中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

十行品·二(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

 十行品·二拼音版、注音及读音:

出处:华严经

shí háng pǐn èr

十行品·二

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà wú zhe xíng?fó zǐ!cǐ pú sà yǐ wú zhe xīn,yú niàn niàn zhōng,néng rù ā sēng qí shì jiè,yán jìng ā sēng qí shì jiè。yú zhū shì jiè,xīn wú suǒ zhe,wǎng yì ā sēng qí zhū rú lái suǒ,gōng jìng lǐ bài,chéng shì gōng yǎng。yǐ ā sēng qí huáā sēng qí xiāngā sēng qí mán,ā sēng qí tú xiāngmò xiāngyī fúzhēn bǎozhuàng fānmiào gài,zhū zhuāng yán jù gè ā sēng qí yǐ yòng gōng yǎng rú shì gōng yǎng,wèi jiū jìng wú zuò fǎ gù,wèi zhù bù sī yì fǎ gù。yú niàn niàn zhōng,jiàn wú shù fú yú zhū fú suǒ,xīn wú suǒ zhe yú zhū fú shā,yì wú suǒ zhe yú fú xiāng hǎo,yì wú suǒ zhe jiàn fó guāng míng,tīng fó shuō fǎ,yì wú suǒ zhe yú shí fāng shì jiè,jí fú pú sà suǒ yǒu zhòng huì,yì wú suǒ zhe tīng fó fǎ yǐ,xīn shēng huān xǐ,zhì lì guǎng dà,néng shènéng xíng zhū pú sà xíng,rán yú fó fǎ,yì wú suǒ zhe。cǐ pú sà yú bù kě shuō jié,jiàn bù kě shuō fú chū xìng yú shì,yī yī fú suǒ,chéng shì gōng yǎng,jiē xī jǐn yú bù kě shuō jié,xīn wú yàn zú jiàn fú wén fǎ,jí jiàn pú sà zhòng huì zhuāng yán,jiē wú suǒ zhe jiàn bù jìng shì jiè,yì wú zēng wù。hé yǐ gù?cǐ pú sà rú zhū fó fǎ ér guān chá gù。zhū fó fǎ zhōng,wú gòuwú jìngwú ànwú míng,wú yìwú yī,wú shíwú wàng,wú ān yǐnwú xiǎn nán,wú zhèng dàowú xié dào。pú sà rú shì shēn rù fǎ jiè,jiào huà zhòng shēng,ér yú zhòng shēng bù shēng zhí zhuó shòu chí zhū fǎ,ér yú zhū fǎ bù shēng zhí zhuó fā pú tí xīn,zhù yú fú zhù,ér yú fú zhù bù shēng zhí zhuó suī yǒu yán shuō,ér yú yán shuō xīn wú suǒ zhe rù zhòng shēng qù,yú zhòng shēng qù xīn wú suǒ zhe le zhī sān mèi,néng rù néng zhù,ér yú sān mèi xīn wú suǒ zhe wǎng yì wú liàng zhū fó guó tǔ,ruò rùruò jiànruò yú zhōng zhù,ér yú fó tǔ xīn wú suǒ zhe,shě qù zhī shí yì wú gù liàn。pú sà mó hē sà yǐ néng rú shì wú suǒ zhe gù,yú fó fǎ zhōng,xīn wú zhàng ài,le fú pú tí,zhèng fǎ pí ní,zhù fú zhèng jiào,xiū pú sà xíng,zhù pú sà xīn,sī wéi pú sà jiě tuō zhī fǎ,yú pú sà zhù chù xīn wú suǒ rǎn,yú pú sà suǒ xíng yì wú suǒ zhe,jìng pú sà dào,shòu pú sà jì dé shòu jì yǐ,wú zhī wú jiàn,wú xìn wú jiě,wú cōng mǐn xíng,wán yín tān zhe,liú zhuǎn shēng sǐ bù qiú jiàn fú,bù suí míng dǎo,bù xìn diào yù,mí wù shī cuò,rù yú xiǎn dào bù jìng shí lì wáng,bù zhī pú sà ēn,liàn zhe zhù chù wén zhū fǎ kōng,xīn dà jīng bù yuǎn lí zhèng fǎ,zhù yú xié fǎ shě yí tǎn dào,rù xiǎn nán dào qì bèi fú yì,suí zhú mó yì yú zhū yǒu zhōng,jiān zhí bù shě。zēng zhǎng dà bēi,shēng zhū shàn gēn ér wú suǒ zhe。yú shí fāng shì jiè yī yī guó tǔ,jīng bù kě shuō bù kě shuō jié,jiào huà chéng shú。rú wèi yī zhòng shēng,wèi yī qiè zhòng shēng jiē yì rú shì zhōng bù yǐ cǐ ér shēng pí yàn,shě ér yú qù。yú yī máo duān chù,jǐn bù kě shuō bù kě shuō jié,jiào huà diào fú yī qiè zhòng shēng rú yī máo duān chù,yī yī máo duān chù jiē yì rú shì。nǎi zhì bù yú yī tán zhǐ qǐng,zhí zhuó yú wǒ,qǐ wǒwǒ suǒ xiǎng。yú yī yī máo duān chù,jǐn wèi lái jié xiū pú sà xíng bù zhe shēn,bù zhe fǎ,bù zhe niàn,bù zhe yuàn,bù zhe sān mèi,bù zhe guān chá,bù zhe jì dìng,bù zhe jìng jiè,bù zhe jiào huà diào fú zhòng shēng,yì fù bù zhe rù yú fǎ jiè。hé yǐ gù?zhū fú rú yǐng,pú sà xíng rú mèng,fó shuō fǎ rú xiǎng,yī qiè shì jiān rú huà,yè bào suǒ chí gù chā bié shēn rú huàn,xíng lì suǒ qǐ gù yī qiè zhòng shēng rú xīn,zhǒng zhǒng zá rǎn gù yī qiè fǎ rú shí jì,bù kě biàn yì gù。yú shí fāng guó tǔ zhōng xíng pú sà xíng,niàn niàn míng dá,yī qiè fó fǎ zhèng niàn xiàn qián,wú suǒ qǔ zhe。jiàn fú wú ài,wèi huà zhòng shēng,yǎn shuō zhū fǎ,lìng yú fó fǎ fā shēng wú liàng huān xǐ jìng xìn,jiù hù yī qiè,xīn wú pí yàn。wú pí yàn gù,yú yī qiè shì jiè,yǒu zhòng shēng wèi chéng jiùwèi diào fú chù,xī yì yú bǐ,fāng biàn huà dù。qí zhōng zhòng shēng zhǒng zhǒng yīn shēngzhǒng zhǒng zhū yèzhǒng zhǒng qǔ zhezhǒng zhǒng shī shèzhǒng zhǒng hé hézhǒng zhǒng liú zhuǎnzhǒng zhǒng suǒ zuòzhǒng zhǒng jìng jièzhǒng zhǒng shēngzhǒng zhǒng mò,yǐ dà shì yuàn,ān zhù qí zhōng ér jiào huà zhī,bù lìng qí xīn yǒu dòng yǒu tuì,yì bù yī niàn shēng rǎn zhe xiǎng。hé yǐ gù?dé wú suǒ zhewú suǒ yī gù,zì lìlì tā,qīng jìng mǎn zú。shì míng pú sà mó hē sà dì qī wú zhe xíng。

 “佛子!何等为菩萨摩诃萨无著行?佛子!此菩萨以无著心,于念念中,能入阿僧祇世界,严净阿僧祇世界。于诸世界,心无所著,往诣阿僧祇诸如来所,恭敬礼拜,承事供养。以阿僧祇华、阿僧祇香、阿僧祇鬘,阿僧祇涂香、末香、衣服、珍宝、幢幡、妙盖,诸庄严具各阿僧祇以用供养;如是供养,为究竟无作法故,为住不思议法故。于念念中,见无数佛;于诸佛所,心无所著;于诸佛刹,亦无所著;于佛相好,亦无所著;见佛光明,听佛说法,亦无所著;于十方世界,及佛菩萨所有众会,亦无所著;听佛法已,心生欢喜,志力广大,能摄、能行诸菩萨行,然于佛法,亦无所著。此菩萨于不可说劫,见不可说佛出兴于世,一一佛所,承事供养,皆悉尽于不可说劫,心无厌足;见佛闻法,及见菩萨众会庄严,皆无所著;见不净世界,亦无憎恶。何以故?此菩萨如诸佛法而观察故。诸佛法中,无垢、无净、无闇、无明,无异、无一,无实、无妄,无安隐、无险难,无正道、无邪道。菩萨如是深入法界,教化众生,而于众生不生执著;受持诸法,而于诸法不生执著;发菩提心,住于佛住,而于佛住不生执著;虽有言说,而于言说心无所著;入众生趣,于众生趣心无所著;了知三昧,能入能住,而于三昧心无所著;往诣无量诸佛国土,若入、若见、若于中住,而于佛土心无所著,舍去之时亦无顾恋。菩萨摩诃萨以能如是无所著故,于佛法中,心无障碍,了佛菩提,证法毗尼,住佛正教,修菩萨行,住菩萨心,思惟菩萨解脱之法,于菩萨住处心无所染,于菩萨所行亦无所著,净菩萨道,受菩萨记;得受记已,作如是念:‘凡夫愚痴,无知无见,无信无解,无聪敏行,顽嚚贪著,流转生死;不求见佛,不随明导,不信调御,迷误失错,入于险道;不敬十力王,不知菩萨恩,恋著住处;闻诸法空,心大惊怖;远离正法,住于邪法;舍夷坦道,入险难道;弃背佛意,随逐魔意;于诸有中,坚执不舍。’菩萨如是观诸众生,增长大悲,生诸善根而无所著。菩萨尔时复作是念:‘我当为一众生,于十方世界一一国土,经不可说不可说劫,教化成熟。如为一众生,为一切众生皆亦如是;终不以此而生疲厌,舍而余去。’又以毛端遍量法界,于一毛端处,尽不可说不可说劫,教化调伏一切众生;如一毛端处,一一毛端处皆亦如是。乃至不于一弹指顷,执著于我,起我、我所想。于一一毛端处,尽未来劫修菩萨行;不著身,不著法,不著念,不著愿,不著三昧,不著观察,不著寂定,不著境界,不著教化调伏众生,亦复不著入于法界。何以故?菩萨作是念:‘我应观一切法界如幻,诸佛如影,菩萨行如梦,佛说法如响,一切世间如化,业报所持故;差别身如幻,行力所起故;一切众生如心,种种杂染故;一切法如实际,不可变异故。’又作是念:‘我当尽虚空遍法界,于十方国土中行菩萨行,念念明达,一切佛法正念现前,无所取著。’菩萨如是观身无我,见佛无碍,为化众生,演说诸法,令于佛法发生无量欢喜净信,救护一切,心无疲厌。无疲厌故,于一切世界,有众生未成就、未调伏处,悉诣于彼,方便化度。其中众生种种音声、种种诸业、种种取著、种种施设、种种和合、种种流转、种种所作、种种境界、种种生、种种殁,以大誓愿,安住其中而教化之,不令其心有动有退,亦不一念生染著想。何以故?得无所著、无所依故,自利、利他,清净满足。是名菩萨摩诃萨第七无著行。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà nán de xíng?cǐ pú sà chéng jiù nán de shàn gēnnán fú shàn gēnzuì shèng shàn gēnbù kě huài shàn gēnwú néng guò shàn gēnbù sī yì shàn gēnwú jìn shàn gēnzì zài lì shàn gēndà wēi dé shàn gēnyǔ yī qiè fú tóng yī xìng shàn gēn。cǐ pú sà xiū zhū xíng shí,yú fó fǎ zhōng de zuì shèng jiě,yú fú pú tí dé guǎng dà jiě,yú pú sà yuàn wèi zēng xiū xī,jǐn yī qiè jié xīn wú pí juàn,yú yī qiè kǔ bù shēng yàn lí,yī qiè zhòng mó suǒ bù néng dòng,yī qiè zhū fú zhī suǒ hù niàn,jù xíng yī qiè pú sà kǔ xíng,xiū pú sà xíng yī jīng yī qín fěi xiè,yú dà chéng yuàn héng bù tuì zhuǎn。shì pú sà ān zhù cǐ nán de xíng yǐ,yú niàn niàn zhōng,néng zhuǎn ā sēng qí jié shēng sǐ,ér bù shě pú sà dà yuàn。ruò yǒu zhòng shēng,chéng shì gōng yǎng,nǎi zhì jiàn wén,jiē yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí dé bù tuì zhuǎn。cǐ pú sà suī le zhòng shēng fēi yǒu,ér bù shě yī qiè zhòng shēng jiè。pì rú chuán shī,bú zhù cǐ àn,bú zhù bǐ àn,bú zhù zhōng liú,ér néng yùn dù cǐ àn zhòng shēng zhì yú bǐ àn,yǐ wǎng fǎn wú xiū xī gù。pú sà mó hē sà yì fù rú shì,bú zhù shēng sǐ,bú zhù niè pán,yì fù bú zhù shēng sǐ zhōng liú,ér néng yùn dù cǐ àn zhòng shēng,zhì yú bǐ àn ān yǐn wú wèiwú yōu nǎo chù。yì bù yú zhòng shēng shù ér yǒu suǒ zhe,bù shě yī zhòng shēng zhe duō zhòng shēng,bù shě duō zhòng shēng zhe yī zhòng shēng bù zēng zhòng shēng jiè,bù jiǎn zhòng shēng jiè bù shēng zhòng shēng jiè,bù miè zhòng shēng jiè bù jìn zhòng shēng jiè,bù zhǎng zhòng shēng jiè bù fēn bié zhòng shēng jiè,bù èr zhòng shēng jiè。hé yǐ gù?pú sà shēn rù zhòng shēng jiè rú fǎ jiè,zhòng shēng jièfǎ jiè wú yǒu èr。wú èr fǎ zhōng,wú zēngwú jiǎn,wú shēngwú miè,wú yǒuwú wú,wú qǔwú yī,wú zhewú èr。hé yǐ gù?pú sà le yī qiè fǎfǎ jiè wú èr gù。pú sà rú shì yǐ shàn fāng biàn rù shēn fǎ jiè,zhù yú wú xiāng,yǐ qīng jìng xiāng zhuāng yán qí shēn,le fǎ wú xìng ér néng fēn bié yī qiè fǎ xiāng,bù qǔ zhòng shēng ér néng le zhī zhòng shēng zhī shù,bù zhe shì jiè ér xiàn shēn fú shā,bù fēn bié fǎ ér shàn rù fó fǎ,shēn dá yì lǐ ér guǎng yǎn yán jiào,le yī qiè fǎ lí yù zhēn jì ér bù duàn pú sà dàobù tuì pú sà xíng,cháng qín xiū xí wú jìn zhī xíng,zì zài rù yú qīng jìng fǎ jiè。pì rú zuān mù yǐ chū yú huǒ,huǒ shì wú liàng ér huǒ bù miè。pú sà rú shì huà zhòng shēng shì,wú yǒu qióng jìn,ér zài shì jiān cháng zhù bù miè fēi jiū jìng,fēi bù jiù jìng fēi qǔ,fēi bù qǔ fēi yī,fēi wú yī fēi shì fǎ,fēi fó fǎ fēi fán fū,fēi děi guǒ。pú sà chéng jiù rú shì nán de xīn,xiū pú sà xíng shí,bù shuō èr chéng fǎ,bù shuō fó fǎ bù shuō shì jiān,bù shuō shì jiān fǎ bù shuō zhòng shēng,bù shuō wú zhòng shēng bù shuō gòu,bù shuō jìng。hé yǐ gù?pú sà zhī yī qiè fǎ wú rǎnwú qǔbù zhuǎnbù tuì gù。pú sà yú rú shì jì miè wēi miào shén shēn zuì shèng fǎ zhōng xiū xíng shí,yǐ xiū cǐ xíngdāng xiū cǐ xíng。jièchùnèi shì jiānwài shì jiānnèi wài shì jiān,suǒ qǐ dà yuànzhū bō luó mì jí yī qiè fǎ jiē wú suǒ zhe。hé yǐ gù?fǎ jiè zhōng wú yǒu fǎ míng: xiàng shēng wén chéngxiàng dú jué chéng,wú yǒu fǎ míng: xiàng pú sà chéngxiàng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,wú yǒu fǎ míng: xiàng fán fū jiè,wú yǒu fǎ míng: xiàng rǎnxiàng jìngxiàng shēng sǐxiàng niè pán。hé yǐ gù?zhū fǎ wú èrwú bù èr gù。pì rú xū kōng,yú shí fāng zhōng,ruò qùláijīn,qiú bù kě dé,rán fēi wú xū kōng。pú sà rú shì guān yī qiè fǎ jiē bù kě dé,rán fēi wú yī qiè fǎ rú shí wú yì,bù shī suǒ zuò,pǔ shì xiū xíng pú sà zhū xíng bù shě dà yuàn,diào fú zhòng shēng,zhuǎn zhèng fǎ lún bù huài yīn guǒ,yì bù wéi yú píng děng miào fǎ,pǔ yǔ sān shì zhū rú lái děng bù duàn fú zhǒng,bù huài shí xiàng shēn rù yú fǎ,biàn cái wú jìn wén fǎ bù zhe,zhì fǎ yuān dǐ shàn néng kāi yǎn,xīn wú suǒ wèi bù shě fú zhù,bù wéi shì fǎ,pǔ xiàn shì jiān ér bù zhe shì jiān。pú sà rú shì chéng jiù nán de zhì huì xīn,xiū xí zhū xíng,yú sān è qù bá chū zhòng shēng,jiào huà diào fú,ān zhì sān shì zhū fú dào zhōng,lìng bù dòng yáo。gèng xiāng chóu duì,xié jiàn zhí zhuó,mí huò diān dǎo,yú chī wú zhì,wú yǒu xìn xīn,suí zhú è yǒu,qǐ zhū è huì,tān àiwú míngzhǒng zhǒng fán nǎo jiē xī chōng mǎn,shì wǒ suǒ xiū pú sà xíng chǔ。shè yǒu zhī ēncōng mínghuì jiě,jí shàn zhī shí chōng mǎn shì jiān,wǒ bù yú zhōng xiū pú sà xíng。hé yǐ gù?wǒ yú zhòng shēng,wú suǒ shì mò,wú suǒ jì wàng,nǎi zhì bù qiú yī lǚ yī háo,jí yǐ yī zì zàn měi zhī yán。jǐn wèi lái jié,xiū pú sà xíng,wèi zēng yī niàn zì wèi yú jǐ dàn yù dù tuō yī qiè zhòng shēng,lìng qí qīng jìng,yǒng dé chū lí。hé yǐ gù?yú zhòng shēng zhōng wèi míng dǎo zhě,fǎ yīng rú shì,bù qǔ bù qiú dàn wèi zhòng shēng xiū pú sà dào,lìng qí dé zhì ān yǐn bǐ àn,chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà shàn fǎ xíng?cǐ pú sà wèi yī qiè shì jiān tiānrénmófànshā ménpó luó méngān tà pó děng zuò qīng liáng fǎ chí,shè chí zhèng fǎ,bù duàn fú zhǒng dé qīng jìng guāng míng tuó luó ní gù,shuō fǎ shòu jì,biàn cái wú jìn dé jù zú yì tuó luó ní gù,yì biàn wú jìn dé jué wù shí fǎ tuó luó ní gù,fǎ biàn wú jìn dé xùn shì yán cí tuó luó ní gù,cí biàn wú jìn dé wú biān wén jù wú jìn yì wú ài mén tuó luó ní gù,wú ài biàn wú jìn dé fú guàn dǐng tuó luó ní guàn qí dǐng gù,huān xǐ biàn wú jìn dé bù yóu tā wù tuó luó ní mén gù,guāng míng biàn wú jìn dé tóng biàn tuó luó ní mén gù,tóng biàn wú jìn dé zhǒng zhǒng yì shēnjù shēnwén shēn zhōng xùn shì tuó luó ní mén gù,xùn shì biàn wú jìn dé wú biān xuán tuó luó ní gù,wú biān biàn wú jìn。cǐ pú sà dà bēi jiān gù,pǔ shè zhòng shēng,yú sān qiān dà qiān shì jiè biàn shēn jīn sè,shī zuò fó shì suí zhū zhòng shēng gēn xìng yù lè,yǐ guǎng cháng shé,yú yī yīn zhōng xiàn wú liàng yīn,yìng shí shuō fǎ,jiē lìng huān xǐ。jiǎ shǐ yǒu bù kě shuō zhǒng zhǒng yè bào wú shù zhòng shēng,gòng huì yī chù,qí huì guǎng dà chōng mǎn bù kě shuō shì jiè,pú sà yú bǐ zhòng huì zhōng zuò。shì zhōng zhòng shēng,yī yī jiē yǒu bù kě shuō ā sēng qí kǒu,yī yī kǒu néng chū bǎi qiān yì nà yóu tā yīn,tóng shí fā shēng,gè bié yán cí,gè bié suǒ wèn pú sà yú yī niàn zhōng,xī néng lǐng shòu,jiē wèi chóu duì,lìng chú yí huò。rú yī zhòng huì zhōng,yú bù kě shuō zhòng huì zhōng,xī yì rú shì。fù cì,jiǎ shǐ yī máo duān chù,niàn niàn chū bù kě shuō bù kě shuō dào chǎng zhòng huì yī qiè máo duān chù,jiē yì rú shì。jǐn wèi lái jié,bǐ jié kě jǐn,zhòng huì wú jìn。shì zhū zhòng huì,yú niàn niàn zhōng,yǐ gè bié yán cí,gè bié suǒ wèn pú sà yú yī niàn zhōng,xī néng lǐng shòu,wú bù wú qiè,wú yí wú miù,wǒ wèi shuō fǎ wú duàn wú jìn,jiē lìng huān xǐ,zhù yú shàn dào fù lìng shàn jiě yī qiè yán cí,néng wéi zhòng shēng shuō zhǒng zhǒng fǎ,ér yú yán yǔ wú suǒ fēn bié。jiǎ shǐ bù kě shuō bù kě shuō zhǒng zhǒng yán cí ér lái wèn nàn,yī niàn xī lǐng,yī yīn xián dá,pǔ shǐ kāi wù,wú yǒu yí yú。yǐ dé yī qiè zhì guàn dǐng gù,yǐ dé wú ài cáng gù,yǐ dé yī qiè fǎ yuán mǎn guāng míng gù,jù zú yī qiè zhì zhì gù。cǐ pú sà mó hē sà ān zhù shàn fǎ xíng yǐ,néng zì qīng jìng,yì néng yǐ wú suǒ zhe fāng biàn ér pǔ ráo yì yī qiè zhòng shēng,bú jiàn yǒu zhòng shēng de chū lí zhě。rú yú cǐ sān qiān dà qiān shì jiè,rú shì nǎi zhì yú bù kě shuō sān qiān dà qiān shì jiè,biàn shēn jīn sè,miào yīn jù zú,yú yī qiè fǎ wú suǒ zhàng ài ér zuò fó shì。fó zǐ!cǐ pú sà mó hē sà chéng jiù shí zhǒng shēn。suǒ wèi: rù wú biān fǎ jiè fēi qù shēn,miè yī qiè shì jiān gù rù wú biān fǎ jiè zhū qù shēn,shēng yī qiè shì jiān gù bù shēng shēn,zhù wú shēng píng děng fǎ gù bù miè shēn,yī qiè mièyán shuō bù kě dé gù bù shí shēn,dé rú shí gù bù wàng shēn,suí yīng xiàn gù bù qiān shēn,lí sǐ cǐ shēng bǐ gù bù huài shēn,fǎ jiè xìng wú huài gù yī xiāng shēn,sān shì yǔ yán dào duàn gù wú xiāng shēn,shàn néng guān chá fǎ xiāng gù。pú sà chéng jiù rú shì shí zhǒng shēn,wèi yī qiè zhòng shēng shě,zhǎng yǎng yī qiè shàn gēn gù wèi yī qiè zhòng shēng jiù,lìng qí dé dà ān yǐn gù wèi yī qiè zhòng shēng guī,yǔ qí zuò dà yī chù gù wèi yī qiè zhòng shēng dǎo,lìng dé wú shàng chū lí gù wèi yī qiè zhòng shēng shī,lìng rù zhēn shí fǎ zhōng gù wèi yī qiè zhòng shēng dēng,lìng qí míng jiàn yè bào gù wèi yī qiè zhòng shēng guāng,lìng zhào shén shēn miào fǎ gù wèi yī qiè sān shì jù,lìng qí xiǎo wù shí fǎ gù wèi yī qiè shì jiān zhào,lìng rù guāng míng dì zhōng gù wèi yī qiè zhū qù míng,shì xiàn rú lái zì zài gù。fó zǐ!shì míng pú sà mó hē sà dì jiǔ shàn fǎ xíng。pú sà ān zhù cǐ xíng,wèi yī qiè zhòng shēng zuò qīng liáng fǎ chí,néng jǐn yī qiè fó fǎ yuán gù。

 “佛子!何等为菩萨摩诃萨难得行?此菩萨成就难得善根、难伏善根、最胜善根、不可坏善根、无能过善根、不思议善根、无尽善根、自在力善根、大威德善根、与一切佛同一性善根。此菩萨修诸行时,于佛法中得最胜解,于佛菩提得广大解,于菩萨愿未曾休息,尽一切劫心无疲倦,于一切苦不生厌离,一切众魔所不能动,一切诸佛之所护念,具行一切菩萨苦行,修菩萨行一精一勤匪懈,于大乘愿恒不退转。是菩萨安住此难得行已,于念念中,能转阿僧祇劫生死,而不舍菩萨大愿。若有众生,承事供养,乃至见闻,皆于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。此菩萨虽了众生非有,而不舍一切众生界。譬如船师,不住此岸,不住彼岸,不住中流,而能运度此岸众生至于彼岸,以往返无休息故。菩萨摩诃萨亦复如是,不住生死,不住涅槃,亦复不住生死中流,而能运度此岸众生,置于彼岸安隐无畏、无忧恼处。亦不于众生数而有所著,不舍一众生著多众生,不舍多众生著一众生;不增众生界,不减众生界;不生众生界,不灭众生界;不尽众生界,不长众生界;不分别众生界,不二众生界。何以故?菩萨深入众生界如法界,众生界、法界无有二。无二法中,无增、无减,无生、无灭,无有、无无,无取、无依,无著、无二。何以故?菩萨了一切法、法界无二故。菩萨如是以善方便入深法界,住于无相,以清净相庄严其身,了法无性而能分别一切法相,不取众生而能了知众生之数,不著世界而现身佛刹,不分别法而善入佛法,深达义理而广演言教,了一切法离欲真际而不断菩萨道、不退菩萨行,常勤修习无尽之行,自在入于清净法界。譬如钻木以出于火,火事无量而火不灭。菩萨如是化众生事,无有穷尽,而在世间常住不灭;非究竟,非不究竟;非取,非不取;非依,非无依;非世法,非佛法;非凡夫,非得果。菩萨成就如是难得心,修菩萨行时,不说二乘法,不说佛法;不说世间,不说世间法;不说众生,不说无众生;不说垢,不说净。何以故?菩萨知一切法无染、无取、不转、不退故。菩萨于如是寂灭微妙甚深最胜法中修行时,亦不生念:‘我现修此行、已修此行、当修此行。’不著蕴、界、处、内世间、外世间、内外世间,所起大愿、诸波罗蜜及一切法皆无所著。何以故?法界中无有法名:向声闻乘、向独觉乘,无有法名:向菩萨乘、向阿耨多罗三藐三菩提,无有法名:向凡夫界,无有法名:向染、向净、向生死、向涅槃。何以故?诸法无二、无不二故。譬如虚空,于十方中,若去、来、今,求不可得,然非无虚空。菩萨如是观一切法皆不可得,然非无一切法;如实无异,不失所作,普示修行菩萨诸行;不舍大愿,调伏众生,转正法錀;不坏因果,亦不违于平等妙法,普与三世诸如来等;不断佛种,不坏实相;深入于法,辩才无尽;闻法不著,至法渊底;善能开演,心无所畏;不舍佛住,不违世法,普现世间而不著世间。菩萨如是成就难得智慧心,修习诸行,于三恶趣拔出众生,教化调伏,安置三世诸佛道中,令不动摇。复作是念:‘世间众生不知恩报,更相仇对,邪见执著,迷惑颠倒,愚痴无智,无有信心,随逐恶友,起诸恶慧,贪爱、无明、种种烦恼皆悉充满,是我所修菩萨行处。设有知恩、聪明、慧解,及善知识充满世间,我不于中修菩萨行。何以故?我于众生,无所适莫,无所冀望,乃至不求一缕一毫,及以一字赞美之言。尽未来劫,修菩萨行,未曾一念自为于己;但欲度脱一切众生,令其清净,永得出离。何以故?于众生中为明导者,法应如是,不取不求;但为众生修菩萨道,令其得至安隐彼岸,成阿耨多罗三藐三菩提。’是名菩萨摩诃萨第八难得行。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà zhēn shí xíng?cǐ pú sà chéng jiù dì yī chéng dì zhī yǔ,rú shuō néng xíng,rú xíng néng shuō。cǐ pú sà xué sān shì zhū fú zhēn shí yǔ,rù sān shì zhū fú zhǒng xìng,yǔ sān shì zhū fú shàn gēn tóng děng,dé sān shì zhū fú wú èr yǔ,suí rú lái xué zhì huì chéng jiù。cǐ pú sà chéng jiù zhī zhòng shēng shì chù fēi chù zhìqù lái xiàn zài yè bào zhìzhū gēn lì dùn zhìzhǒng zhǒng jiè zhìzhǒng zhǒng jiě zhìyī qiē zhì chù dào zhìzhū chán jiě tuō sān mèi gòu jìng qǐ shí fēi shí zhìyī qiè shì jiè sù zhù suí niàn zhìtiān yǎn zhìlòu jìn zhì,ér bù shě yī qiè pú sà xíng。hé yǐ gù?yù jiào huà yī qiè zhòng shēng,xī lìng qīng jìng gù。ér wǒ xiān chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,zé wéi wǒ běn yuàn,shì suǒ bù yīng。shì gù,yào dāng xiān lìng yī qiè zhòng shēng de wú shàng pú tíwú yú niè pán,rán hòu chéng fó。hé yǐ gù?fēi zhòng shēng qǐng wǒ fā xīn,wǒ zì wèi zhòng shēng zuò bù qǐng zhī yǒu,yù xiān lìng yī qiè zhòng shēng mǎn zú shàn gēnchéng yī qiè zhì。shì gù,wǒ wèi zuì shèng,bù zhe yī qiè shì jiān gù wǒ wèi zuì shàng,zhù wú shàng diào yù dì gù wǒ wèi lí yì,jiě zhòng shēng wú jì gù wǒ wèi yǐ bàn,běn yuàn chéng jiù gù wǒ wéi shàn biàn huà,pú sà gōng dé zhuāng yán gù wǒ wéi shàn yī hù,sān shì zhū fú shè shòu gù。dé rù wú shàng zhì huì zhuāng yán,lì yì zhòng shēng,xī lìng mǎn zú suí běn shì yuàn,jiē dé jiū jìng yú yī qiè fǎ zhōng zhì huì zì zài,lìng yī qiè zhòng shēng pǔ dé qīng jìng niàn niàn biàn yóu shí fāng shì jiè,niàn niàn pǔ yì bù kě shuō bù kě shuō zhū fó guó tǔ,niàn niàn xī jiàn bù kě shuō bù kě shuō zhū fú jí fú zhuāng yán qīng jìng guó tǔ,shì xiàn rú lái zì zài shén lì。pǔ biàn fǎ jièxū kōng jiè,cǐ pú sà xiàn wú liáng shēn,pǔ rù shì jiān ér wú suǒ yī yú qí shēn zhōng,xiàn yī qiè shāyī qiè zhòng shēngyī qiè zhū fǎyī qiè zhū fú。cǐ pú sà zhī zhòng shēng zhǒng zhǒng xiǎngzhǒng zhǒng yùzhǒng zhǒng jiězhǒng zhǒng yè bàozhǒng zhǒng shàn gēn,suí qí suǒ yīng,wèi xiàn qí shēn ér diào fú zhī guān zhū pú sà rú huànyī qiè fǎ rú huàfó chū shì rú yǐngyī qiè shì jiān rú mèng,dé yì shēnwén shēn wú jìn cáng zhèng niàn zì zài,jué dìng le zhī yī qiè zhū fǎ zhì huì zuì shèng,rù yī qiè sān mèi zhēn shí xiàng,zhù yī xìng wú èr dì。pú sà mó hē sà yǐ zhū zhòng shēng jiē zhe yú èr,ān zhù dà bēi,xiū xíng rú shì jì miè zhī fǎ,dé fú shí lì,rù yīn tuó luó wǎng fǎ jiè,chéng jiù rú lái wú ài jiě tuō rén zhōng xióng měng dà shī zi hǒu dé wú suǒ wèi,néng zhuǎn wú ài qīng jìng fǎ lún dé zhì huì jiě tuō,le zhī yī qiè shì jiān jìng jiè jué shēng sǐ huí liú,rù zhì huì dà hǎi wèi yī qiè zhòng shēng hù chí sān shì zhū fú zhèng fǎ,dào yī qiè fó fǎ hǎi shí xiàng yuán dǐ。pú sà zhù cǐ zhēn shí xíng yǐ,yī qiè shì jiān tiānrénmófànshā ménpó luó méngān tà póā xiū luó děng,yǒu qīn jìn zhě,jiē lìng kāi wù,huān xǐ qīng jìng。shì míng pú sà mó hē sà dì shí zhēn shí xíng。"

 “佛子!何等为菩萨摩诃萨善法行?此菩萨为一切世间天、人、魔、梵、沙门、婆罗门、乾闼婆等作清凉法池,摄持正法,不断佛种;得清净光明陀罗尼故,说法授记,辩才无尽;得具足义陀罗尼故,义辩无尽;得觉悟实法陀罗尼故,法辩无尽;得训释言词陀罗尼故,词辩无尽;得无边文句无尽义无碍门陀罗尼故,无碍辩无尽;得佛灌顶陀罗尼灌其顶故,欢喜辩无尽;得不由他悟陀罗尼门故,光明辩无尽;得同辩陀罗尼门故,同辩无尽;得种种义身、句身、文身中训释陀罗尼门故,训释辩无尽;得无边旋陀罗尼故,无边辩无尽。此菩萨大悲坚固,普摄众生,于三千大千世界变身金色,施作佛事;随诸众生根性欲乐,以广长舌,于一音中现无量音,应时说法,皆令欢喜。假使有不可说种种业报无数众生,共会一处,其会广大充满不可说世界,菩萨于彼众会中坐。是中众生,一一皆有不可说阿僧祇口,一一口能出百千亿那由他音,同时发声,各别言词,各别所问;菩萨于一念中,悉能领受,皆为酬对,令除疑惑。如一众会中,于不可说众会中,悉亦如是。复次,假使一毛端处,念念出不可说不可说道场众会;一切毛端处,皆亦如是。尽未来劫,彼劫可尽,众会无尽。是诸众会,于念念中,以各别言词,各别所问;菩萨于一念中,悉能领受,无怖无怯,无疑无谬,而作是念:‘设一切众生以如是语业俱来问我,我为说法无断无尽,皆令欢喜,住于善道;复令善解一切言词,能为众生说种种法,而于言语无所分别。假使不可说不可说种种言词而来问难,一念悉领,一音咸答,普使开悟,无有遗余。以得一切智灌顶故,以得无碍藏故,以得一切法圆满光明故,具足一切智智故。’佛子!此菩萨摩诃萨安住善法行已,能自清净,亦能以无所著方便而普饶益一切众生,不见有众生得出离者。如于此三千大千世界,如是乃至于不可说三千大千世界,变身金色,妙音具足,于一切法无所障碍而作佛事。佛子!此菩萨摩诃萨成就十种身。所谓:入无边法界非趣身,灭一切世间故;入无边法界诸趣身,生一切世间故;不生身,住无生平等法故;不灭身,一切灭、言说不可得故;不实身,得如实故;不妄身,随应现故;不迁身,离死此生彼故;不坏身,法界性无坏故;一相身,三世语言道断故;无相身,善能观察法相故。菩萨成就如是十种身,为一切众生舍,长养一切善根故;为一切众生救,令其得大安隐故;为一切众生归,与其作大依处故;为一切众生导,令得无上出离故;为一切众生师,令入真实法中故;为一切众生灯,令其明见业报故;为一切众生光,令照甚深妙法故;为一切三世炬,令其晓悟实法故;为一切世间照,令入光明地中故;为一切诸趣明,示现如来自在故。佛子!是名菩萨摩诃萨第九善法行。菩萨安住此行,为一切众生作清凉法池,能尽一切佛法源故。

  ěr shí,fú shén lì gù,shí fāng gè yǒu fú shā wēi chén shù shì jiè liù zhǒng zhèn dòng,suǒ wèi: dòngbiàn dòngděng biàn dòng,qǐbiàn qǐděng biàn qǐ,yǒngbiàn yǒngděng biàn yǒng,zhènbiàn zhènděng biàn zhèn,hǒubiàn hǒuděng biàn hǒu,jībiàn jīděng biàn jī。yǔ tiān miào huátiān xiāngtiān mò xiāngtiān mántiān yītiān bǎotiān zhuāng yán jù,zòu tiān yuè yīn,fàng tiān guāng míng,yǎn chàng zhū tiān wēi miào yīn shēng。rú cǐ shì jiè yè mó tiān gōng,shuō shí háng fǎ suǒ xiàn shén biàn shí fāng shì jiè,xī yì rú shì。fù yǐ fú shén lì gù,shí fāng gè guò shí wàn fú shā wēi chén shù shì jiè wài,yǒu shí wàn fú shā wēi chén shù pú sà jù,lái yì cǐ tǔ,chōng mǎn shí fāng,yǔ gōng dé lín pú sà yán:

 “佛子!何等为菩萨摩诃萨真实行?此菩萨成就第一诚谛之语,如说能行,如行能说。此菩萨学三世诸佛真实语,入三世诸佛种性,与三世诸佛善根同等,得三世诸佛无二语,随如来学智慧成就。此菩萨成就知众生是处非处智、去来现在业报智、诸根利钝智、种种界智、种种解智、一切至处道智、诸禅解脱三昧垢净起时非时智、一切世界宿住随念智、天眼智、漏尽智,而不舍一切菩萨行。何以故?欲教化一切众生,悉令清净故。此菩萨复生如是增上心:‘若我不令一切众生住无上解脱道,而我先成阿耨多罗三藐三菩提者,则违我本愿,是所不应。是故,要当先令一切众生得无上菩提、无余涅槃,然后成佛。何以故?非众生请我发心,我自为众生作不请之友,欲先令一切众生满足善根、成一切智。是故,我为最胜,不著一切世间故;我为最上,住无上调御地故;我为离翳,解众生无际故;我为已办,本愿成就故;我为善变化,菩萨功德庄严故;我为善依怙,三世诸佛摄受故。’此菩萨摩诃萨不舍本愿故,得入无上智慧庄严,利益众生,悉令满足;随本誓愿,皆得究竟;于一切法中智慧自在,令一切众生普得清净;念念遍游十方世界,念念普诣不可说不可说诸佛国土,念念悉见不可说不可说诸佛及佛庄严清净国土,示现如来自在神力。普遍法界、虚空界,此菩萨现无量身,普入世间而无所依;于其身中,现一切刹、一切众生、一切诸法、一切诸佛。此菩萨知众生种种想、种种欲、种种解、种种业报、种种善根,随其所应,为现其身而调伏之;观诸菩萨如幻、一切法如化、佛出世如影、一切世间如梦,得义身、文身无尽藏;正念自在,决定了知一切诸法;智慧最胜,入一切三昧真实相,住一性无二地。菩萨摩诃萨以诸众生皆著于二,安住大悲,修行如是寂灭之法,得佛十力,入因陀罗网法界,成就如来无碍解脱人中雄猛大师子吼;得无所畏,能转无碍清净法錀;得智慧解脱,了知一切世间境界;绝生死回流,入智慧大海;为一切众生护持三世诸佛正法,到一切佛法海实相源底。菩萨住此真实行已,一切世间天、人、魔、梵、沙门、婆罗门、乾闼婆、阿修罗等,有亲近者,皆令开悟,欢喜清净。是名菩萨摩诃萨第十真实行。”

 " fó zǐ!shàn zāi!shàn zāi!shàn néng yǎn shuō zhū pú sà xíng。wǒ děng yī qiè tóng míng: gōng dé lín,suǒ zhù shì jiè jiē míng: gōng dé chuáng,bǐ tǔ rú lái tóng míng: pǔ gōng dé。wǒ děng fú suǒ,yì shuō cǐ fǎ zhòng huì juàn shǔ,yán cí yì lǐ,xī yì rú shì,wú yǒu zēng jiǎn。fó zǐ!wǒ děng jiē chéng fú shén lì,lái rù cǐ huì,wèi rǔ zuò zhèng: shí fāng shì jiè,xī yì rú shì。"

 尔时,佛神力故,十方各有佛刹微尘数世界六种震动,所谓:动、遍动、等遍动,起、遍起、等遍起,涌、遍涌、等遍涌,震、遍震、等遍震,吼、遍吼、等遍吼,击、遍击、等遍击。雨天妙华、天香、天末香、天鬘、天衣、天宝、天庄严具,奏天乐音,放天光明,演畅诸天微妙音声。如此世界夜摩天宫,说十行法所现神变;十方世界,悉亦如是。复以佛神力故,十方各过十万佛刹微尘数世界外,有十万佛刹微尘数菩萨俱,来诣此土,充满十方,语功德林菩萨言:

  ěr shí,gōng dé lín pú sà chéng fú shén lì,pǔ guān shí fāng yī qiè zhòng huì jì yú fǎ jiè,yù lìng fú zhǒng xìng bù duàn gù,yù lìng pú sà zhǒng xìng qīng jìng gù,yù lìng yuàn zhǒng xìng bù tuì zhuǎn gù,yù lìng xíng zhǒng xìng cháng xiāng xù gù,yù lìng sān shì zhǒng xìng xī píng děng gù,yù shè sān shì yī qiè fú zhǒng xìng gù,yù kāi yǎn suǒ zhǒng zhū shàn gēn gù,yù guān chá yī qiè zhū gēn gù,yù jiě fán nǎo xí qì xīn xíng suǒ zuò gù,yù zhào le yī qiè fú pú tí gù,ér shuō sòng yuē:

 “佛子!善哉!善哉!善能演说诸菩萨行。我等一切同名:功德林,所住世界皆名:功德幢,彼土如来同名:普功德。我等佛所,亦说此法;众会眷属,言词义理,悉亦如是,无有增减。佛子!我等皆承佛神力,来入此会,为汝作证:十方世界,悉亦如是。”

 " yī xīn jìng lǐ shí lì zūn,lí gòu qīng jìng wú ài jiàn,jìng jiè shēn yuǎn wú lún pǐ,zhù rú xū kōng dào zhōng zhě。guò qù rén zhōng zhū zuì shèng,gōng dé wú liàng wú suǒ zhe,yǒng měng dì yī wú děng lún,bǐ lí chén zhě xíng sī dào。xiàn zài shí fāng zhū guó tǔ,shàn néng kāi yǎn dì yī yì,lí zhū guò è zuì qīng jìng,bǐ wú yī zhě xíng sī dào。wèi lái suǒ yǒu rén shī zi,zhōu biàn yóu xíng yú fǎ jiè,yǐ fā zhū fú dà bēi xīn,bǐ ráo yì zhě xíng sī dào。sān shì suǒ yǒu wú bǐ zūn,zì rán chú miè yú chī àn,yú yī qiè fǎ jiē píng děng,bǐ dà lì rén xíng cǐ dào。pǔ jiàn wú liàng wú biān jiè,yī qiè zhū yǒu jí zhū qù,jiàn yǐ qí xīn bù fēn bié,bǐ wú dòng zhě xíng sī dào。fǎ jiè suǒ yǒu jiē míng liǎo,yú dì yī yì zuì qīng jìng,yǒng pò chēn màn jí yú chī,bǐ gōng dé zhě xíng sī dào。yú zhū zhòng shēng shàn fēn bié,xī rù fǎ jiè zhēn shí xìng,zì rán jué wù bù yóu tā,bǐ děng kōng zhě xíng sī dào。jǐn kōng suǒ yǒu zhū guó tǔ,xī wǎng shuō fǎ guǎng kāi yù,suǒ shuō qīng jìng wú néng huài,bǐ shèng mù ní xíng cǐ dào。jù zú jiān gù bù tuì zhuǎn,chéng jiù zūn zhòng zuì shèng fǎ,yuàn lì wú jìn dào bǐ àn,bǐ shàn xiū zhě suǒ háng dào。wú liàng wú biān yī qiè dì,guǎng dà shén shēn miào jìng jiè,xī néng zhī jiàn mí yǒu yí,bǐ lùn shī zi suǒ háng dào。yī qiè jù yì jiē míng liǎo,suǒ yǒu yì lùn xī cuī fú,yú fǎ jué dìng wú suǒ yí,bǐ dà mù ní xíng cǐ dào。yuǎn lí shì jiān zhū guò huàn,pǔ yǔ zhòng shēng ān yǐn lè,néng wéi wú děng dà dǎo shī,bǐ shèng dé zhě xíng sī dào。héng yǐ wú wèi shī zhòng shēng,pǔ lìng yī qiè jiē xīn qìng,qí xīn qīng jìng lí rǎn zhuó,bǐ wú děng zhě xíng sī dào。yì yè qīng jìng jí diào shàn,lí zhū xì lùn wú kǒu guò,wēi guāng yuán mǎn zhòng suǒ qīn,bǐ zuì shèng zhě xíng sī dào。rù zhēn shí yì dào bǐ àn,zhù gōng dé chù xīn yǒng jì,zhū fú hù niàn héng bù wàng,bǐ miè yǒu zhě xíng sī dào。yuǎn lí yú wǒ wú nǎo hài,héng yǐ dà yīn xuān zhèng fǎ,shí fāng guó tǔ mí bù zhōu,bǐ jué pì zhě xíng sī dào。tán bō luó mì yǐ chéng mǎn,bǎi fú xiàng hǎo suǒ zhuāng yán,zhòng shēng jiàn zhě jiē xīn yuè,bǐ zuì shèng huì xíng sī dào。zhì dì shén shēn nán kě rù,néng yǐ miào huì shàn ān zhù,qí xīn jiū jìng bù dòng yáo,bǐ jiān gù xíng xíng sī dào。fǎ jiè suǒ yǒu xī néng rù,suí suǒ rù chù xián jiū jìng,shén tōng zì zài mí bù gāi,bǐ fǎ guāng míng xíng cǐ dào。zhū wú děng děng dà mù ní,qín xiū sān mèi wú èr xiāng,xīn cháng zài dìng lè jì jìng,bǐ pǔ jiàn zhě xíng sī dào。wēi xì guǎng dà zhū guó tǔ,gèng xiāng shè rù gè chā bié,rú qí jìng jiè xī le zhī,bǐ zhì shān wáng xíng cǐ dào。yì cháng míng jié lí zhū gòu,yú sān jiè zhōng wú suǒ zhe,hù chí zhòng jiè dào bǐ àn,cǐ jìng xīn zhě xíng sī dào。zhì huì wú biān bù kě shuō,pǔ biàn fǎ jiè xū kōng jiè,shàn néng xiū xué zhù qí zhōng,bǐ jīn gāng huì xíng sī dào。sān shì yī qiè fú jìng jiè,zhì huì shàn rù xī zhōu biàn,wèi cháng zàn qǐ pí yàn xīn,bǐ zuì shèng zhě xíng sī dào。shàn néng fēn bié shí lì fǎ,le zhī yī qiē zhì chù dào,shēn yè wú ài dé zì zài,bǐ gōng dé shēn xíng cǐ dào。shí fāng wú liàng wú biān jiè,suǒ yǒu yī qiè zhū zhòng shēng,wǒ jiē jiù hù ér bù shě,bǐ wú wèi zhě xíng sī dào。yú zhū fó fǎ qín xiū xí,xīn cháng yī jīng yī jìn bù xiè juàn,jìng zhì yī qiè zhū shì jiān,bǐ dà lóng wáng xíng cǐ dào。le zhī zhòng shēng gēn bù tóng,yù jiě wú liàng gè chā bié,zhǒng zhǒng zhū jiè jiē míng dá,cǐ pǔ rù zhě xíng sī dào。shí fāng shì jiè wú liàng shā,xī wǎng shòu shēng wú yǒu shù,wèi zēng yī niàn shēng pí yàn,bǐ huān xǐ zhě xíng sī dào。pǔ fàng wú liàng guāng míng wǎng,zhào yào yī qiè zhū shì jiān,qí guāng suǒ zhào rù fǎ xìng,cǐ shàn huì zhě xíng sī dào。zhèn dòng shí fāng zhū guó tǔ,wú liàng yì shù nà yóu tā,bù lìng zhòng shēng yǒu jīng bù,cǐ lì shì zhě suǒ háng dào。shàn jiě yī qiè yǔ yán fǎ,wèn nàn chóu duì xī jiū jìng,cōng zhé biàn huì mí bù zhī,cǐ wú wèi zhě suǒ háng dào。shàn jiě fù yǎng zhū guó tǔ,fēn bié sī wéi dé jiū jìng,xī shǐ zhù yú wú jìn dì,cǐ shèng huì zhě suǒ háng dào。gōng dé wú liàng nà yóu tā,wèi qiú fú dào jiē xiū xí,yú qí yī qiè dào bǐ àn,cǐ wú jìn xíng suǒ háng dào。chāo chū shì jiān dà lùn shī,biàn cái dì yī shī zi hǒu,pǔ shǐ qún shēng dào bǐ àn,cǐ jìng xīn zhě suǒ háng dào。zhū fú guàn dǐng dì yī fǎ,yǐ dé cǐ fǎ guàn qí dǐng,xīn héng ān zhù zhèng fǎ mén,bǐ guǎng dà xīn xíng cǐ dào。yī qiè zhòng shēng wú liàng bié,le dá qí xīn xī zhōu biàn,jué dìng hù chí fó fǎ cáng,bǐ rú xū mí xíng cǐ dào。néng yú yī yī yǔ yán zhōng,pǔ wèi shì xiàn wú liàng yīn,lìng bǐ zhòng shēng suí lèi jiě,cǐ wú ài jiàn xíng sī dào。yī qiè wén zì yǔ yán fǎ,zhì jiē shàn rù bù fēn bié,zhù yú zhēn shí jìng jiè zhōng,cǐ jiàn xìng zhě suǒ háng dào。ān zhù shén shēn dà fǎ hǎi,shàn néng yìn dìng yī qiè fǎ,le fǎ wú xiāng zhēn shí mén,cǐ jiàn shí zhě suǒ háng dào。yī yī fó tǔ jiē wǎng yì,jǐn yú wú liàng wú biān jié,guān chá sī wéi mí zàn tíng,cǐ fěi xiè zhě suǒ háng dào。wú liàng wú shù zhū rú lái,zhǒng zhǒng míng hào gè bù tóng,yú yī máo duān xī míng jiàn,cǐ jìng fú zhě suǒ háng dào。yī máo duān chù jiàn zhū fú,qí shù wú liàng bù kě shuō,yī qiè fǎ jiè xī yì rán,bǐ zhū fó zǐ xíng sī dào。wú liàng wú biān wú shù jié,yú yī niàn zhōng xī míng jiàn,zhī qí xiū cù wú dìng xiāng,cǐ jiě tuō xíng suǒ háng dào。néng lìng jiàn zhě wú kōng guò,jiē yú fó fǎ zhǒng yīn yuán,ér yú suǒ zuò xīn wú zhe,bǐ zhū zuì shèng suǒ háng dào。nà yóu tā jié cháng yù fú,zhōng bù yī niàn shēng pí yàn,qí xīn huān xǐ zhuǎn gèng zēng,cǐ bù kōng jiàn suǒ háng dào。jǐn yú wú liàng wú biān jié,guān chá yī qiè zhòng shēng jiè,wèi zēng jiàn yǒu yī zhòng shēng,cǐ jiān gù shì suǒ háng dào。xiū xí wú biān fú zhì cáng,pǔ zuò qīng liáng gōng dé chí,lì yì yī qiè zhū qún shēng,bǐ dì yī rén xíng cǐ dào。fǎ jiè suǒ yǒu zhū pǐn lèi,pǔ biàn xū kōng wú shù liàng,le bǐ jiē yī yán shuō zhù,cǐ shī zi hǒu suǒ háng dào。néng yú yī yī sān mèi zhōng,pǔ rù wú shù zhū sān mèi,xī zhì fǎ mén yōu ào chù,cǐ lùn yuè zhě xíng sī dào。rěn lì qín xiū dào bǐ àn,néng rěn zuì shèng jì miè fǎ,qí xīn píng děng bù dòng yáo,cǐ wú biān zhì suǒ háng dào。yú yī shì jiè yī zuò chù,qí shēn bù dòng héng jì rán,ér yú yī qiè pǔ xiàn shēn,bǐ wú biān shēn xíng cǐ dào。wú liàng wú biān zhū guó tǔ,xī lìng gòng rù yī chén zhōng,pǔ dé bāo róng wú zhàng ài,bǐ wú biān sī xíng cǐ dào。le dá shì chù jí fēi chù,yú zhū lì chù pǔ néng rù,chéng jiù rú lái zuì shàng lì,bǐ dì yī lì suǒ háng dào。guò qù wèi lái xiàn zài shì,wú liàng wú biān zhū yè bào,héng yǐ zhì huì xī le zhī,cǐ dá jiě zhě suǒ háng dào。le dá shì jiān shí fēi shí,rú yīng diào fú zhū zhòng shēng,xī shùn qí yí ér bù shī,cǐ shàn le zhě suǒ háng dào。shàn shǒu shēn yǔ jí yì yè,héng lìng yī fǎ ér xiū xíng,lí zhū qǔ zhe jiàng zhòng mó,cǐ zhì xīn zhě suǒ háng dào。yú zhū fǎ zhōng de shàn qiǎo,néng rù zhēn rú píng děng chù,biàn cái xuān shuō wú yǒu qióng,cǐ fú xíng zhě suǒ háng dào。tuó luó ní mén yǐ yuán mǎn,shàn néng ān zhù wú ài cáng,yú zhū fǎ jiè xī tōng dá,cǐ shēn rù zhě suǒ háng dào。sān shì suǒ yǒu yī qiè fú,xī yǔ děng xīn tóng zhì huì,yī xìng yī xiāng wú yǒu shū,cǐ wú ài zhǒng suǒ háng dào。yǐ jué yī qiè yú chī mó,shēn rù guǎng dà zhì huì hǎi,pǔ shī zhòng shēng qīng jìng yǎn,cǐ yǒu mù zhě suǒ háng dào。yǐ jù yī qiè zhū dǎo shī,píng děng shén tōng wú èr xíng,huò yú rú lái zì zài lì,cǐ shàn xiū zhě suǒ háng dào。biàn yóu yī qiè zhū shì jiān,pǔ yǔ wú biān miào fǎ yǔ,xī lìng yú yì dé jué le,cǐ fǎ yún zhě suǒ háng dào。néng yú fú zhì jí jiě tuō,shēn shēng jìng xìn yǒng bù tuì,yǐ xìn ér shēng zhì huì gēn,cǐ shàn xué zhě suǒ háng dào。néng yú yī niàn xī le zhī,yī qiè zhòng shēng wú yǒu yú,le bǐ zhòng shēng xīn zì xìng,dá wú xìng zhě suǒ háng dào。fǎ jiè yī qiè zhū guó tǔ,xī néng huà wǎng wú yǒu shù,qí shēn zuì miào jué děng lún,cǐ wú bǐ xíng suǒ háng dào。fú shā wú biān wú yǒu shù,wú liàng zhū fú zài qí zhōng,pú sà yú bǐ xī xiàn qián,qīn jìn gōng yǎng shēng zūn zhòng。pú sà néng yǐ dú yī shēn,rù yú sān mèi ér jì dìng,lìng jiàn qí shēn wú yǒu shù,yī yī jiē cóng sān mèi qǐ。pú sà suǒ zhù zuì shēn miào,suǒ xíng suǒ zuò chāo xì lùn,qí xīn qīng jìng cháng yuè lè,néng lìng zhòng shēng xī huān xǐ。zhū gēn fāng biàn gè chā bié,néng yǐ zhì huì xī míng jiàn,ér le zhū gēn wú suǒ yī,diào nán diào zhě suǒ háng dào。néng yǐ fāng biàn qiǎo fēn bié,yú yī qiè fǎ dé zì zài,shí fāng shì jiè gè bù tóng,xī zài qí zhōng zuò fó shì。zhū gēn wēi miào xíng yì rán,néng wéi zhòng shēng guǎng shuō fǎ,shuí qí wén zhě bù xīn qìng,cǐ děng xū kōng suǒ háng dào。zhì yǎn qīng jìng wú yǔ děng,yú yī qiè fǎ xī míng jiàn,rú shì zhì huì qiǎo fēn bié,cǐ wú děng zhě suǒ háng dào。suǒ yǒu wú jìn guǎng dà fú,yī qiè xiū xíng shǐ jiū jìng,lìng zhū zhòng shēng xī qīng jìng,cǐ wú bǐ zhě suǒ háng dào。pǔ quàn xiū chéng zhù dào fǎ,xī lìng dé zhù fāng biàn dì,dù tuō zhòng shēng wú yǒu shù,wèi zēng zàn qǐ zhòng shēng xiǎng。yī qiè jī yuán xī guān chá,xiān hù bǐ yì lìng wú zhēng,pǔ shì zhòng shēng ān yǐn chǔ,cǐ fāng biàn zhě suǒ háng dào。chéng jiù zuì shàng dì yī zhì,jù zú wú liàng wú biān zhì,yú zhū sì zhòng wú suǒ wèi,cǐ fāng biàn zhì suǒ háng dào。yī qiè shì jiè jí zhū fǎ,xī néng biàn rù dé zì zài,yì rù yī qiè zhòng huì zhōng,dù tuō qún shēng wú yǒu shù。shí fāng yī qiè guó tǔ zhōng,jī dà fǎ gǔ wù qún shēng,wèi fǎ shī zhǔ zuì wú shàng,cǐ bù miè zhě suǒ háng dào。yī shēn jié jiā ér zhèng zuò,chōng mǎn shí fāng wú liàng shā,ér lìng qí shēn bù pò ài,cǐ fǎ shēn zhě suǒ háng dào。néng yú yī yì yī wén zhōng,yǎn shuō wú liàng wú biān fǎ,ér qí biān jì bù kě dé,cǐ wú biān zhì suǒ háng dào。yú fú jiě tuō shàn xiū xué,dé fú zhì huì wú zhàng ài,chéng jiù wú wèi wèi shì xióng,cǐ fāng biàn zhě suǒ háng dào。le zhī shí fāng shì jiè hǎi,yì zhī yī qiè fú shā hǎi,zhì hǎi fǎ hǎi xī le zhī,zhòng shēng jiàn zhě xián xīn qìng。huò xiàn rù tāi jí chū shēng,huò xiàn dào chǎng chéng zhèng jué,rú shì jiē lìng shì jiān jiàn,cǐ wú biān zhě suǒ háng dào。wú liàng yì shù guó tǔ zhōng,shì xiàn qí shēn rù niè pán,shí bù shě yuàn guī jì miè,cǐ xióng lùn zhě suǒ háng dào。jiān gù wēi mì yī miào shēn,yǔ fú píng děng wú chā bié,suí zhū zhòng shēng gè yì jiàn,yī shí shēn zhě suǒ háng dào。fǎ jiè píng děng wú chā bié,jù zú wú liàng wú biān yì,lè guān yī xiāng xīn bù yí,sān shì zhì zhě suǒ háng dào。yú zhū zhòng shēng jí fó fǎ,jiàn lì jiā chí xī jiū jìng,suǒ yǒu chí lì tóng yú fú,zuì shàng chí zhě xíng sī dào。shén zú wú ài yóu rú fú,tiān yǎn wú ài zuì qīng jìng,ěr gēn wú ài shàn tīng wén,cǐ wú ài yì suǒ háng dào。suǒ yǒu shén tōng jiē jù zú,suí qí zhì huì xī chéng jiù,shàn zhī yī qiè mí suǒ chóu,cǐ xián zhì zhě suǒ háng dào。qí xīn zhèng dìng bù yáo dòng,qí zhì guǎng dà wú biān jì,suǒ yǒu jìng jiè jiē míng dá,yī qiè jiàn zhě suǒ háng dào。yǐ dào yī qiè gōng dé àn,néng suí cì dì dù zhòng shēng,qí xīn bì jìng wú yàn zú,cǐ cháng qín zhě suǒ háng dào。sān shì suǒ yǒu zhū fó fǎ,yú cǐ yī qiè xián zhī jiàn,cóng yú rú lái zhǒng xìng shēng,bǐ zhū fó zǐ xíng sī dào。suí shùn yán cí yǐ chéng jiù,guāi wéi tán lùn shàn cuī fú,cháng néng qù xiàng fú pú tí,wú biān huì zhě suǒ háng dào。yī guāng zhào chù wú yá xiàn,shí fāng guó tǔ xī chōng biàn,pǔ shǐ shì jiān dé dà míng,cǐ pò àn zhě suǒ háng dào。suí qí yīng jiàn yìng gòng yǎng,wèi xiàn rú lái qīng jìng shēn,jiào huà zhòng shēng bǎi qiān yì,zhuāng yán fú shā yì rú shì。wèi lìng zhòng shēng chū shì jiān,yī qiè miào xíng jiē xiū xí,cǐ xíng guǎng dà wú biān jì,yún hé ér yǒu néng zhī zhě?jiǎ shǐ fēn shēn bù kě shuō,ér yǔ fǎ jiè xū kōng děng,xī gòng chēng yáng bǐ gōng dé,bǎi qiān wàn jié wú néng jǐn。pú sà gōng dé wú yǒu biān,yī qiè xiū xíng jiē jù zú,jiǎ shǐ wú liàng wú biān fú,yú wú liàng jié shuō bù jìn。hé kuàng shì jiān tiān jí rén,yī qiè shēng wén jí yuán jué,néng yú wú liàng wú biān jié,zàn tàn chēng yáng dé jiū jìng。"

 尔时,功德林菩萨承佛神力,普观十方一切众会暨于法界,欲令佛种性不断故,欲令菩萨种性清净故,欲令愿种性不退转故,欲令行种性常相续故,欲令三世种性悉平等故,欲摄三世一切佛种性故,欲开演所种诸善根故,欲观察一切诸根故,欲解烦恼习气心行所作故,欲照了一切佛菩提故,而说颂曰:


 “一心敬礼十力尊,离垢清净无碍见,境界深远无伦匹,住如虚空道中者。过去人中诸最胜,功德无量无所著,勇猛第一无等伦,彼离尘者行斯道。现在十方诸国土,善能开演第一义,离诸过恶最清净,彼无依者行斯道。未来所有人师子,周遍游行于法界,已发诸佛大悲心,彼饶益者行斯道。三世所有无比尊,自然除灭愚痴暗,于一切法皆平等,彼大力人行此道。普见无量无边界,一切诸有及诸趣,见已其心不分别,彼无动者行斯道。法界所有皆明了,于第一义最清净,永破瞋慢及愚痴,彼功德者行斯道。于诸众生善分别,悉入法界真实性,自然觉悟不由他,彼等空者行斯道。尽空所有诸国土,悉往说法广开喻,所说清净无能坏,彼胜牟尼行此道。具足坚固不退转,成就尊重最胜法,愿力无尽到彼岸,彼善修者所行道。无量无边一切地,广大甚深妙境界,悉能知见靡有遗,彼论师子所行道。一切句义皆明了,所有异论悉摧伏,于法决定无所疑,彼大牟尼行此道。远离世间诸过患,普与众生安隐乐,能为无等大导师,彼胜德者行斯道。恒以无畏施众生,普令一切皆欣庆,其心清净离染浊,彼无等者行斯道。意业清净极调善,离诸戏论无口过,威光圆满众所钦,彼最胜者行斯道。入真实义到彼岸,住功德处心永寂,诸佛护念恒不忘,彼灭有者行斯道。远离于我无恼害,恒以大音宣正法,十方国土靡不周,彼绝譬者行斯道。檀波罗蜜已成满,百福相好所庄严,众生见者皆欣悦,彼最胜慧行斯道。智地甚深难可入,能以妙慧善安住,其心究竟不动摇,彼坚固行行斯道。法界所有悉能入,随所入处咸究竟,神通自在靡不该,彼法光明行此道。诸无等等大牟尼,勤修三昧无二相,心常在定乐寂静,彼普见者行斯道。微细广大诸国土,更相涉入各差别,如其境界悉了知,彼智山王行此道。意常明洁离诸垢,于三界中无所著,护持众戒到彼岸,此净心者行斯道。智慧无边不可说,普遍法界虚空界,善能修学住其中,彼金刚慧行斯道。三世一切佛境界,智慧善入悉周遍,未尝暂起疲厌心,彼最胜者行斯道。善能分别十力法,了知一切至处道,身业无碍得自在,彼功德身行此道。十方无量无边界,所有一切诸众生,我皆救护而不舍,彼无畏者行斯道。于诸佛法勤修习,心常一精一进不懈倦,净治一切诸世间,彼大龙王行此道。了知众生根不同,欲解无量各差别,种种诸界皆明达,此普入者行斯道。十方世界无量刹,悉往受生无有数,未曾一念生疲厌,彼欢喜者行斯道。普放无量光明网,照耀一切诸世间,其光所照入法性,此善慧者行斯道。震动十方诸国土,无量亿数那由他,不令众生有惊怖,此利世者所行道。善解一切语言法,问难酬对悉究竟,聪哲辩慧靡不知,此无畏者所行道。善解覆仰诸国土,分别思惟得究竟,悉使住于无尽地,此胜慧者所行道。功德无量那由他,为求佛道皆修习,于其一切到彼岸,此无尽行所行道。超出世间大论师,辩才第一师子吼,普使群生到彼岸,此净心者所行道。诸佛灌顶第一法,已得此法灌其顶,心恒安住正法门,彼广大心行此道。一切众生无量别,了达其心悉周遍,决定护持佛法藏,彼如须弥行此道。能于一一语言中,普为示现无量音,令彼众生随类解,此无碍见行斯道。一切文字语言法,智皆善入不分别,住于真实境界中,此见性者所行道。安住甚深大法海,善能印定一切法,了法无相真实门,此见实者所行道。一一佛土皆往诣,尽于无量无边劫,观察思惟靡暂停,此匪懈者所行道。无量无数诸如来,种种名号各不同,于一毛端悉明见,此净福者所行道。一毛端处见诸佛,其数无量不可说,一切法界悉亦然,彼诸佛子行斯道。无量无边无数劫,于一念中悉明见,知其修促无定相,此解脱行所行道。能令见者无空过,皆于佛法种因缘,而于所作心无著,彼诸最胜所行道。那由他劫常遇佛,终不一念生疲厌,其心欢喜转更增,此不空见所行道。尽于无量无边劫,观察一切众生界,未曾见有一众生,此坚固士所行道。修习无边福智藏,普作清凉功德池,利益一切诸群生,彼第一人行此道。法界所有诸品类,普遍虚空无数量,了彼皆依言说住,此师子吼所行道。能于一一三昧中,普入无数诸三昧,悉至法门幽奥处,此论月者行斯道。忍力勤修到彼岸,能忍最胜寂灭法,其心平等不动摇,此无边智所行道。于一世界一坐处,其身不动恒寂然,而于一切普现身,彼无边身行此道。无量无边诸国土,悉令共入一尘中,普得包容无障碍,彼无边思行此道。了达是处及非处,于诸力处普能入,成就如来最上力,彼第一力所行道。过去未来现在世,无量无边诸业报,恒以智慧悉了知,此达解者所行道。了达世间时非时,如应调伏诸众生,悉顺其宜而不失,此善了者所行道。善守身语及意业,恒令依法而修行,离诸取著降众魔,此智心者所行道。于诸法中得善巧,能入真如平等处,辩才宣说无有穷,此佛行者所行道。陀罗尼门已圆满,善能安住无碍藏,于诸法界悉通达,此深入者所行道。三世所有一切佛,悉与等心同智慧,一性一相无有殊,此无碍种所行道。已决一切愚痴膜,深入广大智慧海,普施众生清净眼,此有目者所行道。已具一切诸导师,平等神通无二行,获于如来自在力,此善修者所行道。遍游一切诸世间,普雨无边妙法雨,悉令于义得决了,此法云者所行道。能于佛智及解脱,深生净信永不退,以信而生智慧根,此善学者所行道。能于一念悉了知,一切众生无有余,了彼众生心自性,达无性者所行道。法界一切诸国土,悉能化往无有数,其身最妙绝等伦,此无比行所行道。佛刹无边无有数,无量诸佛在其中,菩萨于彼悉现前,亲近供养生尊重。菩萨能以独一身,入于三昧而寂定,令见其身无有数,一一皆从三昧起。菩萨所住最深妙,所行所作超戏论,其心清净常悦乐,能令众生悉欢喜。诸根方便各差别,能以智慧悉明见,而了诸根无所依,调难调者所行道。能以方便巧分别,于一切法得自在,十方世界各不同,悉在其中作佛事。诸根微妙行亦然,能为众生广说法,谁其闻者不欣庆,此等虚空所行道。智眼清净无与等,于一切法悉明见,如是智慧巧分别,此无等者所行道。所有无尽广大福,一切修行使究竟,令诸众生悉清净,此无比者所行道。普劝修成助道法,悉令得住方便地,度脱众生无有数,未曾暂起众生想。一切机缘悉观察,先护彼意令无诤,普示众生安隐处,此方便者所行道。成就最上第一智,具足无量无边智,于诸四众无所畏,此方便智所行道。一切世界及诸法,悉能遍入得自在,亦入一切众会中,度脱群生无有数。十方一切国土中,击大法鼓悟群生,为法施主最无上,此不灭者所行道。一身结跏而正坐,充满十方无量刹,而令其身不迫隘,此法身者所行道。能于一义一文中,演说无量无边法,而其边际不可得,此无边智所行道。于佛解脱善修学,得佛智慧无障碍,成就无畏为世雄,此方便者所行道。了知十方世界海,亦知一切佛刹海,智海法海悉了知,众生见者咸欣庆。或现入胎及初生,或现道场成正觉,如是皆令世间见,此无边者所行道。无量亿数国土中,示现其身入涅槃,实不舍愿归寂灭,此雄论者所行道。坚固微密一妙身,与佛平等无差别,随诸众生各异见,一实身者所行道。法界平等无差别,具足无量无边义,乐观一相心不移,三世智者所行道。于诸众生及佛法,建立加持悉究竟,所有持力同于佛,最上持者行斯道。神足无碍犹如佛,天眼无碍最清净,耳根无碍善听闻,此无碍意所行道。所有神通皆具足,随其智慧悉成就,善知一切靡所俦,此贤智者所行道。其心正定不摇动,其智广大无边际,所有境界皆明达,一切见者所行道。已到一切功德岸,能随次第度众生,其心毕竟无厌足,此常勤者所行道。三世所有诸佛法,于此一切咸知见,从于如来种性生,彼诸佛子行斯道。随顺言词已成就,乖违谈论善摧伏,常能趣向佛菩提,无边慧者所行道。一光照触无涯限,十方国土悉充遍,普使世间得大明,此破闇者所行道。随其应见应供养,为现如来清净身,教化众生百千亿,庄严佛刹亦如是。为令众生出世间,一切妙行皆修习,此行广大无边际,云何而有能知者?假使分身不可说,而与法界虚空等,悉共称扬彼功德,百千万劫无能尽。菩萨功德无有边,一切修行皆具足,假使无量无边佛,于无量劫说不尽。何况世间天及人,一切声闻及缘觉,能于无量无边劫,赞叹称扬得究竟。”


本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章