中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

贤首品(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

  贤首品拼音版、注音及读音:

出处:华严经

xián shǒu pǐn

贤首品

   ěr shí,wén shū shī lì pú sà shuō wú zhuó luàn qīng jìng xíng dà gōng dé yǐ,yù xiǎn shì pú tí xīn gōng dé gù,yǐ jì wèn xián shǒu pú sà yuē:

  尔时,文殊师利菩萨说无浊乱清净行大功德已,欲显示菩提心功德故,以偈问贤首菩萨曰:

  " wǒ jīn yǐ wèi zhū pú sà,shuō fú wǎng xiū qīng jìng xíng,rén yì dāng yú cǐ huì zhōng,yǎn chàng xiū xíng shèng gōng dé。"

  “我今已为诸菩萨,说佛往修清净行,仁亦当于此会中,演畅修行胜功德。”

   ěr shí,xián shǒu pú sà yǐ jì dá yuē:

  尔时,贤首菩萨以偈答曰:

  " shàn zāi rén zhě yīng dì tīng,bǐ zhū gōng dé bù kě liàng,wǒ jīn suí lì shuō shǎo fēn,yóu rú dà hǎi yī dī shuǐ。ruò yǒu pú sà chū fā xīn,shì qiú dāng zhèng fú pú tí,bǐ zhī gōng dé wú biān jì,bù kě chēng liáng wú yǔ děng。hé kuàng wú liàng wú biān jié,jù xiū dì dù zhū gōng dé,shí fāng yī qiè zhū rú lái,xī gòng chēng yáng bù néng jǐn。rú shì wú biān dà gōng dé,wǒ jīn yú zhōng shuō shǎo fēn,pì rú niǎo zú suǒ lǚ kōng,yì rú dà dì yī wēi chén。pú sà fā yì qiú pú tí,fēi shì wú yīn wú yǒu yuán,yú fó fǎ sēng shēng jìng xìn,yǐ shì ér shēng guǎng dà xīn。bù qiú wǔ yù jí wáng wèi,fù ráo zì lè dà míng chēng,dàn wèi yǒng miè zhòng shēng kǔ,lì yì shì jiān ér fā xīn。cháng yù lì lè zhū zhòng shēng,zhuāng yán guó tǔ gōng yǎng fú,shòu chí zhèng fǎ xiū zhū zhì,zhèng pú tí gù ér fā xīn。shēn xīn xìn jiě cháng qīng jìng,gōng jìng zūn zhòng yī qiè fú,yú fǎ jí sēng yì rú shì,zhì chéng gōng yǎng ér fā xīn。shēn xìn yú fú jí fó fǎ,yì xìn fó zi suǒ háng dào,jí xìn wú shàng dà pú tí,pú sà yǐ shì chū fā xīn。xìn wèi dào yuán gōng dé mǔ,zhǎng yǎng yī qiè zhū shàn fǎ,duàn chú yí wǎng chū ài liú,kāi shì niè pán wú shàng dào。xìn wú gòu zhuó xīn qīng jìng,miè chú jiāo màn gōng jìng běn,yì wèi fǎ cáng dì yī cái,wèi qīng jìng shǒu shòu zhòng xíng。xìn néng huì shī xīn wú lìn,xìn néng huān xǐ rù fó fǎ,xìn néng zēng zhǎng zhì gōng dé,xìn néng bì dào rú lái dì。xìn lìng zhū gēn jìng míng lì,xìn lì jiān gù wú néng huài,xìn néng yǒng miè fán nǎo běn,xìn néng zhuān xiàng fú gōng dé。xìn yú jìng jiè wú suǒ zhe,yuǎn lí zhū nán de wú nán,xìn néng chāo chū zhòng mó lù,shì xiàn wú shàng jiě tuō dào。xìn wèi gōng dé bù huài zhǒng,xìn néng shēng zhǎng pú tí shù,xìn néng zēng yì zuì shèng zhì,xìn néng shì xiàn yī qiè fú。shì gù yī xíng shuō cì dì,xìn lè zuì shèng shén nán de,pì rú yī qiè shì jiān zhōng,ér yǒu suí yì miào bǎo zhū。ruò cháng xìn fèng yú zhū fú,zé néng chí jiè xiū xué chù ruò cháng chí jiè xiū xué chù,zé néng jù zú zhū gōng dé。jiè néng kāi fā pú tí běn,xué shì qín xiū gōng dé dì yú jiè jí xué cháng shùn xíng,yī qiè rú lái suǒ chēng měi。ruò cháng xìn fèng yú zhū fú,zé néng xìng jí dà gōng yǎng ruò néng xìng jí dà gōng yǎng,bǐ rén xìn fó bù sī yì。ruò cháng xìn fèng yú zūn fǎ,zé wén fó fǎ wú yàn zú ruò wén fó fǎ wú yàn zú,bǐ rén xìn fǎ bù sī yì。ruò cháng xìn fèng qīng jìng sēng,zé dé xìn xīn bù tuì zhuǎn ruò dé xìn xīn bù tuì zhuǎn,bǐ rén xìn lì wú néng dòng。ruò dé xìn lì wú néng dòng,zé dé zhū gēn jìng míng lì ruò dé zhū gēn jìng míng lì,zé néng yuǎn lí è zhī shí。ruò néng yuǎn lí è zhī shí,zé dé qīn jìn shàn zhī shí ruò dé qīn jìn shàn zhī shí,zé néng xiū jí guǎng dà shàn。ruò néng xiū jí guǎng dà shàn,bǐ rén chéng jiù dà yīn lì ruò rén chéng jiù dà yīn lì,zé dé shū shèng jué dìng jiě。ruò dé shū shèng jué dìng jiě,zé wèi zhū fú suǒ hù niàn ruò wéi zhū fú suǒ hù niàn,zé néng fā qǐ pú tí xīn。ruò néng fā qǐ pú tí xīn,zé néng qín xiū fú gōng dé ruò néng qín xiū fú gōng dé,zé dé shēng zài rú lái jiā。ruò dé shēng zài rú lái jiā,zé shàn xiū xíng qiǎo fāng biàn ruò shàn xiū xíng qiǎo fāng biàn,zé dé xìn lè xīn qīng jìng。ruò dé xìn lè xīn qīng jìng,zé dé zēng shàng zuì shèng xīn ruò dé zēng shàng zuì shèng xīn,zé cháng xiū xí bō luó mì。ruò cháng xiū xí bō luó mì,zé néng jù zú mó hē yǎn ruò néng jù zú mó hē yǎn,zé néng rú fǎ gōng yǎng fú。ruò néng rú fǎ gōng yǎng fú,zé néng niàn fó xīn bù dòng ruò néng niàn fó xīn bù dòng,zé cháng dǔ jiàn wú liàng fú。ruò cháng dǔ jiàn wú liàng fú,zé jiàn rú lái tǐ cháng zhù ruò jiàn rú lái tǐ cháng zhù,zé néng zhī fǎ yǒng bù miè。ruò néng zhī fǎ yǒng bù miè,zé dé biàn cái wú zhàng ài ruò dé biàn cái wú zhàng ài,zé néng kāi yǎn wú biān fǎ。ruò néng kāi yǎn wú biān fǎ,zé néng cí mǐn dù zhòng shēng ruò néng cí mǐn dù zhòng shēng,zé dé jiān gù dà bēi xīn。ruò dé jiān gù dà bēi xīn,zé néng ài lè shén shēn fǎ ruò néng ài lè shén shēn fǎ,zé néng shě lí yǒu wéi guò。ruò néng shě lí yǒu wéi guò,zé lí jiāo màn jí fàng yì ruò lí jiāo màn jí fàng yì,zé néng jiān lì yī qiè zhòng。ruò néng jiān lì yī qiè zhòng,zé chù shēng sǐ wú pí yàn ruò chù shēng sǐ wú pí yàn,zé néng yǒng jiàn wú néng shèng。ruò néng yǒng jiàn wú néng shèng,zé néng fā qǐ dà shén tōng ruò néng fā qǐ dà shén tōng,zé zhī yī qiè zhòng shēng xíng。ruò zhī yī qiè zhòng shēng xíng,zé néng chéng jiù zhū qún shēng ruò néng chéng jiù zhū qún shēng,zé dé shàn shè zhòng shēng zhì。ruò dé shàn shè zhòng shēng zhì,zé néng chéng jiù sì shè fǎ ruò néng chéng jiù sì shè fǎ,zé yǔ zhòng shēng wú xiàn lì。ruò yǔ zhòng shēng wú xiàn lì,zé jù zuì shèng zhì fāng biàn ruò jù zuì shèng zhì fāng biàn,zé zhù yǒng měng wú shàng dào。ruò zhù yǒng měng wú shàng dào,zé néng cuī tiǎn zhū mó lì ruò néng cuī tiǎn zhū mó lì,zé néng chāo chū sì mó jìng。ruò néng chāo chū sì mó jìng,zé dé zhì yú bù tuì dì ruò dé zhì yú bù tuì dì,zé dé wú shēng shēn fǎ rěn。ruò dé wú shēng shēn fǎ rěn,zé wèi zhū fú suǒ shòu jì ruò wéi zhū fú suǒ shòu jì,zé yī qiè fú xiàn qí qián。ruò yī qiè fú xiàn qí qián,zé le shén tōng shēn mì yòng ruò le shén tōng shēn mì yòng,zé wèi zhū fú suǒ yì niàn。ruò wéi zhū fú suǒ yì niàn,zé yǐ fú dé zì zhuāng yán ruò yǐ fú dé zì zhuāng yán,zé huò miào fú duān yán shēn。ruò huò miào fú duān yán shēn,zé shēn huǎng yào rú jīn shān ruò shēn huǎng yào rú jīn shān,zé xiāng zhuāng yán sān shí èr。ruò xiāng zhuāng yán sān shí èr,zé jù suí hǎo wèi yán shì ruò jù suí hǎo wèi yán shì,zé shēn guāng míng wú xiàn liàng。ruò shēn guāng míng wú xiàn liàng,zé bù sī yì guāng zhuāng yán ruò bù sī yì guāng zhuāng yán,qí guāng zé chū zhū lián huá。qí guāng ruò chū zhū lián huá,zé wú liàng fú zuò huá shàng shì xiàn shí fāng mí bù biàn,xī néng diào fú zhū zhòng shēng。ruò néng rú shì diào zhòng shēng,zé xiàn wú liàng shén tōng lì。ruò xiàn wú liàng shén tōng lì,zé zhù bù kě sī yì tǔ,yǎn shuō bù kě sī yì fǎ,lìng bù sī yì zhòng huān xǐ。ruò shuō bù kě sī yì fǎ,lìng bù sī yì zhòng huān xǐ,zé yǐ zhì huì biàn cái lì,suí zhòng shēng xīn ér huà yòu。ruò yǐ zhì huì biàn cái lì,suí zhòng shēng xīn ér huà yòu,zé yǐ zhì huì wèi xiān dǎo,shēn yǔ yì yè héng wú shī。ruò yǐ zhì huì wèi xiān dǎo,shēn yǔ yì yè héng wú shī,zé qí yuàn lì dé zì zài,pǔ suí zhū qù ér xiàn shēn。ruò qí yuàn lì dé zì zài,pǔ suí zhū qù ér xiàn shēn,zé néng wéi zhòng shuō fǎ shí,yīn shēng suí lèi nán sī yì。ruò néng wéi zhòng shuō fǎ shí,yīn shēng suí lèi nán sī yì,zé yú yī qiè zhòng shēng xīn,yī niàn xī zhī wú yǒu yú。ruò yú yī qiè zhòng shēng xīn,yī niàn xī zhī wú yǒu yú,zé zhī fán nǎo wú suǒ qǐ,yǒng bù méi nì yú shēng sǐ。ruò zhī fán nǎo wú suǒ qǐ,yǒng bù méi nì yú shēng sǐ,zé huò gōng dé fǎ xìng shēn,yǐ fǎ wēi lì xiàn shì jiān。ruò huò gōng dé fǎ xìng shēn,yǐ fǎ wēi lì xiàn shì jiān,zé huò shí dì shí zì zài,xiū xíng zhū dù shèng jiě tuō。ruò dé shí dì shí zì zài,xiū xíng zhū dù shèng jiě tuō,zé huò guàn dǐng dà shén tōng,zhù yú zuì shèng zhū sān mèi。ruò huò guàn dǐng dà shén tōng,zhù yú zuì shèng zhū sān mèi,zé yú shí fāng zhū fú suǒ,yīng shòu guàn dǐng ér shēng wèi。ruò yú shí fāng zhū fú suǒ,yīng shòu guàn dǐng ér shēng wèi,zé méng shí fāng yī qiè fú,shǒu yǐ gān lù guàn qí dǐng。ruò méng shí fāng yī qiè fú,shǒu yǐ gān lù guàn qí dǐng,zé shēn chōng biàn rú xū kōng,ān zhù bù dòng mǎn shí fāng。ruò shēn chōng biàn rú xū kōng,ān zhù bù dòng mǎn shí fāng,zé bǐ suǒ xíng wú yǔ děng,zhū tiān shì rén mò néng zhī。pú sà qín xiū dà bēi xíng,yuàn dù yī qiè wú bù guǒ,jiàn wén tīng shòu ruò gōng yǎng,mí bù jiē lìng huò ān lè。bǐ zhū dà shì wēi shén lì,fǎ yǎn cháng quán wú quē jiǎn,shí shàn miào xíng děng zhū dào,wú shàng shèng bǎo jiē lìng xiàn。pì rú dà hǎi jīn gāng jù,yǐ bǐ wēi lì shēng zhòng bǎo,wú jiǎn wú zēng yì wú jìn,pú sà gōng dé jù yì rán。huò yǒu shā tǔ wú yǒu fú,yú bǐ shì xiàn chéng zhèng jué,huò yǒu guó tǔ bù zhī fǎ,yú bǐ wèi shuō miào fǎ cáng。wú yǒu fèn bié wú gōng yòng,yú yī niàn qǐng biàn shí fāng,rú yuè guāng yǐng mí bù zhōu,wú liàng fāng biàn huà qún shēng。yú bǐ shí fāng shì jiè zhōng,niàn niàn shì xiàn chéng fó dào,zhuǎn zhèng fǎ lún rù jì miè,nǎi zhì shè lì guǎng fēn bù。huò xiàn shēng wén dú jué dào,huò xiàn chéng fó pǔ zhuāng yán,rú shì kāi chǎn sān shèng jiào,guǎng dù zhòng shēng wú liàng jié。huò xiàn tóng nán tóng nǚ xíng,tiān lóng jí yǐ ā xiū luó,nǎi zhì mó hóu luó jiā děng,suí qí suǒ lè xī lìng jiàn。zhòng shēng xíng xiāng gè bù tóng,háng yè yīn shēng yì wú liàng,rú shì yī qiè jiē néng xiàn,hǎi yìn sān mèi wēi shén lì。yán jìng bù kě sī yì shā,gōng yǎng yī qiè zhū rú lái,fàng dà guāng míng wú yǒu biān,dù tuō zhòng shēng yì wú xiàn。zhì huì zì zài bù sī yì,shuō fǎ yán cí wú yǒu ài,shī jiè rěn jìn jí chán dìng,zhì huì fāng biàn shén tōng děng。rú shì yī qiè jiē zì zài,yǐ fú huá yán sān mèi lì,yī wēi chén zhōng rù sān mèi,chéng jiù yī qiè wēi chén dìng,ér bǐ wēi chén yì bù zēng,yú yī pǔ xiàn nán sī shā。bǐ yī chén nèi zhòng duō shā,huò yǒu yǒu fú huò wú fú,huò yǒu zá rǎn huò qīng jìng,huò yǒu guǎng dà huò xiá xiǎo,huò fù yǒu chéng huò yǒu huài,huò yǒu zhèng zhù huò bàng zhù,huò rú kuàng yě rè shí yàn,huò rú tiān shàng yīn tuó wǎng。rú yī chén zhōng suǒ shì xiàn,yī qiè wēi chén xī yì rán。cǐ dà míng chēng zhū shèng rén,sān mèi jiě tuō shén tōng lì,ruò yù gōng yǎng yī qiè fú,rù yú sān mèi qǐ shén biàn,néng yǐ yī shǒu biàn sān qiān,pǔ gōng yī qiè zhū rú lái。shí fāng suǒ yǒu shèng miào huá,tú xiāng mò xiāng wú jià bǎo,rú shì jiē cóng shǒu zhōng chū,gōng yǎng dào shù zhū zuì shèng。wú jià bǎo yī zá miào xiāng,bǎo zhuàng fān gài jiē yán hǎo,zhēn jīn wèi huá bǎo wèi zhàng,mò bù jiē cóng zhǎng zhōng yǔ。shí fāng suǒ yǒu zhū miào wù,yīng kě fèng xiàn wú shàng zūn,zhǎng zhōng xī yǔ wú bù bèi,pú tí shù qián chí gòng fó。shí fāng yī qiè zhū jì lè,zhōng gǔ qín sè fēi yī lèi,xī zòu hé yǎ miào yīn shēng,mí bù cóng yú zhǎng zhōng chū。shí fāng suǒ yǒu zhū zàn sòng,chēng tàn rú lái shí gōng dé,rú shì zhǒng zhǒng miào yán cí,jiē cóng zhǎng nèi ér kāi yǎn。pú sà yòu shǒu fàng jìng guāng,guāng zhōng xiāng shuǐ cóng kōng yǔ,pǔ sǎ shí fāng zhū fó tǔ,gōng yǎng yī qiè zhào shì dēng。yòu fàng guāng míng miào zhuāng yán,chū shēng wú liàng bǎo lián huá,qí huá sè xiàng jiē shū miào,yǐ cǐ gōng yǎng yú zhū fú。yòu fàng guāng míng huá zhuāng yán,zhǒng zhǒng miào huá jí wèi zhàng,pǔ sàn shí fāng zhū guó tǔ,gōng yǎng yī qiè dà dé zūn。yòu fàng guāng míng xiāng zhuāng yán,zhǒng zhǒng miào xiāng jí wèi zhàng,pǔ sàn shí fāng zhū guó tǔ,gōng yǎng yī qiè dà dé zūn。yòu fàng guāng míng mò xiāng yán,zhǒng zhǒng mò xiāng jù wèi zhàng,pǔ sàn shí fāng zhū guó tǔ,gōng yǎng yī qiè dà dé zūn。yòu fàng guāng míng yī zhuāng yán,zhǒng zhǒng míng yī jí wèi zhàng,pǔ sàn shí fāng zhū guó tǔ,gōng yǎng yī qiè dà dé zūn。yòu fàng guāng míng bǎo zhuāng yán,zhǒng zhǒng miào bǎo jí wèi zhàng,pǔ sàn shí fāng zhū guó tǔ,gōng yǎng yī qiè dà dé zūn。yòu fàng guāng míng lián zhuāng yán,zhǒng zhǒng lián huá jí wèi zhàng,pǔ sàn shí fāng zhū guó tǔ,gōng yǎng yī qiè dà dé zūn。yòu fàng guāng míng yīng zhuāng yán,zhǒng zhǒng miào yīng jí wèi zhàng,pǔ sàn shí fāng zhū guó tǔ,gōng yǎng yī qiè dà dé zūn。yòu fàng guāng míng chuáng zhuāng yán,qí chuáng xuàn huàn bèi zhòng sè,zhǒng zhǒng wú liàng jiē shū hǎo,yǐ cǐ zhuāng yán zhū fó tǔ。zhǒng zhǒng zá bǎo zhuāng yán gài,zhòng miào zēng fān gòng chuí shì,mó ní bǎo duó yǎn fú yīn,zhí chí gōng yǎng zhū rú lái。shǒu chū gōng jù nán sī yì,rú shì gōng yǎng yī dǎo shī,yī qiè fú suǒ jiē rú shì,dà shì sān mèi shén tōng lì。pú sà zhù zài sān mèi zhōng,zhǒng zhǒng zì zài shè zhòng shēng,xī yǐ suǒ xíng gōng dé fǎ,wú liàng fāng biàn ér kāi yòu。huò yǐ gōng yǎng rú lái mén,huò yǐ nán sī bù shī mén,huò yǐ tóu tuó chí jiè mén,huò yǐ bù dòng kān rěn mén。huò yǐ kǔ xíng yī jīng yī jìn mén,huò yǐ jì jìng chán dìng mén,huò yǐ jué le zhì huì mén,huò yǐ suǒ xíng fāng biàn mén。huò yǐ fàn zhù shén tōng mén,huò yǐ sì shè lì yì mén,huò yǐ fú zhì zhuāng yán mén,huò yǐ yīn yuán jiě tuō mén。huò yǐ gēn lì zhèng dào mén,huò yǐ shēng wén jiě tuō mén,huò yǐ dú jué qīng jìng mén,huò yǐ dà chéng zì zài mén。huò yǐ wú cháng zhòng kǔ mén,huò yǐ wú wǒ shòu zhě mén,huò yǐ bù jìng lí yù mén,huò yǐ miè jǐn sān mèi mén。suí zhū zhòng shēng bìng bù tóng,xī yǐ fǎ yào ér duì zhì suí zhū zhòng shēng xīn suǒ lè,xī yǐ fāng biàn ér mǎn zú suí zhū zhòng shēng xíng chā bié,xī yǐ shàn qiǎo ér chéng jiù。rú shì sān mèi shén tōng xiāng,yī qiè tiān rén mò néng cè。yǒu miào sān mèi míng suí lè,pú sà zhù cǐ pǔ guān chá,suí yí shì xiàn dù zhòng shēng,xī shǐ huān xīn cóng fǎ huà。jié zhōng jī jǐn zāi nàn shí,xī yǔ shì jiān zhū lè jù,suí qí suǒ yù jiē lìng mǎn,pǔ wèi zhòng shēng zuò ráo yì。huò yǐ yǐn shí shàng hǎo wèi,bǎo yī yán jù zhòng miào wù,nǎi zhì wáng wèi jiē néng shě,lìng hào shī zhě xī cóng huà。huò yǐ xiāng hǎo zhuāng yán shēn,shàng miào yī fú bǎo yīng luò,huá mán wèi shì xiāng tú tǐ,wēi yí jù zú dù zhòng shēng。yī qiè shì jiān suǒ hào shàng,sè xiàng yán róng jí yī fú,suí yīng pǔ xiàn qiè qí xīn,bǐ lè sè zhě jiē cóng dào。jiā líng pín jiā měi miào yīn,jù zhǐ luó děng miào yīn shēng,zhǒng zhǒng fàn yīn jiē jù zú,suí qí xīn lè wèi shuō fǎ。bā wàn sì qiān zhū fǎ mén,zhū fú yǐ cǐ dù zhòng shēng,bǐ yì rú qí chā bié fǎ,suí shì suǒ yí ér huà dù。zhòng shēng kǔ lè lì shuāi děng,yī qiè shì jiān suǒ zuò fǎ,xī néng yīng xiàn tóng qí shì,yǐ cǐ pǔ dù zhū zhòng shēng。yī qiè shì jiān zhòng kǔ huàn,shēn guǎng wú yá rú dà hǎi,yǔ bǐ tóng shì xī néng rěn,lìng qí lì yì dé ān lè。ruò yǒu bù shí chū lí fǎ,bù qiú jiě tuō lí xuān kuì,pú sà wèi xiàn shě guó cái,cháng lè chū jiā xīn jì jìng。jiā shì tān ài xì fù suǒ,yù shǐ zhòng shēng xī miǎn lí,gù shì chū jiā dé jiě tuō,yú zhū yù lè wú suǒ shòu。pú sà shì xíng shí zhǒng xíng,yì xíng yī qiè dà rén fǎ,zhū xiān xíng děng xī wú yú,wèi yù lì yì zhòng shēng gù。ruò yǒu zhòng shēng shòu wú liàng,fán nǎo wēi xì lè jù zú,pú sà yú zhōng de zì zài,shì shòu lǎo bìng sǐ zhòng huàn。huò yǒu tān yù chēn huì chī,fán nǎo měng huǒ cháng chì rán,pú sà wèi xiàn lǎo bìng sǐ,lìng bǐ zhòng shēng xī diào fú。rú lái shí lì wú suǒ wèi,jí yǐ shí bā bù gòng fǎ,suǒ yǒu wú liàng zhū gōng dé,xī yǐ shì xiàn dù zhòng shēng。jì xīn jiào jiè jí shén zú,xī shì rú lái zì zài yòng,bǐ zhū dà shì jiē shì xiàn,néng shǐ zhòng shēng jǐn diào fú。pú sà zhǒng zhǒng fāng biàn mén,suí shùn shì fǎ dù zhòng shēng,pì rú lián huá bù zhe shuǐ,rú shì zài shì lìng shēn xìn。yǎ sī yuān cái wén zhōng wáng,gē wǔ tán shuō zhòng suǒ xīn,yī qiè shì jiān zhòng jì shù,pì rú huàn shī wú bù xiàn。huò wèi zhǎng zhě yì zhōng zhǔ,huò wèi gǔ kè shāng rén dǎo,huò wèi guó wáng jí dà chén,huò zuò liáng yī shàn zhòng lùn。huò yú kuàng yě zuò dà shù,huò wèi liáng yào zhòng bǎo zàng,huò zuò bǎo zhū suí suǒ qiú,huò yǐ zhèng dào shì zhòng shēng。ruò jiàn shì jiè shǐ chéng lì,zhòng shēng wèi yǒu zī shēn jù,shì shí pú sà wèi gōng jiàng,wèi zhī shì xiàn zhǒng zhǒng yè。bù zuò bī nǎo zhòng shēng wù,dàn shuō lì yì shì jiān shì,zhòu shù yào cǎo děng zhòng lùn,rú shì suǒ yǒu jiē néng shuō。yī qiè xiān rén shū shèng xíng,rén tiān děng lèi tóng xìn yǎng,rú shì nán xíng kǔ xíng fǎ,pú sà suí yīng xī néng zuò。huò zuò wài dào chū jiā rén,huò zài shān lín zì qín kǔ,huò lù xíng tǐ wú yī fú,ér yú bǐ zhòng zuò shī zhǎng。huò xiàn xié mìng zhǒng zhǒng xíng,xí xíng fēi fǎ yǐ wéi shèng,huò xiàn fàn zhì zhū wēi yí,yú bǐ zhòng zhōng wèi shàng shǒu。huò shòu wǔ rè suí rì zhuǎn,huò chí niú gǒu jí lù jiè,huò zhe huài yī fèng shì huǒ,wèi huà shì děng zuò dǎo shī。huò yǒu shì yè zhū tiān miào,huò fù shì rù héng hé shuǐ,shí gēn guǒ děng xī shì xíng,yú bǐ cháng sī yǐ shèng fǎ。huò xiàn dūn jù huò qiáo zú,huò wò cǎo jí jí huī shàng,huò fù wò chǔ qiú chū lí,ér yú bǐ zhòng zuò shī shǒu。rú shì děng lèi zhū wài dào,guān qí yì jiě yǔ tóng shì,suǒ shì kǔ xíng shì mí kān,lìng bǐ jiàn yǐ jiē diào fú。zhòng shēng mí huò bǐng xié jiào,zhù yú è jiàn shòu zhòng kǔ,wèi qí fāng biàn shuō miào fǎ,xī lìng dé jiě zhēn shí dì。huò biān zhòu yǔ shuō sì dì,huò shàn mì yǔ shuō sì dì,huò rén zhí yǔ shuō sì dì,huò tiān mì yǔ shuō sì dì,fēn bié wén zì shuō sì dì,jué dìng yì lǐ shuō sì dì,shàn pò yú tā shuō sì dì,fēi wài suǒ dòng shuō sì dì,huò bā bù yǔ shuō sì dì,huò yī qiè yǔ shuō sì dì,suí bǐ suǒ jiě yǔ yán yīn,wèi shuō sì dì lìng jiě tuō。suǒ yǒu yī qiè zhū fó fǎ,jiē rú shì shuō wú bù jìn,zhī yǔ jìng jiè bù sī yì,shì míng shuō fǎ sān mèi lì。"

  “善哉仁者应谛听,彼诸功德不可量,我今随力说少分,犹如大海一滴水。若有菩萨初发心,誓求当证佛菩提,彼之功德无边际,不可称量无与等。何况无量无边劫,具修地度诸功德,十方一切诸如来,悉共称扬不能尽。如是无边大功德,我今于中说少分,譬如鸟足所履空,亦如大地一微尘。菩萨发意求菩提,非是无因无有缘,于佛法僧生净信,以是而生广大心。不求五欲及王位,富饶自乐大名称,但为永灭众生苦,利益世间而发心。常欲利乐诸众生,庄严国土供养佛,受持正法修诸智,证菩提故而发心。深心信解常清净,恭敬尊重一切佛,于法及僧亦如是,至诚供养而发心。深信于佛及佛法,亦信佛子所行道,及信无上大菩提,菩萨以是初发心。信为道元功德母,长养一切诸善法,断除疑网出爱流,开示涅槃无上道。信无垢浊心清净,灭除憍慢恭敬本,亦为法藏第一财,为清净手受众行。信能惠施心无吝,信能欢喜入佛法,信能增长智功德,信能必到如来地。信令诸根净明利,信力坚固无能坏,信能永灭烦恼本,信能专向佛功德。信于境界无所著,远离诸难得无难,信能超出众魔路,示现无上解脱道。信为功德不坏种,信能生长菩提树,信能增益最胜智,信能示现一切佛。是故依行说次第,信乐最胜甚难得,譬如一切世间中,而有随意妙宝珠。若常信奉于诸佛,则能持戒修学处;若常持戒修学处,则能具足诸功德。戒能开发菩提本,学是勤修功德地;于戒及学常顺行,一切如来所称美。若常信奉于诸佛,则能兴集大供养;若能兴集大供养,彼人信佛不思议。若常信奉于尊法,则闻佛法无厌足;若闻佛法无厌足,彼人信法不思议。若常信奉清净僧,则得信心不退转;若得信心不退转,彼人信力无能动。若得信力无能动,则得诸根净明利;若得诸根净明利,则能远离恶知识。若能远离恶知识,则得亲近善知识;若得亲近善知识,则能修集广大善。若能修集广大善,彼人成就大因力;若人成就大因力,则得殊胜决定解。若得殊胜决定解,则为诸佛所护念;若为诸佛所护念,则能发起菩提心。若能发起菩提心,则能勤修佛功德;若能勤修佛功德,则得生在如来家。若得生在如来家,则善修行巧方便;若善修行巧方便,则得信乐心清净。若得信乐心清净,则得增上最胜心;若得增上最胜心,则常修习波罗蜜。若常修习波罗蜜,则能具足摩诃衍;若能具足摩诃衍,则能如法供养佛。若能如法供养佛,则能念佛心不动;若能念佛心不动,则常睹见无量佛。若常睹见无量佛,则见如来体常住;若见如来体常住,则能知法永不灭。若能知法永不灭,则得辩才无障碍;若得辩才无障碍,则能开演无边法。若能开演无边法,则能慈愍度众生;若能慈愍度众生,则得坚固大悲心。若得坚固大悲心,则能爱乐甚深法;若能爱乐甚深法,则能舍离有为过。若能舍离有为过,则离憍慢及放逸;若离憍慢及放逸,则能兼利一切众。若能兼利一切众,则处生死无疲厌;若处生死无疲厌,则能勇健无能胜。若能勇健无能胜,则能发起大神通;若能发起大神通,则知一切众生行。若知一切众生行,则能成就诸群生;若能成就诸群生,则得善摄众生智。若得善摄众生智,则能成就四摄法;若能成就四摄法,则与众生无限利。若与众生无限利,则具最胜智方便;若具最胜智方便,则住勇猛无上道。若住勇猛无上道,则能摧殄诸魔力;若能摧殄诸魔力,则能超出四魔境。若能超出四魔境,则得至于不退地;若得至于不退地,则得无生深法忍。若得无生深法忍,则为诸佛所授记;若为诸佛所授记,则一切佛现其前。若一切佛现其前,则了神通深密用;若了神通深密用,则为诸佛所忆念。若为诸佛所忆念,则以佛德自庄严;若以佛德自庄严,则获妙福端严身。若获妙福端严身,则身晃耀如金山;若身晃耀如金山,则相庄严三十二。若相庄严三十二,则具随好为严饰;若具随好为严饰,则身光明无限量。若身光明无限量,则不思议光庄严;若不思议光庄严,其光则出诸莲华。其光若出诸莲华,则无量佛坐华上;示现十方靡不遍,悉能调伏诸众生。若能如是调众生,则现无量神通力。若现无量神通力,则住不可思议土,演说不可思议法,令不思议众欢喜。若说不可思议法,令不思议众欢喜,则以智慧辩才力,随众生心而化诱。若以智慧辩才力,随众生心而化诱,则以智慧为先导,身语意业恒无失。若以智慧为先导,身语意业恒无失,则其愿力得自在,普随诸趣而现身。若其愿力得自在,普随诸趣而现身,则能为众说法时,音声随类难思议。若能为众说法时,音声随类难思议,则于一切众生心,一念悉知无有余。若于一切众生心,一念悉知无有余,则知烦恼无所起,永不没溺于生死。若知烦恼无所起,永不没溺于生死,则获功德法性身,以法威力现世间。若获功德法性身,以法威力现世间,则获十地十自在,修行诸度胜解脱。若得十地十自在,修行诸度胜解脱,则获灌顶大神通,住于最胜诸三昧。若获灌顶大神通,住于最胜诸三昧,则于十方诸佛所,应受灌顶而升位。若于十方诸佛所,应受灌顶而升位,则蒙十方一切佛,手以甘露灌其顶。若蒙十方一切佛,手以甘露灌其顶,则身充遍如虚空,安住不动满十方。若身充遍如虚空,安住不动满十方,则彼所行无与等,诸天世人莫能知。菩萨勤修大悲行,愿度一切无不果,见闻听受若供养,靡不皆令获安乐。彼诸大士威神力,法眼常全无缺减,十善妙行等诸道,无上胜宝皆令现。譬如大海金刚聚,以彼威力生众宝,无减无增亦无尽,菩萨功德聚亦然。或有刹土无有佛,于彼示现成正觉,或有国土不知法,于彼为说妙法藏。无有分别无功用,于一念顷遍十方,如月光影靡不周,无量方便化群生。于彼十方世界中,念念示现成佛道,转正法錀入寂灭,乃至舍利广分布。或现声闻独觉道,或现成佛普庄严,如是开阐三乘教,广度众生无量劫。或现童男童女形,天龙及以阿修罗,乃至摩睺罗伽等,随其所乐悉令见。众生形相各不同,行业音声亦无量,如是一切皆能现,海印三昧威神力。严净不可思议刹,供养一切诸如来,放大光明无有边,度脱众生亦无限。智慧自在不思议,说法言辞无有碍,施戒忍进及禅定,智慧方便神通等。如是一切皆自在,以佛华严三昧力,一微尘中入三昧,成就一切微尘定,而彼微尘亦不增,于一普现难思刹。彼一尘内众多刹,或有有佛或无佛,或有杂染或清净,或有广大或狭小,或复有成或有坏,或有正住或傍住,或如旷野热时焰,或如天上因陀网。如一尘中所示现,一切微尘悉亦然。此大名称诸圣人,三昧解脱神通力,若欲供养一切佛,入于三昧起神变,能以一手遍三千,普供一切诸如来。十方所有胜妙华,涂香末香无价宝,如是皆从手中出,供养道树诸最胜。无价宝衣杂妙香,宝幢幡盖皆严好,真金为华宝为帐,莫不皆从掌中雨。十方所有诸妙物,应可奉献无上尊,掌中悉雨无不备,菩提树前持供佛。十方一切诸妓乐,钟鼓琴瑟非一类,悉奏和雅妙音声,靡不从于掌中出。十方所有诸赞颂,称叹如来实功德,如是种种妙言辞,皆从掌内而开演。菩萨右手放净光,光中香水从空雨,普洒十方诸佛土,供养一切照世灯。又放光明妙庄严,出生无量宝莲华,其华色相皆殊妙,以此供养于诸佛。又放光明华庄严,种种妙华集为帐,普散十方诸国土,供养一切大德尊。又放光明香庄严,种种妙香集为帐,普散十方诸国土,供养一切大德尊。又放光明末香严,种种末香聚为帐,普散十方诸国土,供养一切大德尊。又放光明衣庄严,种种名衣集为帐,普散十方诸国土,供养一切大德尊。又放光明宝庄严,种种妙宝集为帐,普散十方诸国土,供养一切大德尊。又放光明莲庄严,种种莲华集为帐,普散十方诸国土,供养一切大德尊。又放光明璎庄严,种种妙璎集为帐,普散十方诸国土,供养一切大德尊。又放光明幢庄严,其幢绚焕备众色,种种无量皆殊好,以此庄严诸佛土。种种杂宝庄严盖,众妙缯幡共垂饰,摩尼宝铎演佛音,执持供养诸如来。手出供具难思议,如是供养一导师,一切佛所皆如是,大士三昧神通力。菩萨住在三昧中,种种自在摄众生,悉以所行功德法,无量方便而开诱。或以供养如来门,或以难思布施门,或以头陀持戒门,或以不动堪忍门。或以苦行一精一进门,或以寂静禅定门,或以决了智慧门,或以所行方便门。或以梵住神通门,或以四摄利益门,或以福智庄严门,或以因缘解脱门。或以根力正道门,或以声闻解脱门,或以独觉清净门,或以大乘自在门。或以无常众苦门,或以无我寿者门,或以不净离欲门,或以灭尽三昧门。随诸众生病不同,悉以法药而对治;随诸众生心所乐,悉以方便而满足;随诸众生行差别,悉以善巧而成就。如是三昧神通相,一切天人莫能测。有妙三昧名随乐,菩萨住此普观察,随宜示现度众生,悉使欢心从法化。劫中饥馑灾难时,悉与世间诸乐具,随其所欲皆令满,普为众生作饶益。或以饮食上好味,宝衣严具众妙物,乃至王位皆能舍,令好施者悉从化。或以相好庄严身,上妙衣服宝璎珞,华鬘为饰香涂体,威仪具足度众生。一切世间所好尚,色相颜容及衣服,随应普现惬其心,俾乐色者皆从道。迦陵频伽美妙音,俱枳罗等妙音声,种种梵音皆具足,随其心乐为说法。八万四千诸法门,诸佛以此度众生,彼亦如其差别法,随世所宜而化度。众生苦乐利衰等,一切世间所作法,悉能应现同其事,以此普度诸众生。一切世间众苦患,深广无涯如大海,与彼同事悉能忍,令其利益得安乐。若有不识出离法,不求解脱离諠愦,菩萨为现舍国财,常乐出家心寂静。家是贪爱系缚所,欲使众生悉免离,故示出家得解脱,于诸欲乐无所受。菩萨示行十种行,亦行一切大人法,诸仙行等悉无余,为欲利益众生故。若有众生寿无量,烦恼微细乐具足,菩萨于中得自在,示受老病死众患。或有贪欲瞋恚痴,烦恼猛火常炽然,菩萨为现老病死,令彼众生悉调伏。如来十力无所畏,及以十八不共法,所有无量诸功德,悉以示现度众生。记心教诫及神足,悉是如来自在用,彼诸大士皆示现,能使众生尽调伏。菩萨种种方便门,随顺世法度众生,譬如莲华不著水,如是在世令深信。雅思渊才文中王,歌舞谈说众所欣,一切世间众技术,譬如幻师无不现。或为长者邑中主,或为贾客商人导,或为国王及大臣,或作良医善众论。或于旷野作大树,或为良药众宝藏,或作宝珠随所求,或以正道示众生。若见世界始成立,众生未有资身具,是时菩萨为工匠,为之示现种种业。不作逼恼众生物,但说利益世间事,咒术药草等众论,如是所有皆能说。一切仙人殊胜行,人天等类同信仰,如是难行苦行法,菩萨随应悉能作。或作外道出家人,或在山林自勤苦,或露形体无衣服,而于彼众作师长。或现邪命种种行,习行非法以为胜,或现梵志诸威仪,于彼众中为上首。或受五热随日转,或持牛狗及鹿戒,或著坏衣奉事火,为化是等作导师。或有示谒诸天庙,或复示入恒河水,食根果等悉示行,于彼常思已胜法。或现蹲踞或翘足,或卧草棘及灰上,或复卧杵求出离,而于彼众作师首。如是等类诸外道,观其意解与同事,所示苦行世靡堪,令彼见已皆调伏。众生迷惑禀邪教,住于恶见受众苦,为其方便说妙法,悉令得解真实谛。或边咒语说四谛,或善密语说四谛,或人直语说四谛,或天密语说四谛,分别文字说四谛,决定义理说四谛,善破于他说四谛,非外所动说四谛,或八部语说四谛,或一切语说四谛,随彼所解语言音,为说四谛令解脱。所有一切诸佛法,皆如是说无不尽,知语境界不思议,是名说法三昧力。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章