中国最专业古诗拼音网
拼音、注音、及翻译和赏析的古诗综合网站

古诗拼音网

网站首页 华严经 正文

升兜率天宫品(华严经)拼音版、注音及读音

华严经

 升兜率天宫品拼音版、注音及读音:

出处:华严经

shēng dōu shuài tiān gōng pǐn

升兜率天宫品

  ěr shí,fú shén lì gù,shí fāng yī qiè shì jiè,yī yī sì tiān xià yán fú tí zhōng,jiē jiàn rú lái zuò yú shù xià,gè yǒu pú sà chéng fú shén lì ér yǎn shuō fǎ,mí bù zì wèi héng duì yú fú。

 尔时,佛神力故,十方一切世界,一一四天下阎浮提中,皆见如来坐于树下,各有菩萨承佛神力而演说法,靡不自谓恒对于佛。

  ěr shí,shì zūn fù yǐ shén lì,bù lí yú cǐ pú tí shù xià jí xū mí dǐngyè mó tiān gōng,ér wǎng yì yú dōu shuài tuó tiān yī qiè miào bǎo suǒ zhuāng yán diàn。shí,dōu shuài tiān wáng yáo jiàn fú lái,jí yú diàn shàng fū mó ní cáng shī zi zhī zuò。qí shī zi zuò,tiān zhū miào bǎo zhī suǒ jí chéng,guò qù xiū xíng shàn gēn suǒ de,yī qiè rú lái shén lì suǒ xiàn,wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí shàn gēn suǒ shēng,yī qiè rú lái jìng fǎ suǒ qǐ,wú biān fú lì zhī suǒ yán yíng qīng jìng yè bào,bù kě jǔ huài guān zhě xīn lè,wú suǒ yàn zú shì chū shì fǎ,fēi shì suǒ rǎn yī qiè zhòng shēng xián lái guān chá,wú yǒu néng dé jiū qí miào hǎo。yǒu bǎi wàn yì céng jí,zhōu zā wéi rào bǎi wàn yì jīn wǎng,bǎi wàn yì huá zhàng,bǎi wàn yì bǎo zhàng,bǎi wàn yì mán zhàng,bǎi wàn yì xiāng zhàng,zhāng shī qí shàng huá mán chuí xià,xiāng qì pǔ xūn bǎi wàn yì huá gài,bǎi wàn yì mán gài,bǎi wàn yì bǎo gài,zhū tiān zhí chí,sì miàn háng liè bǎi wàn yì bǎo yī,yǐ fū qí shàng bǎi wàn yì lóu gé,qǐ huàn zhuāng yán bǎi wàn yì mó ní wǎng,bǎi wàn yì bǎo wǎng,mí fù qí shàng bǎi wàn yì bǎo yīng luò wǎng,sì miàn chuí xià bǎi wàn yì zhuāng yán jù wǎng,bǎi wàn yì gài wǎng,bǎi wàn yì yī wǎng,bǎi wàn yì bǎo zhàng wǎng,yǐ zhāng qí shàng bǎi wàn yì bǎo lián huá wǎng,kāi fū guāng róng bǎi wàn yì bǎo xiāng wǎng,qí xiāng měi miào,chēng yuè zhòng xīn bǎi wàn yì bǎo líng zhàng,qí líng wēi dòng,chū hé yǎ yīn bǎi wàn yì zhān tán bǎo zhàng,xiāng qì pǔ xūn bǎi wàn yì bǎo huá zhàng,qí huá fū róng bǎi wàn yì zhòng miào sè yī zhàng,shì suǒ xī yǒu bǎi wàn yì pú sà zhàng,bǎi wàn yì zá sè zhàng,bǎi wàn yì zhēn jīn zhàng,bǎi wàn yì liú lí zhàng,bǎi wàn yì zhǒng zhǒng bǎo zhàng,xī zhāng qí shàng bǎi wàn yì yī qiè bǎo zhàng,dà mó ní bǎo yǐ wéi zhuāng yán bǎi wàn yì miào bǎo huá,zhōu zā yíng shì bǎi wàn yì pín pó zhàng,shū miào jiān cuò bǎi wàn yì bǎo mán,bǎi wàn yì xiāng mán,sì miàn chuí xià bǎi wàn yì tiān jiān gù xiāng,qí xiāng pǔ xūn bǎi wàn yì tiān zhuāng yán jù yīng luò,bǎi wàn yì bǎo huá yīng luò,bǎi wàn yì shèng cáng bǎo yīng luò,bǎi wàn yì mó ní bǎo yīng luò,bǎi wàn yì hǎi mó ní bǎo yīng luò,zhuāng yán zuò shēn bǎi wàn yì miào bǎo zēng cǎi,yǐ wéi chuí dài bǎi wàn yì yīn tuó luó jīn gāng bǎo,bǎi wàn yì zì zài mó ní bǎo,bǎi wàn yì miào sè zhēn jīn cáng,yǐ wéi jiān shì bǎi wàn yì pí lú zhē nà mó ní bǎo,bǎi wàn yì yīn tuó luó mó ní bǎo,guāng míng zhào yào bǎi wàn yì tiān jiān gù mó ní bǎo,yǐ wéi chuāng yǒu bǎi wàn yì qīng jìng gōng dé mó ní bǎo,zhāng shī miào sè bǎi wàn yì qīng jìng miào cáng bǎo,yǐ wéi mén tà bǎi wàn yì shì zhōng zuì shèng bàn yuè bǎo,bǎi wàn yì lí gòu cáng mó ní bǎo,bǎi wàn yì shī zi miàn mó ní bǎo,jiān cuò zhuāng yán bǎi wàn yì xīn wáng mó ní bǎo,suǒ qiú rú yì bǎi wàn yì yán fú tán mó ní bǎo,bǎi wàn yì qīng jìng cáng mó ní bǎo,bǎi wàn yì dì chuáng mó ní bǎo,xián fàng guāng míng,mí fù qí shàng bǎi wàn yì bái yín cáng mó ní bǎo,bǎi wàn yì xū mí chuáng mó ní bǎo,zhuāng yán qí cáng bǎi wàn yì zhēn zhū yīng luò,bǎi wàn yì liú lí yīng luò,bǎi wàn yì chì sè bǎo yīng luò,bǎi wàn yì mó ní yīng luò,bǎi wàn yì bǎo guāng míng yīng luò,bǎi wàn yì zhǒng zhǒng cáng mó ní yīng luò,bǎi wàn yì shén kě lè jiàn chì zhēn zhū yīng luò,bǎi wàn yì wú biān sè xiàng cáng mó ní bǎo yīng luò,bǎi wàn yì jí qīng jìng wú bǐ bǎo yīng luò,bǎi wàn yì shèng guāng míng mó ní bǎo yīng luò,zhōu zā chuí bù,yǐ wéi zhuāng yán bǎi wàn yì mó ní shēn,shū miào yán shì bǎi wàn yì yīn tuó luó miào sè bǎo,bǎi wàn yì hēi zhān tán xiāng,bǎi wàn yì bù sī yì jìng jiè xiāng,bǎi wàn yì shí fāng miào xiāng,bǎi wàn yì zuì shèng xiāng,bǎi wàn yì shén kě ài lè xiāng,xián fā xiāng qì,pǔ xūn shí fāng bǎi wàn yì pín pó luó xiāng,pǔ sàn shí fāng bǎi wàn yì jìng guāng xiāng,pǔ xūn zhòng shēng bǎi wàn yì wú biān jì zhǒng zhǒng sè xiāng,pǔ xūn yī qiè zhū fó guó tǔ,yǒng bù xiē miè bǎi wàn yì tú xiāng,bǎi wàn yì xūn xiāng,bǎi wàn yì shāo xiāng,xiāng qì fā yuè,pǔ xūn yī qiè bǎi wàn yì lián huá cáng chén shuǐ xiāng,chū dà yīn shēng bǎi wàn yì yóu xì xiāng,néng zhuǎn zhòng xīn bǎi wàn yì ā lóu nà xiāng,xiāng qì pǔ xūn,qí wèi gān měi bǎi wàn yì néng kāi wù xiāng,pǔ biàn yī qiè,lìng qí wén zhě,zhū gēn jì jìng fù yǒu bǎi wàn yì wú bǐ xiāng wáng xiāng,zhǒng zhǒng zhuāng yán。yǔ bǎi wàn yì tiān huá yún,yǔ bǎi wàn yì tiān xiāng yún,yǔ bǎi wàn yì tiān mò xiāng yún,yǔ bǎi wàn yì tiān jū sū mó huá yún,yǔ bǎi wàn yì tiān bō tóu mó huá yún,yǔ bǎi wàn yì tiān yōu bō luó huá yún,yǔ bǎi wàn yì tiān jū wù tóu huá yún,yǔ bǎi wàn yì tiān fēn tuó lì huá yún,yǔ bǎi wàn yì tiān màn tuó luó huá yún,yǔ bǎi wàn yì yī qiè tiān huá yún,yǔ bǎi wàn yì tiān yī yún,yǔ bǎi wàn yì mó ní bǎo yún,yǔ bǎi wàn yì tiān gài yún,yǔ bǎi wàn yì tiān fān yún,yǔ bǎi wàn yì tiān guān yún,yǔ bǎi wàn yì tiān zhuāng yán jù yún,yǔ bǎi wàn yì tiān bǎo mán yún,yǔ bǎi wàn yì tiān bǎo yīng luò yún,yǔ bǎi wàn yì tiān zhān tán xiāng yún,yǔ bǎi wàn yì tiān chén shuǐ xiāng yún。jiàn bǎi wàn yì bǎo chuáng,xuán bǎi wàn yì bǎo fān,chuí bǎi wàn yì bǎo zēng dài,rán bǎi wàn yì xiāng lú,bù bǎi wàn yì bǎo mán,chí bǎi wàn yì bǎo shàn,zhí bǎi wàn yì bǎo fú。xuán bǎi wàn yì bǎo líng wǎng,wēi fēng chuī dòng,chū miào yīn shēng bǎi wàn yì bǎo lán dùn,zhōu zā wéi rào bǎi wàn yì bǎo duō luó shù,cì dì háng liè bǎi wàn yì miào bǎo chuāng yǒu,qǐ lì zhuāng yán bǎi wàn yì bǎo shù,zhōu zā chuí yīn bǎi wàn yì bǎo lóu gé,yán mào qǐ shì bǎi wàn yì bǎo mén,chuí bù yīng luò bǎi wàn yì jīn líng,chū miào yīn shēng bǎi wàn yì jí xiáng xiāng yīng luò,yán jìng chuí xià bǎi wàn yì bǎo xī dǐ jiā,néng chú zhòng è bǎi wàn yì jīn cáng,jīn lǚ zhī chéng bǎi wàn yì bǎo gài,zhòng bǎo wèi gān,zhí chí háng liè bǎi wàn yì yī qiè bǎo zhuāng yán jù wǎng,jiān cuò zhuāng yán bǎi wàn yì guāng míng bǎo,fàng zhǒng zhǒng guāng bǎi wàn yì guāng míng,zhōu biàn zhào yào bǎi wàn yì rì cáng lún,bǎi wàn yì yuè cáng lún,bìng wú liàng sè bǎo zhī suǒ jí chéng bǎi wàn yì xiāng yàn,guāng míng yìng chè bǎi wàn yì lián huá cáng,kāi fū xiān róng bǎi wàn yì bǎo wǎng,bǎi wàn yì huá wǎng,bǎi wàn yì xiāng wǎng,mí fù qí shàng bǎi wàn yì tiān bǎo yī,bǎi wàn yì tiān qīng sè yī,bǎi wàn yì tiān huáng sè yī,bǎi wàn yì tiān chì sè yī,bǎi wàn yì tiān qí miào sè yī,bǎi wàn yì tiān zhǒng zhǒng bǎo qí miào yī,bǎi wàn yì zhǒng zhǒng xiāng xūn yī,bǎi wàn yì yī qiè bǎo suǒ chéng yī,bǎi wàn yì xiān bái yī,xī shàn fū bù,jiàn zhě huān xǐ。bǎi wàn yì tiān líng chuáng,bǎi wàn yì jīn wǎng chuáng,chū wēi miào yīn bǎi wàn yì tiān zēng chuáng,zhòng cǎi jù zú bǎi wàn yì xiāng chuáng,chuí bù xiāng wǎng bǎi wàn yì huá chuáng,yǔ yī qiè huá bǎi wàn yì tiān yī chuáng,xuán bù miào yī bǎi wàn yì tiān mó ní bǎo chuáng,zhòng bǎo zhuāng yán bǎi wàn yì tiān zhuāng yán jù chuáng,zhòng jù xiào shì bǎi wàn yì tiān mán chuáng,zhǒng zhǒng huá mán,sì miàn xíng bù bǎi wàn yì tiān gài chuáng,bǎo líng hé míng,wén jiē huān xǐ。bǎi wàn yì tiān luó,chū miào yīn shēng bǎi wàn yì tiān gǔ,chū dà yīn shēng bǎi wàn yì tiān kōng hóu,chū wēi miào yīn bǎi wàn yì tiān móu tuó luó,chū dà miào yīn bǎi wàn yì tiān zhū zá lè,tóng shí jù zòu bǎi wàn yì tiān zì zài lè,chū miào yīn shēng,qí shēng pǔ biàn yī qiè fú shā bǎi wàn yì tiān biàn huà lè,qí shēng rú xiǎng,pǔ yīng yī qiè bǎi wàn yì tiān gǔ,yīn yú fǔ jī,ér chū miào yīn bǎi wàn yì tiān rú yì lè,zì rán chū shēng,yīn jié xiāng hè bǎi wàn yì tiān zhū zá lè,chū miào yīn shēng,miè zhū fán nǎo。bǎi wàn yì yuè yì yīn,zàn tàn gōng yǎng bǎi wàn yì guǎng dà yīn,zàn tàn chéng shì bǎi wàn yì shén shēn yīn,zàn tàn xiū xíng bǎi wàn yì zhòng miào yīn,tàn fú yè guǒ bǎi wàn yì wēi xì yīn,tàn rú shí lǐ bǎi wàn yì wú zhàng ài zhēn shí yīn,tàn fú běn háng bǎi wàn yì qīng jìng yīn,zàn tàn guò qù gōng yǎng zhū fú bǎi wàn yì fǎ mén yīn,zàn tàn zhū fú zuì shèng wú wèi bǎi wàn yì wú liàng yīn,tàn zhū pú sà gōng dé wú jìn bǎi wàn yì pú sà dì yīn,zàn tàn kāi shì yī qiè pú sà dì xiāng yìng xíng bǎi wàn yì wú duàn jué yīn,tàn fú gōng dé wú yǒu duàn jué bǎi wàn yì suí shùn yīn,zàn tàn chēng yáng jiàn fú zhī xíng bǎi wàn yì shén shēn fǎ yīn,zàn tàn yī qiè fǎ wú ài zhì xiāng yìng lǐ bǎi wàn yì guǎng dà yīn,qí yīn chōng mǎn yī qiè fú shā bǎi wàn yì wú ài qīng jìng yīn,suí qí xīn lè,xī lìng huān xǐ bǎi wàn yì bú zhù sān jiè yīn,lìng qí wén zhě,shēn rù fǎ xìng bǎi wàn yì huān xǐ yīn,lìng qí wén zhě,xīn wú zhàng ài,shēn xìn gōng jìng bǎi wàn yì fú jìng jiè yīn,suí suǒ chū shēng,xī néng kāi shì yī qiè fǎ yì bǎi wàn yì tuó luó ní yīn,shàn xuān yī qiè fǎ jù chā bié,jué liǎo rú lái mì mì zhī cáng bǎi wàn yì yī qiè fǎ yīn,qí yīn hé chàng,kè xié zhòng lè。

 尔时,世尊复以神力,不离于此菩提树下及须弥顶、夜摩天宫,而往诣于兜率陀天一切妙宝所庄严殿。时,兜率天王遥见佛来,即于殿上敷摩尼藏师子之座。其师子座,天诸妙宝之所集成,过去修行善根所得,一切如来神力所现,无量百千亿那由他阿僧祇善根所生,一切如来净法所起,无边福力之所严莹;清净业报,不可沮坏;观者欣乐,无所厌足;是出世法,非世所染;一切众生咸来观察,无有能得究其妙好。有百万亿层级,周匝围绕;百万亿金网,百万亿华帐,百万亿宝帐,百万亿鬘帐,百万亿香帐,张施其上;华鬘垂下,香气普熏;百万亿华盖,百万亿鬘盖,百万亿宝盖,诸天执持,四面行列;百万亿宝衣,以敷其上;百万亿楼阁,绮焕庄严;百万亿摩尼网,百万亿宝网,弥覆其上;百万亿宝璎珞网,四面垂下;百万亿庄严具网,百万亿盖网,百万亿衣网,百万亿宝帐网,以张其上;百万亿宝莲华网,开敷光荣;百万亿宝香网,其香美妙,称悦众心;百万亿宝铃帐,其铃微动,出和雅音;百万亿栴檀宝帐,香气普熏;百万亿宝华帐,其华敷荣;百万亿众妙色衣帐,世所希有;百万亿菩萨帐,百万亿杂色帐,百万亿真金帐,百万亿琉璃帐,百万亿种种宝帐,悉张其上;百万亿一切宝帐,大摩尼宝以为庄严;百万亿妙宝华,周匝莹饰;百万亿频婆帐,殊妙间错;百万亿宝鬘,百万亿香鬘,四面垂下;百万亿天坚固香,其香普熏;百万亿天庄严具璎珞,百万亿宝华璎珞,百万亿胜藏宝璎珞,百万亿摩尼宝璎珞,百万亿海摩尼宝璎珞,庄严座身;百万亿妙宝缯彩,以为垂带;百万亿因陀罗金刚宝,百万亿自在摩尼宝,百万亿妙色真金藏,以为间饰;百万亿毗卢遮那摩尼宝,百万亿因陀罗摩尼宝,光明照耀;百万亿天坚固摩尼宝,以为窗牖;百万亿清净功德摩尼宝,彰施妙色;百万亿清净妙藏宝,以为门闼;百万亿世中最胜半月宝,百万亿离垢藏摩尼宝,百万亿师子面摩尼宝,间错庄严;百万亿心王摩尼宝,所求如意;百万亿阎浮檀摩尼宝,百万亿清净藏摩尼宝,百万亿帝幢摩尼宝,咸放光明,弥覆其上;百万亿白银藏摩尼宝,百万亿须弥幢摩尼宝,庄严其藏;百万亿真珠璎珞,百万亿琉璃璎珞,百万亿赤色宝璎珞,百万亿摩尼璎珞,百万亿宝光明璎珞,百万亿种种藏摩尼璎珞,百万亿甚可乐见赤真珠璎珞,百万亿无边色相藏摩尼宝璎珞,百万亿极清净无比宝璎珞,百万亿胜光明摩尼宝璎珞,周匝垂布,以为庄严;百万亿摩尼身,殊妙严饰;百万亿因陀罗妙色宝,百万亿黑栴檀香,百万亿不思议境界香,百万亿十方妙香,百万亿最胜香,百万亿甚可爱乐香,咸发香气,普熏十方;百万亿频婆罗香,普散十方;百万亿净光香,普熏众生;百万亿无边际种种色香,普熏一切诸佛国土,永不歇灭;百万亿涂香,百万亿熏香,百万亿烧香,香气发越,普熏一切;百万亿莲华藏沉水香,出大音声;百万亿游戏香,能转众心;百万亿阿楼那香,香气普熏,其味甘美;百万亿能开悟香,普遍一切,令其闻者,诸根寂静;复有百万亿无比香王香,种种庄严。雨百万亿天华云,雨百万亿天香云,雨百万亿天末香云,雨百万亿天拘苏摩华云,雨百万亿天波头摩华云,雨百万亿天优钵罗华云,雨百万亿天拘物头华云,雨百万亿天芬陀利华云,雨百万亿天曼陀罗华云,雨百万亿一切天华云,雨百万亿天衣云,雨百万亿摩尼宝云,雨百万亿天盖云,雨百万亿天幡云,雨百万亿天冠云,雨百万亿天庄严具云,雨百万亿天宝鬘云,雨百万亿天宝璎珞云,雨百万亿天栴檀香云,雨百万亿天沉水香云。建百万亿宝幢,悬百万亿宝幡,垂百万亿宝缯带,然百万亿香炉,布百万亿宝鬘,持百万亿宝扇,执百万亿宝拂。悬百万亿宝铃网,微风吹动,出妙音声;百万亿宝栏楯,周匝围绕;百万亿宝多罗树,次第行列;百万亿妙宝窗牖,绮丽庄严;百万亿宝树,周匝垂陰;百万亿宝楼阁,延袤绮饰;百万亿宝门,垂布璎珞;百万亿金铃,出妙音声;百万亿吉祥相璎珞,严净垂下;百万亿宝悉底迦,能除众恶;百万亿金藏,金缕织成;百万亿宝盖,众宝为竿,执持行列;百万亿一切宝庄严具网,间错庄严;百万亿光明宝,放种种光;百万亿光明,周遍照耀;百万亿日藏轮,百万亿月藏轮,并无量色宝之所集成;百万亿香焰,光明映彻;百万亿莲华藏,开敷鲜荣;百万亿宝网,百万亿华网,百万亿香网,弥覆其上;百万亿天宝衣,百万亿天青色衣,百万亿天黄色衣,百万亿天赤色衣,百万亿天奇妙色衣,百万亿天种种宝奇妙衣,百万亿种种香熏衣,百万亿一切宝所成衣,百万亿鲜白衣,悉善敷布,见者欢喜。百万亿天铃幢,百万亿金网幢,出微妙音;百万亿天缯幢,众彩具足;百万亿香幢,垂布香网;百万亿华幢,雨一切华;百万亿天衣幢,悬布妙衣;百万亿天摩尼宝幢,众宝庄严;百万亿天庄严具幢,众具校饰;百万亿天鬘幢,种种华鬘,四面行布;百万亿天盖幢,宝铃和鸣,闻皆欢喜。百万亿天螺,出妙音声;百万亿天鼓,出大音声;百万亿天箜篌,出微妙音;百万亿天牟陀罗,出大妙音;百万亿天诸杂乐,同时俱奏;百万亿天自在乐,出妙音声,其声普遍一切佛刹;百万亿天变化乐,其声如响,普应一切;百万亿天鼓,因于抚击,而出妙音;百万亿天如意乐,自然出声,音节相和;百万亿天诸杂乐,出妙音声,灭诸烦恼。百万亿悦意音,赞叹供养;百万亿广大音,赞叹承事;百万亿甚深音,赞叹修行;百万亿众妙音,叹佛业果;百万亿微细音,叹如实理;百万亿无障碍真实音,叹佛本行;百万亿清净音,赞叹过去供养诸佛;百万亿法门音,赞叹诸佛最胜无畏;百万亿无量音,叹诸菩萨功德无尽;百万亿菩萨地音,赞叹开示一切菩萨地相应行;百万亿无断绝音,叹佛功德无有断绝;百万亿随顺音,赞叹称扬见佛之行;百万亿甚深法音,赞叹一切法无碍智相应理;百万亿广大音,其音充满一切佛刹;百万亿无碍清净音,随其心乐,悉令欢喜;百万亿不住三界音,令其闻者,深入法性;百万亿欢喜音,令其闻者,心无障碍,深信恭敬;百万亿佛境界音,随所出声,悉能开示一切法义;百万亿陀罗尼音,善宣一切法句差别,决了如来秘密之藏;百万亿一切法音,其音和畅,克谐众乐。

  yǒu bǎi wàn yì chū fā xīn pú sà,cái jiàn cǐ zuò,bèi gèng zēng zhǎng yī qiè zhì xīn bǎi wàn yì zhì dì pú sà,xīn jìng huān xǐ bǎi wàn yì xiū xíng pú sà,wù jiě qīng jìng bǎi wàn yì shēng guì pú sà,zhù shèng zhì lè bǎi wàn yì fāng biàn jù zú pú sà,qǐ dà chéng xíng bǎi wàn yì zhèng xīn zhù pú sà,qín xiū yī qiè pú sà dào bǎi wàn yì bù tuì pú sà,jìng xiū yī qiè pú sà dì bǎi wàn yì tóng zhēn pú sà,dé yī qiè pú sà sān mèi guāng míng bǎi wàn yì fǎ wáng zǐ pú sà,rù bù sī yì zhū fú jìng jiè bǎi wàn yì guàn dǐng pú sà,néng xiàn wú liàng rú lái shí lì bǎi wàn yì pú sà,dé zì zài shén tōng bǎi wàn yì pú sà,shēng qīng jìng jiě bǎi wàn yì pú sà,xīn shēng ài lè bǎi wàn yì pú sà,shēn xìn bù huài bǎi wàn yì pú sà,shì lì guǎng dà bǎi wàn yì pú sà,míng chēng zēng zhǎng bǎi wàn yì pú sà,yǎn shuō fǎ yì,lìng zhì jué dìng bǎi wàn yì pú sà,zhèng niàn bù luàn bǎi wàn yì pú sà,shēng jué dìng zhì bǎi wàn yì pú sà,dé wén chí lì,chí yī qiè fó fǎ bǎi wàn yì pú sà,chū shēng wú liàng guǎng dà jué jiě bǎi wàn yì pú sà,ān zhù xìn gēn bǎi wàn yì pú sà,dé tán bō luó mì,néng yī qiè shī bǎi wàn yì pú sà,dé shī bō luó mì,jù chí zhòng jiè bǎi wàn yì pú sà,dé rěn bō luó mì,xīn bù wàng dòng,xī néng rěn shòu yī qiè fó fǎ bǎi wàn yì pú sà,dé yī jīng yī jìn bō luó mì,néng xíng wú liàng chū lí yī jīng yī jìn bǎi wàn yì pú sà,dé chán bō luó mì,jù zú wú liàng chán dìng guāng míng bǎi wàn yì pú sà,dé bō rě bō luó mì,zhì huì guāng míng néng pǔ zhào yào bǎi wàn yì pú sà,chéng jiù dà yuàn,xī jiē qīng jìng bǎi wàn yì pú sà,dé zhì huì dēng,míng zhào fǎ mén bǎi wàn yì pú sà,wèi shí fāng zhū fó fǎ guāng suǒ zhào bǎi wàn yì pú sà,zhōu biàn shí fāng,yǎn lí chī fǎ bǎi wàn yì pú sà,pǔ rù yī qiè zhū fú shā tǔ bǎi wàn yì pú sà,fǎ shēn suí dào yī qiè fó guó bǎi wàn yì pú sà,dé fú yīn shēng,néng guǎng kāi wù bǎi wàn yì pú sà,dé chū shēng yī qiè zhì fāng biàn bǎi wàn yì pú sà,dé chéng jiù yī qiè fǎ mén bǎi wàn yì pú sà,chéng jiù fǎ zhì,yóu rú bǎo chuáng,néng pǔ xiǎn shì yī qiè fó fǎ bǎi wàn yì pú sà,néng xī shì xiàn rú lái jìng jiè。bǎi wàn yì zhū tiān wáng,gōng jìng lǐ bài bǎi wàn yì lóng wáng,dì guān wú yàn bǎi wàn yì yè chā wáng,dǐng shàng hé zhǎng bǎi wàn yì gān tà pó wáng,qǐ jìng xìn xīn bǎi wàn yì ā xiū luó wáng,duàn jiāo màn yì bǎi wàn yì jiā lóu luó wáng,kǒu xián zēng dài bǎi wàn yì jǐn nà luó wáng,huān xǐ yǒng yuè bǎi wàn yì mó hóu luó jiā wáng,huān xǐ zhān yǎng bǎi wàn yì shì zhǔ,qǐ shǒu zuò lǐ bǎi wàn yì dāo lì tiān wáng,zhān yǎng bù shùn bǎi wàn yì yè mó tiān wáng,huān xǐ zàn tàn bǎi wàn yì dōu shuài tiān wáng,bù shēn zuò lǐ bǎi wàn yì huà lè tiān wáng,tóu dǐng lǐ jìng bǎi wàn yì tā huà tiān wáng,gōng jìng hé zhǎng bǎi wàn yì fàn tiān wáng,yī xīn guān chá bǎi wàn yì mó xī shǒu luó tiān wáng,gōng jìng gōng yǎng bǎi wàn yì pú sà,fā shēng zàn tàn bǎi wàn yì tiān nǚ,zhuān xīn gōng yǎng bǎi wàn yì tóng yuàn tiān,yǒng yuè huān xǐ bǎi wàn yì wǎng xī tóng zhù tiān,miào shēng chēng zàn bǎi wàn yì fàn shēn tiān,bù shēn jìng lǐ bǎi wàn yì fàn fǔ tiān,hé zhǎng yú dǐng bǎi wàn yì fàn zhòng tiān,wéi rào shì wèi bǎi wàn yì dà fàn tiān,zàn tàn chēng yáng wú liàng gōng dé bǎi wàn yì guāng tiān,wǔ tǐ tóu dì bǎi wàn yì shǎo guāng tiān,xuān yáng zàn tàn fú shì nán zhí bǎi wàn yì wú liàng guāng tiān,yáo xiàng fú lǐ bǎi wàn yì guāng yīn tiān,zàn tàn rú lái shén nán de jiàn bǎi wàn yì jìng tiān,yǔ gōng diàn jù,ér lái yì cǐ bǎi wàn yì shǎo jìng tiān,yǐ qīng jìng xīn,qǐ shǒu zuò lǐ bǎi wàn yì wú liàng jìng tiān,yuàn yù jiàn fú,tóu shēn ér xià bǎi wàn yì biàn jìng tiān,gōng jìng zūn zhòng,qīn jìn gōng yǎng bǎi wàn yì guǎng tiān,niàn xī shàn gēn bǎi wàn yì shǎo guǎng tiān,yú rú lái suǒ,shēng xī yǒu xiǎng bǎi wàn yì wú liàng guǎng tiān,jué dìng zūn zhòng,shēng zhū shàn yè bǎi wàn yì guǎng guǒ tiān,qū gōng gōng jìng bǎi wàn yì wú fán tiān,xìn gēn jiān gù,gōng jìng lǐ bài bǎi wàn yì wú rè tiān,hé zhǎng niàn fó,qíng wú yàn zú bǎi wàn yì shàn jiàn tiān,tóu miàn zuò lǐ bǎi wàn yì shàn xiàn tiān,niàn gōng yǎng fú,xīn wú xiè xiē bǎi wàn yì ā jiā ní zhā tiān,gōng jìng dǐng lǐ bǎi wàn yì zhǒng zhǒng tiān,jiē dà huān xǐ,fā shēng zàn tàn bǎi wàn yì zhū tiān,gè shàn sī wéi,ér wèi zhuāng yán bǎi wàn yì pú sà tiān,hù chí fó zuò,zhuāng yán bù jué。bǎi wàn yì huá shǒu pú sà,yǔ yī qiè huá bǎi wàn yì xiāng shǒu pú sà,yǔ yī qiè xiāng bǎi wàn yì mán shǒu pú sà,yǔ yī qiè mán bǎi wàn yì mò xiāng shǒu pú sà,yǔ yī qiē mò xiāng bǎi wàn yì tú xiāng shǒu pú sà,yǔ yī qiè tú xiāng bǎi wàn yì yī shǒu pú sà,yǔ yī qiè yī bǎi wàn yì gài shǒu pú sà,yǔ yī qiè gài bǎi wàn yì chuáng shǒu pú sà,yǔ yī qiè chuáng bǎi wàn yì fān shǒu pú sà,yǔ yī qiè fān bǎi wàn yì bǎo shǒu pú sà,yǔ yī qiè bǎo bǎi wàn yì zhuāng yán shǒu pú sà,yǔ yī qiè zhuāng yán jù。bǎi wàn yì zhū tiān zǐ,cóng tiān gōng chū,zhì yú zuò suǒ bǎi wàn yì zhū tiān zǐ,yǐ jìng xìn xīn,bìng gōng diàn jù bǎi wàn yì shēng guì tiān zǐ,yǐ shēn chí zuò bǎi wàn yì guàn dǐng tiān zǐ,jǔ shēn chí zuò。bǎi wàn yì sī wéi pú sà,gōng jìng sī wéi bǎi wàn yì shēng guì pú sà,fā qīng jìng xīn bǎi wàn yì pú sà,zhū gēn yuè lè bǎi wàn yì pú sà,shēn xīn qīng jìng bǎi wàn yì pú sà,xìn jiě qīng jìng bǎi wàn yì pú sà,zhū yè qīng jìng bǎi wàn yì pú sà,shòu shēng zì zài bǎi wàn yì pú sà,fǎ guāng zhào yào bǎi wàn yì pú sà,chéng jiù yú dì bǎi wàn yì pú sà,shàn néng jiào huà yī qiè zhòng shēng。bǎi wàn yì shàn gēn suǒ shēng,bǎi wàn yì zhū fú hù chí,bǎi wàn yì fú dé suǒ yuán mǎn,bǎi wàn yì shū shèng xīn suǒ qīng jìng,bǎi wàn yì dà yuàn suǒ yán jié,bǎi wàn yì shàn xíng suǒ shēng qǐ,bǎi wàn yì shàn fǎ suǒ jiān gù,bǎi wàn yì shén lì suǒ shì xiàn,bǎi wàn yì gōng dé suǒ chéng jiù,bǎi wàn yì zàn tàn fǎ ér yǐ zàn tàn。

 有百万亿初发心菩萨,才见此座,倍更增长一切智心;百万亿治地菩萨,心净欢喜;百万亿修行菩萨,悟解清净;百万亿生贵菩萨,住胜志乐;百万亿方便具足菩萨,起大乘行;百万亿正心住菩萨,勤修一切菩萨道;百万亿不退菩萨,净修一切菩萨地;百万亿童真菩萨,得一切菩萨三昧光明;百万亿法王子菩萨,入不思议诸佛境界;百万亿灌顶菩萨,能现无量如来十力;百万亿菩萨,得自在神通;百万亿菩萨,生清净解;百万亿菩萨,心生爱乐;百万亿菩萨,深信不坏;百万亿菩萨,势力广大;百万亿菩萨,名称增长;百万亿菩萨,演说法义,令智决定;百万亿菩萨,正念不乱;百万亿菩萨,生决定智;百万亿菩萨,得闻持力,持一切佛法;百万亿菩萨,出生无量广大觉解;百万亿菩萨,安住信根;百万亿菩萨,得檀波罗蜜,能一切施;百万亿菩萨,得尸波罗蜜,具持众戒;百万亿菩萨,得忍波罗蜜,心不妄动,悉能忍受一切佛法;百万亿菩萨,得一精一进波罗蜜,能行无量出离一精一进;百万亿菩萨,得禅波罗蜜,具足无量禅定光明;百万亿菩萨,得般若波罗蜜,智慧光明能普照耀;百万亿菩萨,成就大愿,悉皆清净;百万亿菩萨,得智慧灯,明照法门;百万亿菩萨,为十方诸佛法光所照;百万亿菩萨,周遍十方,演离痴法;百万亿菩萨,普入一切诸佛刹土;百万亿菩萨,法身随到一切佛国;百万亿菩萨,得佛音声,能广开悟;百万亿菩萨,得出生一切智方便;百万亿菩萨,得成就一切法门;百万亿菩萨,成就法智,犹如宝幢,能普显示一切佛法;百万亿菩萨,能悉示现如来境界。百万亿诸天王,恭敬礼拜;百万亿龙王,谛观无厌;百万亿夜叉王,顶上合掌;百万亿乾闼婆王,起净信心;百万亿阿修罗王,断憍慢意;百万亿迦楼罗王,口衔缯带;百万亿紧那罗王,欢喜踊跃;百万亿摩睺罗伽王,欢喜瞻仰;百万亿世主,稽首作礼;百万亿忉利天王,瞻仰不瞬;百万亿夜摩天王,欢喜赞叹;百万亿兜率天王,布身作礼;百万亿化乐天王,头顶礼敬;百万亿他化天王,恭敬合掌;百万亿梵天王,一心观察;百万亿摩醯首罗天王,恭敬供养;百万亿菩萨,发声赞叹;百万亿天女,专心供养;百万亿同愿天,踊跃欢喜;百万亿往昔同住天,妙声称赞;百万亿梵身天,布身敬礼;百万亿梵辅天,合掌于顶;百万亿梵众天,围绕侍卫;百万亿大梵天,赞叹称扬无量功德;百万亿光天,五体投地;百万亿少光天,宣扬赞叹佛世难值;百万亿无量光天,遥向佛礼;百万亿光音天,赞叹如来甚难得见;百万亿净天,与宫殿俱,而来诣此;百万亿少净天,以清净心,稽首作礼;百万亿无量净天,愿欲见佛,投身而下;百万亿遍净天,恭敬尊重,亲近供养;百万亿广天,念昔善根;百万亿少广天,于如来所,生希有想;百万亿无量广天,决定尊重,生诸善业;百万亿广果天,曲躬恭敬;百万亿无烦天,信根坚固,恭敬礼拜;百万亿无热天,合掌念佛,情无厌足;百万亿善见天,头面作礼;百万亿善现天,念供养佛,心无懈歇;百万亿阿迦尼吒天,恭敬顶礼;百万亿种种天,皆大欢喜,发声赞叹;百万亿诸天,各善思惟,而为庄严;百万亿菩萨天,护持佛座,庄严不绝。百万亿华手菩萨,雨一切华;百万亿香手菩萨,雨一切香;百万亿鬘手菩萨,雨一切鬘;百万亿末香手菩萨,雨一切末香;百万亿涂香手菩萨,雨一切涂香;百万亿衣手菩萨,雨一切衣;百万亿盖手菩萨,雨一切盖;百万亿幢手菩萨,雨一切幢;百万亿幡手菩萨,雨一切幡;百万亿宝手菩萨,雨一切宝;百万亿庄严手菩萨,雨一切庄严具。百万亿诸天子,从天宫出,至于座所;百万亿诸天子,以净信心,并宫殿俱;百万亿生贵天子,以身持座;百万亿灌顶天子,举身持座。百万亿思惟菩萨,恭敬思惟;百万亿生贵菩萨,发清净心;百万亿菩萨,诸根悦乐;百万亿菩萨,深心清净;百万亿菩萨,信解清净;百万亿菩萨,诸业清净;百万亿菩萨,受生自在;百万亿菩萨,法光照耀;百万亿菩萨,成就于地;百万亿菩萨,善能教化一切众生。百万亿善根所生,百万亿诸佛护持,百万亿福德所圆满,百万亿殊胜心所清净,百万亿大愿所严洁,百万亿善行所生起,百万亿善法所坚固,百万亿神力所示现,百万亿功德所成就,百万亿赞叹法而以赞叹。

  rú cǐ shì jiè dōu shuài tiān wáng,fèng wèi rú lái,fū zhì gāo zuò yī qiè shì jiè dōu shuài tiān wáng,xī wèi yú fú,rú shì fū zuò,rú shì zhuāng yán,rú shì yí zé,rú shì xìn lè,rú shì xīn jìng,rú shì xīn lè,rú shì xǐ yuè,rú shì zūn zhòng,rú shì ér shēng xī yǒu zhī xiǎng,rú shì yǒng yuè,rú shì kě yǎng,xī jiē tóng děng。

 如此世界兜率天王,奉为如来,敷置高座;一切世界兜率天王,悉为于佛,如是敷座,如是庄严,如是仪则,如是信乐,如是心净,如是欣乐,如是喜悦,如是尊重,如是而生希有之想,如是踊跃,如是渴仰,悉皆同等。

  ěr shí,dōu shuài tiān wáng wèi rú lái fū zhì zuò yǐ,xīn shēng zūn zhòng,yǔ shí wàn yì ā sēng qí dōu shuài tiān zi fèng yíng rú lái yǐ qīng jìng xīn,yǔ ā sēng qí sè huá yún,yǔ bù sī yì sè xiāng yún,yǔ zhǒng zhǒng sè mán yún,yǔ guǎng dà qīng jìng zhān tán yún,yǔ wú liàng zhǒng zhǒng gài yún,yǔ xì miào tiān yī yún,yǔ wú biān zhòng miào bǎo yún,yǔ tiān zhuāng yán jù yún,yǔ wú liàng zhǒng zhǒng shāo xiāng yún,yǔ yī qiè zhān tán chén shuǐ jiān gù mò xiāng yún。zhū tiān zǐ zhòng gè cóng qí shēn chū cǐ zhū yún shí,bǎi qiān yì ā sēng qí dōu shuài tiān zi,jí yú zài huì zhū tiān zǐ,zhòng xīn dà huān xǐ,gōng jìng dǐng lǐ ā sēng qí tiān nǚ,yǒng yuè xīn mù,dì guān rú lái。dōu shuài gōng zhōng bù kě shuō zhū pú sà zhòng,zhù xū kōng zhōng,yī jīng yī qín yī xīn,yǐ chū guò zhū tiān zhū gōng yǎng jù,gōng yǎng yú fú,gōng jìng zuò lǐ。ā sēng qí yīn yuè yī shí tóng zòu。

 尔时,兜率天王为如来敷置座已,心生尊重,与十万亿阿僧祇兜率天子奉迎如来;以清净心,雨阿僧祇色华云,雨不思议色香云,雨种种色鬘云,雨广大清净栴檀云,雨无量种种盖云,雨细妙天衣云,雨无边众妙宝云,雨天庄严具云,雨无量种种烧香云,雨一切栴檀沉水坚固末香云。诸天子众各从其身出此诸云时,百千亿阿僧祇兜率天子,及余在会诸天子,众心大欢喜,恭敬顶礼;阿僧祇天女,踊跃欣慕,谛观如来。兜率宫中不可说诸菩萨众,住虚空中,一精一勤一心,以出过诸天诸供养具,供养于佛,恭敬作礼。阿僧祇音乐一时同奏。

  ěr shí,rú lái wēi shén lì gù,wǎng xī shàn gēn zhī suǒ liú gù,bù kě sī yì zì zài lì gù,dōu shuài gōng zhōng yī qiè zhū tiān jí zhū tiān nǚ,jiē yáo jiàn fú,rú duì mù qián,tóng xìng niàn yán:" rú lái chū shì nán kě zhí yù,wǒ jīn dé jiàn jù yī qiè zhì yú fǎ wú ài zhèng děng jué zhě。" rú shì sī wéi,rú shì guān chá,yǔ zhū zhòng huì xī gòng tóng shí fèng yíng rú lái gè yǐ tiān yī,shèng yī qiè huá,shèng yī qiè xiāng,shèng yī qiè bǎo,shèng yī qiè zhuāng yán jù,shèng yī qiè tiān zhān tán mò xiāng,shèng yī qiè tiān chén shuǐ mò xiāng,shèng yī qiè tiān miào bǎo mò xiāng,shèng yī qiè tiān xiāng huá,shèng yī qiè tiān màn tuó luó huá,xī yǐ fèng sàn,gōng yǎng yú fú。

 尔时,如来威神力故,往昔善根之所流故,不可思议自在力故,兜率宫中一切诸天及诸天女,皆遥见佛,如对目前,同兴念言:“如来出世难可值遇,我今得见具一切智于法无碍正等觉者。”如是思惟,如是观察,与诸众会悉共同时奉迎如来;各以天衣,盛一切华,盛一切香,盛一切宝,盛一切庄严具,盛一切天栴檀末香,盛一切天沉水末香,盛一切天妙宝末香,盛一切天香华,盛一切天曼陀罗华,悉以奉散,供养于佛。

  bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí dōu shuài tuó tiān zǐ,zhù xū kōng zhōng,xián yú fú suǒ qǐ zhì huì jìng jiè xīn,shāo yī qiè xiāng,xiāng qì chéng yún zhuāng yán xū kōng yòu yú fú suǒ qǐ huān xǐ xīn,yǔ yī qiè tiān huá yún zhuāng yán xū kōng yòu yú fú suǒ qǐ zūn zhòng xīn,yǔ yī qiè tiān gài yún zhuāng yán xū kōng yòu yú fú suǒ qǐ gōng yǎng xīn,sàn yī qiè tiān mán yún zhuāng yán xū kōng yòu yú fú suǒ shēng xìn jiě xīn,bù ā sēng qí jīn wǎng mí fù xū kōng,yī qiè bǎo líng cháng chū miào yīn yòu yú fú suǒ shēng zuì shèng fú tián xīn,yǐ ā sēng qí zhàng zhuāng yán xū kōng,yǔ yī qiè yīng luò yún,wú yǒu duàn jué yòu yú fú suǒ shēng shēn xìn xīn,yǐ ā sēng qí zhū tiān gōng diàn zhuāng yán xū kōng,yī qiè tiān lè chū wēi miào yīn yòu yú fú suǒ shēng zuì shèng nán yù xīn,yǐ ā sēng qí zhǒng zhǒng sè tiān yī yún zhuāng yán xū kōng,yǔ yú wú bǐ zhǒng zhǒng miào yī yòu yú fú suǒ shēng wú liàng huān xǐ yǒng yuè xīn,yǐ ā sēng qí zhū tiān bǎo guān zhuāng yán xū kōng,yǔ wú liàng tiān guān,guǎng dà chéng yún yòu yú fú suǒ qǐ huān xǐ xīn,yǐ ā sēng qí zhǒng zhǒng sè bǎo zhuāng yán xū kōng,yǔ yī qiè yīng luò yún,wú yǒu duàn jué。bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí tiān zǐ,xián yú fú suǒ shēng jìng xìn xīn,sàn wú shù zhǒng zhǒng sè tiān huá,rán wú shù zhǒng zhǒng sè tiān xiāng,gōng yǎng rú lái yòu yú fú suǒ qǐ dà zhuāng yán biàn huà xīn,chí wú shù zhǒng zhǒng sè tiān zhān tán mò xiāng,fèng sàn rú lái yòu yú fú suǒ qǐ huān xǐ yǒng yuè xīn,chí wú shù zhǒng zhǒng sè gài,suí zhú rú lái yòu yú fú suǒ qǐ zēng shàng xīn,chí wú shù zhǒng zhǒng sè tiān bǎo yī,fū bù dào lù,gōng yǎng rú lái yòu yú fú suǒ qǐ qīng jìng xīn,chí wú shù zhǒng zhǒng sè tiān bǎo chuáng,fèng yíng rú lái yòu yú fú suǒ qǐ zēng shàng huān xǐ xīn,chí wú shù zhǒng zhǒng sè tiān zhuāng yán jù,gōng yǎng rú lái yòu yú fú suǒ shēng bù huài xìn xīn,chí wú shù tiān bǎo mán,gōng yǎng rú lái yòu yú fú suǒ shēng wú bǐ huān xǐ xīn,chí wú shù zhǒng zhǒng sè tiān bǎo fān,gōng yǎng rú lái。bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí zhū tiān zǐ,yǐ diào shùn jì jìng wú fàng yì xīn,chí wú shù zhǒng zhǒng sè tiān lè,chū miào yīn shēng,gōng yǎng rú lái。

 百千亿那由他阿僧祇兜率陀天子,住虚空中,咸于佛所起智慧境界心,烧一切香,香气成云庄严虚空;又于佛所起欢喜心,雨一切天华云庄严虚空;又于佛所起尊重心,雨一切天盖云庄严虚空;又于佛所起供养心,散一切天鬘云庄严虚空;又于佛所生信解心,布阿僧祇金网弥覆虚空,一切宝铃常出妙音;又于佛所生最胜福田心,以阿僧祇帐庄严虚空,雨一切璎珞云,无有断绝;又于佛所生深信心,以阿僧祇诸天宫殿庄严虚空,一切天乐出微妙音;又于佛所生最胜难遇心,以阿僧祇种种色天衣云庄严虚空,雨于无比种种妙衣;又于佛所生无量欢喜踊跃心,以阿僧祇诸天宝冠庄严虚空,雨无量天冠,广大成云;又于佛所起欢喜心,以阿僧祇种种色宝庄严虚空,雨一切璎珞云,无有断绝。百千亿那由他阿僧祇天子,咸于佛所生净信心,散无数种种色天华,然无数种种色天香,供养如来;又于佛所起大庄严变化心,持无数种种色天栴檀末香,奉散如来;又于佛所起欢喜踊跃心,持无数种种色盖,随逐如来;又于佛所起增上心,持无数种种色天宝衣,敷布道路,供养如来;又于佛所起清净心,持无数种种色天宝幢,奉迎如来;又于佛所起增上欢喜心,持无数种种色天庄严具,供养如来;又于佛所生不坏信心,持无数天宝鬘,供养如来;又于佛所生无比欢喜心,持无数种种色天宝幡,供养如来。百千亿那由他阿僧祇诸天子,以调顺寂静无放逸心,持无数种种色天乐,出妙音声,供养如来。

  bǎi qiān yì nà yóu tā bù kě shuō xiān zhù dōu shuài gōng zhū pú sà zhòng,yǐ cóng chāo guò sān jiè fǎ suǒ shēng,lí zhū fán nǎo xíng suǒ shēng,zhōu biàn wú ài xīn suǒ shēng,shén shēn fāng biàn fǎ suǒ shēng,wú liàng guǎng dà zhì suǒ shēng,jiān gù qīng jìng xìn suǒ zēng zhǎng bù sī yì shàn gēn suǒ shēng,qǐ ā sēng qí shàn qiǎo biàn huà suǒ chéng jiù,gōng yǎng fó xīn zhī suǒ xiàn,wú zuò fǎ mén zhī suǒ yìn,chū guò zhū tiān zhū gōng yǎng jù,gōng yǎng yú fú yǐ cóng bō luó mì suǒ shēng yī qiè bǎo gài,yú yī qiè fú jìng jiè qīng jìng jiě suǒ shēng yī qiè huá zhàng,wú shēng fǎ rěn suǒ shēng yī qiè yī,rù jīn gāng fǎ wú ài xīn suǒ shēng yī qiè líng wǎng,jiě yī qiè fǎ rú huàn xīn suǒ shēng yī qiè jiān gù xiāng,zhōu biàn yī qiè fú jìng jiè rú lái zuò xīn suǒ shēng yī qiè fú zhòng bǎo miào zuò,gōng yǎng fú bù xiè xīn suǒ shēng yī qiè bǎo chuáng,jiě zhū fǎ rú mèng huān xǐ xīn suǒ shēng fú suǒ zhù yī qiè bǎo gōng diàn,wú zhe shàn gēn wú shēng shàn gēn suǒ shēng yī qiè bǎo lián huá yúnyī qiè jiān gù xiāng yúnyī qiè wú biān sè huá yúnyī qiè zhǒng zhǒng sè miào yī yúnyī qiè wú biān qīng jìng zhān tán xiāng yúnyī qiè miào zhuāng yán bǎo gài yúnyī qiè shāo xiāng yúnyī qiè miào mán yúnyī qiè qīng jìng zhuāng yán jù yún,jiē biàn fǎ jiè,chū guò zhū tiān gōng yǎng zhī jù,gōng yǎng yú fú。qí zhū pú sà yī yī shēn gè chū bù kě shuō bǎi qiān yì nà yóu tā pú sà,jiē chōng mǎn fǎ jièxū kōng jiè,qí xīn děng yú sān shì zhū fú,yǐ cóng wú diān dǎo fǎ suǒ qǐ,wú liàng rú lái lì suǒ jiā,kāi shì zhòng shēng ān yǐn zhī dào,jù zú bù kě shuō míngwèijù,pǔ rù wú liàng fǎ,yī qiè tuó luó ní zhǒng zhōng shēng bù kě qióng jìn biàn cái zhī cáng,xīn wú suǒ wèi,shēng dà huān xǐ,yǐ bù kě shuō wú liàng wú jìn rú shí zàn tàn fǎ,zàn tàn rú lái,wú yǒu yàn zú。

 百千亿那由他不可说先住兜率宫诸菩萨众,以从超过三界法所生,离诸烦恼行所生,周遍无碍心所生,甚深方便法所生,无量广大智所生,坚固清净信所增长不思议善根所生,起阿僧祇善巧变化所成就,供养佛心之所现,无作法门之所印,出过诸天诸供养具,供养于佛;以从波罗蜜所生一切宝盖,于一切佛境界清净解所生一切华帐,无生法忍所生一切衣,入金刚法无碍心所生一切铃网,解一切法如幻心所生一切坚固香,周遍一切佛境界如来座心所生一切佛众宝妙座,供养佛不懈心所生一切宝幢,解诸法如梦欢喜心所生佛所住一切宝宫殿,无著善根无生善根所生一切宝莲华云、一切坚固香云、一切无边色华云、一切种种色妙衣云、一切无边清净栴檀香云、一切妙庄严宝盖云、一切烧香云、一切妙鬘云、一切清净庄严具云,皆遍法界,出过诸天供养之具,供养于佛。其诸菩萨一一身各出不可说百千亿那由他菩萨,皆充满法界、虚空界,其心等于三世诸佛,以从无颠倒法所起,无量如来力所加,开示众生安隐之道,具足不可说名、味、句,普入无量法,一切陀罗尼种中生不可穷尽辩才之藏,心无所畏,生大欢喜,以不可说无量无尽如实赞叹法,赞叹如来,无有厌足。

  ěr shí,yī qiè zhū tiān jí zhū pú sà zhòng,jiàn yú rú láiyīngzhèng děng jué bù kě sī yì rén zhōng zhī xióng。qí shēn wú liàng,bù kě chēng shù xiàn bù sī yì zhǒng zhǒng shén biàn,lìng wú shù zhòng shēng xīn dà huān xǐ pǔ biàn yī qiè xū kōng jièyī qiè fǎ jiè,yǐ fú zhuāng yán ér wèi zhuāng yán lìng yī qiè zhòng shēng ān zhù shàn gēn,shì xiàn wú liàng zhū fú shén lì,chāo guò yī qiè zhū yǔ yán dào,zhū dà pú sà suǒ gòng qīn jìng suí suǒ yìng huà,jiē lìng huān xǐ zhù yú zhū fú guǎng dà zhī shēn,gōng dé shàn gēn xī yǐ qīng jìng sè xiàng dì yī,wú néng yìng duó zhì huì jìng jiè,bù kě qióng jìn,wú bǐ sān mèi zhī suǒ chū shēng。qí shēn wú jì,biàn zhù yī qiè zhòng shēng shēn zhōng,lìng wú liàng zhòng shēng jiē dà huān xǐ,lìng yī qiè zhì zhǒng xìng bù duàn zhù yú zhū fú jiū jìng suǒ zhù,shēng yú sān shì zhū fú zhī jiā lìng bù kě shǔ zhòng shēng xìn jiě qīng jìng,lìng yī qiè pú sà zhì huì chéng jiùzhū gēn yuè yù fǎ yún pǔ fù xū kōng fǎ jiè,jiào huà diào fú wú yǒu yí yú suí zhòng shēng xīn,xī lìng mǎn zú,lìng qí ān zhù wú fēn bié zhì chū guò yī qiè zhòng shēng zhī shàng,huò yī qiè zhì,fàng dà guāng míng,sù shì shàn gēn jiē lìng xiǎn xiàn pǔ shǐ yī qiè fā guǎng dà xīn,lìng yī qiè zhòng shēng ān zhù pǔ xián bù kě huài zhì biàn zhù yī qiè zhòng shēng guó tǔ,cóng yú bù tuì zhèng fǎ zhōng shēng,zhù yú yī qiè píng děng fǎ jiè,míng liǎo zhòng shēng xīn zhī suǒ yí,xiàn bù kě shuō bù kě shuō zhǒng zhǒng chā bié rú lái zhī shēn,fēi shì yán cí ér tàn kě jǐn néng lìng yī qiè cháng sī niàn fó,chōng mǎn fǎ jiè guǎng dù qún shēng suí chū fā xīn suǒ yù lì yì,yǐ fǎ huì shī,lìng qí diào fú,xìn jiě qīng jìng shì xiàn sè shēn bù kě sī yì,děng guān zhòng shēng,xīn wú suǒ zhe zhù wú ài zhù,dé fú shí lì,wú suǒ zhàng ài xīn cháng jì dìng,wèi zēng sǎn luàn zhù yī qiè zhì,shàn néng kāi yǎn zhǒng zhǒng wén jù zhēn shí zhī yì,néng xī shēn rù wú biān zhì hǎi,chū shēng wú liàng gōng dé huì cáng héng yǐ fú rì pǔ zhào fǎ jiè,suí běn yuàn lì cháng xiàn bù méi héng zhù fǎ jiè,zhù fú suǒ zhù,wú yǒu biàn yì yú wǒwǒ suǒ jù wú suǒ zhe,zhù chū shì fǎ,shì fǎ wú rǎn yú yī qiè shì jiān jiàn zhì huì chuáng,qí zhì guǎng dà,chāo guò shì jiān,wú suǒ rǎn zhe bá zhū zhòng shēng lìng chū yū ní,zhì yú zuì shàng zhì huì zhī dì,suǒ yǒu fú dé ráo yì zhòng shēng ér wú yǒu jǐn le zhī yī qiè pú sà zhì huì,xìn xiàng jué dìng,dàng chéng zhèng jué yǐ dà cí bēi,xiàn bù kě shuō wú liàng fú shēn zhǒng zhǒng zhuāng yán yǐ miào yīn shēng,yǎn wú liàng fǎ,suí zhòng shēng yì,xī lìng mǎn zú yú qùláijīn,xīn cháng qīng jìng,lìng zhū zhòng shēng bù zhe jìng jiè héng yǔ yī qiè zhū pú sà jì,lìng qí jiē rù fú zhī zhǒng xìng,shēng zài fó jiā,dé fú guàn dǐng cháng yóu shí fāng,wèi zēng xiū xī,ér yú yī qiè wú suǒ lè zhe fǎ jiè fú shā xī néng biàn wǎng,zhū zhòng shēng xīn mí bù liǎo zhī suǒ yǒu fú dé,lí shì qīng jìng bú zhù shēng sǐ,ér yú shì jiān rú yǐng pǔ xiàn yǐ zhì huì yuè pǔ zhào fǎ jiè,le dá yī qiè xī wú suǒ de héng yǐ zhì huì,zhī zhū shì jiān rú huànrú yǐngrú mèngrú huà,yī qiè jiē yǐ xīn wèi zì xìng,rú shì ér zhù suí zhū zhòng shēng yè bào bù tóngxīn lè chā biézhū gēn gè yì,ér xiàn fú shēn rú lái héng yǐ wú shù zhòng shēng ér wèi suǒ yuán,wèi shuō shì jiān jiē cóng yuán qǐ,zhī zhū fǎ xiāng jiē xī wú xiāng,wéi shì yī xiāng zhì huì zhī běn yù lìng zhòng shēng lí zhū xiàng zhe,shì xiàn yī qiè shì jiān xìng xiāng ér xíng yú shì,wèi qí kāi shì wú shàng pú tí wèi yù jiù hù yī qiè zhòng shēng,chū xiàn shì jiān kāi shì fú dào,lìng qí dé jiàn rú lái shēn xiāng,pān yuán yì niàn,qín jiā xiū xí chú miè shì jiān fán nǎo zhī xiāng,xiū pú tí xíng,xīn bù sàn dòng,yú dà chéng mén jiē dé yuán mǎn,chéng jiù yī qiè zhū fú yì lì,xī néng guān chá zhòng shēng shàn gēn ér bù huài miè qīng jìng yè bào,zhì huì míng liǎo,pǔ rù sān shì,yǒng lí yī qiè shì jiān fēn bié fàng guāng míng wǎng pǔ zhào shí fāng,yī qiè shì jiè wú bù chōng mǎn sè shēn miào hǎo,jiàn zhě wú yàn yǐ dà gōng dé zhì huì shén tōng,chū shēng zhǒng zhǒng pú sà zhū xíng zhū gēn jìng jiè,zì zài yuán mǎn zuò zhū fó shì,zuò yǐ biàn méi shàn néng kāi shì guòxiànwèi lái yī qiè zhì dào,wèi zhū pú sà pǔ yǔ wú liàng tuó luó ní yǔ,lìng qí fā qǐ guǎng dà yù lè,shòu chí xiū xí,chéng jiù yī qiè zhū fú gōng dé yuán mǎn chì shèng wú biān miào sè zhuāng yán qí shēn,yī qiè shì jiān mí bù xiàn dǔ yǒng lí yī qiè zhàng ài zhī fǎ,yú yī qiè fǎ zhēn shí zhī yì yǐ dé qīng jìng,yú gōng dé fǎ ér dé zì zài wèi dà fǎ wáng,rú rì pǔ zhào wèi shì fú tián,jù dà wēi dé yú yī qiè shì jiān pǔ xiàn huà shēn,fàng zhì huì guāng,xī lìng kāi wù yù lìng zhòng shēng zhī fú jù zú wú biān gōng dé,yǐ wú ài zēng xì dǐng shòu wèi,suí shùn shì jiān fāng biàn kāi dǎo yǐ zhì huì shǒu ān wèi zhòng shēng,wèi dà yī wáng shàn liáo zhòng bìng,yī qiè shì jiān wú liàng guó tǔ xī néng biàn wǎng,wèi zēng xiū xī qīng jìng huì yǎn lí zhū zhàng yì,xī néng míng jiàn yú zuò bù shàn è yè zhòng shēng,zhǒng zhǒng diào fú,lìng qí rù dào shàn qǔ shí yí,wú yǒu xiū xī ruò zhū zhòng shēng qǐ píng děng xīn,jí wéi huà xiàn píng děng yè bào,suí qí xīn lè,suí qí yè guǒ,wèi xiàn fú shēn zhǒng zhǒng shén biàn,ér wèi shuō fǎ,lìng qí wù jiě,dé fǎ zhì huì,xīn dà huān xǐ,zhū gēn yǒng yuè,jiàn wú liàng fú,qǐ shēn zhòng xìn,shēng zhū shàn gēn,yǒng bù tuì zhuǎn yī qiè zhòng shēng suí yè suǒ xì cháng mián shēng sǐ,rú lái chū shì néng jué wù zhī,ān wèi qí xīn,shǐ wú yōu bù ruò dé jiàn zhě,xī lìng zhèng rù wú yī yì zhì,zhì huì shàn qiǎo,le dá jìng jiè zhuāng yán miào hǎo,wú néng yìng duó zhì shān fǎ yá,xī yǐ qīng jìng huò xiàn pú sà,huò xiàn fú shēn,lìng zhū zhòng shēng zhì wú huàn dì wú shù gōng dé zhī suǒ zhuāng yán,yè xíng suǒ chéng xiàn yú shì jiān yī qiè zhū fú zhuāng yán qīng jìng,mò bù jiē yǐ yī qiè zhì yè zhī suǒ chéng jiù cháng shǒu běn yuàn,bù shě shì jiān,zuò zhū zhòng shēng jiān gù shàn yǒu qīng jìng dì yī,lí gòu guāng míng,lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé xiàn jiàn liù qù zhòng shēng wú liàng wú biān,fú yǐ shén lì cháng suí bù shě ruò yǒu wǎng xī tóng zhǒng shàn gēn,jiē lìng qīng jìng ér yú liù qù yī qiè zhòng shēng bù shě běn yuàn,wú suǒ qī kuáng,xī yǐ shàn fǎ fāng biàn shè qǔ,lìng qí xiū xí qīng jìng zhī yè,cuī pò yī qiè zhū mó dòu zhēng,cóng wú ài jì chū guǎng dà lì,zuì shèng rì cáng wú yǒu zhàng ài yú jìng xīn jiè ér xiàn yǐng xiàng,yī qiè shì jiān wú bù dǔ jiàn,yǐ zhǒng zhǒng fǎ guǎng shī zhòng shēng fú shì wú biān guāng míng zhī cáng,zhū lì zhì huì jiē xī yuán mǎn héng yǐ dà guāng pǔ zhào zhòng shēng,suí qí suǒ yuàn,jiē lìng mǎn zú,lí zhū yuàn dí,wèi shàng fú tián,yī qiè zhòng shēng gòng suǒ yī hù fán yǒu suǒ shī,xī lìng qīng jìng xiū shǎo shàn xíng,shòu wú liàng fú,xī lìng dé rù wú jìn zhì dì wèi yī qiè zhòng shēng zhòng zhí shàn gēn jìng xīn zhī zhǔ,wèi yī qiè zhòng shēng fà shēng fú dé zuì shàng liáng tián zhì huì shén shēn,fāng biàn shàn qiǎo,néng jiù yī qiè sān è dào kǔ。rú shì xìn jiě,rú shì guān chá,rú shì rù yú zhì huì zhī yuān,rú shì yóu yú gōng dé zhī hǎi,rú shì pǔ zhì xū kōng zhì huì,rú shì ér zhī zhòng shēng fú tián,rú shì zhèng niàn xiàn qián guān chá,rú shì guān fú zhū yè xiāng hǎo,rú shì guān fú pǔ xiàn shì jiān,rú shì guān fú shén tōng zì zài。

 尔时,一切诸天及诸菩萨众,见于如来、应、正等觉──不可思议人中之雄。其身无量,不可称数;现不思议种种神变,令无数众生心大欢喜;普遍一切虚空界、一切法界,以佛庄严而为庄严;令一切众生安住善根,示现无量诸佛神力,超过一切诸语言道,诸大菩萨所共钦敬;随所应化,皆令欢喜;住于诸佛广大之身,功德善根悉已清净;色相第一,无能映夺;智慧境界,不可穷尽,无比三昧之所出生。其身无际,遍住一切众生身中,令无量众生皆大欢喜,令一切智种性不断;住于诸佛究竟所住,生于三世诸佛之家;令不可数众生信解清净,令一切菩萨智慧成就、诸根悦豫;法云普覆虚空法界,教化调伏无有遗余;随众生心,悉令满足,令其安住无分别智;出过一切众生之上,获一切智,放大光明,宿世善根皆令显现;普使一切发广大心,令一切众生安住普贤不可坏智;遍住一切众生国土,从于不退正法中生,住于一切平等法界,明了众生心之所宜,现不可说不可说种种差别如来之身,非世言词而叹可尽;能令一切常思念佛,充满法界广度群生;随初发心所欲利益,以法惠施,令其调伏,信解清净;示现色身不可思议,等观众生,心无所著;住无碍住,得佛十力,无所障碍;心常寂定,未曾散乱;住一切智,善能开演种种文句真实之义,能悉深入无边智海,出生无量功德慧藏;恒以佛日普照法界,随本愿力常现不没;恒住法界,住佛所住,无有变异;于我、我所俱无所著,住出世法,世法无染;于一切世间建智慧幢,其智广大,超过世间,无所染著;拔诸众生令出淤泥,置于最上智慧之地,所有福德饶益众生而无有尽;了知一切菩萨智慧,信向决定,当成正觉;以大慈悲,现不可说无量佛身种种庄严;以妙音声,演无量法,随众生意,悉令满足;于去、来、今,心常清净,令诸众生不著境界;恒与一切诸菩萨记,令其皆入佛之种性,生在佛家,得佛灌顶;常游十方,未曾休息,而于一切无所乐著;法界佛刹悉能遍往,诸众生心靡不了知;所有福德,离世清净;不住生死,而于世间如影普现;以智慧月普照法界,了达一切悉无所得;恒以智慧,知诸世间如幻、如影、如梦、如化,一切皆以心为自性,如是而住;随诸众生业报不同、心乐差别、诸根各异,而现佛身;如来恒以无数众生而为所缘,为说世间皆从缘起,知诸法相皆悉无相,唯是一相智慧之本;欲令众生离诸相著,示现一切世间性相而行于世,为其开示无上菩提;为欲救护一切众生,出现世间开示佛道,令其得见如来身相,攀缘忆念,勤加修习;除灭世间烦恼之相,修菩提行,心不散动,于大乘门皆得圆满,成就一切诸佛义利,悉能观察众生善根而不坏灭;清净业报,智慧明了,普入三世,永离一切世间分别;放光明网普照十方,一切世界无不充满;色身妙好,见者无厌;以大功德智慧神通,出生种种菩萨诸行;诸根境界,自在圆满;作诸佛事,作已便没;善能开示过、现、未来一切智道,为诸菩萨普雨无量陀罗尼雨,令其发起广大欲乐,受持修习,成就一切诸佛功德;圆满炽盛无边妙色庄严其身,一切世间靡不现睹;永离一切障碍之法,于一切法真实之义已得清净,于功德法而得自在;为大法王,如日普照;为世福田,具大威德;于一切世间普现化身,放智慧光,悉令开悟;欲令众生知佛具足无边功德,以无碍缯系顶受位,随顺世间方便开导;以智慧手安慰众生,为大医王善疗众病,一切世间无量国土悉能遍往,未曾休息;清净慧眼离诸障翳,悉能明见;于作不善恶业众生,种种调伏,令其入道;善取时宜,无有休息;若诸众生起平等心,即为化现平等业报,随其心乐,随其业果,为现佛身种种神变,而为说法,令其悟解,得法智慧,心大欢喜,诸根踊跃,见无量佛,起深重信,生诸善根,永不退转;一切众生随业所系长眠生死,如来出世能觉悟之,安慰其心,使无忧怖;若得见者,悉令证入无依义智,智慧善巧,了达境界庄严妙好,无能映夺;智山法芽,悉已清净;或现菩萨,或现佛身,令诸众生至无患地;无数功德之所庄严,业行所成现于世间;一切诸佛庄严清净,莫不皆以一切智业之所成就;常守本愿,不舍世间,作诸众生坚固善友;清净第一,离垢光明,令一切众生皆得现见;六趣众生无量无边,佛以神力常随不舍;若有往昔同种善根,皆令清净;而于六趣一切众生不舍本愿,无所欺诳,悉以善法方便摄取,令其修习清净之业,摧破一切诸魔斗诤,从无碍际出广大力,最胜日藏无有障碍;于净心界而现影像,一切世间无不睹见,以种种法广施众生;佛是无边光明之藏,诸力智慧皆悉圆满;恒以大光普照众生,随其所愿,皆令满足,离诸怨敌,为上福田,一切众生共所依怙;凡有所施,悉令清净;修少善行,受无量福,悉令得入无尽智地;为一切众生种植善根净心之主,为一切众生发生福德最上良田;智慧甚深,方便善巧,能救一切三恶道苦。如是信解,如是观察,如是入于智慧之渊,如是游于功德之海,如是普至虚空智慧,如是而知众生福田,如是正念现前观察,如是观佛诸业相好,如是观佛普现世间,如是观佛神通自在。

  shí,bǐ dà zhòng jiàn rú lái shēn,yī yī máo kǒng chū bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí guāng míng,yī yī guāng míng yǒu ā sēng qí sèā sēng qí qīng jìngā sēng qí zhào míng,lìng ā sēng qí zhòng guān cháā sēng qí zhòng huān xǐā sēng qí zhòng kuài lèā sēng qí zhòng shēn xìn zēng zhǎngā sēng qí zhòng zhì yuè qīng jìngā sēng qí zhòng zhū gēn qīng liángā sēng qí zhòng gōng jìng zūn zhòng。ěr shí,dà zhòng xián jiàn fú shēn,fàng bǎi qiān yì nà yóu tā bù sī yì dà guāng míng,yī yī guāng míng jiē yǒu bù sī yì sèbù sī yì guāng,zhào bù sī yì wú biān fǎ jiè。yǐ fú shén lì,chū dà miào yīn qí yīn yǎn chàng bǎi qiān yì nà yóu tā bù sī yì zàn sòng,chāo zhū shì jiān suǒ yǒu yán cí,chū shì shàn gēn zhī suǒ chéng jiù。fù xiàn bǎi qiān yì nà yóu tā bù sī yì wēi miào zhuāng yán,yú bǎi qiān yì nà yóu tā bù sī yì jié tàn bù kě jǐn,jiē shì rú lái wú jìn zì zài zhī suǒ chū shēng。yòu xiàn bù kě shuō zhū fú rú lái chū xìng yú shì,lìng zhū zhòng shēng rù zhì huì mén,jiě shén shēn yì。yòu xiàn bù kě shuō zhū fú rú lái suǒ yǒu biàn huà,jǐn fǎ jièxū kōng jiè,lìng yī qiè shì jiān píng děng qīng jìng。rú shì,jiē cóng rú lái suǒ zhù wú zhàng ài yī qiè zhì shēng,yì cóng rú lái suǒ xiū xíng bù sī yì shèng dé shēng。fù xiàn bǎi qiān yì nà yóu tā bù sī yì miào bǎo guāng yàn,cóng xī dà yuàn shàn gēn suǒ qǐ,yǐ céng gōng yǎng wú liàng rú lái,xiū qīng jìng xíng wú fàng yì gù,sà pó ruò xīn wú yǒu zhàng ài shēng shàn gēn gù,wèi xiǎn rú lái lì guǎng biàn gù,wèi duàn yī qiè zhòng shēng yí gù,wèi lìng xián dé jiàn rú lái gù,lìng wú liàng zhòng shēng zhù shàn gēn gù,xiǎn shì rú lái shén tōng zhī lì wú yìng duó gù,yù lìng zhòng shēng pǔ dé rù yú jiū jìng hǎi gù,wèi lìng yī qiè zhū fó guó tǔ pú sà dà zhòng jiē lái jí gù,wèi yù kāi shì bù kě sī yì fó fǎ mén gù。

 时,彼大众见如来身,一一毛孔出百千亿那由他阿僧祇光明,一一光明有阿僧祇色、阿僧祇清净、阿僧祇照明,令阿僧祇众观察、阿僧祇众欢喜、阿僧祇众快乐、阿僧祇众深信增长、阿僧祇众志乐清净、阿僧祇众诸根清凉、阿僧祇众恭敬尊重。尔时,大众咸见佛身,放百千亿那由他不思议大光明,一一光明皆有不思议色、不思议光,照不思议无边法界。以佛神力,出大妙音;其音演畅百千亿那由他不思议赞颂,超诸世间所有言词,出世善根之所成就。复现百千亿那由他不思议微妙庄严,于百千亿那由他不思议劫叹不可尽,皆是如来无尽自在之所出生。又现不可说诸佛如来出兴于世,令诸众生入智慧门,解甚深义。又现不可说诸佛如来所有变化,尽法界、虚空界,令一切世间平等清净。如是,皆从如来所住无障碍一切智生,亦从如来所修行不思议胜德生。复现百千亿那由他不思议妙宝光焰,从昔大愿善根所起,以曾供养无量如来,修清净行无放逸故,萨婆若心无有障碍生善根故,为显如来力广遍故,为断一切众生疑故,为令咸得见如来故,令无量众生住善根故,显示如来神通之力无映夺故,欲令众生普得入于究竟海故,为令一切诸佛国土菩萨大众皆来集故,为欲开示不可思议佛法门故。

  ěr shí,rú lái dà bēi pǔ fù,shì yī qiè zhì suǒ yǒu zhuāng yán,yù lìng bù kě shuō bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí shì jiè zhōng zhòng shēng,wèi xìn zhě xìn,yǐ xìn zhě zēng zhǎng,yǐ zēng zhǎng zhě lìng qí qīng jìng,yǐ qīng jìng zhě lìng qí chéng shú,yǐ chéng shú zhě lìng xīn diào fú guān shén shēn fǎ,jù zú wú liàng zhì huì guāng míng,fā shēng wú liàng guǎng dà zhī xīn,sà pó ruò xīn wú yǒu tuì zhuǎn bù wéi fǎ xìng,bù bù shí jì,zhèng zhēn shí lǐ,mǎn zú yī qiè bō luó mì xíng,chū shì shàn gēn jiē xī qīng jìng yóu rú pǔ xián,dé fú zì zài,lí mó jìng jiè,rù zhū fú jìng,le zhī shēn fǎ,huò nán sī zhì,dà chéng shì yuàn yǒng bù tuì zhuǎn cháng jiàn zhū fú,wèi zēng shě lí chéng jiù zhèng zhì,zhèng wú liàng fǎ,jù zú wú biān fú dé cáng lì,fā huān xǐ xīn rù wú yí dì lí è qīng jìng,yī yī qiè zhì,jiàn fǎ bù dòng,dé rù yī qiè pú sà zhòng huì,cháng shēng sān shì zhū rú lái jiā。

 尔时,如来大悲普覆,示一切智所有庄严,欲令不可说百千亿那由他阿僧祇世界中众生,未信者信,已信者增长,已增长者令其清净,已清净者令其成熟,已成熟者令心调伏;观甚深法,具足无量智慧光明,发生无量广大之心,萨婆若心无有退转;不违法性,不怖实际,证真实理,满足一切波罗蜜行,出世善根皆悉清净;犹如普贤,得佛自在,离魔境界,入诸佛境,了知深法,获难思智,大乘誓愿永不退转;常见诸佛,未曾舍离;成就证智,证无量法,具足无边福德藏力,发欢喜心入无疑地;离恶清净,依一切智,见法不动,得入一切菩萨众会,常生三世诸如来家。

  shì zūn suǒ xiàn rú shì zhuāng yán,jiē shì guò qù xiān suǒ jī jí shàn gēn suǒ chéng,wèi yù diào fú zhū zhòng shēng gù,kāi shì rú lái dà wēi dé gù,zhào míng wú ài zhì huì cáng gù,shì xiàn rú lái wú biān shèng dé jí chì rán gù,xiǎn shì rú lái bù kě sī yì dà shén biàn gù,yǐ shén tōng lì yú yī qiè qù xiàn fú shēn gù,shì xiàn rú lái shén tōng biàn huà wú biān jì gù,běn suǒ zhì yuàn xī chéng mǎn gù,xiǎn shì rú lái yǒng měng zhì huì néng biàn wǎng gù,yú fǎ zì zài chéng fǎ wáng gù,chū shēng yī qiè zhì huì mén gù,shì xiàn rú lái shēn qīng jìng gù,yòu xiàn qí shēn zuì shū miào gù,xiǎn shì zhèng dé sān shì zhū fú píng děng fǎ gù,kāi shì shàn gēn qīng jìng cáng gù,xiǎn shì shì jiān wú néng wéi yù shàng miào sè gù,xiǎn shì jù zú shí lì zhī xiāng lìng qí jiàn zhě wú yàn zú gù,wèi shì jiàn rì zhào sān shì gù。zì zài fǎ wáng,yī qiè gōng dé,jiē cóng wǎng xī shàn gēn suǒ xiàn。yī qiè pú sà,yú yī qiè jié,chēng yáng zàn shuō,bù kě qióng jìn。

 世尊所现如是庄严,皆是过去先所积集善根所成,为欲调伏诸众生故,开示如来大威德故,照明无碍智慧藏故,示现如来无边胜德极炽然故,显示如来不可思议大神变故,以神通力于一切趣现佛身故,示现如来神通变化无边际故,本所志愿悉成满故,显示如来勇猛智慧能遍往故,于法自在成法王故,出生一切智慧门故,示现如来身清净故,又现其身最殊妙故,显示证得三世诸佛平等法故,开示善根清净藏故,显示世间无能为喻上妙色故,显示具足十力之相令其见者无厌足故,为世间日照三世故。自在法王,一切功德,皆从往昔善根所现。一切菩萨,于一切劫,称扬赞说,不可穷尽。

  ěr shí,dōu shuài tuó tiān wáng fèng wèi rú lái yán bàn rú shì zhū gōng jù yǐ,yǔ bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí dōu shuài tiān zi xiàng fú hé zhǎng,bái fó yán:" shàn lái shì zūn!shàn lái shàn shì!shàn lái rú láiyīngzhèng děng jué!wéi jiàn āi mǐn,chù cǐ gōng diàn!"

 尔时,兜率陀天王奉为如来严办如是诸供具已,与百千亿那由他阿僧祇兜率天子向佛合掌,白佛言:“善来世尊!善来善逝!善来如来、应、正等觉!唯见哀愍,处此宫殿!”

  ěr shí,shì zūn yǐ fú zhuāng yán ér zì zhuāng yán,jù dà wēi dé wèi lìng yī qiè zhòng shēng shēng dà huān xǐ gù,yī qiè pú sà fā shēn wù jiě gù,yī qiè dōu shuài tuó tiān zǐ zēng yì yù lè gù,dōu shuài tuó tiān wáng gōng yǎng chéng shì wú yàn zú gù,wú liàng zhòng shēng yuán niàn yú fú ér fā xīn gù,wú liàng zhòng shēng zhǒng jiàn fú shàn gēn fú dé wú jìn gù,cháng néng fā qǐ qīng jìng xìn gù,jiàn fú gōng yǎng wú suǒ qiú gù,suǒ yǒu zhì yuàn jiē qīng jìng gù,qín jí shàn gēn wú xiè xī gù,fā dà shì yuàn qiú yī qiè zhì gù,shòu tiān wáng qǐng,rù yī qiè bǎo zhuāng yán diàn。rú cǐ shì jiè,shí fāng suǒ yǒu yī qiè shì jiè,xī yì rú shì。

 尔时,世尊以佛庄严而自庄严,具大威德;为令一切众生生大欢喜故,一切菩萨发深悟解故,一切兜率陀天子增益欲乐故,兜率陀天王供养承事无厌足故,无量众生缘念于佛而发心故,无量众生种见佛善根福德无尽故,常能发起清净信故,见佛供养无所求故,所有志愿皆清净故,勤集善根无懈息故,发大誓愿求一切智故,受天王请,入一切宝庄严殿。如此世界,十方所有一切世界,悉亦如是。

  ěr shí,yī qiè bǎo zhuāng yán diàn,zì rán ér yǒu miào hǎo zhuāng yán,chū guò zhū tiān zhuāng yán zhī shàng,yī qiè bǎo wǎng zhōu zā mí fù,pǔ yǔ yī qiè shàng miào bǎo yún,pǔ yǔ yī qiè zhuāng yán jù yún,pǔ yǔ yī qiè bǎo yī yún,pǔ yǔ yī qiè zhān tán xiāng yún,pǔ yǔ yī qiè jiān gù xiāng yún,pǔ yǔ yī qiè bǎo zhuāng yán gài yún,pǔ yǔ bù kě sī yì huá jù yún,pǔ chū bù kě sī yì jì yuè yīn shēng,zàn yáng rú lái yī qiè zhǒng zhì,xī yǔ miào fǎ ér gòng xiāng yìng。rú shì yī qiè zhū gōng yǎng jù,xī guò zhū tiān gōng yǎng zhī shàng。shí,dōu shuài gōng zhōng,jì yuè gē zàn,chì rán bù xī yǐ fú shén lì,lìng dōu shuài wáng xīn wú dòng luàn,wǎng xī shàn gēn jiē dé yuán mǎn,wú liàng shàn fǎ yì jiā jiān gù,zēng zhǎng jìng xìn,qǐ dà yī jīng yī jìn,shēng dà huān xǐ,jìng shēn zhì lè,fā pú tí xīn,niàn fǎ wú duàn,zǒng chí bù wàng。

 尔时,一切宝庄严殿,自然而有妙好庄严,出过诸天庄严之上,一切宝网周匝弥覆,普雨一切上妙宝云,普雨一切庄严具云,普雨一切宝衣云,普雨一切栴檀香云,普雨一切坚固香云,普雨一切宝庄严盖云,普雨不可思议华聚云,普出不可思议妓乐音声,赞扬如来一切种智,悉与妙法而共相应。如是一切诸供养具,悉过诸天供养之上。时,兜率宫中,妓乐歌赞,炽然不息;以佛神力,令兜率王心无动乱,往昔善根皆得圆满,无量善法益加坚固,增长净信,起大一精一进,生大欢喜,净深志乐,发菩提心,念法无断,总持不忘。

  ěr shí,dōu shuài tuó tiān wáng chéng fú wēi lì,jí zì yì niàn guò qù fó suǒ suǒ zhǒng shàn gēn ér shuō sòng yán:

 尔时,兜率陀天王承佛威力,即自忆念过去佛所所种善根而说颂言:

 " xī yǒu rú lái wú ài yuè,zhū jí xiáng zhōng zuì shū shèng,bǐ céng rù cǐ zhuāng yán diàn,shì gù cǐ chù zuì jí xiáng。xī yǒu rú lái míng guǎng zhì,zhū jí xiáng zhōng zuì shū shèng,bǐ céng rù cǐ jīn sè diàn,shì gù cǐ chù zuì jí xiáng。xī yǒu rú lái míng pǔ yǎn,zhū jí xiáng zhōng zuì shū shèng,bǐ céng rù cǐ lián huá diàn,shì gù cǐ chù zuì jí xiáng。xī yǒu rú lái hào shān hú,zhū jí xiáng zhōng zuì shū shèng,bǐ céng rù cǐ bǎo zàng diàn,shì gù cǐ chù zuì jí xiáng。xī yǒu rú lái lùn shī zi,zhū jí xiáng zhōng zuì shū shèng,bǐ céng rù cǐ shān wáng diàn,shì gù cǐ chù zuì jí xiáng。xī yǒu rú lái míng rì zhào,zhū jí xiáng zhōng zuì shū shèng,bǐ céng rù cǐ zhòng huá diàn,shì gù cǐ chù zuì jí xiáng。xī yǒu fó hào wú biān guāng,zhū jí xiáng zhōng zuì shū shèng,bǐ céng rù cǐ shù yán diàn,shì gù cǐ chù zuì jí xiáng: xī yǒu rú lái míng fǎ chuáng,zhū jí xiáng zhōng zuì shū shèng,bǐ céng rù cǐ bǎo gōng diàn,shì gù cǐ chù zuì jí xiáng。xī yǒu rú lái míng zhì dēng,zhū jí xiáng zhōng zuì shū shèng,bǐ céng rù cǐ xiāng shān diàn,shì gù cǐ chù zuì jí xiáng。xī yǒu fó hào gōng dé guāng,zhū jí xiáng zhōng zuì shū shèng,bǐ céng rù cǐ mó ní diàn,shì gù cǐ chù zuì jí xiáng。"

 “昔有如来无碍月,诸吉祥中最殊胜,彼曾入此庄严殿,是故此处最吉祥。昔有如来名广智,诸吉祥中最殊胜,彼曾入此金色殿,是故此处最吉祥。昔有如来名普眼,诸吉祥中最殊胜,彼曾入此莲华殿,是故此处最吉祥。昔有如来号珊瑚,诸吉祥中最殊胜,彼曾入此宝藏殿,是故此处最吉祥。昔有如来论师子,诸吉祥中最殊胜,彼曾入此山王殿,是故此处最吉祥。昔有如来名日照,诸吉祥中最殊胜,彼曾入此众华殿,是故此处最吉祥。昔有佛号无边光,诸吉祥中最殊胜,彼曾入此树严殿,是故此处最吉祥:昔有如来名法幢,诸吉祥中最殊胜,彼曾入此宝宫殿,是故此处最吉祥。昔有如来名智灯,诸吉祥中最殊胜,彼曾入此香山殿,是故此处最吉祥。昔有佛号功德光,诸吉祥中最殊胜,彼曾入此摩尼殿,是故此处最吉祥。”

  rú cǐ shì jiè dōu shuài tiān wáng,chéng fú shén lì yǐ sòng zàn tàn guò qù zhū fú shí fāng yī qiè zhū shì jiè zhōng dōu shuài tiān wáng,xī yì rú shì tàn fú gōng dé。

 如此世界兜率天王,承佛神力以颂赞叹过去诸佛;十方一切诸世界中兜率天王,悉亦如是叹佛功德。

  ěr shí,shì zūn yú yī qiè bǎo zhuāng yán diàn mó ní bǎo zàng shī zi zuò shàng,jié jiā fū zuò,fǎ shēn qīng jìng,miào yòng zì zài,yǔ sān shì fú tóng yī jìng jiè zhù yī qiè zhì,yǔ yī qiè fú tóng rù yī xìng fú yǎn míng liǎo,jiàn yī qiè fǎ jiē wú zhàng ài yǒu dà wēi lì,pǔ yóu fǎ jiè wèi cháng xiū xī jù dà shén tōng,suí yǒu kě huà zhòng shēng zhī chù,xī néng biàn wǎng yǐ yī qiè zhū fú wú ài zhuāng yán ér yán qí shēn,shàn zhī qí shí,wèi zhòng shuō fǎ bù kě shuō zhū pú sà zhòng,gè cóng tā fāng zhǒng zhǒng guó tǔ ér gòng lái jí zhòng huì qīng jìng,fǎ shēn wú èr,wú suǒ yī zhǐ,ér néng zì zài,qǐ fú shēn xíng。zuò cǐ zuò yǐ,yú qí diàn zhōng zì rán ér yǒu wú liàng wú shù shū tè miào hǎo chū guò zhū tiān gōng yǎng zhī jù,suǒ wèi: huá mányī fútú xiāngmò xiāngbǎo gàizhuàng fānjì lègē zàn。rú shì děng shì,yī yī jiē xī bù kě chēng shù。yǐ guǎng dà xīn gōng jìng zūn zhòng,gōng yǎng yú fú shí fāng yī qiè dōu shuài tuó tiān,xī yì rú shì。

 尔时,世尊于一切宝庄严殿摩尼宝藏师子座上,结跏趺坐,法身清净,妙用自在,与三世佛同一境界;住一切智,与一切佛同入一性;佛眼明了,见一切法皆无障碍;有大威力,普游法界未尝休息;具大神通,随有可化众生之处,悉能遍往;以一切诸佛无碍庄严而严其身,善知其时,为众说法;不可说诸菩萨众,各从他方种种国土而共来集;众会清净,法身无二,无所依止,而能自在,起佛身行。坐此座已,于其殿中自然而有无量无数殊特妙好出过诸天供养之具,所谓:华鬘、衣服、涂香、末香、宝盖、幢幡、妓乐、歌赞。如是等事,一一皆悉不可称数。以广大心恭敬尊重,供养于佛;十方一切兜率陀天,悉亦如是。本文暂时没有评论,来添加一个吧!

欢迎 发表评论:

相关文章