中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 二刻拍案惊奇 正文

卷二十八(二刻拍案惊奇)拼音版、注音及读音

二刻拍案惊奇

 卷二十八拼音版、注音及读音:

出处:二刻拍案惊奇

juǎn èr shí bā

卷二十八

 

 

  rén mìng guān tiān dì,cóng lái yǒu bào shī。

 人命关天地,从来有报施。

  qí jiàn duō huàn chù,zào wù xiǎn qí qí。

 其建多幻处,造物显其奇。

  huà shuō hú guǎng huáng zhōu fǔ yǒu yī dì fāng,míng yuē huáng qí liáo,zuì chǎn dé hǎo guā。yǒu yī lǎo pǔ,yǐ guā wèi yè,shí shí shǒu zì guàn gài,ài xī bèi zhì。pǔ zhōng zhū guā,dú yǒu yī kē jié dé jí dà,kuài lěi rú dòu。lǎo pǔ tè yì liú zhe,dài děng wèi shú,yào xiàn yǔ háo jiā zuò xiào shùn de。yī rì,shǒu zhōng chí le chú tou,qù pǔ zhōng jué cài,hū jiàn yí ge rén yǎn yǎn suō suō zài nà guā dì zhōng。jí gǎn qù kàn shí,nǎi shì yí gè qǐ gài,zài nà li tōu guā chī,bǎ gè lí bā duō bā kāi le,zǐ xì yī rèn,zhèng bú jiàn le zhè kē jí dà de,yǐ bèi tā dǎ suì,lián ráng lián zi,zài nà li luàn kěn。lǎo pǔ jiàn piān zhāi diào le jiā yì de dōng xī,bù jué nù cóng xīn shàng,è xiàng dǎn biān shēng,tí qǐ shǒu lǐ chú tou,zhào tóu yī xià。què yuán lái bù jīn dǎ,dǎ dé nǎo jiāng bèng liú,sǐ yú dì xià。lǎo pǔ huāng le shǒu jiǎo,máng bǎ chú tou chú kāi yī léng dì lái,bǎ shī shǒu mái hǎo,shàng miàn jiāng ní pū píng。qiě xǐ shì gè qǐ gài,bìng méi gè qīn rén lái zuò kǔ zhǔ tǎo mìng,jìng méi yǒu rén zhī dào bà le。

 话说湖广黄州府有一地方,名曰黄圻缭,最产得好瓜。有一老圃,以瓜为业,时时手自灌溉,爱惜倍至。圃中诸瓜,独有一颗结得极大,块垒如斗。老圃特意留着,待等味熟,要献与豪家做孝顺的。一日,手中持了锄头,去圃中掘菜,忽见一个人掩掩缩缩在那瓜地中。急赶去看时,乃是一个乞丐,在那里偷瓜吃,把个篱芭多扒开了,仔细一认,正不见了这颗极大的,已被他打碎,连瓤连子,在那里乱啃。老圃见偏摘掉了加意的东西,不觉怒从心上,恶向胆边生,提起手里锄头,照头一下。却元来不禁打,打得脑浆迸流,死于地下。老圃慌了手脚,忙把锄头锄开一楞地来,把尸首埋好,上面将泥铺平。且喜是个乞丐,并没个亲人来做苦主讨命,竟没有人知道罢了。

  dào le míng nián,qí dì shàng guā yù shèng,réng jiù yī kē dú jié dé dà,zú dǐ dé sān sì gè xiǎo de,yě yì bān jiā yì ài xī,bù kěn qīng cǎi。ǒu rán xiàn guān yá zhōng yǒu gè hài rè kě de,xiǎng dé gè dà guā qīng jiě。gè chù mǎi lái,duō bù zhòng yì,lèi nà mǎi bàn yá yì bǐ jiào le jǐ fān。yá yì jí le,sì chù xún fǎng。jiàn shuō lǎo pǔ guā dì zhuān yǒu dà guā,suì jiāng qián yǔ mǎi。jìn pǔ xuǎn zé,guǒ yǒu yī guā,bǐ cháng guā dà shù bèi。xīn rán chū le shí gè guā de jià qián,mǎi le qù sòng jìn yá zhōng。yá zhōng rén dà xǐ,jiàn zhè gè guā dà dé dǎo cháng,jí le zhòng rén gòng pōu。pōu jiāng kāi lái,ráng shuǐ luàn liú。duō rǎng dào:" kě xī hǎo dà guā,shì làn de le。" zǐ xì yī kàn,duō bǎ shé tou shēn chū,bàn xiǎng suō bù jìn qù。nǐ dào wèi hé?yuán lái mǎn zhuō dōu shì xiān hóng xuè shuǐ,mǎn bí shì xuè xīng qì de。zhòng rén dà jīng,bǐng zhī xiàn lìng。xiàn lìng dào:" qí jiān bì yǒu yuān shì。" suì jiào nà mǎi bàn de lái wèn dào:" zhè guā shì nà lǐ lái de?" mǎi bàn de dào:" shì yí gè lǎo pǔ jiā lǐ dì shàng de。" xiàn lìng dào:" tā zěn shēng fǎ ér yǎng de zhè guā nèn dà?huàn tā lái,wǒ yào wèn tā。"

 到了明年,其地上瓜愈盛,仍旧一颗独结得大,足抵得三四个小的,也一般加意爱惜,不肯轻采。偶然县官衙中有个害热渴的,想得个大瓜清解。各处买来,多不中意,累那买办衙役比较了几番。衙役急了,四处寻访。见说老圃瓜地专有大瓜,遂将钱与买。进圃选择,果有一瓜,比常瓜大数倍。欣然出了十个瓜的价钱,买了去送进衙中。衙中人大喜,见这个瓜大得导常,集了众人共剖。剖将开来,瓤水乱流。多嚷道:“可惜好大瓜,是烂的了。”仔细一看,多把舌头伸出,半响缩不进去。你道为何?元来满桌都是鲜红血水,满鼻是血腥气的。众人大惊,禀知县令。县令道:“其间必有冤事。”遂叫那买办的来问道:“这瓜是那里来的?”买办的道:“是一个老圃家里地上的。”县令道:“他怎生法儿养得这瓜恁大?唤他来,我要问他。”

  mǎi bàn de bù gǎn jī chí,suí qù bǎ gè lǎo pǔ huàn lái dāng miàn。xiàn lìng wèn dào:" nǐ jiā de guā,wèi hé zhǎng de zhè yàng dà?yī pǔ zhōng duō shì zhè yàng de me?" lǎo pǔ dào:" qí yú duō shì cháng guā,zhǐ yǒu zhè kē,bù zhī wèi hé nèn dà。" xiàn lìng dào:" wǎng nián yě zhè yàng jié yī kē ér me?" lǎo pǔ dào:" qù nián yě jié yī kē,méi yǒu zhè yàng dà,lüè bǐ cháng guā dà xiē。jīn nián zhè yī kē dà dé gǔ guài,zì lái bù céng jiàn zhè yàng。" xiàn lìng xiào dào:" cǐ bì yì zhǒng,tā de gēn bì jìng bù tóng,kuài dǎ jiào,wǒ qīn qù kàn。" dāng shí tái zhì lǎo pǔ jiā zhōng,jiào tā zhǐ shì jié guā de chù suǒ。xiàn lìng jiào rén qǔ chú tou jué jiāng xià qù,kàn tā gēn shì zěn me yàng de。jué bù shēn,zhī jiàn zhè guā de gēn zài ní zhōng tǔ,què xiàng zhǒng zài yī jiàn dōng xī lǐ tou de。bā kāi ní shì yī kàn,nǎi shì gè sǐ rén de kǒu zhāng zhe,qí gēn zhí zài lǐ miàn chū jiāng qǐ lái。zhòng rén fā shēng hǎn,bǎ chú tou luàn wā kāi lái,yí gè sǐ shī quán jiàn。xiàn lìng jiào wā kāi tā kǒu zhōng,mǎn kǒu shàng shì guā zǐ。xiàn lìng jiào bǎ lǎo pǔ suǒ le,wèn qí sǐ shī zhī gù。lǎo pǔ lài bù dé,zhǐ de bǎ qù nián qǐ gài tōu guā chī。wù dǎ sǐ le mái zài dì xià de shì,cóng shí shuō le。xiàn lìng dào:

 买办的不敢稽迟,随去把个老圃唤来当面。县令问道:“你家的瓜,为何长得这样大?一圃中多是这样的么?”老圃道:“其余多是常瓜,只有这颗,不知为何恁大。”县令道:“往年也这样结一颗儿么?”老圃道:“去年也结一颗,没有这样大,略比常瓜大些。今年这一颗大得古怪,自来不曾见这样。”县令笑道:“此必异种,他的根毕竟不同,快打轿,我亲去看。”当时抬至老圃家中,叫他指示结瓜的处所。县令教人取锄头掘将下去,看他根是怎么样的。掘不深,只见这瓜的根在泥中土,却象种在一件东西里头的。扒开泥士一看,乃是个死人的口张着,其根直在里面出将起来。众人发声喊,把锄头乱挖开来,一个死尸全见。县令叫挖开他口中,满口尚是瓜子。县令叫把老圃锁了,问其死尸之故。老圃赖不得,只得把去年乞丐偷瓜吃。误打死了埋在地下的事,从实说了。县令道:

 " guài dào zhè guā ráng nèi de duō shì xuè shuǐ,yuán lái shì zhè gè rén yuān qì suǒ jié。tā yī shí qū sǐ,gāo yè wèi sàn,zī zhǎng zhè yī kē gēn miáo lái。tiān jiào wǒ yá zhōng rén kě bìng,jiǎn xuǎn dà guā,dé lòu chū zhè yī chǎng rén mìng。qǐ gài suī jiàn,shēng mìng zé tóng,zǒng shì tōu qiè,bù gāi sǐ zuì,yě yào dǐ cháng。" bǎ lǎo pǔ wèn chéng ōu sǐ rén mìng jiǎo zuì,hòu lái sǐ yú yù zhōng。

 “怪道这瓜瓤内的多是血水,元来是这个人冤气所结。他一时屈死,膏液未散,滋长这一棵根苗来。天教我衙中人渴病,拣选大瓜,得露出这一场人命。乞丐虽贱,生命则同,总是偷窃,不该死罪,也要抵偿。”把老圃问成殴死人命绞罪,后来死于狱中。

  kě jiàn rén mìng zhì zhòng,yí gè qǐ gài sǐ le,yòu méi rén zhī jiàn de,mái zài dì xià,yǐ shì yī nián,yòu rú cǐ jié chū yì yàng dà guā lái nòng yí gè míng bái,zhèng shì tiān lǐ zhāo zhāng de suǒ zài。ér jīn hái yǒu yí gè,yīn zhè yī jiàn shì,lòu chū nà yī jiàn shì lái,liǎng jiàn bù míng bù bái de guān sī,yī shí xiǎn lù。shuō zhe yě gǔ guài。yǒu shī wèi zhèng:

 可见人命至重,一个乞丐死了,又没人知见的,埋在地下,已是一年,又如此结出异样大瓜来弄一个明白,正是天理昭彰的所在。而今还有一个,因这一件事,露出那一件事来,两件不明不白的官司,一时显露。说着也古怪。有诗为证:

  cóng lái jiàn shuō méi tóu shì,cǐ shì méi tóu zhēn mò cāi。

 从来见说没头事,此事没头真莫猜。

  jí zhì yǒu shí gāi fā lù,yī tóu nòng chū liǎng tóu lái。

 及至有时该发露,一头弄出两头来。

  huà shuō guó cháo chéng huà nián jiān,zhí lì huī zhōu fǔ yǒu yí gè fù rén xìng chéng。tā nà biān tǔ sú,dàn shì yǒu zī cái de,jiù hū wèi cháo fèng。gài sòng shí yǒu zhāo fèng dài fū,jiù xiàng chēng hū fù rén wéi yuán wài yì bān,zǒng shì zūn tā。zhè gè chéng cháo fèng yōng zhe jù wàn jiā sī,zhēn suǒ wèi bǎo nuǎn shēng yín yù,xīn lǐ zhǐ xǐ huān de shì nǚ sè。jiàn rén jiā fù nǚ shēng de yǒu xiē zī róng de,jiù qiān fāng bǎi jì,bì yào nòng tā dào shǒu cái zhù。suí nǐ fèi xià jǐ duō dōng xī,tā duō bù lìn,zhǐ shì yǐ chéng shì wéi zhǔ。suǒ yǐ huā fèi de yě bù shǎo,shàng shǒu de yě bù jì qí shù。zì gǔ dào tiān dào huò yín,cái shì zhè yàng tān yín bù xiē,biàn yǒu xī qí de shì tǐ zuò chū lái,zhí jiào nǐ pò jiā rǔ shēn,jí máng fēn biàn de lái,yǐ chī guò dà kuī le,zhè shì hòu huà。

 话说国朝成化年间,直隶徽州府有一个富人姓程。他那边土俗,但是有资财的,就呼为朝奉。盖宋时有朝奉大夫,就象称呼富人为员外一般,总是尊他。这个程朝奉拥着巨万家私,真所谓饱暖生淫欲,心里只喜欢的是女色。见人家妇女生得有些姿容的,就千方百计,必要弄他到手才住。随你费下几多东西,他多不吝,只是以成事为主。所以花费的也不少,上手的也不计其数。自古道天道祸淫,才是这样贪淫不歇,便有希奇的事体做出来,直教你破家辱身,急忙分辨得来,已吃过大亏了,这是后话。

  qiě shuō huī zhōu fǔ yán zi jiē yǒu yí gè mài jiǔ de,xìng lǐ jiào zuò lǐ fāng gē。yǒu qī chén shì,shēng de shí fēn jiāo mèi,fēng cǎi dòng rén。chéng cháo fèng dòng le huǒ,zhōng rì jiāng mǎi jiǔ wèi yóu,tián yán ruǎn yǔ hōng dòng tā fū qī èr rén。suī shì chán dé shú fēn le,nà chén shì yě zì zhèng zhèng qì qì,yī shí yě gōu dā bù shàng。chéng cháo fèng dào:" tiān xià de shì,wéi yǒu lì dòng rén xīn。zhè jiā zǐ shì pín nán zhī rén,wǒ pīn shě zhe yī zhǔ cái,pà bù shàng wǒ de gōu?sī xià zuān qiú,bù rú míng mǎi。" yī rì duì lǐ fāng gē dào:" nǐ yī nián mài jiǔ dé lì duō shǎo?" lǐ fāng gē dào:" kào cháo fèng fú yīn,jiè cǐ dù dé fū qī liǎng kǒu,biàn shì hǎo le。" chéng cháo fèng dào:" yǒu de yíng yú me?" lǐ fāng gē dào:" ruò yǒu de yī liǎng èr liǎng yíng yú,biàn yě liú zhe xiē zuò gè gēn běn,ér jīn zhǐ hǎo běng běng zhuāi zhuāi,zhāo shēng mù gě guò qù,nà de yíng yú?" chéng cháo fèng dào:" jiǎ rú yǒu gè rén bāng nǐ shí liǎng wǔ liǎng yín zi zuò běn qián,nǐ xīn xià rú hé?" lǐ fāng gē dào:" xiǎo rén ruò yǒu de shí liǎng wǔ liǎng yín zi,biàn duō zuò xiē hǎo jiǔ qǐ lái,kāi gè xìng tou de zāo fāng。yī nián zhī jiān dù le kǒu,hái yǒu de duō。zhǐ shì méi xún nà xǔ duō dōng xī,jiù shì yǒu rén kěn jiè,qiàn xià le zhài yào péi lì qián,bù rú shǒu cǐ xiǎo běn jīng jì bà le。" cháo fèng dào:" wǒ kàn nǐ zuò rén yě hǎo,jiǎ rú nǐ yǒu yì diǎn hǎo xīn dào wǒ,wǒ biàn yǔ nǐ èr sān shí liǎng,yě bù dǎ jǐn。" lǐ fāng gē dào:" èr sān shí liǎng shì cháo fèng de háo máo,xiǎo rén dé liǎo què yī shēng yī shì shòu yòng bù jìn le。zhǐ shì cháo fèng zěn me kěn?" cháo fèng dào:

 且说徽州府岩子街有一个卖酒的,姓李叫做李方哥。有妻陈氏,生得十分娇媚,丰采动人。程朝奉动了火,终日将买酒为由,甜言软语哄动他夫妻二人。虽是缠得熟分了,那陈氏也自正正气气,一时也勾搭不上。程朝奉道:“天下的事,惟有利动人心。这家子是贫难之人,我拼舍着一主财,怕不上我的钩?私下钻求,不如明买。”一日对李方哥道:“你一年卖酒得利多少?”李方哥道:“靠朝奉福荫,借此度得夫妻两口,便是好了。”程朝奉道:“有得嬴余么?”李方哥道:“若有得一两二两嬴余,便也留着些做个根本,而今只好绷绷拽拽,朝升暮合过去,那得嬴余?”程朝奉道:“假如有个人帮你十两五两银子做本钱,你心下如何?”李方哥道:“小人若有得十两五两银子,便多做些好酒起来,开个兴头的糟坊。一年之间度了口,还有得多。只是没寻那许多东西,就是有人肯借,欠下了债要赔利钱,不如守此小本经纪罢了。”朝奉道:“我看你做人也好,假如你有一点好心到我,我便与你二三十两,也不打紧。”李方哥道:“二三十两是朝奉的毫毛,小人得了却一生一世受用不尽了。只是朝奉怎么肯?”朝奉道:

 " kěn dào kěn,zhǐ yào nǐ hǎo xīn。" lǐ fāng gē dào:" jiào xiǎo rén zěn me yàng de cái shì hǎo xīn?" cháo fèng xiào dào:" wǒ xǐ huān nǐ jiā lǐ yī jiàn wù shì,shì bù fèi nǐ běn qián de,wǒ jiè lái yòng yòng,réng jiù hái nǐ。ruò kěn shí,wǒ jí shí yǔ nǐ sān shí liǎng。" lǐ fāng gē dào:" wǒ jiā lǐ nà lǐ yǒu zhāo fèng yòng de zháo de dōng xī?kuàng qiě yòng guò jiù hái,yǒu shèn me bù fèng chéng le cháo fèng,què yào cháo fèng xǔ duō yín zi?" cháo fèng xiào dào:" zhǐ pà nǐ bù kěn。nǐ kěn le,yòu pà nǐ qī zǐ bù shě de。nǐ qiě liǎng gè qù shāng liáng yī shāng liáng,wǒ míng rì jiāng le yín zi lái,yǔ nǐ xiàn chéng jiǎng duì。jīn rì kōng kǒu shuō bái huà,wèi hǎo jiù míng shuō chū lái。" xiào zhe qù le。

 “肯到肯,只要你好心。”李方哥道:“教小人怎么样的才是好心?”朝奉笑道:“我喜欢你家里一件物事,是不费你本钱的,我借来用用,仍旧还你。若肯时,我即时与你三十两。”李方哥道:“我家里那里有朝奉用得着的东西?况且用过就还,有甚么不奉承了朝奉,却要朝奉许多银子?”朝奉笑道:“只怕你不肯。你肯了,又怕你妻子不舍得。你且两个去商量一商量,我明日将了银子来,与你现成讲兑。今日空口说白话,未好就明说出来。”笑着去了。

  lǐ fāng gē wǎn shàng bǎ zhèi xiē huà yǔ chén shì shuō dào:" bù zhī shì yào wǒ jiā shèn me wù jiàn。" chén shì xiǎng yī xiǎng dào:" nǐ tīng tā yóu zuǐ,ruò shì bié jiàn dòng yòng wù shì,yòu shuō dào jiè yòng jiù hái de,suí nǐ shē zhē bǎo bèi,yě yòng bù dé xǔ duō shì qián,bì shì chī xīn xiǎng dào wǒ shēn shàng lái tǎo pián yí de shuō huà le。nǐ nán zǐ hàn fàng xiē zhǔ yì chū lái,bú yào bèi tā téng dào。" lǐ fāng gē xiào xiào dào:" nà yǒu cǐ huà!" gé le yī rì,chéng cháo fèng guǒ rán ná le yī bāo yín zi,lái duì lǐ fāng gē dào:" yín zi yǐ xiàn yǒu zài cǐ,dǎ diǎn sòng nǐ de le。zhǐ kàn nǐ měi yì sī rú hé。" cháo fèng dāng miàn dǎ kāi bāo lái,bái càn càn de yī dà bāo。lǐ fāng gē jiàn le,hǎo bù yǎn rè,dào:" cháo fèng míng shuō shì yào zěn me?xiǎo rén hǎo rú mìng fèng chéng。" cháo fèng dào:" nǐ shì gè xiǎo shì rén,dìng yào rén shuō gè le huà,nǐ zì xiǎng jiā lǐ shì shèn dōng xī shì wǒ yòng de zháo de,yòu zhè bān zhí qián jiù shì le。" lǐ fāng gē dào:" jiào xiǎo rén méi xiǎng chù,chú le xiǎo rén fū qī liǎng kǒu shēn zi wài,yào zhí shàng shí liǎng yín zi de jiā huo,yī jiàn yě bù céng yǒu。" cháo fèng xiào dào:" zhèng shì shēn shàng de,něi gè shuō shì shēn zi wài biān de?" lǐ fāng gē tòng hóng le liǎn dào:" cháo fèng méi zhèng jīng!zěn rú cǐ qǔ xiào?" cháo fèng dào:" wǒ bù qǔ xiào,xiàn qián mǎi xiàn huò,yuàn zhě chéng jiāo。ruò bù kěn shí,yě zhǐ suǒ bà le,wǒ zěn hào qiáng dé nǐ?" shuō bà,dǎ diǎn xiù qǐ yín zi le。zì gǔ dào:" qīng jiǔ hóng rén miàn,huáng jīn hēi shì xīn。" lǐ fāng gē jiàn chéng cháo fèng yào shōu shí qǐ yín zi,biàn dāi zhuó yǎn bù kāi kǒu,jǐn yǒu xiē chén yín bù shě zhī yì。chéng cháo fèng zǎo yǐ qiáo kē,jiù zhōng qǔ zhe sān liǎng duō chóng yī dìng yín zi,sāi zài lǐ fāng gē xiù zi lǐ dào:" qiě ná zhe zhè dìng qù zuò yàng,yí yàng shí dìng jiù shì le。nǐ zì jiā liǎng gè jì jiào qù。" lǐ fāng gē bàn tuī bàn jiù de jiē le。chéng cháo fèng zhèng shì huì jiā bù máng,jiàn jiē le yín zi,xiǎo de yǒu le jī guān,shuō dào:

 李方哥晚上把这些话与陈氏说道:“不知是要我家甚么物件。”陈氏想一想道:“你听他油嘴,若是别件动用物事,又说道借用就还的,随你奢遮宝贝,也用不得许多贳钱,必是痴心想到我身上来讨便宜的说话了。你男子汉放些主意出来,不要被他腾倒。”李方哥笑笑道:“那有此话!”隔了一日,程朝奉果然拿了一包银子,来对李方哥道:“银子已现有在此,打点送你的了。只看你每意思如何。”朝奉当面打开包来,白灿灿的一大包。李方哥见了,好不眼热,道:“朝奉明说是要怎么?小人好如命奉承。”朝奉道:“你是个晓事人,定要人说个了话,你自想家里是甚东西是我用得着的,又这般值钱就是了。”李方哥道:“教小人没想处,除了小人夫妻两口身子外,要值上十两银子的家伙,一件也不曾有。”朝奉笑道:“正是身上的,哪个说是身子外边的?”李方哥通红了脸道:“朝奉没正经!怎如此取笑?”朝奉道:“我不取笑,现钱买现货,愿者成交。若不肯时,也只索罢了,我怎好强得你?”说罢,打点袖起银子了。自古道:“清酒红人面,黄金黑世心。”李方哥见程朝奉要收拾起银子,便呆着眼不开口,尽有些沉吟不舍之意。程朝奉早已瞧科,就中取着三两多重一锭银子,塞在李方哥袖子里道:“且拿着这锭去做样,一样十锭就是了。你自家两个计较去。”李方哥半推半就的接了。程朝奉正是会家不忙,见接了银子,晓得有了机关,说道:

 " wǒ qù qù zài lái tǎo huí yīn。"

 “我去去再来讨回音。”

  lǐ fāng gē jìn dào nèi fáng yǔ qī chén shì shuō dào:" guǒ rán nǐ zuó rì cāi dé bù chà,yuán lái zhēn shì cǐ yì。bèi wǒ qiǎng bái le yī dùn,tā méi yì sī,bǎ zhè dìng yín zi zuò wéi péi lǐ,wǒ ná jiāng lái le。" chén shì dào:" nǐ bù ná tā de biàn hǎo,ná le tā de,yǐ shì yǒu kěn yì le。tā rú hé kěn xiē zhè yī tiáo xīn?" lǐ fāng gē dào" wǒ yī shí méi zhǔ yì ná le,shí dìng yě bù nán。zhēng bù chū jǐ liǎng yín zi lái。tā de yì sī,dào kěn zài nǐ shēn shàng shě zhǔ dà qián。wǒ měi bù rú jiāng jì jiù jì hōng tā,yǔ le tā xiē tián tou,biàn qǐ tā yī zhǔ dà yín zi,yě bù nán le。yě qiáng rú yī zhǎn bàn zhǎn de yǔ bié rén lùn jià qián。" lǐ fāng gē shuō bà,jiù jiāng chū zhè dìng yín zi fàng zài zhuō shàng。chén shì ná dào shǒu lái kàn yī kàn,dào:" nǐ nán zǐ hàn jiàn le zhè gè dōng xī,jiù shè de lǎo pó yǎng hàn le?" lǐ fāng gē dào:" bú shì shè de,nán de cái zhǔ jiā dào le yùn lái xiǎng wǒ men,wǒ men pàn rěn zhe yī shí xiū chǐ,yī shēng shòu yòng bù jìn le。ér jīn zǒng shì hùn zhàng de shì jiè,wǒ men yòu bú shì shèn me fá yuè rén jiā,jiù shǒu zhe qīng bái,yě méi rén lái tì nǐ zào pái fāng,luò de hé tóng le xiē。" chén shì dào:" shì dào yě shì,xiū rén dā dā de,zěn hǎo dōu tā?" lǐ fāng gē dào:" zǒng shì zuò tā de běn qián bù zháo,wǒ ér jīn bàn zhe yí gè dōng dào zài fáng lǐ,qǐng tā wǎn jiān lái chī jiǔ,wǒ zì dào wài biān nà lǐ qù bì yī bì。děng tā lái shí,zhǐ shuō wǒ ǒu rán chū wài jiù lái de,xiān zuò zhǔ rén péi tā,yǐn jiǔ zhōng jiān tā zì rán liáo bō nǐ。nǐ kàn zhe jī huì,jiù yǔ tā chéng liǎo shì。děng de wǒ lái shí,shì jǐ guò le。kě bú shì bù zhī bù jué de luò de zhuàn le tā yī zhǔ yín zi?" chén shì dào:" zhǐ shì yǒu xiē hài xiū,shǐ bù dé。" lǐ fāng gē dào:" chéng cháo fèng yě shì yī xiàng shú de,yǒu shèn me xiū?nǐ zhǐ shì zuò zhǔ rén péi tā chī jiǔ,yòu bú yào nǐ qù dōu tā。zhǐ kàn tā zěn me yàng lái,cái huí dá tā jiù shì,yě méi shèn me xiū chù。" chén shì jiàn shuō,suàn lái yě bù dǎ jǐn de,dāng xià yìng chéng le。

 李方哥进到内房与妻陈氏说道:“果然你昨日猜得不差,元来真是此意。被我抢白了一顿,他没意思,把这锭银子作为陪礼,我拿将来了。”陈氏道:“你不拿他的便好,拿了他的,已似有肯意了。他如何肯歇这一条心?”李方哥道“我一时没主意拿了,他临去时就说‘象得我意,十锭也不难。’我想我与你在此苦挣一年,挣不出几两银子来。他的意思,倒肯在你身上舍主大钱。我每不如将计就计哄他,与了他些甜头,便起他一主大银子,也不难了。也强如一盏半盏的与别人论价钱。”李方哥说罢,就将出这锭银子放在桌上。陈氏拿到手来看一看,道:“你男子汉见了这个东西,就舍得老婆养汉了?”李方哥道:“不是舍得,难得财主家倒了运来想我们,我们拚忍着一时羞耻,一生受用不尽了。而今总是混帐的世界,我们又不是甚么阀阅人家,就守着清白,也没人来替你造牌坊,落得和同了些。”陈氏道:“是倒也是,羞人答答的,怎好兜他?”李方哥道:“总是做他的本钱不着,我而今办着一个东道在房里,请他晚间来吃酒,我自到外边那里去避一避。等他来时,只说我偶然出外就来的,先做主人陪他,饮酒中间他自然撩拨你。你看着机会,就与他成了事。等得我来时,事己过了。可不是不知不觉的落得赚了他一主银子?”陈氏道:“只是有些害羞,使不得。”李方哥道:“程朝奉也是一向熟的,有甚么羞?你只是做主人陪他吃酒,又不要你去兜他。只看他怎么样来,才回答他就是,也没甚么羞处。”陈氏见说,算来也不打紧的,当下应承了。

  lǐ fāng gē yī miàn bàn zhì le dōng dào,zǒu qù yāo qǐng chéng cháo fèng。shuō dào:" chéng cháo fèng bù qì,wǎn jiān zhěng jiǔ zài xiǎo fáng zhōng,tè qǐng cháo fèng yī xù,cháo fèng jiù lái zé gè。" chéng cháo fèng jiàn shuō,xǐ zhī bù shèng dào:" guǒ rán lì dòng rén xīn,tā yǐ shāng liáng dé qíng yuàn le。jīn wǎn qǐng wǒ,bì rán jiù chéng shì。" bā bù dé tiān wǎn qián lái fù yuē。cóng lái hǎo shì duō mó,chéng cháo fèng yì qì yáng yáng zǒu chū jiē lái。zhī jiàn yì bān ér cháo fèng xìng wāng de,lā zhe tā shuǐ kǒu qù kàn shèn me xīn lái de biǎo zi wáng dà shě,yī bǎ lā le jiù zǒu。chéng cháo fèng tuī shuō méi gōng fū dé qù,tā shuō" yǒu shèn me guì gàn?" chéng cháo fèng xīn máng lǐ,yī shí zào bù chū lái。wāng cháo fèng jiàn tā méi de shuō,biàn dào:" yuán méi shì gàn,zěn rú cǐ tuī gù sǎo xìng?" bù guǎn sān qī èr shí yī,tóng le liǎng sān ge shào nián zǐ dì,yī tuī yī rǎng de,qiān de qù le。dào le nà lǐ,wāng cháo fèng kàn de zhòng yì,jiù chèng yín zi bàn qǐ dōng dào lái,zài nà li rén mǎ。chéng cháo fèng xīn shàng yǒu shì,bèi dài zhù le shēn zi,hǎo bù nài fán。sān bēi liǎng zhǎn,táo le xí jiù zǒu,yǐ yǒu èr gēng tiān qì。cǐ shí lǐ fāng gē yǐ cǐ xún gè shì yóu,bì zài péng yǒu jiā lǐ le,méi rén zài lái xiāng yāo de。chéng cháo fèng jìng mù jí jí máng máng zǒu dào lǐ jiā diàn zhōng。jiàn diàn mén bù guān,xīn xià yì huì le。jìn le diàn,jiù bǎ mén shuān zhe。nà diàn zhōng fáng zi kǔ bù shēn suì,tái yǎn wàng jiàn fáng zhōng dēng zhú míng liàng,jiǔ yáo luó liè,qiāo wú rén shēng。zǒu jìn kàn shí,bú jiàn yí ge rén yǐng。máng bǎ zhuō shàng huǒ yí lái yī zhào,dà jiào yī shēng:" bù hǎo le!" zhèng shì:

 李方哥一面办治了东道,走去邀请程朝奉。说道:“承朝奉不弃,晚间整酒在小房中,特请朝奉一叙,朝奉就来则个。”程朝奉见说,喜之不胜道:“果然利动人心,他已商量得情愿了。今晚请我,必然就成事。”巴不得天晚前来赴约。从来好事多磨,程朝奉意气洋洋走出街来。只见一般儿朝奉姓汪的,拉着他水口去看甚么新来的表子王大舍,一把拉了就走。程朝奉推说没工夫得去,他说“有甚么贵干?”程朝奉心忙里,一时造不出来。汪朝奉见他没得说,便道:“原没事干,怎如此推故扫兴?”不管三七二十一,同了两三个少年子弟,一推一攘的,牵的去了。到了那里,汪朝奉看得中意,就秤银子办起东道来,在那里人马。程朝奉心上有事,被带住了身子,好不耐烦。三杯两盏,逃了席就走,已有二更天气。此时李方哥已此寻个事由,避在朋友家里了,没人再来相邀的。程朝奉径目急急忙忙走到李家店中。见店门不关,心下意会了。进了店,就把门拴着。那店中房子苦不深邃,抬眼望见房中灯烛明亮,酒肴罗列,悄无人声。走进看时,不见一个人影。忙把桌上火移来一照,大叫一声:“不好了!”正是:

  fēn kāi bā piàn dǐng yáng gǔ,qīng xià yī tǒng xuě shuǐ lái。chéng cháo fèng kàn shí,zhī jiàn mǎn dì duō shì xiān xuè,yí gè méi tóu de fù rén tǎng zài xuè pō lǐ,bù zhī shì shèn me shì yóu。jīng dé yá chǐ zhuō duì ér sī dǎ,chōu shēn chū wài,kāi mén biàn zǒu。dào le jiā lǐ,zhǐ shì dǎ kùn,dūn zhàn bù dìng,xīn tóu pī pī de tiào。xiǎo de shì fēi yào rě dào shēn shàng,yī wèi huáng huò bù tí。

 分开八片顶阳骨,倾下一桶雪水来。程朝奉看时,只见满地多是鲜血,一个没头的妇人淌在血泊里,不知是甚么事由。惊得牙齿捉对儿厮打,抽身出外,开门便走。到了家里,只是打困,蹲站不定,心头丕丕的跳。晓得是非要惹到身上,一味惶惑不题。

  qiě shuō lǐ fāng gē zài péng yǒu jiā lǐ ái guò le gēng shēn,liào dào chéng cháo fèng yǔ qī zǐ shì tǐ yǐ wán,cóng róng dào jiā,hái hǎo chèn chī bēi ér jiǔ。yī bù bù duó jiāng huí lái。zhī jiàn diàn mén kāi zhe,xīn lǐ dào:" nà cháo fèng hǎo bù jīng xì,jì yào sī xià zuò shì,mén yě bù yǎn yǎn zhe。" zǒu dào fáng lǐ,bú jiàn shèn me cháo fèng,zhǐ shì gè méi tóu de shī shǒu tǎng zài dì xià。kàn kàn shēn shàng yī fú,zhèng shì qī zǐ。jīng dé luàn tiào dào:" zěn de qǐ?zěn de qǐ?" yī tóu kū,yī tóu xiǎng dào:" wǒ qī zǐ yǐ shì kěn de,yǒu shèn me yán yǔ chōng zhuàng le tā,biàn bǎ lái shā le?xū yǔ tā tǎo mìng qù!" lián máng bǎ jiā lǐ shōu shí gān jìng le,suǒ shàng le mén,jìng bēn dào cháo fèng jiā mén。chéng cháo fèng bù zhī hǎo dǎi,tīng dé shì lǐ fāng gē shēng yīn,zhèng yào wèn tā gè duān dì,huāng máng kāi chū mén lái。lǐ fāng gē yī bǎ niǔ zhù dào:" nǐ gàn de hǎo shì!wèi hé bǎ wǒ qī zǐ shā le?" chéng cháo fèng dào:" wǒ dào nǐ jiā,bìng bú jiàn yī rén,zhī jiàn nǐ qī zǐ yǐ shā dào zài dì,zěn shuō shì wǒ shā le?" lǐ fāng gē dào:" bú shì nǐ shì shuí?" chéng cháo fèng dào:" wǒ xīn lǐ ài nǐ de qī zǐ,ruò shì jiàn le,fèng chéng hái kǒng bù jí,shè de shā tā?nǐ xū fǎng gè bèi xì,bú yào yuān wǒ!" lǐ fāng gē dào:" hǎo duān duān liǎng kǒu zhù zài jiā lǐ,shì nǐ lái qǐ zhèi xiē gēn yóu,ér jīn què bǎ wǒ qī zǐ shā le,hái tuī dé nà gè?hé nǐ jiàn guān qù,hǎo hǎo huán wǒ gè rén lái!"

 且说李方哥在朋友家里捱过了更深,料道程朝奉与妻子事体已完,从容到家,还好趁吃杯儿酒。一步步踱将回来。只见店门开着,心里道:“那朝奉好不精细,既要私下做事,门也不掩掩着。”走到房里,不见甚么朝奉,只是个没头的尸首躺在地下。看看身上衣服,正是妻子。惊得乱跳道:“怎的起?怎的起?”一头哭,一头想道:“我妻子已是肯的,有甚么言语冲撞了他,便把来杀了?须与他讨命去!”连忙把家里收拾干净了,锁上了门,径奔到朝奉家门。程朝奉不知好歹,听得是李方哥声音,正要问他个端的,慌忙开出门来。李方哥一把扭住道:“你干的好事!为何把我妻子杀了?”程朝奉道:“我到你家,并不见一人,只见你妻子已杀倒在地,怎说是我杀了?”李方哥道:“不是你是谁?”程朝奉道:“我心里爱你的妻子,若是见了,奉承还恐不及,舍得杀他?你须访个备细,不要冤我!”李方哥道:“好端端两口住在家里,是你来起这些根由,而今却把我妻子杀了,还推得那个?和你见官去,好好还我个人来!”

  liǎng xià nǐ zhēng wǒ rǎng,tiān yǐ dà míng。jié niǔ le yī zhí dào fǔ lǐ lái jiào qū。fǔ lǐ jiàn shì rén mìng shì,huái le zhuàng。fā yǔ sān fǔ wáng tōng pàn shěn wèn zhè jiàn shì。wáng tōng pàn dài le yuánbèi liǎng rén,xiān dào lǐ jiā diàn zhōng xiāng yàn shī shǒu。xiāng de shì gè fù rén shēn tǐ,bèi rén yòng dāo shā sǐ de,xiàn wú tóu lú。tōng pàn zhuó luò dì fāng bǎ shī shèng le。dài yuánbèi gào dào yá mén lái。xiān wèn lǐ fāng gē de kǒu cí,lǐ fāng gē dào:" xiǎo rén lǐ fāng,qī chén shì,shì kāi jiǔ diàn dù rì de。shì zhè chéng mǒu kàn shàng le xiǎo rén qī zǐ,chéng xiǎo rén bù zài,yǐ mǎi jiǔ wèi yóu lái qiáng jiān tā。xiǎng shì xiǎo rén qī zǐ bù kěn,tā jiù shā sǐ le。" tōng pàn wèn" chéng mǒu rú hé shuō?" chéng cháo fèng dào:" lǐ fāng fū qī mài jiǔ,xiǎo rén shì tā de shú zhǔ gù。lǐ fāng zuó rì lái qǐng xiǎo rén qù chī jiǔ,xiǎo rén yīn yǒu shì qù de chí le xiē。dào tā jiā lǐ,bú jiàn lǐ fāng,zhī jiàn tā qī zǐ bù zhī bèi hé rén shā sǐ zài fáng。xiǎo rén huāng máng zǒu le jiā lái,yǔ xiǎo rén bìng wú xiāng gān。" tōng pàn dào:" tā shuō nǐ yǐ mǎi jiǔ wèi yóu qù qiáng jiān tā,nǐ yòu shuō shì tā qǐng nǐ dào jiā,tā jì qǐng nǐ,shì zhǔ rén le,wèi hé tā fǎn bù zài jiā?zhè hái shì nǐ qù qiáng jiān shì zhēn le。" chéng cháo fèng dào:" wěi shí shì tā lái qǐng xiǎo rén,xiǎo rén cái qù de。dāng miàn zài zhè lǐ,lǎo yé wèn tā,tā xū lài bù guò。" lǐ fāng dào:" qǐng shì xiǎo rén qǐng tā de,xiǎo rén wèi dào jiā,tā xiān qù qiáng jiān,shā le rén le。" wáng tōng pàn dào:" jì shì nǐ qǐng tā,zěn me nǐ wèi dào jiā,tā dào xiān qù xíng jiān shā rén?nǐ qí shí bù lái jiā zuò zhǔ rén,dào zài nà li qù le?qí jiān bì yǒu yǐn qíng。" qǔ jiā gùn lái,měi rén yī jiā gùn,zhǐ de duō bǎ shí qíng lái shuō le。lǐ fāng gē dào:" qí shí chéng mǒu kàn shàng le xiǎo rén qī zǐ,xǔ le xiǎo rén yín liǎng,yào yǔ xiǎo rén qī zǐ tóng chī jiǔ。xiǎo rén tān lì,bù hé xǔ yǔn,qǐng tā chī jiǔ shì zhēn。xiǎo rén pà ài tā yǎn,zhǐ de duǒ guò piàn shí。hòu biān dào jiā,bù xiǎng qī zǐ bèi tā shā sǐ zài dì,tā táo zài jiā lǐ qù le。" chéng cháo fèng dào:" xiǎo rén xǐ huān tā qī zǐ,yào yíng gōu tā shì zhēn。tā yǐ zì xǔ yǔn qǐng xiǎo rén chī jiǔ le,xiǎo rén wéi shèn me fǎn yào shā tā?qí shí dào tā jiā shí,qī zǐ yǐ bù zhī wèi hé shā sǐ le。xiǎo rén huāng le,zǒu le huí jiā,shí yǔ xiǎo rén wú gān。" tōng pàn dào:" lǐ fāng qǐng chī jiǔ mài jiān shì zhēn,chéng mǒu qù shí,bì shì nà fù rén tuī jù,yī shí shā le yě shì zhēn。píng bái dì yào móu jiān rén qī zǐ,yuán bú shì liáng rén xíng jìng,zhè rén mìng zì rán shì chéng mǒu dǐ cháng le。" chéng cháo fèng dào:

 两下你争我嚷,天已大明。结扭了一直到府里来叫屈。府里见是人命事,淮了状。发与三府王通判审问这件事。王通判带了原、被两人,先到李家店中相验尸首。相得是个妇人身体,被人用刀杀死的,现无头颅。通判着落地方把尸盛了。带原、被告到衙门来。先问李方哥的口词,李方哥道:“小人李方,妻陈氏,是开酒店度日的。是这程某看上了小人妻子,乘小人不在,以买酒为由来强奸他。想是小人妻子不肯,他就杀死了。”通判问“程某如何说?”程朝奉道:“李方夫妻卖酒,小人是他的熟主顾。李方昨日来请小人去吃酒,小人因有事去得迟了些。到他家里,不见李方,只见他妻子不知被何人杀死在房。小人慌忙走了家来,与小人并无相干。”通判道:“他说你以买酒为由去强奸他,你又说是他请你到家,他既请你,是主人了,为何他反不在家?这还是你去强奸是真了。”程朝奉道:“委实是他来请小人,小人才去的。当面在这里,老爷问他,他须赖不过。”李方道:“请是小人请他的,小人未到家,他先去强奸,杀了人了。”王通判道:“既是你请他,怎么你未到家,他到先去行奸杀人?你其时不来家做主人,到在那里去了?其间必有隐情。”取夹棍来,每人一夹棍,只得多把实情来说了。李方哥道:“其实程某看上了小人妻子,许了小人银两,要与小人妻子同吃酒。小人贪利,不合许允,请他吃酒是真。小人怕碍他眼,只得躲过片时。后边到家,不想妻子被他杀死在地,他逃在家里去了。”程朝奉道:“小人喜欢他妻子,要营勾他是真。他已自许允请小人吃酒了,小人为甚么反要杀他?其实到他家时,妻子已不知为何杀死了。小人慌了,走了回家,实与小人无干。”通判道:“李方请吃酒卖奸是真,程某去时,必是那妇人推拒,一时杀了也是真。平白地要谋奸人妻子,原不是良人行径,这人命自然是程某抵偿了。”程朝奉道:

 " xiǎo rén bù hé jiàn le měi sè,láng qǐ tān xīn,shì xiǎo rén de zuì le。zhì yú rén mìng,wěi shí bù zhī。bú yào shuō tā fū fù shāng tóng qǐng xiǎo rén chī jiǔ,yǐ shì yuàn cóng de le。jí shǐ yǒu xiē miǎn qiǎng,yě hái hǎo màn màn yāng qiú,hé zhì xià shǒu shā le tā?" wáng tōng pàn nǎo tā jiān yín qǐ huò,nà lǐ tīng tā biàn shuō?yào bǎ tā wèn gè qiáng jiān shā rén sǐ zuì。què shì sǐ rén wú tóu,yòu wú xíng xiōng qì xiè,chéng bù dé zhāo。zé le xiàn qī,yào zài chéng cháo fèng shēn shàng zhuī nà kē tóu chū lái。zhèng shì:

 “小人不合见了美色,郎起贪心,是小人的罪了。至于人命,委实不知。不要说他夫妇商同请小人吃酒,已是愿从的了。即使有些勉强,也还好慢慢央求,何至下手杀了他?”王通判恼他奸淫起祸,那里听他辨说?要把他问个强奸杀人死罪。却是死人无头,又无行凶器械,成不得招。责了限期,要在程朝奉身上追那颗头出来。正是:

  guān fǎ rú lú bù zì yóu,zhè huí rě zhe zěn gān xiū?

 官法如炉不自由,这回惹着怎干休?

  fāng zhī nǚ sè zhēn nán de,cǐ rì kě lái měi fù tóu?

 方知女色真难得,此日可来美妇头?

  chéng cháo fèng bǐ guò jǐ xiàn,zhǐ méi xún nà kē tóu chù。chéng cháo fèng sù dào:" biàn zuò dào shì qiáng jiān bù cóng,xiǎo rén shā le,xiǎo rén cáng zhe nà kē tóu zuò shèn me yòng,zài cǐ āi zhè yàng bǐ jiào?" wáng tōng pàn jiàn tā shuō de yǒu lǐ,yě yí dào:" shì huò zhě lìng yǒu rén shā le zhè fù rén,yě bù kě zhī。" qiě bǎ chéng cháo fèng yǔ lǐ fāng gē duō xià zài jiān lǐ le,biàn jiào jū jí yī qiān lín lǐ rén děng,wèn tā shì tǐ gēn yóu yǔ chéng mǒu shā rén zhēn jiǎ。lín lǐ rén děng duō shuō:

 程朝奉比过几限,只没寻那颗头处。程朝奉诉道:“便做道是强奸不从,小人杀了,小人藏着那颗头做甚么用,在此挨这样比较?”王通判见他说得有理,也疑道:“是或者另有人杀了这妇人,也不可知。”且把程朝奉与李方哥多下在监里了,便叫拘集一千邻里人等,问他事体根由与程某杀人真假。邻里人等多说:

 " tā men shì zhǔ gù jiā,shí cháng wǎng lái de,yě wèi jiàn shèn me jiān qíng shì。zhì yú chéng mǒu shì gè yǒu shēn jiā de rén,tān yín de shì huò zhě yǒu zhī,zhòng lái yě bù céng jiàn tā zuò shèn me xiōng è dǎi shì guò lái。rén mìng de shì,wèi bì shì tā。" tōng pàn dào:" jì wèi bì shì chéng mǒu,nǐ dì fāng rén bì xiǎo de lǐ fāng jiā de bèi xì,yǔ shuí yǒu chóu,nà chù kě yí,gāi tuī xiáng dé chū lái。" lín lǐ rén děng dào:" lǐ fāng píng rì mài jiǔ,yě bú jiàn yǒu shèn me chóu rén。tā fū qī liǎng kǒu zuò rén duō hǎo,píng rì yú rén dòu kǒu de shì duō méi yǒu de。zhè hēi yè bù zhī hé rén suǒ shā,lián dì fāng rén duō méi cāi chù。" tōng pàn dào:" nǐ men duō qù wài biān fǎng yī fǎng。"

 “他们是主顾家,时常往来的,也未见甚么奸情事。至于程某是个有身家的人,贪淫的事或者有之,众来也不曾见他做甚么凶恶歹事过来。人命的事,未必是他。”通判道:“既未必是程某,你地方人必晓得李方家的备细,与谁有仇,那处可疑,该推详得出来。”邻里人等道:“李方平日卖酒,也不见有甚么仇人。他夫妻两口做人多好,平日与人斗口的事多没有的。这黑夜不知何人所杀,连地方人多没猜处。”通判道:“你们多去外边访一访。”

  zhòng rén lǐng mìng zhèng yào zǒu chū,nèi zhōng yí gè lǎo zhě zǒu shàng qián lái bǐng dào:" jù xiǎo rén yú jiàn,cāi zhe yí ge rén,wèi zhī shì fǒu。" tōng pàn dào:" shì nà gè?" zhǐ yīn shuō chū zhè gè rén lái,yǒu fèn jiāo: qǐ huà yóu sēng,míng tóu sān chǐ zhī fǎ chén mái xiǔ gǔ,chèn bái shí nián zhī yuān。zhèng shì shàn è dào tóu zhōng yǒu bào,zhǐ zhēng lái zǎo yǔ lái chí。lǎo zhě dào:" dì fāng shàng xiàng yǒu yí gè yuǎn chù lái de yóu sēng,měi yè qiāo bāng gāo jiào,qiú rén bù shī,yǐ yí gè duō yuè le。zì cóng nà yè lǐ jiā fù rén bèi shā zhī hòu,jiù bù tīng dé tā de shēng xiǎng le。ruò dào shì bié chù qù le,zěn yǒu zhè yàng qià hǎo de shì?kuàng qiě dì fāng shàng bù céng jiàn yǒu rén bù shī tā de,zěn kěn jiù qù。zhè gè shì zhuó shí kě yí。" tōng pàn wén yán dào:" shā rén zuò dǎi,zhèng shì yě sēng běn shì,zhè yí yě shì yǒu lǐ de。zhǐ nà xún zhè gè yóu sēng chù?" lǎo zhě dào:" zhòng shǎng zhī xià,bì yǒu yǒng fū。lǎo yé huàn nà chéng mǒu chū lái shuō yǔ tā zhī dào,tā jiā dào yīn fù,yào míng bái zhè shì,bì rán bù lìn zhòng shǎng。zhè yóu sēng yě qù bù jiǔ,bù guò zhī zài zuǒ jìn dì fāng,yào fǎng zhe tā yě bù nán de。" tōng pàn yī yán,yù zhōng dài chū chéng cháo fèng lái,bǎ lǎo zhě zhī yán shuō yǔ tā。chéng cháo fèng dào:" yǒu cǐ yí duān,biàn shì xiǎo rén shēng lù。zhǐ qiú lǎo yé yǔ xiǎo rén zuò zhǔ,chū gè guǎng bǔ wén shū,zhuó luò jǐ gè yīng bǔ sì wài xún fǎng。xiǎo rén qíng yuàn lì gè shǎng piào,rèn chū xiè jīn jiù shì。" dāng xià tōng pàn chà le yīng bǔ chū lái,chéng cháo fèng tuō rén yāo qǐng zhòng yīng bǔ shuō huà,xiān sòng le shí liǎng yín zi zuò pán fèi。yòu yā qǐ sān shí liǎng,děng xún de zháo zhè hé shàng jí shí jiāo fù,zhòng yīng bǔ yìng chéng qù le。

 众人领命正要走出,内中一个老者走上前来禀道:“据小人愚见,猜着一个人,未知是否。”通判道:“是那个?”只因说出这个人来,有分交:乞化游僧,明投三尺之法;沉埋朽骨,趁白十年之冤。正是善恶到头终有报,只争来早与来迟。老者道:“地方上向有一个远处来的游僧,每夜敲梆高叫,求人布施,已一个多月了。自从那夜李家妇人被杀之后,就不听得他的声响了。若道是别处去了,怎有这样恰好的事?况且地方上不曾见有人布施他的,怎肯就去。这个事着实可疑。”通判闻言道:“杀人作歹,正是野僧本事,这疑也是有理的。只那寻这个游僧处?”老者道:“重赏之下,必有勇夫。老爷唤那程某出来说与他知道,他家道殷富,要明白这事,必然不吝重赏。这游僧也去不久,不过只在左近地方,要访着他也不难的。”通判依言,狱中带出程朝奉来,把老者之言说与他。程朝奉道:“有此疑端,便是小人生路。只求老爷与小人做主,出个广捕文书,着落几个应捕四外寻访。小人情愿立个赏票,认出谢金就是。”当下通判差了应捕出来,程朝奉托人邀请众应捕说话,先送了十两银子做盘费。又押起三十两,等寻得着这和尚即时交付,众应捕应承去了。

  yuán lái yīng bǔ dǎng yǔ jí duō,ěr mù zuì zhòng,dàn shì tā men shàng xīn de shì,méi yǒu gè fǎng ná bù chū de。jiàn chéng cháo fèng shì gè kě rǎo zhī jiā,yòu jiān yǒu le hòu zèng,zěn bù chū lì?bù shàng yī nián,yǐ fǎng de zhè jiào yè sēng rén zài níng guó fǔ dì fāng qǐ huà,yè yè jiē shàng jiào le zhuàn lái,tóu zài yí gè gǔ miào lǐ sù xiē。zhòng yīng bǔ dài le yí gè dì fāng rén,rèn de miàn mào shì zhēn,zhèng shì yán zi zhèn jiào yè de le。zhòng yīng bǔ shāng liáng dào:" rén biàn shì zhè gè rén le,bù zhī shā rén shì tā bú shì tā。jiù shì tā le,méi gè píng jù,yě bù hǎo ná dé tā,zhǐ kě zhì qǔ。" suàn jì qù xún yī jiàn fù rén yī fú,bǎ yí gè shào nián xiē de yìng bǔ dǎ bàn qǐ lái,zhuāng zuò le fù rén mú yàng。yī tóng zhòng rén qù mái fú zài yí gè lín zi nèi,shì jiē shàng huí dào gǔ miào bì jīng zhī dì。shǒu zhì gēng shēn,guǒ rán zhè sēng rén jiào yè zhuàn lái。pěng le bāng,zhèng zì dú xíng,lín zi lǐ jiǎ zuò le fù rén,dī shēng jiào dào:" hé shàng,hái wǒ tóu lái!" chū shí yī shēng,nà sēng rén yǐ chī le yī jīng,lì dìng le jiǎo。hūn hēi zhī zhōng,yǐn yǐn jiàn shì gè chuān hóng de fù rén,xīn shàng xū qiè bù guò le。zhǐ tīng dé yī shēng bù liǎo,yòu jiào:" hé shàng,hái wǒ tóu lái!" lián jiào bù zhǐ。nà sēng rén huāng le,chàn jià jià de dào:" tóu zài nǐ jiā shàng sān jiā pù jià shàng bú shì?xiū yào lái chán wǒ!" zhòng rén tīng bà,qíng zhī shā rén shì yǐ shí,hú shào yī shēng,zhòng yīng bǔ yī qí zuān chū,bǎ gè hé shàng kǔn zhù,dào:" zhè zéi tū!nǐ yán zi zhèn shā le rén,hái duǒ zài zhè lǐ me?" xiān shì dùn xià mǎ wēi dǎ ruǎn le,rán hòu jiě dào fǔ lǐ lái。

 元来应捕党与极多,耳目最众,但是他们上心的事,没有个访拿不出的。见程朝奉是个可扰之家,又兼有了厚赠,怎不出力?不上一年,已访得这叫夜僧人在宁国府地方乞化,夜夜街上叫了转来,投在一个古庙里宿歇。众应捕带了一个地方人,认得面貌是真,正是岩子镇叫夜的了。众应捕商量道:“人便是这个人了,不知杀人是他不是他。就是他了,没个凭据,也不好拿得他,只可智取。”算计去寻一件妇人衣服,把一个少年些的应捕打扮起来,装做了妇人模样。一同众人去埋伏在一个林子内,是街上回到古庙必经之地。守至更深,果然这僧人叫夜转来。捧了梆,正自独行,林子里假做了妇人,低声叫道:“和尚,还我头来!”初时一声,那僧人已吃了一惊,立定了脚。昏黑之中,隐隐见是个穿红的妇人,心上虚怯不过了。只听得一声不了,又叫:“和尚,还我头来!”连叫不止。那僧人慌了,颤驾驾的道:“头在你家上三家铺架上不是?休要来缠我!”众人听罢,情知杀人事已实,胡哨一声,众应捕一齐钻出,把个和尚捆住,道:“这贼秃!你岩子镇杀了人,还躲在这里么?”先是顿下马威打软了,然后解到府里来。

  tōng pàn wèn yīng bǔ rú hé ná de zháo tā,yīng bǔ bǎ jiǎ zhuāng fù rén xià tātā shuō chū zhēn qíng cái qín zhù tā de huà bǐng míng bái le。dài guò sēng rén lái,sēng rén míng zhī shì yǐ lòu chū,hùn lài bù guò,zhǐ de rèn dào:" wěi shí shā le fù rén shì de。" tōng pàn dào:" tā yǔ nǐ yǒu shèn me yuān chóu,shā le tā?" sēng rén dào:" bìng wú yuān chóu,zhǐ yīn nà wǎn jiào yè,jīng guò zhè jiā mén shǒu。jiàn diàn mén bù guān,āi shēn jìn qù,zhǐ zhǐ wàng tōu dào xiē shèn me。bù xiǎo de dēng zhú míng liàng,yǒu yí gè měi mào de fù rén shèng zhuāng zhàn lì zài chuáng biān,kàn jiàn le bù yóu de xīn lǐ bù dòng huǒ,bào zhù qiú jiān。tā dǐ sǐ bù kěn,yī shí xìng qǐ,bá chū jiè dāo lái shā le,tí le tóu jiù zǒu。zǒu jiāng chū lái cái xiǎng dào,yào nà tóu zuò shèn me?qí shí bǎ lái guà zài shàng sān jiā pù jià shàng le。zhǐ shì hèn tā nà bù kěn,chū le zhè kǒu qì。dāng shí lián yè zǒu tuō cǐ dì,ér jīn bèi ná zhù,shì yīng de cháng tā mìng de,bié wú tā huà。" tōng pàn jiù chū piào qù tí nà shàng sān jiā pù shàng rén lái,wèn dào:" hé shàng zhāo chū rén tóu zài pù jià shàng,ér jīn nà lǐ qù le?" fǔ shàng rén dào:" dāng shí shí yǒu yí ge rén tóu guà zài jià shàng,tiān míng shí jiàn le,yīn kǒng pà jīng guān shòu lěi,qiāo qiāo jiāng lái yí shàng qián qù shí lái jiā zhào dà mén shǒu yī kē shù shàng guà zhe。yǐ hòu bù zhī zěn me yàng le。" tōng pàn chāi rén yā le zhè sān jiā pù rén lái tí zhào dà dào guān。zhào dà dào:" xiǎo rén nà rì zǎo qǐ,guǒ rán jiàn shù shàng guà zhe yī kē rén tóu。xīn zhōng jīng shì jù,sī yào shǒu guān,chéng kǒng guān sī qiān lěi,dāng xià qiāo dì ná dào jiā zhōng,mái zài hòu yuán le。" tōng pàn dào:" ér jīn xiàn zài nà li me?" zhào dà dào:" xiǎo rén qí shí jiù pà hòu biān huò yǒu shì fēi,yào liú zuò zhèng jiàn,mái chù bǎ yī kē xiǎo cǎo shù jì rèn zhe de,zěn me bù xiàn zài?" tōng pàn dào:" zhǐ pà qí jiān yǒu zhà wěi,xū de wǒ qīn zì qù qǔ yàn。"

 通判问应捕如何拿得着他,应捕把假装妇人吓他、他说出真情才擒住他的话禀明白了。带过僧人来,僧人明知事已露出,混赖不过,只得认道:“委实杀了妇人是的。”通判道:“他与你有甚么冤仇,杀了他?”僧人道:“并无冤仇,只因那晚叫夜,经过这家门首。见店门不关,挨身进去,只指望偷盗些甚么。不晓得灯烛明亮,有一个美貌的妇人盛装站立在床边,看见了不由得心里不动火,抱住求奸。他抵死不肯,一时性起,拔出戒刀来杀了,提了头就走。走将出来才想道,要那头做甚么?其时把来挂在上三家铺架上了。只是恨他那不肯,出了这口气。当时连夜走脱此地,而今被拿住,是应得偿他命的,别无他话。”通判就出票去提那上三家铺上人来,问道:“和尚招出人头在铺架上,而今那里去了?”辅上人道:“当时实有一个人头挂在架上,天明时见了,因恐怕经官受累,悄悄将来移上前去十来家赵大门首一棵树上挂着。已后不知怎么样了。”通判差人押了这三家铺人来提赵大到官。赵大道:“小人那日蚤起,果然见树上挂着一颗人头。心中惊是惧,思要首官,诚恐官司牵累,当下悄地拿到家中,埋在后园了。”通判道:“而今现在那里么?”赵大道:“小人其时就怕后边或有是非,要留做证见,埋处把一棵小草树记认着的,怎么不现在?”通判道:“只怕其间有诈伪,须得我亲自去取验。”

  tōng pàn jí shí dǎ jiào,tái dào zhào dà jiā lǐ。jiào zhào dà zài qián yǐn lù,yǐn zhì hòu yuán zhōng,zhào dà zhǐ zhe yī chù dào:" zài zhè dǐ xià。" tōng pàn jiào cóng rén jué jiāng xià qù,gāng bǎ dé tǔ kāi,zhī jiàn yī kē rén tóu lián ní dài tǔ,gǔ lù lù gǔn jiāng chū lái。zhòng rén fā shēng hǎn dào:" zài zhè lǐ le!" tōng pàn dào:" zhè fù rén de shī shǒu,jīn rì fāng dé wán quán。" cóng rén bǎ ní tǔ fú qù,zǐ xì yī kàn,jīng dào:" kě yòu gǔ guài!zhè fù rén zěn shēng shì yǒu zī xū de?" sòng shàng tōng pàn kàn shí,dàn jiàn zhè kē rén tóu: shuāng móu jǐn bì,yī kǒu láo guān。jǐng zǐ shàng yě shì dāo rèn zhī shāng,zuǐ ér biān què yǒu xū rán zhī fù。zǎo nán dào kū lóu néng zuò guài,zhì lìng dé nán nǚ huì chā chí?wáng tōng pàn jīng dào:" zhè fēn míng shì yí gè nán zǐ de tóu,bú shì nà fù rén de le!zhè tóu yòu chū xiàn dé zhà guài,qí zhōng bì yǒu qiāo qī。" hè dào:" bǎ zhào dà suǒ le!" xún nà zhào dà shí,xiān qián kàn jiàn jué zhe rén tóu bú shì fù rén de,yǐ zì wǎng wài pǎo le。wáng tōng pàn jiù zǒu chū zhào dà qián biān wū lǐ,jiào shí zhāng zhuō ér zuò gōng zuò zuò le。dài nà zhào dà de jiā shǔ guò lái,qiě wèn zhè kē rén tóu de shì。zhào dà qī zǐ yī shí nán yǐ zhī wú,zhǐ de shí zhāo dào:

 通判即时打轿,抬到赵大家里。叫赵大在前引路,引至后园中,赵大指着一处道:“在这底下。”通判叫从人掘将下去,刚钯得土开,只见一颗人头连泥带土,毂碌碌滚将出来。众人发声喊道:“在这里了!”通判道:“这妇人的尸首,今日方得完全。”从人把泥土拂去,仔细一看,惊道:“可又古怪!这妇人怎生是有髭须的?”送上通判看时,但见这颗人头:双眸紧闭,一口牢关。颈子上也是刀刃之伤,嘴儿边却有须髯之覆。早难道骷髅能作怪,致令得男女会差池?王通判惊道:“这分明是一个男子的头,不是那妇人的了!这头又出现得诈怪,其中必有跷蹊。”喝道:“把赵大锁了!”寻那赵大时,先前看见掘着人头不是妇人的,已自往外跑了。王通判就走出赵大前边屋里,叫拾张桌儿做公座坐了。带那赵大的家属过来,且问这颗人头的事。赵大妻子一时难以支吾,只得实招道:

 " shí nián qián zhào dà céng yǒu gè chóu rén xìng mǎ,bèi zhào dà shā le,dài zhè tóu lái mái zài zhè lǐ de。" tōng pàn dào:

 “十年前赵大曾有个仇人姓马,被赵大杀了,带这头来埋在这里的。”通判道:

 " shì cái zhào dà zài cǐ,ér jīn duǒ zài nà li le?" qī zǐ dào:" tā fāng cái jiàn rén tóu bèi jué jiāng lái,xiǎo de shì fā,tā yī jìng chū mén,lián jiā lǐ duō bù shuō nà lǐ qù le。" wáng tōng pàn dào:" lì kè de shì,tā bù guò zǒu zài qīn juàn jiā lǐ,liào qù bù yuǎn。kuài bǎ nǐ jiā shèn me qīn juàn zhù zhǐ,yī yī zhāo chū lái。" qī zǐ pà dòng xíng fǎ,zhǐ de zhāo dào:" yǒu gè nǚ xù xìng jiāng,zuò fǔ zhōng lìng shǐ,bì shì tóu tā qù le。" yù dào jí shí chāi rén yā le qī zǐ,jìng dào zhè jiāng shǐ lìng jiā lǐ lái ná,tōng pàn zuò zài zhào dà jiā lǐ lì děng huí huà。guǒ rán: wèng zhōng zhuō biē,shǒu dào ná lái。

 “适才赵大在此,而今躲在那里了?”妻子道:“他方才见人头被掘将来,晓得事发,他一径出门,连家里多不说那里去了。”王通判道:“立刻的事,他不过走在亲眷家里,料去不远。快把你家甚么亲眷住址,一一招出来。”妻子怕动刑法,只得招道:“有个女婿姓江,做府中令史,必是投他去了。”遇到即时差人押了妻子,竟到这江史令家里来拿,通判坐在赵大家里立等回话。果然:瓮中捉鳖,手到拿来。

  qiě shuō jiāng lìng shǐ shì yá mén zhōng rén,xiǎo de lì hài。jiàn zhàng rén zhào dà jí jí máng máng zǒu dào jiā lái,shuō dào" shì shā rén shì fā,sī yào cáng bì。" lìng shǐ kǒng pà lěi jí shēn jiā,bù gǎn yìng chéng,quàn tā wǎng bié chù táo zǒu。zhào dà yī shí wèi yǒu qù xiàng,xīn lǐ bù jué。zhèng chóu chú jiān,gōng chāi yǐ yā zhe qī zǐ lái yào rén le。jiāng lìng shǐ cǐ shí huǒ dào shēn shàng,qiě zì tú miè xī,bù hǎo yǐn mán,zhǐ de fù yǔ gōng chāi,réng dài dào zhào dà zì jǐ jiā lǐ lái。qī zǐ lù shàng yǐ zì duì tā shuō dào:" shì cái lǎo yé wèn shí,wǒ yǐ shí shuō le。nǐ yě zhāo le bà,miǎn shòu tòng kǔ。" zhào dà jiàn tōng pàn shí,guǒ rán yī kǒu chéng rèn。tōng pàn wèn qí xiáng xì,zhào dà dào:" zhè xìng mǎ de xiān yǔ xiǎo rén yǒu xiē chóu xì,hòu lái zài shān lù zhōng yù zhe,xiǎo rén yīn zài nà li kǎn chái,dài dé yǒu dāo zài shēn biān,bǎ tā lái shā le。kǒng pà yǒu rén rèn de,yī shí chuán biàn,zhè shì jiù lòu chū lái,suǒ yǐ jì bō le tā de yī fú,jiù gē xià tou lái cáng zài jiā lǐ。bǎ yī fú shāo le,tóu mái zài yuán zhōng。hòu lái mǎ jiā bú jiàn le rén,xún wèn shí,zhī jiàn yǒu rén shuō shān zhōng yǒu gè sǐ shī,yīn wú tóu de,bù zhī shì bú shì,bù hǎo rèn de。ér jīn shì yǐ jīng jiǔ,lián mǎ jiā yě bù tí qǐ le。zhè mái tóu de qù chù,yǔ qián rì fù rén zhī tóu xiāng lí yǒu yī zhàng duō dì。zhǐ yīn zhè gè tóu zài dì lǐ,kǒng pà fā lù,suǒ yǐ qián rì mái nà fù rén tóu shí,bǎ cǎo shù jì rèn de。yīn wèi gé dé yuǎn,yǒu dǎn qì jué xià qù。bù zhī wèi hé,yī jué dào xiān jué zhe le。zhè yě shì sù shì yuān yè,yīng de tián hái。zǎo zhī rú cǐ,lián nà fù rén de tóu yě bù shuō le。" tōng pàn dào:" ér jīn fù rén de tóu,bì jìng zài nà li?" zhào dà dào:" zhī zài nà yí kuài,zhè shì jì rèn bù chà de。" tōng pàn yòu dài tā dào hòu yuán,zài mìng cóng rén dǎ jiù jué chù jué xià qù,guǒ rán yòu jué chū yī kē tóu lái。rèn yī rèn,cái fāng shì fù rén de le。tōng pàn xiào dào:" yī jiàn rén mìng què wèn chū liǎng jiàn rén mìng lái,mò fēi tiān yì yě!"

 且说江令史是衙门中人,晓得利害。见丈人赵大急急忙忙走到家来,说道“是杀人事发,思要藏避。”令史恐怕累及身家,不敢应承,劝他往别处逃走。赵大一时未有去向,心里不决。正踌躇间,公差已押着妻子来要人了。江令史此时火到身上,且自图灭熄,不好隐瞒,只得付与公差,仍带到赵大自己家里来。妻子路上已自对他说道:“适才老爷问时,我已实说了。你也招了罢,免受痛苦。”赵大见通判时,果然一口承认。通判问其详细,赵大道:“这姓马的先与小人有些仇隙,后来在山路中遇着,小人因在那里砍柴,带得有刀在身边,把他来杀了。恐怕有人认得,一时传遍,这事就露出来,所以既剥了他的衣服,就割下头来藏在家里。把衣服烧了,头埋在园中。后来马家不见了人,寻问时,只见有人说山中有个死尸,因无头的,不知是不是,不好认得。而今事已经久,连马家也不提起了。这埋头的去处,与前日妇人之头相离有一丈多地。只因这个头在地里,恐怕发露,所以前日埋那妇人头时,把草树记认的。因为隔得远,有胆气掘下去。不知为何,一掘到先掘着了。这也是宿世冤业,应得填还。早知如此,连那妇人的头也不说了。”通判道:“而今妇人的头,毕竟在那里?”赵大道:“只在那一块,这是记认不差的。”通判又带他到后园,再命从人打旧掘处掘下去,果然又掘出一颗头来。认一认,才方是妇人的了。通判笑道:“一件人命却问出两件人命来,莫非天意也!”

  suǒ le zhào dà,dài le liǎng kē rén tóu,lái dào fǔ zhōng,chū zhāng pái qù huàn mǎ jiā qīn rén lái rèn。mǎ jiā ér zi jiàn shuō,cái xiǎo de fù qīn bú jiàn le shí nián,guǒ shì bèi rén shā le,lái bǔ zhuàng cí,wáng tōng pàn shuí le。bǎ liǎng kē rén tóu,yī kē gěi yǔ mǎ jiā mái zàng,yī kē huàn lǐ fāng gē chū lái rèn kàn,guǒ shì qí qī de le。bǎ jiào yè sēng yǔ zhào dà gè dǎ sān shí bǎn,duō wèn chéng le sǐ zuì。chéng cháo fèng bù hé mǎi hǎo,zhì sǐ rén mìng,wèn chéng tú zuì,zhé jià nà shú。lǐ fāng gē bù hé mài jiān,wèn zhàng zuì de jué。duàn chéng cháo fèng chū zàng mái yín liù liǎng,gěi yǔ lǐ fāng gē zàng nà chén shì。sān jiā pù de rén bù hé yí shī,gè gāi wèn zuì,yīn bú shì zhè děng,bù dé bìng fā zhào dà rén mìng,sì hū tiān yì míng yuān,fēi guān rén shì,shì zuì bù jiù。

 锁了赵大,带了两颗人头,来到府中,出张牌去唤马家亲人来认。马家儿子见说,才晓得父亲不见了十年,果是被人杀了,来补状词,王通判谁了。把两颗人头,一颗给与马家埋葬,一颗唤李方哥出来认看,果是其妻的了。把叫夜僧与赵大各打三十板,多问成了死罪。程朝奉不合买好,致死人命,问成徒罪,折价纳赎。李方哥不合卖奸,问杖罪的决。断程朝奉出葬埋银六两,给与李方哥葬那陈氏。三家铺的人不合移尸,各该问罪,因不是这等,不得并发赵大人命,似乎天意明冤,非关人事,释罪不究。

  wáng tōng pàn zhè jiàn shì wèn dé qīng bái,yī shí qīng gěi le liǎng jiàn méi tóu shì,shēn xiáng shàng sī,gè gè chēng jiǎng,zhì jīn chuán wéi měi tán。zhǐ kě xiào chéng cháo fèng kōng xiǎng yī rén fù rén,bù dé dào shǒu,wǎng zàng sòng le tā yī tiáo xìng mìng,zì jǐ chī le xǔ duō jīng kǒng,yòu zuò le yī nián duō jiān,fèi diào le bǎi lái liǎng yín zi,fāng dé míng bái,yǒu shèn pián yí chù?nà chén shì lì gè zhǔ yì bù cóng fū yán,yě bú jiàn de bèi rén shā le。zhì yú yīn cǐ yī shì,nà zhào dà jiǔ wú duì zhèng de rén mìng,yī bìng fā jué,yuè jiàn de tiān xīn qiǎo chù。kě jiàn qī xīn shì zuò bù dé yī xiē de。yǒu shī wèi zhèng:

 王通判这件事问得清白,一时清给了两件没头事,申详上司,各各称奖,至今传为美谈。只可笑程朝奉空想一人妇人,不得到手,枉葬送了他一条性命,自己吃了许多惊恐,又坐了一年多监,费掉了百来两银子,方得明白,有甚便宜处?那陈氏立个主意不从夫言,也不见得被人杀了。至于因此一事,那赵大久无对证的人命,一并发觉,越见得天心巧处。可见欺心事做不得一些的。有诗为证:

  yě róng huì yín cóng gǔ yǔ,huì jiàn jīn fū bù zì zhǔ。

 冶容诲淫从古语,会见金夫不自主。

  chēng shāng yǐ zì bù yǒu gōng,hé guài qǐ chǒng nà rén wǔ。

 称觞已自不有躬,何怪启宠纳人侮。

  bǐ xiá zhě tú zì qiáng bào,jiāng cǐ tóu lú xiàng hé xǔ?

 彼黠者徒恣强暴,将此头颅向何许?

  yōu tù yù jī shí nián yú,bǐ chù yǒu tóu yù chū tǔ。

 幽兔郁积十年余,彼处有头欲出土。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章