáng?" zì shí bǎ móu qiān hù dāng chū dào rèn jiè tā yín liǎng,ér jīn lái qǔ zhǐ shì tuī tuō,xī tú hùn lài jí nián wǎn hōng sòng qián mǐ,jìng bú jiàn sòng,yǐ zhì láng bèi guò nián de shì,cóng tóu zhì wěi shuō le yī biàn。xuān yuán wēng yě dùn zú dào:" zhè děng ēn jiāng chóu bào,qí shí kě hèn!zhè yàng rén bì yǒu tiān bào,zú xià jīn rì chū mén,dǎ diǎn yǔ tā xún nào me?" zì shí dào:" bù gǎn qī lǎo zhàng,zuó wǎn wěi shí qì le yī wǎn。chī kuī bù guò,bǎ dāo mó kuài le,bā dào tiān míng,yì yù wǎng bǐ mén shǒu děng tā qīng zǎo chū lái,yī dāo cì shā le,yǐ xuě cǐ hèn。jí zhì dào le mén shǒu,zài xiǎng yī xiǎng,tā gù rán dé zuì yú wǒ,tā shàng yǒu lǎo mǔ qī zǐ,píng rì yǔ tā tōng jiā wǎng lái de,tā men xū wú zuì。bù zhēng shā le qiān hù yī rén,tā jiā lǎo mǔ qī zǐ jiù yào liú luò tā xiāng le。sī liang zì jiā yī mén liú luò zhī kǔ,rú cǐ nán kān,zěn rěn jiào tā jiā yě dào zhè dì wèi!nìng kě tā fù le wǒ,wǒ bù kě zuò nà hài rén de shì。suǒ yǐ rěn zhù le zhè kǒu qì,màn màn zǒu le lái。xīn xiǎng wèi dìng,bù céng dào lǎo zhàng chù fèng bài dé,què jiào lǎo zhàng xiān jiàng,dé zuì,dé zuì。" xuān yuán wēng dào:" lǎo hàn bú shì bài nián,qí shí yǒu zhuāng qí yì,yào dào zhái shàng fèng fǎng。jīn jiàn zú xià sù shuō zhè gè yuán gù,dāng yǔ zú xià chēng hè。" zì shí dào:" yǒu hé kě hè?" xuān yuán wēng dào:" zú xià dāng yǒu hòu lù,shì jiān zhī shì,shén míng yǐ zhī dào le。" zì shí dào:" zěn jiàn de?" xuān yuán wēng dào:" fāng cái qīng zǎo zú xià qù shí jié,lǎo hàn kàn jiàn xǔ duō xiōng guǐ xiāng suí huí lái shí jié,duō huàn le fú shén。lǎo hàn yīn cǐ xīn xià qí yì。jīn jiàn zú xià suǒ yán rú cǐ,nǎi zhī yī niàn zhī è,xiōng guǐ biàn zhì yī niàn zhī shàn,fú shén biàn lín。rú yǐng suí xíng,yī háo bù shuǎng,àn shì zhī nèi,zào cì zhī jiān,wàn bù kě méng yī háo è niàn,zào zuì sǔn dé de!zú xià shàn niàn jì fā,guǐ shén bì dāng hēi yòu,bù bì chóu hèn le。" zì shí dào:" nán chéng lǎo zhàng quàn wèi,zhǐ shì shòu le fù xīn zhī piàn,yí gè xīn suì,qián mǐ jù wú,guāng jǐng nán kān。jì bù shā dé tā,zì jiā xún gè sǐ lù bà,yě xiū duì qī zǐ le。" xuān yuán wēng dào:" xiū shuō rú cǐ duǎn jiàn de huà!lǎo hàn ān zhōng shàng yǒu yú liáng,tíng huì dāng sòng xiē guò lái,quán shí yìng yòng。qiē wù gèng qǐ tā niàn!" zì shí dào:" duō gǎn,duō gǎn。" xuān yuán wēng zuò bié ér qù。

 进了元家门内,不听得里边动静。咳嗽一声,叫道:“有客相拜。”自实在里头走将出来,见是个老人家新年初一相拜,忙请坐下。轩辕翁说了一套随俗的吉利话,便问自实道:“今日绝清早,足下往何处去!去的时节甚是匆匆,回来的时节甚是缓缓,其故何也?愿得一闻。”自实道:“在下有一件不平的事,不好告诉得老丈。”轩辕翁道:“但说何妨?”自实把缪千户当初到任借他银两,而今来取只是推托,希图混赖及年晚哄送钱米,竟不见送,以致狼狈过年的事,从头至尾说了一遍。轩辕翁也顿足道:“这等恩将仇报,其实可恨!这样人必有天报,足下今日出门,打点与他寻闹么?”自实道:“不敢欺老丈,昨晚委实气了一晚。吃亏不过,把刀磨快了,巴到天明,意欲往彼门首等他清早出来,一刀刺杀了,以雪此恨。及至到了门首,再想一想,他固然得罪于我,他尚有老母妻子,平日与他通家往来的,他们须无罪。不争杀了千户一人,他家老母妻子就要流落他乡了。思量自家一门流落之苦,如此难堪,怎忍叫他家也到这地位!宁可他负了我,我不可做那害人的事。所以忍住了这口气,慢慢走了来。心想未定,不曾到老丈处奉拜得,却教老丈先降,得罪,得罪。”轩辕翁道:“老汉不是拜年,其实有桩奇异,要到宅上奉访。今见足下诉说这个缘故,当与足下称贺。”自实道:“有何可贺?”轩辕翁道:“足下当有后禄,适间之事,神明已知道了。”自实道:“怎见得?”轩辕翁道:“方才清早足下去时节,老汉看见许多凶鬼相随;回来时节,多换了福神。老汉因此心下奇异。今见足下所言如此,乃知一念之恶,凶鬼便至;一念之善,福神便临。如影随形,一毫不爽,暗室之内,造次之间,万不可萌一毫恶念,造罪损德的!足下善念既发,鬼神必当嘿佑,不必愁恨了。”自实道:“难承老丈劝慰,只是受了负心之骗,一个新岁,钱米俱无,光景难堪。既不杀得他,自家寻个死路罢,也羞对妻子了。”轩辕翁道:“休说如此短见的话!老汉庵中尚有余粮,停会当送些过来,权时应用。切勿更起他念!”自实道:“多感,多感。”轩辕翁作别而去。

  qù bù duō shí,guǒ rán yí gè dào zhě lǐng le xuān yuán wēng zhī mìng,sòng yī tiāo mǐyī guàn qián dào zì shí jiā lái。zì shí kū kě zhī jì,zhǐ de shòu le。zhuǎn tuō dào zhě zhì xiè ān zhǔ。dào zhě qù hòu,zì shí zhǎn zhuǎn sī liang:" cǐ wēng yǔ wǒ xiàng fēi xiāng shí,shàng chéng qí hǎo yì rú cǐ。pǒ nài móu qiān hù fù qiàn le wǒ de,fǎn yī máo bù bá。běn wèi tā yuǎn lái xiāng tóu,jīn shī le wàng,hòu biān rì zi rú hé guò de?wǒ yào zhè xìng mìng yě méi gàn!kuàng qiě cǐ hèn nán xiāo,jù xuān yuán wēng suǒ yán shén guǐ rú cǐ zhī jìn,wǒ yáng shì bù rěn shā tā,hé bù xún gè zì jìn dào yīn jiān gào lǐ tā qù?bì yǒu shēn sù zhī chù。" suì bù yǔ qī zǐ shuō pò,jìng dào sān shén shān xià yī ge bā jiǎo jǐng biān,tàn le yī kǒu qì,yǎng tiān tàn dào:" huáng tiān yǒu yǎn,wǒ yuán zì shí bèi rén lài le běn qián,què jiào wǒ sǐ yú fēi mìng!kě lián,kě lián!" shuō bà,pū tōng de tiào le xià qù。

 去不多时,果然一个道者领了轩辕翁之命,送一挑米、一贯钱到自实家来。自实枯渴之际,只得受了。转托道者致谢庵主。道者去后,自实展转思量:“此翁与我向非相识,尚承其好意如此。叵耐缪千户负欠了我的,反一毛不拔。本为他远来相投,今失了望,后边日子如何过得?我要这性命也没干!况且此恨难消,据轩辕翁所言神鬼如此之近,我阳世不忍杀他,何不寻个自尽到阴间告理他去?必有伸诉之处。”遂不与妻子说破,竟到三神山下一个八角井边,叹了一口气,仰天叹道:“皇天有眼,我元自实被人赖了本钱,却教我死于非命!可怜,可怜!”说罢,扑通的跳了下去。

  zì shí zhī dào shì shuǐ yān jiāng lái,lì kè kě sǐ。shéi zhī dào jǐng zhōng kě shā zuò guài,zì shí jiǎo tā shi dì,diǎn shuǐ yě wú。shēn shǒu yī mó,liǎng biān jù shì shí bì xuē chéng。zhōng jiān yǒu yī tiáo xiá lù,zhǐ hào kè shēn。zì shí jiāng shǒu tuō zhe liǎng bì,hēi àn zhōng zhǐ guǎn xiàng qián,yī lù zǒu qù。zǒu gōu yǒu shù bǎi bù yuǎn,hū jiàn yǒu yī xiàn liàng guāng tòu rù,jí jí wàng liàng chù zǒu qù。xū yú bì jǐn lù qióng,nǎi shì yí gè shí dòng xiǎo kǒu。chū dé yī shí,huò rán tiān rì míng lǎng,bié shì yí gè shì jiè。yòu zǒu le jǐ shí bù,jiàn yī suǒ dà gōng diàn,wài biān mén shàng pái é sì gè dà jīn zì,nǎi shì" sān shān fú dì"。zì shí zhān yǎng le yī huì,fāng gǎn jǔ bù ér rù。dàn jiàn: gǔ diàn yān xiāo,cháng láng zhòu jìng。pái huái sì gù,qù wú rén zōng。zhōng pán yī shēng,huǎng lái yún wài。zì shì dòng tiān fú dì,yí yǒu shén xiān zài cǐ cáng jué fēi sú jìng chén jū,bù dài sù yuán nà de dào?

 自实只道是水淹将来,立刻可死。谁知道井中可煞作怪,自实脚踏实地,点水也无。伸手一模,两边俱是石壁削成。中间有一条狭路,只好客身。自实将手托着两壁,黑暗中只管向前,依路走去。走勾有数百步远,忽见有一线亮光透入,急急望亮处走去。须臾壁尽路穷,乃是一个石洞小口。出得一时,豁然天日明朗,别是一个世界。又走了几十步,见一所大宫殿,外边门上牌额四个大金字,乃是“三山福地”。自实瞻仰了一会,方敢举步而入。但见:古殿烟消,长廊昼静。徘徊四顾,阒无人踪。钟磐一声,恍来云外。自是洞天福地,宜有神仙在此藏;绝非俗境尘居,不带夙缘那得到?

  zì shí lì le yī xiǎng,bú jiàn yí ge rén miàn。dù lǐ jī yòu jī,kě yòu kě,tuǐ jiǎo yòu suān,zǒu bù dòng le。jiàn miàn qián yí gè shí tán,qiě shì jié jìng。zì shí ruǎn dào lái,zhǐ de mián zài shí tán páng biān xiē xī yī huí。hū rán lǐ biān zǒu chū yí ge rén lái,nǎi shì dào shì dǎ bàn zǒu dào zì shí miàn qián,xiào wèn zì shí dào:" hàn lín yǐ zhī kè biān zī wèi le me?" zì shí chī le yī jīng,dào:" kè biān zī wèi,shòu dé gōu kǔ chǔ le,rú hé hū wǒ zuò hàn lín?qǐ bù dà chà!" dào tǔ dào:" nǐ bù jì de zài xīng qìng diàn cǎo zhào shū le me?" zì shí dào:" yī fà hǎo xiào,mǒu nǎi shān dōng bǐ rén,bù yī jiàn shì,shēng shì sì shí,mù bù zhī shū。lián jīng lǐ duō bù céng rèn de,xiǎo de shèn me xīng qìng diàn cǎo shèn me zhào shū?" dào tǔ dào:" kě lián!kě lián!rén shēng huàn le pí náng,biàn wèi shì yù suǒ gǔ,jī hán suǒ kùn,bǎ qián shì duō wàng jì le。nǐ lái cǐ jiān,fù zhōng yǐ è le me?" zì shí dào:" zuó wǎn fèn hèn bù shí,zhí dào rú jīn,wèi xín sǐ dì dào cǐ,bù qī wù rù xiān jìng。què shì fù zhōng yòu è,kǒu zhōng yòu kě,tuǐ ruǎn jīn má,dāng bù dé,zàn wò yú cǐ。" dào shì xiù lǐ mó chū dà lí yī kēdà zǎo shù méi,yǔ zì shí dào:" nǐ rèn de zhè dōng xī me?cǐ jiāo líhuǒ zǎo yě。nǐ chī le xià qù,bù wéi miǎn le jī kě,jiān kě xiǎo de guò qù zhī shì。" zì shí jiē lái shǒu zhōng,zhèng dāng jī kě zhī jì,yī kǒu qì chī le xià qù。bù jué jīng shén shuǎng jiàn,míng mù yī xiǎng,xīng rán míng wù。jì de qián shēng shēn wéi xué shì,zài dà dū xīng qìng diàn cè cǎo zhào,yóu rú zuó rì。yī gū lù bā jiāng qǐ lái,bài zhe dào tǔ dào:" duō méng xiān cháng jiā guǒ zhī wèi,bù dàn jiě le jī kě,yì qiě dùn wù qián shēng。dàn qián shēng jì rú cǐ qīng guì,wèi zhī zuò hé zuì yè,yǐ zhì jīn shēng shòu bào,nòng dé jiā cǐ méi xià shāo le?" dào shì dào:" nǐ qián shì yě wú dà zuì,dàn zài zhí zhī shí,zì shì wén xué gāo qiáng,hū lüè hòu jìn zhī rén,bù kěn jiā yì jí yǐn,gù jīn shì fá nǐ yú sú,bù tōng wén yì。yòu wàng zì zūn dà,jù jué jiāo yóu,háo wú qíng miàn,gù jīn shì fá nǐ piāo bó,tóu rù bù zháo。zhè yě shì yī huán yī bào,tiān dào zài bù chà de。jīn yīn nǐ yī niàn zhī shàn,gù yǒu fèn dào cǐ fú dì yǔ wú xiāng yù,jiù nǐ yī mìng。" dào shì yīn yǔ zì shí shuō shì jiān xǔ duō yīn guǒ zhī shì,mǒu rén shì shàn rén,gāi dé hǎo bào。mǒu rén shì è rén,gāi dé è bào。mǒu rén nǎi shì wú yàn guǐ wáng chū shì,dì xià yǒu shí gè lú tì tā zhù hèng cái,gù zài shì tān tāo bù zhǐ,huì lù gōng xíng,tā rì fú mǎn,dāng shòu yōu qiú zhī huò。mǒu rén nǎi duō shā guǐ wáng chū shì,yǒu yīn bīng wǔ bǎi,duō shì tóng tóu tiě é de,gēn suí zuǒ yòu,zhù qí xíng nüè,gù zài shì shā hài liáng mín,bù jí jūn shì,tā rì mìng shuāi,dāng shòu gē jié zhī yāng。qí yú fán tān guān wū lìfù shì háo mín,jí jiǎo qíng gān yùqī shì dào míng zhǒng zhǒng zhī rén,wú bù suí yè dé bào,yī yī bù shuǎng。zì shí jiàn shí de zhè děng lì hài míng bái,dǎ dòng le xīn zhōng shì,suì wèn dào:" jiǎ shì móu qiān hù qī xīn hùn lài,fù wǒ duō jīn,fǎn zhì dé wú liáo rú cǐ,tā rì qǐ bù bào yìng?" dào shì dào:" zú xià bù bì guài tā。tā nǎi shì wáng jiāng jūn de kù zi,cái wù bú shì tā de,tā qǐ dé wàng dòng yé?" zì shí dào:" jiàn jīn tā xiǎng róng huá,wǒ shòu pín kǔ,yǎn qián zěn me dāng de?" dào shì dào:" bù chū sān nián,shì yùn biàn gé,dì fāng jiāng yǒu bīng gē dà luàn,bú shì zhè guāng jǐng le。nǐ kuài zé shàn dì ér jū,miǎn shòu chí yú zhī huò。" zì shí dào:" zài xià yú mèi,bù shí hé chǔ kě yǐ duǒ bì?" dào shì dào:" fú nìng kě jū,qiě nà biān suǒ zài yǔ nǐ lüè yǒu yuán fèn,kě cháng dé nǐ qián rì hǎo yì dài rén zhī wù,bù bì xiǎng móu jiā hái le。cǐ jiē zi shàn niàn suǒ zhì yě。jīn dào cǐ yǐ jiǔ,jiā rén xuán wàng,zhǐ suǒ huí qù bà!" zì shí dào:" qǐ chū zì jǐng zhōng xià lái,xíng le xǔ duō àn lù,jīn bù néng zhòng jì。jiù xún zhe le jiù lù,yě shǎng qù bù dé,rú hé guī qù?" dào shì dào:" cǐ jiān bié yǒu yī jìng,kě yǐ chū wài,bù bì cóng jiù lù le。" yīn zhǐ diǎn shān hòu yī tiáo lù jìng,jiào zì shí cóng cǐ ér xíng。zì shí zài bài chēng xiè,dào shì zì zhuàn shēn qù le。

 自实立了一响,不见一个人面。肚里饥又饥,渴又渴,腿脚又酸,走不动了。见面前一个石坛,且是洁净。自实软倒来,只得眠在石坛旁边歇息一回。忽然里边走出一个人来,乃是道士打扮;走到自实面前,笑问自实道:“翰林已知客边滋味了么?”自实吃了一惊,道:“客边滋味,受得勾苦楚了,如何呼我做翰林?岂不大差!”道土道:“你不记得在兴庆殿草诏书了么?”自实道:“一发好笑,某乃山东鄙人,布衣贱士,生世四十,目不知书。连京里多不曾认得,晓得甚么兴庆殿草甚么诏书?”道土道:“可怜!可怜!人生换了皮囊,便为嗜欲所汩,饥寒所困,把前事多忘记了。你来此间,腹中已饿了么?”自实道:“昨晚忿恨不食,直到如今,为寻死地到此,不期误入仙境。却是腹中又饿,口中又渴,腿软筋麻,当不得,暂卧于此。”道士袖里模出大梨一颗、大枣数枚,与自实道:“你认得这东西么?此交梨、火枣也。你吃了下去,不惟免了饥渴,兼可晓得过去之事。”自实接来手中,正当饥渴之际,一口气吃了下去。不觉精神爽健,暝目一想,惺然明悟。记得前生身为学士,在大都兴庆殿侧草诏,尤如昨日。一毂辘扒将起来,拜着道土道:“多蒙仙长佳果之味,不但解了饥渴,亦且顿悟前生。但前生既如此清贵,未知作何罪业,以致今生受报,弄得加此没下梢了?”道士道:“你前世也无大罪,但在职之时,自恃文学高强,忽略后进之人,不肯加意汲引,故今世罚你愚俗,不通文义。又妄自尊大,拒绝交游,毫无情面,故今世罚你漂泊,投入不着。这也是一还一报,天道再不差的。今因你一念之善,故有分到此福地与吾相遇,救你一命。”道士因与自实说世间许多因果之事,某人是善人,该得好报。某人是恶人,该得恶报。某人乃是无厌鬼王出世,地下有十个炉替他铸横财,故在世贪饕不止,贿赂公行,他日福满,当受幽囚之祸。某人乃多杀鬼王出世,有阴兵五百,多是铜头铁额的,跟随左右,助其行虐,故在世杀害良民,不戢军士,他日命衰,当受割截之殃。其余凡贪官污吏、富室豪民,及矫情干誉、欺世盗名种种之人,无不随业得报,一一不爽。自实见识得这等利害明白,打动了心中事,遂问道:“假似缪千户欺心混赖,负我多金,反致得无聊如此,他日岂不报应?”道士道:“足下不必怪他。他乃是王将军的库子,财物不是他的,他岂得妄动耶?”自实道:“见今他享荣华,我受贫苦,眼前怎么当得?”道士道:“不出三年,世运变革,地方将有兵戈大乱,不是这光景了。你快择善地而居,免受池鱼之祸。”自实道:“在下愚昧,不识何处可以躲避?”道士道:“福宁可居,且那边所在与你略有缘分,可偿得你前日好意贷人之物,不必想缪家还了。此皆子善念所至也。今到此已久,家人悬望,只索回去罢!”自实道:“起初自井中下来,行了许多暗路,今不能重记。就寻着了旧路,也上去不得,如何归去?”道士道:“此间别有一径,可以出外,不必从旧路了。”因指点山后一条路径,叫自实从此而行。自实再拜称谢,道士自转身去了。

  zì shí yī zhe suǒ zhǐ zhī jìng,xíng bù duō shí,jiàn yí gè xué kǒu,zǒu jiāng chū lái,lìng yǒu tiān rì。jí huí tóu rèn shí,xué yǐ bú jiàn。zì shí wàng qù bǎi bù zhī wài,yuǎn yuǎn yǒu rén xíng zǒu。bēn jiāng qù wèn lù,yuán lái jí shì fú zhōu chéng wài。suì jí jí pǎo huí jiā lái,jiā rén jiàn le yòu jīng yòu xǐ,dào:" nà lǐ qù le zhè jǐ rì?" zì shí dào:" wǒ jīn rì qù,jiù shì jīn rì lái,zěn me shuō jǐ rì?" jiā rén dào:" jīn rì shì chū shí le,zì nà rì chū yī chū mén,dào wǎn bú jiàn huí lái,zhī dào zài xuān yuán wēng ān lǐ。jí zhì qù wèn shí,què yòu shuō bù céng lái。zhǐ yí xīn shì yǒu shèn me shān gāo shuǐ dī。dìng wú tā shì。zhè jǐ rì yǎo rán wú xìn,wèi miǎn huāng zhāng。xìng de lái jiā què hǎo le。" zì shí bǎ fèn hèn tóu jǐng,shéi zhī wú shuǐ bù sǐ,què yù jiàn dào shì,qí qí guài guài xǔ duō shuō huà,shuō le yī biàn,dào:" wén de xiān jiā rì yuè zhǎng,jīn wú zài jǐng zhǐ de yī xiǎng,shì shàng què yǒu shí rì。zhè dào shì duō fēn shì xiān rén,tā de shuō huà,bì dìng yǒu zhǔn,wǒ men yī yán bān zài fú níng qù bà。bú yào liàn liàn móu jiā de dōng xī,bù dé dào shǒu,fǎn wèi suǒ wù le。" yī miàn jiào rén shōu shí qǐ lái,dǎ diǎn shàng lù。zì shí zǒu dào xuān yuán wēng ān zhōng bié tā yī bié,shuō qiān qù zhī yì。xuān yuán wēng wèn:" wèi hé fā cǐ niàn tou?" zì shí bǎ jǐng zhōng zhī shì shuō le yī biàn。xuān yuán wēng diē zú dào:" kě xī zú xià bù rèn de rén!zhè dào shì nǎi fú róng zhēn rén yě。wǒ xiū liàn le yī shì,bù néng xiāng yù,qǐ zhī zú xià dāng miàn cuò guò?xiān jiā zhī yán,bù kě yǒu wéi!zú xià qiān qù wèi shàng。lǎo hàn yě zì dào shān zhōng qù le。ruò zhù zài cǐ dì,bì wèi luàn bīng suǒ shā。" zì shí bié le huí lái,yī jìng lǐng le qī zǐ tóng dào fú níng。

 自实依着所指之径,行不多时,见一个穴口,走将出来,另有天日。急回头认时,穴已不见。自实望去百步之外,远远有人行走。奔将去问路,元来即是福州城外。遂急急跑回家来,家人见了又惊又喜,道:“那里去了这几日?”自实道:“我今日去,就是今日来,怎么说几日?”家人道:“今日是初十了,自那日初一出门,到晚不见回来,只道在轩辕翁庵里。及至去问时,却又说不曾来。只疑心是有甚么山高水低。轩辕翁说:‘你家主人还有后禄,定无他事。’所以多勉强宽解。这几日杳然无信,未免慌张。幸得来家却好了。”自实把愤恨投井,谁知无水不死,却遇见道士,奇奇怪怪许多说话,说了一遍,道:“闻得仙家日月长,今吾在井只得一响,世上却有十日。这道士多分是仙人,他的说话,必定有准,我们依言搬在福宁去罢。不要恋恋缪家的东西,不得到手,反为所误了。”一面叫人收拾起来,打点上路。自实走到轩辕翁庵中别他一别,说迁去之意。轩辕翁问:“为何发此念头?”自实把井中之事说了一遍。轩辕翁跌足道:“可惜足下不认得人!这道士乃芙蓉真人也。我修炼了一世,不能相遇,岂知足下当面错过?仙家之言,不可有违!足下迁去为上。老汉也自到山中去了。若住在此地,必为乱兵所杀。”自实别了回来,一径领了妻子同到福宁。

  cǐ shí tiān xià rǎo luàn,fù yì fán zhòng,dì fāng duō yǒu táo wáng zhī wū。zì shí zǒu qù xún dé jǐ jiān kě yǐ shōu shí dé qǐ de fáng zi,bìng dié wǎ lì,jiāng jiù xiū qì lái wǎng。huī chú zhī jì,zhēng rán yǒu shēng,jué jiāng xià qù,què shì shí bǎn yí kuài。duō jiāng kāi lái,zhōng yǒu cáng jīn shù shí dìng。hé jiā jiàn liǎo bù shèng zhī xǐ,kǒng pà yǒu rén kàn jiàn,lián máng shōu shí zài xiāng xiá zhōng le。zì shí dào:" jǐng zhōng dào shì suǒ yán,cǐ jiān yǔ wú yǒu xiē yuán fèn,kě hái suǒ dài yín liǎng,zhèng wèi cǐ yě。" jiāng lái chèng yī chèng,guǒ shì sān bǎi jīn zhī shù,bù duō bù shǎo。zì shí dào:" jǐng zhōng rén guǒ shì xiān rén,zài cǐ zhù liào rán bù fáng。" cóng cǐ ān dùn le lǎo xiǎo,yī shí yě chōng zú le xiē,bù chóu dòng něi,fàng xīn ān jū。hòu lái zhāng shì chéng dà jūn lín fú zhōu,chén píng zhāng zāo lǔ,yī yīng guān lì duō bèi zhū lù。móu qiān hù yī jiā,bèi wáng jiāng jūn suǒ shā,jǐn yǒu qí jiā zī。zì shí zài fú níng jìng dé wú shì,suàn lái qià qià sān nián。dào shì zhī yán,wú yī bù yàn,kě jiàn cái wù yǒu dìng shù,tā rén dōng xī qiáng yào bù dé de。wéi rén yī niàn,shàn è zhī bào,yī xiē bù chà de。yǒu shī wèi zhèng:

 此时天下扰乱,赋役烦重,地方多有逃亡之屋。自实走去寻得几间可以收拾得起的房子,并叠瓦砾,将就修葺来往。挥锄之际,铮然有声,掘将下去,却是石板一块。掇将开来,中有藏金数十锭。合家见了不胜之喜,恐怕有人看见,连忙收拾在箱匣中了。自实道:“井中道士所言,此间与吾有些缘分,可还所贷银两,正谓此也。”将来秤一秤,果是三百金之数,不多不少。自实道:“井中人果是仙人,在此住料然不妨。”从此安顿了老小,衣食也充足了些,不愁冻馁,放心安居。后来张士诚大军临福州,陈平章遭掳,一应官吏多被诛戮。缪千户一家,被王将军所杀,尽有其家资。自实在福宁竟得无事,算来恰恰三年。道士之言,无一不验,可见财物有定数,他人东西强要不得的。为人一念,善恶之报,一些不差的。有诗为证:

  yī niàn qǐ shí shén guǐ zhì,hé kuàng qián shēng sù shì yuán!

 一念起时神鬼至,何况前生夙世缘!

  fāng zhī fù shì duō qiān lìn,zhǐ wèi tā rén shǒu yè qián。

 方知富室多悭吝,只为他人守业钱。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章