中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 圆觉经 正文

普觉菩萨(圆觉经)拼音版、注音及读音

圆觉经

 普觉菩萨拼音版、注音及读音:

出处:圆觉经

pǔ jué pú sà

普觉菩萨

  yú shì,pǔ jué pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,kuài shuō chán bìng,lìng zhū dà zhòng dé wèi zēng yǒu,xīn yì dàng rán,huò dà ān yǐn。shì zūn,mò shì zhòng shēng qù fú jiàn yuǎn,xián shèng yǐn fú,xié fǎ zēng chì,shǐ zhū zhòng shēng qiú hé děng rén?yī hé děng fǎ?xíng hé děng xíng?chú qù hé bìng?yún hé fā xīn?lìng bǐ qún máng bù duò xié jiàn!" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

 于是,普觉菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,快说禅病,令诸大众得未曾有,心意荡然,获大安隐。世尊,末世众生去佛渐远,贤圣隐伏,邪法增炽,使诸众生求何等人?依何等法?行何等行?除去何病?云何发心?令彼群盲不堕邪见!”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

  ěr shí,shì zūn gào pǔ jué pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng zī wèn rú lái rú shì xiū xíng,néng shī mò shì yī qiè zhòng shēng wú wèi dào yǎn,lìng bǐ zhòng shēng de chéng shèng dào。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí pǔ jué pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

 尔时,世尊告普觉菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能咨问如来如是修行,能施末世一切众生无畏道眼,令彼众生得成圣道。汝今谛听,当为汝说。”时普觉菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

 " shàn nán zǐ,mò shì zhòng shēng jiāng fā dà xīn,qiú shàn zhī shí yù xiū xíng zhě,dāng qiú yī qiè zhèng zhī jiàn rén xīn bú zhù xiāng,bù zhe shēng wényuán jué jìng jiè suī xiàn chén láo,xīn héng qīng jìng shì yǒu zhū guò,zàn tàn fàn xíng,bù lìng zhòng shēng rù bù lǜ yí qiú rú shì rén,jí dé chéng jiù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。mò shì zhòng shēng jiàn rú shì rén,yīng dāng gōng yǎng,bù xī shēn mìng。bǐ shàn zhī shí sì wēi yí zhōng cháng xiàn qīng jìng,nǎi zhì shì xiàn zhǒng zhǒng guò huàn,xīn wú jiāo màn,kuàng fù bó cáiqī zǐ juàn shǔ?ruò shàn nán zǐ yú bǐ shàn yǒu bù qǐ è niàn,jí néng jiū jìng chéng jiù zhèng jué,xīn huá fà míng,zhào shí fāng shā。

 “善男子,末世众生将发大心,求善知识欲修行者,当求一切正知见人——心不住相,不著声闻、缘觉境界;虽现尘劳,心恒清净;示有诸过,赞叹梵行,不令众生入不律仪——求如是人,即得成就阿耨多罗三藐三菩提。末世众生见如是人,应当供养,不惜身命。彼善知识四威仪中常现清净,乃至示现种种过患,心无憍慢,况复搏财、妻子眷属?若善男子于彼善友不起恶念,即能究竟成就正觉,心华发明,照十方刹。

 " shàn nán zǐ,bǐ shàn zhī shí suǒ zhèng miào fǎ yīng lí sì bìng。yún hé sì bìng?yī zhězuò bìng,bǐ yuán jué xìng fēi zuò dé gù,shuō míng wéi bìng。èr zhěrèn bìng,bù qiú niè pán。niè pánshēng sǐ wú qǐ miè niàn,rèn bǐ yī qiè,bǐ yuán jué xìng fēi rèn yǒu gù,shuō míng wéi bìng。sān zhězhǐ bìng,bǐ yuán jué xìng fēi zhǐ hé gù,shuō míng wéi bìng。sì zhěmiè bìng,shēn xīn bì jìng kōng wú suǒ yǒu,hé kuàng gēn chén xū wàng jìng jiè,yī qiè yǒng jì!bǐ yuán jué xìng fēi jì xiāng gù,shuō míng wéi bìng。lí sì bìng zhě,zé zhī qīng jìng。zuò shì guān zhě,míng wéi zhèng guān ruò tā guān zhě,míng wéi xié guān。

 “善男子,彼善知识所证妙法应离四病。云何四病?一者、作病,若复有人作如是言‘我于本心作种种行’欲求圆觉,彼圆觉性非作得故,说名为病。二者、任病,若复有人作如是言‘我等今者不断生死,不求涅槃。涅槃、生死无起灭念,任彼一切,随诸法性’欲求圆觉,彼圆觉性非任有故,说名为病。三者、止病,若复有人作如是言‘我今自心永息诸念,得一切性寂然平等’欲求圆觉,彼圆觉性非止合故,说名为病。四者、灭病,若复有人作如是言‘我今永断一切烦恼,身心毕竟空无所有,何况根尘虚妄境界,一切永寂!’欲求圆觉,彼圆觉性非寂相故,说名为病。离四病者,则知清净。作是观者,名为正观;若他观者,名为邪观。

 " shàn nán zǐ,mò shì zhòng shēng yù xiū xíng zhě,yīng dāng jǐn mìng gōng yǎng shàn yǒu,shì shàn zhī shí。bǐ shàn zhī shí yù lái qīn jìn,yīng duàn jiāo màn ruò fù yuǎn lí,yīng duàn chēn hèn。xiàn nì shùn jìng yóu rú xū kōng,le zhī shēn xīn bì jìng píng děng,yǔ zhū zhòng shēng tóng tǐ wú yì,rú shì xiū xíng fāng rù yuán jué。shàn nán zǐ,mò shì zhòng shēng bù dé chéng dào,yóu yǒu wú shǐ zì tā zēng ài yī qiè zhǒng zi gù wèi jiě tuō。ruò fù yǒu rén,guān bǐ yuàn jiā rú jǐ fù mǔ,xīn wú yǒu èr,jí chú zhū bìng yú zhū fǎ zhōng,zì tā zēng ài,yì fù rú shì。shàn nán zǐ,mò shì zhòng shēng yù qiú yuán jué,wǒ jiē lìng rù jiū jìng yuán jué。yú yuán jué zhōng,wú qǔ jué zhě,chú bǐ wǒ rén yī qiè zhū xiàng。bù duò xié jiàn。"

 “善男子,末世众生欲修行者,应当尽命供养善友,事善知识。彼善知识欲来亲近,应断憍慢;若复远离,应断瞋恨。现逆顺境犹如虚空,了知身心毕竟平等,与诸众生同体无异,如是修行方入圆觉。善男子,末世众生不得成道,由有无始自他憎爱一切种子故未解脱。若复有人,观彼怨家如己父母,心无有二,即除诸病;于诸法中,自他憎爱,亦复如是。善男子,末世众生欲求圆觉,应当发心作如是言:‘尽于虚空一切众生,我皆令入究竟圆觉。于圆觉中,无取觉者,除彼我人一切诸相。’如是发心,不堕邪见。”

  ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

 " pǔ jué rǔ dāng zhī: mò shì zhū zhòng shēng,

 “普觉汝当知: 末世诸众生,
  yù qiú shàn zhī shí,yīng dāng qiú zhèng jiàn,
 欲求善知识, 应当求正见,
  xīn yuǎn èr chéng zhě。fǎ zhōng chú sì bìng,
 心远二乘者。 法中除四病,
  wèi zuò zhǐ rèn miè,qīn jìn wú jiāo màn,
 谓作止任灭, 亲近无憍慢,
  yuǎn lí wú chēn hèn,jiàn zhǒng zhǒng jìng jiè,
 远离无瞋恨, 见种种境界,
  xīn dāng shēng xī yǒu,hái rú fó chū shì。
 心当生希有, 还如佛出世。
  bù fàn fēi lǜ yí,jiè gēn yǒng qīng jìng,
 不犯非律仪, 戒根永清净,
  dù yī qiè zhòng shēng,jiū jìng rù yuán jué,
 度一切众生, 究竟入圆觉,
  wú bǐ wǒ rén xiāng,dāng yī zhǐ zhì huì,
 无彼我人相, 当依止智慧,
  biàn dé chāo xié jiàn,zhèng jué bān niè pán。"

 便得超邪见, 证觉般涅槃。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章