中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 圆觉经 正文

清净慧菩萨(圆觉经)拼音版、注音及读音

圆觉经

 清净慧菩萨拼音版、注音及读音:

出处:圆觉经

qīng jìng huì pú sà

清净慧菩萨

  yú shì,qīng jìng huì pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,wèi wǒ děng bèi guǎng shuō rú shì bù sī yì shì,běn suǒ bú jiàn,běn suǒ bù wén。wǒ děng jīn zhě méng fú shàn yòu,shēn xīn tài rán,dé dà ráo yì。yuàn wèi zhū lái yī qiè fǎ zhòng,zhòng xuān fǎ wáng yuán mǎn jué xìng。yī qiè zhòng shēng jí zhū pú sàrú lái shì zūn suǒ zhèng suǒ de,yún hé chā bié?lìng mò shì zhòng shēng wén cǐ shèng jiào,suí shùn kāi wù,jiàn cì néng rù。" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

 于是,清净慧菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,为我等辈广说如是不思议事,本所不见,本所不闻。我等今者蒙佛善诱,身心泰然,得大饶益。愿为诸来一切法众,重宣法王圆满觉性。一切众生及诸菩萨、如来世尊所证所得,云何差别?令末世众生闻此圣教,随顺开悟,渐次能入。”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

  ěr shí,shì zūn gào qīng jìng huì pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi mò shì zhòng shēng,qǐng wèn rú lái jiàn cì chā bié。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí qīng jìng huì pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

 尔时,世尊告清净慧菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为末世众生,请问如来渐次差别。汝今谛听,当为汝说。”时清净慧菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

 " shàn nán zǐ,yuán jué zì xìng,fēi xìng xìng yǒu,xún zhū xìng qǐ,wú qǔ wú zhèng,yú shí xiàng zhōng,shí wú pú sà jí zhū zhòng shēng。hé yǐ gù?pú sàzhòng shēng jiē shì huàn huà,huàn huà miè gù,wú qǔ zhèng zhě。pì rú yǎn gēn,bù zì jiàn yǎn xìng zì píng děng,wú píng děng zhě。zhòng shēng mí dào,wèi néng chú miè yī qiè huàn huà,yú miè wèi miè wàng gōng yòng zhōng biàn xiǎn chā bié。ruò dé rú lái jì miè suí shùn,shí wú jì miè jí jì miè zhě。

 “善男子,圆觉自性,非性性有,循诸性起,无取无证,于实相中,实无菩萨及诸众生。何以故?菩萨、众生皆是幻化,幻化灭故,无取证者。譬如眼根,不自见眼;性自平等,无平等者。众生迷倒,未能除灭一切幻化,于灭未灭妄功用中便显差别。若得如来寂灭随顺,实无寂灭及寂灭者。

 " shàn nán zǐ,yī qiè zhòng shēng cóng wú shǐ lái,yóu wàng xiǎng wǒ jí ài wǒ zhě,céng bù zì zhī niàn niàn shēng miè,gù qǐ zēng ài,dān zhe wǔ yù。ruò yù shàn yǒu,jiào lìng kāi wù jìng yuán jué xìng,fā míng qǐ miè,jí zhī cǐ shēng xìng zì láo lǜ。ruò fù yǒu rén,láo lǜ yǒng duàn,dé fǎ jiè jìng,jí bǐ jìng jiě wèi zì zhàng ài,gù yú yuán jué ér bù zì zài,cǐ míng fán fū suí shùn jué xìng。

 “善男子,一切众生从无始来,由妄想我及爱我者,曾不自知念念生灭,故起憎爱,耽著五欲。若遇善友,教令开悟净圆觉性,发明起灭,即知此生性自劳虑。若复有人,劳虑永断,得法界净,即彼净解为自障碍,故于圆觉而不自在,此名凡夫随顺觉性。

 " shàn nán zǐ,yī qiè pú sà jiàn jiě wèi ài,suī duàn jiě ài,yóu zhù jiàn jué,jué ài wèi ài ér bù zì zài,cǐ míng pú sà wèi rù dì zhě suí shùn jué xìng。

 “善男子,一切菩萨见解为碍,虽断解碍,犹住见觉,觉碍为碍而不自在,此名菩萨未入地者随顺觉性。

 " shàn nán zǐ,yǒu zhào yǒu jué,jù míng zhàng ài,shì gù pú sà cháng jué bú zhù,zhào yǔ zhào zhě tóng shí jì miè。pì rú yǒu rén zì duàn qí shǒu,shǒu yǐ duàn gù,wú néng duàn zhě zé yǐ ài xīn zì miè zhū ài,ài yǐ duàn miè,wú miè ài zhě。xiū duō luó jiào rú biāo yuè zhǐ,ruò fù jiàn yuè,le zhī suǒ biāo bì jìng fēi yuè yī qiè rú lái zhǒng zhǒng yán shuō,kāi shì pú sà yì fù rú shì。cǐ míng pú sà yǐ rù dì zhě suí shùn jué xìng。

 “善男子,有照有觉,俱名障碍,是故菩萨常觉不住,照与照者同时寂灭。譬如有人自断其首,首已断故,无能断者;则以碍心自灭诸碍,碍已断灭,无灭碍者。修多罗教如标月指,若复见月,了知所标毕竟非月;一切如来种种言说,开示菩萨亦复如是。此名菩萨已入地者随顺觉性。

 " shàn nán zǐ,yī qiè zhàng ài jí jiū jìng jué,dé niànshī niàn,wú fēi jiě tuō chéng fǎpò fǎ,jiē míng niè pán zhì huìyú chī,tōng wèi bō rě pú sàwài dào suǒ chéng jiù fǎ,tóng shì pú tí wú míngzhēn rú,wú yì jìng jiè zhū jiè dìng huì jí yín nù chī,jù shì fàn xíng zhòng shēngguó tǔ,tóng yī fǎ xìng dì yùtiān gōng,jiē wèi jìng tǔ yǒu xìngwú xìng,qí chéng fó dào yī qiè fán nǎo,bì jìng jiě tuō fǎ jiè hǎi huì,zhào le zhū xiàng,yóu rú xū kōng。cǐ míng rú lái suí shùn jué xìng。

 “善男子,一切障碍即究竟觉,得念、失念,无非解脱;成法、破法,皆名涅槃;智慧、愚痴,通为般若;菩萨、外道所成就法,同是菩提;无明、真如,无异境界;诸戒定慧及淫怒痴,俱是梵行;众生、国土,同一法性;地狱、天宫,皆为净土;有性、无性,齐成佛道;一切烦恼,毕竟解脱;法界海慧,照了诸相,犹如虚空。此名如来随顺觉性。

 " shàn nán zǐ,dàn zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng,jū yī qiè shí,bù qǐ wàng niàn yú zhū wàng xīn,yì bù xī miè zhù wàng xiǎng jìng,bù jiā le zhī yú wú le zhī,bù biàn zhēn shí。bǐ zhū zhòng shēng wén shì fǎ mén,xìn jiě shòu chí,bù shēng jīng wèi,shì zé míng wéi suí shùn jué xìng。shàn nán zǐ,rǔ děng dāng zhī,rú shì zhòng shēng yǐ céng gōng yǎng bǎi qiān wàn yì héng hé shā zhū fú jí dà pú sà,zhí zhòng dé běn。fó shuō shì rén,míng wéi chéng jiù yī qiè zhǒng zhì。"

 “善男子,但诸菩萨及末世众生,居一切时,不起妄念;于诸妄心,亦不息灭;住妄想境,不加了知;于无了知,不辨真实。彼诸众生闻是法门,信解受持,不生惊畏,是则名为随顺觉性。善男子,汝等当知,如是众生已曾供养百千万亿恒河沙诸佛及大菩萨,植众德本。佛说是人,名为成就一切种智。”

  ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

 " qīng jìng huì dāng zhī: yuán mǎn pú tí xìng,

 “清净慧当知: 圆满菩提性,
  wú qǔ yì wú zhèng,wú pú sà zhòng shēng。
 无取亦无证, 无菩萨众生。
  jué yǔ wèi jué shí,jiàn cì yǒu chā bié,
 觉与未觉时, 渐次有差别,
  zhòng shēng wèi jiě ài,pú sà wèi lí jué,
 众生为解碍, 菩萨未离觉,
  rù dì yǒng jì miè,bú zhù yī qiè xiāng,
 入地永寂灭, 不住一切相,
  dà jué xī yuán mǎn,míng wéi biàn suí shùn。
 大觉悉圆满, 名为遍随顺。
  mò shì zhū zhòng shēng,xīn bù shēng xū wàng,
 末世诸众生, 心不生虚妄,
  fó shuō rú shì rén,xiàn shì jí pú sà,
 佛说如是人, 现世即菩萨,
  gōng yǎng héng shā fú,gōng dé yǐ yuán mǎn,
 供养恒沙佛, 功德已圆满,
  suī yǒu duō fāng biàn,jiē míng suí shùn zhì。"

 虽有多方便, 皆名随顺智。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章