中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 圆觉经 正文

普贤菩萨(圆觉经)拼音版、注音及读音

圆觉经

 普贤菩萨拼音版、注音及读音:

出处:圆觉经

pǔ xián pú sà

普贤菩萨

  yú shì,pǔ xián pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,yuàn wèi cǐ huì zhū pú sà zhòng,jí wèi mò shì yī qiè zhòng shēng xiū dà chéng zhě,wén cǐ yuán jué qīng jìng jìng jiè,yún hé xiū xíng?shì zūn,ruò bǐ zhòng shēng zhī rú huàn zhě,shēn xīn yì huàn,yún hé yǐ huàn hái xiū yú huàn?ruò zhū huàn xìng yī qiè jǐn miè,zé wú yǒu xīn,shuí wèi xiū xíng?yún hé fù shuō xiū xíng rú huàn?ruò zhū zhòng shēng běn bù xiū xíng,yú shēng sǐ zhōng cháng jū huàn huà,céng bù liǎo zhī rú huàn jìng jiè,lìng wàng xiǎng xīn yún hé jiě tuō?yuàn wèi mò shì yī qiè zhòng shēng,zuò hé fāng biàn,jiàn cì xiū xí,lìng zhū zhòng shēng yǒng lí zhū huàn?" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

 于是,普贤菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,愿为此会诸菩萨众,及为末世一切众生修大乘者,闻此圆觉清净境界,云何修行?世尊,若彼众生知如幻者,身心亦幻,云何以幻还修于幻?若诸幻性一切尽灭,则无有心,谁为修行?云何复说修行如幻?若诸众生本不修行,于生死中常居幻化,曾不了知如幻境界,令妄想心云何解脱?愿为末世一切众生,作何方便,渐次修习,令诸众生永离诸幻?”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

  ěr shí,shì zūn gào pǔ xián pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng,xiū xí pú sà rú huàn sān mèi,fāng biàn jiàn cì,lìng zhū zhòng shēng de lí zhū huàn。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí pǔ xián pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

 尔时,世尊告普贤菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为诸菩萨及末世众生,修习菩萨如幻三昧,方便渐次,令诸众生得离诸幻。汝今谛听,当为汝说。”时普贤菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

 " shàn nán zǐ,yī qiè zhòng shēng zhǒng zhǒng huàn huà,jiē shēng rú lái yuán jué miào xīn。yóu rú kōng huá cóng kōng ér yǒu,huàn huá suī miè,kōng xìng bù huài zhòng shēng huàn xīn hái yī huàn miè,zhū huàn jǐn miè,jué xīn bù dòng。yī huàn shuō jué,yì míng wéi huàn ruò shuō yǒu jué,yóu wèi lí huàn shuō wú jué zhě,yì fù rú shì。shì gù huàn miè,míng wéi bù dòng。

 “善男子,一切众生种种幻化,皆生如来圆觉妙心。犹如空华从空而有,幻华虽灭,空性不坏;众生幻心还依幻灭,诸幻尽灭,觉心不动。依幻说觉,亦名为幻;若说有觉,犹未离幻;说无觉者,亦复如是。是故幻灭,名为不动。

 " shàn nán zǐ,yī qiè pú sà jí mò shì zhòng shēng,yīng dāng yuǎn lí yī qiè huàn huà xū wàng jìng jiè。yóu jiān zhí chí yuǎn lí xīn gù,xīn rú huàn zhě,yì fù yuǎn lí yuǎn lí wèi huàn,yì fù yuǎn lí lí yuǎn lí huàn,yì fù yuǎn lí。dé wú suǒ lí,jí chú zhū huàn。pì rú zuān huǒ,liǎng mù xiāng yīn,huǒ chū mù jǐn,huī fēi yān miè yǐ huàn xiū huàn,yì fù rú shì。zhū huàn suī jǐn,bù rù duàn miè。

 “善男子,一切菩萨及末世众生,应当远离一切幻化虚妄境界。由坚执持远离心故,心如幻者,亦复远离;远离为幻,亦复远离;离远离幻,亦复远离。得无所离,即除诸幻。譬如钻火,两木相因,火出木尽,灰飞烟灭;以幻修幻,亦复如是。诸幻虽尽,不入断灭。

 " shàn nán zǐ,zhī huàn jí lí,bù zuò fāng biàn lí huàn jí jué,yì wú jiàn cì。yī qiè pú sà jí mò shì zhòng shēng,yī cǐ xiū xíng,rú shì nǎi néng yǒng lí zhū huàn。"

 “善男子,知幻即离,不作方便;离幻即觉,亦无渐次。一切菩萨及末世众生,依此修行,如是乃能永离诸幻。”

  ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

 " pǔ xián rǔ dāng zhī: yī qiè zhū zhòng shēng,

 “普贤汝当知: 一切诸众生,
  wú shǐ huàn wú míng,jiē cóng zhū rú lái,
 无始幻无明, 皆从诸如来,
  yuán jué xīn jiàn lì。yóu rú xū kōng huá,
 圆觉心建立。 犹如虚空华,
  yī kōng ér yǒu xiāng,kōng huá ruò fù miè,
 依空而有相, 空华若复灭,
  xū kōng běn bù dòng huàn cóng zhū jué shēng,
 虚空本不动; 幻从诸觉生,
  huàn miè jué yuán mǎn,jué xīn bù dòng gù。
 幻灭觉圆满, 觉心不动故。
  ruò bǐ zhū pú sà,jí mò shì zhòng shēng,
 若彼诸菩萨, 及末世众生,
  cháng yīng yuǎn lí huàn,zhū huàn xī jiē lí。
 常应远离幻, 诸幻悉皆离。
  rú mù zhōng shēng huǒ,mù jǐn huǒ hái miè,
 如木中生火, 木尽火还灭,
  jué zé wú jiàn cì,fāng biàn yì rú shì。"

 觉则无渐次, 方便亦如是。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章