中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

十行品·一(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

 十行品·一拼音版、注音及读音:

出处:华严经

shí háng pǐn yī

十行品·一

  ěr shí,gōng dé lín pú sà chéng fú shén lì,rù pú sà shàn sī wéi sān mèi。rù shì sān mèi yǐ,shí fāng gè guò wàn fú shā wēi chén shù shì jiè wài,yǒu wàn fú shā wēi chén shù zhū fú,jiē hào: gōng dé lín,ér xiàn qí qián,gào gōng dé lín pú sà yán:

 尔时,功德林菩萨承佛神力,入菩萨善思惟三昧。入是三昧已,十方各过万佛刹微尘数世界外,有万佛刹微尘数诸佛,皆号:功德林,而现其前,告功德林菩萨言:

 " shàn zāi!fó zǐ!nǎi néng rù cǐ shàn sī wéi sān mèi。shàn nán zǐ!cǐ shì shí fāng gè wàn fú shā wēi chén shù tóng míng zhū fú gòng jiā yú rǔ,yì shì pí lú zhē nà rú lái wǎng xī yuàn lìwēi shén zhī lì,jí zhū pú sà zhòng shàn gēn lì,lìng rǔ rù shì sān mèi ér yǎn shuō fǎ。wèi zēng zhǎng fú zhì gù,shēn rù fǎ jiè gù,le zhī zhòng shēng jiè gù,suǒ rù wú ài gù,suǒ xíng wú zhàng gù,dé wú liàng fāng biàn gù,shè qǔ yī qiè zhì xìng gù,jué wù yī qiè zhū fǎ gù,zhī yī qiè zhū gēn gù,néng chí shuō yī qiè fǎ gù,suǒ wèi: fā qǐ zhū pú sà shí zhǒng xíng。shàn nán zǐ!rǔ dāng chéng fú wēi shén zhī lì ér yǎn cǐ fǎ。"

 “善哉!佛子!乃能入此善思惟三昧。善男子!此是十方各万佛刹微尘数同名诸佛共加于汝,亦是毗卢遮那如来往昔愿力、威神之力,及诸菩萨众善根力,令汝入是三昧而演说法。为增长佛智故,深入法界故,了知众生界故,所入无碍故,所行无障故,得无量方便故,摄取一切智性故,觉悟一切诸法故,知一切诸根故,能持说一切法故,所谓:发起诸菩萨十种行。善男子!汝当承佛威神之力而演此法。”

  shì shí,zhū fú jí yǔ gōng dé lín pú sà wú ài zhìwú zhe zhìwú duàn zhìwú shī zhìwú chī zhìwú yì zhìwú shī zhìwú liàng zhìwú shèng zhìwú xiè zhìwú duó zhì。hé yǐ gù?cǐ sān mèi lì,fǎ rú shì gù。

 是时,诸佛即与功德林菩萨无碍智、无著智、无断智、无师智、无痴智、无异智、无失智、无量智、无胜智、无懈智、无夺智。何以故?此三昧力,法如是故。

  ěr shí,zhū fú gè shēn yòu shǒu,mó gōng dé lín pú sà dǐng。shí,gōng dé lín pú sà jí cóng dìng qǐ,gào zhū pú sà yán:

 尔时,诸佛各申右手,摩功德林菩萨顶。时,功德林菩萨即从定起,告诸菩萨言:

 " fó zǐ!pú sà xíng bù kě sī yì,yǔ fǎ jièxū kōng jiè děng。hé yǐ gù?pú sà mó hē sà xué sān shì zhū fú ér xiū xíng gù。fó zǐ!hé děng shì pú sà mó hē sà xíng?fó zǐ!pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng xíng,sān shì zhū fú zhī suǒ xuān shuō。hé děng wéi shí?yī zhě huān xǐ xíng,èr zhě ráo yì xíng,sān zhě wú wéi nì xíng,sì zhě wú qū náo xíng,wǔ zhě wú chī luàn xíng,liù zhě shàn xiàn xíng,qī zhě wú zhe xíng,bā zhě nán de xíng,jiǔ zhě shàn fǎ xíng,shí zhě zhēn shí xíng shì wèi shí。

 “佛子!菩萨行不可思议,与法界、虚空界等。何以故?菩萨摩诃萨学三世诸佛而修行故。佛子!何等是菩萨摩诃萨行?佛子!菩萨摩诃萨有十种行,三世诸佛之所宣说。何等为十?一者欢喜行,二者饶益行,三者无违逆行,四者无屈挠行,五者无痴乱行,六者善现行,七者无著行,八者难得行,九者善法行,十者真实行;是为十。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà huān xǐ xíng?fó zǐ!cǐ pú sà wèi dà shī zhǔ,fán suǒ yǒu wù xī néng huì shī qí xīn píng děng,wú yǒu huǐ lìn,bù wàng guǒ bào,bù qiú míng chēng,bù tān lì yǎng dàn wèi jiù hù yī qiè zhòng shēng,shè shòu yī qiè zhòng shēng,ráo yì yī qiè zhòng shēng wéi xué xí zhū fú běn suǒ xiū xíng,yì niàn zhū fú běn suǒ xiū xíng,ài lè zhū fú běn suǒ xiū xíng,qīng jìng zhū fú běn suǒ xiū xíng,zēng zhǎng zhū fú běn suǒ xiū xíng,zhù chí zhū fú běn suǒ xiū xíng,xiǎn xiàn zhū fú běn suǒ xiū xíng,yǎn shuō zhū fú běn suǒ xiū xíng,lìng zhū zhòng shēng lí kǔ dé lè。fó zǐ!pú sà mó hē sà xiū cǐ xíng shí,lìng yī qiè zhòng shēng huān xǐ ài lè suí zhū fāng tǔ yǒu pín fá chù,yǐ yuàn lì gù,wǎng shēng yú bǐ,háo guì dà fù,cái bǎo wú jìn。jiǎ shǐ yú niàn niàn zhōng,yǒu wú liàng wú shù zhòng shēng yì pú sà suǒ,wǒ děng pín fá,mí suǒ zī shàn,jī léi kùn kǔ,mìng jiāng bù quán。wéi yuàn cí āi,shī wǒ shēn ròu,lìng wǒ dé shí,yǐ huó qí mìng!pú sà jí biàn shī zhī,lìng qí huān xǐ,xīn dé mǎn zú。rú shì wú liàng bǎi qiān zhòng shēng ér lái qǐ qiú,pú sà yú bǐ,céng wú tuì qiè,dàn gèng zēng zhǎng cí bēi zhī xīn。yǐ shì zhòng shēng xián lái qǐ qiú,pú sà jiàn zhī,bèi fù huān xǐ,cǐ děng zhòng shēng shì wǒ fú tiánshì wǒ shàn yǒu,bù qiú bù qǐng ér lái jiào wǒ rù fó fǎ zhōng。wǒ jīn yīng dāng rú shì xiū xué,bù wéi yī qiè zhòng shēng zhī xīn。xiàn zuòdàng zuò suǒ yǒu shàn gēn,lìng wǒ wèi lái yú yī qiè shì jièyī qiè zhòng shēng zhōng shòu guǎng dà shēn,yǐ shì shēn ròu,chōng zú yī qiè jī kǔ zhòng shēng。nǎi zhì ruò yǒu yī xiǎo zhòng shēng wèi dé bǎo zú,yuàn bù shě mìng,suǒ gē shēn ròu,yì wú yǒu jǐn。yǐ cǐ shàn gēn,yuàn dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,zhèng dà niè pán yuàn zhū zhòng shēng shí wǒ ròu zhě,yì dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,huò píng děng zhì,jù zhū fó fǎ,guǎng zuò fó shì,nǎi zhì rù yú wú yú niè pán。ruò yī zhòng shēng xīn bù mǎn zú,wǒ zhōng bù zhèng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。zhòng shēng xiǎngyǒu xiǎngmìng xiǎngzhǒng zhǒng xiǎngbǔ jiā luó xiǎngrén xiǎngmó nà pó xiǎngzuò zhě xiǎngshòu zhě xiǎng。dàn guān fǎ jièzhòng shēng jiè,wú biān jì fǎkōng fǎwú suǒ yǒu fǎwú xiāng fǎwú tǐ fǎwú chǔ fǎwú yī fǎwú zuò fǎ。zuò shì guān shí,bú jiàn zì shēn,bú jiàn shī wù,bú jiàn shòu zhě,bú jiàn fú tián,bú jiàn yè,bú jiàn bào,bú jiàn guǒ,bú jiàn dà guǒ,bú jiàn xiǎo guǒ。ěr shí,pú sà guān qùláijīn yī qiè zhòng shēng suǒ shòu zhī shēn xún jí huài miè,zhòng shēng yú chī wú zhì,yú shēng sǐ nèi shòu wú shù shēn,wēi cuì bù tíng,sù guī huài miè。ruò yǐ huài miè,ruò jīn huài miè,ruò dāng huài miè,ér bù néng yǐ bù jiān gù shēn qiú jiān gù shēn。wǒ dāng jǐn xué zhū fú suǒ xué,zhèng yī qiè zhì,zhī yī qiè fǎ,wèi zhū zhòng shēng shuō sān shì píng děngsuí shùn jì jìngbù huài fǎ xìng,lìng qí yǒng dé ān yǐn kuài lè。shì míng pú sà mó hē sà dì yī huān xǐ xíng。

 “佛子!何等为菩萨摩诃萨欢喜行?佛子!此菩萨为大施主,凡所有物悉能惠施;其心平等,无有悔吝,不望果报,不求名称,不贪利养;但为救护一切众生,摄受一切众生,饶益一切众生;为学习诸佛本所修行,忆念诸佛本所修行,爱乐诸佛本所修行,清净诸佛本所修行,增长诸佛本所修行,住持诸佛本所修行,显现诸佛本所修行,演说诸佛本所修行,令诸众生离苦得乐。佛子!菩萨摩诃萨修此行时,令一切众生欢喜爱乐;随诸方土有贫乏处,以愿力故,往生于彼,豪贵大富,财宝无尽。假使于念念中,有无量无数众生诣菩萨所,白言:‘仁者!我等贫乏,靡所资赡,饥羸困苦,命将不全。唯愿慈哀,施我身肉,令我得食,以活其命!’尔时,菩萨即便施之,令其欢喜,心得满足。如是无量百千众生而来乞求,菩萨于彼,曾无退怯,但更增长慈悲之心。以是众生咸来乞求,菩萨见之,倍复欢喜,作如是念:‘我得善利!此等众生是我福田、是我善友,不求不请而来教我入佛法中。我今应当如是修学,不违一切众生之心。’又作是念:‘愿我已作、现作、当作所有善根,令我未来于一切世界、一切众生中受广大身,以是身肉,充足一切饥苦众生。乃至若有一小众生未得饱足,愿不舍命,所割身肉,亦无有尽。以此善根,愿得阿耨多罗三藐三菩提,证大涅槃;愿诸众生食我肉者,亦得阿耨多罗三藐三菩提,获平等智,具诸佛法,广作佛事,乃至入于无余涅槃。若一众生心不满足,我终不证阿耨多罗三藐三菩提。’菩萨如是利益众生而无我想、众生想、有想、命想、种种想、补伽罗想、人想、摩纳婆想、作者想、受者想。但观法界、众生界,无边际法、空法、无所有法、无相法、无体法、无处法、无依法、无作法。作是观时,不见自身,不见施物,不见受者,不见福田,不见业,不见报,不见果,不见大果,不见小果。尔时,菩萨观去、来、今一切众生所受之身寻即坏灭,便作是念:‘奇哉!众生愚痴无智,于生死内受无数身,危脆不停,速归坏灭。若已坏灭,若今坏灭,若当坏灭,而不能以不坚固身求坚固身。我当尽学诸佛所学,证一切智,知一切法,为诸众生说三世平等、随顺寂静、不坏法性,令其永得安隐快乐。’佛子!是名菩萨摩诃萨第一欢喜行。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà ráo yì xíng?cǐ pú sà hù chí jìng jiè,yú sèshēngxiāngwèichù,xīn wú suǒ zhe,yì wèi zhòng shēng rú shì xuān shuō bù qiú wēi shì,bù qiú zhǒng zú,bù qiú fù ráo,bù qiú sè xiàng,bù qiú wáng wèi,rú shì yī qiè jiē wú suǒ zhe,dàn jiān chí jìng jiè,bì dāng shě lí yī qiè chán fùtān qiúrè nǎozhū nánbī pòhuǐ bàngluàn zhuó,dé fú suǒ zàn píng děng zhèng fǎ。pú sà rú shì chí jìng jiè shí,yú yī rì zhōng,jiǎ shǐ wú shù bǎi qiān yì nà yóu tā zhū dà è mó yì pú sà suǒ,yī yī gè jiāng wú liàng wú shù bǎi qiān yì nà yóu tā tiān nǚ jiē yú wǔ yù shàn xíng fāng biàn,duān zhèng shū lì qīng huò rén xīn zhí chí zhǒng zhǒng zhēn wán zhī jù,yù lái huò luàn pú sà dào yì。ěr shí,shì zhàng dào fǎ,nǎi zhì zhàng ài wú shàng pú tí。xīn jìng rú fú。wéi chú fāng biàn jiào huà zhòng shēng,ér bù shě yú yī qiè zhì xīn。fó zǐ!pú sà bù yǐ yù yīn yuán gù nǎo yī zhòng shēng,níng shě shēn mìng,ér zhōng bù zuò nǎo zhòng shēng shì。pú sà zì dé jiàn fú yǐ lái,wèi zēng xīn shēng yī niàn yù xiǎng hé kuàng cóng shì,ruò huò cóng shì,wú yǒu shì chù!ěr shí,yú cháng yè zhōng,xiǎng niàn wǔ yù,qù xiàng wǔ yù,tān zhe wǔ yù qí xīn jué dìng dān rǎn chén nì,suí qí liú zhuǎn,bù dé zì zài。wǒ jīn yīng dāng lìng cǐ zhū mó jí zhū tiān nǚ,yī qiè zhòng shēng zhù wú shàng jiè zhù jìng jiè yǐ,yú yī qiè zhì,xīn wú tuì zhuǎn,dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,nǎi zhì rù yú wú yú niè pán。hé yǐ gù?cǐ shì wǒ děng suǒ yīng zuò yè,yīng suí zhū fú rú shì xiū xué。zuò shì xué yǐ,lí zhū è xíngjì wǒwú zhī,yǐ zhì rù yú yī qiè fó fǎ,wèi zhòng shēng shuō,lìng chú diān dǎo。rán zhī bù lí zhòng shēng yǒu diān dǎo,bù lí diān dǎo yǒu zhòng shēng bù yú diān dǎo nèi yǒu zhòng shēng,bù yú zhòng shēng nèi yǒu diān dǎo yì fēi diān dǎo shì zhòng shēng,yì fēi zhòng shēng shì diān dǎo diān dǎo fēi nèi fǎ,diān dǎo fēi wài fǎ zhòng shēng fēi nèi fǎ,zhòng shēng fēi wài fǎ。yī qiè zhū fǎ xū wàng bù shí,sù qǐ sù miè wú yǒu jiān gù,rú mèng rú yǐng,rú huàn rú huà,kuáng huò yú fū。rú shì jiě zhě,jí néng jué le yī qiè zhū xíng,tōng dá shēng sǐ jí yǔ niè pán,zhèng fú pú tí zì de dù,lìng tā de dù zì jiě tuō,lìng tā jiě tuō zì diào fú,lìng tā diào fú zì jì jìng,lìng tā jì jìng zì ān yǐn,lìng tā ān yǐn zì lí gòu,lìng tā lí gòu zì qīng jìng,lìng tā qīng jìng zì niè pán,lìng tā niè pán zì kuài lè,lìng tā kuài lè。lí yī qiè shì jiān xíng,jù yī qiè zhū fó fǎ,zhù wú shàng píng děng chù,děng guān zhòng shēng,míng dá jìng jiè,lí zhū guò shī,duàn zhū fēn bié,shě zhū zhí zhuó,shàn qiǎo chū lí,xīn héng ān zhù wú shàngwú shuōwú yīwú dòngwú liàngwú biānwú jìnwú sè shén shēn zhì huì。shì míng pú sà mó hē sà dì èr ráo yì xíng。

 “佛子!何等为菩萨摩诃萨饶益行?此菩萨护持净戒,于色、声、香、味、触,心无所著,亦为众生如是宣说;不求威势,不求种族,不求富饶,不求色相,不求王位,如是一切皆无所著,但坚持净戒,作如是念:‘我持净戒,必当舍离一切缠缚、贪求、热恼、诸难、逼迫、毁谤、乱浊,得佛所赞平等正法。’佛子!菩萨如是持净戒时,于一日中,假使无数百千亿那由他诸大恶魔诣菩萨所,一一各将无量无数百千亿那由他天女──皆于五欲善行方便,端正姝丽倾惑人心──执持种种珍玩之具,欲来惑乱菩萨道意。尔时,菩萨作如是念:‘此五欲者,是障道法,乃至障碍无上菩提。’是故不生一念欲想,心净如佛。唯除方便教化众生,而不舍于一切智心。佛子!菩萨不以欲因缘故恼一众生,宁舍身命,而终不作恼众生事。菩萨自得见佛已来,未曾心生一念欲想;何况从事,若或从事,无有是处!尔时,菩萨但作是念:‘一切众生,于长夜中,想念五欲,趣向五欲,贪著五欲;其心决定耽染沉溺,随其流转,不得自在。我今应当令此诸魔及诸天女,一切众生住无上戒;住净戒已,于一切智,心无退转,得阿耨多罗三藐三菩提,乃至入于无余涅槃。何以故?此是我等所应作业,应随诸佛如是修学。作是学已,离诸恶行、计我、无知,以智入于一切佛法,为众生说,令除颠倒。然知不离众生有颠倒,不离颠倒有众生;不于颠倒内有众生,不于众生内有颠倒;亦非颠倒是众生,亦非众生是颠倒;颠倒非内法,颠倒非外法;众生非内法,众生非外法。一切诸法虚妄不实,速起速灭无有坚固,如梦如影,如幻如化,诳惑愚夫。如是解者,即能觉了一切诸行,通达生死及与涅槃,证佛菩提;自得度,令他得度;自解脱,令他解脱;自调伏,令他调伏;自寂静,令他寂静;自安隐,令他安隐;自离垢,令他离垢;自清净,令他清净;自涅槃,令他涅槃;自快乐,令他快乐。’佛子!此菩萨复作是念:‘我当随顺一切如来,离一切世间行,具一切诸佛法,住无上平等处,等观众生,明达境界,离诸过失,断诸分别,舍诸执著,善巧出离,心恒安住无上、无说、无依、无动、无量、无边、无尽、无色甚深智慧。’佛子!是名菩萨摩诃萨第二饶益行。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà wú wéi nì xíng?cǐ pú sà cháng xiū rěn fǎ,qiān xià gōng jìng bù zì hài,bù tā hài,bù liǎng hài bù zì qǔ,bù tā qǔ,bù liǎng qǔ bù zì zhe,bù tā zhe,bù liǎng zhe yì bù tān qiú míng wén lì yǎng,lìng lí yī qiè è,duàn tānchēnchījiāo mànfù cángqiān jíchǎn kuáng,lìng héng ān zhù rěn rǔ róu hé。pú sà chéng jiù rú shì rěn fǎ。jiǎ shǐ yǒu bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí zhòng shēng lái zhì qí suǒ,yī yī zhòng shēng huà zuò bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí kǒu,yī yī kǒu chū bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí yǔ,suǒ wèi: bù kě xǐ yǔfēi shàn fǎ yǔbù yuè yì yǔbù kě ài yǔfēi rén xián yǔfēi shèng zhì yǔfēi shèng xiāng yìng yǔfēi shèng qīn jìn yǔshēn kě yàn wù yǔbù kān tīng wén yǔ,yǐ shì yán cí huǐ rǔ pú sà。yòu cǐ zhòng shēng yī yī gè yǒu bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí shǒu,yī yī shǒu gè zhí bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí qì zhàng bī hài pú sà。rú shì jīng yú ā sēng qí jié,céng wú xiū xī。pú sà zāo cǐ jí dà chǔ dú,shēn máo jiē shù,mìng jiāng yù duàn,xīn ruò dòng luàn,zé zì bù tiáo fúzì bù shǒu hùzì bù míng liǎozì bù xiū xízì bù zhèng dìngzì bù jì jìngzì bù ài xīzì shēng zhí zhuó,hé néng lìng tā xīn dé qīng jìng?zhù yú shēng sǐ,shòu zhū kǔ nǎo。zhòng zì quàn lì,lìng xīn qīng jìng,ér dé huān xǐ。shàn zì tiáo shè,zì néng ān zhù yú fó fǎ zhōng,yì lìng zhòng shēng tóng dé cǐ fǎ。wú wǒwǒ suǒ,wú yǒu zhēn shí,xìng kōng wú èr ruò kǔ ruò lè,jiē wú suǒ yǒu,zhū fǎ kōng gù。wǒ dāng jiě le,guǎng wéi rén shuō,lìng zhū zhòng shēng miè chú cǐ jiàn。shì gù,wǒ jīn suī zāo kǔ dú,yīng dāng rěn shòu wèi cí niàn zhòng shēng gù,ráo yì zhòng shēng gù,ān lè zhòng shēng gù,lián mǐn zhòng shēng gù,shè shòu zhòng shēng gù,bù shě zhòng shēng gù,zì dé jué wù gù,lìng tā jué wù gù,xīn bù tuì zhuǎn gù,qù xiàng fú dào gù。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà wú qū náo xíng?cǐ pú sà xiū zhū yī jīng yī jìn,suǒ wèi: dì yī yī jīng yī jìndà yī jīng yī jìnshèng yī jīng yī jìnshū shèng yī jīng yī jìnzuì shèng yī jīng yī jìnzuì miào yī jīng yī jìnshàng yī jīng yī jìnwú shàng yī jīng yī jìnwú děng yī jīng yī jìnpǔ biàn yī jīng yī jìn。xìng wú sān dúxìng wú jiāo mànxìng bù fù cángxìng bù qiān jíxìng wú chǎn kuángxìng zì cán kuì,zhōng bù wéi nǎo yī zhòng shēng gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi duàn yī qiè fán nǎo gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi bá yī qiè huò běn gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi chú yī qiè xí qì gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi zhī yī qiè zhòng shēng jiè gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi zhī yī qiè zhòng shēng sǐ cǐ shēng bǐ gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi zhī yī qiè zhòng shēng fán nǎo gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi zhī yī qiè zhòng shēng xīn lè gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi zhī yī qiè zhòng shēng jìng jiè gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi zhī yī qiè zhòng shēng zhū gēn shèng liè gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi zhī yī qiè zhòng shēng xīn xíng gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi zhī yī qiè fǎ jiè gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi zhī yī qiè fó fǎ gēn běn xìng gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi zhī yī qiè fó fǎ píng děng xìng gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi zhī sān shì píng děng xìng gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi dé yī qiè fó fǎ zhì guāng míng gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi zhèng yī qiè fó fǎ zhì gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi zhī yī qiè fó fǎ yī shí xiàng gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi zhī yī qiè fó fǎ wú biān jì gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi dé yī qiè fó fǎ guǎng dà jué dìng shàn qiǎo zhì gù ér xíng yī jīng yī jìn,dàn wèi dé fēn bié yǎn shuō yī qiè fó fǎ jù yì zhì gù ér xíng yī jīng yī jìn。fó zǐ!pú sà mó hē sà chéng jiù rú shì yī jīng yī jìn xíng yǐ,yǐ yī yī zhòng shēng gù,yú ā bí dì yù,jīng wú shù jié,bèi shòu zhòng kǔ。lìng bǐ zhòng shēng yī yī de zhí wú shù zhū fú chū xìng yú shì,yǐ jiàn fú gù,jù shòu zhòng lè,nǎi zhì rù yú wú yú niè pán,rǔ nǎi dàng chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。néng ěr?bù yé?rǔ dāng yǐ yī máo duān dī zhī lìng jǐn yǒu wú liàng ā sēng qí shì jiè,jǐn mǒ wèi chén。bǐ dī jí chén,yī yī shù zhī,xī zhī qí shù。wèi zhòng shēng gù,jīng ěr xǔ jié,yú niàn niàn zhōng shòu kǔ bù duàn。dàn gèng zēng shàng huān xǐ yǒng yuè,lìng bǐ zhòng shēng yǒng tuō zhū kǔ。yú yī qiè shì jiè zhōng,lìng yī qiè zhòng shēng nǎi zhì jiū jìng wú yú niè pán。shì míng pú sà mó hē sà dì sì wú qū náo xíng。

 “佛子!何等为菩萨摩诃萨无违逆行?此菩萨常修忍法,谦下恭敬;不自害,不他害,不两害;不自取,不他取,不两取;不自著,不他著,不两著;亦不贪求名闻利养,但作是念:‘我当常为众生说法,令离一切恶,断贪、瞋、痴、憍慢、覆藏、悭嫉、谄诳,令恒安住忍辱柔和。’佛子!菩萨成就如是忍法。假使有百千亿那由他阿僧祇众生来至其所,一一众生化作百千亿那由他阿僧祇口,一一口出百千亿那由他阿僧祇语,所谓:不可喜语、非善法语、不悦意语、不可爱语、非仁贤语、非圣智语、非圣相应语、非圣亲近语、深可厌恶语、不堪听闻语,以是言词毁辱菩萨。又此众生一一各有百千亿那由他阿僧祇手,一一手各执百千亿那由他阿僧祇器仗逼害菩萨。如是经于阿僧祇劫,曾无休息。菩萨遭此极大楚毒,身毛皆竖,命将欲断,作是念言:‘我因是苦,心若动乱,则自不调伏、自不守护、自不明了、自不修习、自不正定、自不寂静、自不爱惜、自生执著,何能令他心得清净?’菩萨尔时复作是念:‘我从无始劫,住于生死,受诸苦恼。’如是思惟,重自劝励,令心清净,而得欢喜。善自调摄,自能安住于佛法中,亦令众生同得此法。复更思惟:‘此身空寂,无我、我所,无有真实,性空无二;若苦若乐,皆无所有,诸法空故。我当解了,广为人说,令诸众生灭除此见。是故,我今虽遭苦毒,应当忍受;为慈念众生故,饶益众生故,安乐众生故,怜愍众生故,摄受众生故,不舍众生故,自得觉悟故,令他觉悟故,心不退转故,趣向佛道故。’是名菩萨摩诃萨第三无违逆行。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà lí chī luàn xíng?cǐ pú sà chéng jiù zhèng niàn,xīn wú sǎn luàn,jiān gù bù dòng,zuì shàng qīng jìng,guǎng dà wú liàng,wú yǒu mí huò。yǐ shì zhèng niàn gù,shàn jiě shì jiān yī qiè yǔ yán,néng chí chū shì zhū fǎ yán shuō。suǒ wèi: néng chí sè fǎfēi sè fǎ yán shuō,néng chí jiàn lì sè zì xìng yán shuō,nǎi zhì néng chí jiàn lì shòuxiǎngxíngshí zì xìng yán shuō,xīn wú chī luàn。yú shì jiān zhōng,sǐ cǐ shēng bǐ,xīn wú chī luàn rù tāi chū tāi,xīn wú chī luàn fā pú tí yì,xīn wú chī luàn shì shàn zhī shí,xīn wú chī luàn qín xiū fó fǎ,xīn wú chī luàn jué zhī mó shì,xīn wú chī luàn lí zhū mó yè,xīn wú chī luàn yú bù kě shuō jié,xiū pú sà xíng,xīn wú chī luàn。cǐ pú sà chéng jiù rú shì wú liàng zhèng niàn,yú wú liàng ā sēng qí jié zhōng,cóng zhū fúpú sàshàn zhī shí suǒ,tīng wén zhèng fǎ。suǒ wèi: shén shēn fǎguǎng dà fǎzhuāng yán fǎzhǒng zhǒng zhuāng yán fǎyǎn shuō zhǒng zhǒng míng jù wén shēn fǎpú sà zhuāng yán fǎfú shén lì guāng míng wú shàng fǎzhèng xī wàng jué dìng jiě qīng jìng fǎbù zhe yī qiè shì jiān fǎfēn bié yī qiè shì jiān fǎshén guǎng dà fǎlí chī yì zhào le yī qiè zhòng shēng fǎyī qiè shì jiān gòng fǎ bù gòng fǎpú sà zhì wú shàng fǎyī qiè zhì zì zài fǎ。pú sà tīng wén rú shì fǎ yǐ,jīng ā sēng qí jié,bù wàng bù shī,xīn cháng yì niàn,wú yǒu jiàn duàn。hé yǐ gù?pú sà mó hē sà yú wú liàng jié xiū zhū xíng shí,zhōng bù nǎo luàn yī zhòng shēng,lìng shī zhèng niàn bù huài zhèng fǎ,bù duàn shàn gēn,xīn cháng zēng zhǎng guǎng dà zhì gù。fù cì,cǐ pú sà mó hē sà,zhǒng zhǒng yīn shēng bù néng huò luàn。suǒ wèi: gāo dà shēngcū zhuó shēngjí lìng rén kǒng bù shēngyuè yì shēngbù yuè yì shēngxuān luàn ěr shí shēngjǔ huài liù gēn shēng。cǐ pú sà wén rú shì děng wú liàng wú shù hào wù yīn shēng,jiǎ shǐ chōng mǎn ā sēng qí shì jiè,wèi zēng yī niàn xīn yǒu sǎn luàn。suǒ wèi: zhèng niàn bù luànjìng jiè bù luànsān mèi bù luànrù shén shēn fǎ bù luànxíng pú tí xíng bù luànfā pú tí xīn bù luànyì niàn zhū fú bù luànguān zhēn shí fǎ bù luànhuà zhòng shēng zhì bù luànjìng zhòng shēng zhì bù luànjué le shén shēn yì bù luàn。bù zuò è yè gù,wú è yè zhàng bù qǐ fán nǎo gù,wú fán nǎo zhàng bù qīng màn fǎ gù,wú yǒu fǎ zhàng bù fěi bàng zhèng fǎ gù,wú yǒu bào zhàng。fó zǐ!rú shàng suǒ shuō rú shì děng shēng,yī yī chōng mǎn ā sēng qí shì jiè,yú wú liàng wú shù jié wèi zēng duàn jué,xī néng huài luàn zhòng shēng shēn xīn yī qiè zhū gēn,ér bù néng huài cǐ pú sà xīn。pú sà rù sān mèi zhōng,zhù yú shèng fǎ,sī wéi guān chá yī qiè yīn shēng,shàn zhī yīn shēng shēngzhùmiè xiāng,shàn zhī yīn shēng shēngzhùmiè xìng。rú shì wén yǐ,bù shēng yú tān,bù qǐ yú chēn,bù shī yú niàn,shàn qǔ qí xiāng ér bù rǎn zhe zhī yī qiè shēng jiē wú suǒ yǒu,shí bù kě dé,wú yǒu zuò zhě,yì wú běn jì,yǔ fǎ jiè děng,wú yǒu chā bié。pú sà rú shì chéng jiù jì jìng shēnyǔyì xíng,zhì yī qiè zhì,yǒng bù tuì zhuǎn shàn rù yī qiè zhū chán dìng mén,zhī zhū sān mèi tóng yī tǐ xìng,le yī qiè fǎ wú yǒu biān jì,dé yī qiè fǎ zhēn shí zhì huì,dé lí yīn shēng shén shēn sān mèi,dé ā sēng qí zhū sān mèi mén,zēng zhǎng wú liàng guǎng dà bēi xīn。shì shí,pú sà yú yī niàn zhōng,dé wú shù bǎi qiān sān mèi,wén rú shì shēng,xīn bù huò luàn,lìng qí sān mèi,jiàn gèng zēng guǎng。yú yī qiè zhì dé bù tuì zhuǎn,jiū jìng chéng jiù wú yú niè pán。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà shàn xiàn xíng?cǐ pú sà shēn yè qīng jìngyǔ yè qīng jìngyì yè qīng jìng,zhù wú suǒ deshì wú suǒ de shēn yǔ yì yè,néng zhī sān yè jiē wú suǒ yǒuwú xū wàng gù,wú yǒu xì fù fán suǒ shì xiàn,wú xìng wú yī zhù rú shí xīn,zhī wú liàng xīn zì xìng,zhī yī qiè fǎ zì xìng,wú de wú xiāng,shén shēn nán rù zhù yú zhèng wèi zhēn rú fǎ xìng,fāng biàn chū shēng ér wú yè bào bù shēng bù miè,zhù niè pán jiè,zhù jì jìng xìng zhù yú zhēn shí wú xìng zhī xìng,yán yǔ dào duàn,chāo zhū shì jiān,wú yǒu suǒ yī rù lí fēn bié wú fù zhe fǎ,rù zuì shèng zhì zhēn shí zhī fǎ,rù fēi zhū shì jiān suǒ néng le zhī chū shì jiān fǎ。cǐ shì pú sà shàn qiǎo fāng biàn,shì xiàn shēng xiàng。fó zǐ!wú xìng wéi xìng yī qiè zhū fǎ,wú wéi wéi xìng yī qiè guó tǔ,wú xiāng wèi xiāng。yī qiè sān shì,wéi yǒu yán shuō yī qiè yán shuō,yú zhū fǎ zhōng,wú yǒu yī chù yī qiè zhū fǎ,yú yán shuō zhōng,yì wú yī chù。yī qiè shì jiān jiē xī jì jìng,yī qiè fó fǎ wú suǒ zēng yì。fó fǎ bù yì shì jiān fǎ,shì jiān fǎ bù yì fó fǎ fó fǎshì jiān fǎ,wú yǒu zá luàn,yì wú chā bié。le zhī fǎ jiè tǐ xìng píng děng,pǔ rù sān shì,yǒng bù shě lí dà pú tí xīn,héng bù tuì zhuǎn huà zhòng shēng xīn,zhuǎn gèng zēng zhǎng dà cí bēi xīn,yǔ yī qiè zhòng shēng zuò suǒ yī chù。shuí dàng chéng shú?wǒ bù tiáo fú zhòng shēng,shuí dāng diào fú?wǒ bù jiào huà zhòng shēng,shuí dāng jiào huà?wǒ bù jué wù zhòng shēng,shuí dāng jué wù?wǒ bù qīng jìng zhòng shēng,shuí dāng qīng jìng?cǐ wǒ suǒ yíwǒ suǒ yīng zuò。wéi wǒ yī rén yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí dú de jiě tuō ér zhū zhòng shēng máng míng wú mù,rù dà xiǎn dào,wèi zhū fán nǎo zhī suǒ chán fù。rú zhòng bìng rén héng shòu kǔ tòng,chù tān ài yù bù néng zì chū,bù lí dì yùè guǐchù shēngyán luó wáng jiè,bù néng miè kǔ,bù shě è yè,cháng chù chī àn,bú jiàn zhēn shí,lún huí shēng sǐ,wú de chū lí,zhù yú bā nán,zhòng gòu suǒ zhe,zhǒng zhǒng fán nǎo fù zhàng qí xīn,xié jiàn suǒ mí,bù xíng zhèng dào。wèi diào fú,shě ér qǔ zhèng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,shì suǒ bù yīng。wǒ dāng xiān huà zhòng shēng,yú bù kě shuō bù kě shuō jié xíng pú sà xíng wèi chéng shú zhě,xiān lìng chéng shú wèi diào fú zhě,xiān lìng diào fú。zhū tiānmófànshā ménpó luó mén,yī qiè shì jiān gān tà póā xiū luó děng,ruò yǒu de jiàn,zàn tóng zhù zhǐ,gōng jìng zūn zhòng,chéng shì gōng yǎng,jí zàn ěr wén,yī jīng xīn zhě rú shì suǒ zuò,xī bù táng juān,bì dìng dàng chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。shì míng pú sà mó hē sà dì liù shàn xiàn xíng。"

 “佛子!何等为菩萨摩诃萨无屈挠行?此菩萨修诸一精一进,所谓:第一一精一进、大一精一进、胜一精一进、殊胜一精一进、最胜一精一进、最妙一精一进、上一精一进、无上一精一进、无等一精一进、普遍一精一进。性无三毒、性无憍慢、性不覆藏、性不悭嫉、性无谄诳、性自惭愧,终不为恼一众生故而行一精一进,但为断一切烦恼故而行一精一进,但为拔一切惑本故而行一精一进,但为除一切习气故而行一精一进,但为知一切众生界故而行一精一进,但为知一切众生死此生彼故而行一精一进,但为知一切众生烦恼故而行一精一进,但为知一切众生心乐故而行一精一进,但为知一切众生境界故而行一精一进,但为知一切众生诸根胜劣故而行一精一进,但为知一切众生心行故而行一精一进,但为知一切法界故而行一精一进,但为知一切佛法根本性故而行一精一进,但为知一切佛法平等性故而行一精一进,但为知三世平等性故而行一精一进,但为得一切佛法智光明故而行一精一进,但为证一切佛法智故而行一精一进,但为知一切佛法一实相故而行一精一进,但为知一切佛法无边际故而行一精一进,但为得一切佛法广大决定善巧智故而行一精一进,但为得分别演说一切佛法句义智故而行一精一进。佛子!菩萨摩诃萨成就如是一精一进行已,设有人言:‘汝颇能为无数世界所有众生,以一一众生故,于阿鼻地狱,经无数劫,备受众苦。令彼众生一一得值无数诸佛出兴于世,以见佛故,具受众乐,乃至入于无余涅槃,汝乃当成阿耨多罗三藐三菩提。能尔?不耶?’答言:‘我能。’设复有人作如是言:‘有无量阿僧祇大海,汝当以一毛端滴之令尽;有无量阿僧祇世界,尽抹为尘。彼滴及尘,一一数之,悉知其数。为众生故,经尔许劫,于念念中受苦不断。’菩萨不以闻此语故而生一念悔恨之心,但更增上欢喜踊跃,深自庆幸得大善利:‘以我力故,令彼众生永脱诸苦。’菩萨以此所行方便,于一切世界中,令一切众生乃至究竟无余涅槃。是名菩萨摩诃萨第四无屈挠行。


 “佛子!何等为菩萨摩诃萨离痴乱行?此菩萨成就正念,心无散乱,坚固不动,最上清净,广大无量,无有迷惑。以是正念故,善解世间一切语言,能持出世诸法言说。所谓:能持色法、非色法言说,能持建立色自性言说,乃至能持建立受、想、行、识自性言说,心无痴乱。于世间中,死此生彼,心无痴乱;入胎出胎,心无痴乱;发菩提意,心无痴乱;事善知识,心无痴乱;勤修佛法,心无痴乱;觉知魔事,心无痴乱;离诸魔业,心无痴乱;于不可说劫,修菩萨行,心无痴乱。此菩萨成就如是无量正念,于无量阿僧祇劫中,从诸佛、菩萨、善知识所,听闻正法。所谓:甚深法、广大法、庄严法、种种庄严法、演说种种名句文身法、菩萨庄严法、佛神力光明无上法、正希望决定解清净法、不著一切世间法、分别一切世间法、甚广大法、离痴翳照了一切众生法、一切世间共法不共法、菩萨智无上法、一切智自在法。菩萨听闻如是法已,经阿僧祇劫,不忘不失,心常忆念,无有间断。何以故?菩萨摩诃萨于无量劫修诸行时,终不恼乱一众生,令失正念;不坏正法,不断善根,心常增长广大智故。复次,此菩萨摩诃萨,种种音声不能惑乱。所谓:高大声、粗浊声、极令人恐怖声、悦意声、不悦意声、諠乱耳识声、沮坏六根声。此菩萨闻如是等无量无数好恶音声,假使充满阿僧祇世界,未曾一念心有散乱。所谓:正念不乱、境界不乱、三昧不乱、入甚深法不乱、行菩提行不乱、发菩提心不乱、忆念诸佛不乱、观真实法不乱、化众生智不乱、净众生智不乱、决了甚深义不乱。不作恶业故,无恶业障;不起烦恼故,无烦恼障;不轻慢法故,无有法障;不诽谤正法故,无有报障。佛子!如上所说如是等声,一一充满阿僧祇世界,于无量无数劫未曾断绝,悉能坏乱众生身心一切诸根,而不能坏此菩萨心。菩萨入三昧中,住于圣法,思惟观察一切音声,善知音声生、住、灭相,善知音声生、住、灭性。如是闻已,不生于贪,不起于瞋,不失于念,善取其相而不染著;知一切声皆无所有,实不可得,无有作者,亦无本际,与法界等,无有差别。菩萨如是成就寂静身、语、意行,至一切智,永不退转;善入一切诸禅定门,知诸三昧同一体性,了一切法无有边际,得一切法真实智慧,得离音声甚深三昧,得阿僧祇诸三昧门,增长无量广大悲心。是时,菩萨于一念中,得无数百千三昧,闻如是声,心不惑乱,令其三昧,渐更增广。作如是念:‘我当令一切众生安住无上清净念中,于一切智得不退转,究竟成就无余涅槃。’是名菩萨摩诃萨第五离痴乱行。

 “佛子!何等为菩萨摩诃萨善现行?此菩萨身业清净、语业清净、意业清净,住无所得、示无所得身语意业,能知三业皆无所有、无虚妄故,无有系缚;凡所示现,无性无依;住如实心,知无量心自性,知一切法自性,无得无相,甚深难入;住于正位真如法性,方便出生而无业报;不生不灭,住涅槃界,住寂静性;住于真实无性之性,言语道断,超诸世间,无有所依;入离分别无缚著法,入最胜智真实之法,入非诸世间所能了知出世间法。此是菩萨善巧方便,示现生相。佛子!此菩萨作如是念:‘一切众生,无性为性;一切诸法,无为为性;一切国土,无相为相。一切三世,唯有言说;一切言说,于诸法中,无有依处;一切诸法,于言说中,亦无依处。’菩萨如是解一切法皆悉甚深,一切世间皆悉寂静,一切佛法无所增益。佛法不异世间法,世间法不异佛法;佛法、世间法,无有杂乱,亦无差别。了知法界体性平等,普入三世,永不舍离大菩提心,恒不退转化众生心,转更增长大慈悲心,与一切众生作所依处。菩萨尔时复作是念:‘我不成熟众生,谁当成熟?我不调伏众生,谁当调伏?我不教化众生,谁当教化?我不觉悟众生,谁当觉悟?我不清净众生,谁当清净?此我所宜、我所应作。’复作是念:‘若我自解此甚深法,唯我一人于阿耨多罗三藐三菩提独得解脱;而诸众生盲冥无目,入大险道,为诸烦恼之所缠缚。如重病人恒受苦痛,处贪爱狱不能自出,不离地狱、饿鬼、畜生、阎罗王界,不能灭苦,不舍恶业,常处痴闇,不见真实,轮回生死,无得出离,住于八难,众垢所著,种种烦恼覆障其心,邪见所迷,不行正道。’菩萨如是观诸众生,作是念言:‘若此众生未成熟、未调伏,舍而取证阿耨多罗三藐三菩提,是所不应。我当先化众生,于不可说不可说劫行菩萨行;未成熟者,先令成熟;未调伏者,先令调伏。’是菩萨住此行时,诸天、魔、梵、沙门、婆罗门,一切世间乾闼婆、阿修罗等,若有得见,暂同住止,恭敬尊重,承事供养,及暂耳闻,一经心者;如是所作,悉不唐捐,必定当成阿耨多罗三藐三菩提。是名菩萨摩诃萨第六善现行。”

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章