中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 圆觉经 正文

贤善首菩萨(圆觉经)拼音版、注音及读音

圆觉经

 贤善首菩萨拼音版、注音及读音:

出处:圆觉经

xián shàn shǒu pú sà

贤善首菩萨

  yú shì,xián shàn shǒu pú sà zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,cháng guì chā shǒu,ér bái fó yán:" dà bēi shì zūn,guǎng wéi wǒ děng jí mò shì zhòng shēng,kāi wù rú shì bù sī yì shì。shì zūn,cǐ dà chéng jiào,míng zì hé děng?yún hé fèng chí?zhòng shēng xiū xí dé hé gōng dé?yún hé shǐ wǒ hù chí jīng rén?liú bù cǐ jiào zhì yú hé dì?" zuò shì yǔ yǐ,wǔ tǐ tóu dì,rú shì sān qǐng,zhōng ér fù shǐ。

 于是,贤善首菩萨在大众中,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,长跪叉手,而白佛言:“大悲世尊,广为我等及末世众生,开悟如是不思议事。世尊,此大乘教,名字何等?云何奉持?众生修习得何功德?云何使我护持经人?流布此教至于何地?”作是语已,五体投地,如是三请,终而复始。

  ěr shí,shì zūn gào xián shàn shǒu pú sà yán:" shàn zāi!shàn zāi!shàn nán zǐ,rǔ děng nǎi néng wéi zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng,wèn yú rú lái rú shì jīng jiào gōng dé míng zì。rǔ jīn dì tīng,dāng wèi rǔ shuō。" shí xián shàn shǒu pú sà fèng jiào huān xǐ,jí zhū dà zhòng mò rán ér tīng。

 尔时,世尊告贤善首菩萨言:“善哉!善哉!善男子,汝等乃能为诸菩萨及末世众生,问于如来如是经教功德名字。汝今谛听,当为汝说。”时贤善首菩萨奉教欢喜,及诸大众默然而听。

 " shàn nán zǐ,shì jīng bǎi qiān wàn yì héng hé shā zhū fú suǒ shuō,sān shì rú lái zhī suǒ shǒu hù,shí fāng pú sà zhī suǒ guī yī,shí èr bù jīng qīng jìng yǎn mù,shì jīng míng dà fāng guǎng yuán jué tuó luó ní,yì míng xiū duō luó le yì,yì míng mì mì wáng sān mèi,yì míng rú lái jué dìng jìng jiè,yì míng rú lái cáng zì xìng chā bié,rǔ dāng fèng chí。shàn nán zǐ,shì jīng wéi xiǎn rú lái jìng jiè,wéi fú rú lái néng jǐn xuān shuō。ruò zhū pú sà jí mò shì zhòng shēng yī cǐ xiū xíng,jiàn cì zēng jìn zhì yú fú dì。shàn nán zǐ,shì jīng míng wéi dùn jiào dà chéng,dùn jī zhòng shēng cóng cǐ kāi wù,yì shè jiàn xiū yī qiè qún pǐn。pì rú dà hǎi bù ràng xiǎo liú,nǎi zhì wén méng jí ā xiū luó yǐn qí shuǐ zhě,jiē dé chōng mǎn。

 “善男子,是经百千万亿恒河沙诸佛所说,三世如来之所守护,十方菩萨之所皈依,十二部经清净眼目,是经名《大方广圆觉陀罗尼》,亦名《修多罗了义》,亦名《秘密王三昧》,亦名《如来决定境界》,亦名《如来藏自性差别》,汝当奉持。善男子,是经唯显如来境界,唯佛如来能尽宣说。若诸菩萨及末世众生依此修行,渐次增进至于佛地。善男子,是经名为《顿教大乘》,顿机众生从此开悟,亦摄渐修一切群品。譬如大海不让小流,乃至蚊虻及阿修罗饮其水者,皆得充满。

 " shàn nán zǐ,jiǎ shǐ yǒu rén chún yǐ qī bǎo,jī mǎn sān qiān dà qiān shì jiè yǐ yòng bù shī,bù rú yǒu rén wén cǐ jīng míng jí yī jù yì。shàn nán zǐ,jiǎ shǐ yǒu rén jiào bǎi qiān héng hé shā zhòng shēng de ā luó hàn guǒ,bù rú yǒu rén xuān shuō cǐ jīng fēn bié bàn jì。shàn nán zǐ,ruò fù yǒu rén wén cǐ jīng míng xìn xīn bù huò,dāng zhī shì rén fēi yú yī fúèr fú zhǒng zhū fú huì,rú shì nǎi zhì jǐn héng hé shā yī qiè fú suǒ zhǒng zhū shàn gēn,wén cǐ jīng jiào。rǔ shàn nán zǐ,dāng hù mò shì shì xiū xíng zhě,wú lìng è mó jí zhū wài dào nǎo qí shēn xīn,lìng shēng tuì qū。"

 “善男子,假使有人纯以七宝,积满三千大千世界以用布施,不如有人闻此经名及一句义。善男子,假使有人教百千恒河沙众生得阿罗汉果,不如有人宣说此经分别半偈。善男子,若复有人闻此经名信心不惑,当知是人非于一佛、二佛种诸福慧,如是乃至尽恒河沙一切佛所种诸善根,闻此经教。汝善男子,当护末世是修行者,无令恶魔及诸外道恼其身心,令生退屈。”

  ěr shí,huì zhōng yǒu huǒ shǒu jīn gāngcuī suì jīn gāngní lán pó jīn gāng děng bā wàn jīn gāng bìng qí juàn shǔ,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,ér bái fó yán:" shì zūn,ruò hòu mò shì yī qiè zhòng shēng,yǒu néng chí cǐ jué dìng dà chéng,wǒ dāng shǒu hù rú hù yǎn mù。nǎi zhì dào chǎng suǒ xiū xíng chǔ,wǒ děng jīn gāng zì lǐng tú zhòng,chén xī shǒu hù,lìng bù tuì zhuǎn。qí jiā nǎi zhì yǒng wú zāi zhàng,yì bìng xiāo miè,cái bǎo fēng zú,cháng bù fá shǎo。"

 尔时,会中有火首金刚、摧碎金刚、尼蓝婆金刚等八万金刚并其眷属,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,而白佛言:“世尊,若后末世一切众生,有能持此决定大乘,我当守护如护眼目。乃至道场所修行处,我等金刚自领徒众,晨夕守护,令不退转。其家乃至永无灾障,疫病销灭,财宝丰足,常不乏少。”

  ěr shí,dà fàn tiān wángèr shí bā tiān wáng,bìng xū mí shān wánghù guó tiān wáng děng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,ér bái fó yán:" shì zūn,wǒ yì shǒu hù shì chí jīng zhě,cháng lìng ān yǐn,xīn bù tuì zhuǎn。"

 尔时,大梵天王、二十八天王,并须弥山王、护国天王等,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,而白佛言:“世尊,我亦守护是持经者,常令安隐,心不退转。”

  ěr shí,yǒu dà lì guǐ wáng míng jí pán tú,yǔ shí wàn guǐ wáng,jí cóng zuò qǐ,dǐng lǐ fó zú,yòu rào sān zā,ér bái fó yán:" shì zūn,wǒ yì shǒu hù shì chí jīng rén,zhāo xī shì wèi,lìng bù tuì qū。qí rén suǒ jū yī yóu xún nèi,ruò yǒu guǐ shén qīn qí jìng jiè,wǒ dāng shǐ qí suì rú wēi chén。"

 尔时,有大力鬼王名吉槃荼,与十万鬼王,即从座起,顶礼佛足,右绕三匝,而白佛言:“世尊,我亦守护是持经人,朝夕侍卫,令不退屈。其人所居一由旬内,若有鬼神侵其境界,我当使其碎如微尘。”

  fó shuō cǐ jīng yǐ,yī qiè pú sàtiān lóng guǐ shénbā bù juàn shǔ jí zhū tiān wángfàn wáng děng,yī qiè dà zhòng,wén fú suǒ shuō,jiē dà huān xǐ,xìn shòu fèng xíng。

 佛说此经已,一切菩萨、天龙鬼神、八部眷属及诸天王、梵王等,一切大众,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章