中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 二刻拍案惊奇 正文

卷二十七(二刻拍案惊奇)拼音版、注音及读音

二刻拍案惊奇

 卷二十七拼音版、注音及读音:

出处:二刻拍案惊奇

juǎn èr shí qī

卷二十七

 

 

  céng wén dào yì yǒu dào,qí jiān duō yǒu yīng xióng。

 曾闻盗亦有道,其间多有英雄。

  ruò féng zhēn zhèng háo jié,piān néng diào bì yú zhōng。

 若逢真正豪杰,偏能掉臂于中。

  xī rì sòng xiāng zhāng qí xián,tā wèi bù yī shí,zhí tài zōng huáng dì jià xìng hé běi,shàng tài píng shí cè。tài zōng dà xǐ,yòng le tā liù cè,yú sì cè zhēn zhuó zài yòng。qí xián jiān zhí dào:" shì shí cè jiē miào,jǐn yí jí yòng。" tài zōng xiào qí kuáng wàng,hái cháo zhī rì,duì zhēn zōng dào:" wǒ zài hé běi dé yī zǎi xiàng zhī cái,míng yuē zhāng qí xián,liú wèi nǐ tā rì zhī yòng。" zhēn zōng láo jì zài xīn,hòu lái qí xián dēng jìn shì bǎng,què zhōng zài hòu biān。zhēn zōng jiàn le míng zì,yào bá tā shàng qián,zhēng nài bǎng yǐ tián dìng,tè zhǐ yī bǎng jǐn tī jí dì,tā rì zhí zuò dào zǎi xiàng。

 昔日宋相张齐贤,他为布衣时,值太宗皇帝驾幸河北,上太平十策。太宗大喜,用了他六策,余四策斟酌再用。齐贤坚执道:“是十策皆妙,尽宜亟用。”太宗笑其狂妄,还朝之日,对真宗道:“我在河北得一宰相之才,名曰张齐贤,留为你他日之用。”真宗牢记在心,后来齐贤登进士榜,却中在后边。真宗见了名字,要拔他上前,争奈榜已填定,特旨一榜尽踢及第,他日直做到宰相。

  zhè gè zhāng xiāng wèi yù shí jié,gū pín luò tuò,què tì tǎng yǒu dà dù。yī tián ǒu dào yí gè dì fāng,tóu diàn zhōng zhù zhǐ。qí shí shì yǒu yī huǒ dà dào jié lüè guī lái,zài cǐ jīng guò。xià zài diàn zhōng zào fàn yǐn jiǔ,qiāng dāo sēn liè,xíng zhuàng zhēng níng。jū mín kǒng pà ná zhù,dōng táo xī nì,lián diàn zhǔ duō qù duǒ cáng。zhāng xiāng shèng dé yī shēn zài diàn nèi,piān bù zǒu bì。kàn jiàn qún dào chī dé zhèng hān,zhāng xiāng zhěng yī zhěng zhōng zé,àn rán zǒu dào qún dào miàn qián,gǒng yī gǒng shǒu dào:" liè wèi dài fū qǐng le,xiǎo shēng pín kùn shū shēng,yù jiù dài fū qiú yī zuì bǎo,bù shí kě fǒu?" qún dào jiàn le róng mào kuí wú,yǔ yán shuǎng lǎng,biàn dà xǐ dào:" xiù cái nǎi kěn zì qū,hé bù kě zhī yǒu?dàn shì wú bèi cū shū,kǒng pà xiù cái jiàn xiào ěr。" jí lì qǐ shēn lái qǐng zhāng xiāng tóng zuò。zhāng xiāng dào:" shì rén bù shí zhū jūn,chēng hū wèi dào,bù zhī zhè dào fēi shì wò chuò ér láng zuò dé de。zhū jūn duō shì shì shàng yīng xióng,xiǎo shēng yě shì kāng kǎi zhī shì,jīn rì xìng de xiāng yù,biàn dāng yī tóng huān yǐn yī fān,yǒu hé bǐ cǐ?" shuō bà,biàn qǔ dà wǎn zhēn jiǔ,yī yǐn ér jìn。qún dào jiàn tā chī dé shuǎng lì,zài zhēn yī wǎn lái,yě jiù yī kǒu xī gàn,lián chī gè sān wǎn。yòu zài zhuō shàng qǔ guò yī pán zhū tí lái,lüè bāi yī bò kāi,láng xiǎng hǔ yàn,chī gè qìng jǐn。qún dào kàn le,jiē dà jīng yì,gòng xiāng xī zhà dào:" xiù cái zhēn zǎi xiàng qì liàng!néng rú cǐ bù jū xiǎo jié,jué fēi fán pǐn。tā rì zuò le zǎi xiàng,zǎi zhì tiān xià,dāng niàn wú cáo wèi dào duō chū yú bù dé yǐ zhī qíng。jīn rì chén āi zhōng,yuàn xiān jié nà,xìng xiù cái bù qì!" gè gè shēn pàn jiāng chū jīn bó lái zèng,nǐ qiáng wǒ sài,duī le yī dà duī。zhāng xiāng háo bù tuī cí,yī yī jiǎn qǔ,jiāng yī tiáo suǒ zǐ kǔn fù le,xié zài shǒu zhōng,jiào shēng guā zào,dà tà bù zǒu chū diàn qù。cǐ fān suǒ de dào yǒu bǎi jīn,zhāng xiāng jǐn fù zhī jiǔ jiā,gōng le hǎo xiē shí hān chàng。zhī cǐ yī duàn qì pò,zài pín jiàn shí jiù yú rén bù tóng le。zhè gè shì dǎn néng wán dào de,yǒu shī wèi zhèng:

 这个张相未遇时节,孤贫落魄,却倜傥有大度。一田偶到一个地方,投店中住止。其时适有一伙大盗劫掠归来,在此经过。下在店中造饭饮酒,枪刀森列,形状狰狞。居民恐怕拿住,东逃西匿,连店主多去躲藏。张相剩得一身在店内,偏不走避。看见群盗吃得正酣,张相整一整中帻,岸然走到群盗面前,拱一拱手道:“列位大夫请了,小生贫困书生,欲就大夫求一醉饱,不识可否?”群盗见了容貌魁梧,语言爽朗,便大喜道:“秀才乃肯自屈,何不可之有?但是吾辈粗疏,恐怕秀才见笑耳。”即立起身来请张相同坐。张相道:“世人不识诸君,称呼为盗,不知这盗非是龌龊儿郎做得的。诸君多是世上英雄,小生也是慷慨之士,今日幸得相遇,便当一同欢饮一番,有何彼此?”说罢,便取大碗斟酒,一饮而尽。群盗见他吃得爽利,再斟一碗来,也就一口吸干,连吃个三碗。又在桌上取过一盘猪蹄来,略擘一擘开,狼飨虎咽,吃个磬尽。群盗看了,皆大惊异,共相希咤道:“秀才真宰相器量!能如此不拘小节,决非凡品。他日做了宰相,宰制天下,当念吾曹为盗多出于不得已之情。今日尘埃中,愿先结纳,幸秀才不弃!”各各身畔将出金帛来赠,你强我赛,堆了一大堆。张相毫不推辞,一一简取,将一条索子捆缚了,携在手中,叫声聒噪,大踏步走出店去。此番所得倒有百金,张相尽付之酒家,供了好些时酣畅。只此一段气魄,在贫贱时就与人不同了。这个是胆能玩盗的,有诗为证:

  děng xián qīng xiàng zài chén āi,dà jué wú cán yì yì zāi!

 等闲卿相在尘埃,大嚼无惭亦异哉!

  zì shì xiōng zhōng duō lěi luò,zhí jiào jù dào yě lián cái。

 自是胸中多磊落,直教剧盗也怜才。

  shān dōng lái zhōu fǔ yè xiàn yǒu yí gè yǒng lì zhī shì shào wén yuán,yì qì shèng rén,zhuān ài lù jiàn bù píng,bá dāo xiāng zhù。yǒu rén zài zhī xiàn miàn qián bàng tā shì lì wèi dào,zhī xiàn chū dào bù wèn de shí,xún shì dǎ le tā yī dùn。jí zhì zhī xiàn cháo jìn rù jīng,cái chū jìng wài,zhī jiàn yī rén qí zhe mǎ,kuà zhe dāo,pǎo zhì miàn qián,xià mǎ xiāng jiàn。zhī xiàn rèn de shì shào wén yuán,zhī dào tā lái bào chóu,chī le yī jīng,wèn dào:" nǐ zì hé lái?" wén yuán dào:" xiǎo rén tè lái fáng wèi xiàng gōng rù jīng,qián tú jù zéi pō duō,rán wén le xiǎo rén zhī míng,wú bù tuì bì de。" zhī xiàn dào:" wǒ wú ēn yú nǐ,nǐ zěn dào yǒu cǐ hǎo xīn?" wén yuán dào:" xiàng gōng qián rì jiè xùn xiǎo rén,yě zhǐ shì yào xiǎo rén xué hǎo,kuàng qiě xiàng gōng qīng lián,xiǎo rén gǎn bù jìn xīn bào xiào?" zhī xiàn xīn lǐ fāng cái fàng le yí gè dà gē da。wén yuán suí zhì zhōng tú,bié le zì qù,guǒ rán jué wú dào jǐng。

 山东莱州府掖县有一个勇力之士邵文元,义气胜人,专爱路见不平,拔刀相助。有人在知县面前谤他恃力为盗,知县初到不问的实,寻事打了他一顿。及至知县朝觐入京,才出境外,只见一人骑着马,跨着刀,跑至面前,下马相见。知县认得是邵文元,只道他来报仇,吃了一惊,问道:“你自何来?”文元道:“小人特来防卫相公入京,前途剧贼颇多,然闻了小人之名,无不退避的。”知县道:“我无恩于你,你怎到有此好心?”文元道:“相公前日戒训小人,也只是要小人学好,况且相公清廉,小人敢不尽心报效?”知县心里方才放了一个大疙瘩。文元随至中途,别了自去,果然绝无盗警。

  yī rì chū xíng,guò yī fù wēng zhī mén,zhèng zhuàng zhe qiáng dào sì shí yú rén zài nà li dǎ jié tā jiā。jiāng fù wēng kǔn fù zhù,zhe yí gè qiáng dào jiāng dāo jiā jǐng,xià tā dào:" rú yǒu guān bīng jiù yìng,jí xiān xià shǒu!" qí yú qiáng dào jǐn jié jīn bó。fù wēng jiā lǐ yǒu yí gè qián duī,gāo yǔ wū qí,qiáng dào suàn jì ná tā bù qù,jǐn xiào dào:" bù rú tì tā sàn le bà。" hào zhào jū mín,duō lái fēn qián。jū mín yě yǒu pà shì de bù gǎn qù,yě yǒu hǎo shì de qù kàn guāng jǐng,yě yǒu tān cái dà dǎn de ná le jiā huo,chèn xīn de dōu qǔ,nòng dé qián mǎn jiē chí。shào wén yuán wén de zhè huà,yào qù wán nòng zhèi xiē qiáng dào,zài rén cóng zhōng cè zhe jiān bó,āi jiāng jìn qù,gāo shēng jiào dào:" nǐ men zuò shèn de?zuò shèn de?" zhòng rén dào:" qiáng dào duō zhe lǐ,bú yào rě shì!" wén yuán zǒu dào lín jiā,qǔ yī tiáo tiě chā,lì zào mén nèi,dà jiào dào:" shào wén yuán zài cǐ!nǐ men hái le zhè jiā yín zi,kuài sàn le bà!" fù wēng tīng dé,kǒng pà qiáng dào jiàn yǒu jiù yìng,jí yào dòng dāo,dà jiào dào:" zhuàng shì kuài bú yào lái!ruò lái,xiān shā wǒ le。" wén yuán tīng dé,quán qiě zǒu le chū lái。qún dào qí bǎ jīn yín zhuāng zài náng zhōng,tuó zài mǎ bèi shàng,yǒu èr shí tuó,réng bǎng yā le fù wēng,sòng chū jìng wài èr shí lǐ,fāng cái jiě fù。fù wēng pī fà láng bèi ér guī。shéi zhī wén yuán zì chū mén wài,qí zhe mǎ jí yuǎn yuǎn suí lái,jiàn fù wēng yǐ huí,jí biān mǎ zhuī gǎn。qiáng dào jiàn shì yí ge rén,bù yǐ wéi yì。wén yuán hè dào:" kuài kuài bǎ jīn yín fàng zài lù páng!rǔ děng rèn de shào wén yuán fǒu?" qiáng dào wén qí míng,zhèng huāng zhāng wèi dá。wén yuán dào:" rǔ děng chí chí,qiě zhe nǐ kàn yī ge yàng!" sōu de yī jiàn,yǐ bǎ nèi zhōng yí gè shè xià mǎ lái sǐ le。zhòng dào dà jīng,yī qí xià mǎ guì zài lù páng,gào qiú ráo mìng。wén yuán hè dào:" liú xià dōng xī,ráo nǐ mìng qù bà!" qiáng dào jǐn bǎ náng wù diū xià,kōng shēn shàng mǎ táo dùn ér qù。wén yuán jiù zài rén jiā jiè jǐ pǐ mǎ fù le zhèi xiē dōng xī,jìng dào fù wēng jiā lǐ,yī yī jiāo huán。fù wēng yíng zhe,kòu tóu dào:" cǐ nǎi zhuàng shì chū lì duó lái zhī wù,yǐ bú shì wǒ wù le。yuàn sòng zhì jūn jiā,wú bù gǎn lìn。" wén yuán nù chì dào:" wǒ āi lián nǐ jiā hèng huò,gù chū lì xiāng zhù,wú qǐ tān sī xié!" jǐn hái le fù wēng,bù gù ér qù。zhè gè shì lì néng zhì dào de,yǒu shī wèi zhèng:

 一日出行,过一富翁之门,正撞着强盗四十余人在那里打劫他家。将富翁捆缚住,着一个强盗将刀加颈,吓他道:“如有官兵救应,即先下手!”其余强盗尽劫金帛。富翁家里有一个钱堆,高与屋齐,强盗算计拿他不去,尽笑道:“不如替他散了罢。”号召居民,多来分钱。居民也有怕事的不敢去,也有好事的去看光景,也有贪财大胆的拿了家伙,称心的兜取,弄得钱满阶墀。邵文元闻得这话,要去玩弄这些强盗,在人丛中侧着肩膊,挨将进去,高声叫道:“你们做甚的?做甚的?”众人道:“强盗多着哩,不要惹事!”文元走到邻家,取一条铁叉,立造门内,大叫道:“邵文元在此!你们还了这家银子,快散了罢!”富翁听得,恐怕强盗见有救应,即要动刀,大叫道:“壮士快不要来!若来,先杀我了。”文元听得,权且走了出来。群盗齐把金银装在囊中,驮在马背上,有二十驮,仍绑押了富翁,送出境外二十里,方才解缚。富翁披发狼狈而归。谁知文元自出门外,骑着马即远远随来,见富翁已回,急鞭马追赶。强盗见是一个人,不以为意。文元喝道:“快快把金银放在路旁!汝等认得邵文元否?”强盗闻其名,正慌张未答。文元道:“汝等迟迟,且着你看一个样!”飕的一箭,已把内中一个射下马来死了。众盗大惊,一齐下马跪在路旁,告求饶命。文元喝道:“留下东西,饶你命去罢!”强盗尽把囊物丢下,空身上马逃遁而去。文元就在人家借几匹马负了这些东西,竟到富翁家里,一一交还。富翁迎着,叩头道:“此乃壮士出力夺来之物,已不是我物了。愿送至君家,吾不敢吝。”文元怒叱道:“我哀怜你家横祸,故出力相助,吾岂贪私邪!”尽还了富翁,不顾而去。这个是力能制盗的,有诗为证:

  bái zhòu tàn wán shì yǐ xiōng,bù kān zhuàng shì xiào tán zhōng。

 白昼探丸势已凶,不堪壮士笑谈中。

  huī biān néng fǎn xiàng rú bì,jǐn què chóu jīn gèng zì xióng。

 挥鞭能返相如璧,尽却酬金更自雄。

  zài shuō yí gè jiàn shí néng zuō nòng qiáng dào de wāng xiù cái,zuò huí zhèng huà。kàn guān yào zhī zhè gè chū chù,xiān xū tīng wǒ xiāo xiāng bā jǐng:

 再说一个见识能作弄强盗的汪秀才,做回正话。看官要知这个出处,先须听我《潇湘八景》:

  yún àn lóng xióng gǔ dù,hú lián lù jiǎo píng tián。

 云暗龙雄古渡,湖连鹿角平田。

  bó mù zhǎng yáng chuí shǒu,píng míng xiù mài qí jiān。

 薄暮长杨垂首,平明秀麦齐肩。

  rén xiàn chūn yóu cǐ rì,kè chóu yè pō rú nián。

 人羡春游此日,客愁夜泊如年。

  xiāo xiāng yè yǔ。

 ——《潇湘夜雨》。

  xiāng fēi chū lǐ yún huán,lóng nǚ hū kāi xiǎo jìng。

 湘妃初理云鬟,龙女忽开晓镜。

  yín pán shuǐ miàn wú chén,yù pò tiān xīn xiāng yìng。

 银盘水面无尘,玉魄天心相映。

  yī shēng tiě dí fēng qīng,liǎng àn huà lán rén jìng。

 一声铁笛风清,两岸画阑人静。

  dòng tíng qiū yuè。

 ——《洞庭秋月》。

  bā guì chéng nán lù yǎo,cāng wú jiāng yuè yīn xī。

 八桂城南路杳,苍梧江月音稀。

  zuó yè yì tiān fēng sè,jīn zhāo bǎi dào fān fēi。

 昨夜一天风色,今朝百道帆飞。

  duì jìng qiě kàn qiè miàn,yǐ lóu hǎo dài láng guī。

 对镜且看妾面,倚楼好待郎归。

  yuǎn pǔ guī fān。

 ——《远浦归帆》。

  hú píng bō làng lián tiān,shuǐ luò tīng shā qiān lǐ。

 湖平波浪连天,水落汀沙千里。

  lú huā lěng dàn qiū róng,hóng yàn chā chí nán tú。

 芦花冷澹秋容,鸿雁差池南徒。

  yǒu shí xiǎo zhào jīng guò,yòu qiǎn jǐ qún jīng qǐ。

 有时小棹经过,又遣几群惊起。

  píng shā luò yàn。

 ——《平沙落雁》。

  xuān dì dòng tíng shēng xiē,xiāng líng bǎo sè xiāng xiāo。

 轩帝洞庭声歇,湘灵宝瑟香销。

  hú shàng cháng yān mò mò,shān zhōng gǔ sì tiáo tiáo。

 湖上长烟漠漠,山中古寺迢迢。

  zhōng jī dōng lín xīn yuè,sēng guī yě dù hán cháo。

 钟击东林新月,僧归野渡寒潮。

  yān yǔ wǎn zhōng。

 ——《烟屿晚钟》。

  hú tóu é qǐng yīn àn,lóu shàng pái huái wǎn tiào。

 湖头俄顷阴暗,楼上徘徊晚眺。

  fēi fēi yǔ zhàng qīng guò,shǎn shǎn xī yáng huí zhào。

 霏霏雨障轻过,闪闪夕阳回照。

  yú wēng dōng àn yí zhōu,yòu xiàng xī wān chuí diào。

 渔翁东岸移舟,又向西湾垂钓。

  yú cūn xī yáng。

 ——《渔村夕阳》。

  shí gǎng hú xīn yě diàn,bǎn qiáo lù kǒu rén jiā。

 石港湖心野店,板桥路口人家。

  shào fù qiè zhōng mài qiàn,cūn wēng tǒng lǐ yú xiā。

 少妇箧中麦芡,村翁筒里鱼虾。

  shèn shì yī xī hǎi shàng,lán guāng zhǐ chǐ tiān yá。

 蜃市依稀海上,岚光咫尺天涯。

  shān shì qíng lán。

 ——《山市晴岚》。

  lǒng tóu chū fàng méi huā,jiāng miàn píng pù liǔ xù。

 陇头初放梅花,江面平铺柳絮。

  lóu jū wàn yù cóng zhōng,rén zài shuǐ jīng shēn chù。

 楼居万玉从中,人在水晶深处。

  yì tiān sù màn dī chuí,wàn lǐ gū zhōu guī qù。

 一天素幔低垂,万里孤舟归去。

  jiāng tiān mù xuě。

 ——《江天暮雪》。

  cǐ bā cí duō dào zhe chǔ zhōng jǐng zhì,nǎi yī zhè zhōng jìn shēn suǒ zuò。chǔ zhōng chēng dào cǐ cí pō dé zhēn qù,rén rén chuán sòng de。zhè dòng tíng hú bā bǎi lǐ,wàn shān huán liè,lián zhe sān jiāng,nǎi shì dào zéi yuān sǒu。guó chū shí wěi hàn chén yǒu liàng jù chǔ chēng wáng,hòu wèi tài zǔ suǒ miè。jīn qí zǐ sūn zhù jū ruì chāngxīng guó zhī jiān,hào wèi kē chén,pō chēng fán yǎn。shì shì yǒu yǒng lì chū zhòng zhī rén,tuī lì yí gè wéi zhǔ,qí zú fù xiǎn shàn dòu,jié lüè kè shāng。dì fāng yǒu wáng mìng wú lài,duō qù tóu rù huǒ zhōng。guān bīng bù gǎn zhèng yǎn qù tā,suī rán shè lì yǒu yóu jībǎ zǒng děng xún yóu wǔ guān,dī fáng dì fāng fēi cháng shì biàn,què duō shì yǔ tā men háo zhǎng tōng tóng wǎng lái。dì fāng guān bù nài tā hé de,wǎn rán sòng shí liáng shān pō guāng jǐng。

 此八词多道着楚中景致,乃一浙中缙绅所作。楚中称道此词颇得真趣,人人传诵的。这洞庭湖八百里,万山环列,连着三江,乃是盗贼渊薮。国初时伪汉陈友谅据楚称王,后为太祖所灭。今其子孙住居瑞昌、兴国之间,号为柯陈,颇称蕃衍。世世有勇力出众之人,推立一个为主,其族负险善斗,劫掠客商。地方有亡命无赖,多去投入伙中。官兵不敢正眼觑他,虽然设立有游击、把总等巡游武官,提防地方非常事变,却多是与他们豪长通同往来。地方官不奈他何的,宛然宋时梁山泊光景。

  qiě shuō huáng zhōu fǔ huáng gāng xiàn yǒu yí gè wāng xiù cái,shēn zài hóng guān,jiā shì fù hòu,jiā xī shù shí,bì qiè yíng fáng。zuò rén tì tǎng bù jī,háo xiá hǎo yóu。yòu jiān quán lüè guò rén,fán shì jīng tā bù zhì,bì yǒu kě guān,hùn míng chēng tā wèi wāng tài gōng,gài bǐ tā lǚ wàng yì bān zhì shù。tā fáng zhōng yǒu yī ài qiè,míng yuē huí fēng,zhēn gè yǒu chén yú luò yàn zhī róng,bì yuè xiū huā zhī mào,gèng jiān yín shī zuò fù,chí mǎ dǎ dàn,shì shào nián chǎng zhōng zhī shì,wú suǒ bù néng。wāng xiù cái bù wéi chǒng guān hòu fáng,dàn shì yóu xíng zài méi yǒu bù dài tā tóng zǒu de。zěn jiàn de huí fēng de biāo zhì?yún bìn qīng shū chán yì,cuì méi dàn sǎo chūn shān。zhū chún zhuì yī kē yīng táo,hào chǐ pái liǎng xíng suì yù。huā shēng dān liǎn,shuǐ jiǎn shuāng móu。yì tài zì rán,jì néng chū zhòng。zhí jiào shā rén zhuàng shì huí tóu qù,biàn shì rù dìng chán shī zhuǎn yǎn kàn。

 且说黄州府黄冈县有一个汪秀才,身在黉官,家事富厚,家僖数十,婢妾盈房。做人倜傥不羁,豪侠好游。又兼权略过人,凡事经他布置,必有可观,混名称他为汪太公,盖比他吕望一般智术。他房中有一爱妾,名曰回风,真个有沉鱼落雁之容,闭月羞花之貌,更兼吟诗作赋,驰马打弹,是少年场中之事,无所不能。汪秀才不惟宠冠后房,但是游行再没有不带他同走的。怎见得回风的标致?云鬓轻梳蝉翼,翠眉淡扫春山。朱唇缀一颗樱桃,皓齿排两行碎玉。花生丹脸,水剪双眸。意态自然,技能出众。直教杀人壮士回头觑,便是入定禅师转眼看。

  yī rì,wāng xiù cái lǐng le huí fēng lái dào yuè zhōu,dēng le yuè yáng lóu,wàng zhe dòng tíng hào miǎo,jù làng pāi tiān。qí shí dōng yuè shuǐ luò,zì lóu shàng wàng jūn shān gé bù duō xiē shuǐ miàn。suì chū le yuè zhōu nán mén,ná zhōu ér dù,bù shàng shù lǐ,yǐ dào shān jiǎo。gù le jiān yú,yǔ huí fēng tóng háng shí yú lǐ,xià yú yè xiāng jūn cí。yǒu shù shí bù zhēn mǎng zhōng,yǒu èr fēi zhǒng,wāng xiù cái qǔ jiǔ lái yǔ huí fēng gè lèi yī bēi。bù xíng bàn lǐ,dào chóng shèng sì zhī wài,sān ge dà zì shì" yǒu yuán shān"。wāng xiù cái bù jiě,huí fēng xiào dào:" zhǐ gāi tóng wǒ men nǚ juàn yóu de,bù rán hé chēng yǒu yuán?" wāng xiù cái qù wèn sēng rén,sēng rén dào:" cǐ chù shān líng,dù rén lái yóu。měi jiāng dù,biàn yǒu è fēng zhuó làng zǔ rén。dé dào cǐ dì zhě,biàn shì yǒu yuán,gù cǐ dé míng。" wāng xiù cái xiào duì huí fēng dào:" zhè děng shuō lái,wǒ yǔ nǐ jīn rì dào cǐ kě wèi jiǎo xìng yǐ。" qí sēng suì zhǐ yǐn wāng xiù cái xǔ duō shèng chù,shuō yǒu: xuān yuán tái,nǎi huáng dì zhù dǐng yú cǐ。jiǔ xiāng tíng,nǎi hàn wǔ dì dé xiān jiǔ yú cǐ。lǎng yín tíng,nǎi lǚ xiān yí jī。liǔ yì jǐng,nǎi liǔ yì wèi dòng tíng jūn nǚ chuán shū chù。wāng xiù cái bié le sēng rén,tóng le huí fēng,yóu fāng zhàng cè chū qù,dēng le xuān yuán tái。píng lán sì gù,shuǐ tiān yī sè,zuì wéi shèng chù。yòu zuǒ cè guò qù,shì jiǔ xiāng tíng。rào chū shān mén zhī zuǒ,dēng lǎng yín tíng,zài xià liǔ yì jǐng,páng yǒu chuán shū tíng,tíng qián yòu yǒu cì jú quán xǔ duō gǔ jī。

 一日,汪秀才领了回风来到岳州,登了岳阳楼,望着洞庭浩渺,巨浪拍天。其时冬月水落,自楼上望君山隔不多些水面。遂出了岳州南门,拿舟而渡,不上数里,已到山脚。顾了肩舆,与回风同行十余里,下舆谒湘君祠。有数十步榛莽中,有二妃冢,汪秀才取酒来与回风各酹一杯。步行半里,到崇胜寺之外,三个大字是“有缘山”。汪秀才不解,回风笑道:“只该同我们女眷游的,不然何称有缘?”汪秀才去问僧人,僧人道:“此处山灵,妒人来游。每将渡,便有恶风浊浪阻人。得到此地者,便是有缘,故此得名。”汪秀才笑对回风道:“这等说来,我与你今日到此可谓侥幸矣。”其僧遂指引汪秀才许多胜处,说有:轩辕台,乃黄帝铸鼎于此。酒香亭,乃汉武帝得仙酒于此。朗吟亭,乃吕仙遗迹。柳毅井,乃柳毅为洞庭君女传书处。汪秀才别了僧人,同了回风,由方丈侧出去,登了轩辕台。凭栏四顾,水天一色,最为胜处。又左侧过去,是酒香亭。绕出山门之左,登朗吟亭,再下柳毅井,旁有传书亭,亭前又有刺桔泉许多古迹。

  zhèng yóu wán jiān,zhī jiàn shān jiǎo xià zǒu qǐ yí gè dà hàn lái,yí róng shén wǔ,yě lái kàn wán。huí fēng suī shì zhē zhē yǎn yǎn,què méi shí fēn hǎo duǒ bì chù,nà dà hàn kàn jiàn huí fēng měi sè,bù zhuǎn yǎn de shàng xià piǎo qù,gēn dìng le tā liǎng rén,bù bù bàng zhe bù shě。wāng xiù cái kàn jiàn zhè rén yǒu xiē gān gà,jí máng xià shān。jiāng dào chuán biān,zhī jiàn dà hàn yě xià shān lái,kǒu lǐ yī shēng hú shào,zuǒ jìn yì zhī chuán zhōng chuī qǐ hào tóu dā yìng,chuán lǐ tiào qǐ yī èr shí biāo xíng dà hàn lái,duì àn shàng dà hàn shēng nuò。dà hàn zhǐ dìng huí fēng dào:" qǔ le cǐ rén xiàn dài wáng qù!" zhòng rén yīng yī shēng,yī qí dòng shǒu,yóu rú yīng ná yàn què,jìng jiāng huí fēng qiǎng dào nà zhǐ chuán shàng,zhuāi qǐ mǎn péng,wàng dòng tíng hú zhōng ér qù,wāng xiù cái zhǐ jiào dé kǔ。zhè hú zhōng dào zéi qù chù,kū xué shén duō,jìng bù zhī shì nà yī chù de qiǎng rén nòng de qù le。qī qī huáng huáng,shuāng chū dān huí,shèn shì kǔ chǔ。zhèng shì:

 正游玩间,只见山脚下走起一个大汉来,仪容甚武,也来看玩。回风虽是遮遮掩掩,却没十分好躲避处,那大汉看见回风美色,不转眼的上下瞟觑,跟定了他两人,步步傍着不舍。汪秀才看见这人有些尴尬,急忙下山。将到船边,只见大汉也下山来,口里一声胡哨,左近一只船中吹起号头答应,船里跳起一二十彪形大汉来,对岸上大汉声诺。大汉指定回风道:“取了此人献大王去!”众人应一声,一齐动手,犹如鹰拿燕雀,竟将回风抢到那只船上,拽起满蓬,望洞庭湖中而去,汪秀才只叫得苦。这湖中盗贼去处,窟穴甚多,竟不知是那一处的强人弄的去了。凄凄惶惶,双出单回,甚是苦楚。正是:

  bù zhī jīng shuǎng luò hé chǔ,yí shì xíng yún qiū shuǐ zhōng。

 不知精爽落何处,疑是行云秋水中。

  wāng xiù cái yǎn kàn ài jī shī qù,nán dào jiù shì zhè yàng bà le!tā shì gè yǒu bò huà de rén,jí máng zhe rén sì lù zhǎo tīng,shì shěng fǔ zhōu xiàn nào rè shì zhèn qù chù,jí tiē le bǎng wén:" dàn yǒu zhī fēng lái bào de,shǎng yín bǎi liǎng。" gè chù chuán biàn dào wāng jiā shī le yī qiè,chū zhuó zhòng shǎng zhāo piào。cóng gǔ dào:" zhòng shǎng zhī xià,bì yǒu yǒng fū。" wāng xiù cái yī rì dào shěng xià lái,yǒu yí gè dū sī xiàng chéng xūn shì tā de xiāng hǎo péng you,bǎi jiǔ zài huáng hè lóu qǐng tā。yǐn jiǔ zhōng jiān,wāng xiù cái píng lán yī wàng,jiàn dà jiāng hào miǎo,yún wù cāng máng,xiǎng qǐ ài qiè huí fēng bù zhī zài yān shuǐ zhōng nà yí gè suǒ zài,tóu mèi ér qǐ,kàng shēng cháng gē sū zǐ zhān chì bì zhī jù yún:" miǎo miǎo xī yǔ huái,wàng měi rén xī tiān yī fāng。" gē zhī shù huí,bù jué shān rán lèi xià。xiàng dū sī kàn jiàn,zhèng yào qǐng wèn,páng biān yí gè hù shēn de jiā dīng kǎi rán xiàng qián dào:" xiù cái yǐn jiǔ bù lè,dé fēi wéi jiā jī shī fǒu?" wāng xiù cái dào:" rǔ hé yǐ zhī zhī?" jiā dīng dào:" xiù cái biàn bǎng jiē qú,shuí bù zhī zhī!xiù cái dàn qǐng yǔ wǒ zhǔ rén jìn huān,guǎn hái xiù cái yí gè xià luò。" wāng xiù cái nà tóu biàn bài dào:" ruò dé zhī yí gè xià luò,bǎi gōng yě bù gǎn cí。" xiàng dū sī dào:" wèi yī nǚ zǐ,zhí de rú cǐ zháo jí?qiě mǎn yǐn sān dà zhī,jiào tā shuō míng bái。" wāng xiù cái jí qǔ dà zhī guò shǒu,yī qì chī le sān xún。zài zhēn yī zhī,fèng yǔ jiā dīng dào:" yuàn qiú zhuàng shì míng yán,dāng yǐ bǎi jīn wèi shòu。" jiā dīng dào:" xiǎo rén shì xīng guó zhōu rén,zhù jū hé lǘ shān xià,pō zhī shān zhōng kē chén jiā shì tǐ。wéi tóu de jiào zuò kē chén dà guān rén,yǒu jǐ gè xiōng dì,duō yǒu yǒng lì,zhuān zài jiāng hú zhōng zuò sī shāng gòu dàng。tā zhè yī zú zuì dà,jiāng hú zhī jiān gè yǒu tóu mù,wéi tā shì gè zhǔ。qián rì wén de zài yuè zhōu dòng tíng hú jié dé yī měi nǚ huí lái,jìn yǔ dà guān rén,shèn shì kuài huó,zhōng rì yǐn jiǔ zuò yuè。xiǎo rén jiā lǐ lí tā bù shàng shí lǐ lù,suǒ yǐ bèi xì dé zhī。zhè gè bì dìng shì xiù cái jiā lǐ xiǎo niáng zǐ le。" wāng xiù cái dào:" wǒ zhèng zài dòng tíng hú shī qù de,zhè xiāo xī shì zhēn le。" xiàng dū sī biàn dào:" tā zhè rén kāng kǎi hǎo yì,suī xì cǎo qiè zhī tú,duō céng yǔ wǒ men guān fǔ wǎng lái。shàng sī chù yě sī yǒu jìn fèng,pán jié shēn gù,sì chù xiǎng yìng,bù bǐ qí tā dào zéi kě yǐ guān bīng jī ná dé de。ruò shì zūn jī bǐ cǐ chù nòng le qù,zhǐ pà xiū xiǎng zài hé le。tiān xià duō měi fù rén,rén xiōng zhǐ yí diū kāi wéi shì。qiě zì chàng huái,jiè huái wú yì。" wāng xiù cái dào:" dà zhàng fū shēng yú shì shàng,qǐ yǒu ài jī bèi rén suǒ jù,jì yǐ zhī xià luò bù néng yòng jì duó zhuàn lái de?mǒu suī bù cái,shì dāng fǎn cǐ jī,yǐ bó yī xiào。" xiàng dū sī dào:" qiě kàn rén xiōng dà cái,tán hé róng yì!" dāng xià wāng xiù cái fàng xià dù cháng,kāi huái chàng yǐn ér sàn。

 汪秀才眼看爱姬失去,难道就是这样罢了!他是个有擘划的人,即忙着人四路找听,是省府州县闹热市镇去处,即贴了榜文:“但有知风来报的,赏银百两。”各处传遍道汪家失了一妾,出着重赏招票。从古道:“重赏之下,必有勇夫。”汪秀才一日到省下来,有一个都司向承勋是他的相好朋友,摆酒在黄鹤楼请他。饮酒中间,汪秀才凭栏一望,见大江浩渺,云雾苍茫,想起爱妾回风不知在烟水中那一个所在,投袂而起,亢声长歌苏子瞻《赤壁》之句云:“渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”歌之数回,不觉潸然泪下。向都司看见,正要请问,旁边一个护身的家丁慨然向前道:“秀才饮酒不乐,得非为家姬失否?”汪秀才道:“汝何以知之?”家丁道:“秀才遍榜街衢,谁不知之!秀才但请与我主人尽欢,管还秀才一个下落。”汪秀才纳头便拜道:“若得知一个下落,百觥也不敢辞。”向都司道:“为一女子,直得如此着急?且满饮三大卮,教他说明白。”汪秀才即取大卮过手,一气吃了三巡。再斟一卮,奉与家丁道:“愿求壮士明言,当以百金为寿。”家丁道:“小人是兴国州人,住居阖闾山下,颇知山中柯陈家事体。为头的叫做柯陈大官人,有几个兄弟,多有勇力,专在江湖中做私商勾当。他这一族最大,江湖之间各有头目,惟他是个主。前日闻得在岳州洞庭湖劫得一美女回来,进与大官人,甚是快活,终日饮酒作乐。小人家里离他不上十里路,所以备细得知。这个必定是秀才家里小娘子了。”汪秀才道:“我正在洞庭湖失去的,这消息是真了。”向都司便道:“他这人慷慨好义,虽系草窃之徒,多曾与我们官府往来。上司处也私有进奉,盘结深固,四处响应,不比其他盗贼可以官兵缉拿得的。若是尊姬彼此处弄了去,只怕休想再合了。天下多美妇人,仁兄只宜丢开为是。且自畅怀,介怀无益。”汪秀才道:“大丈夫生于世上,岂有爱姬被人所据,既已知下落不能用计夺转来的?某虽不才,誓当返此姬,以搏一笑。”向都司道:“且看仁兄大才,谈何容易!”当下汪秀才放下肚肠,开怀畅饮而散。

  cì rì,wāng xiù cái jí jiāng wǔ shí jīn sòng yǔ xiàng jiā jiā dīng,yǐ xiè bào xìn zhī shì。jiù yǔ dū sī tǎo cǐ rén qù zuò yǎn,shì chéng zhī hòu,zài fèng wǔ shí jīn,yǐ còu bǎi liǎng。xiàng dū sī xiào wāng xiù cái chī xīn,lì mìng jiā dīng dào wāng xiù cái chù,tīng píng shǐ yòng,kàn tā zěn me zuò wéi。jiā dīng jiē le yín zi,qiān huān wàn xǐ,tóu diān wěi diān,bā bù dé suí zhe tā shǐ huàn le。jiù xiàng jiā dīng wèn le kē chén jiā lǐ dì xiōng míng zì,wāng xiù cái xiōng zhōng suàn jì yǐ dìng,xiě xià yī zhuàng,xiān dào bīng xún yá mén qù gào。bīng xún kàn zhuàng,jiàn le kē chén dà děng míng zì,yǐ zì xīn lǐ xū qiè。duì zhè wāng xiù cái dào:" zhè bú shì hǎo rě de,nǐ wú fēi zhǐ wèi yī fù nǚ xiǎo shì,wǒ ruò xíng gè wén shū xià qù,chāi rén jū ná duì lǐ,bì yào jī qǐ zhēng duān,zhì chéng dà huò,jué rán bù kě。" wāng xiù cái dào:" xiǎo shēng dàn qiú dé yī zhǐ dié wén,zì huì qù yǔ tā jiǎng lùn qū zhí,qǔ tǎo rén kǒu,bù xū dà rén de gōng chāi,yě bú dào dé yǔ tā zhēng jìng,dà rén kě yǐ fàng xīn。" bīng xún jiàn tā shuō de róng yì,biàn dào:" dié wén bù nán,jí jiāng rǔ zhuàng pàn shuí,pái hào yòng yìn,fù rǔ chí qù jiù shì le。" wāng xiù cái dào:" xiǎo shēng zhī yì,yě zhǐ yù rú cǐ,bù gǎn bié qiú duō duān。yǒu cǐ yī zhǐ,biàn kě le yī zhuāng gōng shì lái huí fù。" bīng xún shì xìn bù xìn,fēn fù gāi fáng rú shì duān zhèng,fù yǔ wāng xiù cái。

 次日,汪秀才即将五十金送与向家家丁,以谢报信之事。就与都司讨此人去做眼,事成之后,再奉五十金,以凑百两。向都司笑汪秀才痴心,立命家丁到汪秀才处,听凭使用,看他怎么作为。家丁接了银子,千欢万喜,头颠尾颠,巴不得随着他使唤了。就向家丁问了柯陈家里弟兄名字,汪秀才胸中算计已定,写下一状,先到兵巡衙门去告。兵巡看状,见了柯陈大等名字,已自心里虚怯。对这汪秀才道:“这不是好惹的,你无非只为一妇女小事,我若行个文书下去,差人拘拿对理,必要激起争端,致成大祸,决然不可。”汪秀才道:“小生但求得一纸牒文,自会去与他讲论曲直,取讨人口,不须大人的公差,也不到得与他争竞,大人可以放心。”兵巡见他说得容易,便道:“牒文不难,即将汝状判谁,排号用印,付汝持去就是了。”汪秀才道:“小生之意,也只欲如此,不敢别求多端。有此一纸,便可了一桩公事来回复。”兵巡似信不信,分付该房如式端正,付与汪秀才。

  wāng xiù cái lǐng le cǐ zhǐ,mǎn xīn huān xǐ,jiù xiàng ài jī yǐ qǔ dào shǒu le yì bān de。lái jiàn xiàng dū sī dào:" xiǎo shēng zhuàng cí yǐ shuí,lái qiú jiāng jūn zhù yī bì zhī lì。" dū sī yáo tóu dào:" ruò yào wǒ men chū lì,tiān bō bīng zú,yǔ tā sī dòu,zhè jué rán bù néng de。" wāng xiù cái dào:" dàn qǐng fàng xīn,duō yòng bù zháo,wǒ zì yǒu rén。zhǐ nà píng rì suǒ jià jiāng shàng lóu chuán,yào jiè yì zhī,xún jiāng shào chuán,yào jiè èr zhǐ。yǔ píng rì suǒ yòng sǎn gài jīng qí guān fú zhī lèi,yào jiè yī yòng。cǐ wài bù láo yí gè bīng zú xiāng zhù,zhǐ dài qián rì bào xìn de jiā dīng qù jiù gōu le。" xiàng dū sī dào:" yì yù hé wéi?" wāng xiù cái dào:" hàn jiā zì yǒu zhì dù,cǐ shí bù hǎo shuō de,zuò chū biàn jiàn。" xiàng dū sī yī yán,jìn shù jiè yǔ wāng xiù cái。wāng xiù cái dà xǐ,qìng bèi le yí gè duō yuè liáng shí,huàn jí jǐ shí gè jiā rén yòu gè chù jiè dé xiē hào yī,duō dǎ bàn le jūn shì,yī qí dào chuán shǎng qù chēng jià kāi jiāng。gǔ chuī xuān tián,jìng xiàng wǔ guān chū xùn yì bān。yǒu shī wèi zhèng:

 汪秀才领了此纸,满心欢喜,就象爱姬已取到手了一般的。来见向都司道:“小生状词已谁,来求将军助一臂之力。”都司摇头道:“若要我们出力,添拨兵卒,与他厮斗,这决然不能的。”汪秀才道:“但请放心,多用不着,我自有人。只那平日所驾江上楼船,要借一只,巡江哨船,要借二只。与平日所用伞盖旌旗冠服之类,要借一用。此外不劳一个兵卒相助,只带前日报信的家丁去就勾了。”向都司道:“意欲何为?”汪秀才道:“汉家自有制度,此时不好说得,做出便见。”向都司依言,尽数借与汪秀才。汪秀才大喜,磬备了一个多月粮食,唤集几十个家人;又各处借得些号衣,多打扮了军士,一齐到船上去撑驾开江。鼓吹喧阗,竟象武官出汛一般。有诗为证:

  zhú lú qiān lǐ chuán chì bì,cǐ rì jiāng zhōng xíng huà yì。

 舳舻千里传赤壁,此日江中行画鹢。

  jiāng jūn hàn hào shì lóu chuán,zhè huí tóu què bān shēng bǐ。

 将军汉号是楼船,这回投却班生笔。

  wāng xiù cái jià le lóu chuán,lǐng le rén cóng,dǎ le yóu jī pái é,yī zhí xíng dào hé lǘ shān jiāng kǒu lái。wèi dào àn sì wǔ lǐ,xiān chà yì zhī shào chuán zài zhe liǎng gè rén qián qù。yí gè shì xiàng jiā jiā dīng,yí gè shì xīn fù jiā rén wāng guì,ná le zhāng yìng pái,qù jiào qí běn chǔ dì fāng jū mín,yíng jiē xīn rèn tí dū jiāng yáng yóu jī。jiù dài le jǐ gè hóng tiē,bǎ wāng xìng qù le yī huà,tiē shàng xiě míng jiāng wàn lǐ,jìng qù kē chén dà guān rén jiā tóu dì,jǐ gè xiōng dì,měi rén yí gè tiě zǐ,shuō xīn dào dì fāng de guān,mù dà míng jiù lái xiāng bài。liǎng rén lǐng mìng qù le。wāng xiù cái fèn fù chuán hù,bǎ chuán màn màn zì xíng。qiě shuō xiàng jiā jiā dīng shì gè shú lù,dé le wāng jiā zhòng shǎng,yǒu shèn bù yī tā chǔ?lǐng le jiā rén wāng guì yī tóng xià zài shào chuán zhōng le,qǐng kè dào le àn biān,táng le yìng pái shàng àn,gè chù yī shuō。duō xiǎo de xīn guān chuán dào,zhěng bèi yíng jiē。jiā dīng yǐn le wāng guì tóng dào yí gè suǒ zài,yuán lái shì yī zuò zhuāng zi。dàn jiàn lěng qì qīn rù,hán fēng pū miàn。sān dōng wú kè guò,sì jì shǎo rén xíng。tuán tuán cāng guì ruò lóng xíng,yù yù qīng sōng rú hǔ jī。yǐ shēng hóng rì,zhuāng mén nèi guǐ huǒ yíng yíng wèi dào huáng hūn,gǔ jiàn biān bēi fēng sà sà。pén shèng rén zuì jiàng,bǎn gài zhù qián lú。mò wén yī zhèn xuè xīng lái,yuán shì qiǎng rén jū zhǐ chù。

 汪秀才驾了楼船,领了人从,打了游击牌额,一直行到阖闾山江口来。未到岸四五里,先差一只哨船载着两个人前去。一个是向家家丁,一个是心腹家人汪贵,拿了张硬牌,去叫齐本处地方居民,迎接新任提督江洋游击。就带了几个红帖,把汪姓去了一画,帖上写名江万里,竟去柯陈大官人家投递,几个兄弟,每人一个帖子,说新到地方的官,慕大名就来相拜。两人领命去了。汪秀才分付船户,把船慢慢自行。且说向家家丁是个熟路,得了汪家重赏,有甚不依他处?领了家人汪贵一同下在哨船中了,顷刻到了岸边,搪了硬牌上岸,各处一说。多晓得新官船到,整备迎接。家丁引了汪贵同到一个所在,元来是一座庄子。但见冷气侵入,寒风扑面。三冬无客过,四季少人行。团团苍桧若龙形,郁郁青松如虎迹。已升红日,庄门内鬼火荧荧;未到黄昏,古涧边悲风飒飒。盆盛人醉酱,板盖铸钱炉。蓦闻一阵血腥来,元是强人居止处。

  jiā dīng yuán shì dì tóu rén,duō céng rèn de kē chén jiā lǐ de,yī jìng jiāng tiē ér jìn qù bào le。kē chén dà guān rén rèn de xiàng jiā jiā dīng shì gè guān shēn,yǒu shèn me yí xīn?yǔ tóng xiōng dì kē chén èrkē chén sān děng huì jí shāng yì dào" zhè gè guān fǔ shén yǒu wú měi tǐ miàn,tā jì yǐ lǐ xiāng dài,wǒ dāng yǐ lǐ jiē tā。ér jīn wú měi bàn le guǒ hé,dài zhe yáng jiǔ,jié shù xiān míng,yí lù yíng jiāng shǎng qù。yī lái jiàn wǒ měi yǒu lǐ tǐ,èr lái xiǎn wǒ měi dì xiōng yǒu wēi fēng。kàn tā jǔ zhǐ rú hé,zhēn zhuó dài tā de hòu bó jiù shì le。" shāng yì yǐ dìng,wài bào yóu fǔ chuán dào jiāng kǒu,yī miàn jiào jiào fū dǎ jiào bài kè,xiǎng shì jiù qǐ lái le。kē chén dì xiōng guǒ rán yī qí róng zhuāng,diǎn qǐ èr sān shí míng lóu luó,qiān yáng dàn jiǔ,qíng zhe qí fān,diǎn zháo xiāng zhú,yíng chū shān lái。

 家丁原是地头人,多曾认得柯陈家里的,一径将帖儿进去报了。柯陈大官人认得向家家丁是个官身,有甚么疑心?与同兄弟柯陈二、柯陈三等会集商议道“这个官府甚有吾每体面,他既以礼相待,我当以礼接他。而今吾每办了果盒,带着羊酒,结束鲜明,一路迎将上去。一来见我每有礼体,二来显我每弟兄有威风。看他举止如何,斟酌待他的厚薄就是了。”商议已定,外报游府船到江口,一面叫轿夫打轿拜客,想是就起来了。柯陈弟兄果然一齐戎装,点起二三十名喽罗,牵羊担酒,擎着旗幡,点着香烛,迎出山来。

  wāng xiù cái chuán dào pō lǐ,bǎ jiè lái de shā mào hóng páo chuān zhe zài shēn,jiào qí jiào fū,sì tái sì chā tái shàng àn lái。xiān shì dì fāng rén děng shēng nuò yǐ guò,kē chén xiōng dì zhàn zhe liǎng páng,dǎ gè gōng,zài qián yǐn dǎo,wāng xiù cái fèn fù yī jìng tái dào kē chén jiā zhuāng shàng lái。tái dào tīng qián,xià le jiào,kē chén xiōng dì máng duō yī zhāng zuò yǐ bǎi zài zhōng jiān。kē chén dà kāi kǒu dào:" dà rén qǐng zuò,róng xiǎo xiōng dì bài jiàn。" wāng xiù cái dào:" kuài bú yào xíng lǐ,xián kūn yù duō shì jiāng hú shàng yì shì hǎo hàn,xià guān wèi rèn zhī shí,wén míng jiǔ yǐ。jīn xìng de shǒu cǐ dì fāng,zhèng hǎo yǔ zhū gōng yì qì xiāng yǔ,suǒ yǐ tè lái fèng bài。qǐ kě yǐ guān mín zhī lǐ xiāng jū?zhǐ shì gè bīn zhǔ xiāng dài,dǎo hǎo jiǔ cháng。" kē chén xiōng dì guì jiāng xià qù,wāng xiù cái yī shǒu fú qǐ,kǒu lǐ lián shēng dào:" kuài bú yào zhè děng,wú bèi háo jié bù bǐ xún cháng,jué bú yào jū yú cháng lǐ。" kē chén xiōng dì qiān xùn yī huí,qǐng wāng xiù cái zuò le,sān rén shì lì。wāng xiù cái jí mìng qǔ zuò lái。fēn zuǒ yòu ér zuò。kē chén xiōng dì dào yóu fǔ rú cǐ xiāng dài,xǐ chū fēi cháng,jí máng zhì jiǔ xiāng kuǎn。wāng xiù cái jiě dài tuō yī,jìn qíng huān yàn,cāi quán xíng lìng,bù cún yī háo xíng jī。xíng jiǔ zhī jiān,shuō zhe xǔ duō háo jié gòu dàng,xiān quán luǒ xiù,zhǐ gēn xiāng jiàn zhī wǎn。kē chén xiōng dì bù wéi xīn fú,yòu qiě gǎn ēn,duō dào:" ruò dé ēn fǔ rú cǐ xiāng dài,wǒ bèi chì xīn bào xiào,sǐ ér wú yuàn。jiāng shàng yǒu jǐng,yī hū jí yīng,jué bù zhì zì jiā zuò niè,yǒu fù ēn fǔ qīng mù。" wāng xiù cái tīng bà,yuè jiā gāo xìng,jiē lián bǎi lái jù gōng,yǐn mǎn bù cí,zì rì zhōng qǐ,zhí yǐn zhì bàn yè,fāng cái gào bié xià chuán。cǐ yī rì suàn zuò kē chén dà guān rén de jiǔ。dì èr rì jiù shì kē chén èr zuò zhǔ,dì sān rì jiù shì kē chén sān zuò zhǔ,gè gè qǐng guò。kē chén dà guān rén yòu dào:

 汪秀才船到泊里,把借来的纱帽红袍穿着在身,叫齐轿夫,四抬四插抬上岸来。先是地方人等声喏已过,柯陈兄弟站着两旁,打个躬,在前引导,汪秀才分付一径抬到柯陈家庄上来。抬到厅前,下了轿,柯陈兄弟忙掇一张坐椅摆在中间。柯陈大开口道:“大人请坐,容小兄弟拜见。”汪秀才道:“快不要行礼,贤昆玉多是江湖上义士好汉,下官未任之时,闻名久矣。今幸得守此地方,正好与诸公义气相与,所以特来奉拜。岂可以官民之礼相拘?只是个宾主相待,倒好久长。”柯陈兄弟跪将下去,汪秀才一手扶起,口里连声道:“快不要这等,吾辈豪杰不比寻常,决不要拘于常礼。”柯陈兄弟谦逊一回,请汪秀才坐了,三人侍立。汪秀才急命取坐来。分左右而坐。柯陈兄弟道游府如此相待,喜出非常,急忙治酒相款。汪秀才解带脱衣,尽情欢宴,猜拳行令,不存一毫形迹。行酒之间,说着许多豪杰勾当,掀拳裸袖,只根相见之晚。柯陈兄弟不唯心服,又且感恩,多道:“若得恩府如此相待,我辈赤心报效,死而无怨。江上有警,一呼即应,决不致自家作孽,有负恩府青目。”汪秀才听罢,越加高兴,接连百来巨觥,引满不辞,自日中起,直饮至半夜,方才告别下船。此一日算做柯陈大官人的酒。第二日就是柯陈二做主,第三日就是柯陈三做主,各各请过。柯陈大官人又道:

 " qián rì shì cāng cù xià mǎ,suàn bù de shù。" yòu qǐng chī le yī kǒu jiǔ jù yǒu jīn bó zhé xí。wāng xiù cái duō bù tuī cí,xīn rán shòu le。

 “前日是仓卒下马,算不得数。”又请吃了一口酒;俱有金帛折席。汪秀才多不推辞,欣然受了。

  jiǔ xí yǐ wán,huí dào chuán shàng,kē chén xiōng dì duō lái xiè bài。wāng xiù cái liú zhù zài chuán shàng,suí mìng zhì jiǔ xiāng dài。kē chén xiōng dì tuī cí dào:" wǒ děng cǎo zé xiǎo rén,chéng méng ēn fǔ bù qì,dé xiàn jiǔ shí,biàn wèi dà xìng,qǐ gǎn shàng dāo cì yàn?" wāng xiù cái dào:" lǐ wú bù dá,nán dào zhǐ shì xué shēng tāo rǎo,bù róng zuò gè zhǔ rén huán xí de?kuàng wǒ bèi xiāng yǔ,bù bì jū bào shī cháng guī。qián rì xué shēng dào zhái shàng,jiù shì zhū jūn zuò zhǔ。jīn rì zhū jūn jiàn gù,jiù shì xué shēng zuò zhǔ。féng chǎng zuò xì,yǒu hé bù kě!" kē chén xiōng dì bù hǎo tuī cí。zǎo yǐ pái shàng jiǔ xí,bǎi shè yǐ wán。wāng xiù cái dìng xí yǐ bì,jiù yǒu dài lái yī bān lí yuán zǐ dì,shàng chǎng zuò xì。zuò de shì táo yuán jié yìqiān lǐ dú xíng xǔ duō háo jié jīn huái de xì wén,kē chén xiōng dì duō shì shān yě zhī rén,jiàn cǐ huā hōng,zěn bù tān kàn?qǐ zhī wāng xiù cái xiān yǐ mì mì fēn fù xíng chuán de,dàn tīng xì wén luó gǔ wèi hào,jí biàn dì kāi chuán。chèn zhe yuè míng,yán liú fàng qù,huǎn huǎn ér xíng,yào shǐ cāng zhōng bù jué。xíng lái shù shí yú lǐ,xì wén fāng wán。xìng wèi kěn lán,réng jiù yí xí tuán zuò,fēi shāng xíng lìng。lè rén qīng chàng,quàn chóu dà lè。wāng xiù cái xiǎo de chuán yǐ xíng yuǎn,fāng fā yán dào:" xué shēng chéng zhū jūn jiàn ài,rú cǐ qīng dǎo,kě wèi jí huān。dàn xiōng zhōng yǒu yī jiàn xiǎo shì,shén bù biàn yú zhū jūn,yào yǔ zhū jūn shāng liáng yí gè cháng cè。" kē chén xiōng dì è rán dào:" bù zhī hé shì,dàn qǐng ēn fǔ míng yán,yú xiōng dì wú bù tīng lìng。" wāng xiù cái jiào cóng rén duō yí gè shǒu xiá guò lái,qǔ chū nà zhāng bǎng wén lái niē zài shǒu zhōng,wèn dào:" yǒu yí gè wāng xiù cái gào zhe zhū jūn,shuō dào jié le tā ài qiè,yǒu cǐ shì fǒu?" kē chén xiōng dì liǎng liǎng xiāng gù,bù hǎo yǐn dé。kē chén dà huí yán dào:" yǒu yī nǚ zǐ zài yuè zhōu suǒ de,míng yuē huí fēng,shuō shì wāng jiā de。ér jīn jiàn zài xiǎo rén chù,bù gǎn xiāng mán。" wāng xiù cái dào:" yī nǚ zǐ shì xiǎo shì,nà wāng xiù cái shì dāng jīn háo jié,fēi fán rén yě。jīn tā yào qù shàng běn zòu qǐng zhēng jiǎo,xiān jiāng cǐ zhuàng gào dào shàng sī,shàng sī mì xíng cǐ dié,tuō yǔ xué shēng gòu dàng cǐ shì。xué shēng shì jiāng hú shàng yì qì zài háng de rén,qǐ kě xīng bīng dòng zú qián lái jiǎo rǎo?suǒ yǐ yāo qǐng zhū jūn dào cǐ,míng rì jiàn yī jiàn shàng sī,yǔ wāng xiù cái zhì zhèng nà yī jiàn gōng shì。" kē chén xiōng dì jiàn shuō,jīng dé miàn rú tǔ sè,dào:" wǒ děng qǐ kě qīng yì jiàn de shàng sī?yí dào gōng tíng bì rán jiān jìn,hǎo dǎi shì sǐ le!" rén rén sī yào tuō shēn,lì jiāng qǐ lái,tuī chuāng yī kàn,dà jiāng zhī zhōng,yān shuǐ máng máng,jì wú zhōu yī,yòu wú yá àn,cháo xué yǐ yuǎn,jiù yìng bú dào,zài wú gè jì cè le。zhèng shì:

 酒席已完,回到船上,柯陈兄弟多来谢拜。汪秀才留住在船上,随命治酒相待。柯陈兄弟推辞道:“我等草泽小人,承蒙恩府不弃,得献酒食,便为大幸,岂敢上叨赐宴?”汪秀才道:“礼无不答,难道只是学生叨扰,不容做个主人还席的?况我辈相与,不必拘报施常规。前日学生到宅上,就是诸君作主。今日诸君见顾,就是学生做主。逢场作戏,有何不可!”柯陈兄弟不好推辞。早已排上酒席,摆设已完。汪秀才定席已毕,就有带来一班梨园子弟,上场做戏。做的是《桃园结义》、《千里独行》许多豪杰襟怀的戏文,柯陈兄弟多是山野之人,见此花哄,怎不贪看?岂知汪秀才先已密密分付行船的,但听戏文锣鼓为号,即便地开船。趁着月明,沿流放去,缓缓而行,要使舱中不觉。行来数十余里,戏文方完。兴未肯阑,仍旧移席团坐,飞觞行令。乐人清唱,劝酬大乐。汪秀才晓得船已行远,方发言道:“学生承诸君见爱,如此倾倒,可谓极欢。但胸中有一件小事,甚不便于诸君,要与诸君商量一个长策。”柯陈兄弟愕然道:“不知何事,但请恩府明言,愚兄弟无不听令。”汪秀才叫从人掇一个手匣过来,取出那张榜文来捏在手中,问道:“有一个汪秀才告着诸君,说道劫了他爱妾,有此事否?”柯陈兄弟两两相顾,不好隐得。柯陈大回言道:“有一女子在岳州所得,名曰回风,说是汪家的。而今见在小人处,不敢相瞒。”汪秀才道:“一女子是小事,那汪秀才是当今豪杰,非凡人也。今他要去上本奏请征剿,先将此状告到上司,上司密行此牒,托与学生勾当此事。学生是江湖上义气在行的人,岂可兴兵动卒前来搅扰?所以邀请诸君到此,明日见一见上司,与汪秀才质证那一件公事。”柯陈兄弟见说,惊得面如土色,道:“我等岂可轻易见得上司?一到公庭必然监禁,好歹是死了!”人人思要脱身,立将起来,推窗一看,大江之中,烟水茫茫,既无舟揖,又无崖岸,巢穴已远,救应不到,再无个计策了。正是:

  yǒu chì bǎng fēi téng tiān shàng,yǒu lín jiǎ zuān rù shēn yuān。

 有翅膀飞腾天上,有鳞甲钻入深渊。

  jì wú kū dì shēng tiān shù,mù xià zāi yāng zěn de yán?

 既无窟地升天术,目下灾殃怎得延?

  kē chén xiōng dì míng zhī zhe le dào ér,yī qí guì xià dào:" ēn fǔ jiù mìng zé gè。" wāng xiù cái dào:" dào cǐ dì wèi,ruò bú jiàn guān,xué shēng nán yǐ huí fù ruò yào jiàn guān,yòu nán wéi gōng děng。shì bì cóng cháng jì jiào,shǐ xué shēng kě yǐ xiāo dé cǐ zhǐ,jiù bú jiàn guān bà le。" kē chén xiōng dì dào:" xiǎo rén yú wèi,yuàn qiú ēn fǔ liáng cè。" wāng xiù cái dào:" wāng shēng zhǐ wèi yī qiè zháo jí,jīn mò ruò chà yì zhī shào chuán fēi zhào dào zhái shàng,qǔ le cǐ qiè lái chuán zhōng。xué shēng lǐng qù,dāng guān jiāo fù hái le tā,zhè zhāng dié wén kě yǐ lì xiāo,gōng děng kě yǐ bú dào guān le。" kē chén xiōng dì dào:" zhè gè hé nán!dài xiě gè shǒu shū yǔ dāng jiā de,zuò gè zhí zhào,jiù qǔ le lái le。" wāng xiù cái dào:" shì bù yí chí,kuài xiě qǐ lái。" kē chén dà xiě xià zhí zhào,wāng xiù cái lì huàn xiàng jiā jiā dīng yǔ wāng guì liǎng gè dào lái。tā yí gè shì rèn de lù de,yí gè shì rèn de rén de,qiāo dì fēn fù。fù yǔ zhí zhào,dǎ fā liǎng zhǐ shào chuán yī qí zhào qù,lì děng huí bào。chuán zhōng qiě zì jīn gǔ dié zòu,kāi huái chī jiǔ。kē chén xiōng dì jiàn wāng xiù cái yì sī tǎn rán,suī jué fàng xià le xiē jīng kǒng,yě hái xīn xù bù ān,qiān jīn suō mài。wāng xiù cái zhǐ shì yī wèi háo xìng,tán xiào sǎ luò,yǐn jiǔ bù xiē。

 柯陈兄弟明知着了道儿,一齐跪下道:“恩府救命则个。”汪秀才道:“到此地位,若不见官,学生难以回复;若要见官,又难为公等。是必从长计较,使学生可以销得此纸,就不见官罢了。”柯陈兄弟道:“小人愚味,愿求恩府良策。”汪秀才道:“汪生只为一妾着急,今莫若差一只哨船飞棹到宅上,取了此妾来船中。学生领去,当官交付还了他,这张牒文可以立销,公等可以不到官了。”柯陈兄弟道:“这个何难!待写个手书与当家的,做个执照,就取了来了。”汪秀才道:“事不宜迟,快写起来。”柯陈大写下执照,汪秀才立唤向家家丁与汪贵两个到来。他一个是认得路的,一个是认得人的,悄地分付。付与执照,打发两只哨船一齐棹去,立等回报。船中且自金鼓迭奏,开怀吃酒。柯陈兄弟见汪秀才意思坦然,虽觉放下了些惊恐,也还心绪不安,牵筋缩脉。汪秀才只是一味豪兴,谈笑洒落,饮酒不歇。

  hóu zhì tiān míng,liǎng zhǐ shào chuán yǐ cǐ zài dé huí fēng xiǎo niáng zǐ,fēi yě sì de lái bào,wāng xiù cái lì qǐng guò chuán lái。huí fēng guò chuán,wāng xiù cái dà xǐ,jiào yī bì xiāng fáng cāng zhōng qù,yī bì xiāng jiāng chū sì dìng yín zi lái,liǎng gè qù de rén gè shǎng yī dìng,liǎng chuán shàng gè shǎng yī dìng。zhòng rén qí shēng chēng xiè,fēn pài yǐ bì。wāng xiù cái zài mìng zhēn jiǔ sān dà gōng,yǔ kē chén xiōng dì zuò bié dào:" cǐ shì yǐ wán,xué shēng jìng zì huí fù shàng sī,bù xū gōng děng zài cǐ le。jiù cǐ qǐng huí。" kē chén xiōng dì gǎn jī chēng xiè jiù mìng zhī ēn。wāng xiù cái bǎ kē chén dà guān rén xū rán chí yī chí dào:

 侯至天明,两只哨船已此载得回风小娘子,飞也似的来报,汪秀才立请过船来。回风过船,汪秀才大喜,叫一壁厢房舱中去,一壁厢将出四锭银子来,两个去的人各赏一锭,两船上各赏一锭。众人齐声称谢,分派已毕。汪秀才再命斟酒三大觥,与柯陈兄弟作别道:“此事已完,学生竟自回复上司,不须公等在此了。就此请回。”柯陈兄弟感激称谢救命之恩。汪秀才把柯陈大官人须髯持一持道:

 " gōng děng guǒ rèn de wāng xiù cái fǒu?wǒ xué shēng biàn shì。nà lǐ shì shèn me xīn shēng yóu jī,zhǐ wèi bù shě de ài qiè,zuò chū zhè yī chǎng bǎ xì。jīn ài qiè réng guī yú wǒ,luò de yǔ zhū jūn yóu yàn shù rì,bèi jí huān chàng,mò fēi jié yuán。duō xiè zhū jūn,cóng cǐ bié yǐ!" kē chén xiōng dì rú mèng chū jué,rú zuì fāng xǐng,cái fàng xià xīn zhōng gē da,bù jué dà xiào dào:" yuán lái xiù cái huī xié zhì cǐ,rú cǐ háo fàng bù jī,zhēn háo jié yě!wú bèi cū rén,xìng de péi shì zhè jǐ rì,yě shì yǒu yuán。xiǎo niáng zǐ zhī shì,shī yú bù zhī,yǒu kuì!yǒu kuì!" gè jiě yāo jiān suǒ dài yín liǎng chū lái,yuē yǒu sān shí yú liǎng,zèng yǔ wāng xiù cái dào:" liáo yǐ zèng xiǎo niáng zǐ tiān zhuāng。" wāng xiù cái zài sān tuī què bù dé,xiào ér shòu zhī。kē chén xiōng dì qiú chà shào chuán yī sòng。wāng xiù cái fèn fù sòng zhì tōng àn dà lù,jí fàng shàng àn。kē chén xiōng dì yīn qín xiāng bié,dēng zhōu ér qù。

 “公等果认得汪秀才否?我学生便是。那里是甚么新升游击,只为不舍得爱妾,做出这一场把戏。今爱妾仍归于我,落得与诸君游宴数日,备极欢畅,莫非结缘。多谢诸君,从此别矣!”柯陈兄弟如梦初觉,如醉方醒,才放下心中疙瘩,不觉大笑道:“元来秀才诙谐至此,如此豪放不羁,真豪杰也!吾辈粗人,幸得陪侍这几日,也是有缘。小娘子之事,失于不知,有愧!有愧!”各解腰间所带银两出来,约有三十余两,赠与汪秀才道:“聊以赠小娘子添妆。”汪秀才再三推却不得,笑而受之。柯陈兄弟求差哨船一送。汪秀才分付送至通岸大路,即放上岸。柯陈兄弟殷勤相别,登舟而去。

  wāng xiù cái fáng chuán zhōng huàn chū huí fēng lái shuō qián rì jīng kǒng de shì,huí fēng wū yè gào sù。wāng xiù cái dào:" ér jīn réng guī wú shǒu,jiù shì bù bì zài tí,qiě chī yī bēi jiǔ yā jīng。" liǎng rén rú kě dé jiāng,chī dé jìn huān,suì tóng sù yú zhōu zhōng。cì rì qǐ shēn,yǐ dào wǔ chāng mǎ tóu shàng。lái jiàn xiàng dū sī dào:" chéng jiè chuán zhī jiā huo děng wù,jīn yǐ wán shì,yī yī fèng huán。" xiàng dū sī dào:" zūn jī yǐ rú hé le?" wāng xiù cái dào:" dāo zhàng zūn bì,yǐ zài zhōu zhōng le。" xiàng dū sī dào:" rú hé qǔ de lái?" wāng xiù cái bǎ jiǎ zhuàng xīn rèn bài tā zhuàn tā de huà,bèi xì shuō le yī biàn,dào:" duō zài zūn shǐ dù lǐ,xiǎo shēng yě zhàng zūn shǐ zhī lì bù qiǎn。" xiàng dū sī dào:

 汪秀才房船中唤出回风来说前日惊恐的事,回风呜咽告诉。汪秀才道:“而今仍归吾手,旧事不必再提,且吃一杯酒压惊。”两人如渴得浆,吃得尽欢,遂同宿于舟中。次日起身,已到武昌码头上。来见向都司道:“承借船只家伙等物,今已完事,一一奉还。”向都司道:“尊姬已如何了?”汪秀才道:“叨仗尊庇,已在舟中了。”向都司道:“如何取得来?”汪秀才把假壮新任拜他赚他的话,备细说了一遍,道:“多在尊使肚里,小生也仗尊使之力不浅。”向都司道:

 " yǒu cǐ qí shì,zhēn zhèng yǒu shí èr fēn dǎn zhì,cái nòng de zhè gè jì liǎng chū lái。rén xiōng shǒu duàn,kě yǐ xíng bīng。" dāng xià wāng xiù cái zài jiāng wǔ shí jīn sòng yǔ xiàng jiā jiā dīng,wán qián rì zhāo piào shàng xǔ chū zhī shù。lìng gù xià yī chuán,zhuāng le huí fēng xiǎo niáng zǐ,xiàn yǔ xiàng dū sī tǎo le yì zhī shào chuán hù sòng,bìng zài jiā tóng rén děng。ān dùn yǐ dìng,jìn qù huí fù bīng xún dào,jiǎo huán yuán dié。bīng xún dào wèn dào:" cǐ shì yǐ rú hé le,què lái jiǎo dié?" wāng xiù cái zài bǎ shǐ zhōng zhī shì,bèi xì yī bǐng。bīng xún dào xiào dào:" bù dòng gān gē,néng rù hǔ xué,qǔ chū rén kǒu,zhēn qí cái qí xiǎng!xiù cái tā rì wèi cháo tíng suǒ yòng,chǔ fèn fēng jiāng dà shì,liào bù nán yǐ。" dà jiā shǎng tàn。wāng xiù cái qiān xiè ér chū,suì zài le huí fēng,hái zhì huáng gāng。huáng gāng rén wén de cǐ shì,jǐn duō jīng tàn dào:" bù wǎng le wāng tài gōng zhī míng,zhēn bù xū chuán yě!" yǒu shī wèi zhèng:

 “有此奇事,真正有十二分胆智,才弄得这个伎俩出来。仁兄手段,可以行兵。”当下汪秀才再将五十金送与向家家丁,完前日招票上许出之数。另雇下一船,装了回风小娘子,现与向都司讨了一只哨船护送,并载家僮人等。安顿已定,进去回复兵巡道,缴还原牒。兵巡道问道:“此事已如何了,却来缴牒?”汪秀才再把始终之事,备细一禀。兵巡道笑道:“不动干戈,能入虎穴,取出人口,真奇才奇想!秀才他日为朝廷所用,处分封疆大事,料不难矣。”大加赏叹。汪秀才谦谢而出,遂载了回风,还至黄冈。黄冈人闻得此事,尽多惊叹道:“不枉了汪太公之名,真不虚传也!”有诗为证:

  zì shì yīng xióng zuò yòng shū,hǔ láng kě xiá yǔ tóng jū。

 自是英雄作用殊,虎狼可狎与同居。

  bù xū qiè cì lí lóng shuì,yǐ dé tàn hái hàn xià zhū。

 不须窃伺骊龙睡,已得探还颔下珠。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章