中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

世主妙严品·一(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

 世主妙严品·一拼音版、注音及读音:

出处:华严经

shì zhǔ miào yán pǐn yī

世主妙严品·一

  rú shì wǒ wén:

 如是我闻:

  yī shí,fú zài mó jié tí guó ā lán rě fǎ pú tí chǎng zhōng,shǐ chéng zhèng jué。qí dì jiān gù,jīn gāng suǒ chéng shàng miào bǎo lún,jí zhòng bǎo huáqīng jìng mó ní,yǐ wéi yán shì zhū sè xiàng hǎi,wú biān xiǎn xiàn mó ní wèi chuáng,cháng fàng guāng míng,héng chū miào yīn,zhòng bǎo luó wǎng,miào xiāng huá yīng,zhōu zā chuí bù mó ní bǎo wáng,biàn xiàn zì zài,yǔ wú jìn bǎo jí zhòng miào huá fēn sǎn yú dì bǎo shù háng liè,zhī yè guāng mào。fú shén lì gù,lìng cǐ dào chǎng yī qiè zhuāng yán yú zhōng yǐng xiàn。qí pú tí shù gāo xiǎn shū tè: jīn gāng wèi shēn,liú lí wèi gàn zhòng zá miào bǎo yǐ wéi zhī tiáo bǎo yè fú shū,chuí yīn rú yún bǎo huá zá sè,fēn zhī bù yǐng,fù yǐ mó ní ér wèi qí guǒ,hán huī fā yàn,yǔ huá jiān liè。qí shù zhōu yuán xián fàng guāng míng,yú guāng míng zhōng yǔ mó ní bǎo,mó ní bǎo nèi,yǒu zhū pú sà,qí zhòng rú yún,jù shí chū xiàn。yòu yǐ rú lái wēi shén lì gù,qí pú tí shù héng chū miào yīn,shuō zhǒng zhǒng fǎ,wú yǒu jǐn jí。rú lái suǒ chǔ gōng diàn lóu gé,guǎng bó yán lì chōng biàn shí fāng,zhòng sè mó ní zhī suǒ jí chéng,zhǒng zhǒng bǎo huá yǐ wéi zhuāng xiào zhū zhuāng yán jù liú guāng rú yún,cóng gōng diàn jiān cuì yǐng chéng chuáng。wú biān pú sà dào chǎng zhòng huì xián jí qí suǒ,yǐ néng chū xiàn zhū fó guāng míng bù sī yì yīn。mó ní bǎo wáng ér wèi qí wǎng,rú lái zì zài shén tōng zhī lì suǒ yǒu jìng jiè jiē cóng zhōng chū yī qiè zhòng shēng jū chǔ wū zhái,jiē yú cǐ zhōng xiàn qí yǐng xiàng。yòu yǐ zhū fú shén lì suǒ jiā,yī niàn zhī jiān,xī bāo fǎ jiè。qí shī zi zuò,gāo guǎng miào hǎo: mó ní wèi tái,lián huá wéi wǎng,qīng jìng miào bǎo yǐ wéi qí lún,zhòng sè zá huá ér zuò yīng luò。táng xièlóu géjiē qìhù yǒu,fán zhū wù xiàng,bèi tǐ zhuāng yán bǎo shù zhī guǒ,zhōu huí jiān liè。mó ní guāng yún,hù xiāng zhào yào shí fāng zhū fú,huà xiàn zhū yù yī qiè pú sà jì zhōng miào bǎo,xī fàng guāng míng ér lái yíng zhú。fù yǐ zhū fú wēi shén suǒ chí,yǎn shuō rú lái guǎng dà jìng jiè,miào yīn xiá chàng,wú chǔ bù jí。

 一时,佛在摩竭提国阿兰若法菩提场中,始成正觉。其地坚固,金刚所成;上妙宝轮,及众宝华、清净摩尼,以为严饰;诸色相海,无边显现;摩尼为幢,常放光明,恒出妙音,众宝罗网,妙香华缨,周匝垂布;摩尼宝王,变现自在,雨无尽宝及众妙华分散于地;宝树行列,枝叶光茂。佛神力故,令此道场一切庄严于中影现。其菩提树高显殊特:金刚为身,琉璃为干;众杂妙宝以为枝条;宝叶扶疏,垂荫如云;宝华杂色,分枝布影,复以摩尼而为其果,含辉发焰,与华间列。其树周圆咸放光明,于光明中雨摩尼宝,摩尼宝内,有诸菩萨,其众如云,俱时出现。又以如来威神力故,其菩提树恒出妙音,说种种法,无有尽极。如来所处宫殿楼阁,广博严丽充遍十方,众色摩尼之所集成,种种宝华以为庄校;诸庄严具流光如云,从宫殿间萃影成幢。无边菩萨道场众会咸集其所,以能出现诸佛光明不思议音。摩尼宝王而为其网,如来自在神通之力所有境界皆从中出;一切众生居处屋宅,皆于此中现其影像。又以诸佛神力所加,一念之间,悉包法界。其师子座,高广妙好:摩尼为台,莲华为网,清净妙宝以为其轮,众色杂华而作璎珞。堂榭、楼阁、阶砌、户牖,凡诸物像,备体庄严;宝树枝果,周回间列。摩尼光云,互相照耀;十方诸佛,化现珠玉;一切菩萨髻中妙宝,悉放光明而来莹烛。复以诸佛威神所持,演说如来广大境界,妙音遐畅,无处不及。

  ěr shí,shì zūn chǔ yú cǐ zuò,yú yī qiè fǎ chéng zuì zhèng jué,zhì rù sān shì xī jiē píng děng,qí shēn chōng mǎn yī qiè shì jiān,qí yīn pǔ shùn shí fāng guó tǔ。pì rú xū kōng jù hán zhòng xiàng,yú zhū jìng jiè wú suǒ fēn bié yòu rú xū kōng pǔ biàn yī qiè,yú zhū guó tǔ píng děng suí rù。shēn héng biàn zuò yī qiè dào chǎng,pú sà zhòng zhōng wēi guāng hè yì,rú rì lún chū,zhào míng shì jiè。sān shì suǒ xíng,zhòng fú dà hǎi,xī yǐ qīng jìng,ér héng shì shēng zhū fó guó tǔ。wú biān sè xiàng,yuán mǎn guāng míng,biàn zhōu fǎ jiè,děng wú chā bié yǎn yī qiè fǎ,rú bù dà yún。yī yī máo duān,xī néng róng shòu yī qiè shì jiè ér wú zhàng ài,gè xiàn wú liàng shén tōng zhī lì,jiào huà diào fú yī qiè zhòng shēng shēn biàn shí fāng ér wú lái wǎng,zhì rù zhū xiàng,le fǎ kōng jì。sān shì zhū fú suǒ yǒu shén biàn,yú guāng míng zhōng mí bù xián dǔ yī qiè fó tǔ bù sī yì jié suǒ yǒu zhuāng yán,xī lìng xiǎn xiàn。

 尔时,世尊处于此座,于一切法成最正觉,智入三世悉皆平等,其身充满一切世间,其音普顺十方国土。譬如虚空具含众像,于诸境界无所分别;又如虚空普遍一切,于诸国土平等随入。身恒遍坐一切道场,菩萨众中威光赫奕,如日轮出,照明世界。三世所行,众福大海,悉已清净,而恒示生诸佛国土。无边色相,圆满光明,遍周法界,等无差别;演一切法,如布大云。一一毛端,悉能容受一切世界而无障碍,各现无量神通之力,教化调伏一切众生;身遍十方而无来往,智入诸相,了法空寂。三世诸佛所有神变,于光明中靡不咸睹;一切佛土不思议劫所有庄严,悉令显现。

  yǒu shí fú shì jiè wēi chén shù pú sà mó hē sà suǒ gòng wéi rào,qí míng yuē: pǔ xián pú sà mó hē sàpǔ dé zuì shèng dēng guāng zhào pú sà mó hē sàpǔ guāng shī zi chuáng pú sà mó hē sàpǔ bǎo yàn miào guāng pú sà mó hē sàpǔ yīn gōng dé hǎi chuáng pú sà mó hē sàpǔ zhì guāng zhào rú lái jìng pú sà mó hē sàpǔ bǎo jì huá chuáng pú sà mó hē sàpǔ jué yuè yì shēng pú sà mó hē sàpǔ qīng jìng wú jìn fú guāng pú sà mó hē sàpǔ guāng míng xiāng pú sà mó hē sàhǎi yuè guāng dà míng pú sà mó hē sàyún yīn hǎi guāng wú gòu cáng pú sà mó hē sàgōng dé bǎo jì zhì shēng pú sà mó hē sàgōng dé zì zài wáng dà guāng pú sà mó hē sàshàn yǒng měng lián huá jì pú sà mó hē sàpǔ zhì yún rì chuáng pú sà mó hē sàdà yī jīng yī jìn jīn gāng qí pú sà mó hē sàxiāng yàn guāng chuáng pú sà mó hē sàdà míng dé shēn měi yīn pú sà mó hē sàdà fú guāng zhì shēng pú sà mó hē sà。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,yǒu shí fú shì jiè wēi chén shù。cǐ zhū pú sà,wǎng xī jiē yǔ pí lú zhē nà rú lái gòng jí shàn gēn,xiū pú sà xíng jiē cóng rú lái shàn gēn hǎi shēng,zhū bō luó mì xī yǐ yuán mǎn huì yǎn míng chè,děng guān sān shì yú zhū sān mèi,jù zú qīng jìng biàn cái rú hǎi,guǎng dà wú jìn jù fú gōng dé,zūn yán kě jìng zhī zhòng shēng gēn,rú yìng huà fú rù fǎ jiè cáng,zhì wú chā bié zhèng fú jiě tuō,shén shēn guǎng dà néng suí fāng biàn,rù yú yī dì,ér yǐ yī qiè yuàn hǎi suǒ chí,héng yǔ zhì jù jǐn wèi lái jì le dá zhū fú xī yǒu guǎng dà mì mì zhī jìng,shàn zhī yī qiè fú píng děng fǎ,yǐ jiàn rú lái pǔ guāng míng dì,rù yú wú liàng sān mèi hǎi mén yú yī qiè chù,jiē suí xiàn shēn shì fǎ suǒ xíng,xī tóng qí shì zǒng chí guǎng dà,jí zhòng fǎ hǎi biàn cái shàn qiǎo,zhuǎn bù tuì lún yī qiè rú lái gōng dé dà hǎi,xián rù qí shēn yī qiè zhū fú suǒ zài guó tǔ,jiē suí yuàn wǎng yǐ céng gōng yǎng yī qiè zhū fú,wú biān jì jié,huān xǐ wú juàn yī qiè rú lái de pú tí chù,cháng zài qí zhōng,qīn jìn bù shě héng yǐ suǒ de pǔ xián yuàn hǎi,lìng yī qiè zhòng shēng zhì shēn jù zú。chéng jiù rú shì wú liàng gōng dé。

 有十佛世界微尘数菩萨摩诃萨所共围绕,其名曰:普贤菩萨摩诃萨、普德最胜灯光照菩萨摩诃萨、普光师子幢菩萨摩诃萨、普宝焰妙光菩萨摩诃萨、普音功德海幢菩萨摩诃萨、普智光照如来境菩萨摩诃萨、普宝髻华幢菩萨摩诃萨、普觉悦意声菩萨摩诃萨、普清净无尽福光菩萨摩诃萨、普光明相菩萨摩诃萨、海月光大明菩萨摩诃萨、云音海光无垢藏菩萨摩诃萨、功德宝髻智生菩萨摩诃萨、功德自在王大光菩萨摩诃萨、善勇猛莲华髻菩萨摩诃萨、普智云日幢菩萨摩诃萨、大一精一进金刚脐菩萨摩诃萨、香焰光幢菩萨摩诃萨、大明德深美音菩萨摩诃萨、大福光智生菩萨摩诃萨……。如是等而为上首,有十佛世界微尘数。此诸菩萨,往昔皆与毗卢遮那如来共集善根,修菩萨行;皆从如来善根海生,诸波罗蜜悉已圆满;慧眼明彻,等观三世;于诸三昧,具足清净;辩才如海,广大无尽;具佛功德,尊严可敬;知众生根,如应化伏;入法界藏,智无差别;证佛解脱,甚深广大;能随方便,入于一地,而以一切愿海所持,恒与智俱尽未来际;了达诸佛希有广大秘密之境,善知一切佛平等法,已践如来普光明地,入于无量三昧海门;于一切处,皆随现身;世法所行,悉同其事;总持广大,集众法海;辩才善巧,转不退轮;一切如来功德大海,咸入其身;一切诸佛所在国土,皆随愿往;已曾供养一切诸佛,无边际劫,欢喜无倦;一切如来得菩提处,常在其中,亲近不舍;恒以所得普贤愿海,令一切众生智身具足。成就如是无量功德。

  fù yǒu fú shì jiè wēi chén shù zhí jīn gāng shén,suǒ wèi: miào sè nà luó yán zhí jīn gāng shénrì lún sù jí chuáng zhí jīn gāng shénxū mí huá guāng zhí jīn gāng shénqīng jìng yún yīn zhí jīn gāng shénzhū gēn měi miào zhí jīn gāng shénkě ài lè guāng míng zhí jīn gāng shéndà shù léi yīn zhí jīn gāng shénshī zi wáng guāng míng zhí jīn gāng shénmì yàn shèng mù zhí jīn gāng shénlián huá guāng mó ní jì zhí jīn gāng shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,yǒu fú shì jiè wēi chén shù,jiē yú wǎng xī wú liàng jié zhōng héng fā dà yuàn,yuàn cháng qīn jìn gōng yǎng zhū fú suí yuàn suǒ xíng,yǐ dé yuán mǎn,dào yú bǐ àn jī jí wú biān qīng jìng fú yè,yú zhū sān mèi suǒ xíng zhī jìng xī yǐ míng dá huò shén tōng lì,suí rú lái zhù,rù bù sī yì jiě tuō jìng jiè chǔ yú zhòng huì,wēi guāng tè dá,suí zhū zhòng shēng suǒ yīng xiàn shēn ér shì diào fú yī qiè zhū fó huà xíng suǒ zài,jiē suí huà wǎng yī qiè rú lái suǒ zhù zhī chù,cháng qín shǒu hù。

 复有佛世界微尘数执金刚神,所谓:妙色那罗延执金刚神、日轮速疾幢执金刚神、须弥华光执金刚神、清净云音执金刚神、诸根美妙执金刚神、可爱乐光明执金刚神、大树雷音执金刚神、师子王光明执金刚神、密焰胜目执金刚神、莲华光摩尼髻执金刚神……。如是等而为上首,有佛世界微尘数,皆于往昔无量劫中恒发大愿,愿常亲近供养诸佛;随愿所行,已得圆满,到于彼岸;积集无边清净福业,于诸三昧所行之境悉已明达;获神通力,随如来住,入不思议解脱境界;处于众会,威光特达,随诸众生所应现身而示调伏;一切诸佛化形所在,皆随化往;一切如来所住之处,常勤守护。

  fù yǒu fú shì jiè wēi chén shù shēn zhòng shén,suǒ wèi: huá jì zhuāng yán shēn zhòng shénguāng zhào shí fāng shēn zhòng shénhǎi yīn diào fú shēn zhòng shénjìng huá yán jì shēn zhòng shénwú liàng wēi yí shēn zhòng shénzuì shàng guāng yán shēn zhòng shénjìng guāng xiāng yún shēn zhòng shénshǒu hù shè chí shēn zhòng shénpǔ xiàn shè qǔ shēn zhòng shénbù dòng guāng míng shēn zhòng shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,yǒu fú shì jiè wēi chén shù,jiē yú wǎng xī chéng jiù dà yuàn,gōng yǎng chéng shì yī qiè zhū fú。

 复有佛世界微尘数身众神,所谓:华髻庄严身众神、光照十方身众神、海音调伏身众神、净华严髻身众神、无量威仪身众神、最上光严身众神、净光香云身众神、守护摄持身众神、普现摄取身众神、不动光明身众神……。如是等而为上首,有佛世界微尘数,皆于往昔成就大愿,供养承事一切诸佛。

  fù yǒu fú shì jiè wēi chén shù zú xíng shén,suǒ wèi bǎo yìn shǒu zú xíng shénlián huá guāng zú xíng shénqīng jìng huá jì zú xíng shénshè zhū shàn jiàn zú xíng shénmiào bǎo xīng chuáng zú xíng shénlè tǔ miào yīn zú xíng shénzhān tán shù guāng zú xíng shénlián huá guāng míng zú xíng shénwēi miào guāng míng zú xíng shénjī jí miào huá zú xíng shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,yǒu fú shì jiè wēi chén shù,jiē yú guò qù wú liàng jié zhōng,qīn jìn rú lái,suí zhú bù shě。

 复有佛世界微尘数足行神,所谓;宝印手足行神、莲华光足行神、清净华髻足行神、摄诸善见足行神、妙宝星幢足行神、乐吐妙音足行神、栴檀树光足行神、莲华光明足行神、微妙光明足行神、积集妙华足行神……。如是等而为上首,有佛世界微尘数,皆于过去无量劫中,亲近如来,随逐不舍。

  fù yǒu fú shì jiè wēi chén shù dào chǎng shén,suǒ wèi: jìng zhuāng yán chuáng dào chǎng shénxū mí bǎo guāng dào chǎng shénléi yīn chuáng xiāng dào chǎng shényǔ huá miào yǎn dào chǎng shénhuá yīng guāng jì dào chǎng shényǔ bǎo zhuāng yán dào chǎng shényǒng měng xiāng yǎn dào chǎng shénjīn gāng cǎi yún dào chǎng shénlián huá guāng míng dào chǎng shénmiào guāng zhào yào dào chǎng shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,yǒu fú shì jiè wēi chén shù,jiē yú guò qù zhí wú liàng fú,chéng jiù yuàn lì,guǎng xìng gōng yǎng。

 复有佛世界微尘数道场神,所谓:净庄严幢道场神、须弥宝光道场神、雷音幢相道场神、雨华妙眼道场神、华缨光髻道场神、雨宝庄严道场神、勇猛香眼道场神、金刚彩云道场神、莲华光明道场神、妙光照耀道场神……。如是等而为上首,有佛世界微尘数,皆于过去值无量佛,成就愿力,广兴供养。

  fù yǒu fú shì jiè wēi chén shù zhǔ chéng shén,suǒ wèi: bǎo fēng guāng yào zhǔ chéng shénmiào yán gōng diàn zhǔ chéng shénqīng jìng xǐ bǎo zhǔ chéng shénlí yōu qīng jìng zhǔ chéng shénhuá dēng yàn yǎn zhǔ chéng shényàn chuáng míng xiàn zhǔ chéng shénshèng fú guāng míng zhǔ chéng shénqīng jìng guāng míng zhǔ chéng shénxiāng jì zhuāng yán zhǔ chéng shénmiào bǎo guāng míng zhǔ chéng shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,yǒu fú shì jiè wēi chén shù,jiē yú wú liàng bù sī yì jié,yán jìng rú lái suǒ jū gōng diàn。

 复有佛世界微尘数主城神,所谓:宝峰光耀主城神、妙严宫殿主城神、清净喜宝主城神、离忧清净主城神、华灯焰眼主城神、焰幢明现主城神、盛福光明主城神、清净光明主城神、香髻庄严主城神、妙宝光明主城神……。如是等而为上首,有佛世界微尘数,皆于无量不思议劫,严净如来所居宫殿。

  fù yǒu fú shì jiè wēi chén shù zhǔ dì shén,suǒ wèi: pǔ dé jìng huá zhǔ dì shénjiān fú zhuāng yán zhǔ dì shénmiào huá yán shù zhǔ dì shénpǔ sàn zhòng bǎo zhǔ dì shénjìng mù guān shí zhǔ dì shénmiào sè shèng yǎn zhǔ dì shénxiāng máo fà guāng zhǔ dì shényuè yì yīn shēng zhǔ dì shénmiào huá xuán jì zhǔ dì shénjīn gāng yán tǐ zhǔ dì shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,yǒu fú shì jiè wēi chén shù,jiē yú wǎng xī fā shēn zhòng yuàn,yuàn cháng qīn jìn zhū fú rú lái,tóng xiū fú yè。

 复有佛世界微尘数主地神,所谓:普德净华主地神、坚福庄严主地神、妙华严树主地神、普散众宝主地神、净目观时主地神、妙色胜眼主地神、香毛发光主地神、悦意音声主地神、妙华旋髻主地神、金刚严体主地神……。如是等而为上首,有佛世界微尘数,皆于往昔发深重愿,愿常亲近诸佛如来,同修福业。

  fù yǒu wú liàng zhǔ shān shén,suǒ wèi: bǎo fēng kāi huá zhǔ shān shén,huá lín miào jì zhǔ shān shéngāo chuáng pǔ zhào zhǔ shān shénlí chén jìng jì zhǔ shān shénguāng zhào shí fāng zhǔ shān shéndà lì guāng míng zhǔ shān shénwēi guāng pǔ shèng zhǔ shān shénwēi mì guāng lún zhǔ shān shénpǔ yǎn xiàn jiàn zhǔ shān shénjīn gāng mì yǎn zhǔ shān shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,jiē yú zhū fǎ dé qīng jìng yǎn。

 复有无量主山神,所谓:宝峰开华主山神,华林妙髻主山神、高幢普照主山神、离尘净髻主山神、光照十方主山神、大力光明主山神、威光普胜主山神、微密光轮主山神、普眼现见主山神、金刚密眼主山神……。如是等而为上首,其数无量,皆于诸法得清净眼。

  fù yǒu bù kě sī yì shù zhǔ lín shén,suǒ wèi: bù huá rú yún zhǔ lín shénzhuó gàn shū guāng zhǔ lín shénshēng yá fā yào zhǔ lín shénjí xiáng jìng yè zhǔ lín shénchuí bù yàn cáng zhǔ lín shénqīng jìng guāng míng zhǔ lín shénkě yì léi yīn zhǔ lín shénguāng xiāng pǔ biàn zhǔ lín shénmiào guāng huí yào zhǔ lín shénhuá guǒ guāng wèi zhǔ lín shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,bù sī yì shù,jiē yǒu wú liàng kě ài guāng míng。

 复有不可思议数主林神,所谓:布华如云主林神、擢干舒光主林神、生芽发曜主林神、吉祥净叶主林神、垂布焰藏主林神、清净光明主林神、可意雷音主林神、光香普遍主林神、妙光回曜主林神、华果光味主林神……。如是等而为上首,不思议数,皆有无量可爱光明。

  fù yǒu wú liàng zhǔ yào shén,suǒ wèi: jí xiáng zhǔ yào shénzhān tán lín zhǔ yào shénqīng jìng guāng míng zhǔ yào shénmíng chēng pǔ wén zhǔ yào shénmáo kǒng guāng míng zhǔ yào shénpǔ zhì qīng jìng zhǔ yào shéndà fā hǒu shēng zhǔ yào shénbì rì guāng chuáng zhǔ yào shénmíng jiàn shí fāng zhǔ yào shényì qì míng mù zhǔ yào shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,xìng jiē lí gòu,rén cí yòu wù。

 复有无量主药神,所谓:吉祥主药神、栴檀林主药神、清净光明主药神、名称普闻主药神、毛孔光明主药神、普治清净主药神、大发吼声主药神、蔽日光幢主药神、明见十方主药神、益气明目主药神……。如是等而为上首,其数无量,性皆离垢,仁慈佑物。

  fù yǒu wú liàng zhǔ jià shén,suǒ wèi: róu ruǎn shèng wèi zhǔ jià shénshí huá jìng guāng zhǔ jià shénsè lì yǒng jiàn zhǔ jià shénzēng zhǎng yī jīng yī qì zhǔ jià shénpǔ shēng gēn guǒ zhǔ jià shénmiào yán huán jì zhǔ jià shénrùn zé jìng huá zhǔ jià shénchéng jiù miào xiāng zhǔ jià shénjiàn zhě ài lè zhǔ jià shénlí gòu jìng guāng zhǔ jià shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,mò bù jiē dé dà xǐ chéng jiù。

 复有无量主稼神,所谓:柔软胜味主稼神、时华净光主稼神、色力勇健主稼神、增长一精一气主稼神、普生根果主稼神、妙严环髻主稼神、润泽净华主稼神、成就妙香主稼神、见者爱乐主稼神、离垢净光主稼神……。如是等而为上首,其数无量,莫不皆得大喜成就。

  fù yǒu wú liàng zhǔ hé shén,suǒ wèi: pǔ fā xùn liú zhǔ hé shénpǔ jié quán jiàn zhǔ hé shénlí chén jìng yǎn zhǔ hé shénshí fāng biàn hǒu zhǔ hé shénjiù hù zhòng shēng zhǔ hé shénwú rè jìng guāng zhǔ hé shénpǔ shēng huān xǐ zhǔ hé shénguǎng dé shèng chuáng zhǔ hé shénguāng zhào pǔ shì zhǔ hé shénhǎi dé guāng míng zhǔ hé shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,yǒu wú liàng shù,jiē qín zuò yì lì yì zhòng shēng。

 复有无量主河神,所谓:普发迅流主河神、普洁泉涧主河神、离尘净眼主河神、十方遍吼主河神、救护众生主河神、无热净光主河神、普生欢喜主河神、广德胜幢主河神、光照普世主河神、海德光明主河神……。如是等而为上首,有无量数,皆勤作意利益众生。

  fù yǒu wú liàng zhǔ hǎi shén,suǒ wèi: chū xiàn bǎo guāng zhǔ hǎi shénchéng jīn gāng chuáng zhǔ hǎi shényuǎn chén lí gòu zhǔ hǎi shénpǔ shuǐ gōng diàn zhǔ hǎi shénjí xiáng bǎo yuè zhǔ hǎi shénmiào huà lóng jì zhǔ hǎi shénpǔ chí guāng wèi zhǔ hǎi shénbǎo yàn huá guāng zhǔ hǎi shénjīn gāng miào jì zhǔ hǎi shénhǎi cháo léi shēng zhǔ hǎi shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,xī yǐ rú lái gōng dé dà hǎi chōng mǎn qí shēn。

 复有无量主海神,所谓:出现宝光主海神、成金刚幢主海神、远尘离垢主海神、普水宫殿主海神、吉祥宝月主海神、妙华龙髻主海神、普持光味主海神、宝焰华光主海神、金刚妙髻主海神、海潮雷声主海神……。如是等而为上首,其数无量,悉以如来功德大海充满其身。

  fù yǒu wú liàng zhǔ shuǐ shén,suǒ wèi: pǔ xìng yún chuáng zhǔ shuǐ shénhǎi cháo yún yīn zhǔ shuǐ shénmiào sè lún jì zhǔ shuǐ shénshàn qiǎo xuán fú zhǔ shuǐ shénlí gòu xiāng jī zhǔ shuǐ shénfú qiáo guāng yīn zhǔ shuǐ shénzhī zú zì zài zhǔ shuǐ shénjìng xǐ shàn yīn zhǔ shuǐ shénpǔ xiàn wēi guāng zhǔ shuǐ shénhǒu yīn biàn hǎi zhǔ shuǐ shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,cháng qín jiù hù yī qiè zhòng shēng ér wèi lì yì。

 复有无量主水神,所谓:普兴云幢主水神、海潮云音主水神、妙色轮髻主水神、善巧漩澓主水神、离垢香积主水神、福桥光音主水神、知足自在主水神、净喜善音主水神、普现威光主水神、吼音遍海主水神……。如是等而为上首,其数无量,常勤救护一切众生而为利益。

  fù yǒu wú shù zhǔ huǒ shén,suǒ wèi: pǔ guāng yàn cáng zhǔ huǒ shénpǔ jí guāng chuáng zhǔ huǒ shéndà guāng pǔ zhào zhǔ huǒ shénzhòng miào gōng diàn zhǔ huǒ shénwú jìn guāng jì zhǔ huǒ shénzhǒng zhǒng yàn yǎn zhǔ huǒ shénshí fāng gōng diàn rú xū mí shān zhǔ huǒ shénwēi guāng zì zài zhǔ huǒ shénguāng míng pò àn zhǔ huǒ shénléi yīn diàn guāng zhǔ huǒ shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,bù kě chēng shù,jiē néng shì xiàn zhǒng zhǒng guāng míng,lìng zhū zhòng shēng rè nǎo chú miè。

 复有无数主火神,所谓:普光焰藏主火神、普集光幢主火神、大光普照主火神、众妙宫殿主火神、无尽光髻主火神、种种焰眼主火神、十方宫殿如须弥山主火神、威光自在主火神、光明破暗主火神、雷音电光主火神……。如是等而为上首,不可称数,皆能示现种种光明,令诸众生热恼除灭。

  fù yǒu wú liàng zhǔ fēng shén,suǒ wèi: wú ài guāng míng zhǔ fēng shénpǔ xiàn yǒng yè zhǔ fēng shénpiāo jī yún chuáng zhǔ fēng shénjìng guāng zhuāng yán zhǔ fēng shénlì néng jié shuǐ zhǔ fēng shéndà shēng biàn hǒu zhǔ fēng shénshù miǎo chuí jì zhǔ fēng shénsuǒ xíng wú ài zhǔ fēng shénzhǒng zhǒng gōng diàn zhǔ fēng shéndà guāng pǔ zhào zhǔ fēng shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,jiē qín sàn miè wǒ màn zhī xīn。

 复有无量主风神,所谓:无碍光明主风神、普现勇业主风神、飘击云幢主风神、净光庄严主风神、力能竭水主风神、大声遍吼主风神、树杪垂髻主风神、所行无碍主风神、种种宫殿主风神、大光普照主风神……。如是等而为上首,其数无量,皆勤散灭我慢之心。

  fù yǒu wú liàng zhǔ kōng shén,suǒ wèi: jìng guāng pǔ zhào zhǔ kōng shénpǔ yóu shēn guǎng zhǔ kōng shénshēng jí xiáng fēng zhǔ kōng shénlí zhàng ān zhù zhǔ kōng shénguǎng bù miào jì zhǔ kōng shénwú ài guāng yàn zhǔ kōng shénwú ài shèng lì zhǔ kōng shénlí gòu guāng míng zhǔ kōng shénshēn yuǎn miào yīn zhǔ kōng shénguāng biàn shí fāng zhǔ kōng shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,xīn jiē lí gòu,guǎng dà míng jié。

 复有无量主空神,所谓:净光普照主空神、普游深广主空神、生吉祥风主空神、离障安住主空神、广步妙髻主空神、无碍光焰主空神、无碍胜力主空神、离垢光明主空神、深远妙音主空神、光遍十方主空神……。如是等而为上首,其数无量,心皆离垢,广大明洁。

  fù yǒu wú liàng zhǔ fāng shén,suǒ wèi: biàn zhù yī qiè zhǔ fāng shénpǔ xiàn guāng míng zhǔ fāng shénguāng xíng zhuāng yán zhǔ fāng shénzhōu xíng bù ài zhǔ fāng shényǒng duàn mí huò zhǔ fāng shénpǔ yóu jìng kōng zhǔ fāng shéndà yún chuáng yīn zhǔ fāng shénjì mù wú luàn zhǔ fāng shénpǔ guān shì yè zhǔ fāng shénzhōu biàn yóu lǎn zhǔ fāng shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,néng yǐ fāng biàn,pǔ fàng guāng míng,héng zhào shí fāng,xiāng xù bù jué。

 复有无量主方神,所谓:遍住一切主方神、普现光明主方神、光行庄严主方神、周行不碍主方神、永断迷惑主方神、普游净空主方神、大云幢音主方神、髻目无乱主方神、普观世业主方神、周遍游览主方神……。如是等而为上首,其数无量,能以方便,普放光明,恒照十方,相续不绝。

  fù yǒu wú liàng zhǔ yè shén,suǒ wèi: pǔ dé jìng guāng zhǔ yè shénxǐ yǎn guān shì zhǔ yè shénhù shì yī jīng yī qì zhǔ yè shénjì jìng hǎi yīn zhǔ yè shénpǔ xiàn jí xiáng zhǔ yè shénpǔ fā shù huá zhǔ yè shénpíng děng hù yù zhǔ yè shényóu xì kuài lè zhǔ yè shénzhū gēn cháng xǐ zhǔ yè shénchū shēng jìng fú zhǔ yè shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,jiē qín xiū xí,yǐ fǎ wéi lè。

 复有无量主夜神,所谓:普德净光主夜神、喜眼观世主夜神、护世一精一气主夜神、寂静海音主夜神、普现吉祥主夜神、普发树华主夜神、平等护育主夜神、游戏快乐主夜神、诸根常喜主夜神、出生净福主夜神……。如是等而为上首,其数无量,皆勤修习,以法为乐。

  fù yǒu wú liàng zhǔ zhòu shén,suǒ wèi: shì xiàn gōng diàn zhǔ zhòu shénfā qǐ huì xiāng zhǔ zhòu shénlè shèng zhuāng yán zhǔ zhòu shénxiāng huá miào guāng zhǔ zhòu shénpǔ jí miào yào zhǔ zhòu shénlè zuò xǐ mù zhǔ zhòu shénpǔ xiàn zhū fāng zhǔ zhòu shéndà bēi guāng míng zhǔ zhòu shénshàn gēn guāng zhào zhǔ zhòu shénmiào huá yīng luò zhǔ zhòu shén。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,jiē yú miào fǎ néng shēng xìn jiě,héng gòng yī jīng yī qín yán shì gōng diàn。

 复有无量主昼神,所谓:示现宫殿主昼神、发起慧香主昼神、乐胜庄严主昼神、香华妙光主昼神、普集妙药主昼神、乐作喜目主昼神、普现诸方主昼神、大悲光明主昼神、善根光照主昼神、妙华璎珞主昼神……。如是等而为上首,其数无量,皆于妙法能生信解,恒共一精一勤严饰宫殿。

  fù yǒu wú liàng ā xiū luó wáng,suǒ wèi: luó hóu ā xiū luó wángpí mó zhì duō luó ā xiū luó wángqiǎo huàn shù ā xiū luó wángdà juàn shǔ ā xiū luó wángdà lì ā xiū luó wángbiàn zhào ā xiū luó wángjiān gù xíng miào zhuāng yán ā xiū luó wángguǎng dà yīn huì ā xiū luó wángchū xiàn shèng dé ā xiū luó wángmiào hǎo yīn shēng ā xiū luó wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,xī yǐ yī jīng yī qín cuī fú wǒ màn jí zhū fán nǎo。

 复有无量阿修罗王,所谓:罗睺阿修罗王、毗摩质多罗阿修罗王、巧幻术阿修罗王、大眷属阿修罗王、大力阿修罗王、遍照阿修罗王、坚固行妙庄严阿修罗王、广大因慧阿修罗王、出现胜德阿修罗王、妙好音声阿修罗王……。如是等而为上首,其数无量,悉已一精一勤摧伏我慢及诸烦恼。

  fù yǒu bù kě sī yì shù jiā lóu luó wáng,suǒ wèi: dà sù jí lì jiā lóu luó wángwú néng huài bǎo jì jiā lóu luó wángqīng jìng sù jí jiā lóu luó wángxīn bù tuì zhuǎn jiā lóu luó wángdà hǎi chù shè chí lì jiā lóu luó wángjiān gù jìng guāng jiā lóu luó wángqiǎo yán guān jì jiā lóu luó wángpǔ jié shì xiàn jiā lóu luó wángpǔ guān hǎi jiā lóu luó wángpǔ yīn guǎng mù jiā lóu luó wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,bù sī yì shù,xī yǐ chéng jiù dà fāng biàn lì,pǔ néng jiù shè yī qiè zhòng shēng。

 复有不可思议数迦楼罗王,所谓:大速疾力迦楼罗王、无能坏宝髻迦楼罗王、清净速疾迦楼罗王、心不退转迦楼罗王、大海处摄持力迦楼罗王、坚固净光迦楼罗王、巧严冠髻迦楼罗王、普捷示现迦楼罗王、普观海迦楼罗王、普音广目迦楼罗王……。如是等而为上首,不思议数,悉已成就大方便力,普能救摄一切众生。

  fù yǒu wú liàng jǐn nà luó wáng,suǒ wèi: shàn huì guāng míng tiān jǐn nà luó wángmiào huá chuáng jǐn nà luó wángzhǒng zhǒng zhuāng yán jǐn nà luó wángyuè yì hǒu shēng jǐn nà luó wángbǎo shù guāng míng jǐn nà luó wángjiàn zhě xīn lè jǐn nà luó wángzuì shèng guāng zhuāng yán jǐn nà luó wángwēi miào huá chuáng jǐn nà luó wángdòng dì lì jǐn nà luó wángshè fú è zhòng jǐn nà luó wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,jiē qín yī jīng yī jìn,guān yī qiè fǎ,xīn héng kuài lè,zì zài yóu xì。

 复有无量紧那罗王,所谓:善慧光明天紧那罗王、妙华幢紧那罗王、种种庄严紧那罗王、悦意吼声紧那罗王、宝树光明紧那罗王、见者欣乐紧那罗王、最胜光庄严紧那罗王、微妙华幢紧那罗王、动地力紧那罗王、摄伏恶众紧那罗王……。如是等而为上首,其数无量,皆勤一精一进,观一切法,心恒快乐,自在游戏。

  fù yǒu wú liàng mó hóu luó jiā wáng,suǒ wèi: shàn huì mó hóu luó jiā wángqīng jìng wēi yīn mó hóu luó jiā wángshèng huì zhuāng yán jì mó hóu luó jiā wángmiào mù zhǔ mó hóu luó jiā wángrú dēng chuáng wèi zhòng suǒ guī mó hóu luó jiā wángzuì shèng guāng míng chuáng mó hóu luó jiā wángshī zi yì mó hóu luó jiā wángzhòng miào zhuāng yán yīn mó hóu luó jiā wángxū mí jiān gù mó hóu luó jiā wángkě ài lè guāng míng mó hóu luó jiā wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,jiē qín xiū xí guǎng dà fāng biàn,lìng zhū zhòng shēng yǒng gē chī wǎng。

 复有无量摩睺罗伽王,所谓:善慧摩睺罗伽王、清净威音摩睺罗伽王、胜慧庄严髻摩睺罗伽王、妙目主摩睺罗伽王、如灯幢为众所归摩睺罗伽王、最胜光明幢摩睺罗伽王、师子臆摩睺罗伽王、众妙庄严音摩睺罗伽王、须弥坚固摩睺罗伽王、可爱乐光明摩睺罗伽王……。如是等而为上首,其数无量,皆勤修习广大方便,令诸众生永割痴网。

  fù yǒu wú liàng yè chā wáng,suǒ wèi: pí shā mén yè chā wángzì zài yīn yè chā wángyán chí qì zhàng yè chā wángdà zhì huì yè chā wángyàn yǎn zhǔ yè chā wángjīn gāng yǎn yè chā wángyǒng jiàn bì yè chā wángyǒng dí dà jūn yè chā wángfù zī cái yè chā wánglì huài gāo shān yè chā wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,jiē qín shǒu hù yī qiè zhòng shēng。

 复有无量夜叉王,所谓:毗沙门夜叉王、自在音夜叉王、严持器仗夜叉王、大智慧夜叉王、焰眼主夜叉王、金刚眼夜叉王、勇健臂夜叉王、勇敌大军夜叉王、富资财夜叉王、力坏高山夜叉王……。如是等而为上首,其数无量,皆勤守护一切众生。

  fù yǒu wú liàng zhū dà lóng wáng,suǒ wèi: pí lóu bó chā lóng wángsuō jié luó lóng wángyún yīn miào chuáng lóng wángyàn kǒu hǎi guāng lóng wángpǔ gāo yún chuáng lóng wángdé chā jiā lóng wángwú biān bù lóng wángqīng jìng sè lóng wángpǔ yùn dà shēng lóng wángwú rè nǎo lóng wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,mò bù qín lì xìng yún bù yǔ,lìng zhū zhòng shēng rè nǎo xiāo miè。

 复有无量诸大龙王,所谓:毗楼博叉龙王、娑竭罗龙王、云音妙幢龙王、焰口海光龙王、普高云幢龙王、德叉迦龙王、无边步龙王、清净色龙王、普运大声龙王、无热恼龙王……。如是等而为上首,其数无量,莫不勤力兴云布雨,令诸众生热恼消灭。

  fù yǒu wú liàng jiū pán tú wáng,suǒ wèi: zēng zhǎng jiū pán tú wánglóng zhǔ jiū pán tú wángshàn zhuāng yán chuáng jiū pán tú wángpǔ ráo yì xíng jiū pán tú wángshén kě bù wèi jiū pán tú wángměi mù duān yán jiū pán tú wánggāo fēng huì jiū pán tú wángyǒng jiàn bì jiū pán tú wángwú biān jìng huá yǎn jiū pán tú wángguǎng dà tiān miàn ā xiū luó yǎn jiū pán tú wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,jiē qín xiū xué wú ài fǎ mén,fàng dà guāng míng。

 复有无量鸠槃荼王,所谓:增长鸠槃荼王、龙主鸠槃荼王、善庄严幢鸠槃荼王、普饶益行鸠槃荼王、甚可怖畏鸠槃荼王、美目端严鸠槃荼王、高峰慧鸠槃荼王、勇健臂鸠槃荼王、无边净华眼鸠槃荼王、广大天面阿修罗眼鸠槃荼王……。如是等而为上首,其数无量,皆勤修学无碍法门,放大光明。

  fù yǒu wú liàng gān tà pó wáng,suǒ wèi: chí guó gān tà pó wángshù guāng gān tà pó wángjìng mù gān tà pó wánghuá guān gān tà pó wángpǔ yīn gān tà pó wánglè yáo dòng miào mù gān tà pó wángmiào yīn shī zi chuáng gān tà pó wángpǔ fàng bǎo guāng míng gān tà pó wángjīn gāng shù huá chuáng gān tà pó wánglè pǔ xiàn zhuāng yán gān tà pó wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,jiē yú dà fǎ shēn shēng xìn jiě,huān xǐ ài zhòng,qín xiū bù juàn。

 复有无量乾闼婆王,所谓:持国乾闼婆王、树光乾闼婆王、净目乾闼婆王、华冠乾闼婆王、普音乾闼婆王、乐摇动妙目乾闼婆王、妙音师子幢乾闼婆王、普放宝光明乾闼婆王、金刚树华幢乾闼婆王、乐普现庄严乾闼婆王……。如是等而为上首,其数无量,皆于大法深生信解,欢喜爱重,勤修不倦。

  fù yǒu wú liàng yuè tiān zǐ,suǒ wèi yuè tiān zǐ: huá wáng jì guāng míng tiān zǐzhòng miào jìng guāng míng tiān zǐān lè shì jiān xīn tiān zǐshù wáng yǎn guāng míng tiān zǐshì xiàn qīng jìng guāng tiān zǐpǔ yóu bù dòng guāng tiān zǐxīng xiù wáng zì zài tiān zǐjìng jué yuè tiān zǐdà wēi dé guāng míng tiān zǐ。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,jiē qín xiǎn fā zhòng shēng xīn bǎo。

 复有无量月天子,所谓月天子:华王髻光明天子、众妙净光明天子、安乐世间心天子、树王眼光明天子、示现清净光天子、普游不动光天子、星宿王自在天子、净觉月天子、大威德光明天子……。如是等而为上首,其数无量,皆勤显发众生心宝。

  fù yǒu wú liàng rì tiān zǐ,suǒ wèi rì tiān zǐ: guāng yàn yǎn tiān zǐxū mí guāng kě wèi jìng chuáng tiān zǐlí gòu bǎo zhuāng yán tiān zǐyǒng měng bù tuì zhuǎn tiān zǐmiào huá yīng guāng míng tiān zǐzuì shèng chuáng guāng míng tiān zǐbǎo jì pǔ guāng míng tiān zǐguāng míng yǎn tiān zǐchí shèng dé tiān zǐpǔ guāng míng tiān zǐ。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,jiē qín xiū xí,lì yì zhòng shēng,zēng qí shàn gēn。

 复有无量日天子,所谓日天子:光焰眼天子、须弥光可畏敬幢天子、离垢宝庄严天子、勇猛不退转天子、妙华缨光明天子、最胜幢光明天子、宝髻普光明天子、光明眼天子、持胜德天子、普光明天子……。如是等而为上首,其数无量,皆勤修习,利益众生,增其善根。

  fù yǒu wú liàng sān shí sān tiān wáng,suǒ wèi: shì jiā yīn tuó luó tiān wángpǔ chēng mǎn yīn tiān wángcí mù bǎo jì tiān wángbǎo guāng chuáng míng chēng tiān wángfā shēng xǐ lè jì tiān wángkě ài yuè zhèng niàn tiān wángxū mí shèng yīn tiān wángchéng jiù niàn tiān wángkě ài lè jìng huá guāng tiān wángzhì rì yǎn tiān wángzì zài guāng míng néng jué wù tiān wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,jiē qín fā qǐ yī qiè shì jiān guǎng dà zhī yè。

 复有无量三十三天王,所谓:释迦因陀罗天王、普称满音天王、慈目宝髻天王、宝光幢名称天王、发生喜乐髻天王、可爱乐正念天王、须弥胜音天王、成就念天王、可爱乐净华光天王、智日眼天王、自在光明能觉悟天王……。如是等而为上首,其数无量,皆勤发起一切世间广大之业。

  fù yǒu wú liàng xū yè mó tiān wáng,suǒ wèi: shàn shí fēn tiān wángkě ài lè guāng míng tiān wángwú jìn huì gōng dé chuáng tiān wángshàn biàn huà duān yán tiān wángzǒng chí dà guāng míng tiān wángbù sī yì zhì huì tiān wánglún qí tiān wángguāng yàn tiān wángguāng zhào tiān wángpǔ guān chá dà míng chēng tiān wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,jiē qín xiū xí guǎng dà shàn gēn,xīn cháng xǐ zú。

 复有无量须夜摩天王,所谓:善时分天王、可爱乐光明天王、无尽慧功德幢天王、善变化端严天王、总持大光明天王、不思议智慧天王、轮脐天王、光焰天王、光照天王、普观察大名称天王……。如是等而为上首,其数无量,皆勤修习广大善根,心常喜足。

  fù yǒu bù kě sī yì shù dōu shuài tuó tiān wáng,suǒ wèi: zhī zú tiān wángxǐ lè hǎi jì tiān wángzuì shèng gōng dé chuáng tiān wángjì jìng guāng tiān wángkě ài lè miào mù tiān wángbǎo fēng jìng yuè tiān wángzuì shèng yǒng jiàn lì tiān wángjīn gāng miào guāng míng tiān wángxīng xiù zhuāng yán chuáng tiān wángkě ài lè zhuāng yán tiān wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,bù sī yì shù,jiē qín niàn chí yī qiè zhū fú suǒ yǒu míng hào。

 复有不可思议数兜率陀天王,所谓:知足天王、喜乐海髻天王、最胜功德幢天王、寂静光天王、可爱乐妙目天王、宝峰净月天王、最胜勇健力天王、金刚妙光明天王、星宿庄严幢天王、可爱乐庄严天王……。如是等而为上首,不思议数,皆勤念持一切诸佛所有名号。

  fù yǒu wú liàng huà lè tiān wáng,suǒ wèi: shàn biàn huà tiān wángjì jìng yīn guāng míng tiān wángbiàn huà lì guāng míng tiān wángzhuāng yán zhǔ tiān wángniàn guāng tiān wángzuì shàng yún yīn tiān wángzhòng miào zuì shèng guāng tiān wángmiào jì guāng míng tiān wángchéng jiù xǐ huì tiān wánghuá guāng jì tiān wángpǔ jiàn shí fāng tiān wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,jiē qín diào fú yī qiè zhòng shēng,lìng dé jiě tuō。

 复有无量化乐天王,所谓:善变化天王、寂静音光明天王、变化力光明天王、庄严主天王、念光天王、最上云音天王、众妙最胜光天王、妙髻光明天王、成就喜慧天王、华光髻天王、普见十方天王……。如是等而为上首,其数无量,皆勤调伏一切众生,令得解脱。

  fù yǒu wú shù tā huà zì zài tiān wáng,suǒ wèi: dé zì zài tiān wángmiào mù zhǔ tiān wángmiào guān chuáng tiān wángyǒng měng huì tiān wángmiào yīn jù tiān wángmiào guāng chuáng tiān wángjì jìng jìng jiè mén tiān wángmiào lún zhuāng yán chuáng tiān wánghuá ruǐ huì zì zài tiān wángyīn tuó luó lì miào zhuāng yán guāng míng tiān wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,jiē qín xiū xí zì zài fāng biàn guǎng dà fǎ mén。

 复有无数他化自在天王,所谓:得自在天王、妙目主天王、妙冠幢天王、勇猛慧天王、妙音句天王、妙光幢天王、寂静境界门天王、妙轮庄严幢天王、华蕊慧自在天王、因陀罗力妙庄严光明天王……。如是等而为上首,其数无量,皆勤修习自在方便广大法门。

  fù yǒu bù kě shǔ dà fàn tiān wáng,suǒ wèi: shī qì tiān wánghuì guāng tiān wángshàn huì guāng míng tiān wángpǔ yún yīn tiān wángguān shì yán yīn zì zài tiān wángjì jìng guāng míng yǎn tiān wángguāng biàn shí fāng tiān wángbiàn huà yīn tiān wángguāng míng zhào yào yǎn tiān wángyuè yì hǎi yīn tiān wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,bù kě chēng shù,jiē jù dà cí,lián mǐn zhòng shēng,shū guāng pǔ zhào,lìng qí kuài lè。

 复有不可数大梵天王,所谓:尸弃天王、慧光天王、善慧光明天王、普云音天王、观世言音自在天王、寂静光明眼天王、光遍十方天王、变化音天王、光明照耀眼天王、悦意海音天王……。如是等而为上首,不可称数,皆具大慈,怜愍众生,舒光普照,令其快乐。

  fù yǒu wú liàng guāng yīn tiān wáng,suǒ wèi: kě ài lè guāng míng tiān wángqīng jìng miào guāng tiān wángnéng zì zài yīn tiān wángzuì shèng niàn zhì tiān wángkě ài yuè qīng jìng miào yīn tiān wángshàn sī wéi yīn tiān wángpǔ yīn biàn zhào tiān wángshén shēn guāng yīn tiān wángwú gòu chēng guāng míng tiān wángzuì shèng jìng guāng tiān wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,jiē zhù guǎng dà jì jìng xǐ lè wú ài fǎ mén。

 复有无量光音天王,所谓:可爱乐光明天王、清净妙光天王、能自在音天王、最胜念智天王、可爱乐清净妙音天王、善思惟音天王、普音遍照天王、甚深光音天王、无垢称光明天王、最胜净光天王……。如是等而为上首,其数无量,皆住广大寂静喜乐无碍法门。

  fù yǒu wú liàng biàn jìng tiān wáng,suǒ wèi: qīng jìng míng chēng tiān wángzuì shèng jiàn tiān wángjì jìng dé tiān wángxū mí yīn tiān wángjìng niàn yǎn tiān wángkě ài lè zuì shèng guāng zhào tiān wángshì jiān zì zài zhǔ tiān wángguāng yàn zì zài tiān wánglè sī wéi fǎ biàn huà tiān wángbiàn huà chuáng tiān wángxīng xiù yīn miào zhuāng yán tiān wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,xī yǐ ān zhù guǎng dà fǎ mén,yú zhū shì jiān qín zuò lì yì。

 复有无量遍净天王,所谓:清净名称天王、最胜见天王、寂静德天王、须弥音天王、净念眼天王、可爱乐最胜光照天王、世间自在主天王、光焰自在天王、乐思惟法变化天王、变化幢天王、星宿音妙庄严天王……。如是等而为上首,其数无量,悉已安住广大法门,于诸世间勤作利益。

  fù yǒu wú liàng guǎng guǒ tiān wáng,suǒ wèi: ài lè fǎ guāng míng chuáng tiān wángqīng jìng zhuāng yán hǎi tiān wángzuì shèng huì guāng míng tiān wángzì zài zhì huì chuáng tiān wánglè jì jìng tiān wángpǔ zhì yǎn tiān wánglè xuán huì tiān wángshàn zhǒng huì guāng míng tiān wángwú gòu jì jìng guāng tiān wángguǎng dà qīng jìng guāng tiān wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,qí shù wú liàng,mò bù jiē yǐ jì jìng zhī fǎ ér wèi gōng diàn ān zhù qí zhōng。

 复有无量广果天王,所谓:爱乐法光明幢天王、清净庄严海天王、最胜慧光明天王、自在智慧幢天王、乐寂静天王、普智眼天王、乐旋慧天王、善种慧光明天王、无垢寂静光天王、广大清净光天王……。如是等而为上首,其数无量,莫不皆以寂静之法而为宫殿安住其中。

  fù yǒu wú shù dà zì zài tiān wáng,suǒ wèi: miào yàn hǎi tiān wángzì zài míng chēng guāng tiān wángqīng jìng gōng dé yǎn tiān wángkě ài lè dà huì tiān wángbù dòng guāng zì zài tiān wángmiào zhuāng yán yǎn tiān wángshàn sī wéi guāng míng tiān wángkě ài lè dà zhì tiān wángpǔ yīn zhuāng yán chuáng tiān wángjí yī jīng yī jìn míng chēng guāng tiān wáng。rú shì děng ér wèi shàng shǒu,bù kě chēng shù,jiē qín guān chá wú xiāng zhī fǎ,suǒ xíng píng děng。

 复有无数大自在天王,所谓:妙焰海天王、自在名称光天王、清净功德眼天王、可爱乐大慧天王、不动光自在天王、妙庄严眼天王、善思惟光明天王、可爱乐大智天王、普音庄严幢天王、极一精一进名称光天王……。如是等而为上首,不可称数,皆勤观察无相之法,所行平等。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章