中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 圆觉经 正文

文殊师利菩萨(圆觉经)拼音版、注音及读音

圆觉经

 文殊师利菩萨拼音版、注音及读音:

出处:圆觉经

wén shū shī lì pú sà

文殊师利菩萨

  yú shì,wén shū shī lì pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,yuàn wèi cǐ huì zhū lái fǎ zhòng,shuō yú rú lái běn qǐ qīng jìng yīn dì fǎ xíng,jí shuō pú sà yú dà chéng zhōng fā qīng jìng xīn,yuǎn lí zhū bìng,néng shǐ wèi lái mò shì zhòng shēng qiú dà chéng zhě bù duò xié jiàn。" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

 于是,文殊师利菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,愿为此会诸来法众,说于如来本起清净因地法行,及说菩萨于大乘中发清净心,远离诸病,能使未来末世众生求大乘者不堕邪见。”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

  ěr shí,shì zūn gào wén shū shī lì pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi zhū pú sà,zī xún rú lái yīn dì fǎ xíng,jí wèi mò shì yī qiè zhòng shēng qiú dà chéng zhě,dé zhèng zhù chí,bù duò xié jiàn。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí wén shū shī lì pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

 尔时,世尊告文殊师利菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为诸菩萨,咨询如来因地法行,及为末世一切众生求大乘者,得正住持,不堕邪见。汝今谛听,当为汝说。”时文殊师利菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

 " shàn nán zǐ,wú shàng fǎ wáng yǒu dà tuó luó ní mén,míng wéi yuán jué,liú chū yī qiè qīng jìng zhēn rúpú tíniè pán jí bō luó mì,jiào shòu pú sà。yī qiè rú lái běn qǐ yīn dì,jiē yī yuán zhào qīng jìng jué xiāng,yǒng duàn wú míng,fāng chéng fó dào。

 “善男子,无上法王有大陀罗尼门,名为圆觉,流出一切清净真如、菩提、涅槃及波罗蜜,教授菩萨。一切如来本起因地,皆依圆照清净觉相,永断无明,方成佛道。

 " yún hé wú míng?shàn nán zǐ,yī qiè zhòng shēng cóng wú shǐ lái,zhǒng zhǒng diān dǎo,yóu rú mí rén sì fāng yì chù wàng rèn sì dà wéi zì shēn xiāng,liù chén yuán yǐng wèi zì xīn xiāng,pì bǐ bìng mù jiàn kōng zhōng huá jí dì èr yuè。shàn nán zǐ,kōng shí wú huá,bìng zhě wàng zhí,yóu wàng zhí gù,fēi wéi huò cǐ xū kōng zì xìng,yì fù mí bǐ shí huá shēng chù,yóu cǐ wàng yǒu lún zhuàn shēng sǐ,gù míng wú míng。shàn nán zǐ,cǐ wú míng zhě,fēi shí yǒu tǐ。rú mèng zhōng rén,mèng shí fēi wú,jí zhì yú xǐng,liǎo wú suǒ de。rú zhòng kōng huá,miè yú xū kōng,bù kě shuō yán yǒu dìng miè chù。hé yǐ gù?wú shēng chù gù。yī qiè zhòng shēng yú wú shēng zhōng,wàng jiàn shēng miè,shì gù shuō míng lún zhuàn shēng sǐ。

 “云何无明?善男子,一切众生从无始来,种种颠倒,犹如迷人四方易处;妄认四大为自身相,六尘缘影为自心相,譬彼病目见空中华及第二月。善男子,空实无华,病者妄执,由妄执故,非唯惑此虚空自性,亦复迷彼实华生处,由此妄有轮转生死,故名无明。善男子,此无明者,非实有体。如梦中人,梦时非无,及至于醒,了无所得。如众空华,灭于虚空,不可说言有定灭处。何以故?无生处故。一切众生于无生中,妄见生灭,是故说名轮转生死。

 " shàn nán zǐ,rú lái yīn dì xiū yuán jué zhě,zhī shì kōng huá,jí wú lún zhuàn,yì wú shēn xīn shòu bǐ shēng sǐ。fēi zuò gù wú,běn xìng wú gù。bǐ zhī jué zhě yóu rú xū kōng,zhī xū kōng zhě jí kōng huá xiāng,yì bù kě shuō wú zhī jué xìng,yǒuwú jù qiǎn,shì zé míng wéi jìng jué suí shùn。hé yǐ gù?xū kōng xìng gù,cháng bù dòng gù,rú lái cáng zhōng wú qǐ miè gùwú zhī jiàn gù,rú fǎ jiè xìng jiū jìng yuán mǎn biàn shí fāng gù,shì zé míng wéi yīn dì fǎ xíng。pú sà yīn cǐ yú dà chéng zhōng fā qīng jìng xīn。mò shì zhòng shēng yī cǐ xiū xíng,bù duò xié jiàn。"

 “善男子,如来因地修圆觉者,知是空华,即无轮转,亦无身心受彼生死。非作故无,本性无故。彼知觉者犹如虚空,知虚空者即空华相,亦不可说无知觉性,有、无俱遣,是则名为净觉随顺。何以故?虚空性故,常不动故,如来藏中无起灭故、无知见故,如法界性究竟圆满遍十方故,是则名为因地法行。菩萨因此于大乘中发清净心。末世众生依此修行,不堕邪见。”

  ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

 " wén shū rǔ dāng zhī: yī qiè zhū rú lái,

 “文殊汝当知: 一切诸如来,
  cóng yú běn yīn dì,jiē yǐ zhì huì jué。
 从于本因地, 皆以智慧觉。
  le dá yú wú míng,zhī bǐ rú kōng huá,
 了达于无明, 知彼如空华,
  jí néng miǎn liú zhuǎn yòu rú mèng zhōng rén,
 即能免流转; 又如梦中人,
  xǐng shí bù kě dé。jué zhě rú xū kōng,
 醒时不可得。 觉者如虚空,
  píng děng bù dòng zhuǎn,jué biàn shí fāng jiè,
 平等不动转, 觉遍十方界,
  jí dé chéng fó dào。zhòng huàn miè wú chǔ,
 即得成佛道。 众幻灭无处,
  chéng dào yì wú de,běn xìng yuán mǎn gù。
 成道亦无得, 本性圆满故。
  pú sà yú cǐ zhōng,néng fā pú tí xīn
 菩萨于此中, 能发菩提心;
  mò shì zhū zhòng shēng,xiū cǐ miǎn xié jiàn。"

 末世诸众生, 修此免邪见。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章