中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

净行品(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

 净行品拼音版、注音及读音:

出处:华严经

jìng xíng pǐn

净行品

  ěr shí,zhì shǒu pú sà wèn wén shū shī lì pú sà yán:" fó zǐ!pú sà yún hé dé wú guò shī shēnyǔyì yè?yún hé dé bù hài shēnyǔyì yè?yún hé dé bù kě huǐ shēnyǔyì yè?yún hé dé bù kě huài shēnyǔyì yè?yún hé dé bù tuì zhuǎn shēnyǔyì yè?yún hé dé bù kě dòng shēnyǔyì yè?yún hé dé shū shèng shēnyǔyì yè?yún hé dé qīng jìng shēnyǔyì yè?yún hé dé wú rǎn shēnyǔyì yè?yún hé dé zhì wèi xiān dǎo shēnyǔyì yè?yún hé dé shēng chù jù zúzhǒng zú jù zújiā jù zúsè jù zúxiāng jù zúniàn jù zúhuì jù zúxíng jù zúwú wèi jù zújué wù jù zú?yún hé dé shèng huìdì yī huìzuì shàng huìzuì shèng huìwú liàng huìwú shù huìbù sī yì huìwú yǔ děng huìbù kě liàng huìbù kě shuō huì?yún hé dé yīn lìyù lìfāng biàn lìyuán lìsuǒ yuán lìgēn lìguān chá lìshē mó tā lìpí bō shě nà lìsī wéi lì?yún hé dé yùn shàn qiǎojiè shàn qiǎochù shàn qiǎoyuán qǐ shàn qiǎoyù jiè shàn qiǎosè jiè shàn qiǎowú sè jiè shàn qiǎoguò qù shàn qiǎowèi lái shàn qiǎoxiàn zài shàn qiǎo?yún hé shàn xiū xí niàn jué fēnzé fǎ jué fēnyī jīng yī jìn jué fēnxǐ jué fēnyī jué fēndìng jué fēnshě jué fēnkōngwú xiāngwú yuàn?yún hé dé yuán mǎn tán bō luó mìshī bō luó mìchàn tí bō luó mìpí lí yé bō luó mìchán nà bō luó mìbō rě bō luó mì,jí yǐ yuán mǎn cíbēixǐshě?yún hé dé chù fēi chù zhì lìguò wèi xiàn zài yè bào zhì lìgēn shèng liè zhì lìzhǒng zhǒng jiè zhì lìzhǒng zhǒng jiě zhì lìyī qiē zhì chù dào zhì lìchán jiě tuō sān mèi rǎn jìng zhì lìsù zhù niàn zhì lìwú zhàng ài tiān yǎn zhì lìduàn zhū xí zhì lì?yún hé cháng dé tiān wánglóng wángyè chā wánggān tà pó wángā xiū luó wángjiā lóu luó wángjǐn nà luó wángmó hóu luó jiā wángrén wángfàn wáng zhī suǒ shǒu hù,gōng jìng gōng yǎng?yún hé dé yǔ yī qiè zhòng shēng wèi yīwèi jiùwèi guīwèi qùwèi jùwèi míngwèi zhàowèi dǎowèi shèng dǎowèi pǔ dǎo?yún hé yú yī qiè zhòng shēng zhōng,wèi dì yīwèi dàwèi shèngwèi zuì shèngwèi miàowèi jí miàowèi shàngwèi wú shàngwèi wú děngwèi wú děng děng?"

 尔时,智首菩萨问文殊师利菩萨言:“佛子!菩萨云何得无过失身、语、意业?云何得不害身、语、意业?云何得不可毁身、语、意业?云何得不可坏身、语、意业?云何得不退转身、语、意业?云何得不可动身、语、意业?云何得殊胜身、语、意业?云何得清净身、语、意业?云何得无染身、语、意业?云何得智为先导身、语、意业?云何得生处具足、种族具足、家具足、色具足、相具足、念具足、慧具足、行具足、无畏具足、觉悟具足?云何得胜慧、第一慧、最上慧、最胜慧、无量慧、无数慧、不思议慧、无与等慧、不可量慧、不可说慧?云何得因力、欲力、方便力、缘力、所缘力、根力、观察力、奢摩他力、毗钵舍那力、思惟力?云何得蕴善巧、界善巧、处善巧、缘起善巧、欲界善巧、色界善巧、无色界善巧、过去善巧、未来善巧、现在善巧?云何善修习念觉分、择法觉分、一精一进觉分、喜觉分、猗觉分、定觉分、舍觉分、空、无相、无愿?云何得圆满檀波罗蜜、尸波罗蜜、羼提波罗蜜、毗梨耶波罗蜜、禅那波罗蜜、般若波罗蜜,及以圆满慈、悲、喜、舍?云何得处非处智力、过未现在业报智力、根胜劣智力、种种界智力、种种解智力、一切至处道智力、禅解脱三昧染净智力、宿住念智力、无障碍天眼智力、断诸习智力?云何常得天王、龙王、夜叉王、乾闼婆王、阿修罗王、迦楼罗王、紧那罗王、摩睺罗伽王、人王、梵王之所守护,恭敬供养?云何得与一切众生为依、为救、为归、为趣、为炬、为明、为照、为导、为胜导、为普导?云何于一切众生中,为第一、为大、为胜、为最胜、为妙、为极妙、为上、为无上、为无等、为无等等?”

  ěr shí,wén shū shī lì pú sà gào zhì shǒu pú sà yán:

 尔时,文殊师利菩萨告智首菩萨言:

 " shàn zāi!fó zǐ!rǔ jīn wèi yù duō suǒ ráo yìduō suǒ ān yǐn,āi mǐn shì jiān,lì lè tiān rén,wèn rú shì yì。fó zǐ!ruò zhū pú sà shàn yòng qí xīn,zé huò yī qiè shèng miào gōng dé yú zhū fó fǎ,xīn wú suǒ ài,zhù qùláijīn zhū fú zhī dào suí zhòng shēng zhù,héng bù shě lí rú zhū fǎ xiāng,xī néng tōng dá duàn yī qiè è,jù zú zhòng shàn dāng rú pǔ xián,sè xiàng dì yī,yī qiè xíng yuàn jiē dé jù zú yú yī qiè fǎ,wú bù zì zài,ér wèi zhòng shēng dì èr dǎo shī。fó zǐ!yún hé yòng xīn néng huò yī qiè shèng miào gōng dé?fó zǐ!

 “善哉!佛子!汝今为欲多所饶益、多所安隐,哀愍世间,利乐天人,问如是义。佛子!若诸菩萨善用其心,则获一切胜妙功德;于诸佛法,心无所碍,住去、来、今诸佛之道;随众生住,恒不舍离;如诸法相,悉能通达;断一切恶,具足众善;当如普贤,色像第一,一切行愿皆得具足;于一切法,无不自在,而为众生第二导师。佛子!云何用心能获一切胜妙功德?佛子!

 " pú sà zài jiā,dāng yuàn zhòng shēng: zhī jiā xìng kōng,miǎn qí bī pò。xiào shì fù mǔ,dāng yuàn zhòng shēng: shàn shì yú fú,hù yǎng yī qiè。qī zǐ jí huì,dāng yuàn zhòng shēng: yuàn qīn píng děng,yǒng lí tān zhe。ruò dé wǔ yù,dāng yuàn zhòng shēng: bá chú yù jiàn,jiū jìng ān yǐn。jì lè jù huì,dāng yuàn zhòng shēng: yǐ fǎ zì yú,le jì fēi shí。ruò zài gōng shì,dāng yuàn zhòng shēng: rù yú shèng dì,yǒng chú huì yù。zhe yīng luò shí,dāng yuàn zhòng shēng: shě zhū wěi shì,dào zhēn shí chù。shàng shēng lóu gé,dāng yuàn zhòng shēng: shēng zhèng fǎ lóu,chè jiàn yī qiè。ruò yǒu suǒ shī,dāng yuàn zhòng shēng: yī qiè néng shě,xīn wú ài zhe。zhòng huì jù jí,dāng yuàn zhòng shēng: shě zhòng jù fǎ,chéng yī qiè zhì。ruò zài è nàn,dāng yuàn zhòng shēng: suí yì zì zài,suǒ xíng wú ài。shě jū jiā shí,dāng yuàn zhòng shēng: chū jiā wú ài,xīn dé jiě tuō。rù sēng qié lán,dāng yuàn zhòng shēng: yǎn shuō zhǒng zhǒng,wú guāi zhēng fǎ。yì dà xiǎo shī,dāng yuàn zhòng shēng: qiǎo shì shī zhǎng,xí xíng shàn fǎ。qiú qǐng chū jiā,dāng yuàn zhòng shēng: dé bù tuì fǎ,xīn wú zhàng ài。tuō qù sú fú,dāng yuàn zhòng shēng: qín xiū shàn gēn,shě zhū zuì è。tì chú xū fà,dāng yuàn zhòng shēng: yǒng lí fán nǎo,jiū jìng jì miè。zhe jiā shā yī,dāng yuàn zhòng shēng: xīn wú suǒ rǎn,jù dà xiān dào。zhèng chū jiā shí,dāng yuàn zhòng shēng: tóng fú chū jiā,jiù hù yī qiè。zì guī yú fú,dāng yuàn zhòng shēng: shào lóng fú zhǒng,fā wú shàng yì。zì guī yú fǎ,dāng yuàn zhòng shēng: shēn rù jīng cáng,zhì huì rú hǎi。zì guī yú sēng,dāng yuàn zhòng shēng: tǒng lǐ dà zhòng,yī qiè wú ài。shòu xué jiè shí,dāng yuàn zhòng shēng: shàn xué yú jiè,bù zuò zhòng è。shòu shé lí jiào,dāng yuàn zhòng shēng: jù zú wēi yí,suǒ xíng zhēn shí。shòu hé shàng jiào,dāng yuàn zhòng shēng: rù wú shēng zhì,dào wú yī chù。shòu jù zú jiè,dāng yuàn zhòng shēng: jù zhū fāng biàn,dé zuì shèng fǎ。ruò rù táng yǔ,dāng yuàn zhòng shēng: shēng wú shàng táng,ān zhù bù dòng。ruò fū chuáng zuò,dāng yuàn zhòng shēng: kāi fū shàn fǎ,jiàn zhēn shí xiàng。zhèng shēn duān zuò,dāng yuàn zhòng shēng: zuò pú tí zuò,xīn wú suǒ zhe。jié jiā fū zuò,dāng yuàn zhòng shēng: shàn gēn jiān gù,dé bù dòng dì。xiū xíng yú dìng,dāng yuàn zhòng shēng: yǐ dìng fú xīn,jiū jìng wú yú。ruò xiū yú guān,dāng yuàn zhòng shēng: jiàn rú shí lǐ,yǒng wú guāi zhēng。shě jiā fū zuò,dāng yuàn zhòng shēng: guān zhū xíng fǎ,xī guī sàn miè。xià zú zhù shí,dāng yuàn zhòng shēng: xīn dé jiě tuō,ān zhù bù dòng。ruò jǔ yú zú,dāng yuàn zhòng shēng: chū shēng sǐ hǎi,jù zhòng shàn fǎ。zhe xià qún shí,dāng yuàn zhòng shēng: fú zhū shàn gēn,jù zú cán kuì。zhěng yī shù dài,dāng yuàn zhòng shēng: jiǎn shù shàn gēn,bù lìng sàn shī。ruò zhe shàng yī,dāng yuàn zhòng shēng: huò shèng shàn gēn,zhì fǎ bǐ àn。zhe sēng jiā lí,dāng yuàn zhòng shēng: rù dì yī wèi,dé bù dòng fǎ。shǒu zhí yáng zhī,dāng yuàn zhòng shēng: jiē dé miào fǎ,jiū jìng qīng jìng。jué yáng zhī shí,dāng yuàn zhòng shēng: qí xīn diào jìng,shì zhū fán nǎo。dà xiǎo biàn shí,dāng yuàn zhòng shēng: qì tān chēn chī,juān chú zuì fǎ。shì qì jiù shuǐ,dāng yuàn zhòng shēng: chū shì fǎ zhōng,sù jí ér wǎng。xǐ dí xíng huì,dāng yuàn zhòng shēng: qīng jìng diào róu,bì jìng wú gòu。yǐ shuǐ guàn zhǎng,dāng yuàn zhòng shēng: dé qīng jìng shǒu,shòu chí fó fǎ。yǐ shuǐ xǐ miàn,dāng yuàn zhòng shēng: dé jìng fǎ mén,yǒng wú gòu rǎn。shǒu zhí xī zhàng,dāng yuàn zhòng shēng: shè dà shī huì,shì rú shí dào。zhí chí yīng qì,dāng yuàn zhòng shēng: chéng jiù fǎ qì,shòu tiān rén gōng。fā zhǐ xiàng dào,dāng yuàn zhòng shēng: qù fú suǒ xíng,rù wú yī chù。ruò zài yú dào,dāng yuàn zhòng shēng: néng xíng fú dào,xiàng wú yú fǎ。shè lù ér qù,dāng yuàn zhòng shēng: lǚ jìng fǎ jiè,xīn wú zhàng ài。jiàn shēng gāo lù,dāng yuàn zhòng shēng: yǒng chū sān jiè,xīn wú qiè ruò。jiàn qù xià lù,dāng yuàn zhòng shēng: qí xīn qiān xià,zhǎng fú shàn gēn。jiàn xié qū lù,dāng yuàn zhòng shēng: shě bù zhèng dào,yǒng chú è jiàn。ruò jiàn zhí lù,dāng yuàn zhòng shēng: qí xīn zhèng zhí,wú chǎn wú kuáng。jiàn lù duō chén,dāng yuàn zhòng shēng: yuǎn lí chén bèn,huò qīng jìng fǎ。jiàn lù wú chén,dāng yuàn zhòng shēng: cháng xíng dà bēi,qí xīn rùn zé。ruò jiàn xiǎn dào,dāng yuàn zhòng shēng: zhù zhèng fǎ jiè,lí zhū zuì nán。ruò jiàn zhòng huì,dāng yuàn zhòng shēng: shuō shén shēn fǎ,yī qiè hé hé。ruò jiàn dà zhù,dāng yuàn zhòng shēng: lí wǒ zhēng xīn,wú yǒu fèn hèn。ruò jiàn cóng lín,dāng yuàn zhòng shēng: zhū tiān jí rén,suǒ yīng jìng lǐ。ruò jiàn gāo shān,dāng yuàn zhòng shēng: shàn gēn chāo chū,wú néng zhì dǐng。jiàn jí cì shù,dāng yuàn zhòng shēng: jí dé jiǎn chú,sān dú zhī cì。jiàn shù yè mào,dāng yuàn zhòng shēng: yǐ dìng jiě tuō,ér wèi yīn yìng。ruò jiàn huá kāi,dāng yuàn zhòng shēng: shén tōng děng fǎ,rú huá kāi fū。ruò jiàn shù huá,dāng yuàn zhòng shēng: zhòng xiàng rú huá,jù sān shí èr。ruò jiàn guǒ shí,dāng yuàn zhòng shēng: huò zuì shèng fǎ,zhèng pú tí dào。ruò jiàn dà hé,dāng yuàn zhòng shēng: dé yù fǎ liú,rù fú zhì hǎi。ruò jiàn bēi zé,dāng yuàn zhòng shēng: jí wù zhū fú,yī wèi zhī fǎ。ruò jiàn chí zhǎo,dāng yuàn zhòng shēng: yǔ yè mǎn zú,qiǎo néng yǎn shuō。ruò jiàn jí jǐng,dāng yuàn zhòng shēng: jù zú biàn cái,yǎn yī qiè fǎ。ruò jiàn yǒng quán,dāng yuàn zhòng shēng: fāng biàn zēng zhǎng,shàn gēn wú jìn。ruò jiàn qiáo dào,dāng yuàn zhòng shēng: guǎng dù yī qiè,yóu rú qiáo liáng。ruò jiàn liú shuǐ,dāng yuàn zhòng shēng: dé shàn yì yù,xǐ chú huò gòu。jiàn xiū yuán pǔ,dāng yuàn zhòng shēng: wǔ yù pǔ zhōng,yún chú ài cǎo。jiàn wú yōu lín,dāng yuàn zhòng shēng: yǒng lí tān ài,bù shēng yōu bù。ruò jiàn yuán yuàn,dāng yuàn zhòng shēng: qín xiū zhū xíng,qù fú pú tí。jiàn yán shì rén,dāng yuàn zhòng shēng: sān shí èr xiāng,yǐ wéi yán hǎo。jiàn wú yán shì,dāng yuàn zhòng shēng: shě zhū shì hǎo,jù tóu tuó xíng。jiàn lè zhe rén,dāng yuàn zhòng shēng: yǐ fǎ zì yú,huān ài bù shě。jiàn wú lè zhe,dāng yuàn zhòng shēng: yǒu wéi shì zhōng,xīn wú suǒ lè。jiàn huān lè rén,dāng yuàn zhòng shēng: cháng dé ān lè,lè gōng yǎng fú。jiàn kǔ nǎo rén,dāng yuàn zhòng shēng: huò gēn běn zhì,miè chú zhòng kǔ。jiàn wú bìng rén,dāng yuàn zhòng shēng: rù zhēn shí huì,yǒng wú bìng nǎo。jiàn jí bìng rén,dāng yuàn zhòng shēng: zhī shēn kōng jì,lí guāi zhēng fǎ。jiàn duān zhèng rén,dāng yuàn zhòng shēng: yú fú pú sà,cháng shēng jìng xìn。jiàn chǒu lòu rén,dāng yuàn zhòng shēng: yú bù shàn shì,bù shēng lè zhe。jiàn bào ēn rén,dāng yuàn zhòng shēng: yú fú pú sà,néng zhī ēn dé。jiàn bèi ēn rén,dāng yuàn zhòng shēng: yú yǒu è rén,bù jiā qí bào。ruò jiàn shā mén,dāng yuàn zhòng shēng: diào róu jì jìng,bì jìng dì yī。jiàn pó luó mén,dāng yuàn zhòng shēng: yǒng chí fàn xíng,lí yī qiè è。jiàn kǔ xíng rén,dāng yuàn zhòng shēng: yī yú kǔ xíng,zhì jiū jìng chù。jiàn cāo xíng rén,dāng yuàn zhòng shēng: jiān chí zhì xíng,bù shě fú dào。jiàn zhe jiǎ zhòu,dāng yuàn zhòng shēng: cháng fú shàn kǎi,qù wú shī fǎ。jiàn wú kǎi zhàng,dāng yuàn zhòng shēng: yǒng lí yī qiè,bù shàn zhī yè。jiàn lùn yì rén,dāng yuàn zhòng shēng: yú zhū yì lùn,xī néng cuī fú。jiàn zhèng mìng rén,dāng yuàn zhòng shēng: dé qīng jìng mìng,bù jiǎo wēi yí。ruò jiàn yú wáng,dāng yuàn zhòng shēng: dé wèi fǎ wáng,héng zhuǎn zhèng fǎ。ruò jiàn wáng zǐ,dāng yuàn zhòng shēng: cóng fǎ huà shēng,ér wèi fó zǐ。ruò jiàn zhǎng zhě,dāng yuàn zhòng shēng: shàn néng míng duàn,bù xíng è fǎ。ruò jiàn dà chén,dāng yuàn zhòng shēng: héng shǒu zhèng niàn,xí xíng zhòng shàn。ruò jiàn chéng kuò,dāng yuàn zhòng shēng: dé jiān gù shēn,xīn wú suǒ qū。ruò jiàn wáng dōu,dāng yuàn zhòng shēng: gōng dé gòng jù,xīn héng xǐ lè。jiàn chù lín sǒu,dāng yuàn zhòng shēng: yīng wèi tiān rén,zhī suǒ tàn yǎng。rù lǐ qǐ shí,dāng yuàn zhòng shēng: rù shēn fǎ jiè,xīn wú zhàng ài。dào rén mén hù,dāng yuàn zhòng shēng: rù yú yī qiè,fó fǎ zhī mén。rù qí jiā yǐ,dāng yuàn zhòng shēng: dé rù fú chéng,sān shì píng děng。jiàn bù shè rén,dāng yuàn zhòng shēng: cháng bù shě lí,shèng gōng dé fǎ。jiàn néng shè rén,dāng yuàn zhòng shēng: yǒng dé shě lí,sān è dào kǔ。ruò jiàn kōng bō,dāng yuàn zhòng shēng: qí xīn qīng jìng,kōng wú fán nǎo。ruò jiàn mǎn bō,dāng yuàn zhòng shēng: jù zú chéng mǎn,yī qiè shàn fǎ。ruò dé gōng jìng,dāng yuàn zhòng shēng: gōng jìng xiū xíng,yī qiè fó fǎ。bù dé gōng jìng,dāng yuàn zhòng shēng: bù xíng yī qiè,bù shàn zhī fǎ。jiàn cán chǐ rén,dāng yuàn zhòng shēng: jù cán chǐ xíng,cáng hù zhū gēn。jiàn wú cán chǐ,dāng yuàn zhòng shēng: shě lí wú cán,zhù dà cí dào。ruò dé měi shí,dāng yuàn zhòng shēng: mǎn zú qí yuàn,xīn wú xiàn yù。dé bù měi shí,dāng yuàn zhòng shēng: mò bù huò dé,zhū sān mèi wèi。dé róu ruǎn shí,dāng yuàn zhòng shēng: dà bēi suǒ xūn,xīn yì róu ruǎn。dé cū sè shí,dāng yuàn zhòng shēng: xīn wú rǎn zhe,jué shì tān ài。ruò fàn shí shí,dāng yuàn zhòng shēng: chán yuè wèi shí,fǎ xǐ chōng mǎn。ruò shòu wèi shí,dāng yuàn zhòng shēng: dé fú shàng wèi,gān lù mǎn zú。fàn shí yǐ qì,dāng yuàn zhòng shēng: suǒ zuò jiē biàn,jù zhū fó fǎ。ruò shuō fǎ shí,dāng yuàn zhòng shēng: dé wú jìn biàn,guǎng xuān fǎ yào。cóng shě chū shí,dāng yuàn zhòng shēng: shēn rù fú zhì,yǒng chū sān jiè。ruò rù shuǐ shí,dāng yuàn zhòng shēng: rù yī qiè zhì,zhī sān shì děng。xǐ yù shēn tǐ,dāng yuàn zhòng shēng: shēn xīn wú gòu,nèi wài guāng jié。shèng shǔ yán dú,dāng yuàn zhòng shēng: shě lí zhòng nǎo,yī qiè jiē jǐn。shǔ tuì liáng chū,dāng yuàn zhòng shēng: zhèng wú shàng fǎ,jiū jìng qīng liáng。fěng sòng jīng shí,dāng yuàn zhòng shēng: shùn fú suǒ shuō,zǒng chí bù wàng。ruò dé jiàn fú,dāng yuàn zhòng shēng: dé wú ài yǎn,jiàn yī qiè fú。dì guān fú shí,dāng yuàn zhòng shēng: jiē rú pǔ xián,duān zhèng yán hǎo。jiàn fó tǎ shí,dāng yuàn zhòng shēng: zūn zhòng rú tǎ,shòu tiān rén gōng。jìng xīn guān tǎ,dāng yuàn zhòng shēng: zhū tiān jí rén,suǒ gòng zhān yǎng。dǐng lǐ yú tǎ,dāng yuàn zhòng shēng: yī qiè tiān rén,wú néng jiàn dǐng。yòu rào yú tǎ,dāng yuàn zhòng shēng: suǒ xíng wú nì,chéng yī qiè zhì。rào tǎ sān zā,dāng yuàn zhòng shēng: qín qiú fú dào,xīn wú xiè xiē。zàn fú gōng dé,dāng yuàn zhòng shēng: zhòng dé xī jù,chēng tàn wú jìn。zàn fú xiāng hǎo,dāng yuàn zhòng shēng: chéng jiù fú shēn,zhèng wú xiāng fǎ。ruò xǐ zú shí,dāng yuàn zhòng shēng: jù shén zú lì,suǒ xíng wú ài。yǐ shí qǐn xī,dāng yuàn zhòng shēng: shēn dé ān yǐn,xīn wú dòng luàn。shuì mián shǐ wù,dāng yuàn zhòng shēng: yī qiè zhì jué,zhōu gù shí fāng。

 “菩萨在家,当愿众生:知家性空,免其逼迫。孝事父母,当愿众生:善事于佛,护养一切。妻子集会,当愿众生:怨亲平等,永离贪著。若得五欲,当愿众生:拔除欲箭,究竟安隐。妓乐聚会,当愿众生:以法自娱,了妓非实。若在宫室,当愿众生:入于圣地,永除秽欲。著璎珞时,当愿众生:舍诸伪饰,到真实处。上升楼阁,当愿众生:升正法楼,彻见一切。若有所施,当愿众生:一切能舍,心无爱著。众会聚集,当愿众生:舍众聚法,成一切智。若在厄难,当愿众生:随意自在,所行无碍。舍居家时,当愿众生:出家无碍,心得解脱。入僧伽蓝,当愿众生:演说种种,无乖诤法。诣大小师,当愿众生:巧事师长,习行善法。求请出家,当愿众生:得不退法,心无障碍。脱去俗服,当愿众生:勤修善根,舍诸罪轭。剃除须发,当愿众生:永离烦恼,究竟寂灭。著袈裟衣,当愿众生:心无所染,具大仙道。正出家时,当愿众生:同佛出家,救护一切。自归于佛,当愿众生:绍隆佛种,发无上意。自归于法,当愿众生:深入经藏,智慧如海。自归于僧,当愿众生:统理大众,一切无碍。受学戒时,当愿众生:善学于戒,不作众恶。受阇梨教,当愿众生:具足威仪,所行真实。受和尚教,当愿众生:入无生智,到无依处。受具足戒,当愿众生:具诸方便,得最胜法。若入堂宇,当愿众生:升无上堂,安住不动。若敷床座,当愿众生:开敷善法,见真实相。正身端坐,当愿众生:坐菩提座,心无所著。结跏趺坐,当愿众生:善根坚固,得不动地。修行于定,当愿众生:以定伏心,究竟无余。若修于观,当愿众生:见如实理,永无乖诤。舍跏趺坐,当愿众生:观诸行法,悉归散灭。下足住时,当愿众生:心得解脱,安住不动。若举于足,当愿众生:出生死海,具众善法。著下裙时,当愿众生:服诸善根,具足惭愧。整衣束带,当愿众生:检束善根,不令散失。若著上衣,当愿众生:获胜善根,至法彼岸。著僧伽梨,当愿众生:入第一位,得不动法。手执杨枝,当愿众生:皆得妙法,究竟清净。嚼杨枝时,当愿众生:其心调净,噬诸烦恼。大小便时,当愿众生:弃贪瞋痴,蠲除罪法。事讫就水,当愿众生:出世法中,速疾而往。洗涤形秽,当愿众生:清净调柔,毕竟无垢。以水盥掌,当愿众生:得清净手,受持佛法。以水洗面,当愿众生:得净法门,永无垢染。手执锡杖,当愿众生:设大施会,示如实道。执持应器,当愿众生:成就法器,受天人供。发趾向道,当愿众生:趣佛所行,入无依处。若在于道,当愿众生:能行佛道,向无余法。涉路而去,当愿众生:履净法界,心无障碍。见升高路,当愿众生:永出三界,心无怯弱。见趣下路,当愿众生:其心谦下,长佛善根。见斜曲路,当愿众生:舍不正道,永除恶见。若见直路,当愿众生:其心正直,无谄无诳。见路多尘,当愿众生:远离尘坌,获清净法。见路无尘,当愿众生:常行大悲,其心润泽。若见险道,当愿众生:住正法界,离诸罪难。若见众会,当愿众生:说甚深法,一切和合。若见大柱,当愿众生:离我诤心,无有忿恨。若见丛林,当愿众生:诸天及人,所应敬礼。若见高山,当愿众生:善根超出,无能至顶。见棘刺树,当愿众生:疾得翦除,三毒之刺。见树叶茂,当愿众生:以定解脱,而为荫映。若见华开,当愿众生:神通等法,如华开敷。若见树华,当愿众生:众相如华,具三十二。若见果实,当愿众生:获最胜法,证菩提道。若见大河,当愿众生:得预法流,入佛智海。若见陂泽,当愿众生:疾悟诸佛,一味之法。若见池沼,当愿众生:语业满足,巧能演说。若见汲井,当愿众生:具足辩才,演一切法。若见涌泉,当愿众生:方便增长,善根无尽。若见桥道,当愿众生:广度一切,犹如桥梁。若见流水,当愿众生:得善意欲,洗除惑垢。见修园圃,当愿众生:五欲圃中,耘除爱草。见无忧林,当愿众生:永离贪爱,不生忧怖。若见园苑,当愿众生:勤修诸行,趣佛菩提。见严饰人,当愿众生:三十二相,以为严好。见无严饰,当愿众生:舍诸饰好,具头陀行。见乐著人,当愿众生:以法自娱,欢爱不舍。见无乐著,当愿众生:有为事中,心无所乐。见欢乐人,当愿众生:常得安乐,乐供养佛。见苦恼人,当愿众生:获根本智,灭除众苦。见无病人,当愿众生:入真实慧,永无病恼。见疾病人,当愿众生:知身空寂,离乖诤法。见端正人,当愿众生:于佛菩萨,常生净信。见丑陋人,当愿众生:于不善事,不生乐著。见报恩人,当愿众生:于佛菩萨,能知恩德。见背恩人,当愿众生:于有恶人,不加其报。若见沙门,当愿众生:调柔寂静,毕竟第一。见婆罗门,当愿众生:永持梵行,离一切恶。见苦行人,当愿众生:依于苦行,至究竟处。见操行人,当愿众生:坚持志行,不舍佛道。见著甲胄,当愿众生:常服善铠,趣无师法。见无铠仗,当愿众生:永离一切,不善之业。见论议人,当愿众生:于诸异论,悉能摧伏。见正命人,当愿众生:得清净命,不矫威仪。若见于王,当愿众生:得为法王,恒转正法。若见王子,当愿众生:从法化生,而为佛子。若见长者,当愿众生:善能明断,不行恶法。若见大臣,当愿众生:恒守正念,习行众善。若见城廓,当愿众生:得坚固身,心无所屈。若见王都,当愿众生:功德共聚,心恒喜乐。见处林薮,当愿众生:应为天人,之所叹仰。入里乞食,当愿众生:入深法界,心无障碍。到人门户,当愿众生:入于一切,佛法之门。入其家已,当愿众生:得入佛乘,三世平等。见不舍人,当愿众生:常不舍离,胜功德法。见能舍人,当愿众生:永得舍离,三恶道苦。若见空钵,当愿众生:其心清净,空无烦恼。若见满钵,当愿众生:具足成满,一切善法。若得恭敬,当愿众生:恭敬修行,一切佛法。不得恭敬,当愿众生:不行一切,不善之法。见惭耻人,当愿众生:具惭耻行,藏护诸根。见无惭耻,当愿众生:舍离无惭,住大慈道。若得美食,当愿众生:满足其愿,心无羡欲。得不美食,当愿众生:莫不获得,诸三昧味。得柔软食,当愿众生:大悲所熏,心意柔软。得粗涩食,当愿众生:心无染著,绝世贪爱。若饭食时,当愿众生:禅悦为食,法喜充满。若受味时,当愿众生:得佛上味,甘露满足。饭食已讫,当愿众生:所作皆辨,具诸佛法。若说法时,当愿众生:得无尽辩,广宣法要。从舍出时,当愿众生:深入佛智,永出三界。若入水时,当愿众生:入一切智,知三世等。洗浴身体,当愿众生:身心无垢,内外光洁。盛暑炎毒,当愿众生:舍离众恼,一切皆尽。暑退凉初,当愿众生:证无上法,究竟清凉。讽诵经时,当愿众生:顺佛所说,总持不忘。若得见佛,当愿众生:得无碍眼,见一切佛。谛观佛时,当愿众生:皆如普贤,端正严好。见佛塔时,当愿众生:尊重如塔,受天人供。敬心观塔,当愿众生:诸天及人,所共瞻仰。顶礼于塔,当愿众生:一切天人,无能见顶。右绕于塔,当愿众生:所行无逆,成一切智。绕塔三匝,当愿众生:勤求佛道,心无懈歇。赞佛功德,当愿众生:众德悉具,称叹无尽。赞佛相好,当愿众生:成就佛身,证无相法。若洗足时,当愿众生:具神足力,所行无碍。以时寝息,当愿众生:身得安隐,心无动乱。睡眠始寤,当愿众生:一切智觉,周顾十方。

 " fó zǐ!ruò zhū pú sà rú shì yòng xīn,zé huò yī qiè shèng miào gōng dé yī qiè shì jiān zhū tiānmófànshā ménpó luó méngān tà póā xiū luó děng,jí yǐ yī qiè shēng wényuán jué,suǒ bù néng dòng。"

 “佛子!若诸菩萨如是用心,则获一切胜妙功德;一切世间诸天、魔、梵、沙门、婆罗门、乾闼婆、阿修罗等,及以一切声闻、缘觉,所不能动。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章