中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

毗卢遮那品(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

 毗卢遮那品拼音版、注音及读音:

出处:华严经

pí lú zhē nà pǐn

毗卢遮那品

  ěr shí,pǔ xián pú sà fù gào dà zhòng yán:

 尔时,普贤菩萨复告大众言:

 " zhū fó zǐ!nǎi wǎng gǔ shì,guò shì jiè wēi chén shù jié,fù bèi shì shù,yǒu shì jiè hǎi,míng: pǔ mén jìng guāng míng。cǐ shì jiè hǎi zhōng,yǒu shì jiè,míng: shèng yīn,yī mó ní huá wǎng hǎi zhù,xū mí shān wēi chén shù shì jiè ér wèi juàn shǔ,qí xíng zhèng yuán,qí dì jù yǒu wú liàng zhuāng yán,sān bǎi zhòng zhòng bǎo shù lún wéi shān suǒ gòng wéi rào,yī qiè bǎo yún ér fù qí shàng,qīng jìng wú gòu,guāng míng zhào yào,chéng yì gōng diàn rú xū mí shān,yī fú yǐn shí suí niàn ér zhì,qí jié míng yuē: zhǒng zhǒng zhuāng yán。

 “诸佛子!乃往古世,过世界微尘数劫,复倍是数,有世界海,名:普门净光明。此世界海中,有世界,名:胜音,依摩尼华网海住,须弥山微尘数世界而为眷属,其形正圆,其地具有无量庄严,三百重众宝树轮围山所共围绕,一切宝云而覆其上,清净无垢,光明照耀,城邑宫殿如须弥山,衣服饮食随念而至,其劫名曰:种种庄严。

 " zhū fó zǐ!bǐ shèng yīn shì jiè zhōng,yǒu xiāng shuǐ hǎi,míng: qīng jìng guāng míng。qí hǎi zhōng,yǒu dà huá xū mí shān chū xiàn,míng: huá yàn pǔ zhuāng yán chuáng,shí bǎo lán dùn zhōu zā wéi rào。yú qí shān shàng,yǒu yī dà lín,míng: mó ní huá zhī lún wú liàng huá lóu gé,wú liàng bǎo tái guān,zhōu huí bù liè wú liàng miào xiāng chuáng,wú liàng bǎo shān chuáng,jiǒng jí zhuāng yán wú liàng bǎo fēn tuó lì huá,chǔ chù fū róng wú liàng xiāng mó ní lián huá wǎng,zhōu zā chuí bù yuè yīn hé yuè,xiāng yún zhào yào,shù gè wú liàng,bù kě jì jí yǒu bǎi wàn yì nà yóu tā chéng,zhōu zā wéi rào: zhǒng zhǒng zhòng shēng,yú zhōng zhǐ zhù。

 “诸佛子!彼胜音世界中,有香水海,名:清净光明。其海中,有大华须弥山出现,名:华焰普庄严幢,十宝栏楯周匝围绕。于其山上,有一大林,名:摩尼华枝轮;无量华楼阁,无量宝台观,周回布列;无量妙香幢,无量宝山幢,迥极庄严;无量宝芬陀利华,处处敷荣;无量香摩尼莲华网,周匝垂布;乐音和悦,香云照耀,数各无量,不可纪极;有百万亿那由他城,周匝围绕:种种众生,于中止住。

 " zhū fó zǐ!cǐ lín dōng yǒu yī dài chéng,míng: yàn guāng míng,rén wáng suǒ dōu,bǎi wàn yì nà yóu tā chéng zhōu zā wéi rào qīng jìng miào bǎo suǒ gòng chéng lì,zòng guǎng gè yǒu qī qiān yóu xún qī bǎo wèi kuò,lóu lǔ què dí,xī jiē chóng lì qī zhòng bǎo qiàn,xiāng shuǐ yíng mǎn yōu bō luó huábō tóu mó huájū wù tóu huáfēn tuó lì huá,xī shì zhòng bǎo,chǔ chù fēn bù yǐ wéi yán shì bǎo duō luó shù,qī chóng wéi rào gōng diàn lóu gé,xī bǎo zhuāng yán zhǒng zhǒng miào wǎng,zhāng shī qí shàng tú xiāng sàn huá,fēn yíng qí zhōng yǒu bǎi wàn yì nà yóu tā mén,xī bǎo zhuāng yán yī yī mén qián,gè yǒu sì shí jiǔ bǎo shī luó chuáng cì dì háng liè,fù yǒu bǎi wàn yì yuán lín zhōu zā wéi rào qí zhōng jiē yǒu zhǒng zhǒng zá xiāngmó ní shù xiāng,zhōu liú pǔ xūn zhòng niǎo hé míng,tīng zhě huān yuè。cǐ dài chéng zhōng suǒ yǒu jū rén,mí bù chéng jiù yè bào shén zú,chéng kōng wǎng lái,xíng tóng zhū tiān xīn yǒu suǒ yù,yīng niàn jiē zhì。qí chéng cì nán,yǒu yì tiān chéng,míng: shù huá zhuāng yán qí cì yòu xuán,yǒu dà lóng chéng,míng yuē: jiū jìng cì yǒu yè chā chéng,míng: jīn gāng shèng miào chuáng cì yǒu gān tà pó chéng,míng yuē: miào gōng cì yǒu ā xiū luó chéng,míng yuē: bǎo lún cì yǒu jiā lóu luó chéng,míng: miào bǎo zhuāng yán cì yǒu jǐn nà luó chéng,míng: yóu xì kuài lè cì yǒu mó hóu luó chéng,míng: jīn gāng chuáng cì yǒu fàn tiān wáng chéng,míng: zhǒng zhǒng miào zhuāng yán。rú shì děng bǎi wàn yì nà yóu tā shù。cǐ yī yī chéng,gè yǒu bǎi wàn yì nà yóu tā lóu gé suǒ gòng wéi rào,yī yī jiē yǒu wú liàng zhuāng yán。

 “诸佛子!此林东有一大城,名:焰光明,人王所都,百万亿那由他城周匝围绕;清净妙宝所共成立,纵广各有七千由旬;七宝为廓,楼橹却敌,悉皆崇丽;七重宝堑,香水盈满;优钵罗华、波头摩华、拘物头华、芬陀利华,悉是众宝,处处分布以为严饰;宝多罗树,七重围绕;宫殿楼阁,悉宝庄严;种种妙网,张施其上;涂香散华,芬莹其中;有百万亿那由他门,悉宝庄严;一一门前,各有四十九宝尸罗幢次第行列,复有百万亿园林周匝围绕;其中皆有种种杂香、摩尼树香,周流普熏;众鸟和鸣,听者欢悦。此大城中所有居人,靡不成就业报神足,乘空往来,行同诸天;心有所欲,应念皆至。其城次南,有一天城,名:树华庄严;其次右旋,有大龙城,名曰:究竟;次有夜叉城,名:金刚胜妙幢;次有乾闼婆城,名曰:妙宫;次有阿修罗城,名曰:宝轮;次有迦楼罗城,名:妙宝庄严;次有紧那罗城,名:游戏快乐;次有摩睺罗城,名:金刚幢;次有梵天王城,名:种种妙庄严……。如是等百万亿那由他数。此一一城,各有百万亿那由他楼阁所共围绕,一一皆有无量庄严。

 " zhū fó zǐ!cǐ bǎo huá zhī lún dà lín zhī zhōng,yǒu yī dào chǎng,míng: bǎo huá biàn zhào,yǐ zhòng dà bǎo fēn bù zhuāng yán,mó ní huá lún biàn mǎn kāi fū,rán yǐ xiāng dēng,jù zhòng bǎo sè yàn yún mí fù,guāng wǎng pǔ zhào,zhū zhuāng yán jù cháng chū miào bǎo,yī qiè lè zhōng héng zòu yǎ yīn,mó ní bǎo wáng xiàn pú sà shēn,zhǒng zhǒng miào huá zhōu biàn shí fāng。qí dào chǎng qián,yǒu yī dà hǎi,míng: xiāng mó ní jīn gāng chū dà lián huá,míng: huá ruǐ yàn lún,qí huá guǎng dà bǎi yì yóu xún,jīngyèxū,tái jiē shì miào bǎo,shí bù kě shuō bǎi qiān yì nà yóu tā lián huá suǒ gòng wéi rào,cháng fàng guāng míng,héng chū miào yīn,zhōu biàn shí fāng。

 “诸佛子!此宝华枝轮大林之中,有一道场,名:宝华遍照,以众大宝分布庄严,摩尼华轮遍满开敷,然以香灯,具众宝色焰云弥覆,光网普照,诸庄严具常出妙宝,一切乐中恒奏雅音,摩尼宝王现菩萨身,种种妙华周遍十方。其道场前,有一大海,名:香摩尼金刚;出大莲华,名:华蕊焰轮,其华广大百亿由旬,茎、叶、须,台皆是妙宝,十不可说百千亿那由他莲华所共围绕,常放光明,恒出妙音,周遍十方。

 " zhū fó zǐ!bǐ shèng yīn shì jiè,zuì chū jié zhōng,yǒu shí xū mí shān wēi chén shù rú lái chū xìng yú shì。qí dì yī fú,hào: yī qiè gōng dé shān xū mí shèng yún。zhū fó zǐ!yīng zhī bǐ fú jiāng chū xiàn shí,yī bǎi nián qián,cǐ mó ní huá zhī lún dà lín zhōng,yī qiè zhuāng yán zhōu biàn qīng jìng。suǒ wèi: chū bù sī yì bǎo yàn yún,fā tàn fú gōng dé yīn,yǎn wú shù fú yīn shēng shū guāng bù wǎng,mí fù shí fāng gōng diàn lóu gé,hù xiāng zhào yào bǎo huá guāng míng,téng jù chéng yún fù chū miào yīn,shuō yī qiè zhòng shēng qián shì suǒ xíng guǎng dà shàn gēn,shuō sān shì yī qiè zhū fú míng hào,shuō zhū pú sà suǒ xiū yuàn xíng jiū jìng zhī dào,shuō zhū rú lái zhuǎn miào fǎ lún zhǒng zhǒng yán cí。xiàn rú shì děng zhuāng yán zhī xiāng,xiǎn shì rú lái dāng chū yú shì。qí shì jiè zhōng,yī qiè zhū wáng jiàn cǐ xiāng gù,shàn gēn chéng shú,xī yù jiàn fú,ér lái dào chǎng。ěr shí,yī qiè gōng dé shān xū mí shèng yún fú,yú qí dào chǎng dà lián huá zhōng hū rán chū xiàn。qí shēn zhōu pǔ děng zhēn fǎ jiè,yī qiè fú shā jiē shì chū shēng,yī qiè dào chǎng xī yì qí suǒ wú biān miào sè,jù zú qīng jìng yī qiè shì jiān,wú néng yìng duó jù zhòng bǎo xiāng,yī yī fēn míng,yī qiè gōng diàn xī xiàn qí xiàng yī qiè zhòng shēng xián dé mù jiàn wú biān huà fú cóng qí shēn chū,zhǒng zhǒng sè guāng chōng mǎn fǎ jiè。rú yú cǐ qīng jìng guāng míng xiāng shuǐ hǎi,huá yàn zhuāng yán chuáng xū mí dǐng shàng,mó ní huá zhī lún dà lín zhōng,chū xiàn qí shēn,ér zuò yú zuò qí shèng yīn shì jiè,yǒu liù shí bā qiān yì xū mí shān dǐng,xī yì yú bǐ xiàn shēn ér zuò。ěr shí,bǐ fú jí yú méi jiān fàng dà guāng míng,qí guāng míng: fā qǐ yī qiè shàn gēn yīn,shí fú shā wēi chén shù guāng míng ér wèi juàn shǔ,chōng mǎn yī qiè shí fāng guó tǔ。ruò yǒu zhòng shēng yīng kě tiáo fú,qí guāng zhào chù,jí zì kāi wù,xī zhū huò rè,liè zhū gài wǎng,cuī zhū zhàng shān,jìng zhū gòu zhuó,fā dà xìn jiě,shēng shèng shàn gēn,yǒng lí yī qiè zhū nán kǒng bù,miè chú yī qiè shēn xīn kǔ nǎo,qǐ jiàn fó xīn,qù yī qiè zhì。shí,yī qiè shì jiān zhǔ,bìng qí juàn shǔ,wú liàng bǎi qiān,méng fó guāng míng suǒ kāi jué gù,xī yì fú suǒ,tóu miàn lǐ zú。

 “诸佛子!彼胜音世界,最初劫中,有十须弥山微尘数如来出兴于世。其第一佛,号:一切功德山须弥胜云。诸佛子!应知彼佛将出现时,一百年前,此摩尼华枝轮大林中,一切庄严周遍清净。所谓:出不思议宝焰云,发叹佛功德音,演无数佛音声;舒光布网,弥覆十方;宫殿楼阁,互相照曜;宝华光明,腾聚成云;复出妙音,说一切众生前世所行广大善根,说三世一切诸佛名号,说诸菩萨所修愿行究竟之道,说诸如来转妙法錀种种言辞。现如是等庄严之相,显示如来当出于世。其世界中,一切诸王见此相故,善根成熟,悉欲见佛,而来道场。尔时,一切功德山须弥胜云佛,于其道场大莲华中忽然出现。其身周普等真法界,一切佛刹皆示出生,一切道场悉诣其所;无边妙色,具足清净;一切世间,无能映夺;具众宝相,一一分明,一切宫殿悉现其像;一切众生咸得目见无边化佛从其身出,种种色光充满法界。如于此清净光明香水海,华焰庄严幢须弥顶上,摩尼华枝轮大林中,出现其身,而坐于座;其胜音世界,有六十八千亿须弥山顶,悉亦于彼现身而坐。尔时,彼佛即于眉间放大光明,其光名:发起一切善根音,十佛刹微尘数光明而为眷属,充满一切十方国土。若有众生应可调伏,其光照触,即自开悟,息诸惑热,裂诸盖网,摧诸障山,净诸垢浊,发大信解,生胜善根,永离一切诸难恐怖,灭除一切身心苦恼,起见佛心,趣一切智。时,一切世间主,并其眷属,无量百千,蒙佛光明所开觉故,悉诣佛所,头面礼足。

 " zhū fó zǐ!bǐ yàn guāng míng dài chéng zhōng,yǒu wáng,míng: xǐ jiàn shàn huì,tǒng lǐng bǎi wàn yì nà yóu tā chéng,fū réncǎi nǚ sān wàn qī qiān rén,fú jí xiáng wèi shàng shǒu wáng zǐ wǔ bǎi rén,dà wēi guāng wèi shàng shǒu dà wēi guāng tài zǐ yǒu shí qiān fū rén,miào jiàn wèi shàng shǒu。ěr shí,dà wēi guāng tài zǐ jiàn fó guāng míng yǐ,yǐ xī suǒ xiū shàn gēn lì gù,jí shí zhèng dé shí zhǒng fǎ mén。hé wèi wèi shí?suǒ wèi: zhèng dé yī qiè zhū fú gōng dé lún sān mèi,zhèng dé yī qiè fó fǎ pǔ mén tuó luó ní,zhèng dé guǎng dà fāng biàn cáng bō rě bō luó mì,zhèng dé diào fú yī qiè zhòng shēng dà zhuāng yán dà cí,zhèng dé pǔ yún yīn dà bēi,zhèng dé shēng wú biān gōng dé zuì shèng xīn dà xǐ,zhèng dé rú shí jué wù yī qiè fǎ dà shě,zhèng dé guǎng dà fāng biàn píng děng cáng dà shén tōng,zhèng dé zēng cháng xìn jiě lì dà yuàn,zhèng dé pǔ rù yī qiè zhì guāng míng biàn cái mén。ěr shí,dà wēi guāng tài zǐ,huò dé rú shì fǎ guāng míng yǐ,chéng fú wēi lì,qīng jìng dà guāng míng,pì rú qiān rì chū,pǔ zhào xū kōng jiè。wú liàng yì qiān jié,dǎo shī shí nǎi xiàn,fú jīn chū shì jiān,yī qiè suǒ zhān fèng。rǔ guān fó guāng míng,huà fú nán sī yì,yī qiè gōng diàn zhōng,jì rán ér zhèng shòu。rǔ guān fú shén tōng,máo kǒng chū yàn yún,zhào yào yú shì jiān,guāng míng wú yǒu jǐn。rǔ yīng guān fú shēn,guāng wǎng jí qīng jìng,xiàn xíng děng yī qiè,biàn mǎn yú shí fāng。miào yīn biàn shì jiān,wén zhě jiē xīn lè,suí zhū zhòng shēng yǔ,zàn tàn fú gōng dé。shì zūn guāng suǒ zhào,zhòng shēng xī ān lè,yǒu kǔ jiē miè chú,xīn shēng dà huān xǐ。guān zhū pú sà zhòng,shí fāng lái cuì zhǐ,xī fàng mó ní yún,xiàn qián chēng zàn fú。dào chǎng chū miào yīn,qí yīn jí shēn yuǎn,néng miè zhòng shēng kǔ,cǐ shì fú shén lì。yī qiè xián gōng jìng,xīn shēng dà huān xǐ,gòng zài shì zūn qián,zhān yǎng yú fǎ wáng。bǐ dà wēi guāng tài zǐ shuō cǐ sòng shí,yǐ fú shén lì,qí shēng pǔ biàn shèng yīn shì jiè。shí,xǐ jiàn shàn huì wáng wén cǐ sòng yǐ,xīn dà huān xǐ,yī qiè zhū wáng zhòng,wáng zǐ jí dà chén,chéng yì zǎi guān děng。pǔ gào zhū chéng nèi,jí yīng jī dà gǔ,gòng jí suǒ yǒu rén,jù xíng wǎng jiàn fú。yī qiè sì qú dào,xī yīng míng bǎo duó,qī zǐ juàn shǔ jù,gòng wǎng guān rú lái。yī qiè zhū chéng kuò,yí lìng xī qīng jìng,pǔ jiàn shèng miào chuáng,mó ní yǐ yán shì。bǎo zhàng luó zhòng wǎng,jì lè rú yún bù,yán bèi zài xū kōng,chǔ chù lìng chōng mǎn。dào lù jiē yán jìng,pǔ yǔ miào yī fú,jīn yù rǔ bǎo chéng,yǔ wǒ tóng guān fú。gè gè suí zì lì,pǔ yǔ zhuāng yán jù,yī qiè rú yún bù,biàn mǎn xū kōng zhōng。xiāng yàn lián huá gài,bàn yuè bǎo yīng luò,jí wú shù miào yī,rǔ děng jiē yīng yǔ。xū mí xiāng shuǐ hǎi,shàng miào mó ní lún,jí qīng jìng zhān tán,xī yīng yǔ mǎn kōng。zhòng bǎo huá yīng luò,zhuāng yán jìng wú gòu,jí yǐ mó ní dēng,jiē lìng zài kōng zhù。yī qiè chí xiàng fú,xīn shēng dà huān xǐ,qī zǐ juàn shǔ jù,wǎng jiàn shì suǒ zūn。xǐ jiàn shàn huì wáng,yǔ sān wàn qī qiān fū réncǎi nǚ jù,fú jí xiáng wèi shàng shǒu wǔ bǎi wáng zǐ jù,dà wēi guāng wèi shàng shǒu liù wàn dà chén jù,huì lì wèi shàng shǒu。rú shì děng qī shí qī bǎi qiān yì nà yóu tā zhòng,qián hòu wéi rào,cóng yàn guāng míng dài chéng chū。yǐ wáng lì gù,yī qiè dà zhòng chéng kōng ér wǎng,zhū gōng yǎng jù biàn mǎn xū kōng。zhì yú fú suǒ,dǐng lǐ fó zú,què zuò yī miàn。fù yǒu miào huá chéng shàn huà chuáng tiān wáng,yǔ shí yì nà yóu tā juàn shǔ jù fù yǒu jiū jìng dài chéng jìng guāng lóng wáng,yǔ èr shí wǔ yì juàn shǔ jù fù yǒu jīn gāng shèng chuáng chéng měng jiàn yè chā wáng,yǔ qī shí qī yì juàn shǔ jù fù yǒu wú gòu chéng xǐ jiàn gān tà pó wáng,yǔ jiǔ shí qī yì juàn shǔ jù fù yǒu miào lún chéng jìng sè sī wéi ā xiū luó wáng,yǔ wǔ shí bā yì juàn shǔ jù fù yǒu miào zhuāng yán chéng shí lì xíng jiā lóu luó wáng,yǔ jiǔ shí jiǔ qiān juàn shǔ jù fù yǒu yóu xì kuài lè chéng jīn gāng dé jǐn nà luó wáng,yǔ shí bā yì juàn shǔ jù fù yǒu jīn gāng chuáng chéng bǎo chēng chuáng mó hóu luó jiā wáng,yǔ sān yì bǎi qiān nà yóu tā juàn shǔ jù fù yǒu jìng miào zhuāng yán chéng zuì shèng fàn wáng,yǔ shí bā yì juàn shǔ jù。rú shì děng bǎi wàn yì nà yóu tā dài chéng zhōng,suǒ yǒu zhū wáng,bìng qí juàn shǔ,xī gòng wǎng yì yī qiè gōng dé xū mí shèng yún rú lái suǒ,dǐng lǐ fó zú,què zuò yī miàn。

 “诸佛子!彼焰光明大城中,有王,名:喜见善慧,统领百万亿那由他城,夫人、采女三万七千人,福吉祥为上首;王子五百人,大威光为上首;大威光太子有十千夫人,妙见为上首。尔时,大威光太子见佛光明已,以昔所修善根力故,即时证得十种法门。何谓为十?所谓:证得一切诸佛功德轮三昧,证得一切佛法普门陀罗尼,证得广大方便藏般若波罗蜜,证得调伏一切众生大庄严大慈,证得普云音大悲,证得生无边功德最胜心大喜,证得如实觉悟一切法大舍,证得广大方便平等藏大神通,证得增长信解力大愿,证得普入一切智光明辩才门。尔时,大威光太子,获得如是法光明已,承佛威力,普观大众而说颂言:

 " shí,bǐ rú lái wèi yù diào fú zhū zhòng shēng gù,yú zhòng huì dào chǎng hǎi zhōng,shuō pǔ jí yī qiè sān shì fú zì zài fǎ xiū duō luó,shì jiè wēi chén shù xiū duō luó ér wèi juàn shǔ,suí zhòng shēng xīn,xī lìng huò yì。shì shí,dà wēi guāng pú sà wén shì fǎ yǐ,jí huò yī qiè gōng dé xū mí shèng yún fú sù shì suǒ jí fǎ hǎi guāng míng。suǒ wèi: dé yī qiè fǎ jù píng děng sān mèi zhì guāng míng,yī qiè fǎ xī rù zuì chū pú tí xīn zhōng zhù zhì guāng míng,shí fāng fǎ jiè pǔ guāng míng cáng qīng jìng yǎn zhì guāng míng,guān chá yī qiè fó fǎ dà yuàn hǎi zhì guāng míng,rù wú biān gōng dé hǎi qīng jìng xíng zhì guāng míng,qù xiàng bù tuì zhuǎn dà lì sù jí cáng zhì guāng míng,fǎ jiè zhōng wú liàng biàn huà lì chū lí lún zhì guāng míng,jué dìng rù wú liàng gōng dé yuán mǎn hǎi zhì guāng míng,le zhī yī qiè fú jué dìng jiě zhuāng yán chéng jiù hǎi zhì guāng míng,le zhī fǎ jiè wú biān fú xiàn yī qiè zhòng shēng qián shén tōng hǎi zhì guāng míng,le zhī yī qiè fó lìwú suǒ wèi fǎ zhì guāng míng。ěr shí,dà wēi guāng pú sà,dé rú shì wú liàng zhì guāng míng yǐ,ér dé zhì guāng míng,yǐ shì jiàn shì zūn,wǎng xī suǒ xíng shì。yī qiè suǒ shēng chù,míng hào shēn chā bié,jí gōng yǎng yú fú,rú shì wǒ xián jiàn。wǎng xī zhū fú suǒ,yī qiè jiē chéng shì,wú liàng jié xiū xíng,yán jìng zhū shā hǎi。shě shī yú zì shēn,guǎng dà wú yá jì,xiū zhì zuì shèng xíng,yán jìng zhū shā hǎi。ěr bí tóu shǒu zú,jí yǐ zhū gōng diàn,shě zhī wú yǒu liàng,yán jìng zhū shā hǎi。néng yú yī yī shā,yì jié bù sī yì,xiū xí pú tí xíng,yán jìng zhū shā hǎi。pǔ xián dà yuàn lì,yī qiè fú hǎi zhōng,xiū xíng wú liàng xíng,yán jìng zhū shā hǎi。rú yīn rì guāng zhào,hái jiàn yú rì lún,wǒ yǐ fú zhì guāng,jiàn fú suǒ háng dào。wǒ guān fú shā hǎi,qīng jìng dà guāng míng,jì jìng zhèng pú tí,fǎ jiè xī zhōu biàn。wǒ dāng rú shì zūn,guǎng jìng zhū shā hǎi,yǐ fú wēi shén lì,xiū xí pú tí xíng。shí,dà wēi guāng pú sà,yǐ jiàn yī qiè gōng dé shān xū mí shèng yún fú,chéng shì gōng yǎng gù,yú rú lái suǒ xīn dé wù le,wèi yī qiè shì jiān,xiǎn shì rú lái wǎng xī xíng hǎi,xiǎn shì wǎng xī pú sà xíng fāng biàn,xiǎn shì yī qiè fú gōng dé hǎi,xiǎn shì pǔ rù yī qiè fǎ jiè qīng jìng zhì,xiǎn shì yī qiè dào chǎng zhōng chéng fó zì zài lì,xiǎn shì fó lì wú wèiwú chā bié zhì,xiǎn shì pǔ shì xiàn rú lái shēn,xiǎn shì bù kě sī yì fú shén biàn,xiǎn shì zhuāng yán wú liàng qīng jìng fó tǔ,xiǎn shì pǔ xián pú sà suǒ yǒu xíng yuàn,lìng rú xū mí shān wēi chén shù zhòng shēng fà pú tí xīn,fú shā wēi chén shù zhòng shēng chéng jiù rú lái qīng jìng guó tǔ

 ‘世尊坐道场,清净大光明,譬如千日出,普照虚空界。无量亿千劫,导师时乃现,佛今出世间,一切所瞻奉。汝观佛光明,化佛难思议,一切宫殿中,寂然而正受。汝观佛神通,毛孔出焰云,照耀于世间,光明无有尽。汝应观佛身,光网极清净,现形等一切,遍满于十方。妙音遍世间,闻者皆欣乐,随诸众生语,赞叹佛功德。世尊光所照,众生悉安乐,有苦皆灭除,心生大欢喜。观诸菩萨众,十方来萃止,悉放摩尼云,现前称赞佛。道场出妙音,其音极深远,能灭众生苦,此是佛神力。一切咸恭敬,心生大欢喜,共在世尊前,瞻仰于法王。’

  ěr shí,yī qiè gōng dé shān xū mí shèng yún fú,fú cáng guǎng míng chēng,wèi lì zhòng shēng gù,fā qù pú tí dào。rǔ huò zhì guāng míng,fǎ jiè xī chōng biàn,fú huì xián guǎng dà,dāng de shēn zhì hǎi。yī shā zhōng xiū xíng,jīng yú shā chén jié,rú rǔ jiàn yú wǒ,dāng huò rú shì zhì。fēi zhū liè xíng zhě,néng zhī cǐ fāng biàn,huò dà yī jīng yī jìn lì,nǎi néng jìng shā hǎi。yī yī wēi chén zhōng,wú liàng jié xiū xíng,bǐ rén nǎi néng dé,zhuāng yán zhū fú shā。wèi yī yī zhòng shēng,lún huí jīng jié hǎi,qí xīn bù pí xiè,dàng chéng shì dǎo shī。gōng yǎng yī yī fú,xī jǐn wèi lái jì,xīn wú zàn pí yàn,dàng chéng wú shàng dào。sān shì yī qiè fú,dāng gòng mǎn rǔ yuàn,yī qiè fú huì zhōng,rǔ shēn ān zhù bǐ。yī qiè zhū rú lái,shì yuàn wú yǒu biān,dà zhì tōng dá zhě,néng zhī cǐ fāng biàn。dà guāng gōng yǎng wǒ,gù huò dà wēi lì,lìng chén shù zhòng shēng,chéng shú xiàng pú tí。zhū xiū pǔ xián xíng,dà míng chēng pú sà,zhuāng yán fú shā hǎi,fǎ jiè pǔ zhōu biàn。rǔ děng yīng zhī bǐ dà zhuāng yán jié zhōng,yǒu héng hé shā shù xiǎo jié,rén shòu mìng èr xiǎo jié。zhū fó zǐ!bǐ yī qiè gōng dé xū mí shèng yún fú,shòu mìng wǔ shí yì suì。bǐ fú miè dù hòu,yǒu fó chū shì,míng: bō luó mì shàn yǎn zhuāng yán wáng,yì yú bǐ mó ní huá zhī lún dà lín zhōng ér chéng zhèng jué。ěr shí,dà wēi guāng tóng zǐ,jiàn bǐ rú lái chéng děng zhèng juéxiàn shén tōng lì,jí dé niàn fó sān mèi,míng: wú biān hǎi cáng mén jí dé tuó luó ní,míng: dà zhì lì fǎ yuān jí dé dà cí,míng: pǔ suí zhòng shēng diào fú dù tuō jí dé dà bēi,míng: biàn fù yī qiè jìng jiè yún jí dé dà xǐ,míng: yī qiè fú gōng dé hǎi wēi lì cáng jí dé dà shě,míng: fǎ xìng xū kōng píng děng qīng jìng jí dé bō rě bō luó mì,míng: zì xìng lí gòu fǎ jiè qīng jìng shēn jí de shén tōng,míng: wú ài guāng pǔ suí xiàn jí dé biàn cái,míng: shàn rù lí gòu yuān jí dé zhì guāng,míng: yī qiè fó fǎ qīng jìng cáng。rú shì děng shí qiān fǎ mén,jiē dé tōng dá。ěr shí,dà wēi guāng tóng zǐ,chéng fú wēi lì,dǎo shì míng shī nán yī yù,cǐ tǔ zhòng shēng duō shàn lì,ér jīn dé jiàn dì èr fú。fú shēn pǔ fàng dà guāng míng,sè xiàng wú biān jí qīng jìng,rú yún chōng mǎn yī qiè tǔ,chǔ chù chēng yáng fú gōng dé。guāng míng suǒ zhào xián huān xǐ,zhòng shēng yǒu kǔ xī chú miè,gè lìng gōng jìng qǐ cí xīn,cǐ shì rú lái zì zài yòng。chū bù sī yì biàn huà yún,fàng wú liàng sè guāng míng wǎng,shí fāng guó tǔ jiē chōng mǎn,cǐ fú shén tōng zhī suǒ xiàn。yī yī máo kǒng xiàn guāng yún,pǔ biàn xū kōng fā dà yīn,suǒ yǒu yōu míng mí bù zhào,dì yù zhòng kǔ xián lìng miè。rú lái miào yīn biàn shí fāng,yī qiè yán yīn xián jù yǎn,suí zhū zhòng shēng sù shàn lì,cǐ shì dà shī shén biàn yòng。wú liàng wú biān dà zhòng hǎi,fú yú qí zhōng jiē chū xiàn,pǔ zhuǎn wú jìn miào fǎ lún,diào fú yī qiè zhū zhòng shēng。fú shén tōng lì wú yǒu biān,yī qiè shā zhōng jiē chū xiàn,shàn shì rú shì zhì wú ài,wèi lì zhòng shēng chéng zhèng jué。rǔ děng yīng shēng huān xǐ xīn,yǒng yuè ài lè jí zūn zhòng,wǒ dāng yǔ rǔ tóng yì bǐ,ruò jiàn rú lái zhòng kǔ miè。fā xīn huí xiàng qù pú tí,cí niàn yī qiè zhū zhòng shēng,xī zhù pǔ xián guǎng dà yuàn,dāng rú fǎ wáng dé zì zài。dà wēi guāng tóng zǐ shuō cǐ sòng shí,yǐ fú shén lì,qí shēng wú ài,yī qiè shì jiè jiē xī dé wén,wú liàng zhòng shēng fà pú tí xīn。shí,dà wēi guāng wáng zǐ,yǔ qí fù mǔ,bìng zhū juàn shǔ,jí wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā zhòng shēng,qián hòu wéi rào,bǎo gài rú yún biàn fù xū kōng,gòng yì bō luó mì shàn yǎn zhuāng yán wáng rú lái suǒ。qí fú wèi shuō fǎ jiè tǐ xìng qīng jìng zhuāng yán xiū duō luó,shì jiè hǎi wēi chén děng xiū duō luó ér wèi juàn shǔ。bǐ zhū dà zhòng,wén cǐ jīng yǐ,dé qīng jìng zhì,míng: rù yī qiè jìng fāng biàn dé yú dì,míng: lí gòu guāng míng dé bō luó mì lún,míng: shì xiàn yī qiè shì jiān ài lè zhuāng yán dé zēng guǎng xíng lún,míng: pǔ rù yī qiè shā tǔ wú biān guāng míng qīng jìng jiàn dé qù xiàng xíng lún,míng: lí gòu fú dé yún guāng míng chuáng dé suí rù zhèng lún,míng: yī qiè fǎ hǎi guǎng dà guāng míng: dé zhuǎn shēn fā qù xíng,míng: dà zhì zhuāng yán dé guàn dǐng zhì huì hǎi,míng: wú gōng yòng xiū jí miào jiàn dé xiǎn le dà guāng míng,míng: rú lái gōng dé hǎi xiàng guāng yǐng biàn zhào dé chū shēng yuàn lì qīng jìng zhì,míng: wú liàng yuàn lì xìn jiě cáng。shí,fā xīn qù xiàng dà pú tí,rǔ dāng de fú bù sī yì,pǔ wèi zhòng shēng zuò yī chù。rǔ yǐ chū shēng dà zhì hǎi,xī néng biàn le yī qiè fǎ,dāng yǐ nán sī miào fāng biàn,rù fú wú jìn suǒ xíng jìng。yǐ jiàn zhū fú gōng dé yún,yǐ rù wú jìn zhì huì dì,zhū bō luó mì fāng biàn hǎi,dà míng chēng zhě dāng mǎn zú。yǐ dé fāng biàn zǒng chí mén,jí yǐ wú jìn biàn cái mén,zhǒng zhǒng xíng yuàn jiē xiū xí,dàng chéng wú děng dà zhì huì。rǔ yǐ chū shēng zhū yuàn hǎi,rǔ yǐ rù yú sān mèi hǎi,dāng jù zhǒng zhǒng dà shén tōng,bù kě sī yì zhū fó fǎ。jiū jìng fǎ jiè bù sī yì,guǎng dà shēn xīn yǐ qīng jìng,pǔ jiàn shí fāng yī qiè fú,lí gòu zhuāng yán zhòng shā hǎi。rǔ yǐ rù wǒ pú tí xíng,xī shí běn shì fāng biàn hǎi,rú wǒ xiū xíng suǒ jìng zhì,rú shì miào xíng rǔ jiē wù。wǒ yú wú liàng yī yī shā,zhǒng zhǒng gōng yǎng zhū fú hǎi,rú bǐ xiū xíng suǒ de guǒ,rú shì zhuāng yán rǔ xián jiàn。guǎng dà jié hǎi wú yǒu jǐn,yī qiè shā zhōng xiū jìng xíng,jiān gù shì yuàn bù kě sī,dāng de rú lái cǐ shén lì。zhū fú gōng yǎng jǐn wú yú,guó tǔ zhuāng yán xī qīng jìng,yī qiè jié zhōng xiū miào xíng,rǔ dàng chéng fú dà gōng dé。bō luó mì shàn yǎn zhuāng yán wáng rú lái rù niè pán yǐ,xǐ jiàn shàn huì wáng xún yì qù shì,dà wēi guāng tóng zǐ shòu zhuàn lún wáng wèi。bǐ mó ní huá zhī lún dà lín zhōng dì sān rú lái chū xiàn yú shì,míng: zuì shèng gōng dé hǎi。shí,dà wēi guāng zhuàn lún shèng wáng,jiàn bǐ rú lái chéng fó zhī xiāng,yǔ qí juàn shǔ,jí sì bīng zhòng,chéng yìjù luò yī qiē rén mín,bìng chí qī bǎo,jù wǎng fú suǒ,yǐ yī qiè xiāng mó ní zhuāng yán dà lóu gé fèng shàng yú fú。shí,bǐ rú lái yú qí lín zhōng,shuō pú sà pǔ yǎn guāng míng xíng xiū duō luó,shì jiè wēi chén shù xiū duō luó ér wèi juàn shǔ。ěr shí,dà wēi guāng pú sà,wén cǐ fǎ yǐ,dé sān mèi,míng: dà fú dé pǔ guāng míng dé cǐ sān mèi gù,xī néng le zhī yī qiè pú sàyī qiè zhòng shēng,guòxiànwèi lái,fúfēi fú hǎi。shí,rǔ děng jīn lái zhì wǒ suǒ,mǐn niàn yī qiè zhòng shēng hǎi,fā shèng pú tí dà yuàn xīn。rǔ wèi yī qiè kǔ zhòng shēng,qǐ dà bēi xīn lìng jiě tuō,dàng zuò qún mí suǒ yī hù,shì míng pú sà fāng biàn xíng。ruò yǒu pú sà néng jiān gù,xiū zhū shèng xíng wú yàn dài,zuì shèng zuì shàng wú ài jiě,rú shì miào zhì bǐ dāng de。fú dé guāng zhě fú chuáng zhě,fú dé chù zhě fú hǎi zhě,pǔ xián pú sà suǒ yǒu yuàn,shì rǔ dà guāng néng qù rù。rǔ néng yǐ cǐ guǎng dà yuàn,rù bù sī yì zhū fú hǎi,zhū fú fú hǎi wú yǒu biān,rǔ yǐ miào jiě jiē néng jiàn。rǔ yú shí fāng guó tǔ zhōng,xī jiàn wú liàng wú biān fú,bǐ fú wǎng xī zhū xíng hǎi,rú shì yī qiè rǔ xián jiàn。ruò yǒu zhù cǐ fāng biàn hǎi,bì děi rù yú zhì dì zhōng,cǐ shì suí shùn zhū fó xué,jué dìng dàng chéng yī qiè zhì。rǔ yú yī qiè shā hǎi zhōng,wēi chén jié hǎi xiū zhū xíng,yī qiè rú lái zhū xíng hǎi,rǔ jiē xué yǐ dàng chéng fú。rú rǔ suǒ jiàn shí fāng zhōng,yī qiè shā hǎi jí yán jìng,rǔ shā yán jìng yì rú shì,wú biān yuàn zhě suǒ dāng de。jīn cǐ dào chǎng zhòng huì hǎi,wén rǔ yuàn yǐ shēng xīn lè,jiē rù pǔ xián guǎng dà chéng,fā xīn huí xiàng qù pú tí。wú biān guó tǔ yī yī zhōng,xī rù xiū xíng jīng jié hǎi,yǐ zhū yuàn lì néng yuán mǎn,pǔ xián pú sà yī qiè xíng。bǐ mó ní huá zhī lún dà lín zhōng,fù yǒu fú chū,hào: míng chēng pǔ wén lián huá yǎn chuáng。shì shí,dà wēi guāng yú cǐ mìng zhōng,shēng xū mí shān shàng jì jìng bǎo gōng tiān chéng zhōng,wèi dà tiān wáng,míng: lí gòu fú dé chuáng,gòng zhū tiān zhòng jù yì fú suǒ,yǔ bǎo huá yún yǐ wéi gōng yǎng。shí,bǐ rú lái wèi shuō guǎng dà fāng biàn pǔ mén biàn zhào xiū duō luó,shì jiè hǎi wēi chén shù xiū duō luó ér wèi juàn shǔ。shí,tiān wáng zhòng wén cǐ jīng yǐ,dé sān mèi,míng: pǔ mén huān xǐ cáng。yǐ sān mèi lì,néng rù yī qiè fǎ shí xiàng hǎi。huò shì yì yǐ,cóng dào chǎng chū,hái guī běn chǔ。"

 “诸佛子!彼大威光太子说此颂时,以佛神力,其声普遍胜音世界。时,喜见善慧王闻此颂已,心大欢喜,观诸眷属而说颂言:


 ‘汝应速召集,一切诸王众,王子及大臣,城邑宰官等。普告诸城内,疾应击大鼓,共集所有人,俱行往见佛。一切四衢道,悉应鸣宝铎,妻子眷属俱,共往观如来。一切诸城廓,宜令悉清净,普建胜妙幢,摩尼以严饰。宝帐罗众网,妓乐如云布,严备在虚空,处处令充满。道路皆严净,普雨妙衣服,巾驭汝宝乘,与我同观佛。各各随自力,普雨庄严具,一切如云布,遍满虚空中。香焰莲华盖,半月宝璎珞,及无数妙衣,汝等皆应雨。须弥香水海,上妙摩尼轮,及清净栴檀,悉应雨满空。众宝华璎珞,庄严净无垢,及以摩尼灯,皆令在空住。一切持向佛,心生大欢喜,妻子眷属俱,往见世所尊。’

 “尔时,喜见善慧王,与三万七千夫人、采女俱,福吉祥为上首;五百王子俱,大威光为上首;六万大臣俱,慧力为上首……。如是等七十七百千亿那由他众,前后围绕,从焰光明大城出。以王力故,一切大众乘空而往,诸供养具遍满虚空。至于佛所,顶礼佛足,却坐一面。复有妙华城善化幢天王,与十亿那由他眷属俱;复有究竟大城净光龙王,与二十五亿眷属俱;复有金刚胜幢城猛健夜叉王,与七十七亿眷属俱;复有无垢城喜见乾闼婆王,与九十七亿眷属俱;复有妙轮城净色思惟阿修罗王,与五十八亿眷属俱;复有妙庄严城十力行迦楼罗王,与九十九千眷属俱;复有游戏快乐城金刚德紧那罗王,与十八亿眷属俱;复有金刚幢城宝称幢摩睺罗伽王,与三亿百千那由他眷属俱;复有净妙庄严城最胜梵王,与十八亿眷属俱……。如是等百万亿那由他大城中,所有诸王,并其眷属,悉共往诣一切功德须弥胜云如来所,顶礼佛足,却坐一面。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章