中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 圆觉经 正文

普眼菩萨(圆觉经)拼音版、注音及读音

圆觉经

 普眼菩萨拼音版、注音及读音:

出处:圆觉经

pǔ yǎn pú sà

普眼菩萨

  yú shì,pǔ yǎn pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,yuàn wèi cǐ huì zhū pú sà zhòng,jí wèi mò shì yī qiè zhòng shēng,yǎn shuō pú sà xiū xíng jiàn cì,yún hé sī wéi?yún hé zhù chí?zhòng shēng wèi wù,zuò hé fāng biàn pǔ lìng kāi wù?shì zūn,ruò bǐ zhòng shēng wú zhèng fāng biàn jí zhèng sī wéi,wén fú rú lái shuō cǐ sān mèi,xīn shēng mí mèn,zé yú yuán jué bù néng wù rù。yuàn xìng cí bēi,wèi wǒ děng bèi jí mò shì zhòng shēng jiǎ shuō fāng biàn。" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

 于是,普眼菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,愿为此会诸菩萨众,及为末世一切众生,演说菩萨修行渐次,云何思惟?云何住持?众生未悟,作何方便普令开悟?世尊,若彼众生无正方便及正思惟,闻佛如来说此三昧,心生迷闷,则于圆觉不能悟入。愿兴慈悲,为我等辈及末世众生假说方便。”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

  ěr shí,shì zūn gào pǔ yǎn pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng,wèn yú rú lái xiū xíng jiàn cìsī wéizhù chí,nǎi zhì jiǎ shuō zhǒng zhǒng fāng biàn。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí pǔ yǎn pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

 尔时,世尊告普眼菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为诸菩萨及末世众生,问于如来修行渐次、思惟、住持,乃至假说种种方便。汝今谛听,当为汝说。”时普眼菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

 " shàn nán zǐ,bǐ xīn xué pú sà jí mò shì zhòng shēng,yù qiú rú lái jìng yuán jué xīn,yīng dāng zhèng niàn,yuǎn lí zhū huàn。xiān yī rú lái shē mó tā xíng,jiān chí jìn jiè,ān chǔ tú zhòng,yàn zuò jìng shì,suǒ wèi fā máo zhǎo chǐpí ròu jīn gǔsuǐ nǎo gòu sè jiē guī yú dì,tuò tì nóng xuèjīn yè xián mòtán lèi jīng qìdà xiǎo biàn lì jiē guī yú shuǐ,nuǎn qì guī huǒ,dòng zhuǎn guī fēng。sì dà gè lí,jīn zhě wàng shēn dāng zài hé chǔ?jí zhī cǐ shēn bì jìng wú tǐ,hé hé wéi xiāng,shí tóng huàn huà,sì yuán jiǎ hé,wàng yǒu liù gēn。liù gēn sì dà zhōng wài hé chéng,wàng yǒu yuán qì yú zhōng jī jù,shì yǒu yuán xiāng,jiǎ míng wéi xīn。shàn nán zǐ,cǐ xū wàng xīn,ruò wú liù chén zé bù néng yǒu。sì dà fēn jiě,wú chén kě dé,yú zhōng yuán chén gè guī sàn miè,bì jìng wú yǒu yuán xīn kě jiàn。shàn nán zǐ,bǐ zhī zhòng shēng,huàn shēn miè gù,huàn xīn yì miè huàn xīn miè gù,huàn chén yì miè huàn chén miè gù,huàn miè yì miè huàn miè miè gù,fēi huàn bù miè。pì rú mó jìng,gòu jǐn míng xiàn。shàn nán zǐ,dāng zhī shēn xīn jiē wèi huàn gòu,gòu xiāng yǒng miè,shí fāng qīng jìng。shàn nán zǐ,pì rú qīng jìng mó ní bǎo zhū,yìng yú wǔ sè suí fāng gè xiàn,zhū yú chī zhě jiàn bǐ mó ní shí yǒu wǔ sè。shàn nán zǐ,yuán jué jìng xìng xiàn yú shēn xīn suí lèi gè yīng,bǐ yú chī zhě shuō jìng yuán jué shí yǒu rú shì shēn xīn zì xiāng yì fù rú shì,yóu cǐ bù néng yuǎn yú huàn huà,shì gù wǒ shuō shēn xīn huàn gòu。duì lí huàn gòu,shuō míng pú sà。gòu jǐn duì chú,jí wú duì gòu jí shuō míng zhě。

 “善男子,彼新学菩萨及末世众生,欲求如来净圆觉心,应当正念,远离诸幻。先依如来奢摩他行,坚持禁戒,安处徒众,宴坐静室,恒作是念:‘我今此身四大和合,所谓发毛爪齿、皮肉筋骨、髓脑垢色皆归于地,唾涕脓血、津液涎沫、痰泪精气、大小便利皆归于水,暖气归火,动转归风。四大各离,今者妄身当在何处?即知此身毕竟无体,和合为相,实同幻化,四缘假合,妄有六根。六根四大中外合成,妄有缘气于中积聚,似有缘相,假名为心。善男子,此虚妄心,若无六尘则不能有。四大分解,无尘可得,于中缘尘各归散灭,毕竟无有缘心可见。善男子,彼之众生,幻身灭故,幻心亦灭;幻心灭故,幻尘亦灭;幻尘灭故,幻灭亦灭;幻灭灭故,非幻不灭。譬如磨镜,垢尽明现。善男子,当知身心皆为幻垢,垢相永灭,十方清净。善男子,譬如清净摩尼宝珠,映于五色随方各现,诸愚痴者见彼摩尼实有五色。善男子,圆觉净性现于身心随类各应,彼愚痴者说净圆觉实有如是身心自相亦复如是,由此不能远于幻化,是故我说身心幻垢。对离幻垢,说名菩萨。垢尽对除,即无对垢及说名者。

 " shàn nán zǐ,cǐ pú sà jí mò shì zhòng shēng,zhèng dé zhū huàn miè yǐng xiàng gù,ěr shí biàn dé wú fāng qīng jìng,wú biān xū kōng,jué suǒ xiǎn fā jué yuán míng gù,xiǎn xīn qīng jìng xīn qīng jìng gù,jiàn chén qīng jìng jiàn qīng jìng gù,yǎn gēn qīng jìng gēn qīng jìng gù,yǎn shí qīng jìng shí qīng jìng gù,wén chén qīng jìng wén qīng jìng gù,ěr gēn qīng jìng gēn qīng jìng gù,ěr shí qīng jìng shí qīng jìng gù,jué chén qīng jìng rú shì nǎi zhì bíshéshēnyì yì fù rú shì。shàn nán zǐ,gēn qīng jìng gù,sè chén qīng jìng sè qīng jìng gù,shēng chén qīng jìng xiāngwèichùfǎ yì fù rú shì。shàn nán zǐ,liù chén qīng jìng gù,dì dà qīng jìng dì qīng jìng gù,shuǐ dà qīng jìng huǒ dàfēng dà yì fù rú shì。shàn nán zǐ,sì dà qīng jìng gù,shí èr chùshí bā jièèr shí wǔ yǒu qīng jìng bǐ qīng jìng gù,shí lìsì wú suǒ wèisì wú ài zhìfú shí bā bù gòng fǎsān shí qī zhù dào pǐn qīng jìng rú shì nǎi zhì bā wàn sì qiān tuó luó ní mén yī qiè qīng jìng。shàn nán zǐ,yī qiè shí xiàng xìng qīng jìng gù,yī shēn qīng jìng yī shēn qīng jìng gù,duō shēn qīng jìng duō shēn qīng jìng gù,rú shì nǎi zhì shí fāng zhòng shēng yuán jué qīng jìng。shàn nán zǐ,yī shì jiè qīng jìng gù,duō shì jiè qīng jìng duō shì jiè qīng jìng gù,rú shì nǎi zhì jǐn yú xū kōng,yuán guǒ sān shì,yī qiè píng děng,qīng jìng bù dòng。

 “善男子,此菩萨及末世众生,证得诸幻灭影像故,尔时便得无方清净,无边虚空,觉所显发;觉圆明故,显心清净;心清净故,见尘清净;见清净故,眼根清净;根清净故,眼识清净;识清净故,闻尘清净;闻清净故,耳根清净;根清净故,耳识清净;识清净故,觉尘清净;如是乃至鼻、舌、身、意亦复如是。善男子,根清净故,色尘清净;色清净故,声尘清净;香、味、触、法亦复如是。善男子,六尘清净故,地大清净;地清净故,水大清净;火大、风大亦复如是。善男子,四大清净故,十二处、十八界、二十五有清净;彼清净故,十力、四无所畏、四无碍智、佛十八不共法、三十七助道品清净;如是乃至八万四千陀罗尼门一切清净。善男子,一切实相性清净故,一身清净;一身清净故,多身清净;多身清净故,如是乃至十方众生圆觉清净。善男子,一世界清净故,多世界清净;多世界清净故,如是乃至尽于虚空,圆裹三世,一切平等,清净不动。

 " shàn nán zǐ,xū kōng rú shì píng děng bù dòng,dāng zhī jué xìng píng děng bù dòng sì dà bù dòng gù,dāng zhī jué xìng píng děng bù dòng rú shì nǎi zhì bā wàn sì qiān tuó luó ní mén píng děng bù dòng,dāng zhī jué xìng píng děng bù dòng。shàn nán zǐ,jué xìng biàn mǎn,qīng jìng bù dòng,yuán wú jì gù,dāng zhī liù gēn biàn mǎn fǎ jiè gēn biàn mǎn gù,dāng zhī liù chén biàn mǎn fǎ jiè chén biàn mǎn gù,dāng zhī sì dà biàn mǎn fǎ jiè rú shì nǎi zhì tuó luó ní mén biàn mǎn fǎ jiè。shàn nán zǐ,yóu bǐ miào jué xìng biàn mǎn gù,gēn xìngchén xìng wú huài wú zá gēnchén wú huài gù,rú shì nǎi zhì tuó luó ní mén wú huài wú zá rú bǎi qiān dēng guāng zhào yī shì,qí guāng biàn mǎn,wú huài wú zá。shàn nán zǐ,jué chéng jiù gù,dāng zhī pú sà bù yǔ fǎ fùbù qiú fǎ tuō,bù yàn shēng sǐbù ài niè pán,bù jìng chí jièbù zēng huǐ jìn,bù zhòng jiǔ xíbù qīng chū xué。hé yǐ gù?yī qiè jué gù。pì rú yǎn guāng xiǎo le qián jìng,qí guāng yuán mǎn,dé wú zēng ài。hé yǐ gù?guāng tǐ wú èr,wú zēng ài gù。

 “善男子,虚空如是平等不动,当知觉性平等不动;四大不动故,当知觉性平等不动;如是乃至八万四千陀罗尼门平等不动,当知觉性平等不动。善男子,觉性遍满,清净不动,圆无际故,当知六根遍满法界;根遍满故,当知六尘遍满法界;尘遍满故,当知四大遍满法界;如是乃至陀罗尼门遍满法界。善男子,由彼妙觉性遍满故,根性、尘性无坏无杂;根、尘无坏故,如是乃至陀罗尼门无坏无杂;如百千灯光照一室,其光遍满,无坏无杂。善男子,觉成就故,当知菩萨不与法缚、不求法脱,不厌生死、不爱涅槃,不敬持戒、不憎毁禁,不重久习、不轻初学。何以故?一切觉故。譬如眼光晓了前境,其光圆满,得无憎爱。何以故?光体无二,无憎爱故。

 " shàn nán zǐ,cǐ pú sà jí mò shì zhòng shēng,xiū xí cǐ xīn dé chéng jiù zhě,yú cǐ wú xiū yì wú chéng jiù,yuán jué pǔ zhào,jì miè wú èr,yú zhōng bǎi qiān wàn yì ā sēng qí bù kě shuō héng hé shā zhū fú shì jiè,yóu rú kōng huá luàn qǐ luàn miè,bù jí bù lí,wú fù wú tuō,shǐ zhī zhòng shēng běn lái chéng fó,shēng sǐniè pán yóu rú zuó mèng。shàn nán zǐ,rú zuó mèng gù,dāng zhī shēng sǐ jí yǔ niè pán,wú qǐ wú miè,wú lái wú qù。qí suǒ zhèng zhě,wú de wú shī,wú qǔ wú shě qí néng zhèng zhě,wú zuò wú zhǐ,wú rèn wú miè yú cǐ zhèng zhōng,wú néng wú suǒ bì jìng wú zhèng,yì wú zhèng zhě,yī qiè fǎ xìng píng děng bù huài。shàn nán zǐ,bǐ zhū pú sà rú shì xiū xíng,rú shì jiàn cì,rú shì sī wéi,rú shì zhù chí,rú shì fāng biàn,rú shì kāi wù,qiú rú shì fǎ,yì bù mí mèn。"

 “善男子,此菩萨及末世众生,修习此心得成就者,于此无修亦无成就,圆觉普照,寂灭无二,于中百千万亿阿僧祇不可说恒河沙诸佛世界,犹如空华乱起乱灭,不即不离,无缚无脱,始知众生本来成佛,生死、涅槃犹如昨梦。善男子,如昨梦故,当知生死及与涅槃,无起无灭,无来无去。其所证者,无得无失,无取无舍;其能证者,无作无止,无任无灭;于此证中,无能无所;毕竟无证,亦无证者,一切法性平等不坏。善男子,彼诸菩萨如是修行,如是渐次,如是思惟,如是住持,如是方便,如是开悟,求如是法,亦不迷闷。”

  ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

 " pǔ yǎn rǔ dāng zhī: yī qiè zhū zhòng shēng,

 “普眼汝当知: 一切诸众生,
  shēn xīn jiē rú huàn。shēn xiāng shǔ sì dà,
 身心皆如幻。 身相属四大,
  xīn xìng guī liù chén,sì dà tǐ gè lí,
 心性归六尘, 四大体各离,
  shuí wèi hé hé zhě?rú shì jiàn xiū xíng,
 谁为和合者? 如是渐修行,
  yī qiè xī qīng jìng,bù dòng biàn fǎ jiè,
 一切悉清净, 不动遍法界,
  wú zuò zhǐ rèn miè,yì wú néng zhèng zhě。
 无作止任灭, 亦无能证者。
  yī qiè fú shì jiè,yóu rú xū kōng huá,
 一切佛世界, 犹如虚空华,
  sān shì xī píng děng,bì jìng wú lái qù。
 三世悉平等, 毕竟无来去。
  chū fā xīn pú sà,jí mò shì zhòng shēng,
 初发心菩萨, 及末世众生,
  yù qiú rù fú dào,yīng rú shì xiū xí。"

 欲求入佛道, 应如是修习。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章