中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 圆觉经 正文

圆觉菩萨(圆觉经)拼音版、注音及读音

圆觉经

 圆觉菩萨拼音版、注音及读音:

出处:圆觉经

yuán jué pú sà

圆觉菩萨

  yú shì,yuán jué pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,wèi wǒ děng bèi guǎng shuō jìng jué zhǒng zhǒng fāng biàn,lìng mò shì zhòng shēng yǒu dà zēng yì。shì zūn,wǒ děng jīn zhě yǐ dé kāi wù。ruò fú miè hòu,mò shì zhòng shēng wèi dé wù zhě,yún hé ān jū xiū cǐ yuán jué qīng jìng jìng jiè?cǐ yuán jué zhōng sān zhǒng jìng guān,yǐ hé wéi shǒu?wéi yuàn dà bēi,wèi zhū dà zhòng jí mò shì zhòng shēng,shī dà ráo yì。" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

 于是,圆觉菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,为我等辈广说净觉种种方便,令末世众生有大增益。世尊,我等今者已得开悟。若佛灭后,末世众生未得悟者,云何安居修此圆觉清净境界?此圆觉中三种净观,以何为首?唯愿大悲,为诸大众及末世众生,施大饶益。”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

  ěr shí,shì zūn gào yuán jué pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wèn yú rú lái rú shì fāng biàn,yǐ dà ráo yì shī zhū zhòng shēng。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí yuán jué pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

 尔时,世尊告圆觉菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能问于如来如是方便,以大饶益施诸众生。汝今谛听,当为汝说。”时圆觉菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

 " shàn nán zǐ,yī qiè zhòng shēng,ruò fú zhù shìruò fú miè hòuruò fǎ mò shí,yǒu zhū zhòng shēng jù dà chéng xìng,xìn fó mì mì dà yuán jué xīn yù xiū xíng zhě,ruò zài qié lán,ān chǔ tú zhòng,yǒu yuán shì gù,suí fēn sī chá,rú wǒ yǐ shuō。ruò fù wú yǒu tā shì yīn yuán,jí jiàn dào chǎng,dāng lì qī xiàn。ruò lì cháng qī bǎi èr shí rì,zhōng qī bǎi rì,xià qī bā shí rì,ān zhì jìng jū。ruò fú xiàn zài,dāng zhèng sī wéi。ruò fú miè hòu,shī shè xíng xiàng,xīn cún mù xiǎng,shēng zhèng yì niàn,hái tóng rú lái cháng zhù zhī rì。xuán zhū fān huá,jīng sān qī rì,qǐ shǒu shí fāng zhū fú míng zì,qiú āi chàn huǐ,yù shàn jìng jiè dé xīn qīng ān guò sān qī rì,yī xiàng shè niàn。ruò jīng xià shǒu sān yuè ān jū,dāng wèi qīng jìng pú sà zhǐ zhù,xīn lí shēng wén,bù jiǎ tú zhòng。zhì ān jū rì,bǐ qiū níyōu pó sāiyōu pó yí mǒu jiǎ,jù pú sà chéng,xiū jì miè xíng,tóng rù qīng jìng shí xiàng zhù chí,yǐ dà yuán jué wèi wǒ qié lán,shēn xīn ān jū píng děng xìng zhì,niè pán zì xìng wú xì shǔ gù,jīn wǒ jìng qǐng bù yī shēng wén,dāng yǔ shí fāng rú lái jí dà pú sà sān yuè ān jū,wèi xiū pú sà wú shàng miào jué dà yīn yuán gù bù xì tú zhòng。cǐ míng pú sà shì xiàn ān jū,guò sān qī rì suí wǎng wú ài。shàn nán zǐ,ruò bǐ mò shì xiū xíng zhòng shēng,qiú pú sà dào rù sān qī zhě,fēi bǐ suǒ wén yī qiè jìng jiè zhōng bù kě qǔ。

 “善男子,一切众生,若佛住世、若佛灭后、若法末时,有诸众生具大乘性,信佛秘密大圆觉心欲修行者,若在伽蓝,安处徒众,有缘事故,随分思察,如我已说。若复无有他事因缘,即建道场,当立期限。若立长期百二十日,中期百日,下期八十日,安置净居。若佛现在,当正思惟。若佛灭后,施设形像,心存目想,生正忆念,还同如来常住之日。悬诸幡华,经三七日,稽首十方诸佛名字,求哀忏悔,遇善境界得心轻安;过三七日,一向摄念。若经夏首三月安居,当为清净菩萨止住,心离声闻,不假徒众。至安居日,即于佛前作如是言:‘我比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷某甲,踞菩萨乘,修寂灭行,同入清净实相住持,以大圆觉为我伽蓝,身心安居平等性智,涅槃自性无系属故,今我敬请不依声闻,当与十方如来及大菩萨三月安居,为修菩萨无上妙觉大因缘故不系徒众。’善男子,此名菩萨示现安居,过三期日随往无碍。善男子,若彼末世修行众生,求菩萨道入三期者,非彼所闻一切境界终不可取。

 " shàn nán zǐ,ruò zhū zhòng shēng xiū shē mó tā,xiān qǔ zhì jìng,bù qǐ sī niàn,jìng jí biàn jué。rú shì chū jìng,cóng yú yī shēn zhì yī shì jiè jué yì rú shì。shàn nán zǐ,ruò jué biàn mǎn yī shì jiè zhě,yī shì jiè zhōng yǒu yī zhòng shēng qǐ yī niàn zhě jiē xī néng zhī,bǎi qiān shì jiè yì fù rú shì。fēi bǐ suǒ wén yī qiè jìng jiè zhōng bù kě qǔ。

 “善男子,若诸众生修奢摩他,先取至静,不起思念,静极便觉。如是初静,从于一身至一世界觉亦如是。善男子,若觉遍满一世界者,一世界中有一众生起一念者皆悉能知,百千世界亦复如是。非彼所闻一切境界终不可取。

 " shàn nán zǐ,ruò zhū zhòng shēng xiū sān mó bō tí,xiān dāng yì xiǎng shí fāng rú láishí fāng shì jiè yī qiè pú sà,yī zhǒng zhǒng mén jiàn cì xiū xíng qín kǔ sān mèi,guǎng fā dà yuàn,zì xūn chéng zhǒng。fēi bǐ suǒ wén yī qiè jìng jiè zhōng bù kě qǔ。

 “善男子,若诸众生修三摩钵提,先当忆想十方如来、十方世界一切菩萨,依种种门渐次修行勤苦三昧,广发大愿,自熏成种。非彼所闻一切境界终不可取。

 " shàn nán zǐ,ruò zhū zhòng shēng xiū yú chán nà,xiān qǔ shù mén,xīn zhōng le zhī shēng zhù miè niàn fēn qí tóu shù,rú shì zhōu biàn sì wēi yí zhōng fēn bié niàn shù wú bù liǎo zhī,jiàn cì zēng jìn,nǎi zhì dé zhī bǎi qiān shì jiè yī dī zhī yǔ,yóu rú mù dǔ suǒ shòu yòng wù。fēi bǐ suǒ wén yī qiè jìng jiè zhōng bù kě qǔ。

 “善男子,若诸众生修于禅那,先取数门,心中了知生住灭念分齐头数,如是周遍四威仪中分别念数无不了知,渐次增进,乃至得知百千世界一滴之雨,犹如目睹所受用物。非彼所闻一切境界终不可取。

 " shì míng sān guān chū shǒu fāng biàn。ruò zhū zhòng shēng biàn xiū sān zhǒng,qín xíng jīng jìn,jí míng rú lái chū xiàn yú shì。ruò hòu mò shì dùn gēn zhòng shēng,xīn yù qiú dào bù dé chéng jiù,yóu xī yè zhàng,dāng qín chàn huǐ,cháng qǐ xī wàng,xiān duàn zēng àijí dùchǎn qūqiú shèng shàng xīn,sān zhǒng jìng guān suí xué yī shì,cǐ guān bù dé,fù xí bǐ guān,xīn bù fàng shě,jiàn cì qiú zhèng。"

 “是名三观初首方便。若诸众生遍修三种,勤行精进,即名如来出现于世。若后末世钝根众生,心欲求道不得成就,由昔业障,当勤忏悔,常起希望,先断憎爱、嫉妒、谄曲、求胜上心,三种净观随学一事,此观不得,复习彼观,心不放舍,渐次求证。”

  ěr shí,shì zūn yù zhòng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

 尔时,世尊欲重宣此义,而说偈言:

 " yuán jué rǔ dāng zhī: yī qiè zhū zhòng shēng,

 “圆觉汝当知: 一切诸众生,
  yù qiú wú shàng dào,xiān dāng jié sān qī,
 欲求无上道, 先当结三期,
  chàn huǐ wú shǐ yè。jīng yú sān qī rì,
 忏悔无始业。 经于三七日,
  rán hòu zhèng sī wéi,fēi bǐ suǒ wén jìng,
 然后正思惟, 非彼所闻境,
  bì jìng bù kě qǔ。shē mó tā zhì jìng,
 毕竟不可取。 奢摩他至静,
  sān mó zhèng yì chí,chán nà míng shù mén,
 三摩正忆持, 禅那明数门,
  shì míng sān jìng guān。ruò néng qín xiū xí,
 是名三净观。 若能勤修习,
  shì míng fó chū shì。dùn gēn wèi chéng zhě,
 是名佛出世。 钝根未成者,
  cháng dāng qín xīn chàn,wú shǐ yī qiè zuì,
 常当勤心忏, 无始一切罪,
  zhū zhàng ruò xiāo miè,fú jìng biàn xiàn qián。"

 诸障若消灭, 佛境便现前。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章