中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

十无尽藏品(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

 十无尽藏品拼音版、注音及读音:

出处:华严经

shí wú jìn cáng pǐn

十无尽藏品

  ěr shí,gōng dé lín pú sà fù gào zhū pú sà yán:

 尔时,功德林菩萨复告诸菩萨言:

 " fó zǐ!pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng cáng,guò qùwèi láixiàn zài zhū fú,yǐ shuōdāng shuōjīn shuō。hé děng wéi shí?suǒ wèi: xìn cángjiè cángcán cángkuì cángwén cángshī cánghuì cángniàn cángchí cángbiàn cáng,shì wèi shí。

 “佛子!菩萨摩诃萨有十种藏,过去、未来、现在诸佛,已说、当说、今说。何等为十?所谓:信藏、戒藏、惭藏、愧藏、闻藏、施藏、慧藏、念藏、持藏、辩藏,是为十。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà xìn cáng?cǐ pú sà xìn yī qiè fǎ kōng,xìn yī qiè fǎ wú xiāng,xìn yī qiè fǎ wú yuàn,xìn yī qiè fǎ wú zuò,xìn yī qiè fǎ wú fēn bié,xìn yī qiè fǎ wú suǒ yī,xìn yī qiè fǎ bù kě liàng,xìn yī qiè fǎ wú yǒu shàng,xìn yī qiè fǎ nán chāo yuè,xìn yī qiè fǎ wú shēng。ruò pú sà néng rú shì suí shùn yī qiè fǎ,shēng jìng xìn yǐ,wén zhū fó fǎ bù kě sī yì,xīn bù qiè ruò wén yī qiè fú bù kě sī yì,xīn bù qiè ruò wén zhòng shēng jiè bù kě sī yì,xīn bù qiè ruò wén fǎ jiè bù kě sī yì,xīn bù qiè ruò wén xū kōng jiè bù kě sī yì,xīn bù qiè ruò wén niè pán jiè bù kě sī yì,xīn bù qiè ruò wén guò qù shì bù kě sī yì,xīn bù qiè ruò wén wèi lái shì bù kě sī yì,xīn bù qiè ruò wén xiàn zài shì bù kě sī yì,xīn bù qiè ruò wén rù yī qiè jié bù kě sī yì,xīn bù qiè ruò。hé yǐ gù?cǐ pú sà yú zhū fú suǒ yī xiàng jiān xìn,zhī fú zhì huì wú biān wú jìn。shí fāng wú liàng zhū shì jiè zhōng,yī yī gè yǒu wú liàng zhū fú,yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,yǐ déjīn dédāng de,yǐ chū shìjīn chū shìdāng chū shì,yǐ rù niè pánjīn rù niè pándāng rù niè pán,bǐ zhū fú zhì huì bù zēng bù jiǎnbù shēng bù mièbù jìn bù tuìbù jìn bù yuǎnwú zhī wú shě。cǐ pú sà rù fú zhì huì,chéng jiù wú biān wú jìn xìn dé cǐ xìn yǐ,xīn bù tuì zhuǎn,xīn bù zá luàn,bù kě pò huài,wú suǒ rǎn zhe,cháng yǒu gēn běn,suí shùn shèng rén,zhù rú lái jiā,hù chí yī qiè zhū fú zhǒng xìng,zēng zhǎng yī qiè pú sà xìn jiě,suí shùn yī qiè rú lái shàn gēn,chū shēng yī qiè zhū fú fāng biàn。shì míng: pú sà mó hē sà xìn cáng。pú sà zhù cǐ xìn cáng,zé néng wén chí yī qiè fó fǎ,wèi zhòng shēng shuō,jiē lìng kāi wù。

 “佛子!何等为菩萨摩诃萨信藏?此菩萨信一切法空,信一切法无相,信一切法无愿,信一切法无作,信一切法无分别,信一切法无所依,信一切法不可量,信一切法无有上,信一切法难超越,信一切法无生。若菩萨能如是随顺一切法,生净信已,闻诸佛法不可思议,心不怯弱;闻一切佛不可思议,心不怯弱;闻众生界不可思议,心不怯弱;闻法界不可思议,心不怯弱;闻虚空界不可思议,心不怯弱;闻涅槃界不可思议,心不怯弱;闻过去世不可思议,心不怯弱;闻未来世不可思议,心不怯弱;闻现在世不可思议,心不怯弱;闻入一切劫不可思议,心不怯弱。何以故?此菩萨于诸佛所一向坚信,知佛智慧无边无尽。十方无量诸世界中,一一各有无量诸佛,于阿耨多罗三藐三菩提,已得、今得、当得,已出世、今出世、当出世,已入涅槃、今入涅槃、当入涅槃,彼诸佛智慧不增不减、不生不灭、不进不退、不近不远、无知无舍。此菩萨入佛智慧,成就无边无尽信;得此信已,心不退转,心不杂乱,不可破坏,无所染著,常有根本,随顺圣人,住如来家,护持一切诸佛种性,增长一切菩萨信解,随顺一切如来善根,出生一切诸佛方便。是名:菩萨摩诃萨信藏。菩萨住此信藏,则能闻持一切佛法,为众生说,皆令开悟。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà jiè cáng?cǐ pú sà chéng jiù pǔ ráo yì jièbù shòu jièbú zhù jièwú huǐ hèn jièwú wéi zhēng jièbù sǔn nǎo jièwú zá huì jièwú tān qiú jièwú guò shī jièwú huǐ fàn jiè。yún hé wéi pǔ ráo yì jiè?cǐ pú sà shòu chí jìng jiè,běn wèi lì yì yī qiè zhòng shēng。yún hé wéi bù shòu jiè?cǐ pú sà bù shòu xíng wài dào zhū suǒ yǒu jiè,dàn xìng zì yī jīng yī jìn,fèng chí sān shì zhū fú rú lái píng děng jìng jiè。yún hé wéi bú zhù jiè?cǐ pú sà shòu chí jiè shí,xīn bú zhù yù jièbú zhù sè jièbú zhù wú sè jiè。hé yǐ gù?bù qiú shēng bǐ,ér chí jiè gù。yún hé wéi wú huǐ hèn jiè?cǐ pú sà héng dé ān zhù wú huǐ hèn xīn。hé yǐ gù?bù zuò zhòng zuì,bù xíng chǎn zhà,bù pò jìng jiè gù。yún hé wéi wú wéi zhēng jiè?cǐ pú sà bù fēi xiān zhì,bù gēng zào lì xīn cháng suí shùn,xiàng niè pán jiè,jù zú shòu chí,wú suǒ huǐ fàn bù yǐ chí jiè,nǎo tā zhòng shēng,lìng qí shēng kǔ,dàn yuàn yī qiè xīn cháng huān xǐ ér chí yú jiè。yún hé wéi bù nǎo hài jiè?cǐ pú sà bù yīn yú jiè,xué zhū zhòu shù,zào zuò fāng yào,nǎo hài zhòng shēng,dàn wèi jiù hù yī qiè zhòng shēng ér chí yú jiè。yún hé wéi bù zá jiè?cǐ pú sà bù zhe biān jiàn,bù chí zá jiè,dàn guān yuán qǐ chí chū lí jiè。yún hé wéi wú tān qiú jiè?cǐ pú sà bù xiàn yì xiāng,zhāng jǐ yǒu dé,dàn wèi mǎn zú chū lí fǎ gù ér chí yú jiè。yún hé wéi wú guò shī jiè?cǐ pú sà bù zì gòng gāo,yán wǒ chí jiè jiàn pò jiè rén yì bù qīng huǐ,lìng tā kuì chǐ dàn yī qí xīn ér chí yú jiè。yún hé wéi wú huǐ fàn jiè?cǐ pú sà yǒng duàn shādàoxié yī yín yīwàng yǔliǎng shéè kǒu,jí wú yì yǔtānchēnxié jiàn,jù zú shòu chí shí zhǒng shàn yè。pú sà chí cǐ wú fàn jiè shí,jiē yóu diān dǎo wéi fú shì zūn néng zhī zhòng shēng yǐ hé yīn yuán ér shēng diān dǎo,huǐ fàn jìng jiè。wǒ dàng chéng jiù wú shàng pú tí,guǎng wéi zhòng shēng shuō zhēn shí fǎ,lìng lí diān dǎo。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà cán cáng?cǐ pú sà yì niàn guò qù suǒ zuò zhū è ér shēng yú cán。wèi bǐ pú sà,yǔ zhū zhòng shēng jiē xī hù zuò fù mǔxiōng dìzǐ mèinán nǚ,jù tānchēnchījiāo mànchǎn kuáng jí yú yī qiè zhū fán nǎo gù,gèng xiāng nǎo hài,dì xiāng líng duó,jiān yī yín yīshāng shā,wú è bù zào yī qiè zhòng shēng,xī yì rú shì,yǐ zhū fán nǎo bèi zào zhòng è,shì gù gè gè bù xiāng gōng jìngbù xiāng zūn zhòngbù xiāng chéng shùnbù xiāng qiān xiàbù xiāng qǐ dǎobù xiāng hù xī,gèng xiāng shā hài,hù wèi yuàn chóu。zì wéi wǒ shēn jí zhū zhòng shēng,qùláixiàn zài,xíng wú cán fǎ,sān shì zhū fú wú bù zhī jiàn。jīn ruò bù duàn cǐ wú cán xíng,sān shì zhū fú yì dāng jiàn wǒ。wǒ dāng yún hé yóu xíng bù zhǐ?shèn wéi bù kě。shì gù wǒ yīng zhuān xīn duàn chú,zhèng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,guǎng wéi zhòng shēng shuō zhēn shí fǎ。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà kuì cáng?cǐ pú sà zì kuì xī lái,yú wǔ yù zhōng,zhǒng zhǒng tān qiú,wú yǒu yàn zú,yīn cǐ zēng zhǎng tānhuìqǐ zhū fán nǎo,jù xíng è fǎ,bù xiāng gōng jìng,bù xiāng zūn zhòng,nǎi zhì zhǎn zhuǎn hù wèi yuàn chóu。rú shì děng è,wú bù bèi zào,zào yǐ huān xǐ,zhuī qiú chēng tàn,máng wú huì yǎn,wú suǒ zhī jiàn。yú mǔ rén fù zhōng,rù tāi shòu shēng,chéng gòu huì shēn,bì jìng zhì yú fā bái miàn zhòu。yǒu zhì huì zhě,guān cǐ dàn shì cóng yī yín yī yù,shēng bù jìng zhī fǎ,sān shì zhū fú jiē xī zhī jiàn。ruò wǒ yú jīn yóu xíng shì shì,zé wèi qī kuáng sān shì zhū fú。shì gù wǒ dāng xiū xíng yú kuì,sù chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,guǎng wéi zhòng shēng shuō zhēn shí fǎ。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà wén cáng?cǐ pú sà zhī shì shì yǒu gù shì shì yǒu,shì shì wú gù shì shì wú shì shì qǐ gù shì shì qǐ,shì shì miè gù shì shì miè shì shì jiān fǎ,shì chū shì jiān fǎ shì yǒu wéi fǎ,shì wú wéi fǎ shì yǒu jì fǎ,shì wú jì fǎ。hé děng wéi shì shì yǒu gù shì shì yǒu?wèi: wú míng yǒu gù xíng yǒu。hé děng wéi shì shì wú gù shì shì wú?wèi: shí wú gù míng sè wú。hé děng wéi shì shì qǐ gù shì shì qǐ?wèi: ài qǐ gù kǔ qǐ。hé děng wéi shì shì miè gù shì shì miè?wèi: yǒu miè gù shēng miè。hé děng wéi shì jiān fǎ?suǒ wèi: sèshòuxiǎngxíngshí。hé děng wéi chū shì jiān fǎ?suǒ wèi: jièdìnghuìjiě tuōjiě tuō zhī jiàn。hé děng wéi yǒu wéi fǎ?suǒ wèi: yù jièsè jièwú sè jièzhòng shēng jiè。hé děng wéi wú wéi fǎ?suǒ wèi: xū kōngniè pánshù yuán mièfēi shù yuán mièyuán qǐ fǎ xìng zhù。hé děng wéi yǒu jì fǎ?wèi: sì shèng dìsì shā mén guǒsì biànsì wú suǒ wèisì niàn chùsì zhèng qínsì shén zúwǔ gēnwǔ lìqī jué fēnbā shèng dào fēn。hé děng wéi wú jì fǎ?wèi: shì jiān yǒu biān,shì jiān wú biān,shì jiān yì yǒu biān yì wú biān,shì jiān fēi yǒu biān fēi wú biān shì jiān yǒu cháng,shì jiān wú cháng,shì jiān yì yǒu cháng yì wú cháng,shì jiān fēi yǒu cháng fēi wú cháng rú lái miè hòu yǒu,rú lái miè hòu wú,rú lái miè hòu yì yǒu yì wú,rú lái miè hòu fēi yǒu fēi wú wǒ jí zhòng shēng yǒu,wǒ jí zhòng shēng wú,wǒ jí zhòng shēng yì yǒu yì wú,wǒ jí zhòng shēng fēi yǒu fēi wú guò qù,yǒu jǐ rú lái bān niè pán?jǐ shēng wénpì zhī fó bān niè pán?wèi lái,yǒu jǐ rú lái?jǐ shēng wénpì zhī fó?jǐ zhòng shēng?xiàn zài,yǒu jǐ fú zhù?jǐ shēng wénpì zhī fó zhù?jǐ zhòng shēng zhù?hé děng rú lái zuì xiān chū?hé děng shēng wénpì zhī fó zuì xiān chū?hé děng zhòng shēng zuì xiān chū?hé děng rú lái zuì hòu chū?hé děng shēng wénpì zhī fó zuì hòu chū?hé děng zhòng shēng zuì hòu chū?hé fǎ zuì zài chū?hé fǎ zuì zài hòu?shì jiān cóng hé chǔ lái,qù zhì hé suǒ?yǒu jǐ shì jiè chéng?yǒu jǐ shì jiè huài?shì jiè cóng hé chǔ lái,qù zhì hé suǒ?hé zhě wéi shēng sǐ zuì chū jì?hé zhě wéi shēng sǐ zuì hòu jì?shì míng wú jì fǎ。wú yǒu duō wén,bù néng le zhī cǐ yī qiè fǎ。wǒ dāng fā yì,chí duō wén cáng,zhèng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,wèi zhū zhòng shēng shuō zhēn shí fǎ。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà shī cáng?cǐ pú sà xíng shí zhǒng shī,suǒ wèi: fēn jiǎn shījié jìn shīnèi shīwài shīnèi wài shīyī qiè shīguò qù shīwèi lái shīxiàn zài shījiū jìng shī。fó zǐ!yún hé wéi pú sà fēn jiǎn shī?cǐ pú sà bǐng xìng rén cí,hǎo xíng huì shī。ruò dé měi wèi,bù zhuān zì shòu,yào yǔ zhòng shēng,rán hòu fāng shí fán suǒ shòu wù,xī yì rú shì。ruò zì shí shí,wǒ shēn chōng lè,bǐ yì chōng lè wǒ shēn jī kǔ,bǐ yì jī kǔ。wǒ jīn shòu cǐ suǒ yǒu yǐn shí,yuàn lìng zhòng shēng pǔ dé chōng bǎo。bù tān qí wèi。yù lìng chōng bǎo ér shòu yǐn shí。jīn yǐ cǐ shí huì shī zhòng shēng,yuàn wǒ yú shēn yǒng duàn tān zhe。yún hé wéi pú sà jié jìn shī?fó zǐ!cǐ pú sà dé zhǒng zhǒng shàng wèi yǐn shíxiāng huáyī fúzī shēng zhī jù,ruò zì yǐ shòu yòng zé ān lè yán nián,ruò chuò jǐ shī rén zé qióng kǔ yāo mìng。shí,xī dāng yǔ wǒ。yǐ jī è gù sàng shēn wú shù,wèi zēng dé yǒu rú háo mò xǔ ráo yì zhòng shēng ér huò shàn lì。jīn wǒ yì dāng tóng yú wǎng xī ér shě qí mìng,shì gù yīng wèi ráo yì zhòng shēng,suí qí suǒ yǒu,yī qiè jiē shě nǎi zhì jǐn mìng,yì wú suǒ lìn。yún hé wéi pú sà nèi shī?fó zǐ!cǐ pú sà nián fāng shǎo shèng,duān zhèng měi hǎo,xiāng huáyī fú yǐ yán qí shēn shǐ shòu guàn dǐng,zhuàn lún wáng wèi,qī bǎo jù zú,wáng sì tiān xià。shí,wǒ jīn shuāi lǎo,shēn yīng zhòng jí,qióng dú léi dùn,sǐ jiāng bù jiǔ ruò dé wáng shēn shǒu zúxuè ròutóu mùgǔ suǐ,wǒ zhī shēn mìng bì jì cún huó。wéi yuàn dài wáng mò gèng chóu liàng,yǒu suǒ gù xī dàn jiàn cí niàn,yǐ shī yú wǒ!hòu bì dāng sǐ,wú yī lì yì yí shí jí shě,yǐ jì zhòng shēng。xīn wú suǒ huǐ。shì míng: nèi shī。yún hé wéi pú sà wài shī?fó zǐ!cǐ pú sà nián shèng sè měi,zhòng xiāng jù zú,míng huáshàng fú ér yǐ yán shēn shǐ shòu guàn dǐng,zhuàn lún wáng wèi,qī bǎo jù zú,wáng sì tiān xià。shí,zhòng kǔ bī pò。wéi yuàn rén cí,tè chuí jīn niàn,shě cǐ wáng wèi yǐ shàn yú wǒ wǒ dāng tǒng lǐng,shòu wáng fú lè!yú shuāi xiē shí,bù néng fù gèng ráo yì zhòng shēng。wǒ jīn yí yīng suí bǐ suǒ qiú,chōng mǎn qí yì。jí biàn shī zhī ér wú suǒ huǐ。shì míng: wài shī。yún hé wéi pú sà nèi wài shī?fó zǐ!cǐ pú sà rú shàng suǒ shuō,chù lún wáng wèi,qī bǎo jù zú,wáng sì tiān xià。shí,wáng chù yǐ jiǔ,wǒ wèi zēng dé。wéi yuàn dài wáng shě zhī yǔ wǒ,bìng jí wáng shēn,wèi wǒ chén pú!xī shì wú chángbài huài zhī fǎ。wǒ jīn shèng zhuàng,fù yǒu tiān xià qǐ zhě xiàn qián,dāng yǐ bù jiān ér qiú jiān fǎ。jí biàn shī zhī,nǎi zhì yǐ shēn gōng qín zuò yì,xīn wú suǒ huǐ。shì míng: nèi wài shī。yún hé wéi pú sà yī qiè shī?fó zǐ!cǐ pú sà yì rú shàng shuō,chù lún wáng wèi,qī bǎo jù zú,wáng sì tiān xià。shí,yǒu wú liàng pín qióng zhī rén lái yì qí qián,wǒ děng qīn fēng gù lái zhì cǐ。wú cáo jīn zhě gè yǒu suǒ qiú,yuàn pǔ chuí cí,lìng dé mǎn zú!zhū pín rén cóng bǐ dài wáng,huò qǐ guó tǔ,huò qǐ qī zǐ,huò qǐ shǒu zúxuè ròuxīn fèitóu mùsuǐ nǎo。pú sà shì shí,ér yú zhòng shēng wú suǒ ráo yì。wǒ jīn wèi yù yǒng shě tān ài,yǐ cǐ yī qiè bì lí sàn wù mǎn zhòng shēng yuàn。xī jiē shī yǔ,xīn wú huǐ hèn,yì bù yú zhòng shēng ér shēng yàn jiàn。shì míng: yī qiè shī。yún hé wéi pú sà guò qù shī?cǐ pú sà wén guò qù zhū fú pú sà suǒ yǒu gōng dé,wén yǐ bù zhe,le dá fēi yǒu,bù qǐ fēn bié,bù tān bù wèi,yì bù qiú qǔ,wú suǒ yī yǐ jiàn fǎ rú mèng,wú yǒu jiān gù yú zhū shàn gēn,bù qǐ yǒu xiǎng,yì wú suǒ yǐ dàn wèi jiào huà,qǔ zhe zhòng shēng,chéng shú fó fǎ,shí fāng tuī qiú dōu bù kě dé。yú guò qù fǎ,bì jìng jiē shě。shì míng: guò qù shī。yún hé wéi pú sà wèi lái shī?cǐ pú sà wén wèi lái zhū fú zhī suǒ xiū xíng,le dá fēi yǒu,bù qǔ yú xiāng,bù bié lè wǎng shēng zhū fó guó tǔ,bù wèi bù zhe,yì bù shēng yàn bù yǐ shàn gēn huí xiàng yú bǐ,yì bù yú bǐ ér tuì shàn gēn,cháng qín xiū xíng,wèi zēng fèi shě dàn yù yīn bǐ jìng jiè shè qǔ zhòng shēng,wèi shuō zhēn shí,lìng chéng shú fó fǎ rán cǐ fǎ zhě fēi yǒu chǔ suǒfēi wú chǔ suǒ,fēi nèifēi wài,fēi jìnfēi yuǎn。bù kě bù shě。yún hé wéi pú sà xiàn zài shī?cǐ pú sà wén sì tiān wáng zhòng tiānsān shí sān tiānyè mó tiāndōu shuài tuó tiānhuà lè tiāntā huà zì zài tiānfàn tiānfàn shēn tiānfàn fǔ tiānfàn zhòng tiāndà fàn tiānguāng tiānshǎo guāng tiānwú liàng guāng tiānguāng yīn tiānjìng tiānshǎo jìng tiānwú liàng jìng tiānbiàn jìng tiānguǎng tiānshǎo guǎng tiānwú liàng guǎng tiānguǎng guǒ tiānwú fán tiānwú rè tiānshàn jiàn tiānshàn xiàn tiānsè jiū jìng tiān,nǎi zhì wén shēng wényuán jué jù zú gōng dé。wén yǐ,qí xīn bù míbù méibù jùbù sàn,dàn guān zhū xíng rú mèng bù shí,wú yǒu tān zhe wèi lìng zhòng shēng,shě lí è qù,xīn wú fēn bié,xiū pú sà dào,chéng jiù fó fǎ,ér wèi kāi yǎn。shì míng: xiàn zài shī。yún hé wéi pú sà jiū jìng shī?fó zǐ!cǐ pú sà,jiǎ shǐ yǒu wú liàng zhòng shēng huò yǒu wú yǎnhuò yǒu wú ěrhuò wú bí shé jí yǐ shǒu zú,lái zhì qí suǒ,zhū gēn cán quē。wéi yuàn rén cí,yǐ shàn fāng biàn,shě jǐ suǒ yǒu,lìng wǒ jù zú。jí biàn shī yǔ jiǎ shǐ yóu cǐ,jīng ā sēng qí jié,zhū gēn bù jù,yì bù xīn shēng yī niàn huǐ xī。dàn zì guān shēn,cóng chū rù tāi,bù jìng wēi xíng,bāo duàn zhū gēn,shēng lǎo bìng sǐ yòu guān cǐ shēn,wú yǒu zhēn shí,wú yǒu cán kuì,fēi xián shèng wù,chòu huì bù jié,gǔ jié xiāng chí,xuè ròu suǒ tú,jiǔ kǒng cháng liú,rén suǒ è jiàn。zuò shì guān yǐ,bù shēng yī niàn ài zhe zhī xīn。wú yǒu jiān gù。wǒ jīn yún hé ér shēng liàn zhe?yīng yǐ shī bǐ,chōng mǎn qí yuàn。rú wǒ suǒ zuò,yǐ cǐ kāi dǎo yī qiè zhòng shēng,lìng yú shēn xīn bù shēng tān ài,xī dé chéng jiù qīng jìng zhì shēn。shì wèi pú sà mó hē sà dì liù shī cáng。

 “佛子!何等为菩萨摩诃萨戒藏?此菩萨成就普饶益戒、不受戒、不住戒、无悔恨戒、无违诤戒、不损恼戒、无杂秽戒、无贪求戒、无过失戒、无毁犯戒。云何为普饶益戒?此菩萨受持净戒,本为利益一切众生。云何为不受戒?此菩萨不受行外道诸所有戒,但性自一精一进,奉持三世诸佛如来平等净戒。云何为不住戒?此菩萨受持戒时,心不住欲界、不住色界、不住无色界。何以故?不求生彼,而持戒故。云何为无悔恨戒?此菩萨恒得安住无悔恨心。何以故?不作重罪,不行谄诈,不破净戒故。云何为无违诤戒?此菩萨不非先制,不更造立;心常随顺,向涅槃戒,具足受持,无所毁犯;不以持戒,恼他众生,令其生苦,但愿一切心常欢喜而持于戒。云何为不恼害戒?此菩萨不因于戒,学诸咒术,造作方药,恼害众生,但为救护一切众生而持于戒。云何为不杂戒?此菩萨不著边见,不持杂戒,但观缘起持出离戒。云何为无贪求戒?此菩萨不现异相,彰己有德,但为满足出离法故而持于戒。云何为无过失戒?此菩萨不自贡高,言我持戒;见破戒人亦不轻毁,令他愧耻;但一其心而持于戒。云何为无毁犯戒?此菩萨永断杀、盗、邪一婬一、妄语、两舌、恶口,及无义语、贪、瞋、邪见,具足受持十种善业。菩萨持此无犯戒时,作是念言:‘一切众生毁犯净戒,皆由颠倒;唯佛世尊能知众生以何因缘而生颠倒,毁犯净戒。我当成就无上菩提,广为众生说真实法,令离颠倒。’是名:菩萨摩诃萨第二戒藏。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà huì cáng?cǐ pú sà yú sè rú shí zhī,sè jí rú shí zhī,sè miè rú shí zhī,sè miè dào rú shí zhī yú shòuxiǎngxíngshí rú shí zhī,shòuxiǎngxíngshí jí rú shí zhī,shòuxiǎngxíngshí miè rú shí zhī,shòuxiǎngxíngshí miè dào rú shí zhī yú wú míng rú shí zhī,wú míng jí rú shí zhī,wú míng miè rú shí zhī,wú míng miè dào rú shí zhī yú ài rú shí zhī,ài jí rú shí zhī,ài miè rú shí zhī,ài miè dào rú shí zhī yú shēng wén rú shí zhī,shēng wén fǎ rú shí zhī,shēng wén jí rú shí zhī,shēng wén niè pán rú shí zhī yú dú jué rú shí zhī,dú jué fǎ rú shí zhī,dú jué jí rú shí zhī,dú jué niè pán rú shí zhī yú pú sà rú shí zhī,pú sà fǎ rú shí zhī,pú sà jí rú shí zhī,pú sà niè pán rú shí zhī。yún hé zhī?zhī cóng yè bào zhū xíng yīn yuán zhī suǒ zào zuò,yī qiè xū jiǎ,kōng wú yǒu shí,fēi wǒ fēi jiān gù,wú yǒu shǎo fǎ kě dé chéng lì。yù lìng zhòng shēng zhī qí shí xìng,guǎng wéi xuān shuō。wèi shuō hé děng?shuō zhū fǎ bù kě huài。hé děng fǎ bù kě huài?sè bù kě huài,shòuxiǎngxíngshí bù kě huài,wú míng bù kě huài,shēng wén fǎdú jué fǎpú sà fǎ bù kě huài。hé yǐ gù?yī qiè fǎ wú zuòwú zuò zhěwú yán shuōwú chǔ suǒbù shēngbù qǐbù yǔbù qǔwú dòng zhuǎnwú zuò yòng。pú sà chéng jiù rú shì děng wú liàng huì cáng,yǐ shǎo fāng biàn,le yī qiè fǎ,zì rán míng dá,bù yóu tā wù。cǐ huì wú jìn cáng yǒu shí zhǒng bù kě jǐn gù,shuō wèi wú jìn。hé děng wéi shí?suǒ wèi: duō wén shàn qiǎo bù kě jǐn gù,qīn jìn shàn zhī shí bù kě jǐn gù,shàn fēn bié jù yì bù kě jǐn gù,rù shēn fǎ jiè bù kě jǐn gù,yǐ yī wèi zhì zhuāng yán bù kě jǐn gù,jí yī qiè fú dé xīn wú pí juàn bù kě jǐn gù,rù yī qiè tuó luó ní mén bù kě jǐn gù,néng fēn bié yī qiè zhòng shēng yǔ yán yīn shēng bù kě jǐn gù,néng duàn yī qiè zhòng shēng yí huò bù kě jǐn gù,wèi yī qiè zhòng shēng xiàn yī qiè fú shén lì jiào huà diào fú lìng xiū xíng bù duàn bù kě jǐn gù shì wèi shí。shì wèi pú sà mó hē sà dì qī huì cáng。zhù cǐ cáng zhě,dé wú jìn zhì huì,pǔ néng kāi wù yī qiè zhòng shēng。

 “佛子!何等为菩萨摩诃萨惭藏?此菩萨忆念过去所作诸恶而生于惭。谓彼菩萨,心自念言:‘我无始世来,与诸众生皆悉互作父母、兄弟、姊妹、男女,具贪、瞋、痴、憍慢、谄诳及余一切诸烦恼故,更相恼害,递相陵夺,奸一婬一、伤杀,无恶不造;一切众生,悉亦如是,以诸烦恼备造众恶,是故各各不相恭敬、不相尊重、不相承顺、不相谦下、不相启导、不相护惜,更相杀害,互为怨仇。自惟我身及诸众生,去、来、现在,行无惭法,三世诸佛无不知见。今若不断此无惭行,三世诸佛亦当见我。我当云何犹行不止?甚为不可。是故我应专心断除,证阿耨多罗三藐三菩提,广为众生说真实法。’是名:菩萨摩诃萨第三惭藏。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà niàn cáng?cǐ pú sà shě lí chī huò,dé jù zú niàn,yì niàn guò qù yī shēngèr shēng,nǎi zhì shí shēngbǎi shēngqiān shēngbǎi qiān shēngwú liàng bǎi qiān shēng,chéng jiéhuài jiéchéng huài jiéfēi yī chéng jiéfēi yī huài jiéfēi yī chéng huài jié,bǎi jiéqiān jiébǎi qiān yì nà yóu tā,nǎi zhì wú shùwú liàngwú biānwú děngbù kě shǔbù kě chēngbù kě sībù kě liàngbù kě shuōbù kě shuō bù kě shuō jié niàn yī fú míng hào,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō fú míng hào niàn yī fó chū shì shuō shòu jì,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō fó chū shì shuō shòu jì niàn yī fó chū shì shuō xiū duō luó,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō fó chū shì shuō xiū duō luó rú xiū duō luó,qí yèshòu jìjiā tāní tuó nàyōu tuó nàběn shìběn shēngfāng guǎngwèi zēng yǒupì yùlùn yì,yì rú shì niàn yī zhòng huì,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō zhòng huì niàn yǎn yī fǎ,nǎi zhì yǎn bù kě shuō bù kě shuō fǎ niàn yī gēn zhǒng zhǒng xìng,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō gēn zhǒng zhǒng xìng niàn yī gēn wú liàng zhǒng zhǒng xìng,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō gēn wú liàng zhǒng zhǒng xìng niàn yī fán nǎo zhǒng zhǒng xìng,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō fán nǎo zhǒng zhǒng xìng niàn yī sān mèi zhǒng zhǒng xìng,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō sān mèi zhǒng zhǒng xìng。cǐ niàn yǒu shí zhǒng,suǒ wèi: jì jìng niànqīng jìng niànbù zhuó niànmíng chè niànlí chén niànlí zhǒng zhǒng chén niànlí gòu niànguāng yào niànkě ài lè niànwú zhàng ài niàn。pú sà zhù shì niàn shí,yī qiè shì jiān wú néng ráo luàn,yī qiè yì lùn wú néng biàn dòng,wǎng shì shàn gēn xī dé qīng jìng,yú zhū shì fǎ wú suǒ rǎn zhe,zhòng mó wài dào suǒ bù néng huài,zhuǎn shēn shòu shēng wú suǒ wàng shī guòxiànwèi lái,shuō fǎ wú jìn yú yī qiè shì jiè zhōng,yǔ zhòng shēng tóng zhù,céng wú guò jiù rù yī qiè zhū fú zhòng huì dào chǎng wú suǒ zhàng ài,yī qiè fú suǒ xī dé qīn jìn。shì míng: pú sà mó hē sà dì bā niàn cáng。

 “佛子!何等为菩萨摩诃萨愧藏?此菩萨自愧昔来,于五欲中,种种贪求,无有厌足,因此增长贪、恚、痴等一切烦恼:‘我今不应复行是事。’又作是念:‘众生无智,起诸烦恼,具行恶法,不相恭敬,不相尊重,乃至展转互为怨仇。如是等恶,无不备造,造已欢喜,追求称叹,盲无慧眼,无所知见。于母人腹中,入胎受生,成垢秽身,毕竟至于发白面皱。有智慧者,观此但是从一婬一欲,生不净之法,三世诸佛皆悉知见。若我于今犹行是事,则为欺诳三世诸佛。是故我当修行于愧,速成阿耨多罗三藐三菩提,广为众生说真实法。’是名:菩萨摩诃萨第四愧藏。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà chí cáng?cǐ pú sà chí zhū fú suǒ shuō xiū duō luó,wén jù yì lǐ,wú yǒu wàng shī yī shēng chí,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō shēng chí chí yī fú míng hào,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō fú míng hào chí yī jié shù,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō jié shù chí yī fú shòu jì,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō fú shòu jì chí yī xiū duō luó,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō xiū duō luó chí yī zhòng huì,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō zhòng huì chí yǎn yī fǎ,nǎi zhì yǎn bù kě shuō bù kě shuō fǎ chí yī gēn wú liàng zhǒng zhǒng xìng,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō gēn wú liàng zhǒng zhǒng xìng chí yī fán nǎo zhǒng zhǒng xìng,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō fán nǎo zhǒng zhǒng xìng chí yī sān mèi zhǒng zhǒng xìng,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō sān mèi zhǒng zhǒng xìng。fó zǐ!cǐ chí cáng wú biān nán mǎn,nán zhì qí dǐ,nán de qīn jìn,wú néng zhì fú,wú liàng wú jìn,jù dà wēi lì,shì fú jìng jiè,wéi fú néng le。shì míng: pú sà mó hē sà dì jiǔ chí cáng。

 “佛子!何等为菩萨摩诃萨闻藏?此菩萨知是事有故是事有,是事无故是事无;是事起故是事起,是事灭故是事灭;是世间法,是出世间法;是有为法,是无为法;是有记法,是无记法。何等为是事有故是事有?谓:无明有故行有。何等为是事无故是事无?谓:识无故名色无。何等为是事起故是事起?谓:爱起故苦起。何等为是事灭故是事灭?谓:有灭故生灭。何等为世间法?所谓:色、受、想、行、识。何等为出世间法?所谓:戒、定、慧、解脱、解脱知见。何等为有为法?所谓:欲界、色界、无色界、众生界。何等为无为法?所谓:虚空、涅槃、数缘灭、非数缘灭、缘起法性住。何等为有记法?谓:四圣谛、四沙门果、四辩、四无所畏、四念处、四正勤、四神足、五根、五力、七觉分、八圣道分。何等为无记法?谓:世间有边,世间无边,世间亦有边亦无边,世间非有边非无边;世间有常,世间无常,世间亦有常亦无常,世间非有常非无常;如来灭后有,如来灭后无,如来灭后亦有亦无,如来灭后非有非无;我及众生有,我及众生无,我及众生亦有亦无,我及众生非有非无;过去,有几如来般涅槃?几声闻、辟支佛般涅槃?未来,有几如来?几声闻、辟支佛?几众生?现在,有几佛住?几声闻、辟支佛住?几众生住?何等如来最先出?何等声闻、辟支佛最先出?何等众生最先出?何等如来最后出?何等声闻、辟支佛最后出?何等众生最后出?何法最在初?何法最在后?世间从何处来,去至何所?有几世界成?有几世界坏?世界从何处来,去至何所?何者为生死最初际?何者为生死最后际?是名无记法。菩萨摩诃萨作如是念:‘一切众生于生死中,无有多闻,不能了知此一切法。我当发意,持多闻藏,证阿耨多罗三藐三菩提,为诸众生说真实法。’是名:菩萨摩诃萨第五多闻藏。

 " fó zǐ!hé děng wéi pú sà mó hē sà biàn cáng?cǐ pú sà yǒu shēn zhì huì,le zhī shí xiàng,guǎng wéi zhòng shēng yǎn shuō zhū fǎ,bù wéi yī qiè zhū fó jīng diǎn shuō yī pǐn fǎ,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō pǐn fǎ shuō yī fú míng hào,nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō fú míng hào rú shì,shuō yī shì jiè,shuō yī fú shòu jì,shuō yī xiū duō luó,shuō yī zhòng huì,shuō yǎn yī fǎ,shuō yī gēn wú liàng zhǒng zhǒng xìng,shuō yī fán nǎo wú liàng zhǒng zhǒng xìng,shuō yī sān mèi wú liàng zhǒng zhǒng xìng,nǎi zhì shuō bù kě shuō bù kě shuō sān mèi wú liàng zhǒng zhǒng xìng huò yī rì shuō,huò bàn yuèyī yuè shuō,huò bǎi niánqiān niánbǎi qiān nián shuō,huò yī jiébǎi jiéqiān jiébǎi qiān jié shuō,huò bǎi qiān yì nà yóu tā jié shuō,huò wú shù wú liàng nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō jié shuō。jié shù kě jǐn,yī wén yī jù,yì lǐ nán jǐn。hé yǐ gù?cǐ pú sà chéng jiù shí zhǒng wú jìn cáng gù。chéng jiù cǐ cáng,dé shè yī qiè fǎ tuó luó ní mén xiàn zài qián,bǎi wàn ā sēng qí tuó luó ní yǐ wéi juàn shǔ dé cǐ tuó luó ní yǐ,yǐ fǎ guāng míng,guǎng wéi zhòng shēng yǎn shuō yú fǎ。qí shuō fǎ shí,yǐ guǎng cháng shé chū miào yīn shēng,chōng mǎn shí fāng yī qiè shì jiè suí qí gēn xìng,xī lìng mǎn zú,xīn dé huān xǐ,miè chú yī qiè fán nǎo chán gòu。shàn rù yī qiè yīn shēngyán yǔwén zìbiàn cái,lìng yī qiè zhòng shēng fú zhǒng bù duàn,jìng xīn xiāng xù,yì yǐ fǎ guāng míng ér yǎn shuō fǎ,wú yǒu qióng jìn,bù shēng pí juàn。hé yǐ gù?cǐ pú sà chéng jiù jǐn xū kōng biàn fǎ jiè wú biān shēn gù。shì wèi pú sà mó hē sà dì shí biàn cáng。cǐ cáng wú qióng jìnwú fēn duànwú jiànwú duànwú biàn yìwú gé àiwú tuì zhuǎn,shén shēn wú dǐ,nán kě dé rù,pǔ rù yī qiè fó fǎ zhī mén。

 “佛子!何等为菩萨摩诃萨施藏?此菩萨行十种施,所谓:分减施、竭尽施、内施、外施、内外施、一切施、过去施、未来施、现在施、究竟施。佛子!云何为菩萨分减施?此菩萨禀性仁慈,好行惠施。若得美味,不专自受,要与众生,然后方食;凡所受物,悉亦如是。若自食时,作是念言:‘我身中有八万户虫依于我住,我身充乐,彼亦充乐;我身饥苦,彼亦饥苦。我今受此所有饮食,愿令众生普得充饱。’为施彼故而自食之,不贪其味。复作是念:‘我于长夜爱著其身,欲令充饱而受饮食。今以此食惠施众生,愿我于身永断贪著。’是名:分减施。云何为菩萨竭尽施?佛子!此菩萨得种种上味饮食、香华、衣服、资生之具,若自以受用则安乐延年,若辍己施人则穷苦夭命。时,或有人来作是言:‘汝今所有,悉当与我。’菩萨自念:‘我无始已来,以饥饿故丧身无数,未曾得有如毫末许饶益众生而获善利。今我亦当同于往昔而舍其命,是故应为饶益众生,随其所有,一切皆舍;乃至尽命,亦无所吝。’是名:竭尽施。云何为菩萨内施?佛子!此菩萨年方少盛,端正美好,香华、衣服以严其身;始受灌顶,转轮王位,七宝具足,王四天下。时,或有人来白王言:‘大王当知!我今衰老,身婴重疾,茕独羸顿,死将不久;若得王身手足、血肉、头目、骨髓,我之身命必冀存活。唯愿大王莫更筹量,有所顾惜;但见慈念,以施于我!’尔时,菩萨作是念言:‘今我此身,后必当死,无一利益;宜时疾舍,以济众生。’念已施之,心无所悔。是名:内施。云何为菩萨外施?佛子!此菩萨年盛色美,众相具足,名华、上服而以严身;始受灌顶,转轮王位,七宝具足,王四天下。时,或有人来白王言:‘我今贫窭,众苦逼迫。唯愿仁慈,特垂矜念,舍此王位以赡于我;我当统领,受王福乐!’尔时,菩萨作是念言:‘一切荣盛必当衰歇,于衰歇时,不能复更饶益众生。我今宜应随彼所求,充满其意。’作是念已,即便施之而无所悔。是名:外施。云何为菩萨内外施?佛子!此菩萨如上所说,处轮王位,七宝具足,王四天下。时,或有人而来白言:‘此转轮位,王处已久,我未曾得。唯愿大王舍之与我,并及王身,为我臣仆!’尔时,菩萨作是念言:‘我身财宝及以王位,悉是无常、败坏之法。我今盛壮,富有天下;乞者现前,当以不坚而求坚法。’作是念已,即便施之,乃至以身恭勤作役,心无所悔。是名:内外施。云何为菩萨一切施?佛子!此菩萨亦如上说,处轮王位,七宝具足,王四天下。时,有无量贫穷之人来诣其前,而作是言:‘大王名称周闻十方,我等钦风故来至此。吾曹今者各有所求,愿普垂慈,令得满足!’时,诸贫人从彼大王,或乞国土,或乞妻子,或乞手足、血肉、心肺、头目、髓脑。菩萨是时,心作是念:‘一切恩爱会当别离,而于众生无所饶益。我今为欲永舍贪爱,以此一切必离散物满众生愿。’作是念已,悉皆施与,心无悔恨,亦不于众生而生厌贱。是名:一切施。云何为菩萨过去施?此菩萨闻过去诸佛菩萨所有功德,闻已不著,了达非有,不起分别,不贪不味,亦不求取,无所依倚;见法如梦,无有坚固;于诸善根,不起有想,亦无所倚;但为教化,取著众生,成熟佛法,而为演说;又复观察:‘过去诸法,十方推求都不可得。’作是念已,于过去法,毕竟皆舍。是名:过去施。云何为菩萨未来施?此菩萨闻未来诸佛之所修行,了达非有,不取于相,不别乐往生诸佛国土,不味不著,亦不生厌;不以善根回向于彼,亦不于彼而退善根,常勤修行,未曾废舍;但欲因彼境界摄取众生,为说真实,令成熟佛法;然此法者非有处所、非无处所,非内、非外,非近、非远。复作是念:‘若法非有,不可不舍。’是名:未来施。云何为菩萨现在施?此菩萨闻四天王众天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵天、梵身天、梵辅天、梵众天、大梵天、光天、少光天、无量光天、光音天、净天、少净天、无量净天、遍净天、广天、少广天、无量广天、广果天、无烦天、无热天、善见天、善现天、色究竟天,乃至闻声闻、缘觉具足功德。闻已,其心不迷、不没、不聚、不散,但观诸行如梦不实,无有贪著;为令众生,舍离恶趣,心无分别,修菩萨道,成就佛法,而为开演。是名:现在施。云何为菩萨究竟施?佛子!此菩萨,假使有无量众生或有无眼、或有无耳、或无鼻舌及以手足,来至其所,告菩萨言:‘我身薄祜,诸根残缺。唯愿仁慈,以善方便,舍己所有,令我具足。’菩萨闻之,即便施与;假使由此,经阿僧祇劫,诸根不具,亦不心生一念悔惜。但自观身,从初入胎,不净微形,胞段诸根,生老病死;又观此身,无有真实,无有惭愧,非贤圣物,臭秽不洁,骨节相持,血肉所涂,九孔常流,人所恶贱。作是观已,不生一念爱著之心。复作是念:‘此身危脆,无有坚固。我今云何而生恋著?应以施彼,充满其愿。如我所作,以此开导一切众生,令于身心不生贪爱,悉得成就清净智身。’是名:究竟施。是为菩萨摩诃萨第六施藏。

 " fó zǐ!cǐ shí zhǒng wú jìn cáng,yǒu shí zhǒng wú jìn fǎ,lìng zhū pú sà jiū jìng chéng jiù wú shàng pú tí。hé děng wéi shí?ráo yì yī qiè zhòng shēng gù,yǐ běn yuàn shàn huí xiàng gù,yī qiè jié wú duàn jué gù,jǐn xū kōng jiè xī kāi wù xīn wú xiàn gù,huí xiàng yǒu wéi ér bù zhe gù,yī niàn jìng jiè yī qiè fǎ wú jìn gù,dà yuàn xīn wú biàn yì gù,shàn shè qǔ zhū tuó luó ní gù,yī qiè zhū fú suǒ hù niàn gù,le yī qiè fǎ jiē rú huàn gù。shì wèi shí zhǒng wú jìn fǎ,néng lìng yī qiè shì jiān suǒ zuò,xī dé jiū jìng wú jìn dà zàng。"

 “佛子!何等为菩萨摩诃萨慧藏?此菩萨于色如实知,色集如实知,色灭如实知,色灭道如实知;于受、想、行、识如实知,受、想、行、识集如实知,受、想、行、识灭如实知,受、想、行、识灭道如实知;于无明如实知,无明集如实知,无明灭如实知,无明灭道如实知;于爱如实知,爱集如实知,爱灭如实知,爱灭道如实知;于声闻如实知,声闻法如实知,声闻集如实知,声闻涅槃如实知;于独觉如实知,独觉法如实知,独觉集如实知,独觉涅槃如实知;于菩萨如实知,菩萨法如实知,菩萨集如实知,菩萨涅槃如实知。云何知?知从业报诸行因缘之所造作,一切虚假,空无有实,非我非坚固,无有少法可得成立。欲令众生知其实性,广为宣说。为说何等?说诸法不可坏。何等法不可坏?色不可坏,受、想、行、识不可坏,无明不可坏,声闻法、独觉法、菩萨法不可坏。何以故?一切法无作、无作者、无言说、无处所、不生、不起、不与、不取、无动转、无作用。菩萨成就如是等无量慧藏,以少方便,了一切法,自然明达,不由他悟。此慧无尽藏有十种不可尽故,说为无尽。何等为十?所谓:多闻善巧不可尽故,亲近善知识不可尽故,善分别句义不可尽故,入深法界不可尽故,以一味智庄严不可尽故,集一切福德心无疲倦不可尽故,入一切陀罗尼门不可尽故,能分别一切众生语言音声不可尽故,能断一切众生疑惑不可尽故,为一切众生现一切佛神力教化调伏令修行不断不可尽故;是为十。是为菩萨摩诃萨第七慧藏。住此藏者,得无尽智慧,普能开悟一切众生。


 “佛子!何等为菩萨摩诃萨念藏?此菩萨舍离痴惑,得具足念,忆念过去一生、二生,乃至十生、百生、千生、百千生、无量百千生,成劫、坏劫、成坏劫、非一成劫、非一坏劫、非一成坏劫,百劫、千劫、百千亿那由他,乃至无数、无量、无边、无等、不可数、不可称、不可思、不可量、不可说、不可说不可说劫;念一佛名号,乃至不可说不可说佛名号;念一佛出世说授记,乃至不可说不可说佛出世说授记;念一佛出世说修多罗,乃至不可说不可说佛出世说修多罗;如修多罗,祇夜、授记、伽他、尼陀那、优陀那、本事、本生、方广、未曾有、譬喻、论议,亦如是;念一众会,乃至不可说不可说众会;念演一法,乃至演不可说不可说法;念一根种种性,乃至不可说不可说根种种性;念一根无量种种性,乃至不可说不可说根无量种种性;念一烦恼种种性,乃至不可说不可说烦恼种种性;念一三昧种种性,乃至不可说不可说三昧种种性。此念有十种,所谓:寂静念、清净念、不浊念、明彻念、离尘念、离种种尘念、离垢念、光耀念、可爱乐念、无障碍念。菩萨住是念时,一切世间无能娆乱,一切异论无能变动,往世善根悉得清净,于诸世法无所染著,众魔外道所不能坏,转身受生无所忘失;过、现、未来,说法无尽;于一切世界中,与众生同住,曾无过咎;入一切诸佛众会道场无所障碍,一切佛所悉得亲近。是名:菩萨摩诃萨第八念藏。

 “佛子!何等为菩萨摩诃萨持藏?此菩萨持诸佛所说修多罗,文句义理,无有忘失;一生持,乃至不可说不可说生持;持一佛名号,乃至不可说不可说佛名号;持一劫数,乃至不可说不可说劫数;持一佛授记,乃至不可说不可说佛授记;持一修多罗,乃至不可说不可说修多罗;持一众会,乃至不可说不可说众会;持演一法,乃至演不可说不可说法;持一根无量种种性,乃至不可说不可说根无量种种性;持一烦恼种种性,乃至不可说不可说烦恼种种性;持一三昧种种性,乃至不可说不可说三昧种种性。佛子!此持藏无边难满,难至其底,难得亲近,无能制伏,无量无尽,具大威力,是佛境界,唯佛能了。是名:菩萨摩诃萨第九持藏。

本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章