中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

贤首品·二(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

  贤首品·二拼音版、注音及读音:

出处:华严经

xián shǒu pǐn èr

贤首品·二

  " yǒu shèng sān mèi míng ān lè,néng pǔ jiù dù zhū qún shēng,fàng dà guāng míng bù sī yì,lìng qí jiàn zhě xī diào fú。suǒ fàng guāng míng míng shàn xiàn,ruò yǒu zhòng shēng yù cǐ guāng,bì lìng huò yì bù táng juān,yīn shì de chéng wú shàng zhì。bǐ guāng shì xiàn yú zhū fú,shì fǎ shì sēng shì zhèng dào,yì shì fó tǎ jí xíng xiàng,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng zhào yào,yìng bì yī qiè zhū tiān guāng,suǒ yǒu àn zhàng mí bù chú,pǔ wèi zhòng shēng zuò ráo yì。cǐ guāng jué wù yī qiè zhòng,lìng zhí dēng míng gōng yǎng fú,yǐ dēng gōng yǎng zhū fú gù,dé chéng shì zhōng wú shàng dēng。rán zhū yóu dēng jí sū dēng,yì rán zhǒng zhǒng zhū míng jù,zhòng xiāng miào yào shàng bǎo zhú,yǐ shì gòng fó huò cǐ guāng。yòu fàng guāng míng míng jì dù,cǐ guāng néng jué yī qiè zhòng,lìng qí pǔ fā dà shì xīn,dù tuō yù hǎi zhū qún shēng。ruò néng pǔ fā dà shì xīn,dù tuō yù hǎi zhū qún shēng,zé néng yuè dù sì bào liú,shì dǎo wú yōu jiě tuō chéng。yú zhū xíng lù dà shuǐ chù,zào lì qiáo liáng jí chuán fá,huǐ zǐ yǒu wéi zàn jì jìng,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng miè ài,cǐ guāng néng jué yī qiè zhòng,lìng qí shě lí yú wǔ yù,zhuān sī jiě tuō miào fǎ wèi。ruò néng shě lí yú wǔ yù,zhuān sī jiě tuō miào fǎ wèi,zé néng yǐ fú gān lù yǔ,pǔ miè shì jiān zhū kě ài。huì shī chí jǐng jí quán liú,zhuān qiú wú shàng pú tí dào,huǐ zǐ wǔ yù zàn chán dìng,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng huān xǐ,cǐ guāng néng jué yī qiè zhòng,lìng qí ài mù fú pú tí,fā xīn yuàn zhèng wú shī dào。zào lì rú lái dà bēi xiàng,zhòng xiāng zhuāng yán zuò huá zuò,héng tàn zuì shèng zhū gōng dé,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng ài lè,cǐ guāng néng jué yī qiè zhòng,lìng qí xīn lè yú zhū fú,jí yǐ lè fǎ lè zhòng sēng。ruò cháng xīn lè yú zhū fú,jí yǐ lè fǎ lè zhòng sēng,zé zài rú lái zhòng huì zhōng,dǎi chéng wú shàng shēn fǎ rěn。kāi wù zhòng shēng wú yǒu liàng,pǔ shǐ niàn fó fǎ sēng bǎo,jí shì fā xīn gōng dé xíng,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng fú jù,cǐ guāng néng jué yī qiè zhòng,lìng xíng zhǒng zhǒng wú liàng shī,yǐ cǐ yuàn qiú wú shàng dào。shè dà shī huì wú zhē xiàn,yǒu lái qiú zhě jiē mǎn zú,bù lìng qí xīn yǒu suǒ fá,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng jù zhì,cǐ guāng néng jué yī qiè zhòng,lìng yú yī fǎ yī niàn zhōng,xī jiě wú liàng zhū fǎ mén。wèi zhū zhòng shēng fēn bié fǎ,jí yǐ jué le zhēn shí yì,shàn shuō fǎ yì wú kuī jiǎn,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng huì dēng,cǐ guāng néng jué yī qiè zhòng,lìng zhī zhòng shēng xìng kōng jì,yī qiè zhū fǎ wú suǒ yǒu。yǎn shuō zhū fǎ kōng wú zhǔ,rú huàn rú yàn shuǐ zhōng yuè,nǎi zhì yóu rú mèng yǐng xiàng,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng fǎ zì zài,cǐ guāng néng jué yī qiè zhòng,lìng dé wú jìn tuó luó ní,xī chí yī qiè zhū fó fǎ。gōng jìng gōng yǎng chí fǎ zhě,gěi shì shǒu hù zhū xián shèng,yǐ zhǒng zhǒng fǎ shī zhòng shēng,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng néng shě,cǐ guāng jué wù qiān zhòng shēng,lìng zhī cái bǎo xī fēi cháng,héng lè huì shī xīn wú zhe。qiān xīn nán diào ér néng diào,jiě cái rú mèng rú fú yún,zēng zhǎng huì shī qīng jìng xīn,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng chú rè,cǐ guāng néng jué huǐ jìn zhě,pǔ shǐ shòu chí qīng jìng jiè,fā xīn yuàn zhèng wú shī dào。quàn yǐn zhòng shēng shòu chí jiè,shí shàn yè dào xī qīng jìng,yòu lìng fā xiàng pú tí xīn,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng rěn yán,cǐ guāng jué wù chēn huì zhě,lìng bǐ chú chēn lí wǒ màn,cháng lè rěn rǔ róu hé fǎ。zhòng shēng bào è nán kě rěn,wèi pú tí gù xīn bù dòng,cháng lè chēng yáng rěn gōng dé,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng yǒng měng,cǐ guāng jué wù lǎn duò zhě,lìng bǐ cháng yú sān bǎo zhōng,gōng jìng gōng yǎng wú pí yàn。ruò bǐ cháng yú sān bǎo zhōng,gōng jìng gōng yǎng wú pí yàn,zé néng chāo chū sì mó jìng,sù chéng wú shàng fú pú tí。quàn huà zhòng shēng lìng jìn cè,cháng qín gōng yǎng yú sān bǎo,fǎ yù miè shí zhuān shǒu hù,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng jì jìng,cǐ guāng néng jué luàn yì zhě,lìng qí yuǎn lí tān huì chī,xīn bù dòng yáo ér zhèng dìng。shě lí yī qiè è zhī shí,wú yì tán shuō zá rǎn xíng,zàn tàn chán dìng ā lán rě,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng huì yán,cǐ guāng jué wù yú mí zhě,lìng qí zhèng dì jiě yuán qǐ,zhū gēn zhì huì xī tōng dá。ruò néng zhèng dì jiě yuán qǐ,zhū gēn zhì huì xī tōng dá,zé dé rì dēng sān mèi fǎ,zhì huì guāng míng chéng fó guǒ。guó cái jí jǐ jiē néng shě,wèi pú tí gù qiú zhèng fǎ,wén yǐ zhuān qín wèi zhòng shuō,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng fú huì,cǐ guāng jué wù zhū hán shí,lìng jiàn wú liàng wú biān fú,gè gè zuò bǎo lián huá shàng。zàn fú wēi dé jí jiě tuō,shuō fú zì zài wú yǒu liàng,xiǎn shì fó lì jí shén tōng,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng wú wèi,cǐ guāng zhào chù kǒng bù zhě,fēi rén suǒ chí zhū dú hài,yī qiè jiē lìng jí chú miè。néng yú zhòng shēng shī wú wèi,yù yǒu nǎo hài jiē quàn zhǐ,zhěng jì è nàn gū qióng zhě,yǐ shì de chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng ān yǐn,cǐ guāng néng zhào jí bìng zhě,lìng chú yī qiè zhū kǔ tòng,xī dé zhèng dìng sān mèi lè。shī yǐ liáng yào jiù zhòng huàn,miào bǎo yán mìng xiāng tú tǐ,sū yóu rǔ mì chōng yǐn shí,yǐ shì de chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng jiàn fú,cǐ guāng jué wù jiāng mò zhě,lìng suí yì niàn jiàn rú lái,mìng zhōng dé shēng qí jìng guó。jiàn yǒu lín zhōng quàn niàn fó,yòu shì zūn xiàng lìng zhān jìng,bǐ yú fú suǒ shēn guī yǎng,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng lè fǎ,cǐ guāng néng jué yī qiè zhòng,lìng yú zhèng fǎ cháng xīn lè,tīng wén yǎn shuō jí shū xiě。fǎ yù jǐn shí néng yǎn shuō,lìng qiú fǎ zhě yì chōng mǎn,yú fǎ ài lè qín xiū xíng,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng miào yīn,cǐ guāng kāi wù zhū pú sà,néng lìng sān jiè suǒ yǒu shēng,wén zhě jiē shì rú lái yīn。yǐ dà yīn shēng chēng zàn fú,jí shī líng duó zhū yīn yuè,pǔ shǐ shì jiān wén fú yīn,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng shī gān lù,cǐ guāng kāi wù yī qiè zhòng,lìng shě yī qiè fàng yì xíng,jù zú xiū xí zhū gōng dé。shuō yǒu wéi fǎ fēi ān yǐn,wú liàng kǔ nǎo xī chōng biàn,héng lè chēng yáng jì miè lè,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng zuì shèng,cǐ guāng kāi wù yī qiè zhòng,lìng yú fú suǒ pǔ tīng wén,jiè dìng zhì huì zēng shàng fǎ。cháng lè chēng yáng yī qiè fú,shèng jiè shèng dìng shū shèng huì,rú shì wèi qiú wú shàng dào,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng bǎo yán,cǐ guāng néng jué yī qiè zhòng,lìng dé bǎo zàng wú qióng jìn,yǐ cǐ gōng yǎng zhū rú lái。yǐ zhū zhǒng zhǒng shàng miào bǎo,fèng shī yú fú jí fó tǎ,yì yǐ huì shī zhū pín fá,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng xiāng yán,cǐ guāng néng jué yī qiè zhòng,lìng qí wén zhě yuè kě yì,jué dìng dàng chéng fó gōng dé。rén tiān miào xiāng yǐ tú dì,gōng yǎng yī qiè zuì shèng wáng,yì yǐ zào tǎ jí fó xiàng,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng zá zhuāng yán,bǎo zhuàng fān gài wú yāng shù,fén xiāng sàn huá zòu zhòng lè,chéng yì nèi wài jiē chōng mǎn。běn yǐ wēi miào jì yuè yīn,zhòng xiāng miào huá chuáng gài děng,zhǒng zhǒng zhuāng yán gōng yǎng fú,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng yán jié,lìng dì píng tǎn yóu rú zhǎng,zhuāng yán fó tǎ jí qí chù,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng dà yún,néng qǐ xiāng yún yǔ xiāng shuǐ,yǐ shuǐ sǎ tǎ jí tíng yuàn,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng yán jù,lìng luǒ xíng zhě dé shàng fú,yán shēn miào wù ér wèi shī,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng shàng wèi,néng lìng jī zhě huò měi shí,zhǒng zhǒng zhēn zhuàn ér wèi shī,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng míng dà cái,lìng pín fá zhě huò bǎo zàng,yǐ wú jìn wù shī sān bǎo,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng yǎn qīng jìng,néng lìng máng zhě jiàn zhòng sè,yǐ dēng shī fú jí fó tǎ,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng ěr qīng jìng,néng lìng lóng zhě xī shàn tīng,gǔ yuè yú fú jí fó tǎ,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng bí qīng jìng,xī wèi wén xiāng jiē dé wén,yǐ xiāng shī fú jí fó tǎ,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng shé qīng jìng,néng yǐ měi yīn chēng zàn fú,yǒng chú cū è bù shàn yǔ,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng shēn qīng jìng,zhū gēn quē zhě lìng jù zú,yǐ shēn lǐ fó jí fó tǎ,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng yì qīng jìng,lìng shī xīn zhě dé zhèng niàn,xiū xíng sān mèi xī zì zài,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng sè qīng jìng,lìng jiàn nán sī zhū fú sè,yǐ zhòng miào sè zhuāng yán tǎ,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng shēng qīng jìng,lìng zhī shēng xìng běn kōng jì,guān shēng yuán qǐ rú gǔ xiǎng,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng xiāng qīng jìng,lìng zhū chòu huì xī xiāng jié,xiāng shuǐ xǐ tǎ pú tí shù,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng wèi qīng jìng,néng chú yī qiè wèi zhòng dú,héng gòng fó sēng jí fù mǔ,shì gù dé chéng cǐ guāng míng。yòu fàng guāng míng chù qīng jìng,néng lìng è chù jiē róu ruǎn,gē chán jiàn jǐ cóng kōng yǔ,jiē lìng biàn zuò miào huá mán。yǐ xī céng yú dào lù zhōng,tú xiāng sàn huá bù yī fú,yíng sòng rú lái lìng dǎo shàng,shì gù jīn huò guāng rú shì。yòu fàng guāng míng fǎ qīng jìng,néng lìng yī qiè zhū máo kǒng,xī yǎn miào fǎ bù sī yì,zhòng shēng tīng zhě xián xīn wù。yīn yuán suǒ shēng wú yǒu shēng,zhū fó fǎ shēn fēi shì shēn,fǎ xìng cháng zhù rú xū kōng,yǐ shuō qí yì guāng rú shì。rú shì děng bǐ guāng míng mén,rú héng hé shā wú xiàn shù,xī cóng dà xiān máo kǒng chū,yī yī zuò yè gè chā bié。rú yī máo kǒng suǒ fàng guāng,wú liàng wú shù rú héng shā,yī qiè máo kǒng xī yì rán,cǐ shì dà xiān sān mèi lì。rú qí běn háng suǒ de guāng,suí bǐ sù yuán tóng háng zhě,jīn fàng guāng míng gù rú shì,cǐ shì dà xiān zhì zì zài。wǎng xī tóng xiū yú fú yè,jí yǒu ài lè néng suí xǐ,jiàn qí suǒ zuò yì fù rán,bǐ yú cǐ guāng xián dé jiàn。ruò yǒu zì xiū zhòng fú yè,gōng yǎng zhū fú wú yāng shù,yú fú gōng dé cháng yuàn qiú,shì cǐ guāng míng suǒ kāi jué。pì rú shēng máng bú jiàn rì,fēi wéi wú rì chū shì jiān,zhū yǒu mù zhě xī míng jiàn,gè suí suǒ wù xiū qí yè。dà shì guāng míng yì rú shì,yǒu zhì huì zhě jiē xī jiàn,fán fū xié xìn liè jiě rén,yú cǐ guāng míng mò néng dǔ。mó ní gōng diàn jí niǎn chéng,miào bǎo líng xiāng yǐ tú yíng,yǒu fú dé zhě zì rán bèi,fēi wú dé zhě suǒ néng chù。dà shì guāng míng yì rú shì,yǒu shēn zhì zhě xián zhào chù,xié xìn liè jiě fán yú rén,wú yǒu néng jiàn cǐ guāng míng。ruò yǒu wén cǐ guāng chā bié,néng shēng qīng jìng shēn xìn jiě,yǒng duàn yī qiè zhū yí wǎng,sù chéng wú shàng gōng dé chuáng。yǒu shèng sān mèi néng chū xiàn,juàn shǔ zhuāng yán jiē zì zài,yī qiè shí fāng zhū guó tǔ,fó zǐ zhòng huì wú lún pǐ。yǒu miào lián huá guāng zhuāng yán,liàng děng sān qiān dà qiān jiè,qí shēn duān zuò xī chōng mǎn,shì cǐ sān mèi shén tōng lì。fù yǒu shí shā wēi chén shù,miào hǎo lián huá suǒ wéi rào,zhū fó zǐ zhòng yú zhōng zuò,zhù cǐ sān mèi wēi shén lì。sù shì chéng jiù shàn yīn yuán,jù zú xiū xíng fú gōng dé,cǐ děng zhòng shēng rào pú sà,xī gòng hé zhǎng guān wú yàn。pì rú míng yuè zài xīng zhōng,pú sà chù zhòng yì fù rán,dà shì suǒ xíng fǎ rú shì,rù cǐ sān mèi wēi shén lì。rú yú yī fāng suǒ shì xiàn,zhū fó zǐ zhòng gòng wéi rào,yī qiè fāng zhōng xī rú shì,zhù cǐ sān mèi wēi shén lì。yǒu shèng sān mèi míng fāng wǎng,pú sà zhù cǐ guǎng kāi shì,yī qiè fāng zhōng pǔ xiàn shēn,huò xiàn rù dìng huò cóng chū。huò yú dōng fāng rù zhèng dìng,ér yú xī fāng cóng dìng chū huò yú xī fāng rù zhèng dìng,ér yú dōng fāng cóng dìng chū huò yú yú fāng rù zhèng dìng,ér yú yú fāng cóng dìng chū。rú shì rù chū biàn shí fāng,shì míng pú sà sān mèi lì。jǐn yú dōng fāng zhū guó tǔ,suǒ yǒu rú lái wú shù liàng,xī xiàn qí qián pǔ qīn jìn,zhù yú sān mèi jì bù dòng。ér yú xī fāng zhū shì jiè,yī qiè zhū fú rú lái suǒ,jiē xiàn cóng yú sān mèi qǐ,guǎng xiū wú liàng zhū gōng yǎng。jǐn yú xī fāng zhū guó tǔ,suǒ yǒu rú lái wú shù liàng,xī xiàn qí qián pǔ qīn jìn,zhù yú sān mèi jì bù dòng。ér yú dōng fāng zhū shì jiè,yī qiè zhū fú rú lái suǒ,jiē xiàn cóng yú sān mèi qǐ,guǎng xiū wú liàng zhū gōng yǎng。rú shì shí fāng zhū shì jiè,pú sà xī rù wú yǒu yú,huò xiàn sān mèi jì bù dòng,huò xiàn gōng jìng gōng yǎng fú。yú yǎn gēn zhōng rù zhèng dìng,yú sè chén zhōng cóng dìng chū,shì xiàn sè xìng bù sī yì,yī qiè tiān rén mò néng zhī。yú sè chén zhōng rù zhèng dìng,yú yǎn qǐ dìng xīn bù luàn,shuō yǎn wú shēng wú yǒu qǐ,xìng kōng jì miè wú suǒ zuò。yú ěr gēn zhōng rù zhèng dìng,yú shēng chén zhōng cóng dìng chū,fēn bié yī qiè yǔ yán yīn,zhū tiān shì rén mò néng zhī。yú shēng chén zhōng rù zhèng dìng,yú ěr qǐ dìng xīn bù luàn,shuō ěr wú shēng wú yǒu qǐ,xìng kōng jì miè wú suǒ zuò。yú bí gēn zhōng rù zhèng dìng,yú xiāng chén zhōng cóng dìng chū,pǔ dé yī qiè shàng miào xiāng,zhū tiān shì rén mò néng zhī。yú xiāng chén zhōng rù zhèng dìng,yú bí qǐ dìng xīn bù luàn,shuō bí wú shēng wú yǒu qǐ,xìng kōng jì miè wú suǒ zuò。yú shé gēn zhōng rù zhèng dìng,yú wèi chén zhōng cóng dìng chū,pǔ dé yī qiè zhū shàng wèi,zhū tiān shì rén mò néng zhī。yú wèi chén zhōng rù zhèng dìng,yú shé qǐ dìng xīn bù luàn,shuō shé wú shēng wú yǒu qǐ,xìng kōng jì miè wú suǒ zuò。yú shēn gēn zhōng rù zhèng dìng,yú chù chén zhōng cóng dìng chū,shàn néng fēn bié yī qiè chù,zhū tiān shì rén mò néng zhī。yú chù chén zhōng rù zhèng dìng,yú shēn qǐ dìng xīn bù luàn,shuō shēn wú shēng wú yǒu qǐ,xìng kōng jì miè wú suǒ zuò。yú yì gēn zhōng rù zhèng dìng,yú fǎ chén zhōng cóng dìng chū,fēn bié yī qiè zhū fǎ xiāng,zhū tiān shì rén mò néng zhī。yú fǎ chén zhōng rù zhèng dìng,cóng yì qǐ dìng xīn bù luàn,shuō yì wú shēng wú yǒu qǐ,xìng kōng jì miè wú suǒ zuò。tóng zǐ shēn zhōng rù zhèng dìng,zhuàng nián shēn zhōng cóng dìng chū,zhuàng nián shēn zhōng rù zhèng dìng,lǎo nián shēn zhōng cóng dìng chū lǎo nián shēn zhōng rù zhèng dìng,shàn nǚ shēn zhōng cóng dìng chū shàn nǚ shēn zhōng rù zhèng dìng,shàn nán shēn zhōng cóng dìng chū shàn nán shēn zhōng rù zhèng dìng,bǐ qiū ní shēn cóng dìng chū bǐ qiū ní shēn rù zhèng dìng,bǐ qiū shēn zhōng cóng dìng chū bǐ qiū shēn zhōng rù zhèng dìng,xué wú xué shēn cóng dìng chū xué wú xué shēn rù zhèng dìng,pì zhī fó shēn cóng dìng chū pì zhī fó shēn rù zhèng dìng,xiàn rú lái shēn cóng dìng chū yú rú lái shēn rù zhèng dìng,zhū tiān shēn zhōng cóng dìng chū zhū tiān shēn zhōng rù zhèng dìng,dà lóng shēn zhōng cóng dìng chū dà lóng shēn zhōng rù zhèng dìng,yè chā shēn zhōng cóng dìng chū yè chā shēn zhōng rù zhèng dìng,guǐ shén shēn zhōng cóng dìng chū guǐ shén shēn zhōng rù zhèng dìng,yī máo kǒng zhōng cóng dìng chū yī máo kǒng zhōng rù zhèng dìng,yī qiè máo kǒng cóng dìng chū yī qiè máo kǒng rù zhèng dìng,yī máo duān tóu cóng dìng chū yī máo duān tóu rù zhèng dìng,yī wēi chén zhōng cóng dìng chū yī wēi chén zhōng rù zhèng dìng,yī qiè chén zhōng cóng dìng chū yī qiè chén zhōng rù zhèng dìng,jīn gāng dì zhōng cóng dìng chū jīn gāng dì zhōng rù zhèng dìng,mó ní shù shàng cóng dìng chū mó ní shù shàng rù zhèng dìng,fó guāng míng zhōng cóng dìng chū fó guāng míng zhōng rù zhèng dìng,yú hé hǎi zhōng cóng dìng chū yú hé hǎi zhōng rù zhèng dìng,yú huǒ dà zhōng cóng dìng chū yú huǒ dà zhōng rù zhèng dìng,yú fēng qǐ dìng xīn bù luàn yú fēng dà zhōng rù zhèng dìng,yú dì dà zhōng cóng dìng chū yú dì dà zhōng rù zhèng dìng,yú tiān gōng diàn cóng dìng chū yú tiān gōng diàn rù zhèng dìng,yú kōng qǐ dìng xīn bù luàn。shì míng wú liàng gōng dé zhě,sān mèi zì zài nán sī yì,shí fāng yī qiè zhū rú lái,yú wú liàng jié shuō bù jìn。yī qiè rú lái xián gòng shuō,zhòng shēng yè bào nán sī yì,zhū lóng biàn huà fú zì zài,pú sà shén lì yì nán sī。yù yǐ pì yù ér xiǎn shì,zhōng wú yǒu yù néng yù cǐ,rán zhū zhì huì cōng dá rén,yīn yú pì gù jiě qí yì。shēng wén xīn zhù bā jiě tuō,suǒ yǒu biàn xiàn jiē zì zài,néng yǐ yī shēn xiàn duō shēn,fù yǐ duō shēn wéi yī shēn。yú xū kōng zhōng rù huǒ dìng,xíng zhù zuò wò xī zài kōng,shēn shàng chū shuǐ shēn xià huǒ,shēn shàng chū huǒ shēn xià shuǐ。rú shì jiē yú yī niàn zhōng,zhǒng zhǒng zì zài wú biān liàng。bǐ bù jù zú dà cí bēi,bù wéi zhòng shēng qiú fú dào,shàng néng xiàn cǐ nán sī shì,kuàng dà ráo yì zì zài lì。pì rú rì yuè yóu xū kōng,yǐng xiàng pǔ biàn yú shí fāng,quán chí bēi zé qì zhōng shuǐ,zhòng bǎo hé hǎi mí bù xiàn。pú sà sè xiàng yì fù rán,shí fāng pǔ xiàn bù sī yì,cǐ jiē sān mèi zì zài fǎ,wéi yǒu rú lái néng zhèng le。rú jìng shuǐ zhōng sì bīng xiàng,gè gè bié yì wú jiāo zá,jiàn jǐ hú shǐ lèi shén duō,kǎi zhòu chē yú fēi yī zhǒng。suí qí suǒ yǒu xiāng chā bié,mò bù jiē yú shuǐ zhōng xiàn,ér shuǐ běn zì wú fēn bié,pú sà sān mèi yì rú shì。hǎi zhōng yǒu shén míng shàn yīn,qí yīn pǔ shùn hǎi zhòng shēng,suǒ yǒu yǔ yán jiē biàn le,lìng bǐ yī qiè xī huān yuè。bǐ shén jù yǒu tān huì chī,yóu néng shàn jiě yī qiè yīn,kuàng fù zǒng chí zì zài lì,ér bù néng lìng zhòng huān xǐ!yǒu yī fù rén míng biàn cái,fù mǔ qiú tiān ér dé shēng,ruò yǒu lí è lè zhēn shí,rù bǐ shēn zhōng shēng miào biàn。bǐ yǒu tān yù chēn huì chī,yóu néng suí háng yǔ biàn cái,hé kuàng pú sà jù zhì huì,ér bù néng yǔ zhòng shēng yì!pì rú huàn shī zhī huàn fǎ,néng xiàn zhǒng zhǒng wú liàng shì,xū yú shì zuò rì yuè suì,chéng yì fēng ráo dà ān lè。huàn shī jù yǒu tān huì chī,yóu néng huàn lì yuè shì jiān,kuàng fù chán dìng jiě tuō lì,ér bù néng lìng zhòng huān xǐ!tiān ā xiū luó dòu zhàn shí,xiū luó bài nǜ ér tuì zǒu,bīng zhàng chē yú jí tú lǚ,yī shí cuàn nì mò de jiàn。bǐ yǒu tān yù chēn huì chī,shàng néng biàn huà bù sī yì,kuàng zhù shén tōng wú wèi fǎ,yún hé bù néng xiàn zì zài!shì tí huán yīn yǒu xiàng wáng,bǐ zhī tiān zhǔ yù xíng shí,zì huà zuò tóu sān shí èr,yī yī liù yá jiē jù zú yī yī yá shàng qī chí shuǐ,qīng jìng xiāng jié zhàn rán mǎn yī yī qīng jìng chí shuǐ zhōng,gè qī lián huá miào yán shì bǐ zhū yán shì lián huá shàng,gè gè yǒu qī tiān yù nǚ,xī shàn jì yì zòu zhòng lè,ér yǔ dì shì xiāng yú lè。bǐ xiàng huò fù shě běn xíng,zì huà qí shēn tóng zhū tiān,wēi yí jìn zhǐ xī qí děng,yǒu cǐ biàn xiàn shén tōng lì。bǐ yǒu tān yù chēn huì chī,shàng néng xiàn cǐ zhū shén tōng,hé kuàng jù zú fāng biàn zhì,ér yú zhū dìng bù zì zài!rú ā xiū luó biàn huà shēn,dǎo jīn gāng jì hǎi zhōng lì,hǎi shuǐ zhì shēn jǐn qí bàn,shǒu gòng xū mí zhèng qí děng。bǐ yǒu tān yù chēn huì chī,shàng néng xiàn cǐ dà shén tōng,kuàng fú mó yuàn zhào shì dēng,ér wú zì zài wēi shén lì!tiān ā xiū luó gòng zhàn shí,dì shì shén lì nán sī yì,suí ā xiū luó jūn zhòng shù,xiàn shēn děng bǐ ér yǔ dí。bì qǔ wǒ shēn wǔ zhǒng fù。dì shì xiàn shēn yǒu qiān yǎn,shǒu chí jīn gāng chū huǒ yàn,bèi jiǎ chí zhàng jí wēi yán,xiū luó wàng jiàn xián tuì fú。bǐ yǐ wēi xiǎo fú dé lì,yóu néng cuī pò dà yuàn dí,hé kuàng jiù dù yī qiè zhě,jù zú gōng dé bù zì zài!dāo lì tiān zhōng yǒu tiān gǔ,cóng tiān yè bào ér shēng de,zhī zhū tiān zhòng fàng yì shí,kōng zhōng zì rán chū cǐ yīn。yī qiè wǔ yù xī wú cháng,rú shuǐ jù mò xìng xū wěi,zhū yǒu rú mèng rú yáng yàn,yì rú fú yún shuǐ zhōng yuè。fàng yì wèi yuàn wèi kǔ nǎo,fēi gān lù dào shēng sǐ jìng,ruò yǒu zuò zhū fàng yì xíng,rù yú sǐ miè dà yú kǒu。shì jiān suǒ yǒu zhòng kǔ běn,yī qiè shèng rén jiē yàn huàn,wǔ yù gōng dé miè huài xìng,rǔ yīng ài lè zhēn shí fǎ。sān shí sān tiān wén cǐ yīn,xī gòng lái shēng shàn fǎ táng,dì shì wèi shuō wēi miào fǎ,xián lìng shùn jì chú tān ài。bǐ yīn wú xíng bù kě jiàn,yóu néng lì yì zhū tiān zhòng,kuàng suí xīn lè xiàn sè shēn,ér bù jì dù zhū qún shēng!tiān ā xiū luó gòng dòu shí,zhū tiān fú dé shū shèng lì,xī chú yōu wèi zēng yì lì。shí ā xiū luó xīn zhèn jù,suǒ jiāng bīng zhòng xián tuì zǒu。gān lù miào dìng rú tiān gǔ,héng chū xiáng mó jì jìng yīn,dà bēi āi mǐn jiù yī qiè,pǔ shǐ zhòng shēng miè fán nǎo。dì shì pǔ yīng zhū tiān nǚ,jiǔ shí yǒu èr nà yóu tā,shàn fǎ táng nèi yì rú shì,néng yú yī niàn xiàn shén tōng,xī zhì qí qián wèi shuō fǎ。dì shì jù yǒu tān huì chī,néng lìng juàn shǔ xī huān xǐ,kuàng dà fāng biàn shén tōng lì,ér bù néng lìng yī qiè yuè!tā huà zì zài liù tiān wáng,yú yù jiè zhōng de zì zài,yǐ yè huò kǔ wèi juàn wǎng,xì fù yī qiè zhū fán fū。bǐ yǒu tān yù chēn huì chī,yóu yú zhòng shēng de zì zài,kuàng jù shí zhǒng zì zài lì,ér bù néng lìng zhòng tóng háng!sān qiān shì jiè dà fàn wáng,yī qiè fàn tiān suǒ zhù chù,xī néng xiàn shēn yú bǐ zuò,yǎn chàng wēi miào fàn yīn shēng。bǐ zhù shì jiān fàn dào zhōng,chán dìng shén tōng shàng rú yì,kuàng chū shì jiān wú yǒu shàng,yú chán jiě tuō bù zì zài!mó xī shǒu luó zhì zì zài,dà hǎi lóng wáng jiàng yǔ shí,xī néng fēn bié shù qí dī,yú yī niàn zhōng jiē biàn le。wú liàng yì jié qín xiū xué,dé shì wú shàng pú tí zhì,yún hé bù yú yī niàn zhōng,pǔ zhī yī qiè zhòng shēng xīn!zhòng shēng yè bào bù sī yì,wèi dà fēng lì qǐ shì jiān,jù hǎi zhū shān tiān gōng diàn,zhòng bǎo guāng míng wàn wù zhǒng。yì néng xìng yún jiàng dà yǔ,yì néng sàn miè zhū yún qì,yì néng chéng shú yī qiè gǔ,yì néng ān lè zhū qún shēng。fēng bù néng xué bō luó mì,yì bù xué fó zhū gōng dé,yóu chéng bù kě sī yì shì,hé kuàng jù zú zhū yuàn zhě!nán zǐ nǚ rén zhǒng zhǒng shēng,yī qiè niǎo shòu zhū yīn shēng,dà hǎi chuān liú léi zhèn shēng,jiē néng chēng yuè zhòng shēng yì。kuàng fù zhī shēng xìng rú xiǎng,dǎi dé wú ài miào biàn cái,pǔ yīng zhòng shēng ér shuō fǎ,ér bù néng lìng shì jiān xǐ!hǎi yǒu xī qí shū tè fǎ,néng wéi yī qiè píng děng yìn,zhòng shēng bǎo wù jí chuān liú,pǔ xī bāo róng wú suǒ jù。wú jìn chán dìng jiě tuō zhě,wèi píng děng yìn yì rú shì,fú dé zhì huì zhū miào xíng,yī qiè pǔ xiū wú yàn zú。dà hǎi lóng wáng yóu xì shí,pǔ yú zhū chù dé zì zài,xìng yún chōng biàn sì tiān xià,qí yún zhǒng zhǒng zhuāng yán sè: dì liù tā huà zì zài tiān,yú bǐ yún sè rú zhēn jīn,huà lè tiān shàng chì zhū sè dōu shuài tuó tiān shuāng xuě sè yè mó tiān shàng liú lí sè sān shí sān tiān mǎ nǎo sè sì wáng tiān shàng bō lí sè dà hǎi shuǐ shàng jīn gāng sè jǐn nà luó zhōng miào xiāng sè zhū lóng zhù chù lián huá sè yè chā zhù chù bái é sè ā xiū luó zhōng shān shí sè yù dān yuè chù jīn yàn sè yán fú tí zhōng qīng bǎo sè yú èr tiān xià zá zhuāng yán,suí zhòng suǒ lè ér yīng zhī。yòu fù tā huà zì zài tiān,yún zhōng diàn yào rú rì guāng huà lè tiān shàng rú yuè guāng dōu shuài tiān shàng yán fú jīn yè mó tiān shàng kē xuě sè sān shí sān tiān jīn yàn sè sì wáng tiān shàng zhòng bǎo sè dà hǎi zhī zhōng chì zhū sè jǐn nà luó jiè liú lí sè lóng wáng zhù chù bǎo zàng sè yè chā suǒ zhù bō lí sè ā xiū luó zhōng mǎ nǎo sè yù dān yuè jìng huǒ zhū sè yán fú tí zhōng dì qīng sè yú èr tiān xià zá zhuāng yán,rú yún sè xiàng diàn yì rán。tā huà léi zhèn rú fàn yīn huà lè tiān zhōng dà gǔ yīn dōu shuài tiān shàng gē chàng yīn yè mó tiān shàng tiān nǚ yīn yú bǐ sān shí sān tiān shàng,rú jǐn nà luó zhǒng zhǒng yīn hù shì sì wáng zhū tiān suǒ,rú gān tà pó suǒ chū yīn hǎi zhōng liǎng shān xiāng jī shēng jǐn nà luó zhōng xiāo dí shēng zhū lóng chéng zhōng pín jiā shēng yè chā zhù chù lóng nǚ shēng ā xiū luó zhōng tiān gǔ shēng yú rén dào zhōng hǎi cháo shēng。tā huà zì zài yǔ miào xiāng,zhǒng zhǒng zá huá wéi zhuāng yán huà lè tiān yù duō luó huá,màn tuó luó huá jí zé xiāng dōu shuài tiān shàng yǔ mó ní,jù zú zhǒng zhǒng bǎo zhuāng yán,jì zhōng bǎo zhū rú yuè guāng,shàng miào yī fú zhēn jīn sè yè mó zhōng yǔ zhuàng fān gài,huá mán tú xiāng miào yán jù,chì zhēn zhū sè shàng hǎo yī,jí yǐ zhǒng zhǒng zhòng jì lè sān shí sān tiān rú yì zhū,jiān hēi shěn shuǐ zhān tán xiāng,yù jīn jī luó duō mó děng,miào huá xiāng shuǐ xiàng zá yǔ hù shì chéng zhōng yǔ měi shàn,sè xiāng wèi jù zēng zhǎng lì,yì yǔ nán sī zhòng miào bǎo,xī shì lóng wáng zhī suǒ zuò。yòu fù yú bǐ dà hǎi zhōng,zhù yǔ bù duàn rú chē zhóu,fù yǔ wú jìn dà bǎo zàng,yì yǔ zhǒng zhǒng zhuāng yán bǎo。jǐn nà luó jiè yǔ yīng luò,zhòng sè lián huá yī jí bǎo,pó lì shī jiā mò lì xiāng,zhǒng zhǒng yuè yīn jiē jù zú zhū lóng chéng zhōng yǔ chì zhū yè chā chéng nèi guāng mó ní ā xiū luó zhōng yǔ bīng zhàng,cuī fú yī qiè zhū yuàn dí yù dān yuè zhōng yǔ yīng luò,yì yǔ wú liàng shàng miào huá fú pó qú yé èr tiān xià,xī yǔ zhǒng zhǒng zhuāng yán jù yán fú tí yǔ qīng jìng shuǐ,wēi xì yuè zé cháng yìng shí,zhǎng yǎng zhòng huá jí guǒ yào,chéng shú yī qiè zhū miáo jià。rú shì wú liàng miào zhuāng yán,zhǒng zhǒng yún diàn jí léi yǔ,lóng wáng zì zài xī néng zuò,ér shēn bù dòng wú fēn bié。bǐ yú shì jiè hǎi zhōng zhù,shàng néng xiàn cǐ nán sī lì,kuàng rù fǎ hǎi jù gōng dé,ér bù néng wéi dà shén biàn!bǐ zhū pú sà jiě tuō mén,yī qiè pì yù wú néng xiǎn,wǒ jīn yǐ cǐ zhū pì yù,lüè shuō yú qí zì zài lì。dì yī zhì huì guǎng dà huì,zhēn shí zhì huì wú biān huì,shèng huì jí yǐ shū shèng huì,rú shì fǎ mén jīn yǐ shuō。cǐ fǎ xī yǒu shèn qí tè,ruò rén wén yǐ néng rěn kě,néng xìn néng shòu néng zàn shuō,rú shì suǒ zuò shèn wéi nán。shì jiān yī qiè zhū fán fū,xìn shì fǎ zhě shén nán de,ruò yǒu qín xiū qīng jìng fú,yǐ xī yīn lì nǎi néng xìn。yī qiè shì jiè zhū qún shēng,shǎo yǒu yù qiú shēng wén chéng,qiú dú jué zhě zhuǎn fù shǎo,qù dà chéng zhě shén nán yù。qù dà chéng zhě yóu wèi yì,néng xìn cǐ fǎ bèi gèng nán,kuàng fù chí sòng wéi rén shuō,rú fǎ xiū xíng zhēn shí jiě!yǒu yǐ sān qiān dà qiān jiè,dǐng dài yī jié shēn bù dòng,bǐ zhī suǒ zuò wèi wéi nán,xìn shì fǎ zhě nǎi wéi nán。yǒu yǐ shǒu qíng shí fú shā,jǐn yú yī jié kōng zhōng zhù,bǐ zhī suǒ zuò wèi wéi nán,néng xìn cǐ fǎ nǎi wéi nán。shí shā chén shù zhòng shēng suǒ,xī shī lè jù jīng yī jié,bǐ zhī fú dé wèi wèi shèng,xìn cǐ fǎ zhě wèi zuì shèng。shí shā chén shù rú lái suǒ,xī jiē chéng shì jǐn yī jié,ruò yú cǐ pǐn néng sòng chí,qí fú zuì shèng guò yú bǐ。"

  “有胜三昧名安乐,能普救度诸群生,放大光明不思议,令其见者悉调伏。所放光明名善现,若有众生遇此光,必令获益不唐捐,因是得成无上智。彼光示现于诸佛,示法示僧示正道,亦示佛塔及形像,是故得成此光明。又放光明名照曜,映蔽一切诸天光,所有闇障靡不除,普为众生作饶益。此光觉悟一切众,令执灯明供养佛,以灯供养诸佛故,得成世中无上灯。然诸油灯及酥灯,亦然种种诸明炬,众香妙药上宝烛,以是供佛获此光。又放光明名济度,此光能觉一切众,令其普发大誓心,度脱欲海诸群生。若能普发大誓心,度脱欲海诸群生,则能越度四瀑流,示导无忧解脱城。于诸行路大水处,造立桥梁及船筏,毁呰有为赞寂静,是故得成此光明。又放光明名灭爱,此光能觉一切众,令其舍离于五欲,专思解脱妙法味。若能舍离于五欲,专思解脱妙法味,则能以佛甘露雨,普灭世间诸渴爱。惠施池井及泉流,专求无上菩提道,毁呰五欲赞禅定,是故得成此光明。又放光明名欢喜,此光能觉一切众,令其爱慕佛菩提,发心愿证无师道。造立如来大悲像,众相庄严坐华座,恒叹最胜诸功德,是故得成此光明。又放光明名爱乐,此光能觉一切众,令其心乐于诸佛,及以乐法乐众僧。若常心乐于诸佛,及以乐法乐众僧,则在如来众会中,逮成无上深法忍。开悟众生无有量,普使念佛法僧宝,及示发心功德行,是故得成此光明。又放光明名福聚,此光能觉一切众,令行种种无量施,以此愿求无上道。设大施会无遮限,有来求者皆满足,不令其心有所乏,是故得成此光明。又放光明名具智,此光能觉一切众,令于一法一念中,悉解无量诸法门。为诸众生分别法,及以决了真实义,善说法义无亏减,是故得成此光明。又放光明名慧灯,此光能觉一切众,令知众生性空寂,一切诸法无所有。演说诸法空无主,如幻如焰水中月,乃至犹如梦影像,是故得成此光明。又放光名法自在,此光能觉一切众,令得无尽陀罗尼,悉持一切诸佛法。恭敬供养持法者,给侍守护诸贤圣,以种种法施众生,是故得成此光明。又放光明名能舍,此光觉悟悭众生,令知财宝悉非常,恒乐惠施心无著。悭心难调而能调,解财如梦如浮云,增长惠施清净心,是故得成此光明。又放光明名除热,此光能觉毁禁者,普使受持清净戒,发心愿证无师道。劝引众生受持戒,十善业道悉清净,又令发向菩提心,是故得成此光明。又放光明名忍严,此光觉悟瞋恚者,令彼除瞋离我慢,常乐忍辱柔和法。众生暴恶难可忍,为菩提故心不动,常乐称扬忍功德,是故得成此光明。又放光明名勇猛,此光觉悟懒堕者,令彼常于三宝中,恭敬供养无疲厌。若彼常于三宝中,恭敬供养无疲厌,则能超出四魔境,速成无上佛菩提。劝化众生令进策,常勤供养于三宝,法欲灭时专守护,是故得成此光明。又放光明名寂静,此光能觉乱意者,令其远离贪恚痴,心不动摇而正定。舍离一切恶知识,无义谈说杂染行,赞叹禅定阿兰若,是故得成此光明。又放光明名慧严,此光觉悟愚迷者,令其证谛解缘起,诸根智慧悉通达。若能证谛解缘起,诸根智慧悉通达,则得日灯三昧法,智慧光明成佛果。国财及己皆能舍,为菩提故求正法,闻已专勤为众说,是故得成此光明。又放光明名佛慧,此光觉悟诸含识,令见无量无边佛,各各坐宝莲华上。赞佛威德及解脱,说佛自在无有量,显示佛力及神通,是故得成此光明。又放光明名无畏,此光照触恐怖者,非人所持诸毒害,一切皆令疾除灭。能于众生施无畏,遇有恼害皆劝止,拯济厄难孤穷者,以是得成此光明。又放光明名安隐,此光能照疾病者,令除一切诸苦痛,悉得正定三昧乐。施以良药救众患,妙宝延命香涂体,酥油乳蜜充饮食,以是得成此光明。又放光明名见佛,此光觉悟将殁者,令随忆念见如来,命终得生其净国。见有临终劝念佛,又示尊像令瞻敬,俾于佛所深归仰,是故得成此光明。又放光明名乐法,此光能觉一切众,令于正法常欣乐,听闻演说及书写。法欲尽时能演说,令求法者意充满,于法爱乐勤修行,是故得成此光明。又放光明名妙音,此光开悟诸菩萨,能令三界所有声,闻者皆是如来音。以大音声称赞佛,及施铃铎诸音乐,普使世间闻佛音,是故得成此光明。又放光名施甘露,此光开悟一切众,令舍一切放逸行,具足修习诸功德。说有为法非安隐,无量苦恼悉充遍,恒乐称扬寂灭乐,是故得成此光明。又放光明名最胜,此光开悟一切众,令于佛所普听闻,戒定智慧增上法。常乐称扬一切佛,胜戒胜定殊胜慧,如是为求无上道,是故得成此光明。又放光明名宝严,此光能觉一切众,令得宝藏无穷尽,以此供养诸如来。以诸种种上妙宝,奉施于佛及佛塔,亦以惠施诸贫乏,是故得成此光明。又放光明名香严,此光能觉一切众,令其闻者悦可意,决定当成佛功德。人天妙香以涂地,供养一切最胜王,亦以造塔及佛像,是故得成此光明。又放光名杂庄严,宝幢幡盖无央数,焚香散华奏众乐,城邑内外皆充满。本以微妙妓乐音,众香妙华幢盖等,种种庄严供养佛,是故得成此光明。又放光明名严洁,令地平坦犹如掌,庄严佛塔及其处,是故得成此光明。又放光明名大云,能起香云雨香水,以水洒塔及庭院,是故得成此光明。又放光明名严具,令裸形者得上服,严身妙物而为施,是故得成此光明。又放光明名上味,能令饥者获美食,种种珍馔而为施,是故得成此光明。又放光明名大财,令贫乏者获宝藏,以无尽物施三宝,是故得成此光明。又放光名眼清净,能令盲者见众色,以灯施佛及佛塔,是故得成此光明。又放光名耳清净,能令聋者悉善听,鼓乐娱佛及佛塔,是故得成此光明。又放光名鼻清净,昔未闻香皆得闻,以香施佛及佛塔,是故得成此光明。又放光名舌清净,能以美音称赞佛,永除粗恶不善语,是故得成此光明。又放光名身清净,诸根缺者令具足,以身礼佛及佛塔,是故得成此光明。又放光名意清净,令失心者得正念,修行三昧悉自在,是故得成此光明。又放光名色清净,令见难思诸佛色,以众妙色庄严塔,是故得成此光明。又放光名声清净,令知声性本空寂,观声缘起如谷响,是故得成此光明。又放光名香清净,令诸臭秽悉香洁,香水洗塔菩提树,是故得成此光明。又放光名味清净,能除一切味中毒,恒供佛僧及父母,是故得成此光明。又放光名触清净,能令恶触皆柔软,戈鋋剑戟从空雨,皆令变作妙华鬘。以昔曾于道路中,涂香散华布衣服,迎送如来令蹈上,是故今获光如是。又放光名法清净,能令一切诸毛孔,悉演妙法不思议,众生听者咸欣悟。因缘所生无有生,诸佛法身非是身,法性常住如虚空,以说其义光如是。如是等比光明门,如恒河沙无限数,悉从大仙毛孔出,一一作业各差别。如一毛孔所放光,无量无数如恒沙,一切毛孔悉亦然,此是大仙三昧力。如其本行所得光,随彼宿缘同行者,今放光明故如是,此是大仙智自在。往昔同修于福业,及有爱乐能随喜,见其所作亦复然,彼于此光咸得见。若有自修众福业,供养诸佛无央数,于佛功德常愿求,是此光明所开觉。譬如生盲不见日,非为无日出世间,诸有目者悉明见,各随所务修其业。大士光明亦如是,有智慧者皆悉见,凡夫邪信劣解人,于此光明莫能睹。摩尼宫殿及辇乘,妙宝灵香以涂莹,有福德者自然备,非无德者所能处。大士光明亦如是,有深智者咸照触,邪信劣解凡愚人,无有能见此光明。若有闻此光差别,能生清净深信解,永断一切诸疑网,速成无上功德幢。有胜三昧能出现,眷属庄严皆自在,一切十方诸国土,佛子众会无伦匹。有妙莲华光庄严,量等三千大千界,其身端坐悉充满,是此三昧神通力。复有十刹微尘数,妙好莲华所围绕,诸佛子众于中坐,住此三昧威神力。宿世成就善因缘,具足修行佛功德,此等众生绕菩萨,悉共合掌观无厌。譬如明月在星中,菩萨处众亦复然,大士所行法如是,入此三昧威神力。如于一方所示现,诸佛子众共围绕,一切方中悉如是,住此三昧威神力。有胜三昧名方网,菩萨住此广开示,一切方中普现身,或现入定或从出。或于东方入正定,而于西方从定出;或于西方入正定,而于东方从定出;或于余方入正定,而于余方从定出。如是入出遍十方,是名菩萨三昧力。尽于东方诸国土,所有如来无数量,悉现其前普亲近,住于三昧寂不动。而于西方诸世界,一切诸佛如来所,皆现从于三昧起,广修无量诸供养。尽于西方诸国土,所有如来无数量,悉现其前普亲近,住于三昧寂不动。而于东方诸世界,一切诸佛如来所,皆现从于三昧起,广修无量诸供养。如是十方诸世界,菩萨悉入无有余,或现三昧寂不动,或现恭敬供养佛。于眼根中入正定,于色尘中从定出,示现色性不思议,一切天人莫能知。于色尘中入正定,于眼起定心不乱,说眼无生无有起,性空寂灭无所作。于耳根中入正定,于声尘中从定出,分别一切语言音,诸天世人莫能知。于声尘中入正定,于耳起定心不乱,说耳无生无有起,性空寂灭无所作。于鼻根中入正定,于香尘中从定出,普得一切上妙香,诸天世人莫能知。于香尘中入正定,于鼻起定心不乱,说鼻无生无有起,性空寂灭无所作。于舌根中入正定,于味尘中从定出,普得一切诸上味,诸天世人莫能知。于味尘中入正定,于舌起定心不乱,说舌无生无有起,性空寂灭无所作。于身根中入正定,于触尘中从定出,善能分别一切触,诸天世人莫能知。于触尘中入正定,于身起定心不乱,说身无生无有起,性空寂灭无所作。于意根中入正定,于法尘中从定出,分别一切诸法相,诸天世人莫能知。于法尘中入正定,从意起定心不乱,说意无生无有起,性空寂灭无所作。童子身中入正定,壮年身中从定出,壮年身中入正定,老年身中从定出;老年身中入正定,善女身中从定出;善女身中入正定,善男身中从定出;善男身中入正定,比丘尼身从定出;比丘尼身入正定,比丘身中从定出;比丘身中入正定,学无学身从定出;学无学身入正定,辟支佛身从定出;辟支佛身入正定,现如来身从定出;于如来身入正定,诸天身中从定出;诸天身中入正定,大龙身中从定出;大龙身中入正定,夜叉身中从定出;夜叉身中入正定,鬼神身中从定出;鬼神身中入正定,一毛孔中从定出;一毛孔中入正定,一切毛孔从定出;一切毛孔入正定,一毛端头从定出;一毛端头入正定,一微尘中从定出;一微尘中入正定,一切尘中从定出;一切尘中入正定,金刚地中从定出;金刚地中入正定,摩尼树上从定出;摩尼树上入正定,佛光明中从定出;佛光明中入正定,于河海中从定出;于河海中入正定,于火大中从定出;于火大中入正定,于风起定心不乱;于风大中入正定,于地大中从定出;于地大中入正定,于天宫殿从定出;于天宫殿入正定,于空起定心不乱。是名无量功德者,三昧自在难思议,十方一切诸如来,于无量劫说不尽。一切如来咸共说,众生业报难思议,诸龙变化佛自在,菩萨神力亦难思。欲以譬喻而显示,终无有喻能喻此,然诸智慧聪达人,因于譬故解其义。声闻心住八解脱,所有变现皆自在,能以一身现多身,复以多身为一身。于虚空中入火定,行住坐卧悉在空,身上出水身下火,身上出火身下水。如是皆于一念中,种种自在无边量。彼不具足大慈悲,不为众生求佛道,尚能现此难思事,况大饶益自在力。譬如日月游虚空,影像普遍于十方,泉池陂泽器中水,众宝河海靡不现。菩萨色像亦复然,十方普现不思议,此皆三昧自在法,唯有如来能证了。如净水中四兵像,各各别异无交杂,剑戟弧矢类甚多,铠胄车舆非一种。随其所有相差别,莫不皆于水中现,而水本自无分别,菩萨三昧亦如是。海中有神名善音,其音普顺海众生,所有语言皆辩了,令彼一切悉欢悦。彼神具有贪恚痴,犹能善解一切音,况复总持自在力,而不能令众欢喜!有一妇人名辩才,父母求天而得生,若有离恶乐真实,入彼身中生妙辩。彼有贪欲瞋恚痴,犹能随行与辩才,何况菩萨具智慧,而不能与众生益!譬如幻师知幻法,能现种种无量事,须臾示作日月岁,城邑丰饶大安乐。幻师具有贪恚痴,犹能幻力悦世间,况复禅定解脱力,而不能令众欢喜!天阿修罗斗战时,修罗败衄而退走,兵仗车舆及徒旅,一时窜匿莫得见。彼有贪欲瞋恚痴,尚能变化不思议,况住神通无畏法,云何不能现自在!释提桓因有象王,彼知天主欲行时,自化作头三十二,一一六牙皆具足;一一牙上七池水,清净香洁湛然满;一一清净池水中,各七莲华妙严饰;彼诸严饰莲华上,各各有七天玉女,悉善技艺奏众乐,而与帝释相娱乐。彼象或复舍本形,自化其身同诸天,威仪进止悉齐等,有此变现神通力。彼有贪欲瞋恚痴,尚能现此诸神通,何况具足方便智,而于诸定不自在!如阿修罗变化身,蹈金刚际海中立,海水至深仅其半,首共须弥正齐等。彼有贪欲瞋恚痴,尚能现此大神通,况伏魔怨照世灯,而无自在威神力!天阿修罗共战时,帝释神力难思议,随阿修罗军众数,现身等彼而与敌。诸阿修罗发是念:‘释提桓因来向我,必取我身五种缚。’由是彼众悉忧悴。帝释现身有千眼,手持金刚出火焰,被甲持杖极威严,修罗望见咸退伏。彼以微小福德力,犹能摧破大怨敌,何况救度一切者,具足功德不自在!忉利天中有天鼓,从天业报而生得,知诸天众放逸时,空中自然出此音。一切五欲悉无常,如水聚沫性虚伪,诸有如梦如陽焰,亦如浮云水中月。放逸为怨为苦恼,非甘露道生死径,若有作诸放逸行,入于死灭大鱼口。世间所有众苦本,一切圣人皆厌患,五欲功德灭坏性,汝应爱乐真实法。三十三天闻此音,悉共来升善法堂,帝释为说微妙法,咸令顺寂除贪爱。彼音无形不可见,犹能利益诸天众,况随心乐现色身,而不济度诸群生!天阿修罗共斗时,诸天福德殊胜力,天鼓出音告其众:‘汝等宜应勿忧怖!’诸天闻此所告音,悉除忧畏增益力。时阿修罗心震惧,所将兵众咸退走。甘露妙定如天鼓,恒出降魔寂静音,大悲哀愍救一切,普使众生灭烦恼。帝释普应诸天女,九十有二那由他,令彼各各心自谓:‘天王独与我娱乐。’如天女中身普应,善法堂内亦如是,能于一念现神通,悉至其前为说法。帝释具有贪恚痴,能令眷属悉欢喜,况大方便神通力,而不能令一切悦!他化自在六天王,于欲界中得自在,以业惑苦为罥网,系缚一切诸凡夫。彼有贪欲瞋恚痴,犹于众生得自在,况具十种自在力,而不能令众同行!三千世界大梵王,一切梵天所住处,悉能现身于彼坐,演畅微妙梵音声。彼住世间梵道中,禅定神通尚如意,况出世间无有上,于禅解脱不自在!摩醯首罗智自在,大海龙王降雨时,悉能分别数其滴,于一念中皆辨了。无量亿劫勤修学,得是无上菩提智,云何不于一念中,普知一切众生心!众生业报不思议,为大风力起世间,巨海诸山天宫殿,众宝光明万物种。亦能兴云降大雨,亦能散灭诸云气,亦能成熟一切谷,亦能安乐诸群生。风不能学波罗蜜,亦不学佛诸功德,犹成不可思议事,何况具足诸愿者!男子女人种种声,一切鸟兽诸音声,大海川流雷震声,皆能称悦众生意。况复知声性如响,逮得无碍妙辩才,普应众生而说法,而不能令世间喜!海有希奇殊特法,能为一切平等印,众生宝物及川流,普悉包容无所拒。无尽禅定解脱者,为平等印亦如是,福德智慧诸妙行,一切普修无厌足。大海龙王游戏时,普于诸处得自在,兴云充遍四天下,其云种种庄严色:第六他化自在天,于彼云色如真金,化乐天上赤珠色;兜率陀天霜雪色;夜摩天上琉璃色;三十三天码瑙色;四王天上玻璃色;大海水上金刚色;紧那罗中妙香色;诸龙住处莲华色;夜叉住处白鹅色;阿修罗中山石色;郁单越处金焰色;阎浮提中青宝色;余二天下杂庄严,随众所乐而应之。又复他化自在天,云中电耀如日光;化乐天上如月光;兜率天上阎浮金;夜摩天上珂雪色;三十三天金焰色;四王天上众宝色;大海之中赤珠色;紧那罗界琉璃色;龙王住处宝藏色;夜叉所住玻璃色;阿修罗中码瑙色;郁单越境火珠色;阎浮提中帝青色;余二天下杂庄严,如云色相电亦然。他化雷震如梵音;化乐天中大鼓音;兜率天上歌唱音;夜摩天上天女音;于彼三十三天上,如紧那罗种种音;护世四王诸天所,如乾闼婆所出音;海中两山相击声;紧那罗中箫笛声;诸龙城中频伽声;夜叉住处龙女声;阿修罗中天鼓声;于人道中海潮声。他化自在雨妙香,种种杂华为庄严;化乐天雨多罗华,曼陀罗华及泽香;兜率天上雨摩尼,具足种种宝庄严,髻中宝珠如月光,上妙衣服真金色;夜摩中雨幢幡盖,华鬘涂香妙严具,赤真珠色上好衣,及以种种众妓乐;三十三天如意珠,坚黑沈水栴檀香,郁金鸡罗多摩等,妙华香水相杂雨;护世城中雨美膳,色香味具增长力,亦雨难思众妙宝,悉是龙王之所作。又复于彼大海中,霔雨不断如车轴,复雨无尽大宝藏,亦雨种种庄严宝。紧那罗界雨璎珞,众色莲华衣及宝,婆利师迦末利香,种种乐音皆具足;诸龙城中雨赤珠;夜叉城内光摩尼;阿修罗中雨兵仗,摧伏一切诸怨敌;郁单越中雨璎珞,亦雨无量上妙华;弗婆瞿耶二天下,悉雨种种庄严具;阎浮提雨清净水,微细悦泽常应时,长养众华及果药,成熟一切诸苗稼。如是无量妙庄严,种种云电及雷雨,龙王自在悉能作,而身不动无分别。彼于世界海中住,尚能现此难思力,况入法海具功德,而不能为大神变!彼诸菩萨解脱门,一切譬喻无能显,我今以此诸譬喻,略说于其自在力。第一智慧广大慧,真实智慧无边慧,胜慧及以殊胜慧,如是法门今已说。此法希有甚奇特,若人闻已能忍可,能信能受能赞说,如是所作甚为难。世间一切诸凡夫,信是法者甚难得,若有勤修清净福,以昔因力乃能信。一切世界诸群生,少有欲求声闻乘,求独觉者转复少,趣大乘者甚难遇。趣大乘者犹为易,能信此法倍更难,况复持诵为人说,如法修行真实解!有以三千大千界,顶戴一劫身不动,彼之所作未为难,信是法者乃为难。有以手擎十佛刹,尽于一劫空中住,彼之所作未为难,能信此法乃为难。十刹尘数众生所,悉施乐具经一劫,彼之福德未为胜,信此法者为最胜。十刹尘数如来所,悉皆承事尽一劫,若于此品能诵持,其福最胜过于彼。”

   shí,xián shǒu pú sà shuō cǐ jì yǐ,shí fāng shì jiè liù fǎn zhèn dòng,mó gōng yǐn bì,è dào xiū xī。shí fāng zhū fú pǔ xiàn qí qián,gè yǐ yòu shǒu ér mó qí dǐng,tóng shēng zàn yán:" shàn zāi!shàn zāi!kuài shuō cǐ fǎ!wǒ děng yī qiè xī jiē suí xǐ。"

  时,贤首菩萨说此偈已,十方世界六返震动,魔宫隐蔽,恶道休息。十方诸佛普现其前,各以右手而摩其顶,同声赞言:“善哉!善哉!快说此法!我等一切悉皆随喜。”本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章