中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 圆觉经 正文

辩音菩萨(圆觉经)拼音版、注音及读音

圆觉经

 辩音菩萨拼音版、注音及读音:

出处:圆觉经

biàn yīn pú sà

辩音菩萨

  yú shì,biàn yīn pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,rú shì fǎ mén shèn wéi xī yǒu!shì zūn,cǐ zhū fāng biàn yī qiè pú sà yú yuán jué mén,yǒu jǐ xiū xí?yuàn wèi dà zhòng jí mò shì zhòng shēng,fāng biàn kāi shì,lìng wù shí xiàng。" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

 于是,辩音菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,如是法门甚为希有!世尊,此诸方便一切菩萨于圆觉门,有几修习?愿为大众及末世众生,方便开示,令悟实相。”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

  ěr shí,shì zūn gào biàn yīn pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi zhū dà zhòng jí mò shì zhòng shēng,wèn yú rú lái rú shì xiū xí。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí biàn yīn pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

 尔时,世尊告辩音菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为诸大众及末世众生,问于如来如是修习。汝今谛听,当为汝说。”时辩音菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

 " shàn nán zǐ,yī qiè rú lái yuán jué qīng jìng,běn wú xiū xí jí xiū xí zhě。yī qiè pú sà jí mò shì zhòng shēng,yī yú wèi jué huàn lì xiū xí,ěr shí biàn yǒu èr shí wǔ zhǒng qīng jìng dìng lún:

 “善男子,一切如来圆觉清净,本无修习及修习者。一切菩萨及末世众生,依于未觉幻力修习,尔时便有二十五种清净定轮:

 " ruò zhū pú sà wéi qǔ jí jìng,yóu jìng lì gù,yǒng duàn fán nǎo,jiū jìng chéng jiù,bù qǐ yú zuò,biàn rù niè pán。cǐ pú sà zhě,míng dān xiū shē mó tā。

 “若诸菩萨唯取极静,由静力故,永断烦恼,究竟成就,不起于座,便入涅槃。此菩萨者,名单修奢摩他。

 " ruò zhū pú sà wéi guān rú huàn,yǐ fó lì gù,biàn huà shì jiè,zhǒng zhǒng zuò yòng,bèi xíng pú sà qīng jìng miào xíng,yú tuó luó ní bù shī jì niàn jí zhū jìng huì。cǐ pú sà zhě,míng dān xiū sān mó bō tí。

 “若诸菩萨唯观如幻,以佛力故,变化世界,种种作用,备行菩萨清净妙行,于陀罗尼不失寂念及诸静慧。此菩萨者,名单修三摩钵提。

 " ruò zhū pú sà wéi miè zhū huàn,bù qǔ zuò yòng,dú duàn fán nǎo,fán nǎo duàn jǐn,biàn zhèng shí xiàng。cǐ pú sà zhě,míng dān xiū chán nà。

 “若诸菩萨唯灭诸幻,不取作用,独断烦恼,烦恼断尽,便证实相。此菩萨者,名单修禅那。

 " ruò zhū pú sà xiān qǔ zhì jìng,yǐ jìng huì xīn zhào zhū huàn zhě,biàn yú shì zhōng qǐ pú sà xíng。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū shē mó tā,hòu xiū sān mó bō tí。

 “若诸菩萨先取至静,以静慧心照诸幻者,便于是中起菩萨行。此菩萨者,名先修奢摩他,后修三摩钵提。

 " ruò zhū pú sà yǐ jìng huì gù,zhèng zhì jìng xìng,biàn duàn fán nǎo,yǒng chū shēng sǐ。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū shē mó tā,hòu xiū chán nà。

 “若诸菩萨以静慧故,证至静性,便断烦恼,永出生死。此菩萨者,名先修奢摩他,后修禅那。

 " ruò zhū pú sà yǐ jì jìng huì,fù xiàn huàn lì,zhǒng zhǒng biàn huà dù zhū zhòng shēng,hòu duàn fán nǎo ér rù jì miè。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū shē mó tā,zhōng xiū sān mó bō tí,hòu xiū chán nà。

 “若诸菩萨以寂静慧,复现幻力,种种变化度诸众生,后断烦恼而入寂灭。此菩萨者,名先修奢摩他,中修三摩钵提,后修禅那。

 " ruò zhū pú sà yǐ zhì jìng lì,duàn fán nǎo yǐ,hòu qǐ pú sà qīng jìng miào xíng,dù zhū zhòng shēng。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū shē mó tā,zhōng xiū chán nà,hòu xiū sān mó bō tí。

 “若诸菩萨以至静力,断烦恼已,后起菩萨清净妙行,度诸众生。此菩萨者,名先修奢摩他,中修禅那,后修三摩钵提。

 " ruò zhū pú sà yǐ zhì jìng lì,xīn duàn fán nǎo,fù dù zhòng shēng,jiàn lì shì jiè。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū shē mó tā,qí xiū sān mó bō tíchán nà。

 “若诸菩萨以至静力,心断烦恼,复度众生,建立世界。此菩萨者,名先修奢摩他,齐修三摩钵提、禅那。

 " ruò zhū pú sà yǐ zhì jìng lì,zī fā biàn huà,hòu duàn fán nǎo。cǐ pú sà zhě,míng qí xiū shē mó tāsān mó bō tí,hòu xiū chán nà。

 “若诸菩萨以至静力,资发变化,后断烦恼。此菩萨者,名齐修奢摩他、三摩钵提,后修禅那。

 " ruò zhū pú sà yǐ zhì jìng lì,yòng zī jì miè,hòu qǐ zuò yòng,biàn huà shì jiè。cǐ pú sà zhě,míng qí xiū shē mó tāchán nà,hòu xiū sān mó bō tí。

 “若诸菩萨以至静力,用资寂灭,后起作用,变化世界。此菩萨者,名齐修奢摩他、禅那,后修三摩钵提。

 " ruò zhū pú sà yǐ biàn huà lì,zhǒng zhǒng suí shùn ér qǔ zhì jìng。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū sān mó bō tí,hòu xiū shē mó tā。

 “若诸菩萨以变化力,种种随顺而取至静。此菩萨者,名先修三摩钵提,后修奢摩他。

 " ruò zhū pú sà yǐ biàn huà lì,zhǒng zhǒng jìng jiè ér qǔ jì miè。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū sān mó bō tí,hòu xiū chán nà。

 “若诸菩萨以变化力,种种境界而取寂灭。此菩萨者,名先修三摩钵提,后修禅那。

 " ruò zhū pú sà yǐ biàn huà lì,ér zuò fó shì,ān zhù jì jìng ér duàn fán nǎo。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū sān mó bō tí,zhōng xiū shē mó tā,hòu xiū chán nà。

 “若诸菩萨以变化力,而作佛事,安住寂静而断烦恼。此菩萨者,名先修三摩钵提,中修奢摩他,后修禅那。

 " ruò zhū pú sà yǐ biàn huà lì,wú ài zuò yòng,duàn fán nǎo gù,ān zhù zhì jìng。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū sān mó bō tí,zhōng xiū chán nà,hòu xiū shē mó tā。

 “若诸菩萨以变化力,无碍作用,断烦恼故,安住至静。此菩萨者,名先修三摩钵提,中修禅那,后修奢摩他。

 " ruò zhū pú sà yǐ biàn huà lì,fāng biàn zuò yòng,zhì jìng jì miè,èr jù suí shùn。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū sān mó bō tí,qí xiū shē mó tāchán nà。

 “若诸菩萨以变化力,方便作用,至静寂灭,二俱随顺。此菩萨者,名先修三摩钵提,齐修奢摩他、禅那。

 " ruò zhū pú sà yǐ biàn huà lì,zhǒng zhǒng qǐ yòng,zī yú zhì jìng,hòu duàn fán nǎo。cǐ pú sà zhě,míng qí xiū sān mó bō tíshē mó tā,hòu xiū chán nà。

 “若诸菩萨以变化力,种种起用,资于至静,后断烦恼。此菩萨者,名齐修三摩钵提、奢摩他,后修禅那。

 " ruò zhū pú sà yǐ biàn huà lì,zī yú jì miè,hòu zhù qīng jìng wú zuò jìng lǜ。cǐ pú sà zhě,míng qí xiū sān mó bō tíchán nà,hòu xiū shē mó tā。

 “若诸菩萨以变化力,资于寂灭,后住清净无作静虑。此菩萨者,名齐修三摩钵提、禅那,后修奢摩他。

 " ruò zhū pú sà yǐ jì miè lì,ér qǐ zhì jìng,zhù yú qīng jìng。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū chán nà,hòu xiū shē mó tā。

 “若诸菩萨以寂灭力,而起至静,住于清净。此菩萨者,名先修禅那,后修奢摩他。

 " ruò zhū pú sà yǐ jì miè lì,ér qǐ zuò yòng,yú yī qiè jìng jì yòng suí shùn。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū chán nà,hòu xiū sān mó bō tí。

 “若诸菩萨以寂灭力,而起作用,于一切境寂用随顺。此菩萨者,名先修禅那,后修三摩钵提。

 " ruò zhū pú sà yǐ jì miè lì,zhǒng zhǒng zì xìng ān yú jìng lǜ,ér qǐ biàn huà。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū chán nà,zhōng xiū shē mó tā,hòu xiū sān mó bō tí。

 “若诸菩萨以寂灭力,种种自性安于静虑,而起变化。此菩萨者,名先修禅那,中修奢摩他,后修三摩钵提。

 " ruò zhū pú sà yǐ jì miè lì,wú zuò zì xìng qǐ yú zuò yòng,qīng jìng jìng jiè,guī yú jìng lǜ。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū chán nà,zhōng xiū sān mó bō tí,hòu xiū shē mó tā。

 “若诸菩萨以寂灭力,无作自性起于作用,清净境界,归于静虑。此菩萨者,名先修禅那,中修三摩钵提,后修奢摩他。

 " ruò zhū pú sà yǐ jì miè lì,zhǒng zhǒng qīng jìng ér zhù jìng lǜ,qǐ yú biàn huà。cǐ pú sà zhě,míng xiān xiū chán nà,qí xiū shē mó tāsān mó bō tí。

 “若诸菩萨以寂灭力,种种清净而住静虑,起于变化。此菩萨者,名先修禅那,齐修奢摩他、三摩钵提。

 " ruò zhū pú sà yǐ jì miè lì,zī yú zhì jìng ér qǐ biàn huà。cǐ pú sà zhě,míng qí xiū chán nàshē mó tā,hòu xiū sān mó bō tí。

 “若诸菩萨以寂灭力,资于至静而起变化。此菩萨者,名齐修禅那、奢摩他,后修三摩钵提。

 " ruò zhū pú sà yǐ jì miè lì,zī yú biàn huà,ér qǐ zhì jìng qīng míng jìng huì。cǐ pú sà zhě,míng qí xiū chán nàsān mó bō tí,hòu xiū shē mó tā。

 “若诸菩萨以寂灭力,资于变化,而起至静清明境慧。此菩萨者,名齐修禅那、三摩钵提,后修奢摩他。

 " ruò zhū pú sà yǐ yuán jué huì yuán hé yī qiè,yú zhū xìng xiāng wú lí jué xìng。cǐ pú sà zhě,míng wéi yuán xiū sān zhǒng zì xìng qīng jìng suí shùn。

 “若诸菩萨以圆觉慧圆合一切,于诸性相无离觉性。此菩萨者,名为圆修三种自性清净随顺。

 " shàn nán zǐ,shì míng pú sà èr shí wǔ lún,yī qiè pú sà xiū xíng rú shì。ruò zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng yī cǐ lún zhě,dāng chí fàn xíng,jì jìng sī wéi,qiú āi chàn huǐ,jīng sān qī rì,yú èr shí wǔ lún gè ān biāo jì,zhì xīn qiú āi,suí shǒu jié qǔ,yī jié kāi shì,biàn zhī dùn jiàn。yī niàn yí huǐ,jí bù chéng jiù。"

 “善男子,是名菩萨二十五轮,一切菩萨修行如是。若诸菩萨及末世众生依此轮者,当持梵行,寂静思惟,求哀忏悔,经三七日,于二十五轮各安标记,至心求哀,随手结取,依结开示,便知顿渐。一念疑悔,即不成就。”

  ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

 " biàn yīn rǔ dāng zhī: yī qiè zhū pú sà,

 “辩音汝当知: 一切诸菩萨,
  wú ài qīng jìng huì,jiē yī chán dìng shēng。
 无碍清净慧, 皆依禅定生。
  suǒ wèi shē mó tā,sān mó tí chán nà,
 所谓奢摩他, 三摩提禅那,
  sān fǎ dùn jiàn xiū,yǒu èr shí wǔ zhǒng。
 三法顿渐修, 有二十五种。
  shí fāng zhū rú lái,sān shì xiū xíng zhě,
 十方诸如来, 三世修行者,
  wú bù yīn cǐ fǎ,ér dé chéng pú tí。
 无不因此法, 而得成菩提。
  wéi chú dùn jué rén,bìng fǎ bù suí shùn。
 唯除顿觉人, 并法不随顺。
  yī qiè zhū pú sà,jí mò shì zhòng shēng,
 一切诸菩萨, 及末世众生,
  cháng dāng chí cǐ lún,suí shùn qín xiū xí,
 常当持此轮, 随顺勤修习,
  yī fú dà bēi lì,bù jiǔ zhèng niè pán。"

 依佛大悲力, 不久证涅槃。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章