中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 圆觉经 正文

威德自在菩萨(圆觉经)拼音版、注音及读音

圆觉经

 威德自在菩萨拼音版、注音及读音:

出处:圆觉经

wēi dé zì zài pú sà

威德自在菩萨

  yú shì,wēi dé zì zài pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,guǎng wéi wǒ děng fēn bié rú shì suí shùn jué xìng,lìng zhū pú sà jué xīn guāng míng,chéng fú yuán yīn,bù yīn xiū xí ér dé shàn lì。shì zūn,pì rú dài chéng,wài yǒu sì mén,suí fāng lái zhě fēi zhǐ yí lù yī qiè pú sà zhuāng yán fó guó jí chéng pú tí,fēi yī fāng biàn。wéi yuàn shì zūn,guǎng wéi wǒ děng xuān shuō yī qiè fāng biàn jiàn cì,bìng xiū xíng rén zǒng yǒu jǐ zhǒng?lìng cǐ huì pú sà jí mò shì zhòng shēng qiú dà chéng zhě,sù dé kāi wù,yóu xì rú lái dà jì miè hǎi。" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

 于是,威德自在菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,广为我等分别如是随顺觉性,令诸菩萨觉心光明,承佛圆音,不因修习而得善利。世尊,譬如大城,外有四门,随方来者非止一路;一切菩萨庄严佛国及成菩提,非一方便。唯愿世尊,广为我等宣说一切方便渐次,并修行人总有几种?令此会菩萨及末世众生求大乘者,速得开悟,游戏如来大寂灭海。”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

  ěr shí,shì zūn gào wēi dé zì zài pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng,wèn yú rú lái rú shì fāng biàn。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí wēi dé zì zài pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

 尔时,世尊告威德自在菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为诸菩萨及末世众生,问于如来如是方便。汝今谛听,当为汝说。”时威德自在菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

 " shàn nán zǐ,wú shàng miào jué biàn zhū shí fāng,chū shēng rú lái yǔ yī qiè fǎ,tóng tǐ píng děng,yú zhū xiū xíng,shí wú yǒu èr。fāng biàn suí shùn,qí shù wú liàng yuán shè suǒ guī,xún xìng chā bié,dāng yǒu sān zhǒng。

 “善男子,无上妙觉遍诸十方,出生如来与一切法,同体平等,于诸修行,实无有二。方便随顺,其数无量;圆摄所归,循性差别,当有三种。

 " shàn nán zǐ,ruò zhū pú sà wù jìng yuán jué,yǐ jìng jué xīn,qǔ jìng wèi xíng,yóu chéng zhū niàn,jué shí fán dòng,jìng huì fā shēng,shēn xīn kè chén cóng cǐ yǒng miè,biàn néng nèi fā jì jìng qīng ān。yóu jì jìng gù,shí fāng shì jiè zhū rú lái xīn,yú zhōng xiǎn xiàn rú jìng zhōng xiàng。cǐ fāng biàn zhě,míng shē mó tā。

 “善男子,若诸菩萨悟净圆觉,以净觉心,取静为行,由澄诸念,觉识烦动,静慧发生,身心客尘从此永灭,便能内发寂静轻安。由寂静故,十方世界诸如来心,于中显现如镜中像。此方便者,名奢摩他。

 " shàn nán zǐ,ruò zhū pú sà wù jìng yuán jué,yǐ jìng jué xīn,zhī jué xīn xìng jí yǔ gēn chén jiē yīn huàn huà,jí qǐ zhū huàn yǐ chú huàn zhě,biàn huà zhū huàn ér kāi huàn zhòng,yóu qǐ huàn gù,biàn néng nèi fā dà bēi qīng ān。yī qiè pú sà cóng cǐ qǐ xíng,jiàn cì zēng jìn。bǐ guān huàn zhě,fēi tóng huàn gù,fēi tóng huàn guān jiē shì huàn gù,huàn xiāng yǒng lí。shì zhū pú sà suǒ yuán miào xíng rú tǔ zhǎng miáo。cǐ fāng biàn zhě,míng sān mó bō tí。

 “善男子,若诸菩萨悟净圆觉,以净觉心,知觉心性及与根尘皆因幻化,即起诸幻以除幻者,变化诸幻而开幻众,由起幻故,便能内发大悲轻安。一切菩萨从此起行,渐次增进。彼观幻者,非同幻故,非同幻观;皆是幻故,幻相永离。是诸菩萨所圆妙行如土长苗。此方便者,名三摩钵提。

 " shàn nán zǐ,ruò zhū pú sà wù jìng yuán jué,yǐ jìng jué xīn,bù qǔ huàn huà jí zhū jìng xiāng,le zhī shēn xīn jiē wèi guà ài,wú zhī jué míng,bù yī zhū ài,yǒng dé chāo guò ài wú ài jìng,shòu yòng shì jiè jí yǔ shēn xīn。xiāng zài chén yù,rú qì zhōng huáng,shēng chū yú wài,fán nǎoniè pán bù xiāng liú ài,biàn néng nèi fā jì miè qīng ān。miào jué suí shùn jì miè jìng jiè,zì tā shēn xīn suǒ bù néng jí,zhòng shēng shòu mìng jiē wèi fú xiǎng。cǐ fāng biàn zhě,míng wéi chán nà。

 “善男子,若诸菩萨悟净圆觉,以净觉心,不取幻化及诸净相,了知身心皆为挂碍,无知觉明,不依诸碍,永得超过碍无碍境,受用世界及与身心。相在尘域,如器中锽,声出于外,烦恼、涅槃不相留碍,便能内发寂灭轻安。妙觉随顺寂灭境界,自他身心所不能及,众生寿命皆为浮想。此方便者,名为禅那。

 " shàn nán zǐ,cǐ sān fǎ mén jiē shì yuán jué,qīn jìn suí shùn shí fāng rú lái yīn cǐ chéng fó。shí fāng pú sà zhǒng zhǒng fāng biànyī qiè tóng yì,jiē yī rú shì sān zhǒng shì yè,ruò dé yuán zhèng,jí chéng yuán jué。shàn nán zǐ,jiǎ shǐ yǒu rén xiū yú shèng dào,jiào huà chéng jiù bǎi qiān wàn yì ā luó hànpì zhī fó guǒ,bù rú yǒu rén wén cǐ yuán jué wú ài fǎ mén,yī chà nà qǐng suí shùn xiū xí。"

 “善男子,此三法门皆是圆觉,亲近随顺十方如来因此成佛。十方菩萨种种方便、一切同异,皆依如是三种事业,若得圆证,即成圆觉。善男子,假使有人修于圣道,教化成就百千万亿阿罗汉、辟支佛果,不如有人闻此圆觉无碍法门,一刹那顷随顺修习。”

  ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

 " wēi dé rǔ dāng zhī: wú shàng dà jué xīn,

 “威德汝当知: 无上大觉心,
  běn jì wú èr xiāng,suí shùn zhū fāng biàn,
 本际无二相, 随顺诸方便,
  qí shù jí wú liàng。rú lái zǒng kāi shì,
 其数即无量。 如来总开示,
  biàn yǒu sān zhǒng lèi: jì jìng shē mó tā,
 便有三种类: 寂静奢摩他,
  rú jìng zhào zhū xiàng rú huàn sān mó tí,
 如镜照诸像; 如幻三摩提,
  rú miáo jiàn zēng zhǎng chán nà wéi jì miè,
 如苗渐增长; 禅那唯寂灭,
  rú bǐ qì zhōng huáng。sān zhǒng miào fǎ mén,
 如彼器中锽。 三种妙法门,
  jiē shì jué suí shùn。shí fāng zhū rú lái,
 皆是觉随顺。 十方诸如来,
  jí zhū dà pú sà,yīn cǐ dé chéng dào,
 及诸大菩萨, 因此得成道,
  sān shì yuán zhèng gù,míng jiū jìng niè pán。"

 三事圆证故, 名究竟涅槃。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章