中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 圆觉经 正文

金刚藏菩萨(圆觉经)拼音版、注音及读音

圆觉经

 金刚藏菩萨拼音版、注音及读音:

出处:圆觉经

jīn gāng cáng pú sà

金刚藏菩萨

  yú shì,jīn gāng cáng pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,shàn wèi yī qiè zhū pú sà zhòng,xuān yáng rú lái yuán jué qīng jìng dà tuó luó níyīn dì fǎ xíngjiàn cì fāng biàn,yǔ zhū zhòng shēng kāi fā mēng mèi。zài huì fǎ zhòng,chéng fú cí huì,huàn yì lǎng rán,huì mù qīng jìng。shì zūn,ruò zhū zhòng shēng běn lái chéng fó,hé gù fù yǒu yī qiè wú míng?ruò zhū wú míng zhòng shēng běn yǒu,hé yīn yuán gù,rú lái fù shuō běn lái chéng fó?shí fāng yì shēng běn chéng fó dào,hòu qǐ wú míng,yī qiè rú lái hé shí fù shēng yī qiè fán nǎo?wéi yuàn bù shě wú zhē dà cí,wèi zhū pú sà kāi mì mì cáng,jí wèi mò shì yī qiè zhòng shēng,dé wén rú shì xiū duō luó jiào le yì fǎ mén,yǒng duàn yí huǐ。" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

 于是,金刚藏菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,善为一切诸菩萨众,宣扬如来圆觉清净大陀罗尼、因地法行、渐次方便,与诸众生开发蒙昧。在会法众,承佛慈诲,幻翳朗然,慧目清净。世尊,若诸众生本来成佛,何故复有一切无明?若诸无明众生本有,何因缘故,如来复说本来成佛?十方异生本成佛道,后起无明,一切如来何时复生一切烦恼?唯愿不舍无遮大慈,为诸菩萨开秘密藏,及为末世一切众生,得闻如是修多罗教了义法门,永断疑悔。”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

  ěr shí,shì zūn gào jīn gāng cáng pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng,wèn yú rú lái shén shēn mì mì jiū jìng fāng biàn,shì zhū pú sà zuì shàng jiào huì le yì dà chéng,néng shǐ shí fāng xiū xué pú sà,jí zhū mò shì yī qiè zhòng shēng,dé jué dìng xìn,yǒng duàn yí huǐ。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí jīn gāng cáng pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

 尔时,世尊告金刚藏菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为诸菩萨及末世众生,问于如来甚深秘密究竟方便,是诸菩萨最上教诲了义大乘,能使十方修学菩萨,及诸末世一切众生,得决定信,永断疑悔。汝今谛听,当为汝说。”时金刚藏菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

 " shàn nán zǐ,yī qiè shì jiè shǐ zhōng shēng miè,qián hòu yǒu wú,jù sàn qǐ zhǐ,niàn niàn xiāng xù,xún huán wǎng fù,zhǒng zhǒng qǔ shě,jiē shì lún huí。wèi chū lún huí,ér biàn yuán jué,bǐ yuán jué xìng jí tóng liú zhuǎn,ruò miǎn lún huí,wú yǒu shì chù。pì rú dòng mù,néng yáo zhàn shuǐ yòu rú dìng yǎn,yóu huí zhuǎn huǒ yún shǐ yuè yùn,zhōu xíng àn yí,yì fù rú shì。shàn nán zǐ,zhū xuán wèi xī,bǐ wù xiān zhù,shàng bù kě dé,hé kuàng lún zhuàn shēng sǐ gòu xīn céng wèi qīng jìng,guān fú yuán jué ér bù xuán fù?shì gù rǔ děng biàn shēng sān huò。

 “善男子,一切世界始终生灭,前后有无,聚散起止,念念相续,循环往复,种种取舍,皆是轮回。未出轮回,而辩圆觉,彼圆觉性即同流转,若免轮回,无有是处。譬如动目,能摇湛水;又如定眼,由回转火;云驶月运,舟行岸移,亦复如是。善男子,诸旋未息,彼物先住,尚不可得,何况轮转生死垢心曾未清净,观佛圆觉而不旋复?是故汝等便生三惑。

 " shàn nán zǐ,pì rú huàn yì,wàng jiàn kōng huá huàn yì ruò chú,hé shí gèng qǐ yī qiè zhū yì?yì huá èr fǎ,fēi xiāng dài gù。yì rú kōng huá miè yú kōng shí,kōng běn wú huá,fēi qǐ miè gù。shēng sǐniè pán tóng yú qǐ miè,miào jué yuán zhào lí yú huá yì。shàn nán zǐ,dāng zhī xū kōng fēi shì zàn yǒu,yì fēi zàn wú,kuàng fù rú lái yuán jué suí shùn ér wèi xū kōng píng děng běn xìng!

 “善男子,譬如患翳,妄见空华;患翳若除,不可说言:‘此翳已灭,何时更起一切诸翳?’何以故?翳华二法,非相待故。亦如空华灭于空时,不可说言:‘虚空何时更起空华?’何以故?空本无华,非起灭故。生死、涅槃同于起灭,妙觉圆照离于华翳。善男子,当知虚空非是暂有,亦非暂无,况复如来圆觉随顺而为虚空平等本性!

 " shàn nán zǐ,rú xiāo jīn kuàng,jīn fēi xiāo yǒu,jì yǐ chéng jīn,bù zhòng wèi kuàng,jīng wú qióng shí,jīn xìng bù huài,shàn nán zǐ,yī qiè rú lái miào yuán jué xīn,běn wú pú tí jí yǔ niè pán,yì wú chéng fó jí bù chéng fó,wú wàng lún huí jí fēi lún huí。

 “善男子,如销金矿,金非销有,既已成金,不重为矿,经无穷时,金性不坏,不应说言:‘本非成就。’如来圆觉亦复如是。善男子,一切如来妙圆觉心,本无菩提及与涅槃,亦无成佛及不成佛,无妄轮回及非轮回。

 " shàn nán zǐ,dàn zhū shēng wén suǒ yuán jìng jiè,shēn xīn yǔ yán jiē xī duàn miè,zhōng bù néng zhì bǐ zhī qīn zhèng suǒ xiàn niè pán,hé kuàng néng yǐ yǒu sī wéi xīn,cè duó rú lái yuán jué jìng jiè?rú qǔ yíng huǒ shāo xū mí shān,zhōng bù néng zhe yǐ lún huí xīn,shēng lún huí jiàn,rù yú rú lái dà jì miè hǎi,zhōng bù néng zhì。shì gù wǒ shuō,yī qiè pú sà jí mò shì zhòng shēng,xiān duàn wú shǐ lún huí gēn běn。

 “善男子,但诸声闻所圆境界,身心语言皆悉断灭,终不能至彼之亲证所现涅槃,何况能以有思惟心,测度如来圆觉境界?如取萤火烧须弥山,终不能着;以轮回心,生轮回见,入于如来大寂灭海,终不能至。是故我说,一切菩萨及末世众生,先断无始轮回根本。

 " shàn nán zǐ,yǒu zuò sī wéi,cóng yǒu xīn qǐ,jiē shì liù chén wàng xiǎng yuán qì,fēi shí xīn tǐ,yǐ rú kōng huá。yòng cǐ sī wéi biàn yú fú jìng,yóu rú kōng huá fù jié kōng guǒ,zhǎn zhuǎn wàng xiǎng,wú yǒu shì chù。shàn nán zǐ,xū wàng fú xīn,duō zhū qiǎo jiàn,bù néng chéng jiù yuán jué fāng biàn。rú shì fēn bié,fēi wéi zhèng wèn。"

 “善男子,有作思惟,从有心起,皆是六尘妄想缘气,非实心体,已如空华。用此思惟辨于佛境,犹如空华复结空果,展转妄想,无有是处。善男子,虚妄浮心,多诸巧见,不能成就圆觉方便。如是分别,非为正问。”

  ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

 " jīn gāng cáng dāng zhī,rú lái jì miè xìng,

 “金刚藏当知, 如来寂灭性,
  wèi zēng yǒu zhōng shǐ。ruò yǐ lún huí xīn,
 未曾有终始。 若以轮回心,
  sī wéi jí xuán fù,dàn zhì lún huí jì,
 思惟即旋复, 但至轮回际,
  bù néng rù fú hǎi。pì rú xiāo jīn kuàng,
 不能入佛海。 譬如销金矿,
  jīn fēi xiāo gù yǒu,suī fù běn lái jīn,
 金非销故有, 虽复本来金,
  zhōng yǐ xiāo chéng jiù,yī chéng zhēn jīn tǐ,
 终以销成就, 一成真金体,
  bù fù zhòng wèi kuàng。shēng sǐ yǔ niè pán,
 不复重为矿。 生死与涅槃,
  fán fū jí zhū fú,tóng wèi kōng huá xiāng。
 凡夫及诸佛, 同为空华相。
  sī wéi yóu huàn huà,hé kuàng jí xū wàng?
 思惟犹幻化, 何况诘虚妄?
  ruò néng le cǐ xīn,rán hòu qiú yuán jué。"

 若能了此心, 然后求圆觉。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章