中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

明法品(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

 明法品拼音版、注音及读音:

出处:华严经

míng fǎ pǐn

明法品

  ěr shí,yī jīng yī jìn huì pú sà bái fǎ huì pú sà yán:

 尔时,一精一进慧菩萨白法慧菩萨言:

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà chū fā qiú yī qiè zhì xīn,chéng jiù rú shì wú liàng gōng dé,jù dà zhuāng yán,shēng yī qiè zhì chéng,rù pú sà zhèng wèi,shě zhū shì jiān fǎ,dé fó chū shì fǎ,qùláixiàn zài zhū fú shè shòu,jué dìng zhì yú wú shàng pú tí jiū jìng zhī chù。bǐ zhū pú sà yú fó jiào zhōng yún hé xiū xí,lìng zhū rú lái jiē shēng huān xǐ,rù zhū pú sà suǒ zhù zhī chù,yī qiè dà xíng jiē dé qīng jìng,suǒ yǒu dà yuàn xī shǐ mǎn zú,huò zhū pú sà guǎng dà zhī cáng,suí suǒ yìng huà cháng wèi shuō fǎ,ér héng bù shě bō luó mì xíng,suǒ niàn zhòng shēng xián lìng de dù,shào sān bǎo zhǒng shǐ bù duàn jué,shàn gēn fāng biàn jiē xī bù xū?fó zǐ!bǐ zhū pú sà yǐ hé fāng biàn,néng lìng cǐ fǎ dāng de yuán mǎn?yuàn chuí āi mǐn,wèi wǒ xuān shuō cǐ zhū dà huì,mí bù lè wén!

 “佛子!菩萨摩诃萨初发求一切智心,成就如是无量功德,具大庄严,升一切智乘,入菩萨正位,舍诸世间法,得佛出世法,去、来、现在诸佛摄受,决定至于无上菩提究竟之处。彼诸菩萨于佛教中云何修习,令诸如来皆生欢喜,入诸菩萨所住之处,一切大行皆得清净,所有大愿悉使满足,获诸菩萨广大之藏,随所应化常为说法,而恒不舍波罗蜜行,所念众生咸令得度,绍三宝种使不断绝,善根方便皆悉不虚?佛子!彼诸菩萨以何方便,能令此法当得圆满?愿垂哀愍,为我宣说;此诸大会,靡不乐闻!

 " fù cì,rú zhū pú sà mó hē sà cháng qín xiū xí,miè chú yī qiè wú míng hēi àn,xiáng fú mó yuàn,zhì zhū wài dào,yǒng dí yī qiè fán nǎo xīn gòu xī néng chéng jiù yī qiè shàn gēn,yǒng chū yī qiè è qù zhū nán,jìng zhì yī qiè dà zhì jìng jiè chéng jiù yī qiè pú sà zhū dìzhū bō luó mìzǒng chí sān mèiliù tōngsān míngsì wú suǒ wèi qīng jìng gōng dé,zhuāng yán yī qiè zhū fó guó tǔ,jí zhū xiàng hǎo shēnyǔxīn xíng chéng jiù mǎn zú,shàn zhī yī qiè zhū fú rú lái lìwú suǒ wèibù gòng fó fǎyī qiè zhì zhì suǒ xíng jìng jiè wèi yù chéng shú yī qiè zhòng shēng,suí qí xīn lè ér qǔ fó tǔ,suí gēnsuí shí rú yīng shuō fǎ zhǒng zhǒng wú liàng guǎng dà fó shì,jí yú wú liàng zhū gōng dé fǎzhū xíngzhū dào jí zhū jìng jiè,jiē xī yuán mǎn,jí yǔ rú lái gōng dé píng děng yú zhū rú láiyīngzhèng děng jué bǎi qiān ā sēng qí jié xiū pú sà xíng shí suǒ jí fǎ cáng,xī néng shǒu hù,kāi shì yǎn shuō,zhū mó wài dào wú néng jǔ huài,shè chí zhèng fǎ wú yǒu qióng jìn yú yī qiè shì jiè yǎn shuō fǎ shí,tiān wánglóng wángyè chā wánggān tà pó wángā xiū luó wángjiā lóu luó wángjǐn nà luó wángmó hóu luó jiā wángrén wángfàn wángrú lái fǎ wáng,jiē xī shǒu hù yī qiè shì jiān,gōng jìng gōng yǎng,tóng guàn qí dǐng cháng wèi zhū fú zhī suǒ hù niàn,yī qiè pú sà yì jiē ài jìng dé shàn gēn lì,zēng cháng bái fǎ,kāi yǎn rú lái shén shēn fǎ cáng,shè chí zhèng fǎ yǐ zì zhuāng yán。yī qiè pú sà suǒ xíng cì dì,yuàn jiē yǎn shuō!"

 “复次,如诸菩萨摩诃萨常勤修习,灭除一切无明黑暗,降伏魔怨,制诸外道,永涤一切烦恼心垢;悉能成就一切善根,永出一切恶趣诸难,净治一切大智境界;成就一切菩萨诸地、诸波罗蜜、总持三昧、六通、三明、四无所畏清净功德,庄严一切诸佛国土,及诸相好身、语、心行成就满足,善知一切诸佛如来力、无所畏、不共佛法、一切智智所行境界;为欲成熟一切众生,随其心乐而取佛土,随根、随时如应说法;种种无量广大佛事,及余无量诸功德法、诸行、诸道及诸境界,皆悉圆满,疾与如来功德平等;于诸如来、应、正等觉百千阿僧祇劫修菩萨行时所集法藏,悉能守护,开示演说,诸魔外道无能沮坏,摄持正法无有穷尽;于一切世界演说法时,天王、龙王、夜叉王、乾闼婆王、阿修罗王、迦楼罗王、紧那罗王、摩睺罗伽王、人王、梵王、如来法王,皆悉守护;一切世间,恭敬供养,同灌其顶;常为诸佛之所护念,一切菩萨亦皆爱敬;得善根力,增长白法,开演如来甚深法藏,摄持正法以自庄严。一切菩萨所行次第,愿皆演说!”

  ěr shí,yī jīng yī jìn huì pú sà yù zhòng xuān qí yì ér shuō sòng yán:

 尔时,一精一进慧菩萨欲重宣其义而说颂言:

 " dà míng chēng zhě shàn néng yǎn,pú sà suǒ chéng gōng dé fǎ,shēn rù wú biān guǎng dà xíng,jù zú qīng jìng wú shī zhì。ruò yǒu pú sà chū fā xīn,chéng jiù fú dé zhì huì chéng,rù lí shēng wèi chāo shì jiān,pǔ huò zhèng děng pú tí fǎ。bǐ fù yún hé fó jiào zhōng,jiān gù qín xiū zhuǎn zēng shèng,lìng zhū rú lái xī huān xǐ,fú suǒ zhù dì sù dāng rù?suǒ xíng qīng jìng yuàn jiē mǎn,jí dé guǎng dà zhì huì cáng,cháng néng shuō fǎ dù zhòng shēng,ér xīn wú yī wú suǒ zhe。pú sà yī qiè bō luó mì,xī shàn xiū xíng wú quē jiǎn,suǒ niàn zhòng shēng xián jiù dù,cháng chí fú zhǒng shǐ bù jué。suǒ zuò jiān gù bù táng juān,yī qiè gōng chéng dé chū lí,rú zhū shèng zhě suǒ xiū xíng,bǐ qīng jìng dào yuàn xuān shuō!yǒng pò yī qiè wú míng àn,xiáng fú zhòng mó jí wài dào,suǒ yǒu gòu huì xī dí chú,dé jìn rú lái dà zhì huì。yǒng lí è qù zhū xiǎn nán,jìng zhì dà zhì shū shèng jìng,huò miào dào lì lín shàng zūn,yī qiè gōng dé jiē chéng jiù。zhèng dé rú lái zuì shèng zhì,zhù yú wú liàng zhū guó tǔ,suí zhòng shēng xīn ér shuō fǎ,jí zuò guǎng dà zhū fó shì。yún hé ér dé zhū miào dào,kāi yǎn rú lái zhèng fǎ cáng,cháng néng shòu chí zhū fó fǎ,wú néng chāo shèng wú yǔ děng?yún hé wú wèi rú shī zi,suǒ xíng qīng jìng rú mǎn yuè?yún hé xiū xí fú gōng dé,yóu rú lián huá bù zhe shuǐ?"

 “大名称者善能演,菩萨所成功德法,深入无边广大行,具足清净无师智。若有菩萨初发心,成就福德智慧乘,入离生位超世间,普获正等菩提法。彼复云何佛教中,坚固勤修转增胜,令诸如来悉欢喜,佛所住地速当入?所行清净愿皆满,及得广大智慧藏,常能说法度众生,而心无依无所著。菩萨一切波罗蜜,悉善修行无缺减,所念众生咸救度,常持佛种使不绝。所作坚固不唐捐,一切功成得出离,如诸胜者所修行,彼清净道愿宣说!永破一切无明暗,降伏众魔及外道,所有垢秽悉涤除,得近如来大智慧。永离恶趣诸险难,净治大智殊胜境,获妙道力邻上尊,一切功德皆成就。证得如来最胜智,住于无量诸国土,随众生心而说法,及作广大诸佛事。云何而得诸妙道,开演如来正法藏,常能受持诸佛法,无能超胜无与等?云何无畏如师子,所行清净如满月?云何修习佛功德,犹如莲华不著水?”

  ěr shí,fǎ huì pú sà gào yī jīng yī jìn huì pú sà yán:

 尔时,法慧菩萨告一精一进慧菩萨言:

 " shàn zāi!fó zǐ!rǔ jīn wèi yù duō suǒ ráo yìduō suǒ ān lèduō suǒ huì lì,āi mǐn shì jiān zhū tiān jí rén,wèn yú rú shì pú sà suǒ xiū qīng jìng zhī xíng。fó zǐ!rǔ zhù shí fǎ,fā dà yī jīng yī jìn,zēng zhǎng bù tuì,yǐ dé jiě tuō néng zuò shì wèn,tóng yú rú lái。dì tīng!dì tīng!shàn sī niàn zhī!wǒ jīn chéng fú wēi shén zhī lì,wèi rǔ yú zhōng shuō qí shǎo fēn。

 “善哉!佛子!汝今为欲多所饶益、多所安乐、多所惠利,哀愍世间诸天及人,问于如是菩萨所修清净之行。佛子!汝住实法,发大一精一进,增长不退,已得解脱;能作是问,同于如来。谛听!谛听!善思念之!我今承佛威神之力,为汝于中说其少分。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ fā yī qiè zhì xīn,yīng lí chī àn,yī jīng yī qín shǒu hù,wú lìng fàng yì。fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù shí zhǒng fǎ,míng: bù fàng yì。hé zhě wèi shí?yī zhě,hù chí zhòng jiè èr zhě,yuǎn lí yú chī,jìng pú tí xīn sān zhě,xīn lè zhì zhí,lí zhū chǎn kuáng sì zhě,qín xiū shàn gēn,wú yǒu tuì zhuǎn wǔ zhě,héng shàn sī wéi,zì suǒ fā xīn liù zhě,bù lè qīn jìn zài jiāchū jiā yī qiè fán fū qī zhě,xiū zhū shàn yè ér bù yuàn qiú shì jiān guǒ bào bā zhě,yǒng lí èr chéng,xíng pú sà dào jiǔ zhě,lè xiū zhòng shàn,lìng bù duàn jué shí zhě,héng shàn guān chá zì xiāng xù lì。fó zǐ!ruò zhū pú sà xíng cǐ shí fǎ,shì zé míng wéi zhù bù fàng yì。

 “佛子!菩萨摩诃萨已发一切智心,应离痴暗,一精一勤守护,无令放逸。佛子!菩萨摩诃萨住十种法,名:不放逸。何者为十?一者,护持众戒;二者,远离愚痴,净菩提心;三者,心乐质直,离诸谄诳;四者,勤修善根,无有退转;五者,恒善思惟,自所发心;六者,不乐亲近在家、出家一切凡夫;七者,修诸善业而不愿求世间果报;八者,永离二乘,行菩萨道;九者,乐修众善,令不断绝;十者,恒善观察自相续力。佛子!若诸菩萨行此十法,是则名为住不放逸。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù bù fàng yì,dé shí zhǒng qīng jìng。hé zhě wèi shí?yī zhě,rú shuō ér xíng èr zhě,niàn zhì chéng jiù sān zhě,zhù yú shēn dìng,bù chén bù jǔ sì zhě,lè qiú fó fǎ,wú yǒu xiè xī wǔ zhě,suí suǒ wén fǎ,rú lǐ guān chá,jù zú chū shēng qiǎo miào zhì huì liù zhě,rù shēn chán dìng,dé fú shén tōng qī zhě,qí xīn píng děng,wú yǒu gāo xià bā zhě,yú zhū zhòng shēng shàngzhōngxià lèi,xīn wú zhàng ài,yóu rú dà dì děng zuò lì yì jiǔ zhě,ruò jiàn zhòng shēng nǎi zhì yī fà pú tí zhī xīn,zūn zhòng chéng shì yóu rú hé shàng shí zhě,yú shòu jiè hé shàng jí ā shé líyī qiè pú sàzhū shàn zhī shífǎ shī zhī suǒ,cháng shēng zūn zhòng,chéng shì gōng yǎng。fó zǐ!shì míng pú sà zhù bù fàng yì shí zhǒng qīng jìng。fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù bù fàng yì,fā dà yī jīng yī jìn qǐ yú zhèng niàn,shēng shèng yù lè,suǒ xíng bù xī yú yī qiè fǎ,xīn wú yī chù yú shén shēn fǎ,néng qín xiū xí rù wú zhēng mén,zēng guǎng dà xīn fó fǎ wú biān,néng shùn le zhī,lìng zhū rú lái jiē xī huān xǐ。

 “佛子!菩萨摩诃萨住不放逸,得十种清净。何者为十?一者,如说而行;二者,念智成就;三者,住于深定,不沉不举;四者,乐求佛法,无有懈息;五者,随所闻法,如理观察,具足出生巧妙智慧;六者,入深禅定,得佛神通;七者,其心平等,无有高下;八者,于诸众生上、中、下类,心无障碍,犹如大地等作利益;九者,若见众生乃至一发菩提之心,尊重承事犹如和尚;十者,于授戒和尚及阿阇梨、一切菩萨、诸善知识、法师之所,常生尊重,承事供养。佛子!是名菩萨住不放逸十种清净。佛子!菩萨摩诃萨住不放逸,发大一精一进;起于正念,生胜欲乐,所行不息;于一切法,心无依处;于甚深法,能勤修习;入无诤门,增广大心;佛法无边,能顺了知,令诸如来皆悉欢喜。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǒu shí fǎ,néng lìng yī qiè zhū fú huān xǐ。hé děng wéi shí?yī zhě,yī jīng yī jìn bù tuì èr zhě,bù xī shēn mìng sān zhě,yú zhū lì yǎng wú yǒu xī qiú sì zhě,zhī yī qiè fǎ jiē rú xū kōng wǔ zhě,shàn néng guān chá,pǔ rù fǎ jiè liù zhě,zhī zhū fǎ yìn,xīn wú yǐ zhe qī zhě,cháng fā dà yuàn bā zhě,chéng jiù qīng jìng rěn zhì guāng míng jiǔ zhě,guān zì shàn fǎ,xīn wú zēng jiǎn shí zhě,yī wú zuò mén,xiū zhū jìng xíng。fó zǐ!shì wèi pú sà zhù shí zhǒng fǎ,néng lìng yī qiè rú lái huān xǐ。

 “佛子!菩萨摩诃萨复有十法,能令一切诸佛欢喜。何等为十?一者,一精一进不退;二者,不惜身命;三者,于诸利养无有希求;四者,知一切法皆如虚空;五者,善能观察,普入法界;六者,知诸法印,心无倚著;七者,常发大愿;八者,成就清净忍智光明;九者,观自善法,心无增减;十者,依无作门,修诸净行。佛子!是为菩萨住十种法,能令一切如来欢喜。

 " fó zǐ!fù yǒu shí fǎ,néng lìng yī qiè zhū fú huān xǐ。hé zhě wèi shí?suǒ wèi: ān zhù bù fàng yì ān zhù wú shēng rěn ān zhù dà cí ān zhù dà bēi ān zhù mǎn zú zhū bō luó mì ān zhù zhū xíng ān zhù dà yuàn ān zhù qiǎo fāng biàn ān zhù yǒng měng lì ān zhù zhì huì,guān yī qiè fǎ jiē wú suǒ zhù,yóu rú xū kōng。fó zǐ!ruò zhū pú sà zhù cǐ shí fǎ,néng lìng yī qiè zhū fú huān xǐ。

 “佛子!复有十法,能令一切诸佛欢喜。何者为十?所谓:安住不放逸;安住无生忍;安住大慈;安住大悲;安住满足诸波罗蜜;安住诸行;安住大愿;安住巧方便;安住勇猛力;安住智慧,观一切法皆无所住,犹如虚空。佛子!若诸菩萨住此十法,能令一切诸佛欢喜。

 " fó zǐ!yǒu shí zhǒng fǎ,lìng zhū pú sà sù rù zhū dì。hé děng wéi shí?yī zhě,shàn qiǎo yuán mǎn fúzhì èr xíng èr zhě,néng dà zhuāng yán bō luó mì dào sān zhě,zhì huì míng dá,bù suí tā yǔ sì zhě,chéng shì shàn yǒu,héng bù shě lí wǔ zhě,cháng xíng yī jīng yī jìn,wú yǒu xiè dài liù zhě,shàn néng ān zhù rú lái shén lì qī zhě,xiū zhū shàn gēn,bù shēng pí juàn bā zhě,shēn xīn lì zhì,yǐ dà chéng fǎ ér zì zhuāng yán jiǔ zhě,yú dì dì fǎ mén,xīn wú suǒ zhù shí zhě,yǔ sān shì fú shàn gēn fāng biàn tóng yī tǐ xìng。fó zǐ!cǐ shí zhǒng fǎ,lìng zhū pú sà sù rù zhū dì。" fù cì,fó zǐ!zhū pú sà chū zhù dì shí,yīng shàn guān chá suí qí suǒ yǒu yī qiè fǎ mén,suí qí suǒ yǒu shèn shēn zhì huì,suí suǒ xiū yīn,suí suǒ de guǒ,suí qí jìng jiè,suí qí lì yòng,suí qí shì xiàn,suí qí fēn bié,suí qí suǒ de,xī shàn guān chá。zhī yī qiè fǎ,jiē shì zì xīn,ér wú suǒ zhe rú shì zhī yǐ,rù pú sà dì,néng shàn ān zhù。fó zǐ!hé yǐ gù?wǒ děng ruò yú dì dì zhōng zhù,chéng jiù rú shì guǎng dà gōng dé jù gōng dé yǐ,jiàn rù fú dì zhù fú dì yǐ,néng zuò wú biān guǎng dà fó shì。shì gù yí yīng cháng qín xiū xí,wú yǒu xiū xī,wú yǒu pí yàn,yǐ dà gōng dé ér zì zhuāng yán rù pú sà dì。yǒu shí zhǒng fǎ,lìng zhū pú sà suǒ xíng qīng jìng。hé děng wéi shí?yī zhě,xī shě zī cái,mǎn zhòng shēng yì èr zhě,chí jiè qīng jìng,wú suǒ huǐ fàn sān zhě,róu hé rěn rǔ,wú yǒu qióng jìn sì zhě,qín xiū zhū xíng,yǒng bù tuì zhuǎn wǔ zhě,yǐ zhèng niàn lì,xīn wú mí luàn liù zhě,fēn bié le zhī wú liàng zhū fǎ qī zhě,xiū yī qiè xíng ér wú suǒ zhe bā zhě,qí xīn bù dòng,yóu rú shān wáng jiǔ zhě,guǎng dù zhòng shēng,yóu rú qiáo liáng shí zhě,zhī yī qiè zhòng shēng yǔ zhū rú lái tóng yī tǐ xìng。fó zǐ!shì wèi shí fǎ,lìng zhū pú sà suǒ xíng qīng jìng。

 “佛子!有十种法,令诸菩萨速入诸地。何等为十?一者,善巧圆满福、智二行;二者,能大庄严波罗蜜道;三者,智慧明达,不随他语;四者,承事善友,恒不舍离;五者,常行一精一进,无有懈怠;六者,善能安住如来神力;七者,修诸善根,不生疲倦;八者,深心利智,以大乘法而自庄严;九者,于地地法门,心无所住;十者,与三世佛善根方便同一体性。佛子!此十种法,令诸菩萨速入诸地。“复次,佛子!诸菩萨初住地时,应善观察;随其所有一切法门,随其所有甚深智慧,随所修因,随所得果,随其境界,随其力用,随其示现,随其分别,随其所得,悉善观察。知一切法,皆是自心,而无所著;如是知已,入菩萨地,能善安住。佛子!彼诸菩萨作是思惟:‘我等宜应速入诸地。何以故?我等若于地地中住,成就如是广大功德;具功德已,渐入佛地;住佛地已,能作无边广大佛事。是故宜应常勤修习,无有休息,无有疲厌,以大功德而自庄严入菩萨地。’

 " pú sà jì de xíng qīng jìng yǐ,fù huò shí zhǒng zēng shèng fǎ。hé děng wéi shí?yī zhě,tā fāng zhū fú,jiē xī hù niàn èr zhě,shàn gēn zēng shèng,chāo zhū děng liè sān zhě,shàn néng lǐng shòu fú jiā chí lì sì zhě,cháng dé shàn rén,wèi suǒ yī hù wǔ zhě,ān zhù yī jīng yī jìn,héng bù fàng yì liù zhě,zhī yī qiè fǎ píng děng wú yì qī zhě,xīn héng ān zhù wú shàng dà bēi bā zhě,rú shí guān fǎ,chū shēng miào huì jiǔ zhě,néng shàn xiū xíng qiǎo miào fāng biàn shí zhě,néng zhī rú lái fāng biàn zhī lì。fó zǐ!shì wèi pú sà shí zhǒng zēng shèng fǎ。

 “佛子!有十种法,令诸菩萨所行清净。何等为十?一者,悉舍资财,满众生意;二者,持戒清净,无所毁犯;三者,柔和忍辱,无有穷尽;四者,勤修诸行,永不退转;五者,以正念力,心无迷乱;六者,分别了知无量诸法;七者,修一切行而无所著;八者,其心不动,犹如山王;九者,广度众生,犹如桥梁;十者,知一切众生与诸如来同一体性。佛子!是为十法,令诸菩萨所行清净。

 " fó zǐ!pú sà yǒu shí zhǒng qīng jìng yuàn。hé děng wéi shí?yī yuàn,chéng shú zhòng shēng,wú yǒu pí juàn èr yuàn,jù xíng zhòng shàn,jìng zhū shì jiè sān yuàn,chéng shì rú lái,cháng shēng zūn zhòng sì yuàn,hù chí zhèng fǎ,bù xī qū mìng wǔ yuàn,yǐ zhì guān chá,rù zhū fó tǔ liù yuàn,yǔ zhū pú sà tóng yī tǐ xìng qī yuàn,rù rú lái mén,le yī qiè fǎ bā yuàn,jiàn zhě shēng xìn,wú bù huò yì jiǔ yuàn,shén lì zhù shì,jǐn wèi lái jié shí yuàn,jù pǔ xián xíng,jìng zhì yī qiè zhǒng zhì zhī mén。fó zǐ!shì wèi pú sà shí zhǒng qīng jìng yuàn。

 “菩萨既得行清净已,复获十种增胜法。何等为十?一者,他方诸佛,皆悉护念;二者,善根增胜,超诸等列;三者,善能领受佛加持力;四者,常得善人,为所依怙;五者,安住一精一进,恒不放逸;六者,知一切法平等无异;七者,心恒安住无上大悲;八者,如实观法,出生妙慧;九者,能善修行巧妙方便;十者,能知如来方便之力。佛子!是为菩萨十种增胜法。

 " fó zǐ!pú sà zhù shí zhǒng fǎ,lìng zhū dà yuàn jiē dé yuán mǎn。hé děng wéi shí?yī zhě,xīn wú pí yàn èr zhě,jù dà zhuāng yán sān zhě,niàn zhū pú sà shū shèng yuàn lì sì zhě,wén zhū fó tǔ,xī yuàn wǎng shēng wǔ zhě,shēn xīn cháng jiǔ,jǐn wèi lái jié liù zhě,yuàn xī chéng jiù yī qiè zhòng shēng qī zhě,zhù yī qiè jié,bù yǐ wéi láo bā zhě,shòu yī qiè kǔ,bù shēng yàn lí jiǔ zhě,yú yī qiè lè,xīn wú tān zhe shí zhě,cháng qín shǒu hù wú shàng fǎ mén。

 “佛子!菩萨有十种清净愿。何等为十?一愿,成熟众生,无有疲倦;二愿,具行众善,净诸世界;三愿,承事如来,常生尊重;四愿,护持正法,不惜躯命;五愿,以智观察,入诸佛土;六愿,与诸菩萨同一体性;七愿,入如来门,了一切法;八愿,见者生信,无不获益;九愿,神力住世,尽未来劫;十愿,具普贤行,净治一切种智之门。佛子!是为菩萨十种清净愿。

 " fó zǐ!pú sà mǎn zú rú shì yuàn shí,jí dé shí zhǒng wú jìn cáng。hé děng wéi shí?suǒ wèi: pǔ jiàn zhū fú wú jìn cángzǒng chí bù wàng wú jìn cángjué le zhū fǎ wú jìn cángdà bēi jiù hù wú jìn cángzhǒng zhǒng sān mèi wú jìn cángmǎn zhòng shēng xīn guǎng dà fú dé wú jìn cángyǎn yī qiè fǎ shén shēn zhì huì wú jìn cángbào de shén tōng wú jìn cángzhù wú liàng jié wú jìn cángrù wú biān shì jiè wú jìn cáng。fó zǐ!shì wèi pú sà shí wú jìn cáng。

 “佛子!菩萨住十种法,令诸大愿皆得圆满。何等为十?一者,心无疲厌;二者,具大庄严;三者,念诸菩萨殊胜愿力;四者,闻诸佛土,悉愿往生;五者,深心长久,尽未来劫;六者,愿悉成就一切众生;七者,住一切劫,不以为劳;八者,受一切苦,不生厌离;九者,于一切乐,心无贪著;十者,常勤守护无上法门。

 " pú sà dé shì shí zhǒng cáng yǐ,fú dé jù zú,zhì huì qīng jìng yú zhū zhòng shēng,suí qí suǒ yīng ér wèi shuō fǎ。fó zǐ!pú sà yún hé yú zhū zhòng shēng,suí qí suǒ yīng ér wèi shuō fǎ?suǒ wèi: zhī qí suǒ zuò,zhī qí yīn yuán,zhī qí xīn xíng,zhī qí yù lè。tān yù duō zhě,wèi shuō bù jìng chēn huì duō zhě,wèi shuō dà cí yú chī duō zhě,jiào qín guān chá sān dú děng zhě,wèi shuō chéng jiù shèng zhì fǎ mén lè shēng sǐ zhě,wèi shuō sān kǔ ruò zhe chù suǒ,shuō chù kōng jì xīn xiè dài zhě,shuō dà yī jīng yī jìn huái wǒ màn zhě,shuō fǎ píng děng duō chǎn kuáng zhě,wèi shuō pú sà qí xīn zhì zhílè jì jìng zhě,guǎng wéi shuō fǎ,lìng qí chéng jiù。pú sà rú shì suí qí suǒ yīng ér wèi shuō fǎ。wèi shuō fǎ shí,wén xiāng lián shǔ,yì wú chuǎn miù guān fǎ xiān hòu,yǐ zhì fēn bié shì fēi shěn dìng,bù wéi fǎ yìn cì dì jiàn lì wú biān xíng mén,lìng zhū zhòng shēng duàn yī qiè yí shàn zhī zhū gēn,rù rú lái jiào zhèng zhēn shí jì,zhī fǎ píng děng duàn zhū fǎ ài,chú yī qiè zhí cháng niàn zhū fú,xīn wú zàn shě le zhī yīn shēng,tǐ xìng píng děng yú zhū yán shuō,xīn wú suǒ zhe qiǎo shuō pì yù,wú xiāng wéi fǎn,xī lìng dé wù yī qiè zhū fú suí yīng pǔ xiàn píng děng zhì shēn。

 “佛子!菩萨满足如是愿时,即得十种无尽藏。何等为十?所谓:普见诸佛无尽藏、总持不忘无尽藏、决了诸法无尽藏、大悲救护无尽藏、种种三昧无尽藏、满众生心广大福德无尽藏、演一切法甚深智慧无尽藏、报得神通无尽藏、住无量劫无尽藏、入无边世界无尽藏。佛子!是为菩萨十无尽藏。

 " pú sà rú shì wèi zhū zhòng shēng ér yǎn shuō fǎ,zé zì xiū xí,zēng zhǎng yì lì,bù shě zhū dù,jù zú zhuāng yán bō luó mì dào。shì shí,pú sà wèi lìng zhòng shēng xīn mǎn zú gù,nèi wài xī shě ér wú suǒ zhe,shì zé néng jìng tán bō luó mì。jù chí zhòng jiè ér wú suǒ zhe,yǒng lí wǒ màn,shì zé néng jìng shī bō luó mì。xī néng rěn shòu yī qiè zhū è,yú zhū zhòng shēng,qí xīn píng děng,wú yǒu dòng yáo,pì rú dà dì néng chí yī qiè,shì zé néng jìng rěn bō luó mì。pǔ fā zhòng yè,cháng xiū mí xiè,zhū yǒu suǒ zuò héng bù tuì zhuǎn,yǒng měng shì lì wú néng zhì fú,yú zhū gōng dé bù qǔ bù shě,ér néng mǎn zú yī qiè zhì mén,shì zé néng jìng yī jīng yī jìn bō luó mì。yú wǔ yù jìng wú suǒ tān zhe,zhū cì dì dìng xī néng chéng jiù,cháng zhèng sī wéi,bú zhù bù chū,ér néng xiāo miè yī qiè fán nǎo,chū shēng wú liàng zhū sān mèi mén,chéng jiù wú biān dà shén tōng lì nì shùn cì dì,rù zhū sān mèi,yú yī sān mèi mén rù wú biān sān mèi mén,xī zhī yī qiè sān mèi jìng jiè,yǔ yī qiè sān mèi sān mó bō dǐ zhì yìn bù xiāng wéi bèi,néng sù rù yú yī qiè zhì dì,shì zé néng jìng chán bō luó mì。yú zhū fú suǒ wén fǎ shòu chí,jìn shàn zhī shí chéng shì bù juàn cháng lè wén fǎ,xīn wú yàn zú suí suǒ tīng shòu,rú lǐ sī wéi rù zhēn sān mèi,lí zhū pì jiàn shàn guān zhū fǎ,dé shí xiàng yìn,le zhī rú lái wú gōng yòng dào chéng pǔ mén huì,rù yú yī qiè zhì zhì zhī mén,yǒng dé xiū xī,shì zé néng jìng bō rě bō luó mì。shì xiàn yī qiè shì jiàn zuò yè,jiào huà zhòng shēng ér bù yàn juàn,suí qí xīn lè ér wèi xiàn shēn yī qiè suǒ xíng jiē wú rǎn zhe,huò xiàn fán fūhuò xiàn shèng rén suǒ xíng zhī xíng,huò xiàn shēng sǐ,huò xiàn niè pán shàn néng guān chá yī qiè suǒ zuò,shì xiàn yī qiè zhū zhuāng yán shì ér bù tān zhe,biàn rù zhū qù dù tuō zhòng shēng,shì zé néng jìng fāng biàn bō luó mì。jǐn chéng jiù yī qiè zhòng shēng,jǐn zhuāng yán yī qiè shì jiè,jǐn gōng yǎng yī qiè zhū fú,jǐn tōng dá wú zhàng ài fǎ,jǐn xiū xíng biàn fǎ jiè xíng,shēn héng zhù jǐn wèi lái jié zhì,jǐn zhī yī qiè xīn niàn,jǐn jué wù liú zhuǎn hái miè,jǐn shì xiàn yī qiè guó tǔ,jǐn zhèng dé rú lái zhì huì,shì zé néng jìng yuàn bō luó mì。jù shēn xīn lì,wú yǒu zá rǎn gù jù shēn xìn lì,wú néng cuī fú gù jù dà bēi lì,bù shēng pí yàn gù jù dà cí lì,suǒ xíng píng děng gù jù zǒng chí lì,néng yǐ fāng biàn chí yī qiè yì gù jù biàn cái lì,lìng yī qiè zhòng shēng huān xǐ mǎn zú gù jù bō luó mì lì,zhuāng yán dà chéng gù jù dà yuàn lì,yǒng bù duàn jué gù jù shén tōng lì,chū shēng wú liàng gù jù jiā chí lì,lìng xìn jiě lǐng shòu gù,shì zé néng jìng lì bō luó mì。zhī tān yù xíng zhě,zhī chēn huì xíng zhě,zhī yú chī xíng zhě,zhī děng fēn háng zhě,zhī xiū xué dì xíng zhě,yī niàn zhōng zhī wú biān zhòng shēng xíng,zhī wú biān zhòng shēng xīn,zhī yī qiè fǎ zhēn shí,zhī yī qiè rú lái lì,pǔ jué wù fǎ jiè mén,shì zé néng jìng zhì bō luó mì。

 “菩萨得是十种藏已,福德具足,智慧清净;于诸众生,随其所应而为说法。佛子!菩萨云何于诸众生,随其所应而为说法?所谓:知其所作,知其因缘,知其心行,知其欲乐。贪欲多者,为说不净;瞋恚多者,为说大慈;愚痴多者,教勤观察;三毒等者,为说成就胜智法门;乐生死者,为说三苦;若著处所,说处空寂;心懈怠者,说大一精一进;怀我慢者,说法平等;多谄诳者,为说菩萨;其心质直、乐寂静者,广为说法,令其成就。菩萨如是随其所应而为说法。为说法时,文相连属,义无舛谬;观法先后,以智分别;是非审定,不违法印;次第建立无边行门,令诸众生断一切疑;善知诸根,入如来教;证真实际,知法平等;断诸法爱,除一切执;常念诸佛,心无暂舍;了知音声,体性平等;于诸言说,心无所著;巧说譬喻,无相违反,悉令得悟一切诸佛随应普现平等智身。

 " fó zǐ!pú sà rú shì qīng jìng zhū bō luó mì shíyuán mǎn zhū bō luó mì shíbù shě zhū bō luó mì shí,zhù dà zhuāng yán pú sà chéng zhōng。suí qí suǒ niàn,yī qiè zhòng shēng jiē wèi shuō fǎ,lìng zēng jìng yè ér de dù tuō。duò è dào zhě,jiào shǐ fā xīn zài nán zhōng zhě,lìng qín yī jīng yī jìn duō tān zhòng shēng,shì wú tān fǎ duō chēn zhòng shēng,lìng xíng píng děng zhe jiàn zhòng shēng,wèi shuō yuán qǐ yù jiè zhòng shēng,jiào lí yù huì è bù shàn fǎ sè jiè zhòng shēng,wèi qí xuān shuō pí bō shě nà wú sè jiè zhòng shēng,wèi qí xuān shuō wēi miào zhì huì èr chéng zhī rén,jiào jì jìng xíng lè dà chéng zhě,wèi shuō shí lì guǎng dà zhuāng yán。rú qí wǎng xī chū fā xīn shí,jiàn wú liàng zhòng shēng duò zhū è dào,suí qí suǒ yīng ér dù tuō zhī!guǎng néng dù tuō yī qiè zhòng shēng。

 “菩萨如是为诸众生而演说法,则自修习,增长义利,不舍诸度,具足庄严波罗蜜道。是时,菩萨为令众生心满足故,内外悉舍而无所著,是则能净檀波罗蜜。具持众戒而无所著,永离我慢,是则能净尸波罗蜜。悉能忍受一切诸恶,于诸众生,其心平等,无有动摇,譬如大地能持一切,是则能净忍波罗蜜。普发众业,常修靡懈,诸有所作恒不退转,勇猛势力无能制伏,于诸功德不取不舍,而能满足一切智门,是则能净一精一进波罗蜜。于五欲境无所贪著,诸次第定悉能成就,常正思惟,不住不出,而能销灭一切烦恼,出生无量诸三昧门,成就无边大神通力;逆顺次第,入诸三昧,于一三昧门入无边三昧门,悉知一切三昧境界,与一切三昧三摩钵底智印不相违背,能速入于一切智地,是则能净禅波罗蜜。于诸佛所闻法受持,近善知识承事不倦;常乐闻法,心无厌足;随所听受,如理思惟;入真三昧,离诸僻见;善观诸法,得实相印,了知如来无功用道;乘普门慧,入于一切智智之门,永得休息,是则能净般若波罗蜜。示现一切世间作业,教化众生而不厌倦,随其心乐而为现身;一切所行皆无染著,或现凡夫、或现圣人所行之行,或现生死,或现涅槃;善能观察一切所作,示现一切诸庄严事而不贪著,遍入诸趣度脱众生,是则能净方便波罗蜜。尽成就一切众生,尽庄严一切世界,尽供养一切诸佛,尽通达无障碍法,尽修行遍法界行,身恒住尽未来劫智,尽知一切心念,尽觉悟流转还灭,尽示现一切国土,尽证得如来智慧,是则能净愿波罗蜜。具深心力,无有杂染故;具深信力,无能摧伏故;具大悲力,不生疲厌故;具大慈力,所行平等故;具总持力,能以方便持一切义故;具辩才力,令一切众生欢喜满足故;具波罗蜜力,庄严大乘故;具大愿力,永不断绝故;具神通力,出生无量故;具加持力,令信解领受故,是则能净力波罗蜜。知贪欲行者,知瞋恚行者,知愚痴行者,知等分行者,知修学地行者,一念中知无边众生行,知无边众生心,知一切法真实,知一切如来力,普觉悟法界门,是则能净智波罗蜜。

 " fó zǐ!pú sà jù zú rú shì zhì huì,lìng sān bǎo zhǒng yǒng bù duàn jué。suǒ yǐ zhě hé?pú sà mó hē sà jiào zhū zhòng shēng fà pú tí xīn,shì gù néng lìng fú zhǒng bù duàn cháng wèi zhòng shēng kāi chǎn fǎ cáng,shì gù néng lìng fǎ zhǒng bù duàn shàn chí jiào fǎ,wú suǒ guāi wéi,shì gù néng lìng sēng zhǒng bù duàn。fù cì,xī néng chēng zàn yī qiè dà yuàn,shì gù néng lìng fú zhǒng bù duàn fēn bié yǎn shuō yīn yuán zhī mén,shì gù néng lìng fǎ zhǒng bù duàn cháng qín xiū xí liù hé jìng fǎ,shì gù néng lìng sēng zhǒng bù duàn。fù cì,yú zhòng shēng tián zhōng xià fú zhǒng zi,shì gù néng lìng fú zhǒng bù duàn hù chí zhèng fǎ,bù xī shēn mìng,shì gù néng lìng fǎ zhǒng bù duàn tǒng lǐ dà zhòng,wú yǒu pí juàn,shì gù néng lìng sēng zhǒng bù duàn。fù cì,yú qùláijīn fú,suǒ shuō zhī fǎsuǒ zhì zhī jiè,jiē xī fèng chí,xīn bù shě lí,shì gù néng lìng fúfǎsēng zhǒng yǒng bù duàn jué。pú sà rú shì shào lóng sān bǎo,yī qiè suǒ xíng wú yǒu guò shī,suí yǒu suǒ zuò,jiē yǐ huí xiàng yī qiè zhì mén,shì gù sān yè jiē wú xiá diàn。wú xiá diàn gù,suǒ zuò zhòng shàn,suǒ xíng zhū xíng,jiào huà zhòng shēng,suí yīng shuō fǎ,nǎi zhì yī niàn,wú yǒu cuò miù,jiē yǔ fāng biàn zhì huì xiāng yìng,xī yǐ xiàng yú yī qiè zhì zhì,wú kōng guò zhě。

 “佛子!菩萨如是清净诸波罗蜜时、圆满诸波罗蜜时、不舍诸波罗蜜时,住大庄严菩萨乘中。随其所念,一切众生皆为说法,令增净业而得度脱。堕恶道者,教使发心;在难中者,令勤一精一进;多贪众生,示无贪法;多瞋众生,令行平等;著见众生,为说缘起;欲界众生,教离欲恚恶不善法;色界众生,为其宣说毗钵舍那;无色界众生,为其宣说微妙智慧;二乘之人,教寂静行;乐大乘者,为说十力广大庄严。如其往昔初发心时,见无量众生堕诸恶道,大师子吼作如是言:‘我当以种种法门,随其所应而度脱之!’菩萨具足如是智慧,广能度脱一切众生。

 " pú sà rú shì xiū xí shàn fǎ,niàn niàn jù zú shí zhǒng zhuāng yán。hé zhě wèi shí?suǒ wèi: shēn zhuāng yán,suí zhū zhòng shēng suǒ yīng diào fú ér wèi shì xiàn gù yǔ zhuāng yán,duàn yī qiè yí,jiē lìng huān xǐ gù xīn zhuāng yán,yú yī niàn zhōng rù zhū sān mèi gù fú shā zhuāng yán,yī qiè qīng jìng,lí zhū fán nǎo gù guāng míng zhuāng yán,fàng wú biān guāng pǔ zhào zhòng shēng gù zhòng huì zhuāng yán,pǔ shè zhòng huì,jiē lìng huān xǐ gù shén tōng zhuāng yán,suí zhòng shēng xīn,zì zài shì xiàn gù zhèng jiào zhuāng yán,néng shè yī qiè cōng huì rén gù niè pán dì zhuāng yán,yú yī chù chéng dào,zhōu biàn shí fāng xī wú yú gù qiǎo shuō zhuāng yán,suí chùsuí shísuí qí gēn qì wèi shuō fǎ gù。pú sà chéng jiù rú shì zhuāng yán,yú niàn niàn zhōng,shēnyǔyì yè jiē wú kōng guò,xī yǐ huí xiàng yī qiè zhì mén。ruò yǒu zhòng shēng jiàn cǐ pú sà,dāng zhī yì fù wú kōng guò zhě,yǐ bì dàng chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí gù。ruò wén míng,ruò gōng yǎng,ruò tóng zhù,ruò yì niàn,ruò suí chū jiā,ruò wén shuō fǎ,ruò suí xǐ shàn gēn,ruò yáo shēng qīn jìng,nǎi zhì chēng yángzàn tàn míng zì,jiē dāng de ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。fó zǐ!pì rú yǒu yào,míng wéi: shàn jiàn,zhòng shēng jiàn zhě,zhòng dú xī chú pú sà rú shì chéng jiù cǐ fǎ,zhòng shēng ruò jiàn,zhū fán nǎo dú jiē dé chú miè,shàn fǎ zēng zhǎng。

 “佛子!菩萨具足如是智慧,令三宝种永不断绝。所以者何?菩萨摩诃萨教诸众生发菩提心,是故能令佛种不断;常为众生开阐法藏,是故能令法种不断;善持教法,无所乖违,是故能令僧种不断。复次,悉能称赞一切大愿,是故能令佛种不断;分别演说因缘之门,是故能令法种不断;常勤修习六和敬法,是故能令僧种不断。复次,于众生田中下佛种子,是故能令佛种不断;护持正法,不惜身命,是故能令法种不断;统理大众,无有疲倦,是故能令僧种不断。复次,于去、来、今佛,所说之法、所制之戒,皆悉奉持,心不舍离,是故能令佛、法、僧种永不断绝。菩萨如是绍隆三宝,一切所行无有过失,随有所作,皆以回向一切智门,是故三业皆无瑕玷。无瑕玷故,所作众善,所行诸行,教化众生,随应说法,乃至一念,无有错谬,皆与方便智慧相应,悉以向于一切智智,无空过者。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù cǐ fǎ zhōng,qín jiā xiū xí,yǐ zhì huì míng,miè zhū chī àn yǐ cí bēi lì,cuī fú mó jūn yǐ dà zhì huì jí fú dé lì,zhì zhū wài dào yǐ jīn gāng dìng,miè chú yī qiè xīn gòu fán nǎo yǐ yī jīng yī jìn lì,jí zhū shàn gēn yǐ jìng fó tǔ zhū shàn gēn lì,yuǎn lí yī qiè è dào zhū nán yǐ wú suǒ zhe lì,jìng zhì jìng jiè yǐ fāng biàn zhì huì lì,chū shēng yī qiè pú sà zhū dìzhū bō luó mì,jí zhū sān mèiliù tōngsān míngsì wú suǒ wèi,xī lìng qīng jìng yǐ yī qiè shàn fǎ lì,chéng mǎn yī qiè zhū fú jìng tǔ,wú biān xiāng hǎo shēnyǔ jí xīn jù zú zhuāng yán yǐ zhì zì zài guān chá lì,zhī yī qiè rú lái lìwú suǒ wèibù gòng fó fǎ,xī jiē píng děng yǐ guǎng dà zhì huì lì,le zhī yī qiè zhì zhì jìng jiè yǐ wǎng xī shì yuàn lì,suí suǒ yìng huà,xiàn fó guó tǔ,zhuǎn dà fǎ lún,dù tuō wú liàng wú biān zhòng shēng。

 “菩萨如是修习善法,念念具足十种庄严。何者为十?所谓:身庄严,随诸众生所应调伏而为示现故;语庄严,断一切疑,皆令欢喜故;心庄严,于一念中入诸三昧故;佛刹庄严,一切清净,离诸烦恼故;光明庄严,放无边光普照众生故;众会庄严,普摄众会,皆令欢喜故;神通庄严,随众生心,自在示现故;正教庄严,能摄一切聪慧人故;涅槃地庄严,于一处成道,周遍十方悉无余故;巧说庄严,随处、随时、随其根器为说法故。菩萨成就如是庄严,于念念中,身、语、意业皆无空过,悉以回向一切智门。若有众生见此菩萨,当知亦复无空过者,以必当成阿耨多罗三藐三菩提故。若闻名,若供养,若同住,若忆念,若随出家,若闻说法,若随喜善根,若遥生钦敬,乃至称扬、赞叹名字,皆当得阿耨多罗三藐三菩提。佛子!譬如有药,名为:善见,众生见者,众毒悉除;菩萨如是成就此法,众生若见,诸烦恼毒皆得除灭,善法增长。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà qín xiū cǐ fǎ,cì dì chéng jiù zhū pú sà xíng,nǎi zhì dé yǔ zhū fú píng děng,yú wú biān shì jiè zhōng wèi dà fǎ shī,hù chí zhèng fǎ yī qiè zhū fú zhī suǒ hù niàn,shǒu hù shòu chí guǎng dà fǎ cáng huò wú ài biàn,shēn rù fǎ mén yú wú biān shì jiè dà zhòng zhī zhōng,suí lèi bù tóng,pǔ xiàn qí shēn,sè xiàng jù zú,zuì shèng wú bǐ,yǐ wú ài biàn qiǎo shuō shēn fǎ qí yīn yuán mǎn shàn qiǎo fēn bù gù,néng lìng wén zhě rù yú wú jìn zhì huì zhī mén zhī zhū zhòng shēng xīn xíng fán nǎo ér wèi shuō fǎ,suǒ chū yán yīn jù zú qīng jìng gù,yī yīn yǎn chàng,néng lìng yī qiè jiē shēng huān xǐ qí shēn duān zhèng yǒu dà wēi lì gù,chǔ yú zhòng huì,wú néng guò zhě shàn zhī zhòng xīn gù,néng pǔ xiàn shēn shàn qiǎo shuō fǎ gù,yīn shēng wú ài dé xīn zì zài gù,qiǎo shuō dà fǎ,wú néng jǔ huài dé wú suǒ wèi gù,xīn wú qiè ruò yú fǎ zì zài gù,wú néng guò zhě yú zhì zì zài gù,wú néng shèng zhě bō rě bō luó mì zì zài gù,suǒ shuō fǎ xiāng,bù xiāng wéi bèi biàn cái zì zài gù,suí lè shuō fǎ,xiāng xù bù duàn tuó luó ní zì zài gù,jué dìng kāi shì zhū fǎ shí xiàng biàn cái zì zài gù,suí suǒ yǎn shuō,néng kāi zhǒng zhǒng pì yù zhī mén dà bēi zì zài gù,qín huì zhòng shēng,xīn wú xiè xī dà cí zì zài gù,fàng guāng míng wǎng yuè kě zhòng xīn。pú sà rú shì chǔ yú gāo guǎng shī zi zhī zuò,yǎn shuō dà fǎ。wéi chú rú lái jí shèng yuàn zhì zhū dà pú sà,qí yú zhòng shēng wú néng shèng zhěwú jiàn dǐng zhěwú yìng duó zhě yù yǐ nán wèn lìng qí tuì qū,wú yǒu shì chù。

 “佛子!菩萨摩诃萨住此法中,勤加修习,以智慧明,灭诸痴闇;以慈悲力,摧伏魔军;以大智慧及福德力,制诸外道;以金刚定,灭除一切心垢烦恼;以一精一进力,集诸善根;以净佛土诸善根力,远离一切恶道诸难;以无所著力,净智境界;以方便智慧力,出生一切菩萨诸地、诸波罗蜜,及诸三昧、六通、三明、四无所畏,悉令清净;以一切善法力,成满一切诸佛净土,无边相好身、语及心具足庄严;以智自在观察力,知一切如来力、无所畏、不共佛法,悉皆平等;以广大智慧力,了知一切智智境界;以往昔誓愿力,随所应化,现佛国土,转大法錀,度脱无量无边众生。

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà dé rú shì zì zài lì yǐ,jiǎ shǐ yǒu bù kě shuō shì jiè liàng guǎng dà dào chǎng,mǎn zhōng zhòng shēng,yī yī zhòng shēng wēi dé sè xiàng jiē rú sān qiān dà qiān shì jiè zhǔ。pú sà yú cǐ,cái xiàn qí shēn,xī néng yìng bì rú shì dà zhòng,yǐ dà cí bēi ān qí qiè ruò,yǐ shēn zhì huì chá qí yù lè,yǐ wú wèi biàn wèi qí shuō fǎ,néng lìng yī qiè jiē shēng huān xǐ。hé yǐ gù?fó zǐ!pú sà mó hē sà chéng jiù wú liàng zhì huì lún gù,chéng jiù wú liàng qiǎo fēn bié gù,chéng jiù guǎng dà zhèng niàn lì gù,chéng jiù wú jìn shàn qiǎo huì gù,chéng jiù jué le zhū fǎ shí xiàng tuó luó ní gù,chéng jiù wú biān jì pú tí xīn gù,chéng jiù wú cuò miù miào biàn cái gù,chéng jiù dé yī qiè fú jiā chí shēn xìn jiě gù,chéng jiù pǔ rù sān shì zhū fú zhòng huì dào chǎng zhì huì lì gù,chéng jiù zhī sān shì zhū fú tóng yī tǐ xìng qīng jìng xīn gù,chéng jiù sān shì yī qiè rú lái zhìyī qiè pú sà dà yuàn zhì néng zuò dà fǎ shī kāi chǎn zhū fú zhèng fǎ cáng jí hù chí gù。"

 “佛子!菩萨摩诃萨勤修此法,次第成就诸菩萨行,乃至得与诸佛平等,于无边世界中为大法师,护持正法;一切诸佛之所护念,守护受持广大法藏;获无碍辩,深入法门;于无边世界大众之中,随类不同,普现其身,色相具足,最胜无比,以无碍辩巧说深法;其音圆满善巧分布故,能令闻者入于无尽智慧之门;知诸众生心行烦恼而为说法,所出言音具足清净故,一音演畅,能令一切皆生欢喜;其身端正有大威力故,处于众会,无能过者;善知众心故,能普现身;善巧说法故,音声无碍;得心自在故,巧说大法,无能沮坏;得无所畏故,心无怯弱;于法自在故,无能过者;于智自在故,无能胜者;般若波罗蜜自在故,所说法相,不相违背;辩才自在故,随乐说法,相续不断;陀罗尼自在故,决定开示诸法实相;辩才自在故,随所演说,能开种种譬喻之门;大悲自在故,勤诲众生,心无懈息;大慈自在故,放光明网悦可众心。菩萨如是处于高广师子之座,演说大法。唯除如来及胜愿智诸大菩萨,其余众生无能胜者、无见顶者、无映夺者;欲以难问令其退屈,无有是处。

  ěr shí,fǎ huì pú sà yù zhòng xuān qí yì,chéng fú shén lì ér shuō sòng yán:

 “佛子!菩萨摩诃萨得如是自在力已,假使有不可说世界量广大道场,满中众生,一一众生威德色相皆如三千大千世界主。菩萨于此,才现其身,悉能映蔽如是大众,以大慈悲安其怯弱,以深智慧察其欲乐,以无畏辩为其说法,能令一切皆生欢喜。何以故?佛子!菩萨摩诃萨成就无量智慧轮故,成就无量巧分别故,成就广大正念力故,成就无尽善巧慧故,成就决了诸法实相陀罗尼故,成就无边际菩提心故,成就无错谬妙辩才故,成就得一切佛加持深信解故,成就普入三世诸佛众会道场智慧力故,成就知三世诸佛同一体性清净心故,成就三世一切如来智、一切菩萨大愿智能作大法师开阐诸佛正法藏及护持故。”

 " xīn zhù pú tí jí zhòng fú,cháng bù fàng yì zhí jiān huì,zhèng niàn qí yì héng bù wàng,shí fāng zhū fú jiē huān xǐ。niàn yù jiān gù zì qín lì,yú shì wú yī wú tuì qiè,yǐ wú zhēng xíng rù shēn fǎ,shí fāng zhū fú jiē huān xǐ。fú huān xǐ yǐ jiān yī jīng yī jìn,xiū xíng fú zhì zhù dào fǎ,rù yú zhū dì jìng zhòng xíng,mǎn zú rú lái suǒ shuō yuàn。rú shì ér xiū huò miào fǎ,jì dé fǎ yǐ shī qún shēng,suí qí xīn lè jí gēn xìng,xī shùn qí yí wèi kāi yǎn。pú sà wèi tā yǎn shuō fǎ,bù shě zì jǐ zhū dù xíng,bō luó mì dào jì yǐ chéng,cháng yú yǒu hǎi jì qún shēng。zhòu yè qín xiū wú xiè juàn,lìng sān bǎo zhǒng bù duàn jué,suǒ xíng yī qiè bái jìng fǎ,xī yǐ huí xiàng rú lái dì。pú sà suǒ xiū zhòng shàn xíng,pǔ wèi chéng jiù zhū qún shēng,lìng qí pò àn miè fán nǎo,xiáng fú mó jūn chéng zhèng jué。rú shì xiū xíng dé fú zhì,shēn rù rú lái zhèng fǎ cáng,wèi dà fǎ shī yǎn miào fǎ,pì rú gān lù xī zhān sǎ。cí bēi āi mǐn biàn yī qiè,zhòng shēng xīn xíng mí bù zhī,rú qí suǒ lè wèi kāi chǎn,wú liàng wú biān zhū fó fǎ。jìn zhǐ ān xú rú xiàng wáng,yǒng měng wú wèi yóu shī zi,bù dòng rú shān zhì rú hǎi,yì rú dà yǔ chú zhòng rè。"

 尔时,法慧菩萨欲重宣其义,承佛神力而说颂言:

  shí,fǎ huì pú sà shuō cǐ sòng yǐ,rú lái huān xǐ,dà zhòng fèng xíng。

 “心住菩提集众福,常不放逸植坚慧,正念其意恒不忘,十方诸佛皆欢喜。念欲坚固自勤励,于世无依无退怯,以无诤行入深法,十方诸佛皆欢喜。佛欢喜已坚一精一进,修行福智助道法,入于诸地净众行,满足如来所说愿。如是而修获妙法,既得法已施群生,随其心乐及根性,悉顺其宜为开演。菩萨为他演说法,不舍自己诸度行,波罗蜜道既已成,常于有海济群生。昼夜勤修无懈倦,令三宝种不断绝,所行一切白净法,悉以回向如来地。菩萨所修众善行,普为成就诸群生,令其破闇灭烦恼,降伏魔军成正觉。如是修行得佛智,深入如来正法藏,为大法师演妙法,譬如甘露悉沾洒。慈悲哀愍遍一切,众生心行靡不知,如其所乐为开阐,无量无边诸佛法。进止安徐如象王,勇猛无畏犹师子,不动如山智如海,亦如大雨除众热。”


 时,法慧菩萨说此颂已,如来欢喜,大众奉行。


本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章