中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

如来名号品(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

 如来名号品拼音版、注音及读音:

出处:华严经

rú lái míng hào pǐn

如来名号品

  ěr shí,shì zūn zài mó jié tí guó ā lán rě fǎ pú tí chǎng zhōng,shǐ chéng zhèng jué,yú pǔ guāng míng diàn zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,miào wù jiē mǎn,èr xíng yǒng jué dá wú xiāng fǎ,zhù yú fú zhù dé fú píng děng,dào wú zhàng chù bù kě zhuǎn fǎ,suǒ xíng wú ài lì bù sī yì,pǔ jiàn sān shì。yǔ shí fú shā wēi chén shù zhū pú sà jù,mò bù jiē shì yī shēng bǔ chù,xī cóng tā fāng ér gòng lái jí,pǔ shàn guān chá zhū zhòng shēng jièfǎ jièshì jièniè pán jiè,zhū yè guǒ bàoxīn xíng cì dìyī qiè wén yì,shìchū shì jiān,yǒu wéiwú wéi,guòxiànwèi lái。

 尔时,世尊在摩竭提国阿兰若法菩提场中,始成正觉,于普光明殿坐莲华藏师子之座,妙悟皆满,二行永绝;达无相法,住于佛住;得佛平等,到无障处;不可转法,所行无碍;立不思议,普见三世。与十佛刹微尘数诸菩萨俱,莫不皆是一生补处,悉从他方而共来集,普善观察诸众生界、法界、世界、涅槃界,诸业果报、心行次第、一切文义,世、出世间,有为、无为,过、现、未来。

  shí,zhū pú sà zuò shì sī wéi:" ruò shì zūn jiàn mǐn wǒ děng,yuàn suí suǒ lè,kāi shì fú shāfú zhùfú shā zhuāng yánfó fǎ xìngfú shā qīng jìngfú suǒ shuō fǎfú shā tǐ xìngfú wēi défú shā chéng jiùfú dà pú tí。rú shí fāng yī qiè shì jiè zhū fú shì zūn,wèi chéng jiù yī qiè pú sà gù,lìng rú lái zhǒng xìng bù duàn gù,jiù hù yī qiè zhòng shēng gù,lìng zhū zhòng shēng yǒng lí yī qiè fán nǎo gù,le zhī yī qiè zhū xíng gù,yǎn shuō yī qiè zhū fǎ gù,jìng chú yī qiè zá rǎn gù,yǒng duàn yī qiè yí wǎng gù,bá chú yī qiè xī wàng gù,miè huài yī qiè ài zhe chù gù,shuō zhū pú sà shí zhùshí hángshí huí xiàngshí cángshí dìshí yuànshí dìngshí tōngshí dǐng,jí shuō rú lái dìrú lái jìng jièrú lái shén lìrú lái suǒ xíngrú lái lìrú lái wú wèirú lái sān mèirú lái shén tōngrú lái zì zàirú lái wú àirú lái yǎnrú lái ěrrú lái bírú lái shérú lái shēnrú lái yìrú lái biàn cáirú lái zhì huìrú lái zuì shèng。yuàn fú shì zūn,yì wèi wǒ shuō!"

 时,诸菩萨作是思惟:“若世尊见愍我等,愿随所乐,开示佛刹、佛住、佛刹庄严、佛法性、佛刹清净、佛所说法、佛刹体性、佛威德、佛刹成就、佛大菩提。如十方一切世界诸佛世尊,为成就一切菩萨故,令如来种性不断故,救护一切众生故,令诸众生永离一切烦恼故,了知一切诸行故,演说一切诸法故,净除一切杂染故,永断一切疑网故,拔除一切希望故,灭坏一切爱著处故,说诸菩萨十住、十行、十回向、十藏、十地、十愿、十定、十通、十顶,及说如来地、如来境界、如来神力、如来所行、如来力、如来无畏、如来三昧、如来神通、如来自在、如来无碍、如来眼、如来耳、如来鼻、如来舌、如来身、如来意、如来辩才、如来智慧、如来最胜。愿佛世尊,亦为我说!”

  ěr shí,shì zūn zhī zhū pú sà xīn zhī suǒ niàn,gè suí qí lèi,wèi xiàn shén tōng。xiàn shén tōng yǐ,dōng fāng guò shí fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: jīn sè,fó hào: bù dòng zhì。bǐ shì jiè zhōng,yǒu pú sà,míng: wén shū shī lì,yǔ shí fú shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fú suǒ,dào yǐ zuò lǐ,jí yú dōng fāng huà zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,jié jiā fū zuò。nán fāng guò shí fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: miào sè,fó hào: wú ài zhì。bǐ yǒu pú sà,míng yuē: jué shǒu,yǔ shí fú shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fú suǒ,dào yǐ zuò lǐ,jí yú nán fāng huà zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,jié jiā fū zuò。xī fāng guò shí fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: lián huá sè,fó hào: miè àn zhì。bǐ yǒu pú sà,míng yuē: cái shǒu,yǔ shí fú shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fú suǒ,dào yǐ zuò lǐ,jí yú xī fāng huà zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,jié jiā fū zuò。běi fāng guò shí fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: zhān bo huá sè,fó hào: wēi yí zhì。bǐ yǒu pú sà,míng yuē: bǎo shǒu,yǔ shí fú shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fú suǒ,dào yǐ zuò lǐ,jí yú běi fāng huà zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,jié jiā fū zuò。dōng běi fāng guò shí fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: yōu bō luó huá sè,fó hào: míng xiāng zhì。bǐ yǒu pú sà,míng: gōng dé shǒu,yǔ shí fú shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fú suǒ,dào yǐ zuò lǐ,jí yú dōng běi fāng huà zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,jié jiā fū zuò。dōng nán fāng guò shí fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: jīn sè,fó hào: jiū jìng zhì。bǐ yǒu pú sà,míng: mù shǒu,yǔ shí fú shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fú suǒ,dào yǐ zuò lǐ,jí yú dōng nán fāng huà zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,jié jiā fū zuò。xī nán fāng guò shí fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: bǎo sè,fó hào: zuì shèng zhì。bǐ yǒu pú sà,míng: yī jīng yī jìn shǒu,yǔ shí fú shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fú suǒ,dào yǐ zuò lǐ,jí yú xī nán fāng huà zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,jié jiā fū zuò。xī běi fāng guò shí fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: jīn gāng sè,fó hào: zì zài zhì。bǐ yǒu pú sà,míng: fǎ shǒu,yǔ shí fú shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fú suǒ,dào yǐ zuò lǐ,jí yú xī běi fāng huà zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,jié jiā fū zuò。xià fāng guò shí fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: bō lí sè,fó hào: fàn zhì。bǐ yǒu pú sà,míng: zhì shǒu,yǔ shí fú shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fú suǒ,dào yǐ zuò lǐ,jí yú xià fāng huà zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,jié jiā fū zuò。shàng fāng guò shí fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: píng děng sè,fó hào: guān chá zhì。bǐ yǒu pú sà,míng: xián shǒu,yǔ shí fú shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fú suǒ,dào yǐ zuò lǐ,jí yú shàng fāng huà zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,jié jiā fū zuò。

 尔时,世尊知诸菩萨心之所念,各随其类,为现神通。现神通已,东方过十佛刹微尘数世界,有世界,名:金色,佛号:不动智。彼世界中,有菩萨,名:文殊师利,与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所,到已作礼,即于东方化作莲华藏师子之座,结跏趺坐。南方过十佛刹微尘数世界,有世界,名:妙色,佛号:无碍智。彼有菩萨,名曰:觉首,与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所,到已作礼,即于南方化作莲华藏师子之座,结跏趺坐。西方过十佛刹微尘数世界,有世界,名:莲华色,佛号:灭暗智。彼有菩萨,名曰:财首,与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所,到已作礼,即于西方化作莲华藏师子之座,结跏趺坐。北方过十佛刹微尘数世界,有世界,名:薝卜华色,佛号:威仪智。彼有菩萨,名曰:宝首,与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所,到已作礼,即于北方化作莲华藏师子之座,结跏趺坐。东北方过十佛刹微尘数世界,有世界,名:优钵罗华色,佛号:明相智。彼有菩萨,名:功德首,与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所,到已作礼,即于东北方化作莲华藏师子之座,结跏趺坐。东南方过十佛刹微尘数世界,有世界,名:金色,佛号:究竟智。彼有菩萨,名:目首,与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所,到已作礼,即于东南方化作莲华藏师子之座,结跏趺坐。西南方过十佛刹微尘数世界,有世界,名:宝色,佛号:最胜智。彼有菩萨,名:一精一进首,与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所,到已作礼,即于西南方化作莲华藏师子之座,结跏趺坐。西北方过十佛刹微尘数世界,有世界,名:金刚色,佛号:自在智。彼有菩萨,名:法首,与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所,到已作礼,即于西北方化作莲华藏师子之座,结跏趺坐。下方过十佛刹微尘数世界,有世界,名:玻璃色,佛号:梵智。彼有菩萨,名:智首,与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所,到已作礼,即于下方化作莲华藏师子之座,结跏趺坐。上方过十佛刹微尘数世界,有世界,名:平等色,佛号:观察智。彼有菩萨,名:贤首,与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所,到已作礼,即于上方化作莲华藏师子之座,结跏趺坐。

  ěr shí,wén shū shī lì pú sà mó hē sà,chéng fú wēi lì,pǔ guān yī qiè pú sà zhòng huì ér zuò shì yán:

 尔时,文殊师利菩萨摩诃萨,承佛威力,普观一切菩萨众会而作是言:

 " cǐ zhū pú sà shèn wéi xī yǒu!zhū fó zǐ!fó guó tǔ bù kě sī yì,fú zhùfú shā zhuāng yánfó fǎ xìngfú shā qīng jìngfó shuō fǎfú chū xiànfú shā chéng jiùfú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jiē bù kě sī yì。hé yǐ gù?zhū fó zǐ!shí fāng shì jiè yī qiè zhū fú,zhī zhū zhòng shēng lè yù bù tóng,suí qí suǒ yīng,shuō fǎ diào fú,rú shì nǎi zhì děng fǎ jièxū kōng jiè。

 “此诸菩萨甚为希有!诸佛子!佛国土不可思议,佛住、佛刹庄严、佛法性、佛刹清净、佛说法、佛出现、佛刹成就、佛阿耨多罗三藐三菩提皆不可思议。何以故?诸佛子!十方世界一切诸佛,知诸众生乐欲不同,随其所应,说法调伏,如是乃至等法界、虚空界。

 " zhū fó zǐ!rú lái yú cǐ suō pó shì jiè zhū sì tiān xià,zhǒng zhǒng shēnzhǒng zhǒng míngzhǒng zhǒng sè xiàngzhǒng zhǒng xiū duǎnzhǒng zhǒng shòu liàngzhǒng zhǒng chù suǒzhǒng zhǒng zhū gēnzhǒng zhǒng shēng chùzhǒng zhǒng yǔ yèzhǒng zhǒng guān chá,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!如来于此娑婆世界诸四天下,种种身、种种名、种种色相、种种修短、种种寿量、种种处所、种种诸根、种种生处、种种语业、种种观察,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!rú lái yú cǐ sì tiān xià zhōng,huò míng: yī qiè yì chéng,huò míng: yuán mǎn yuè,huò míng: shī zi hǒu,huò míng: shì jiā mù ní,huò míng: dì qī xiān,huò míng: pí lú zhē nà,huò míng: qú tán shì,huò míng: dà shā mén,huò míng: zuì shèng,huò míng: dǎo shī。rú shì děng,qí shù shí qiān,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!如来于此四天下中,或名:一切义成,或名:圆满月,或名:师子吼,或名:释迦牟尼,或名:第七仙,或名:毗卢遮那,或名:瞿昙氏,或名:大沙门,或名:最胜,或名:导师……。如是等,其数十千,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ sì tiān xià dōng,cì yǒu shì jiè,míng wéi: shàn hù。rú lái yú bǐ,huò míng: jīn gāng,huò míng: zì zài,huò míng: yǒu zhì huì,huò míng: nán shèng,huò míng: yún wáng,huò míng: wú zhēng,huò míng: néng wéi zhǔ,huò míng: xīn huān xǐ,huò míng: wú yǔ děng,huò míng: duàn yán lùn。rú shì děng,qí shù shí qiān,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此四天下东,次有世界,名为:善护。如来于彼,或名:金刚,或名:自在,或名:有智慧,或名:难胜,或名:云王,或名:无诤,或名:能为主,或名:心欢喜,或名:无与等,或名:断言论……。如是等,其数十千,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ sì tiān xià nán,cì yǒu shì jiè,míng wéi: nán rěn。rú lái yú bǐ,huò míng: dì shì,huò míng: bǎo chēng,huò míng: lí gòu,huò míng: shí yǔ,huò míng: néng diào fú,huò míng: jù zú xǐ,huò míng: dà míng chēng,huò míng: néng lì yì,huò míng: wú biān,huò míng: zuì shèng。rú shì děng,qí shù shí qiān,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn

 “诸佛子!此四天下南,次有世界,名为:难忍。如来于彼,或名:帝释,或名:宝称,或名:离垢,或名:实语,或名:能调伏,或名:具足喜,或名:大名称,或名:能利益,或名:无边,或名:最胜……。如是等,其数十千,令诸众生各别知见

 " zhū fó zǐ!cǐ sì tiān xià xī,cì yǒu shì jiè,míng wéi: qīn huì。rú lái yú bǐ,huò míng: shuǐ tiān,huò míng: xǐ jiàn,huò míng: zuì shèng wáng,huò míng: diào fú tiān,huò míng: zhēn shí huì,huò míng: dào jiū jìng,huò míng: huān xǐ,huò míng: fǎ huì,huò míng: suǒ zuò yǐ bàn,huò míng: shàn zhù。rú shì děng,qí shù shí qiān,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此四天下西,次有世界,名为:亲慧。如来于彼,或名:水天,或名:喜见,或名:最胜王,或名:调伏天,或名:真实慧,或名:到究竟,或名:欢喜,或名:法慧,或名:所作已办,或名:善住。……如是等,其数十千,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ sì tiān xià běi,cì yǒu shì jiè,míng: yǒu shī zi。rú lái yú bǐ,huò míng: dà mù ní,huò míng: kǔ xíng,huò míng: shì suǒ zūn,huò míng: zuì shèng tián,huò míng: yī qiè zhì,huò míng: shàn yì,huò míng: qīng jìng,huò míng: yī luó bá nà,huò míng: zuì shàng shī,huò míng: kǔ xíng dé。rú shì děng,qí shù shí qiān,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此四天下北,次有世界,名:有师子。如来于彼,或名:大牟尼,或名:苦行,或名:世所尊,或名:最胜田,或名:一切智,或名:善意,或名:清净,或名:瑿罗跋那,或名:最上施,或名:苦行得……。如是等,其数十千,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ sì tiān xià dōng běi fāng,cì yǒu shì jiè,míng: miào guān chá。rú lái yú bǐ,huò míng: diào fú mó,huò míng: chéng jiù,huò míng: xī miè,huò míng: xián tiān,huò míng: lí tān,huò míng: shèng huì,huò míng: xīn píng děng,huò míng: wú néng shèng,huò míng: zhì huì yīn,huò míng: nán chū xiàn。rú shì děng,qí shù shí qiān,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。" zhū fó zǐ!cǐ sì tiān xià dōng nán fāng,cì yǒu shì jiè,míng wéi: xǐ lè。rú lái yú bǐ,huò míng: jí wēi yán,huò míng: guāng yàn jù,huò míng: biàn zhī,huò míng: mì mì,huò míng: jiě tuō,huò míng: xìng ān zhù,huò míng: rú fǎ xíng,huò míng: jìng yǎn wáng,huò míng: dà yǒng jiàn,huò míng: yī jīng yī jìn lì。rú shì děng,qí shù shí qiān,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此四天下东北方,次有世界,名:妙观察。如来于彼,或名:调伏魔,或名:成就,或名:息灭,或名:贤天,或名:离贪,或名:胜慧,或名:心平等,或名:无能胜,或名:智慧音,或名:难出现……。如是等,其数十千,令诸众生各别知见。“诸佛子!此四天下东南方,次有世界,名为:喜乐。如来于彼,或名:极威严,或名:光焰聚,或名:遍知,或名:秘密,或名:解脱,或名:性安住,或名:如法行,或名:净眼王,或名:大勇健,或名:一精一进力……。如是等,其数十千,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ sì tiān xià xī nán fāng,cì yǒu shì jiè,míng: shén jiān láo。rú lái yú bǐ,huò míng: ān zhù,huò míng: zhì wáng,huò míng: yuán mǎn,huò míng: bù dòng,huò míng: miào yǎn,huò míng: dǐng wáng,huò míng: zì zài yīn,huò míng: yī qiè shī,huò míng: chí zhòng xiān,huò míng: shèng xū mí。rú shì děng,qí shù shí qiān,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此四天下西南方,次有世界,名:甚坚牢。如来于彼,或名:安住,或名:智王,或名:圆满,或名:不动,或名:妙眼,或名:顶王,或名:自在音,或名:一切施,或名:持众仙,或名:胜须弥……。如是等,其数十千,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ sì tiān xià xī běi fāng,cì yǒu shì jiè,míng wéi: miào dì。rú lái yú bǐ,huò míng: pǔ biàn,huò míng: guāng yàn,huò míng: mó ní jì,huò míng: kě yì niàn,huò míng: wú shàng yì,huò míng: cháng xǐ lè,huò míng: xìng qīng jìng,huò míng: yuán mǎn guāng,huò míng: xiū bì,huò míng: zhù běn。rú shì děng,qí shù shí qiān,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此四天下西北方,次有世界,名为:妙地。如来于彼,或名:普遍,或名:光焰,或名:摩尼髻,或名:可忆念,或名:无上义,或名:常喜乐,或名:性清净,或名:圆满光,或名:修臂,或名:住本……。如是等,其数十千,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ sì tiān xià cì xià fāng,yǒu shì jiè,míng wéi: yàn huì。rú lái yú bǐ,huò míng: jí shàn gēn,huò míng: shī zi xiāng,huò míng: měng lì huì,huò míng: jīn sè yàn,huò míng: yī qiè zhī shí,huò míng: jiū jìng yīn,huò míng: zuò lì yì,huò míng: dào jiū jìng,huò míng: zhēn shí tiān,huò míng: pǔ biàn shèng。rú shì děng,qí shù shí qiān,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此四天下次下方,有世界,名为:焰慧。如来于彼,或名:集善根,或名:师子相,或名:猛利慧,或名:金色焰,或名:一切知识,或名:究竟音,或名:作利益,或名:到究竟,或名:真实天,或名:普遍胜……。如是等,其数十千,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ sì tiān xià cì shàng fāng,yǒu shì jiè,míng yuē: chí dì。rú lái yú bǐ,huò míng: yǒu zhì huì,huò míng: qīng jìng miàn,huò míng: jué huì,huò míng: shàng shǒu,huò míng: xíng zhuāng yán,huò míng: fā huān xǐ,huò míng: yì chéng mǎn,huò míng: rú shèng huǒ,huò míng: chí jiè,huò míng: yī dào。rú shì děng,qí shù shí qiān,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此四天下次上方,有世界,名曰:持地。如来于彼,或名:有智慧,或名:清净面,或名:觉慧,或名:上首,或名:行庄严,或名:发欢喜,或名:意成满,或名:如盛火,或名:持戒,或名:一道……。如是等,其数十千,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ suō pó shì jiè yǒu bǎi yì sì tiān xià,rú lái yú zhōng,yǒu bǎi yì wàn zhǒng zhǒng míng hào,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此娑婆世界有百亿四天下,如来于中,有百亿万种种名号,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ suō pó shì jiè dōng,cì yǒu shì jiè,míng wéi: mì xùn。rú lái yú bǐ,huò míng: píng děng,huò míng: shū shèng,huò míng: ān wèi,huò míng: kāi xiǎo yì,huò míng: wén huì,huò míng: zhēn shí yǔ,huò míng: dé zì zài,huò míng: zuì shèng shēn,huò míng: dà yǒng měng,huò míng: wú děng zhì。rú shì děng bǎi yì wàn zhǒng zhǒng míng hào,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此娑婆世界东,次有世界,名为:密训。如来于彼,或名:平等,或名:殊胜,或名:安慰,或名:开晓意,或名:闻慧,或名:真实语,或名:得自在,或名:最胜身,或名:大勇猛,或名:无等智……。如是等百亿万种种名号,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ suō pó shì jiè nán,cì yǒu shì jiè,míng yuē: fēng yì。rú lái yú bǐ,huò míng: běn xìng,huò míng: qín yì,huò míng: wú shàng zūn,huò míng: dà zhì jù,huò míng: wú suǒ yī,huò míng: guāng míng cáng,huò míng: zhì huì cáng,huò míng: fú dé cáng,huò míng: tiān zhōng tiān,huò míng: dà zì zài。rú shì děng bǎi yì wàn zhǒng zhǒng míng hào,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此娑婆世界南,次有世界,名曰:丰溢。如来于彼,或名:本性,或名:勤意,或名:无上尊,或名:大智炬,或名:无所依,或名:光明藏,或名:智慧藏,或名:福德藏,或名:天中天,或名:大自在……。如是等百亿万种种名号,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ suō pó shì jiè xī,cì yǒu shì jiè,míng wéi: lí gòu。rú lái yú bǐ,huò míng: yì chéng,huò míng: zhī dào,huò míng: ān zhù běn,huò míng: néng jiě fù,huò míng: tōng dá yì,huò míng: lè fēn bié,huò míng: zuì shèng jiàn,huò míng: diào fú xíng,huò míng: zhòng kǔ xíng,huò míng: jù zú lì。rú shì děng bǎi yì wàn zhǒng zhǒng míng hào,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此娑婆世界西,次有世界,名为:离垢。如来于彼,或名:意成,或名:知道,或名:安住本,或名:能解缚,或名:通达义,或名:乐分别,或名:最胜见,或名:调伏行,或名:众苦行,或名:具足力……。如是等百亿万种种名号,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ suō pó shì jiè běi,cì yǒu shì jiè,míng yuē: fēng lè。rú lái yú bǐ,huò míng: zhān bo huá sè,huò míng: rì cáng,huò míng: shàn zhù,huò míng: xiàn shén tōng,huò míng: xìng chāo mài,huò míng: huì rì,huò míng: wú ài,huò míng: rú yuè xiàn,huò míng: xùn jí fēng,huò míng: qīng jìng shēn。rú shì děng bǎi yì wàn zhǒng zhǒng míng hào,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此娑婆世界北,次有世界,名曰:丰乐。如来于彼,或名:薝卜华色,或名:日藏,或名:善住,或名:现神通,或名:性超迈,或名:慧日,或名:无碍,或名:如月现,或名:迅疾风,或名:清净身……。如是等百亿万种种名号,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ suō pó shì jiè dōng běi fāng,cì yǒu shì jiè,míng wéi: shè qǔ。rú lái yú bǐ,huò míng: yǒng lí kǔ,huò míng: pǔ jiě tuō,huò míng: dà fú cáng,huò míng: jiě tuō zhì,huò míng: guò qù cáng,huò míng: bǎo guāng míng,huò míng: lí shì jiān,huò míng: wú ài dì,huò míng: jìng xìn cáng,huò míng: xīn bù dòng。rú shì děng bǎi yì wàn zhǒng zhǒng míng hào,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此娑婆世界东北方,次有世界,名为:摄取。如来于彼,或名:永离苦,或名:普解脱,或名:大伏藏,或名:解脱智,或名:过去藏,或名:宝光明,或名:离世间,或名:无碍地,或名:净信藏,或名:心不动……。如是等百亿万种种名号,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ suō pó shì jiè dōng nán fāng,cì yǒu shì jiè,míng wéi: ráo yì。rú lái yú bǐ,huò míng: xiàn guāng míng,huò míng: jǐn zhì,huò míng: měi yīn,huò míng: shèng gēn,huò míng: zhuāng yán gài,huò míng: yī jīng yī jìn gēn,huò míng: dào fēn bié bǐ àn,huò míng: shèng dìng,huò míng: jiǎn yán cí,huò míng: zhì huì hǎi。rú shì děng bǎi yì wàn zhǒng zhǒng míng hào,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此娑婆世界东南方,次有世界,名为:饶益。如来于彼,或名:现光明,或名:尽智,或名:美音,或名:胜根,或名:庄严盖,或名:一精一进根,或名:到分别彼岸,或名:胜定,或名:简言辞,或名:智慧海……。如是等百亿万种种名号,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ suō pó shì jiè xī nán fāng,cì yǒu shì jiè,míng wéi: xiān shǎo。rú lái yú bǐ,huò míng: mù ní zhǔ,huò míng: jù zhòng bǎo,huò míng: shì jiě tuō,huò míng: biàn zhī gēn,huò míng: shèng yán cí,huò míng: míng liǎo jiàn,huò míng: gēn zì zài,huò míng: dà xiān shī,huò míng: kāi dǎo yè,huò míng: jīn gāng shī zi。rú shì děng bǎi yì wàn zhǒng zhǒng míng hào,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此娑婆世界西南方,次有世界,名为:鲜少。如来于彼,或名:牟尼主,或名:具众宝,或名:世解脱,或名:遍知根,或名:胜言辞,或名:明了见,或名:根自在,或名:大仙师,或名:开导业,或名:金刚师子……。如是等百亿万种种名号,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ suō pó shì jiè xī běi fāng,cì yǒu shì jiè,míng wéi: huān xǐ。rú lái yú bǐ,huò míng: miào huá jù,huò míng: zhān tán gài,huò míng: lián huá cáng,huò míng: chāo yuè zhū fǎ,huò míng: fǎ bǎo,huò míng: fù chū shēng,huò míng: jìng miào gài,huò míng: guǎng dà yǎn,huò míng: yǒu shàn fǎ,huò míng: zhuān niàn fǎ,huò míng: wǎng cáng。rú shì děng bǎi yì wàn zhǒng zhǒng míng hào,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此娑婆世界西北方,次有世界,名为:欢喜。如来于彼,或名:妙华聚,或名:栴檀盖,或名:莲华藏,或名:超越诸法,或名:法宝,或名:复出生,或名:净妙盖,或名:广大眼,或名:有善法,或名:专念法,或名:网藏……。如是等百亿万种种名号,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ suō pó shì jiè cì xià fāng,yǒu shì jiè,míng wéi: guān yào。rú lái yú bǐ,huò míng: fā qǐ yàn,huò míng: diào fú dú,huò míng: dì shì gōng,huò míng: wú cháng suǒ,huò míng: jué wù běn,huò míng: duàn zēng zhǎng,huò míng: dà sù jí,huò míng: cháng lè shī,huò míng: fēn bié dào,huò míng: cuī fú chuáng。rú shì děng bǎi yì wàn zhǒng zhǒng míng hào,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此娑婆世界次下方,有世界,名为:关钥。如来于彼,或名:发起焰,或名:调伏毒,或名:帝释弓,或名:无常所,或名:觉悟本,或名:断增长,或名:大速疾,或名:常乐施,或名:分别道,或名:摧伏幢……。如是等百亿万种种名号,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!cǐ suō pó shì jiè cì shàng fāng,yǒu shì jiè,míng yuē: zhèn yīn。rú lái yú bǐ,huò míng: yǒng měng chuáng,huò míng: wú liàng bǎo,huò míng: lè dà shī,huò míng: tiān guāng,huò míng: jí xìng,huò míng: chāo jìng jiè,huò míng: yī qiè zhǔ,huò míng: bù tuì lún,huò míng: lí zhòng è,huò míng: yī qiè zhì。rú shì děng bǎi yì wàn zhǒng zhǒng míng hào,lìng zhū zhòng shēng gè bié zhī jiàn。

 “诸佛子!此娑婆世界次上方,有世界,名曰:振音。如来于彼,或名:勇猛幢,或名:无量宝,或名:乐大施,或名:天光,或名:吉兴,或名:超境界,或名:一切主,或名:不退轮,或名:离众恶,或名:一切智……。如是等百亿万种种名号,令诸众生各别知见。

 " zhū fó zǐ!rú suō pó shì jiè,rú shì dōng fāng bǎi qiān yì wú shù wú liàng,wú biān wú děng,bù kě shǔbù kě chēngbù kě sībù kě liàngbù kě shuō,jǐn fǎ jièxū kōng jièzhū shì jiè zhōng,rú lái míng hào,zhǒng zhǒng bù tóng nánxīběi fāng,sì wéishàngxià,yì fù rú shì。rú shì zūn xī wèi pú sà shí,yǐ zhǒng zhǒng tán lùnzhǒng zhǒng yǔ yánzhǒng zhǒng yīn shēng,zhǒng zhǒng yè,zhǒng zhǒng bào,zhǒng zhǒng chù,zhǒng zhǒng fāng biànzhǒng zhǒng gēn,zhǒng zhǒng xìn jiězhǒng zhòng dì wèi ér dé chéng shú,yì lìng zhòng shēng rú shì zhī jiàn ér wèi shuō fǎ。

 “诸佛子!如娑婆世界,如是东方百千亿无数无量,无边无等,不可数、不可称、不可思、不可量、不可说,尽法界、虚空界、诸世界中,如来名号,种种不同;南、西、北方,四维、上、下,亦复如是。如世尊昔为菩萨时,以种种谈论、种种语言、种种音声,种种业,种种报,种种处,种种方便、种种根,种种信解、种种地位而得成熟,亦令众生如是知见而为说法。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章