中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 圆觉经 正文

序(圆觉经)拼音版、注音及读音

圆觉经

  序拼音版、注音及读音:

出处:圆觉经

   rú shì wǒ wén: yī shí,pó jiā pó rù yú shén tōng dà guāng míng cáng sān mèi zhèng shòu,yī qiè rú lái guāng yán zhù chí,shì zhū zhòng shēng qīng jìng jué dì,shēn xīn jì miè,píng děng běn jì,yuán mǎn shí fāng,bù èr suí shùn,yú bù èr jìng xiàn zhū jìng tǔ。yǔ dà pú sà mó hē sà shí wàn rén jù,qí míng yuē: wén shū shī lì pú sàpǔ xián pú sàpǔ yǎn pú sàjīn gāng cáng pú sàmí lè pú sàqīng jìng huì pú sàwēi dé zì zài pú sàbiàn yīn pú sàjìng zhū yè zhàng pú sàpǔ jué pú sàyuán jué pú sàxián shàn shǒu pú sà děng ér wèi shàng shǒu,yǔ zhū juàn shǔ jiē rù sān mèi,tóng zhù rú lái píng děng fǎ huì。

  如是我闻:一时,婆伽婆入于神通大光明藏三昧正受,一切如来光严住持,是诸众生清净觉地,身心寂灭,平等本际,圆满十方,不二随顺,于不二境现诸净土。与大菩萨摩诃萨十万人俱,其名曰:文殊师利菩萨、普贤菩萨、普眼菩萨、金刚藏菩萨、弥勒菩萨、清净慧菩萨、威德自在菩萨、辩音菩萨、净诸业障菩萨、普觉菩萨、圆觉菩萨、贤善首菩萨等而为上首,与诸眷属皆入三昧,同住如来平等法会。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章