中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 二刻拍案惊奇 正文

卷二十六(二刻拍案惊奇)拼音版、注音及读音

二刻拍案惊奇

 卷二十六拼音版、注音及读音:

出处:二刻拍案惊奇

juǎn èr shí liù

卷二十六

 

 

  shī yuē:

 诗曰:

  cháo rì shàng tuán tuán,zhào jiàn xiān shēng pán。

 朝日上团团,照见先生盘。

  pán zhōng hé suǒ yǒu?máng xu zhǎng lán gān。

 盘中何所有?盲蓿长阑干。

  zhè shǒu shī nǎi shì guǎng wén xiān sheng suǒ zuò,dào tā zuò guān qīng kǔ chǔ。gài yīn tiān xià de guān suí nǐ zhì bēi jí xiǎo de,rú cāng dà shǐxún jiǎn sī,yě hái yǒu xiē wài lái qián。wéi yǒu zhè jiào guān,guǎn de shì nà jǐ gè suān zi,yǒu tǐ miàn dí,hái lái sòng nǐ jǐ fēn jié yí méi tǐ miàn dí,zhōng nián miàn yě bù lái jiàn nǐ,yǒu shèn wǎng lái jiāo jì?suǒ yǐ zhè guān jí kǔ。rán yě yǒu shí yùn hǎo,zhuàng zhe hǎo mén shēng,yě huì de tā de qì lì qǐ lái,zhè yòu shì gè rén de zào huà bù tóng。

 这首诗乃是广文先生所作,道他做官清苦处。盖因天下的官随你至卑极小的,如仓大使、巡检司,也还有些外来钱。惟有这教官,管的是那几个酸子,有体面的,还来送你几分节仪;没体面的,终年面也不来见你,有甚往来交际?所以这官极苦。然也有时运好,撞着好门生,也会得他的气力起来,这又是各人的造化不同。

  zhè jiāng wēn zhōu fǔ céng yǒu yí gè lǐn shàn xiù cái,xìng hán míng zàn qīng。lǚ cì kē dì,bù dé zhòng shì。āi cì chū gòng,dào jīng fù bù tīng xuǎn。xuǎn dé guǎng dōng yí gè xiàn xué lǐ de sī xùn。nà gè xué zhí zài hǎi biān,cóng lái xuǎn le nà lǐ,zài wú rén qù zuò de。nǐ dào wèi hé?yuán lái yǔ jūn mín fǔ zhōu yí yàng,shì gè yǒu míng wú shí de yá mén。yǒu biàn yǒu jǐ shí gè xiù cái,dàn shì rèn de liǎng gè" shàng dà rén" de zì jiǎo,jiù jìn le xué,zài bù tuì le。píng rì zhǐ qù hǎi shàng xún xiē dào lù,zhí dào shàng sī lái shí,chuān zhuó yī jīn,bǎi bān jiē yī jiē,sòng yī sòng,jiù shì tā xiàng huà zhī chù le。bù zhī guó cháo jǐ nián jiān,céng chuàng lì dé yí gè xué shè,wú rén lái zhù,yǐ zì dōng dǎo xī wāi。páng biān yǒu liǎng jiān shě fáng,zhù yí gè xué lì,yě zhǐ guǎn jì jì míng xìng bù jí。méi shì dé zuò,jiù hé zhe xiù cái yī huǒ qù zuò shēng yì。zhè jiù suàn zuò yí gè xué le。hán zàn qīng huǐ qì,què xuǎn zhe le zhè yí gè qù chù。céng yǒu zǒu guò guǎng lǐ de bèi zhī xiáng xì,shuō le zhè yàng guāng jǐng。hé jiā qià xiàng sǐ le rén yì bān,kū gè bù xiē。

 浙江温州府曾有一个廪膳秀才,姓韩名赞卿。屡次科第,不得中式。挨次出贡,到京赴部听选。选得广东一个县学里的司训。那个学直在海边,从来选了那里,再无人去做的。你道为何?元来与军民府州一样,是个有名无实的衙门。有便有几十个秀才,但是认得两个“上大人”的字脚,就进了学,再不退了。平日只去海上寻些道路,直到上司来时,穿着衣巾,摆班接一接,送一送,就是他向化之处了。不知国朝几年间,曾创立得一个学舍,无人来住,已自东倒西歪。旁边有两间舍房,住一个学吏,也只管记记名姓簿藉。没事得做,就合着秀才一伙去做生意。这就算做一个学了。韩赞卿悔气,却选着了这一个去处。曾有走过广里的备知详细,说了这样光景。合家恰象死了人一般,哭个不歇。

  hán zàn qīng jiā lǐ qióng dé huǒ chū,shǒu le yī shì shū chuāng,bǎ wàng bā gè chū shēn,duō shǎo zhēng xiē jiā sī。jīn què rú cǐ zāo jì,méi jì nài hé。hán zàn qīng dào:" nán dào biàn shì zhè yàng bà liǎo bù chéng?qióng xiù cái jié shā,chú le qù zuò guān,zài wú lù kě zǒu le。wǒ xiǎng cháo tíng shè lì yī guān,bì jìng yě yǒu gè yòng chǔ。jiàn fàng zhe yí gè dì fāng,nán dào shì qù bù dé hōng rén de?yě zhǐ shì rén zì pà le,wǒ zǒng shì méi shì dé zuò,pīn zhe qióng gú tou qù zǒu yī zāo。huò zhě zhuàng zhe shàng sī kě lián,yǒu xiē bié yàng chù fǎ,zuò chéng xiē dào lù,jiù qiáng sì zài jiā lǐ zuò le。" suì fā yí gè hěn,jué yì yào qù。qīn juàn men zǔ dāng dì,duō bù kěn tīng。cuò zhì le xiē pán chán,bié le jiā juàn,mào mào shī shī,jìng zì fù rèn。dào le shěng xià,jiàn guò jǐ gè shàng sī,yě duō shuō dào:" cǐ dì qù bù dé,zhù zài huì chéng,shǒu jǐ shí,bié shòu xiē chà wěi bà。" hán zàn qīng dào:" cháo tíng mìng wǒ dào cǐ dì fāng xíng jiào,qǐ yǒu shēn bù lǚ qí dì suàn de wèi guān de?shì bì dào rèn yī fān,kàn rú hé guāng jǐng。" shàng sī wén zhī,duō xiào shì yū rú fǔ qì,píng tā zì qù le。

 韩赞卿家里穷得火出,守了一世书窗,把望巴个出身,多少挣些家私。今却如此遭际,没计奈何。韩赞卿道:“难道便是这样罢了不成?穷秀才结煞,除了去做官,再无路可走了。我想朝廷设立一官,毕竟也有个用处。见放着一个地方,难道是去不得哄人的?也只是人自怕了,我总是没事得做,拼着穷骨头去走一遭。或者撞着上司可怜,有些别样处法,作成些道路,就强似在家里坐了。”遂发一个狠,决意要去。亲眷们阻当地,多不肯听。措置了些盘缠,别了家眷,冒冒失失,竟自赴任。到了省下,见过几个上司,也多说道:“此地去不得,住在会城,守几时,别受些差委罢。”韩赞卿道:“朝廷命我到此地方行教,岂有身不履其地算得为官的?是必到任一番,看如何光景。”上司闻知,多笑是迂儒腐气,凭他自去了。

  hán zàn qīng dào le hǎi biān dì fāng,xún zhe le nà gè xué lì,ná chū lì bù jí zì hào wén píng yǔ tā kàn le。xué lì chī jīng dào:" lǎo diē,nǐ rú hé zhí zǒu dào zhè lǐ lái?" hán zàn qīng dào:" cháo tíng jiào wǒ dào zhè lǐ zuò jiào guān,bú dào zhè lǐ,què dào nà lǐ?" xué lì dào:" jiù guī dàn shì lǎo diē men lái,zhī zài shěng chéng zhù xià,xiě gè yù tiē lái zhī huì wǒ men,kāi běn huā míng cè zi sòng lái,xiù cái lǐn liáng zhōng kòu chū yí gè cháng lì,yī tóng sòng dào,yī jiàn shì jiù wán le。lǎo diē měi fèng xīn zì zài xiàn lǐ qù qǔ,wǒ men bù guǎn。yǐ hòu kāi chú qù rèn,wǒ men zǒng bù zhī dào le。jīn rì rú hé què jìng dào zhè lǐ?" hán zàn qīng dào:" wǒ jì shì zhè lǐ guān,jiù guǎn zhe zhè lǐ xiù cái。nǐ qù jiào jǐ gè lái jiàn wǒ。" xué lì jiàn guò wén píng,xiǎo de shì běn guǎn guān,yě bù gǎn dài màn。jí máng qù xún jǐ gè wéi tóu de jī nián xiù cái,yǔ tā shuō zhī liǎo。xiù cái dào:" qí shì,qí shì。yǒu gè xiān shēng lái le。" yī chuán liǎng,liǎng chuán sān,yī shí huì jù le shí sì wǔ gè,shāng liáng dào:" jì shì xiān shēng dào cǐ,wǒ men yě gāi yǐ lǐ xiāng jiàn。" yǒu jǐ gè nián lǎo xiē de,chuān dài le yī zhōng,qí yú de zhǐ shì cháng fú,duō lái bài jiàn xiān shēng。hán zàn qīng jiē jiàn yǐ bì,zhú gè wèn le xìng,xù xiē hán wēn,jìn jiē huān xǐ。lüè lüè wèn qǐ wén zì dà yì,yī bān ér dōu xiāng duì wēi xiào。lǎo chéng de dào:" xiān shēng bù bì jū cǐ,mǒu děng gǎn yǐ shí qíng xiāng gào。mǒu děng shēng zài hǎi bīn,duō shì zài hǎi lǐ qù zuò shēng jì de。dāng dào kǒng pà mǒu děng zài nèi dì shēng shì,zuò chéng wǒ men chuān jiàn lán páo,zuò le gè xiù cái jī mó zhe。chàng dé jǐ gè nuò。xiě dé jǐ zì jiù shì le。qí shí bù zhī kǒng fū zǐ yì lǐ shì zěn me yàng de,suǒ yǐ zài méi yǒu xiān shēng men dào zhè lǐ de。jīn xiān shēng xīn xīn kǔ kǔ lái zǒu zhè fān,zhè suǒ zài bù kě jiǔ liú,què yòu bù hǎo jiào xiān shēng biàn rú cǐ kōng huí qù。xiān shēng qiě ān xīn zhù liǎng rì,ràng wǒ men dào hǎi zhōng qù qù,wǔ rì hòu què lái jiàn xiān shēng,jiù dǎ fā xiān shēng qǐ shēn,zhǐ kàn xiān shēng zào huà hé rú。" shuō bì,hōng rán ér sàn。hán zàn qīng tīng le zhè fān shuō huà,jīng dé dāi le,zuò shēng bù dé。zhǐ de yī bàng zhe xué lì,xún jiān mín fáng quán qiě zhù xià。

 韩赞卿到了海边地方,寻着了那个学吏,拿出吏部急字号文凭与他看了。学吏吃惊道:“老爹,你如何直走到这里来?”韩赞卿道:“朝廷教我到这里做教官,不到这里,却到那里?”学吏道:“旧规但是老爹们来,只在省城住下,写个谕帖来知会我们,开本花名册子送来,秀才廪粮中扣出一个常例,一同送到,一件事就完了。老爹每俸薪自在县里去取,我们不管。以后开除去任,我们总不知道了。今日如何却竟到这里?”韩赞卿道:“我既是这里官,就管着这里秀才。你去叫几个来见我。”学吏见过文凭,晓得是本管官,也不敢怠慢。急忙去寻几个为头的积年秀才,与他说知了。秀才道:“奇事,奇事。有个先生来了。”一传两,两传三,一时会聚了十四五个,商量道:“既是先生到此,我们也该以礼相见。”有几个年老些的,穿戴了衣中,其余的只是常服,多来拜见先生。韩赞卿接见已毕,逐个问了姓,叙些寒温,尽皆欢喜。略略问起文字大意,一班儿都相对微笑。老成的道:“先生不必拘此,某等敢以实情相告。某等生在海滨,多是在海里去做生计的。当道恐怕某等在内地生事,作成我们穿件蓝袍,做了个秀才羁摩着。唱得几个诺。写得几字就是了。其实不知孔夫子义理是怎么样的,所以再没有先生们到这里的。今先生辛辛苦苦来走这番,这所在不可久留,却又不好叫先生便如此空回去。先生且安心住两日,让我们到海中去去,五日后却来见先生,就打发先生起身,只看先生造化何如。”说毕,哄然而散。韩赞卿听了这番说话,惊得呆了,做声不得。只得依傍着学吏,寻间民房权且住下。

  zhèi xiē xiù cái qù le wǔ rì,guǒ rán jiù lái,jiàn le hán zàn qīng dào:" xiān shēng dà zào huà,zhè wǔ rì nèi shēng yì bù bǐ xún cháng,zú zú yǒu wǔ qiān jīn,gōu xiān shēng xià bàn shì yòng le。dì zǐ men shuō guò de huà,háo lí bù gǎn rén jǐ,jìn shù sòng yǔ xiān shēng,jiàn dì zǐ men yì diǎn xiào yì。xiān shēng kě shōu shí huí qù,shì gè gāo jiàn。" hán zàn qīng jiàn le xǔ duō dōng xī,xià le yī tiào,dào:" duō xiè liè wèi shèng yì。zhǐ shì xué shēng dài le xǔ duō yín liǎng,rú hé huí qù de?" zhòng xiù cái shuō:" xiān shēng bù bì yōu lǜ,dì zǐ men zhe jǐ gè yǔ xiān shēng zuò bàn,tóng sòng guò lǐng,wàn wú yī shī。" hán zàn qīng dào:" xué shēng zhǐ wèi jiā pín,wú nài xuǎn le zhè lǐ,bù dé bù lái。qǐ zhī yù zhe liè wèi,yòng qíng rú cǐ!" zhòng xiù cái dào:" dì zǐ cóng bù céng jiàn xiān shēng miàn dí。jīn láo kǔ xiān shēng yī fān,zhōu quán dé huí qù,yě shì wǒ men dì zǐ zhī shì。yǐ hòu de xiān shēng bù xiāo zài láo le。" dāng xià zhòng xiù cái tì hán zàn qīng dǎ dié qǐ lái,shuǐ lù lù chéng zhōu chē zhī lèi,duō shì zhòng xiù cái bèi dé tíng dāng。yǒu sì wǔ gè péi tā yí lù qǐ shēn,dàn dào pō zhōu suǒ zài,yǒu xiē rén lái xiāng tóu xiāng jiǎo,miàn shēng kě yí de,zhè biān xiù cái bù zhī kǒu lǐ shuō xiē shèn me,pāo gè yǎn sè,jiù biàn zǒu kāi le qù。zhí sòng zhì jiāo jiè dì fāng,lù shàng tài píng de le,rán hòu bié le hán zàn qīng gào huí。hán zàn qīng xiè zhī bù jìn,jìng dài le zhòng zī huí jiā。yí gè qióng rú,yī dàn ráo yù le。kě jiàn yǒu zào huà de,zhǐ shì zhè gè jiào guān,yòu dào le zuò bù dé de dì fāng,yě yuán yǒu qǐ hǎo chù lái。

 这些秀才去了五日,果然就来,见了韩赞卿道:“先生大造化,这五日内生意不比寻常,足足有五千金,勾先生下半世用了。弟子们说过的话,毫厘不敢人己,尽数送与先生,见弟子们一点孝意。先生可收拾回去,是个高见。”韩赞卿见了许多东西,吓了一跳,道:“多谢列位盛意。只是学生带了许多银两,如何回去得?”众秀才说:“先生不必忧虑,弟子们着几个与先生做伴,同送过岭,万无一失。”韩赞卿道:“学生只为家贫,无奈选了这里,不得不来。岂知遇着列位,用情如此!”众秀才道:“弟子从不曾见先生面的。今劳苦先生一番,周全得回去,也是我们弟子之事。已后的先生不消再劳了。”当下众秀才替韩赞卿打叠起来,水陆路程舟车之类,多是众秀才备得停当。有四五个陪他一路起身,但到泊舟所在,有些人来相头相脚,面生可疑的,这边秀才不知口里说些甚么,抛个眼色,就便走开了去。直送至交界地方,路上太平的了,然后别了韩赞卿告回。韩赞卿谢之不尽,竟带了重资回家。一个穷儒,一旦饶裕了。可见有造化的,只是这个教官,又到了做不得的地方,也原有起好处来。

  zài xià wèi hé bǎ zhè gè jiào guān shuō zhè bàn rì?zhǐ yīn yǒu yí gè jiào guān zuò le yī rèn huí lái,pín dé chè gǔ,shòu le gǔ ròu xǔ duō de qì。yòu kuī de zuò jiào guān shí yí gè mén shēng zhī lì,zhēng le yī pài hòu yùn,zhēng jǐn le qì,hǎo jié guǒ le。zhèng shì:

 在下为何把这个教官说这半日?只因有一个教官做了一任回来,贫得彻骨,受了骨肉许多的气。又亏得做教官时一个门生之力,挣了一派后运,争尽了气,好结果了。正是:

  shì qíng kàn lěng nuǎn,rén miàn zhú gāo dī。

 世情看冷暖,人面逐高低。

  rèn shì qīn ér nǚ,hái suí ē dǔ yí。

 任是亲儿女,还随阿堵移。

  huà shuō zhè jiāng hú zhōu fǔ jìn dà hú biān dì fāng,jiào zuò qián lǒu。yǒu yí gè lǎo lǐn shàn xiù cái,xìng gāo míng guǎng,hào yú xī,wéi rén zhōng hòu,shēng xìng gǔ zhí。shēng yǒu sān nǚ,jù yǐ shì rén guò le。qī shí shì yǐ sǐ,bìng wú zǐ sì。zhǐ yǒu yī zhí,míng gāo wén míng,lìng zì jū zhù,jiā dào pō hòu。zhè gāo yú xī jī zǔ chuán xià fáng wū yī suǒ,zì jǐ zài lǐ tou zhù,zhí ér yě shì yǒu fèn de。zhǐ yīn zhí ér zì zhēng le xiē jiā sī,yào zì jiā xiàng yì,jiàn zhè zǔ fáng tān tā xià lái xiū lǐ bù biàn,biàn zì jǐ zhì mǎi le hǎo fáng zi,bān chū qù lìng wài zhù le。ruò lùn zhī pài,gāo yú xī wú zi,gāi shì zhí ér gāo wén míng chéng jì de。zhǐ yīn gāo yú xī wěi yán zhè jiàn shì,kuàng qiě zì yǒu sān nǚ,wèi miǎn piān xiàng zì jǐ gǔ xuè,yǒu jī zǎn xià de shù xiū běn qián,duō líng xīng yǔ nǚ ér men qù le。hòu lái āi dé chū gòng,xuǎn shòu le shān dōng fèi xiàn jiào guān,zhuǎn le yí zhōu,yòu shēng le dōng chāng fǔ,zuò le liǎng sān rèn guī lái,náng zhōng yě yǒu sì wǔ bǎi jīn kuān xiē。kàn guān tīng shuō,dà fán qióng jiā qióng jì,yǒu le yī èr liǎng yín zi,biàn jiù zuò chū shí lái liǎng yín zi de qì zhì chū lái。kuàng qiě shì shàng rén de yǎn guāng jí qiǎn,kǒu tóu zuì qīng,jiàn yī liǎng gè xiāng ér xiá ér lüè zhòng xiē,biàn cāi dào yǒu shàng qiān shàng wàn de yín zi zài lǐ tou。hái yǒu záo záo shuō zhāo shù mù,qià xiàng qīn yǎn kàn jiàn qīn shǒu duì guò de yì bān,zǒng shì yī huà de qióng xiāng。bǐ shí gāo yú xī dài dé xiē huí lái,biàn jiù shēng chuán yǒu shàng qiān de shù mù le。

 话说浙江湖州府近大湖边地方,叫做钱篓。有一个老廪膳秀才,姓高名广,号愚溪,为人忠厚,生性古直。生有三女,俱已适人过了。妻石氏已死,并无子嗣。止有一侄,名高文明,另自居住,家道颇厚。这高愚溪积祖传下房屋一所,自己在里头住,侄儿也是有分的。只因侄儿自挣了些家私,要自家象意,见这祖房坍塌下来修理不便,便自己置买了好房子,搬出去另外住了。若论支派,高愚溪无子,该是侄儿高文明承继的。只因高愚溪伟言这件事,况且自有三女,未免偏向自己骨血,有积趱下的束修本钱,多零星与女儿们去了。后来挨得出贡,选授了山东费县教官,转了沂州,又升了东昌府,做了两三任归来,囊中也有四五百金宽些。看官听说,大凡穷家穷计,有了一二两银子,便就做出十来两银子的气质出来。况且世上人的眼光极浅,口头最轻,见一两个箱儿匣儿略重些,便猜道有上千上万的银子在里头。还有凿凿说着数目,恰像亲眼看见亲手兑过的一般,总是一划的穷相。彼时高愚溪带得些回来,便就声传有上千的数目了。

  sān ge nǚ ér xiǎo de lǎo zi yǒu xiē zài shēn biān,zhēng lái qīn rè,yí gè sài yí gè de yāo hǎo。gāo yú xī xīn lǐ huān xǐ dào:" wǒ suī shì méi yǒu ér zi,yǒu nǚ ér men rú cǐ yīn qín,lǎo jǐng yě hái hǎo guò。" yòu xiǎng le yī xiǎng dào:" wǒ zǒng shì liú xià sī xù,yě méi yǒu bié rén dé yǔ tā,hé bù ná xiē chū lái fēn yǔ nǚ ér men le?děng tā men gǎn jī,yuè jiān tā měi de xiào xīn。" dāng xià qǔ sān bǎi liǎng yín zi,měi nǚ ér yǔ tā yī bǎi liǎng。nǚ ér men yī shí jiàn le yín zi,qǐ chū shí qiān huān wàn xǐ,yě zì gǎn jī。hòu lái wén de shuō shēn biān hái duō,jiù yǒu xiē guò wàng qǐ lái,bú jiàn de shí fēn zú chù。dà jiā qīng nóng dào:" bù zhī hái yào liú zhè ruò duō yǔ nà gè yòng?" suī rán rú cǐ shuō,xīn lǐ duō xiǎng tā hòu shǒu de dōng xī,bù gǎn chōng zhuàng,zhǐ shì gǎn shàng qián de tǎo hǎo。zhí ér gāo wén míng zhào cháng wǎng lái,gāo yú xī bù guò tǐ miàn xiāng dài。suī yě sòng tā liǎng bǎ fèng jīnjǐ jiàn rén shì,qià hǎo zhí ér yě tì tā jiē fēng xǐ chén,zhǐ hǎo zhí tuì。zhí ér yǒu xiē shēn jiā,yě bù xiǎng tā de,bù yǐ wéi yì。

 三个女儿晓得老子有些在身边,争来亲热,一个赛一个的要好。高愚溪心里欢喜道:“我虽是没有儿子,有女儿们如此殷勤,老景也还好过。”又想了一想道:“我总是留下私蓄,也没有别人得与他,何不拿些出来分与女儿们了?等他们感激,越坚他每的孝心。”当下取三百两银子,每女儿与他一百两。女儿们一时见了银子,起初时千欢万喜,也自感激。后来闻得说身边还多,就有些过望起来,不见得十分足处。大家卿哝道:“不知还要留这偌多与那个用?”虽然如此说,心里多想他后手的东西,不敢冲撞,只是赶上前的讨好。侄儿高文明照常往来,高愚溪不过体面相待。虽也送他两把俸金、几件人事,恰好侄儿也替他接风洗尘,只好直退。侄儿有些身家,也不想他的,不以为意。

  nèi xiē nǚ ér nào hōng le jǐ rì,gè yào huí qù,zhǐ shèng dé lǎo rén jiā yí gè zài zhèi xiē bài luò jiù wū lǐ jū zhù,jué de qī liáng。sān ge nǚ ér,nǐ yě shuō,wǒ yě shuō,duō dào:" lái jiē lǎo diē jiā qù zhù jǐ shí。" gè yào zhēng xiān。yú xī xiào dào:" bù bì zhēng,wǒ shǎo bu dé yào lái kàn nǐ men de。wǒ cóng tóu ér lái,gè zhù jǐ shí biàn liǎo。" bié qù bù duō shí,gāo yú xī zài jiā qīng zuò le liǎng rì,jì mò bù guò,shōu shí le xiē dōng xī,xiān dào dà nǚ ér jiā lǐ zhù le jǐ shí。dì èr gè dì sān ge nǚ ér,duō zhe rén lái xiāng jiē。gāo yú xī yǐ cì ér dào,nǚ ér men zhǐ yuàn qià lái de chí,zhù dé bù cháng yuǎn。guò de liǎng rì,yòu lái jiē le。gāo yú xī zhōu ér fù shǐ,zhù le liǎng xún。nǚ ér men yīn yīn qín qín,dōng yě bù kěn fàng,xī yě bù kěn fàng。gāo yú xī sī liang dào:" wǒ zǒng shì bù shēng de ér zi,rú jīn nián yǐ lǎo mài,yòu wú lǎo xiǎo,hé kǔ dú zì gě zhù zài jiā lǐ?yǒu cǐ sān ge nǚ ér lún zhuàn gōng yǎng,gōu guò le cán nián le。zhǐ shì bái chī tā men de,xīn lǐ bù ān。qián rì suī rán měi rén yǔ le tā bǎi jīn,tā men yě fèi xiē zài wǒ shēn shàng le。wǒ hé bù yǔ tā men kǎi guò,suǒ xìng bǎ shēn biān suǒ yǒu jìn shù fēn yǔ sān jiā,děng sān jiā lún gōng yǎng le wǒ,wǒ luò de zì yóu zì zài,zhè biān guò jǐ shí,nà biān guò jǐ shí。shěng de lǎo rén jiā hái yào qù mǎi chái duǒ mǐ,zhī chí xīn kǔ,zuì wéi biàn shì。" bǎ cǐ yì yǔ nǚ ér men shuō le,nǚ ér men gè gè yǒng yuè cóng mìng,duō dào:" nǚ ér yǎng fù qīn shì yīng de de,jiù bù fēn de shèn me,yě shuō bù dé。" gāo yú xī dà xǐ,jiù dào zì wū lǐ bǎ suí shēn xiāng lǒng yǒu xiē shí wù de,duō bān dào nǚ ér jiā lǐ lái le。sī xià bǎ xiāng lǒng dōng xī pīn pīn còu còu,hái yǒu sān bǎi duō liǎng。zhuāng hǎo hàn fā gè kāng kǎi,zài shì yī bǎi liǎng yī jiā,fēn yǔ sān ge nǚ ér,shēn biān shèng bù duō xiē shèn me le。sān ge nǚ ér jiē shòu,jǐn guǎn huān xǐ。

 那些女儿闹哄了几日,各要回去,只剩得老人家一个在这些败落旧屋里居住,觉得凄凉。三个女儿,你也说,我也说,多道:“来接老爹家去住几时。”各要争先。愚溪笑道:“不必争,我少不得要来看你们的。我从头而来,各住几时便了。”别去不多时,高愚溪在家清坐了两日,寂寞不过,收拾了些东西,先到大女儿家里住了几时。第二个第三个女儿,多着人来相接。高愚溪以次而到,女儿们只怨恰来得迟,住得不长远。过得两日,又来接了。高愚溪周而复始,住了两巡。女儿们殷殷勤勤,东也不肯放,西也不肯放。高愚溪思量道:“我总是不生得儿子,如今年已老迈,又无老小,何苦独自个住在家里?有此三个女儿轮转供养,勾过了残年了。只是白吃他们的,心里不安。前日虽然每人与了他百金,他们也费些在我身上了。我何不与他们慨过,索性把身边所有尽数分与三家,等三家轮供养了我,我落得自由自在,这边过几时,那边过几时。省得老人家还要去买柴朵米,支持辛苦,最为便事。”把此意与女儿们说了,女儿们个个踊跃从命,多道:“女儿养父亲是应得的,就不分得甚么,也说不得。”高愚溪大喜,就到自屋里把随身箱笼有些实物的,多搬到女儿家里来了。私下把箱笼东西拼拼凑凑,还有三百多两。装好汉发个慷慨,再是一百两一家,分与三个女儿,身边剩不多些甚么了。三个女儿接受,尽管欢喜。

  zì cǐ gāo yú xī zhǐ lún liú zài sān ge nǚ ér jiā lǐ guò rì,bú dào zì jiā wū lǐ qù le。zhè jǐ jiān zǔ wū,jiǔ wú rén zhù,zhú jiàn tān jiāng xià lái。gōng jiā wù shì,mài yòu mài bù dé。nǚ ér men yòu cuān duō tā shuō:" shì yǒu fèn dōng xī,hé bù chāi le xiē lái?" yú xī zǒng shì běn xiǎng jiā qù zhù le,dào shì yǒu lǐ。dàn jiàn nǚ xù jiā lǐ yǒu shèn me gōng zuò xiū zào zhī lèi,jiù qù qiāo qiāo zài le xiē zuó liào lái zēng tiān gǎi yòng。dōng jiā qǔ le yī tiáo liáng,xī jiā jiù xiǎng yī gēn zhù。shèn zhì zhū péng wū yě qǔ xiē chuán zǐ bǎn zhàng lái lā yī lā,duō shì líng suì qǔ le de。zhí ér zi yě bù hǎo xiǎo jiā zǐ yàng lái zhēng,tīng píng tā méi xiē dā shā de,bǎ yī suǒ fáng wū láng jí wán le。

 自此高愚溪只轮流在三个女儿家里过日,不到自家屋里去了。这几间祖屋,久无人住,逐渐坍将下来。公家物事,卖又卖不得。女儿们又撺掇他说:“是有分东西,何不拆了些来?”愚溪总是本想家去住了,道是有理。但见女婿家里有甚么工作修造之类,就去悄悄载了些作料来增添改用。东家取了一条梁,西家就想一根柱。甚至猪棚屋也取些椽子板障来拉一拉,多是零碎取了的。侄儿子也不好小家子样来争,听凭他没些搭煞的,把一所房屋狼藉完了。

  zǔ zōng dì zào běn jiān nán,gōng wù jiāng lái qì wù kàn。

 祖宗缔造本艰难,公物将来弃物看。

  zì dào xù jiā kān bì shì,níng zhī zhuǎn yǎn yǒu yán hán?

 自道婿家堪毕世,宁知转眼有炎寒?

  qiě shuō gāo yú xī chū shí zài nǚ xù jiā lǐ guò rì,shèn shì rè luò,jiā jiā rú cǐ。yǐ hòu shǒu zhōng méi le dōng xī,yào zuò xiē shì tǐ,yě bù dé zì yóu,jiàn zhè yǒu xiē bù biàn dāng qǐ lái。yì qiě lǎo rén jiā xīn xìng,wèi miǎn yǒu xiē xián zhǎng xián duǎn,zuǒ bú shì yòu bú shì de nán wéi rén。lüè bù xiàng yì,kǒu lǐ biàn hèn hèn dú dú de shuō dào:" wǒ hái shì chī yòng zì jiā de,bù chī yòng nǐ men de。" guā xù gè bú zhù。dào yī jiā,yī jiā rú cǐ。nèi xiē nǚ xù jiā lǐ wèi miǎn yǒu xiē yàn juàn qǐ lái,kuàng qiě shēn biān wú wù,méi shèn me xiǎng tou le。jiù shì zhì qīn rú nǚ ér,xīn lǐ jiào qián yě xiè le hǎo xiē。shuō bù dé gè tuī chū mén,què shì bā bù dé zhuǎn guò bié jiā qù le,yǎn qián qīng jìng jǐ shí。suǒ yǐ chū shí zhè jiā zhù le jǐ rì,wèi dào mǎn qī,nà jiā jiù xiān lái jiē tā。ér jīn jiù guò rì qī yě bú jiàn lái jiē,zhǐ shì bā bù dé tā chí lái xiē。gāo yú xī jiàn wèi lái jiē,biàn duō zhù le yī liǎng rì,zhè jiā zǐ jiù yǒu xiē yán yǔ chū lái dào:" wǒ jiā zhù mǎn le,zěn bú dào bié jiā qù?" zài lüè dòng qì,jiù yǒu de fā huà dào:" dāng chū dōng xī sān jiā jūn fēn,yòu bú shì wǒ yī jiā dé le de。" yán sān yǔ sì,ěr duǒ lǐ tīng bù dé。gāo yú xī shòu le yī jiā zhī qì,fèn fèn dì yào gào sù zhè liǎng jiā。zěn dāng de zhè liǎng jiā zhēn shì yí gè niáng yǎng de,guò de liǎng rì,zhèi xiē guāng jǐng yě jiù xiàn chū lái le。xián huà zhōng jiān duì nǚ ér men shuō zhe zǐ mèi bú shì,kāi kǒu jiù hù zhe zǐ mèi huǒ de。zhì yú nǚ xù,yī fà bǐ cǐ xiāng wèi,wài mào jiě quàn zhī zhōng,dài xiē jiān suān jī píng,zhǐ shì zhàng rén bú shì,gèng dāng bù qǐ。gāo yú xī nǎo nù bù guò,zhǐ shì xún shì xún fēi de chǎo nào,hé jiā bù níng。shù nián zhī jiān,nòng zuò gè lǎo yàn wù,tuī lái nǎng qù。yǒu le sān jiā,fǎn wú yí gè guī gēn zhuó luò zhī chù le。

 且说高愚溪初时在女婿家里过日,甚是热落,家家如此。以后手中没了东西,要做些事体,也不得自由,渐浙有些不便当起来。亦且老人家心性,未免有些嫌长嫌短,左不是右不是的难为人。略不象意,口里便恨恨毒毒的说道:“我还是吃用自家的,不吃用你们的。”聒絮个不住。到一家,一家如此。那些女婿家里未免有些厌倦起来,况且身边无物,没甚么想头了。就是至亲如女儿,心里较前也懈了好些。说不得个推出门,却是巴不得转过别家去了,眼前清净几时。所以初时这家住了几日,未到满期,那家就先来接他。而今就过日期也不见来接,只是巴不得他迟来些。高愚溪见未来接,便多住了一两日,这家子就有些言语出来道:“我家住满了,怎不到别家去?”再略动气,就有的发话道:“当初东西三家均分,又不是我一家得了的。”言三语四,耳朵里听不得。高愚溪受了一家之气,忿忿地要告诉这两家。怎当得这两家真是一个娘养的,过得两日,这些光景也就现出来了。闲话中间对女儿们说着姊妹不是,开口就护着姊妹伙的。至于女婿,一发彼此相为,外貌解劝之中,带些尖酸讥评,只是丈人不是,更当不起。高愚溪恼怒不过,只是寻是寻非的吵闹,合家不宁。数年之间,弄做个老厌物,推来攮去。有了三家,反无一个归根着落之处了。

  kàn guān,ruò shì nǚ ér nǚ xù shuō qǐ lái,bì dìng shì lǎo rén jiā bù dá shí wù,rě rén zēng xián。ruò shì jù zhe gōng dào píng lùn,qí shí tā fēn sǎn le hǎo xiē běn qián,bǎ zhè sān jiā zuò le kào bàng,fán shì yě gāi tǐ tiē tā yì sī yī fēn,cái yǒu rén xīn tiān lǐ。zěn dāng de rén qíng rú cǐ,yǔ tā de biàn suàn jǐ wù,yòng tā de biàn shì yuān jiā。kuàng qiě sān jiā xiāng xíng,biàn yǒu xǔ duō bù tiáo yún chù。jiǎ rú yào qǐng yí gè kè,zuò gè dōng dào,zhè jiā biàn xián dào:" hé kǔ dìng yào zài wǒ jiā qǐng!" kǒu lǐ yìng chéng shí,xiān bù shuǎng lì le。jiù yìng chéng le qù,xīn shì xiè de,rì āi yī rì。āi dé mǎn le,yòu guò yī jiā。dào nà jiā tí qǐ shí,yòu dào:" hé bù zài nà biān shí jié qǐng le,piān yào liú dào wǒ jiā lái qǐng?" dào dǐ bù qǐng dé,sā kāi shǒu。nán dào yù zhe dà xiǎo yī shì,jiù sān jiā gè pài bù chéng?suǒ yǐ yī jiàn yě chéng bù dé le。zěn jiào lǎo rén jiā bù qì kǔ?zhè yě shì shì tài,zì rán dào cǐ dì wèi de。zhǐ shì qǐ chū bù gāi yī wèi nì ài nǚ ér,qīng yì bǎ jiā shì jìn qíng sàn le。ér jīn quán zài tā rén zhī shǒu,qǐ dé rú yì?zhǐ gāi zì chuāi le xiē jǐ yě bà,què yòu shì qīn shǒu fēn guò yín zi de,xīn bù gān fú。yù dài biē le kǒu qì,bié zǒu dào lù,yòu shǒu wú yī qián,jiā wú piàn wǎ,zhēng qì bù lái,dòng tan bù dé。yào qù gào sù zhí ér,píng rì bù céng yǒu shèn hǎo chù dào tā,jīn rú cǐ xíng jìng méi xià shāo le。kǒng pà tā men jiàn xiào,méi liǎn zuǐ jiàn tā。zuǒ sī yòu xiǎng,hèn dào:" zhǐ shì wǒ bù céng shēng de ér zi,zhì yǒu jīn rì!wǎng yǒu sān nǚ,duō shì fù xīn xiàng wài de,yī háo méi gàn,fǎn bèi tā men zuàn de méi jié guǒ le!" shǐ yí gè xìng zi,qín zhuó yǎn lèi zǒu dào lù páng yí gè gǔ miào lǐ zuò zhe,yuè xiǎng yuè qì,lèi tiān dǎo dì dì kū le yī huí。měng xiǎng dào:" wǒ zuò le yī shì de rú shēng,lǎo lái nòng dé guò děng guāng jǐng,yào zhè xìng mìng zuò shèn me?wǒ bǎ xiōng zhōng qì bù fèn chù,kū gào pú sà yī fān,jiù zài zhè lǐ xún gè zì jìn bà le。

 看官,若是女儿女婿说起来,必定是老人家不达时务,惹人憎嫌。若是据着公道评论,其实他分散了好些本钱,把这三家做了靠傍,凡事也该体贴他意思一分,才有人心天理。怎当得人情如此,与他的便算己物,用他的便是冤家。况且三家相形,便有许多不调匀处。假如要请一个客,做个东道,这家便嫌道:“何苦定要在我家请!”口里应承时,先不爽利了。就应承了去,心是懈的,日挨一日。挨得满了,又过一家。到那家提起时,又道:“何不在那边时节请了,偏要留到我家来请?”到底不请得,撒开手。难道遇着大小一事,就三家各派不成?所以一件也成不得了。怎教老人家不气苦?这也是世态,自然到此地位的。只是起初不该一味溺爱女儿,轻易把家事尽情散了。而今权在他人之手,岂得如意?只该自揣了些己也罢,却又是亲手分过银子的,心不甘伏。欲待憋了口气,别走道路,又手无一钱,家无片瓦,争气不来,动弹不得。要去告诉侄儿,平日不曾有甚好处到他,今如此行径没下梢了。恐怕他们见笑,没脸嘴见他。左思右想,恨道:“只是我不曾生得儿子,致有今日!枉有三女,多是负心向外的,一毫没干,反被他们赚得没结果了!”使一个性子,噙着眼泪走到路旁一个古庙里坐着,越想越气,累天倒地地哭了一回。猛想道:“我做了一世的孺生,老来弄得过等光景,要这性命做甚么?我把胸中气不忿处,哭告菩萨一番,就在这里寻个自尽罢了。

  yòu dào shì wú qiǎo bù chéng huà,gāo yú xī zhèng kū dào bēi qiè zhī chù,qià hǎo zhí ér gāo wén míng zài wài biān shōu zhài huí lái。chuán zài àn biān yáo guò,zhǐ tīng dé miào lǐ kū shēng。zhōng shì guān zhe tiān xìng,bù jué yǒu xiē dòng niàn。zǐ xì tīng zhe,xiàng shì bó bo de shēng yīn,biàn dào:" bù wèn shì bú shì,zhè gè kū,kū dé hào gǔ guài。jiù zhù lǒng qù kàn yī kàn,pà zuò shèn me?" jiào chuán jiā yī lǔ yāo zhù le chuán,chuán tóu còu àn,pū de tiào jiāng shǎng qù。zǒu jìn miào mén,hè dào:" nà gè zài cǐ tí kū?" gè tái tóu yī kàn,liǎng xià duō chī le yī jīng。gāo wén míng dào:" wǒ shuō shì bó bo de shēng yīn,wèi hé zài cǐ?" gāo yú xī jiàn shì zì jiā zhí ér,xīn lǐ bēi suān qǐ lái,yuè jiā tòng qiè。gāo wén míng dào:" bó bo lǎo rén jiā,xiū kū huài le shēn zi,qiě shuō yǔ zhí ér,shòu le hé rén de qì,yǐ zhì rú cǐ?" gāo yú xī dào:" shuō yě xiū rén,wǒ zì chà le niàn tou,sǐ kào zhe nǚ ér,bù liú gè hòu bù,bǎ xiē lǎo běn qián duō fēn yǔ tā men le。jīn rì què méi yí gè lǐ zhe wǒ le,qì fèn bù guò,zài cǐ tòng kū,gào sù shén míng yī fān,xún gè zì jìn。bù xiǎng yù zhe wǒ zhí,shèn wéi yǒu kuì!" gāo wén míng dào:" bó bo zěn rú cǐ duǎn jiàn!zǐ mèi men shì nǚ rén jia jiàn shí,yǔ tā rèn shèn me zhēn?" yú xī dào:" wǒ níng sǐ yú cǐ,bú dào tā sān jiā qù le。" gāo wén míng dào:" bù qù yě píng dé bó bo,hé kǔ xín sǐ?" yú xī dào:" wǒ yǐ wú jiā kě guī,bù sǐ hé dài?" gāo wén míng dào:" zhí ér bù cái,jiā lǐ yě hái fèng yǎng dé bó bo yī kǒu qǐ,zěn shuō zhè huà?" yú xī dào:" wǒ píng rì bù céng yǒu hǎo chù dào wǒ zhí,xiē xiē jiā shì duō yǔ le bié rén,jīn rì shèng dé gè guāng shēn zi,zěn hǎo lái rǎo dé nǐ!" gāo wén míng dào:" zì jiā gǔ ròu,rú hé shuō gè rǎo zì?" yú xī dào:" biàn zuò dào wǒ zhí bù qì,zhí xí fù dìng xián zēng de。wǒ chū le ruò duō běn qián,mǎi bié rén xián zēng guò le,hé kuàng jié rán yī shēn!" gāo wén míng dào:" zhí ér yě shì gè nán zǐ hàn,qǐ yóu fù rén zuò zhǔ!kuàng qiě zhí fù pō zhī yì lǐ,bì wú cǐ shì。bó fù zhǐ shì suí zhe zhí ér dào jiā lǐ bà le,zài bù bì chí yí,kuài qǐng xià chuán tóng háng。" gāo wén míng yě bù děng bó fù huí yán,yī bǎ chě zhù yī mèi,lā le jiù zǒu,jìng zài chuán zhōng zài huí jiā lái。

 又道是无巧不成话,高愚溪正哭到悲切之处,恰好侄儿高文明在外边收债回来。船在岸边摇过,只听得庙里哭声。终是关着天性,不觉有些动念。仔细听着,象是伯伯的声音,便道:“不问是不是,这个哭,哭得好古怪。就住拢去看一看,怕做甚么?”叫船家一橹邀住了船,船头凑岸,扑的跳将上去。走进庙门,喝道:“那个在此啼哭?”各抬头一看,两下多吃了一惊。高文明道:“我说是伯伯的声音,为何在此?”高愚溪见是自家侄儿,心里悲酸起来,越加痛切。高文明道:“伯伯老人家,休哭坏了身子,且说与侄儿,受了何人的气,以致如此?”高愚溪道:“说也羞人,我自差了念头,死靠着女儿,不留个后步,把些老本钱多分与他们了。今日却没一个理着我了,气忿不过,在此痛哭,告诉神明一番,寻个自尽。不想遇着我侄,甚为有愧!”高文明道:“伯伯怎如此短见!姊妹们是女人家见识,与他认甚么真?”愚溪道:“我宁死于此,不到他三家去了。”高文明道:“不去也凭得伯伯,何苦寻死?”愚溪道:“我已无家可归,不死何待?”高文明道:“侄儿不才,家里也还奉养得伯伯一口起,怎说这话?”愚溪道:“我平日不曾有好处到我侄,些些家事多与了别人,今日剩得个光身子,怎好来扰得你!”高文明道:“自家骨肉,如何说个扰字?”愚溪道:“便做道我侄不弃,侄媳妇定嫌憎的。我出了偌多本钱,买别人嫌憎过了,何况孑然一身!”高文明道:“侄儿也是个男子汉,岂由妇人作主!况且侄妇颇知义理,必无此事。伯父只是随着侄儿到家里罢了,再不必迟疑,快请下船同行。”高文明也不等伯父回言,一把扯住衣袂,拉了就走,竟在船中载回家来。

  gāo wén míng xiān zǒu jìn qù duì niáng zǐ shuō zhe bó bo kǔ nǎo sī liang xín sǐ de huà,gāo niáng zǐ chī jīng dào:" ér jīn zài nà li le?" gāo wén míng dào:" yǐ zài tā zài chuán lǐ huí lái le。" niáng zǐ dào:" suī rán lǎo rén jiā méi dā shā,tǎo dé rén qīng jiàn,què yě shì gāo mén lǐ de tǐ miàn,yuán gāi shōu shí le huí jiā lái,miǎn bèi bié jiā chǐ xiào!" gāo wén míng hái pà niáng zǐ xīn wèi dìng,gù yì dào:" lǎo rén jiā suī méi yòng le,wǒ jiā yǎng zhè yī qún é zài quān lǐ,děng tā zài jiā zǎo wǎn kàn kàn yě hǎo de,bú dào dé chī bái fàn。" niáng zǐ dào:" shuō nà lǐ huà!jiā lǐ bù zhēng de zhè yī kǒu,jiù chī le bái fàn,yě shì zì jiā gǔ ròu,yòu bù yǎng le xián rén。méi yǒu zhí ér jiào gè bó zi lái jiā kàn é zhī lǐ!bú yào shuō zhè huà,kuài qù jiē le tā qǐ lái。" gāo wén míng dào:" jì rú cǐ shuō,wǒ qù qǐng tā qǐ lái,nǐ kě zhěng lǐ xiē jiǔ fàn xiāng dài。" shuō bà,gāo wén míng sān jiǎo liǎng bù zǒu dào chuán biān,qǐng le bó zi qǐ lái,dào táng wū lǐ zuò xià,jiù bān chū jiǔ kàn lái,bó zhí liǎng rén chī le yī huì。gāo yú xī hái xiǎng zhe kě hèn zhī shì,tí qǐ yī liǎng jiàn lái gào sù zhí ér,yǎn lèi sù sù de xià lái,gāo wén míng zhǐ shì quàn jiě。zì cǐ qiě zài zhí ér chù zhù xià le。sān jiā nǚ ér zhī dào,xiǎo de lǎo ér xīn lǐ guài le,què shì bā bù dé tā bù lái,suī tǐ miàn shàng yě jiào gè rén lái dòng wèn dòng wèn,bù céng yǒu yī jiā shuō lái jiē tā qù de。nà gāo yú xī xīn xìng gǔ piē,biàn jiē yě bù kěn qù le。

 高文明先走进去对娘子说着伯伯苦恼思量寻死的话,高娘子吃惊道:“而今在那里了?”高文明道:“已载他在船里回来了。”娘子道:“虽然老人家没搭煞,讨得人轻贱,却也是高门里的体面,原该收拾了回家来,免被别家耻笑!”高文明还怕娘子心未定,故意道:“老人家虽没用了,我家养这一群鹅在圈里,等他在家早晚看看也好的,不到得吃白饭。”娘子道:“说那里话!家里不争得这一口,就吃了白饭,也是自家骨肉,又不养了闲人。没有侄儿叫个伯子来家看鹅之理!不要说这话,快去接了他起来。”高文明道:“既如此说,我去请他起来,你可整理些酒饭相待。”说罢,高文明三脚两步走到船边,请了伯子起来,到堂屋里坐下,就搬出酒看来,伯侄两人吃了一会。高愚溪还想着可恨之事,提起一两件来告诉侄儿,眼泪簌簌的下来,高文明只是劝解。自此且在侄儿处住下了。三家女儿知道,晓得老儿心里怪了,却是巴不得他不来,虽体面上也叫个人来动问动问,不曾有一家说来接他去的。那高愚溪心性古撇,便接也不肯去了。

  yī zhí dào le nián biān,sān ge nǚ ér jiā cái jiǎ yì lái shuō jiē qù guò nián,yě zhǐ shì shuō shēng,bú jiàn shí fēn yīn qín。gāo yú xī huí dào bù lái,yě jiù zhù le。gāo wén míng dào:" bó bo guò nián,zhèng gāi zài zhí ér jiā lǐ zhù de,zǔ zōng yǐng shén yě hǎo bài bài。ruò zài zǐ mèi men jiā lǐ,guà de shì tā jiā zǔ zōng,bó bo yě bù biàn。" gāo yú xī dào:" zhí ér shuō de shì,wǒ hái yǒu liǎng gè jiù xiāng lǒng,yǒu liǎng tào yuán lǐng zài lǐ tou,jiù shā mào yī dǐng,duō zài dà nǚ ér jiā lǐ,kě zhe rén qù qǔ le lái,guò nián shí yě hǎo chuān le bài bài zǔ zōng。" gāo wén míng dào:" zhè shì yào de,kě xiě liǎng gè zì qù qǔ。" suí zhe rén dào dà nǚ ér jiā lǐ qù tǎo zhèi xiē dōng xī。nà jiā zǐ zhèng pà zhè yàn wù zài lái,jiàn yào zhè fù xíng tou,xiǎo de zài bié jiā guò nián le,hèn bù dé jí shāo yī fù tuì sòng zhǐ,lián máng bǎ xiāng lǒng jiāo huán bù dié。gāo yú xī jiàn qǔ le zhèi xiē xíng tou lái,xīn lǐ yī fà xiǎo de nǚ ér jiā lǐ bú yào tā lái de yì sī,ān xīn zài zhí ér chù guò nián。dà fán lǎo xiū zài wū lǐ de xiǎo guān,bā bù dé zhuàng gè shí jié jí qìng,chuān zhe zhè yī fù hóng shǎn shǎn de,yáo bǎi yáo bǎi,yǐ wéi kuài lè。dāng rì gāo yú xī zhe le zhè yī tào,bài le zǔ zōng,zhí ér zhí xí fù yě bài le zūn zhǎng。yī jiā zhī zhōng,shén jué hé qì,qiáng sì zài bié rén jiā le。zhǐ shì gāo yú xī xīn lǐ shí cháng bù kuài,dào shì bù céng diào dé shèn me yǔ zhí ér,jīn fǎn zài tā jiā dǎ jiǎo,shèn wéi bù ān。jiù biàn shì kàn é de shì tā yě kěn zuò,zǎo shì zhí ér bú yào tā qù。

 一直到了年边,三个女儿家才假意来说接去过年,也只是说声,不见十分殷勤。高愚溪回道不来,也就住了。高文明道:“伯伯过年,正该在侄儿家里住的,祖宗影神也好拜拜。若在姊妹们家里,挂的是他家祖宗,伯伯也不便。”高愚溪道:“侄儿说得是,我还有两个旧箱笼,有两套圆领在里头,旧纱帽一顶,多在大女儿家里,可着人去取了来,过年时也好穿了拜拜祖宗。”高文明道:“这是要的,可写两个字去取。”随着人到大女儿家里去讨这些东西。那家子正怕这厌物再来,见要这付行头,晓得在别家过年了,恨不得急烧一付退送纸,连忙把箱笼交还不迭。高愚溪见取了这些行头来,心里一发晓得女儿家里不要他来的意思,安心在侄儿处过年。大凡老休在屋里的小官,巴不得撞个时节吉庆,穿着这一付红闪闪的,摇摆摇摆,以为快乐。当日高愚溪着了这一套,拜了祖宗,侄儿侄媳妇也拜了尊长。一家之中,甚觉和气,强似在别人家了。只是高愚溪心里时常不快,道是不曾掉得甚么与侄儿,今反在他家打搅,甚为不安。就便是看鹅的事他也肯做,早是侄儿不要他去。

  tóng zhī běn shì yī jiā qīn,cái shǔ tā mén biàn lù rén。

 同枝本是一家亲,才属他门便路人。

  zhí dài jiǔ lán rén sàn hòu,fāng zhī yè luò bì guī gēn。

 直待酒阑人散后,方知叶落必归根。

  yī rì,gāo yú xī zhèng zài zhí ér jiā xián zuò,hū rán yí ge rén gōng chāi dǎ bàn de,zǒu dào miàn qián gǒng yī gǒng shǒu dào:" lǎo bó bo,jiè wèn yī shēng,cǐ jiān yǒu gè gāo yú xī lǎo diē fǒu?" gāo yú xī dào:" wèn tā zěn de?" gōng chāi dào:" lǎo bó bo zhǐ yǐn yī zhǐ yǐn,yí lù wèn lái,shuō dào zài cǐ jiān,zài xià yào jiàn tā yī jiàn,yǒu xiē yào jǐn shuō huà。" gāo yú xī dào:" zhè shì gè lǎo xiǔ zhī rén,xún tā yǒu shèn me gòu dàng?" gōng chāi dào:" fú jiàn xún àn lǐ yé,shān dōng yí zhōu rén,shì tā de mén shēng。jīn qù dào rèn,yū dào dào cǐ,tè tè lái fǎng tā,zhǎo xún liǎng rì le。" yú xī xiào dào:" zé wǒ biàn shì gāo guǎng。" gōng chāi dào:" guǒ rán me?" yú xī zhǐ zhe bì jiān dào:" nǐ bù xìn,zhǐ kàn wǒ zhè dǐng pò shā mào。" gōng chāi xiǎo de shì shí,jiào shēng dào:" shī jìng le。" zhuǎn shēn jiù zǒu。yú xī dào:" nǐ qiě shuō shān dōng lǐ yé jiào shèn me míng zì?" gōng chāi dào:" dān huì zhe yí gè mǒu zì。" yú xī xiǎng le yī xiǎng dào:" yuán lái shì cǐ rén。" gōng chāi dào:" lǎo diē jiā lǐ shōu shí yī shōu shí,tā děng de bù nài fán le。xiǎo de qù bǐng,jiù lái bài le。" gōng chāi fǎng dé de shí,xǐ xǐ huān huān zì qù le。gāo yú xī jiào chū zhí ér gāo wén míng lái,yǔ tā shuō zhī cǐ shì。gāo wén míng dào:" zhè shì xìng tou de shì,guì rén lái lín,bì yǒu hǎo chù。bó bo dāng chū zěn me yàng yǔ tā xiāng chǔ qǐ de?" yú xī dào:" dāng chū wú zài yí zhōu zuò xué zhèng,tā shì tóng shēng xīn jìn xué,jiā lǐ shén pín,chū nà bài jiàn qián bù qǐ。yǒu bàn nián duō le,bù néng gōu lái jǐn lǐ。zhāi zhōng liǎng gè tóng liáo,cuān duō wǒ chū piào qù ná tā。wǒ zhǐ shì bù kěn,hòu lái fǎng dé tā guǒ pín,qù huàn tā lái jiàn。shì wǒ yí gè zuò zhǔ,fēn wén bú yào tā de。zhāi zhōng jiàn wǒ rú cǐ,yě bù hǎo yào de le。wǒ jiàn zhè rén shēn suī hán jiǎn,yì qì xuān áng,mú yàng yòu hǎo,wèn tā jiā lǐ,lián dēng huǒ zhī zī duō nàn chù de。wǒ dào zhù le tā xiē pán fèi huí qù,yòu tì tā gè chù zàn yáng,dì èr nián jiù yǒu le yí gè hǎo guǎn。zài dōng chāng shí jié,yòu fǔ lǐ jiàn le tā。guī lái zhè jǐ shí,bù xiāng wén le。hòu lái jiàn shuō zhōng guò jìn shì,yě bù zhī zài nà li wèi guān。wǒ yǐ shì lǎo mài zhī rén,wú yì shì shì,zǒng bù jì zài xīn shàng,yě bù qù chá tā le。bù kuāng tā bù wàng jiù qíng,yī zhí dào cǐ lái fǎng wǒ。" gāo wén míng dào:" zhè yě shì yí gè hǎo rén le。"

 一日,高愚溪正在侄儿家闲坐,忽然一个人公差打扮的,走到面前拱一拱手道:“老伯伯,借问一声,此间有个高愚溪老爹否?”高愚溪道:“问他怎的?”公差道:“老伯伯指引一指引,一路问来,说道在此间,在下要见他一见,有些要紧说话。”高愚溪道:“这是个老朽之人,寻他有甚么勾当?”公差道:“福建巡按李爷,山东沂州人,是他的门生。今去到任,迂道到此,特特来访他,找寻两日了。”愚溪笑道:“则我便是高广。”公差道:“果然么?”愚溪指着壁间道:“你不信,只看我这顶破纱帽。”公差晓得是实,叫声道:“失敬了。”转身就走。愚溪道:“你且说山东李爷叫甚么名字?”公差道:“单讳着一个某字。”愚溪想了一想道:“元来是此人。”公差道:“老爹家里收拾一收拾,他等得不耐烦了。小的去禀,就来拜了。”公差访得的实,喜喜欢欢自去了。高愚溪叫出侄儿高文明来,与他说知此事。高文明道:“这是兴头的事,贵人来临,必有好处。伯伯当初怎么样与他相处起的?”愚溪道:“当初吾在沂州做学正,他是童生新进学,家里甚贫,出那拜见钱不起。有半年多了,不能勾来尽礼。斋中两个同僚,撺掇我出票去拿他。我只是不肯,后来访得他果贫,去唤他来见。是我一个做主,分文不要他的。斋中见我如此,也不好要得了。我见这人身虽寒俭,意气轩昂,模样又好,问他家里,连灯火之资多难处的。我到助了他些盘费回去,又替他各处赞扬,第二年就有了一个好馆。在东昌时节,又府里荐了他。归来这几时,不相闻了。后来见说中过进士,也不知在那里为官。我已是老迈之人,无意世事,总不记在心上,也不去查他了。不匡他不忘旧情,一直到此来访我。”高文明道:“这也是一个好人了。”

  zhèng shuō zhī jiān,wài biān xuān rǎng qǐ lái,shuō yí gè dà chuán pō jiāng lǒng lái le,yī qí lái kàn。gāo wén míng zǒu chū lái,zhī jiàn yí ge rén ná le hóng tiē,jìng wàng mén lǐ zhí bèn。gāo wén míng jiē le,ná jìn lái kàn。gāo yú xī máng jiāng gǔ dǒng yī fú chuān dài le,chū lái yíng jiē。chuán cāng mén kāi chù,yáo yáo bǎi bǎi,duó shàng ge yù shǐ lái。nà yù shǐ shēng de qí zhěng,dàn jiàn: bāo pán zhì xiù,rén bì cōng wēi。lǎn pèi xiǎng xiàng dēng qīng,tíng chē dòng yáo shān yuè。shuāng fēi bái jiǎn,yī bǐ lǐ yào guǎn xián fēi qīng bǐ huáng hé,mǎn miàn shàng zhuān xún bú shì。ruò bù wéi xué zhōng shī yǒu yì,zěn kěn lái lín wài yě rén jiā?nà lǐ yù shǐ jiàn le gāo yú xī,kǒu kǒu chēng wéi lǎo shī,mǎn miàn duī xià xiào lái,yǔ tā gǒng yī jìn lái。lǐ yù shǐ tuì hòu yī bù,bù kěn xiān zǒu,chě dé gè gāo yú xī qì chuǎn bù dié,xián tuò bí tì luàn lái。lǐ yù shǐ dài zhe xiào,zhǐ shì xián xùn。gāo yú xī qiáng bù guò,zhǐ de chě zhe xiù zi zhàn xiān le xiē,yī tóng háng le jìn rù cǎo táng zhī zhōng。yù shǐ mìng shè le tǎn zi,nà tóu sì bài,bài xiè qián rì tí xié zhī ēn。gāo yú xī huán lǐ bù dié。bài guò,jí sòng shàng lǐ tiě,hóu jìng shí èr liǎng。gāo yú xī shōu xià,zhěng yǐ zài shàng miàn。yù shǐ zài sān tuī cí,dìng yào páng zuò,zhǐ de zuǒ yòu xiāng duì。yù shǐ hái bù kěn zhàn shàng,bì yào yú xī yòu shǒu gāo xiē cái zuò le。yù shǐ tí qǐ xī rì xiāng yǔ zhī qíng,shèn shì gǎn xiè,shuō dào:" jiǎo xìng zhī hòu,rì xī xiǎng bào shī ēn,shí kè zài niàn。jīn xìng yùn yǒu cǐ chà,dào yóu guì shěng,yū tú lái fǎng。bù xiǎng gāo jū rú cǐ xiāng pì。" gāo yú xī dào:" kě lián,kě lián。lǎo xiǔ nà de yǒu jū?cǐ nǎi shě zhí zhī jū,lǎo xiǔ zài cǐ chèn zhù de。" yù shǐ dào:" lǎo shī dāng chū bì dìng yǒu jū。" yú xī dào:" lǎo xiǔ zhuō suàn,zǔ jū jǐn fèi。jīn wú jiā kě guī,zhǐ de zài cǐ qiǎng yán dù rì。" shuō bà,bù jué gěng yè qǐ lái。lǎo rén jiā yǎn lèi jí yì luò de,pū de diào xià liǎng xíng lái。yù shǐ cè rán bù rěn,dào:

 正说之间,外边喧嚷起来,说一个大船泊将拢来了,一齐来看。高文明走出来,只见一个人拿了红帖,竟望门里直奔。高文明接了,拿进来看。高愚溪忙将古董衣服穿戴了,出来迎接。船舱门开处,摇摇摆摆,踱上个御史来。那御史生得齐整,但见:胞蟠豸绣,人避骢威。揽辔想象登清,停车动摇山岳。霜飞白简,一笔里要管闲非;清比黄河,满面上专寻不是。若不为学中师友谊,怎肯来林外野人家?那李御史见了高愚溪,口口称为老师,满面堆下笑来,与他拱揖进来。李御史退后一步,不肯先走,扯得个高愚溪气喘不迭,涎唾鼻涕乱来。李御史带着笑,只是嫌逊。高愚溪强不过,只得扯着袖子占先了些,一同行了进入草堂之中。御史命设了毯子,纳头四拜,拜谢前日提携之恩。高愚溪还礼不迭。拜过,即送上礼帖,侯敬十二两。高愚溪收下,整椅在上面。御史再三推辞,定要旁坐,只得左右相对。御史还不肯占上,必要愚溪右手高些才坐了。御史提起昔日相与之情,甚是感谢,说道:“侥幸之后,日夕想报师恩,时刻在念。今幸运有此差,道由贵省,迂途来访。不想高居如此乡僻。”高愚溪道:“可怜,可怜。老朽那得有居?此乃舍侄之居,老朽在此趁住的。”御史道:“老师当初必定有居。”愚溪道:“老朽拙算,祖居尽废。今无家可归,只得在此强颜度日。”说罢,不觉哽咽起来。老人家眼泪极易落的,扑的掉下两行来。御史恻然不忍,道:

 " róng mén shēng dào le dì fāng,yǔ lǎo shī shè chù biàn liǎo。" yú xī dào:" ruò dé chuí qíng,lǎo xiǔ zhì sǐ bù wàng。" yù shǐ dào:" mén shēng dào rèn hòu,biàn zhe chéng chà lái xiāng hóu。" shuō gōu le yí gè duō shí de huà,qǐ shēn qù le。

 “容门生到了地方,与老师设处便了。”愚溪道:“若得垂情,老朽至死不忘。”御史道:“门生到任后,便着承差来相侯。”说勾了一个多时的话,起身去了。

  yú xī sòng dòng shēn,kàn chuán kāi le,rán hòu zhuàn lái,jiāng shì cái suǒ sòng yín zi lái kàn yī kàn,duì zhí ér gāo wén míng dào:" cǐ fēng yín zi,wǒ zhí kě shōu qù,yǐ zuò lǎo hàn píng rì gōng jǐ zhī fèi。" gāo wén míng dào:" qǐ yǒu cǐ lǐ!gōng yǎng bó bo shì yīng de de,cǐ yín bó bo liú xià suí biàn shǐ yòng。" gāo yú xī dào:" yī xiàng dǎ jiǎo,xīn shí bù ān。shǒu zhōng wú wù,zhǐ de tiǎn yán guò le。jīn xìng de mén shēng sòng cǐ,qǐ yǒu lèi nǐ gōng jǐ le wǒ,bái shōu wù shì zì yòng zhī lǐ?nǐ ruò bù shōu wǒ de,wǒ yě bù hǎo zài zhù le。" gāo wén míng tuī què bù dé,zhǐ de dào:

 愚溪送动身,看船开了,然后转来,将适才所送银子来看一看,对侄儿高文明道:“此封银子,我侄可收去,以作老汉平日供给之费。”高文明道:“岂有此理!供养伯伯是应得的,此银伯伯留下随便使用。”高愚溪道:“一向打搅,心实不安。手中无物,只得覥颜过了。今幸得门生送此,岂有累你供给了我,白收物事自用之理?你若不收我的,我也不好再住了。”高文明推却不得,只得道:

 " jì rú cǐ shuō,zhí ér qǔ le yī bàn qù,bó bo liú xià yī bàn bié yòng bà。" gāo yú xī yī yán,gè fēn le liù liǎng。zì lǐ yù shǐ zhè yī lái,nào dòng le tài hú biān shàng,bǎ zhè shì shuō le jǐ rì。nǚ ér jiā zhī dào le,jiàn shuō sòng lái yín zi fēn yī bàn yǔ zhí ér le,yǒu de bù qì gàn,dào:" guāng huī le tā jiā,yòu yǔ tā yín zi!" yǒu de dào:" zhèi xiē xū yín zi yě bú jiàn jǐ shí yòng,bú yào xīn xiàn tā!miǎn de lǎo yàn wù lái jiā yě gōu le,liào méi de zài yǒu jǐ gè yù shǐ lái sòng yín zi。" gè zì qīng nóng bù tí。

 “既如此说,侄儿取了一半去,伯伯留下一半别用罢。”高愚溪依言,各分了六两。自李御史这一来,闹动了太湖边上,把这事说了几日。女儿家知道了,见说送来银子分一半与侄儿了,有的不气干,道:“光辉了他家,又与他银子!”有的道:“这些须银子也不见几时用,不要欣羡他!免得老厌物来家也勾了,料没得再有几个御史来送银子。”各自卿哝不题。

  qiě shuō lǐ yù shǐ dào le fú jiàn,xún lì dì fāng,qū chǔn chú jiān,léi lì fēng xíng,qiě shì zuò dé lì hài。yī yì xíng shì,suí nǐ tiān dà fēn shàng,wǎn huí bù lái。sān yuè zhī hòu,jí qiǎn chéng chà dào hú zhōu gōng gàn,shùn biàn jī shū yī fēng,dì yǔ gāo yú xī,yuē tā dào rèn suǒ。xiān sòng chéng yí shí èr liǎng,jiào tā shōu shí le,děng chéng chà gōng shì yǐ bì,jiù jiē le tóng háng。gāo yú xī dé le cǐ yán,yǔ zhí ér gāo wén míng shāng liáng,bó zhí liǎng gè yī tóng qù zǒu zǒu。shōu shí tíng dāng,chéng chà gōng shì yǐ wán,lái cù qǐ shēn。yí lù shàng duō shì chéng chà zhī chí,háo wú fèi lì,bù èr shí rì yǐ dào le shěng xià。cǐ shí chá yuàn zhèng xún lì zhāng zhōu,kāi mén shí jié,chéng chà jìn bǐng:" qǐng dào le gāo shī yé。" chá yuàn jí shí sòng le xià chǔ,dǎ jiào chū bài。bài shí gǎn kāi xián rén,xù le xǔ duō shí shuō huà。huí dào yá nèi,jiù sòng xià chéng,yòu fēn fù bàn liǎng zhuō jiǔ,chī dào bàn yè fēn sǎn。wài biān jiàn chá yuàn rú cǐ chóu móu,nà gè bù qīn jìng?fǔ xiàn guān duō lái xiāng bài,sòng xià chéng,jìn lì fèng chéng。dà xiǎo guān lì,duō lái duō bì pěng pì,xī qiú kàn qù,bǎ yí gè lǎo jiào guān tái zài bàn tiān lǐ。yīn ér yǒu qiú jiàn jiǎng de,yǒu qiú miǎn cān lùn de,yǒu qiú chū zuì de,yǒu qiú miǎn zāng de,duō lái zuān tā fēn shàng。chá yuàn mì chuán yì sī,jiào qiě lí le suǒ xún jìng dì,huò zài shěng xià,huò yóu wǔ yí,yǐ dīng zhǔ le xīn fù fǔ xiàn。qí yǒu suǒ tuō zhī shì,dīng hǎo shū zhá,fù jì gōng wén fēng jiǎn jìn lái,wú yǒu bù yī。gāo yú xī zài nà li bàn nián,zhí dào chá yuàn jiāng cì fù mìng,fāng cái shōu shí huí jiā。zǒng jì suǒ de,zú zú yǒu èr qiān yú liǎng bái wù。qí yú tǔ chǎn huò wùchǐ tóu lǐ yí zhī lèi shén duō,zhēn jiào zuò mǎn zài ér guī。zhǐ zhè yī fān,bǐ shì xiān qián zì jiā zuò guān shí,dào yǒu sān sì bèi zhī dé le。bó zhí liǎng rén mǎn xīn huān xǐ,dào le jiā lǐ,bān jiāng shǎng qù。

 且说李御史到了福建,巡历地方,祛蠢除奸,雷厉风行,且是做得利害。一意行事,随你天大分上,挽回不来。三月之后,即遣承差到湖州公干,顺便赍书一封,递与高愚溪,约他到任所。先送程仪十二两,教他收拾了,等承差公事已毕,就接了同行。高愚溪得了此言,与侄儿高文明商量,伯侄两个一同去走走。收拾停当,承差公事已完,来促起身。一路上多是承差支持,毫无费力,不二十日已到了省下。此时察院正巡历漳州,开门时节,承差进禀:“请到了高师爷。”察院即时送了下处,打轿出拜。拜时赶开闲人,叙了许多时说话。回到衙内,就送下程,又分付办两桌酒,吃到半夜分散。外边见察院如此绸缪,那个不钦敬?府县官多来相拜,送下程,尽力奉承。大小官吏,多来掇臂捧屁,希求看觑,把一个老教官抬在半天里。因而有求荐奖的,有求免参论的,有求出罪的,有求免赃的,多来钻他分上。察院密传意思,教且离了所巡境地,或在省下,或游武夷,已叮嘱了心腹府县。其有所托之事,钉好书札,附寄公文封简进来,无有不依。高愚溪在那里半年,直到察院将次复命,方才收拾回家。总计所得,足足有二千余两白物。其余土产货物、尺头礼仪之类甚多,真叫做满载而归。只这一番,比似先前自家做官时,倒有三四倍之得了。伯侄两人满心欢喜,到了家里,搬将上去。

  lín lǐ zhī jiān,jiàn shuō gāo yú xī zài fú jiàn xún àn chù chōu fēng huí lái,jǐn lái guān kàn。kàn jiàn xíng lǐ chén zhòng,huò wù duī jī,chuán kāi le yī piàn,dào:" bù zhī dé le duō shǎo lái jiā。" sān jiā nǚ ér zhī dào le,duō zhe rén lái wèn ān,yòu gè shuō zhe yào jiē dào jiā lǐ qù de huà。gāo yú xī zhǐ shì lěng xiào,xīn lǐ dào:" jiàn wǒ yǒu le dōng xī,yòu lái qīn rè le。" jiē zhe jǐ fān,gāo yú xī lì dé zhǔ yì dìng,zhǐ shì bù qù。zhèng shì zì cóng shòu le mài táng gōng gōng piàn,zhì jīn bù xìn kǒu tián rén。zhè sān jiā nǚ ér,jiàn lǎo zi bù kěn lái,yuē huì le yī rì,tóng dào gāo wén míng jiā lǐ lái jiàn gāo yú xī。gè gè duō cuō dé xiào qǐ,shuō dào:" qián rì bù zhī zěn me yàng chōng zhuàng le lǎo diē,zài bù kěn dào jiā lái le。jīn wǒ men zì jǐ lái jiē,shì bì yuán dào wǒ měi gè jiā lái zhù zhù。" gāo yú xī xiào dào:

 邻里之间,见说高愚溪在福建巡按处抽丰回来,尽来观看。看见行李沉重,货物堆积,传开了一片,道:“不知得了多少来家。”三家女儿知道了,多着人来问安,又各说着要接到家里去的话。高愚溪只是冷笑,心里道:“见我有了东西,又来亲热了。”接着几番,高愚溪立得主意定,只是不去。正是自从受了卖糖公公骗,至今不信口甜人。这三家女儿,见老子不肯来,约会了一日,同到高文明家里来见高愚溪。个个多撮得笑起,说道:“前日不知怎么样冲撞了老爹,再不肯到家来了。今我们自己来接,是必原到我每各家来住住。”高愚溪笑道:

 " duō xiè,duō xiè。yī xiàng dǎ jiǎo dé nǐ men gōu le,jīn yě yào gè zì chuāi jǐ,zài bù lái le。" sān ge nǚ ér,nǐ yī jù,wǒ yī jù,shuō dào:" qīn de zhǐ shì qīn,zěn me zhè děng jiàn qì wǒ men?" gāo yú xī bù nài fán qǐ lái,zǒu jìn fáng zhōng,qù le yī huì,shǒu zhōng ná chū sān bāo yín zi lái,měi bāo shí liǎng,měi yí gè nǚ ér yǔ tā yī bāo,dào:" zhī cǐ jiàn wǒ lǎo rén jiā zhī yì,yǐ hòu wǒ yě zài bù lái xiāng rǎo,nǐ men yě bù bì zài lái xiāng chán le。" yòu ná le yí gè jiǎn tiě lái fù gāo wén míng,jiù yǔ sān ge nǚ ér kàn yī kàn。zhòng rén zhēng shàng qián kàn shí,shàng miàn xiě dào:" píng rì kōng náng,zhǐ yǒu qīn zhí shōu yǎng jīn zī yú tuó,wú yòng tā xìng chuí xián!yī shēng huàn zī yǐ guī sān nǚ,shēn hòu cháng wù xī fù zhí ér。shū cǐ wèi zhào。" nǚ ér zhōng pō yǒu shí zì yì zhě,jiàn le cǐ zhǐ,yòu qì fèn,yòu méi qù,zhǐ de gè rén shōu le yī bāo,qiě zì gè huí jiā lǐ qù le。

 “多谢,多谢。一向打搅得你们勾了,今也要各自揣己,再不来了。”三个女儿,你一句,我一句,说道:“亲的只是亲,怎么这等见弃我们?”高愚溪不耐烦起来,走进房中,去了一会,手中拿出三包银子来,每包十两,每一个女儿与他一包,道:“只此见我老人家之意,以后我也再不来相扰,你们也不必再来相缠了。”又拿了一个柬帖来付高文明,就与三个女儿看一看。众人争上前看时,上面写道:“平日空囊,止有亲侄收养;今兹余橐,无用他姓垂涎!一生宦资已归三女,身后长物悉付侄儿。书此为照。”女儿中颇有识字义者,见了此纸,又气忿,又没趣,只得各人收了一包,且自各回家里去了。

  gāo yú xī qìng jiāng suǒ yǒu,jǐn jiāo fù yǔ zhí ér。gāo wén míng nà lǐ kěn shòu,shuō dào:" bó bo liú xiē fáng lǎo,shěng de shì qián fān quē fá le,gào rén gèng nán。" gāo yú xī dào:" qián fān fēn wén méi yǒu shí,nǐ wū zì kěn bái yǎng wǒ jīn yǒu dōng xī yǔ nǐ le,dào dài màn wǒ bù chéng?wǒ lǎo rén jiā xīn zhí kǒu zhí,bù zuò jiǔ jì le,nǐ shōu xià wǒ de。yī jiā yī jì guò qù,wǒ dào xiāng ān。xiū fēn bǐ cǐ,shuō shì nǐ de wǒ de。" gāo wén míng yī yán,zhǐ de shōu le。yǐ hòu jìn xīn gōng yǎng,dàn yǒu suǒ xū,wú bù rú yì。gāo yú xī dào dǐ bù wǎng nǚ ér jiā qù,shàn zhōng yú zhí ér gāo wén míng zhī jiā。suǒ shèng zhī wù jǐn guī zhí ér,yě shì gāo wén míng yì diǎn qīn qīn zhī niàn bù shuāi,bì jìng dé suǒ bào yě。

 高愚溪磬将所有,尽交付与侄儿。高文明那里肯受,说道:“伯伯留些防老,省得似前番缺乏了,告人更难。”高愚溪道:“前番分文没有时,你兀自肯白养我;今有东西与你了,倒怠慢我不成?我老人家心直口直,不作久计了,你收下我的。一家一计过去,我到相安。休分彼此,说是你的我的。”高文明依言,只得收了。以后尽心供养,但有所需,无不如意。高愚溪到底不往女儿家去,善终于侄儿高文明之家。所剩之物尽归侄儿,也是高文明一点亲亲之念不衰,毕竟得所报也。

  guǎng wén yě yǒu yù shí rén,zì shì rén qíng yǒu jiǎ zhēn。

 广文也有遇时人,自是人情有假真。

  bù yù mén shēng néng bào dé,hé yuán ài nǚ fù sī qīn?

 不遇门生能报德,何缘爱女复思亲?本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章